Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder"

Transkript

1 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder

2 Indledning Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2004 Foto Ole Akhøj Redaktion Lone Møller, Kulturarvsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse Monsoon Gl Tryk og repro Frederiksberg Bogtrykkeri a/s Frederiksberg Bogtrykkeri er miljøcertificeret efter ISO Fredede bygninger kan opdeles i ejerlejligheder. Men det kan umiddelbart forekomme vanskeligt at overskue hvilke krav, der skal være opfyldt for at kunne foretage en sådan opdeling, og hvilke forpligtelser det medfører. Derfor er spørgsmålene ofte mange fra såvel ejere som lejere. Kulturarvsstyrelsen har derfor udarbejdet nærværende publikation i håb om dels at give et overblik over regelsættet, dels at lette vejen til svarene på nogle af de mest gængse spørgsmål. Papir Novatech Matt Oplag eksemplarer ISBN: Henvendelse vedrørende publikationen Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Telefon: Internet:

3 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Ejerlejlighedslovens opdelingsmuligheder Fredede bygninger kan opdeles i ejerlejligheder. Denne mulighed har foreligget, lige siden den første ejerlejlighedslov blev gennemført. Det fremgår af ejerlejlighedslovens 10, der administreres af kommunerne. Mulighederne for at kunne opdele andet end nyopførte bygninger i ejerlejligheder har vekslet, siden den første ejerlejlighedslov blev gennemført. Ifølge ejerlejlighedslovens 10 og 10 a, som den er i dag, kan følgende eksisterende bygninger opdeles i ejerlejligheder: Bygninger påbegyndt opført efter 1. juli Bygninger, der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end to beboelseslejligheder, forudsat at visse kvalitetskrav er opfyldt. Bygninger, der er bygningsfredet. Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse. Bygninger, der lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning. Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til ældreboliger eller almene ældreboliger med støtte efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap eller lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger. Ældreboligerne eller de almene ældreboliger skal efter opdelingen hver for sig udgøre én samlet ejerlejlighed. Bygninger, der er kondemneret, hvor mindst halvdelen af bruttoetagearealet indrettes til ungdomsboliger, med støtte efter den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte- eller boligbyggerilovgivning eller til almene ungdomsboliger med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv., forudsat resten anvendes til andet end beboelse. Ungdomsboligerne eller de almene ungdomsboliger skal efter opdelingen udgøre én samlet ejerlejlighed. Bygninger opført 1. juli 1966 eller tidligere, såfremt de efter 1. juli 2004 tilføres en eller flere helårsbeboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tageetage eller i en eller flere nye etager. Bygninger, hvor der efter 1. juli 2004 etableres nye tagboliger som almene boliger i bygningens uudnyttede tageetage eller i en eller flere nye etager. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer, når der er indgået aftale om salg af en bolig efter 1

4 kapitel 5a i lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger. Ejendomme tilhørende almene boligorganisationer, hvis der tilføres almene boliger ved indretning af uudnyttede tageetager eller ved påbygning af yderligere etager. Ejendomme, hvor det samlede erhvervsareal udgør mere end 80% af det samlede erhvervs- og boligareal pr. 31. december Der skal være ledige erhvervsarealer, og der skal etableres mindst det samme antal helårsbeboelseslejligheder, som der var boliger i bygningen den 31.december 2003 mv. Opregningen er udtømmende, men bestemmelserne kan kombineres inden for den samlede matrikulære enhed (i daglig tale: ejendommen). Den enkelte bygning kan dog kun opdeles efter en af bestemmelserne, fx bestemmelsen om fredede bygninger. Eksempelvis kan en ejendom, hvor ikke alle bygninger er fredet, men hvor der er en ren erhvervsbygning og en fredet bygning med beboelseslejligheder, opdeles ved at bruge en kombination af bestemmelserne om fredede bygninger og om erhvervsbygninger. Ifølge retspraksis kan fritliggende bygninger ikke opdeles som én enkelt ejerlejlighed. Ligeledes kan en fredet ejendom, der udelukkende anvendes til erhverv, opdeles uden samtykke i henhold til bygningsfredningsloven. Opdeling af en sådan ejendom skal alene behandles i henhold til ejerlejlighedsloven. Opdelingsmulighederne for fredede bygninger Baggrunden for bestemmelsen om opdeling af fredede bygninger var et ønske om at stimulere interessen for de fredede bygninger. Opdelingsmuligheden skulle samtidig give mulighed for som følge af opdelingen at tilføre disse bygninger ny kapital til at sikre vedligeholdelsen og de særlige bevaringsinteresser, der er knyttet til bygningerne. 27 samtykkebestemmelsen Ved ændringen af bygningsfredningsloven, der trådte i kraft 1. januar 1980, blev der indsat en samtykkebestemmelse i 27. Bestemmelsen betyder, at opdeling af en fredet bygning, kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, hvis opdelingen ikke kan gennemføres efter ejerlejlighedslovens øvrige bestemmelser (dvs. fx efter reglerne om opdeling af erhvervsbygninger). Bestemmelsen gælder kun de bygninger på ejendommen, der er bygningsfredet. Ifølge ejerlejlighedsloven skal alle bygninger på ejendommen (den matrikulære enhed) opdeles i ejerlejligheder, for at en ejerlejlighedsopdeling kan gennemføres. Hvis der er ikke-fredede bygninger på ejendommen, må det derfor sikres, at disse kan opdeles efter en af de andre bestemmelser i ejerlejlighedsloven eller 2

5 3

6 kan bygningsfredes og derefter opdeles med et samtykke efter 27 i bygningsfredningsloven. Bestemmelsen i 27 blev gennemført for at sikre, at bevaringsinteresserne for den fredede bygning bliver varetaget i forbindelse med, at ejendommen skifter status til en ejerlejlighedsejendom. For at kunne sikre, at frednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses som led i ejerlejlighedsopdelingen, forudsættes dels nogle bygningsmæssige vilkår opfyldt, dels nogle formelle vilkår opfyldt. De bygningsmæssige vilkår skal sikre, at bygningen har en ordentlig vedligeholdelses- og bevaringsstand både indvendigt og udvendigt, når den opdeles. Begge typer af vilkår er fastlagt ud fra en samlet afvejning af de hensyn, som skal varetages af bygningsfredningsloven. Samtykkebestemmelsen i 27 gælder også ved videreopdeling af ejerlejligheder, der helt eller delvis anvendes til beboelse. Betingelserne for videreopdeling er i princippet de samme som ved opdeling af en hel bygning, men tillempes afhængig af omfanget af videreopdelingen. Man skal dog være opmærksom på, at visse fredede bygninger, som er opdelt i henhold til ejerlejlighedslovens øvrige bestemmelser ikke kan videreopdeles. Administrationen af bygningsfredningsloven blev i henhold til kongelig anordning af 27. november 2001 overført fra miljø- og energiministeren til kulturministeren, der har delegeret sine beføjelser til Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K. Kulturarvsstyrelsens afgørelse er endelig, dvs. at Kulturministeren har besluttet, at der ikke skal være ankeadgang for denne kategori af sager. 4

7 Betingelser for en opdeling De betingelser, der stilles forud for et samtykke til en ejerlejlighedsopdeling er: Fremskaffelse af opmålingstegninger i 1:50 eller 1:100 over nuværende og fremtidige forhold mv., der kan godkendes af styrelsen. Udarbejdelse en bygningshistorisk undersøgelse, der kan godkendes af styrelsen. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold. Gennemførelse af eventuelle byggearbejder. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst bevaringsdeklaration for ejendommen. Fremsendelse af dokumentation for de forsikringsmæssige forhold. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter til godkendelse. Tilbagebetaling af eventuel tidligere ydet støtte. Udarbejdelse af manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad. Opmålingstegninger Når man ønsker at opdele en ejendom i ejerlejligheder skal der til Kulturarvsstyrelsen indsendes opmålingstegninger af ejendommen i 1:50 eller 1:100. Tegningerne skal vise de eksisterende og de fremtidige forhold på ejendommen, samt etageadskillelser, vægtykkelser, placering af døre, vinduer, trapper og andre faste installationer. Tegningerne skal også vise placering af køkkener, badeværelser og lignende. For de fremtidige forhold skal ejendomsskellene for ejerlejlighederne ind-tegnes. Tegningerne skal ligeledes vise, hvorledes man forestiller sig, at de enkelte lejligheder ønskes indrettet efter opdelingen med køkken, badeværelse, evt. nye trappeforbindelser og tilsvarende bygningsmæssige ændringer. Landinspektørers planer til brug for tinglysning af ejerlejlighedsopdelingen er ikke tilstrækkelige i denne forbindelse. Tegningsmaterialet danner grundlag for Kulturarvsstyrelsens besigtigelse og gennemgang af ejendommen sammen med ejeren og evt. dennes advokat, landinspektør og/eller arkitekt, der er blevet knyttet til projektet. 5

8 6

9 Besigtigelsen og gennemgangen har to formål: at vurdere, om den opdeling, der ønskes, respekterer bygningsbevaringsinteresserne. at vurdere og fastlægge, hvilke bygge-, istandsættelses- og restaureringsarbejder (retablering/genopretningsarbejder), der eventuelt skal foretages på ejendommen, før den kan opdeles. Der kan således tænkes eksempler på ejendomme, hvor en opdeling i ejerlejligheder ikke er forenelig med ejendommens fredningsværdier. Det kan dog lade sig gøre for de fleste ejendomme. Udgangspunktet er, at ejendommen, når den bliver opdelt, skal fremstå vel istandsat og vel vedligeholdt. Med hensyn til varetagelsen af bevaringsinteresserne skal det virke forståeligt, at ejendommen er bygningsfredet., dvs. at fx bygningens tag, facader og vinduer fremtræder klart sammenhængende med bygningens historiske og arkitektoniske kvaliteter. Den bygningshistoriske undersøgelse En bygningshistorisk undersøgelse skal give mere viden om husets oprindelse og dets historie, også for at kunne vurdere, hvilke byggearbejder, der er de rigtige at gennemføre af hensyn til husets opbygning og til bevaringsinteresserne i huset. Undersøgelsen skal gennem sin beskrivelse, illustrationer med tegninger og fotografier give en samlet fremstilling af bygningens eller bygningsdelens historie op gennem tiden. Materialet samles ved en gennemgang af tilgængelige arkiver, eksempelvis Landsarkivet eller kommunens byggesagsarkiv og de i tidligere tider anvendte brandtaksationer og på grundlag af en gennemgang af bygningen. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold Dette krav er begrundet i hensynet til varetagelsen af bevaringsinteresserne. Såfremt undersøgelsen viser funderingsmæssige problemer, vil der blive stillet krav om afhjælpning af problemerne. 7

10 Denne opregning er ikke udtømmende. De bygningsarbejder, der skal gennemføres, bliver fastlagt efter en detaljeret udvendig og indvendig gennemgang af ejendommen på grundlag af de modtagne og godkendte opmålingstegninger, den bygningshistoriske undersøgelse og undersøgelsen vedrørende funderingsmæssige forhold. Gennemgangen kan ud over krav om byggearbejder resultere i krav om revision af tegningsmateriale og de foreliggende undersøgelser. Gennemførelse af eventuelle byggearbejder Dette krav er som ovenfor nævnt begrundet i hensynet til at sikre bevaringsværdierne og går således både på indretningen af ejerlejlighederne og genopretning af bygningen som helhed dvs. både udvendige og indvendige forhold. Kravene kan fx omfatte arbejder vedrørende: tag, skorstene, tagrender og nedløb kviste og ovenlys facader vinduer døre og trapper skillevægge og planløsning rumudstyr som paneler og stuk tekniske installationer såsom varmeforsyning, ventilation og elinstallationer Hensynet til varetagelsen af bevaringsinteresserne kan begrunde, at der fx stilles krav om ændring eller fjernelse af særligt skæmmende elementer som fx ovenlys, reklamer og skilte, skæmmende butiksfacader, vinduer og kviste eller indvendige forhold såsom genopsætning eller fjernelse af skillevægge, retablering af paneler, omlægning af varmeinstallation mv. Bevaringshensyn kan også medføre, at det præciseres, at visse bygningsforandringer ikke må foretages, fx udnyttelse af tag- eller loftetager til beboelsesrum mv. Denne præcisering af rammerne for udnyttelsen af den fredede bygning i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen forekommer, fx hvis følgearbejderne vil blive så omfattende, at det vil være i strid med bevaringsinteresserne, fx overskæring af bjælker, opsætning af brandvægge eller etablering af flere interne trapper. Alle byggearbejderne skal udføres, og udførelsen skal godkendes af Kultur- 8

11 9

12 arvsstyrelsen, før samtykke kan meddeles. Der er således ikke adgang til som tidligere at udskyde byggearbejderne mod at stille bankgaranti eller anden sikkerhed for arbejdernes gennemførelse. Tinglysning af den særlige bevaringsdeklaration Det er en betingelse for samtykke, at der indsendes en anmærkningsfrit tinglyst bevaringsdeklaration med et indhold, der er forud godkendt af Kulturarvsstyrelsen, jf. bygningsfredningslovens 15, stk. 2. Bevaringsdeklarationen er efter sit indhold en aftale mellem ejeren af den fredede ejendom og bygningsfredningsmyndigheden. Standardaftalen betyder, at ejeren ved sin underskrift og tinglysning af deklarationen fraskriver sig retten til at kræve statslig overtagelse af ejendommen i medfør af bygningsfredningsloven for sig og fremtidige ejere af den fredede ejendom. Uden deklarationen kan ejeren kræve offentlig overtagelse, såfremt der meddeles afslag på en ansøgning om nedrivning af samtlige de fredede bygninger på ejendommen. Dog skal det kunne påvises, at der på grund af bygningsfredningen foreligger et væsentligt misforhold mellem afkastet for den fredede ejendom og afkastet for andre ejendomme med lignende benyttelse og beliggenhed, men som ikke er fredede. Standard for bevaringsdeklaration og vejledning hertil kan ses på Kulturarvs- 10

13 styrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturarvsstyrelsen. Ejeren skal selv udfylde deklarationen, indsende den til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen og lade den tinglyse på ejendommen. Ved udfyldelse af deklarationen skal det udtrykkeligt angives, hvad der er fredet på ejendommen, og der skal vedhæftes et kortbilag med angivelse den/de fredede bygning(er). Ved tinglysningen skal der betales et ekspeditionsgebyr til det lokale tinglysningskontor, der pr. 1. januar 2004 er på kr. Når deklarationen er tinglyst, skal ejeren sende originalen til opbevaring i Kulturarvsstyrelsen. Omvendt fritages ejeren for at betale grundskyld, og for de ejendomme, hvor der også betales dækningsafgift omfatter fritagelsen også dette. Fritagelsen for ejendomsskatter følger af 7, stk.1, litra d i ejendomsskatteloven (p.t. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1.september 2003). Af samme lovs 23 A, stk. 3 fremgår, at der ikke kan opkræves dækningsafgift af ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7. Fritagelsen omfatter den beskatning, der vedrører den del af grunden, hvor den eller de fredede bygninger ligger, og den gårdsplads og have, der kan siges at høre til den eller de fredede bygninger. Hvis der også findes bygninger på ejendommen, der ikke er fredet, er det de lokale ligningsmyndigheder, der vurderer, hvor stor en del af den samlede ejendom, der kan fritages for beskatning. Det sker ud fra en vurdering af, om de friarealer, der hører med til ejendommen, også hører til den fredede bygning. 11

14 For offentligt ejede bygninger gælder der særlige regler i ejendomsskatteloven. For en privat ejer er tinglysning af en deklaration i henhold til bygningsfredningslovens 13, stk. 3 sidestillet med en sædvanlig bevaringsdeklaration. Indsendelse af en anmærkningsfrit tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Denne særlige deklaration er specielt udformet af hensyn til de fredede bygningers fremtidige forhold efter en ejerlejlighedsopdeling. Den skal ses som et supplement til ejerforeningens almindelige vedtægter. Deklarationen indeholder bl.a. bestemmelse om etablering af en særlig grundfond, hvor der forudsættes hensat penge til vedligeholdelsesarbejder, samt de byggearbejder på ejendommen, der kræver Kulturarvsstyrelsens forudgående godkendelse efter bygningsfredningslovens 10. Grundfondens midler skal sikre, at der er et vist minimum af økonomiske ressourcer, når det er nødvendigt for en ejerforenings medlemmer at gennemføre vedligeholdelsesarbejder som kalkning og maling af vinduer mv., en omlægning af den fredede ejendoms tag, istandsættelse af facader, reparation af vinduer, kviste o. lign. Standard for grundfondsdeklaration og vejledning hertil kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Kulturarvsstyrelsen. Ejeren skal selv udfylde deklarationen, indsende den til godkendelse hos Kulturarvsstyrelsen og lade den tinglyse på ejendommen. Ved udfyldelse af deklarationen skal det udtrykkeligt angives, hvad der er fredet på ejendommen. Ved tinglysningen skal der betales et ekspeditionsgebyr til det lokale tinglysningskontor, der pr. 1. januar 2004 er på kr. Når deklarationen er tinglyst, skal ejeren sende originalen til opbevaring i Kulturarvsstyrelsen. Fremsendelse af dokumentation for de forsikringsmæssige forhold Dette krav skal medvirke til at få alle forhold vedrørende den fredede ejendom så godt belyst som muligt i forbindelse med, at ejendommen skifter status. Det kræves dokumenteret, at det forsikringsselskab, der har ejendommen brandforsikret mv. er opmærksom på, at ejendommen er bygningsfredet. Der er hermed ikke stillet særlige krav til forsikringsformen eller til præmiestørrelsen. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter Dette krav er begrundet i ønsket om at sikre en hensigtsmæssig vedligeholdelse og forebygge ikke-tilladte byggearbejder mv. på den fredede ejendom. 12

15 13

16 Tilbagebetaling af eventuel tidligere ydet støtte Dette krav er begrundet i ønsket om ikke at lade skatteyderne bidrage til udgifterne i forbindelse med en ejerlejlighedsopdeling. Udarbejdelse af manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad Dette krav stilles alene i forbindelse med opdeling af større ejendomme, hvor der vurderes at være behov for at udstikke retningslinierne for fremtidige renoveringer af køkken og bad. Der vil således blive stillet krav om vedtægtsbestemmelser om: at ejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesejendommen. at alle byggearbejder i den fredede bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. at ejerlejlighedsejeres ønsker om udførelse af byggearbejder på fælles ejendom kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. at Kulturarvsstyrelsen indsættes som påtaleberettiget i relation til ovennævnte bestemmelser. Kopi af de endeligt anmærkningsfrit tinglyste vedtægter skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen. Tilskud og lån Når en ejendom skal opdeles i ejerlejligheder, ydes der ikke tilskud til opfyldelsen af de krav, herunder byggearbejder, der er stillet som betingelse for opdelingen. For fredede ejendomme, der ikke har en tinglyst deklaration om grundfond mv., stiller Kulturarvsstyrelsen supplerende vilkår om tinglysning af en sådan deklaration i forbindelse med, at der ydes tilskud til gennemførelse af restaureringsarbejder på ejendommen. Det sker for at sikre, at der på længere sigt bliver retableret en grundfond for alle fredede ejerlejlighedsejendomme. Ejerlejlighedslovens kvalitetskrav I forbindelse med en opdeling i ejerlejligheder med samtykke efter 27 stilles der ikke krav om, at ejerlejlighedslovens 14

17 kvalitetskrav (isolering, moderne køkken, badeværelse og toilet o. lign.) opfyldes. Det er ikke altid, at en ejendom, der ønskes opdelt i ejerlejligheder, har tidssvarende køkken-, bade- og toiletfaciliteter til de enkelte lejligheder. I nogle tilfælde findes visse af disse indretninger slet ikke i lejligheden. Hvis de ejerlejligheder, der ønskes etableret, er meget små, kan det være vanskeligt at få indplaceres sådanne installationer. Det er derfor et krav, at der med udgangspunkt i den bygningshistoriske undersøgelse udarbejdes et projekt for sådanne installationer, der kan godkendes af styrelsen. Det pågældende projekt skal vise, at det er muligt at etablere disse faciliteter i de enkelte lejligheder, så bygningsbevaringsinteresserne respekteres, samtidig med at kommunen kan godkende projektet i relation til byggeloven. Lejere Lejelovgivningens beskyttelsesregler for lejerne gælder også for ejendomme, der opdeles i ejerlejligheder. En lejer kan således ikke siges op med baggrund i, at ejendommen opdeles i ejerlejligheder. Lejelovgivningens almindelige regler gælder også for stigninger i huslejen. Udgangspunktet er, at arbejder, der har karakter af vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, ikke selvstændigt kan medføre en huslejestigning. 15

18 De arbejder, Kulturarvsstyrelsen stiller krav om, vil som det fremgår af beskrivelsen ovenfor være istandsættelses- og genopretningsarbejder og herunder arbejder, der tjener til opretholdelsen af ejendommens bevaringsværdier. I områder, hvor boligreguleringsloven gælder, har en udlejer pligt til at etablere en udvendig vedligeholdelseskonto, der kan anvendes til vedligeholdelses- og genopretningsarbejder. De beløb, der hensættes på denne konto, indgår i den omkostningsbestemte leje, der er fikseret i lejelovgivningen. Kontoen kan bruges i forbindelse med de vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, der skal udføres på ejendommen som led i ejerlejlighedsopdelingen. Men lejen kan ikke forhøjes, fordi vedligeholdelsesudgifterne i en periode er større end de beløb, der er blevet hensat eller hensættes til den løbende vedligeholdelse. I uregulerede områder har udlejer også ubetinget vedligeholdelsespligten, og der kan således ikke kræves lejeforhøjelser ved udførelse af vedligeholdelsesarbejder. Hvis ejeren i forbindelse med ejerlejlighedsopdelingen beslutter, at der også skal foretages egentlige forbedringer, vil der kunne gennemføres en lejeforhøjelse, der svarer til forøgelsen af brugsværdien. Det svarer til gennemførelsen af andre forbedringsarbejder i ejendommen. 16

19 Yderligere oplysninger Ejerlejlighedsloven, lovbekendtgørelsen nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 488 af 9. juni Bygningsfredningsloven, lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober Bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Kulturarvsstyrelsen. Når bygningen er fredet, juni 2000 (under revision). Særligt vedrørende ejerlejlighedsloven: (Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside). Kompendier/ejerlejlighedskompendium.pdf (Sammenfatning af de gældende opdelingsregler ved lektor Lars Ramhøj på Aalborg Universitet)

20 Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for de muligheder der eksisterer for at opdele fredede bygninger i ejerlejligheder. Erfaringsmæssigt afstedkommer overvejelserne om en sådan opdeling en lang række spørgsmål om de krav, der skal være opfyldt, og de forpligtelser, der følger med. Hæftet rummer også svarene på de mest almindelige af disse spørgsmål. KULTURARVSSTYRELSEN Slotsholmsgade København K TELEFON

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012 Indhold Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer...

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13. Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning

Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Beskatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skovlovgivning Betænkning afgivet af det af miljøministeren under 2. juli 1980 nedsatte udvalg Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings

Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings 23. september 2014 Ref: hds Juridisk konsulent Henrik da Silva Telefon +45 33 12 03 30 ejl@ejl.dk Ejendomsforeningen Danmark & Ejerlejlighedernes Landsforenings forslag til modernisering af ejerlejlighedsloven

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere