Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder"

Transkript

1 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder

2 Indledning Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2004 Foto Ole Akhøj Redaktion Lone Møller, Kulturarvsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse Monsoon Gl Tryk og repro Frederiksberg Bogtrykkeri a/s Frederiksberg Bogtrykkeri er miljøcertificeret efter ISO Fredede bygninger kan opdeles i ejerlejligheder. Men det kan umiddelbart forekomme vanskeligt at overskue hvilke krav, der skal være opfyldt for at kunne foretage en sådan opdeling, og hvilke forpligtelser det medfører. Derfor er spørgsmålene ofte mange fra såvel ejere som lejere. Kulturarvsstyrelsen har derfor udarbejdet nærværende publikation i håb om dels at give et overblik over regelsættet, dels at lette vejen til svarene på nogle af de mest gængse spørgsmål. Papir Novatech Matt Oplag eksemplarer ISBN: Henvendelse vedrørende publikationen Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Telefon: Internet:

3 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Ejerlejlighedslovens opdelingsmuligheder Fredede bygninger kan opdeles i ejerlejligheder. Denne mulighed har foreligget, lige siden den første ejerlejlighedslov blev gennemført. Det fremgår af ejerlejlighedslovens 10, der administreres af kommunerne. Mulighederne for at kunne opdele andet end nyopførte bygninger i ejerlejligheder har vekslet, siden den første ejerlejlighedslov blev gennemført. Ifølge ejerlejlighedslovens 10 og 10 a, som den er i dag, kan følgende eksisterende bygninger opdeles i ejerlejligheder: Bygninger påbegyndt opført efter 1. juli Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end to beboelseslejligheder, forudsat at visse kvalitetskrav er opfyldt. Bygninger, der er bygningsfredet. Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse. Bygninger, der lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning. Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger med støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen hver for sig udgøre én samlet ejerlejlighed. Bygninger, der er kondemneret, hvor mindst halvdelen af bruttoetagearealet indrettes til ungdomsboliger, med støtte efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller til almene ungdomsboliger med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv., forudsat resten anvendes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre én samlet ejerlejlighed. Bygninger opført 1. juli 1966 eller tidligere, såfremt de efter 1. juli 2004 tilføres en eller flere helårsbeboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tageetage eller i en eller flere nye etager. Bygninger, hvor der efter 1. juli 2004 etableres nye tagboliger som almene boliger i bygningens uudnyttede tageetage eller i en eller flere nye etager. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer, når der er indgået aftale om salg af en bolig efter 1

4 kapitel 5a i lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer, hvis der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tageetager eller ved påbygning af yderligere etager. Ejendomme, hvor det samlede erhvervsareal udgør mere end 80% af det samlede erhvervs- og boligareal pr. 31. december Der skal være ledige erhvervsarealer, og der skal etableres mindst det samme antal helårsbeboelseslejligheder, som der var boliger i bygningen den 31.december 2003 mv. Opregningen er udtømmende, men bestemmelserne kan kombineres inden for den samlede matrikulære enhed (i daglig tale: ejendommen). Den enkelte bygning kan dog kun opdeles efter en af bestemmelserne, fx bestemmelsen om fredede bygninger. Eksempelvis kan en ejendom, hvor ikke alle bygninger er fredet, men hvor der er en ren erhvervsbygning og en fredet bygning med beboelseslejligheder, opdeles ved at bruge en kombination af bestemmelserne om fredede bygninger og om erhvervsbygninger. Ifølge retspraksis kan fritliggende bygninger ikke opdeles som én enkelt ejerlejlighed. Ligeledes kan en fredet ejendom, der udelukkende anvendes til erhverv, opdeles uden samtykke i henhold til bygningsfredningsloven. Opdeling af en sådan ejendom skal alene behandles i henhold til ejerlejlighedsloven. Opdelingsmulighederne for fredede bygninger Baggrunden for bestemmelsen om opdeling af fredede bygninger var et ønske om at stimulere interessen for de fredede bygninger. Opdelingsmuligheden skulle samtidig give mulighed for som følge af opdelingen at tilføre disse bygninger ny kapital til at sikre vedligeholdelsen og de særlige bevaringsinteresser, der er knyttet til bygningerne. 27 samtykkebestemmelsen Ved ændringen af bygningsfredningsloven, der trådte i kraft 1. januar 1980, blev der indsat en samtykkebestemmelse i 27. Bestemmelsen betyder, at opdeling af en fredet bygning, kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, hvis opdelingen ikke kan gennemføres efter ejerlejlighedslovens øvrige bestemmelser (dvs. fx efter reglerne om opdeling af erhvervsbygninger). Bestemmelsen gælder kun de bygninger på ejendommen, der er bygningsfredet. Ifølge ejerlejlighedsloven skal alle bygninger på ejendommen (den matrikulære enhed) opdeles i ejerlejligheder, for at en ejerlejlighedsopdeling kan gennemføres. Hvis der er ikke-fredede bygninger på ejendommen, må det derfor sikres, at disse kan opdeles efter en af de andre bestemmelser i ejerlejlighedsloven eller 2

5 3

6 kan bygningsfredes og derefter opdeles med et samtykke efter 27 i bygningsfredningsloven. Bestemmelsen i 27 blev gennemført for at sikre, at bevaringsinteresserne for den fredede bygning bliver varetaget i forbindelse med, at ejendommen skifter status til en ejerlejlighedsejendom. For at kunne sikre, at frednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses som led i ejerlejlighedsopdelingen, forudsættes dels nogle bygningsmæssige vilkår opfyldt, dels nogle formelle vilkår opfyldt. De bygningsmæssige vilkår skal sikre, at bygningen har en ordentlig vedligeholdelses- og bevaringsstand både indvendigt og udvendigt, når den opdeles. Begge typer af vilkår er fastlagt ud fra en samlet afvejning af de hensyn, som skal varetages af bygningsfredningsloven. Samtykkebestemmelsen i 27 gælder også ved videreopdeling af ejerlejligheder, der helt eller delvis anvendes til beboelse. Betingelserne for videreopdeling er i princippet de samme som ved opdeling af en hel bygning, men tillempes afhængig af omfanget af videreopdelingen. Man skal dog være opmærksom på, at visse fredede bygninger, som er opdelt i henhold til ejerlejlighedslovens øvrige bestemmelser ikke kan videreopdeles. Administrationen af bygningsfredningsloven blev i henhold til kongelig anordning af 27. november 2001 overført fra miljø- og energiministeren til kulturministeren, der har delegeret sine beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K. Kulturarvsstyrelsens afgørelse er endelig, dvs. at Kulturministeren har besluttet, at der ikke skal være ankeadgang for denne kategori af sager. 4

7 Betingelser for en opdeling De betingelser, der stilles forud for et samtykke til en ejerlejlighedsopdeling er: Fremskaffelse af opmålingstegninger i 1:50 eller 1:100 over nuværende og fremtidige forhold mv., der kan godkendes af styrelsen. Udarbejdelse en bygningshistorisk undersøgelse, der kan godkendes af styrelsen. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold. Gennemførelse af eventuelle byggearbejder. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst bevaringsdeklaration for ejendommen. Fremsendelse af dokumentation for de forsikringsmæssige forhold. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter til godkendelse. Tilbagebetaling af eventuel tidligere ydet støtte. Udarbejdelse af manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad. Opmålingstegninger Når man ønsker at opdele en ejendom i ejerlejligheder skal der til Kulturarvsstyrelsen indsendes opmålingstegninger af ejendommen i 1:50 eller 1:100. Tegningerne skal vise de eksisterende og de fremtidige forhold på ejendommen, samt etageadskillelser, vægtykkelser, placering af døre, vinduer, trapper og andre faste installationer. Tegningerne skal også vise placering af køkkener, badeværelser og lignende. For de fremtidige forhold skal ejendomsskellene for ejerlejlighederne ind-tegnes. Tegningerne skal ligeledes vise, hvorledes man forestiller sig, at de enkelte lejligheder ønskes indrettet efter opdelingen med køkken, badeværelse, evt. nye trappeforbindelser og tilsvarende bygningsmæssige ændringer. Landinspektørers planer til brug for tinglysning af ejerlejlighedsopdelingen er ikke tilstrækkelige i denne forbindelse. Tegningsmaterialet danner grundlag for Kulturarvsstyrelsens besigtigelse og gennemgang af ejendommen sammen med ejeren og evt. dennes advokat, landinspektør og/eller arkitekt, der er blevet knyttet til projektet. 5

8 6

9 Besigtigelsen og gennemgangen har to formål: at vurdere, om den opdeling, der ønskes, respekterer bygningsbevaringsinteresserne. at vurdere og fastlægge, hvilke bygge-, istandsættelses- og restaureringsarbejder (retablering/genopretningsarbejder), der eventuelt skal foretages på ejendommen, før den kan opdeles. Der kan således tænkes eksempler på ejendomme, hvor en opdeling i ejerlejligheder ikke er forenelig med ejendommens fredningsværdier. Det kan dog lade sig gøre for de fleste ejendomme. Udgangspunktet er, at ejendommen, når den bliver opdelt, skal fremstå vel istandsat og vel vedligeholdt. Med hensyn til varetagelsen af bevaringsinteresserne skal det virke forståeligt, at ejendommen er bygningsfredet., dvs. at fx bygningens tag, facader og vinduer fremtræder klart sammenhængende med bygningens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Den bygningshistoriske undersøgelse En bygningshistorisk undersøgelse skal give mere viden om husets oprindelse og dets historie, også for at kunne vurdere, hvilke byggearbejder, der er de rigtige at gennemføre af hensyn til husets opbygning og til bevaringsinteresserne i huset. Undersøgelsen skal gennem sin beskrivelse, illustrationer med tegninger og fotografier give en samlet fremstilling af bygningens eller bygningsdelens historie op gennem tiden. Materialet samles ved en gennemgang af tilgængelige arkiver, eksempelvis Landsarkivet eller kommunens byggesagsarkiv og de i tidligere tider anvendte brandtaksationer og på grundlag af en gennemgang af bygningen. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold Dette krav er begrundet i hensynet til varetagelsen af bevaringsinteresserne. Såfremt undersøgelsen viser funderingsmæssige problemer, vil der blive stillet krav om afhjælpning af problemerne. 7

10 Denne opregning er ikke udtømmende. De bygningsarbejder, der skal gennemføres, bliver fastlagt efter en detaljeret udvendig og indvendig gennemgang af ejendommen på grundlag af de modtagne og godkendte opmålingstegninger, den bygningshistoriske undersøgelse og undersøgelsen vedrørende funderingsmæssige forhold. Gennemgangen kan ud over krav om byggearbejder resultere i krav om revision af tegningsmateriale og de foreliggende undersøgelser. Gennemførelse af eventuelle byggearbejder Dette krav er som ovenfor nævnt begrundet i hensynet til at sikre bevaringsværdierne og går således både på indretningen af ejerlejlighederne og genopretning af bygningen som helhed dvs. både udvendige og indvendige forhold. Kravene kan fx omfatte arbejder vedrørende: tag, skorstene, tagrender og nedløb kviste og ovenlys facader vinduer døre og trapper skillevægge og planløsning rumudstyr som paneler og stuk tekniske installationer såsom varmeforsyning, ventilation og elinstallationer Hensynet til varetagelsen af bevaringsinteresserne kan begrunde, at der fx stilles krav om ændring eller fjernelse af særligt skæmmende elementer som fx ovenlys, reklamer og skilte, skæmmende butiksfacader, vinduer og kviste eller indvendige forhold såsom genopsætning eller fjernelse af skillevægge, retablering af paneler, omlægning af varmeinstallation mv. Bevaringshensyn kan også medføre, at det præciseres, at visse bygningsforandringer ikke må foretages, fx udnyttelse af tag- eller loftetager til beboelsesrum mv. Denne præcisering af rammerne for udnyttelsen af den fredede bygning i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen forekommer, fx hvis følgearbejderne vil blive så omfattende, at det vil være i strid med bevaringsinteresserne, fx overskæring af bjælker, opsætning af brandvægge eller etablering af flere interne trapper. Alle byggearbejderne skal udføres, og udførelsen skal godkendes af Kultur- 8

11 9

12 arvsstyrelsen, før samtykke kan meddeles. Der er således ikke adgang til som tidligere at udskyde byggearbejderne mod at stille bankgaranti eller anden sikkerhed for arbejdernes gennemførelse. Tinglysning af den særlige bevaringsdeklaration Det er en betingelse for samtykke, at der indsendes en anmærkningsfrit tinglyst bevaringsdeklaration med et indhold, der er forud godkendt af Kulturarvsstyrelsen, jf. bygningsfredningslovens 15, stk. 2. Bevaringsdeklarationen er efter sit indhold en aftale mellem ejeren af den fredede ejendom og bygningsfredningsmyndigheden. Standardaftalen betyder, at ejeren ved sin underskrift og tinglysning af deklarationen fraskriver sig retten til at kræve statslig overtagelse af ejendommen i medfør af bygningsfredningsloven for sig og fremtidige ejere af den fredede ejendom. Uden deklarationen kan ejeren kræve offentlig overtagelse, såfremt der meddeles afslag på en ansøgning om nedrivning af samtlige de fredede bygninger på ejendommen. Dog skal det kunne påvises, at der på grund af bygningsfredningen foreligger et væsentligt misforhold mellem afkastet for den fredede ejendom og afkastet for andre ejendomme med lignende benyttelse og beliggenhed, men som ikke er fredede. Standard for bevaringsdeklaration og vejledning hertil kan ses på Kulturarvs- 10

13 styrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturarvsstyrelsen. Ejeren skal selv udfylde deklarationen, indsende den til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen og lade den tinglyse på ejendommen. Ved udfyldelse af deklarationen skal det udtrykkeligt angives, hvad der er fredet på ejendommen, og der skal vedhæftes et kortbilag med angivelse den/de fredede bygning(er). Ved tinglysningen skal der betales et ekspeditionsgebyr til det lokale tinglysningskontor, der pr. 1. januar 2004 er på kr. Når deklarationen er tinglyst, skal ejeren sende originalen til opbevaring i Kulturarvsstyrelsen. Omvendt fritages ejeren for at betale grundskyld, og for de ejendomme, hvor der også betales dækningsafgift omfatter fritagelsen også dette. Fritagelsen for ejendomsskatter følger af 7, stk.1, litra d i ejendomsskatteloven (p.t. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1.september 2003). Af samme lovs 23 A, stk. 3 fremgår, at der ikke kan opkræves dækningsafgift af ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7. Fritagelsen omfatter den beskatning, der vedrører den del af grunden, hvor den eller de fredede bygninger ligger, og den gårdsplads og have, der kan siges at høre til den eller de fredede bygninger. Hvis der også findes bygninger på ejendommen, der ikke er fredet, er det de lokale ligningsmyndigheder, der vurderer, hvor stor en del af den samlede ejendom, der kan fritages for beskatning. Det sker ud fra en vurdering af, om de friarealer, der hører med til ejendommen, også hører til den fredede bygning. 11

14 For offentligt ejede bygninger gælder der særlige regler i ejendomsskatteloven. For en privat ejer er tinglysning af en deklaration i henhold til bygningsfredningslovens 13, stk. 3 sidestillet med en sædvanlig bevaringsdeklaration. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Denne særlige deklaration er specielt udformet af hensyn til de fredede bygningers fremtidige forhold efter en ejerlejlighedsopdeling. Den skal ses som et supplement til ejerforeningens almindelige vedtægter. Deklarationen indeholder bl.a. bestemmelse om etablering af en særlig grundfond, hvor der forudsættes hensat penge til vedligeholdelsesarbejder, samt de byggearbejder på ejendommen, der kræver Kulturarvsstyrelsens forudgående godkendelse efter bygningsfredningslovens 10. Grundfondens midler skal sikre, at der er et vist minimum af økonomiske ressourcer, når det er nødvendigt for en ejerforenings medlemmer at gennemføre vedligeholdelsesarbejder som kalkning og maling af vinduer mv., en omlægning af den fredede ejendoms tag, istandsættelse af facader, reparation af vinduer, kviste o. lign. Standard for grundfondsdeklaration og vejledning hertil kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturarvsstyrelsen. Ejeren skal selv udfylde deklarationen, indsende den til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen og lade den tinglyse på ejendommen. Ved udfyldelse af deklarationen skal det udtrykkeligt angives, hvad der er fredet på ejendommen. Ved tinglysningen skal der betales et ekspeditionsgebyr til det lokale tinglysningskontor, der pr. 1. januar 2004 er på kr. Når deklarationen er tinglyst, skal ejeren sende originalen til opbevaring i Kulturarvsstyrelsen. Fremsendelse af dokumentation for de forsikringsmæssige forhold Dette krav skal medvirke til at få alle forhold vedrørende den fredede ejendom så godt belyst som muligt i forbindelse med, at ejendommen skifter status. Det kræves dokumenteret, at det forsikringsselskab, der har ejendommen brandforsikret mv. er opmærksom på, at ejendommen er bygningsfredet. Der er hermed ikke stillet særlige krav til forsikringsformen eller til præmiestørrelsen. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter Dette krav er begrundet i ønsket om at sikre en hensigtsmæssig vedligeholdelse og forebygge ikke-tilladte byggearbejder mv. på den fredede ejendom. 12

15 13

16 Tilbagebetaling af eventuel tidligere ydet støtte Dette krav er begrundet i ønsket om ikke at lade skatteyderne bidrage til udgifterne i forbindelse med en ejerlejlighedsopdeling. Udarbejdelse af manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad Dette krav stilles alene i forbindelse med opdeling af større ejendomme, hvor der vurderes at være behov for at udstikke retningslinierne for fremtidige renoveringer af køkken og bad. Der vil således blive stillet krav om vedtægtsbestemmelser om: at ejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesejendommen. at alle byggearbejder i den fredede bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. at ejerlejlighedsejeres ønsker om udførelse af byggearbejder på fælles ejendom kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. at Kulturarvsstyrelsen indsættes som påtaleberettiget i relation til ovennævnte bestemmelser. Kopi af de endeligt anmærkningsfrit tinglyste vedtægter skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen. Tilskud og lån Når en ejendom skal opdeles i ejerlejligheder, ydes der ikke tilskud til opfyldelsen af de krav, herunder byggearbejder, der er stillet som betingelse for opdelingen. For fredede ejendomme, der ikke har en tinglyst deklaration om grundfond mv., stiller Kulturarvsstyrelsen supplerende vilkår om tinglysning af en sådan deklaration i forbindelse med, at der ydes tilskud til gennemførelse af restaureringsarbejder på ejendommen. Det sker for at sikre, at der på længere sigt bliver retableret en grundfond for alle fredede ejerlejlighedsejendomme. Ejerlejlighedslovens kvalitetskrav I forbindelse med en opdeling i ejerlejligheder med samtykke efter 27 stilles der ikke krav om, at ejerlejlighedslovens 14

17 kvalitetskrav (isolering, moderne køkken, badeværelse og toilet o. lign.) opfyldes. Det er ikke altid, at en ejendom, der ønskes opdelt i ejerlejligheder, har tidssvarende køkken-, bade- og toiletfaciliteter til de enkelte lejligheder. I nogle tilfælde findes visse af disse indretninger slet ikke i lejligheden. Hvis de ejerlejligheder, der ønskes etableret, er meget små, kan det være vanskeligt at få indplaceres sådanne installationer. Det er derfor et krav, at der med udgangspunkt i den bygningshistoriske undersøgelse udarbejdes et projekt for sådanne installationer, der kan godkendes af styrelsen. Det pågældende projekt skal vise, at det er muligt at etablere disse faciliteter i de enkelte lejligheder, så bygningsbevaringsinteresserne respekteres, samtidig med at kommunen kan godkende projektet i relation til byggeloven. Lejere Lejelovgivningens beskyttelsesregler for lejerne gælder også for ejendomme, der opdeles i ejerlejligheder. En lejer kan således ikke siges op med baggrund i, at ejendommen opdeles i ejerlejligheder. Lejelovgivningens almindelige regler gælder også for stigninger i huslejen. Udgangspunktet er, at arbejder, der har karakter af vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, ikke selvstændigt kan medføre en huslejestigning. 15

18 De arbejder, Kulturarvsstyrelsen stiller krav om, vil som det fremgår af beskrivelsen ovenfor være istandsættelses- og genopretningsarbejder og herunder arbejder, der tjener til opretholdelsen af ejendommens bevaringsværdier. I områder, hvor boligreguleringsloven gælder, har en udlejer pligt til at etablere en udvendig vedligeholdelseskonto, der kan anvendes til vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. De beløb, der hensættes på denne konto, indgår i den omkostningsbestemte leje, der er fikseret i lejelovgivningen. Kontoen kan bruges i forbindelse med de vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, der skal udføres på ejendommen som led i ejerlejlighedsopdelingen. Men lejen kan ikke forhøjes, fordi vedligeholdelsesudgifterne i en periode er større end de beløb, der er blevet hensat eller hensættes til den løbende vedligeholdelse. I uregulerede områder har udlejer også ubetinget vedligeholdelsespligten, og der kan således ikke kræves lejeforhøjelser ved udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Hvis ejeren i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen beslutter, at der også skal foretages egentlige forbedringer, vil der kunne gennemføres en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af brugsværdien. Det svarer til gennemførelsen af andre forbedringsarbejder i ejendommen. 16

19 Yderligere oplysninger Ejerlejlighedsloven, lovbekendtgørelsen nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 488 af 9. juni Bygningsfredningsloven, lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen. Når bygningen er fredet, juni 2000 (under revision). Særligt vedrørende ejerlejlighedsloven: (Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside). Kompendier/ejerlejlighedskompendium.pdf (Sammenfatning af de gældende opdelingsregler ved lektor Lars Ramhøj på Aalborg Universitet)

20 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for de muligheder der eksisterer for at opdele fredede bygninger i ejerlejligheder. Erfaringsmæssigt afstedkommer overvejelserne om en sådan opdeling en lang række spørgsmål om de krav, der skal være opfyldt, og de forpligtelser, der følger med. Hæftet rummer også svarene på de mest almindelige af disse spørgsmål. KULTURARVSSTYRELSEN Slotsholmsgade København K TELEFON

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 02.12.2016-1007852341 : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Gernersgade 42 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Adresse: Gernersgade 44 Nummer:

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Side 1 af 8 Forside Indhold > Bund Søg Bygningsbevaring 6. Økonomiske aspekter 6.1. Status Fredning af en bygning udløser ingen erstatning til ejeren. Fredede og bevaringsværdige bygninger

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m.

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Tinglysningsafgift kr. 1.660,00 Matr. nr. 718a Sankt Annæ Vester Kvarter, København J. nr. 143119 Ref. rj/svj Dato: 2. oktober 2014 Vers. 01 SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Undertegnede der er ejer af den,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY.

ANSØGNINGER BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL FOR DEN HVIDE KØDBY. VEJLEDNING TIL FREDNINGSVÆRDIER SAMT BYGNINGSARBEJDER OG ANVENDELSE AF BYRUM. SENEST OPDATERET JULI 2015 DEN HVIDE KØDBY BYGNINGS- OG BYRUMSMANUAL 2015 Historie

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Arealer & ejendomsomdannelse

Arealer & ejendomsomdannelse Arealer & ejendomsomdannelse Baggrund Mikkel Aaen Uddannet Landinspektør fra Aalborg Universitet fra 2008, beskikket i 2012. Ansat hos Hvenegaard, nu Geopartner Landinspektører A/S i Odense fra 2008 Arbejde

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger

Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger Bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til ustøttede almene eller private plejeboliger I medfør af 143 t i lov om almene boliger

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for PILEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 36 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.30 HØJE GLADSAXE RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

AFDELING 107, PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ.

AFDELING 107, PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ. 1 RÅDERETSBESTEMMELSER. Indledning Beboere i en almen bolig har ret til at forbedre og/eller forandre sin bolig efter egne ønsker og behov. Der er i lovgivningen

Læs mere

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje.

Notat 3 - Økonomi. Offentligt vejnet: Nærhed til hovedveje / motorveje. Notat 3 - Økonomi Dette notat er udarbejdet med henblik på at give en generel orientering om forhold, der kan være relevante og/eller som man bør være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af en

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning Lejemålsberegning Beregning af BBR-arealer Ejerlejlighedsarealer Deklarationer og vedtægter Lejemålsberegning

Læs mere

Vurderingsrapport - Bergmannhus

Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurderingsrapport - Bergmannhus Vurdering af ejendommens kontantpris: På grundlag af de foreliggende oplysninger, forudsætninger samt besigtigelse fastsættes ejendommens kontantpris til at være: Kr. :

Læs mere