Overblik over fejl og mangler i BBR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over fejl og mangler i BBR"

Transkript

1 Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007

2 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over fejl og mangler i BBR, samt i tilstrækkeligt omfang at have gjort sig overvejelser om fejlenes betydning. I en 18 redegørelse af 21. september 2004 berettede økonomi- og erhvervsministeren, at ministeriet ville danne sig et overblik over fejlenes art og antal ved at indsamle erfaringer fra de kommuner, der har gennemført en særlig kontrol af oplysningerne i BBR. I nødvendigt omfang ville der blive gennemført en stikprøvevis undersøgelse af kvaliteten i BBR. For at skabe et klart billede af, hvem der anvender de enkelte oplysningstyper i BBR, ville der desuden blive gennemført en interessantanalyse af BBR. Resultaterne fra de tre undersøgelser sætter nu EBST i stand til at fremkomme med foreløbige vurderinger af hvor fejlene findes, hvor store de er, samt hvilke økonomiske betydninger de har. Spørgeskema til de kommunale registerførere En spørgeskemaundersøgelse til samtlige kommuner i 2005 om deres forventning til fejlniveauet i BBR viste, at kommunerne generelt er bekendt med, at der er fejl i BBR af et ikke uvæsentligt omfang. Undersøgelsen havde en svarprocent på 86 %. Kommunerne vurderer, at der ved 23 % af landets enfamilieshuse findes en difference mellem BBR-arealet og det reelle boligareal på mere end 5 m 2 og på mere end 25 m 2 for 4 % af bygningerne. 6 % af alle beboelsesbygninger har fejl i varme-oplysningerne, 10 % har fejl i materialeoplysningerne og 7 % har fejl i oplysninger om badog toiletforhold. Rapporten kan læses på Overensstemmelse mellem bygningskort og BBR I 2006 foretog EBST en undersøgelse af kort- og BBR-data i en mellemstor købstadskommune, som viste store afvigelser mellem det i BBR registrerede og det ved flyfoto påviste bygningsareal. En gentagelse af undersøgelsen for Odense Kommune og en dialog med Københavns Kommune, som har udført tilsvarende undersøgelser på eget initiativ, viste samme tendens, om end ikke i helt samme omfang. Det er forbundet med nogen vanskelighed at fastslå den nøjagtige afvigelse på hver enkelt bygning. Interessent-analyse for BBR En interessentanalyse i 2004 fastslog, at BBR-data anvendes i mange sammenhænge og regulerer store pengestrømme i såvel den offentlige som private sektor. Boligarealet vurderes at være den enkeltoplysning, der regulerer de største pengestrømme. I den private sektor i form af huslejeniveau og salgspriser på boliger. I den offentlige sektor benyttes oplysningen bl.a. til beregning af ejendomsværdiskat på ejerboliger. Rapporten kan læses på Foruden initiativerne til at rette op på det manglende overblik over fejl i BBR, har EBST iværksat en række initiativer til forbedring af datakvaliteten i BBR, der er beskrevet i styrelsens handlingsplan for forbedring af datakvaliteten i BBR fra EBST har desuden gennemført en ændring af BBR-loven (lov nr af 21. december 2005), bl.a. med det formål at forbedre datakvaliteten i BBR.

3 2 Arealfejl ved fritliggende enfamiliehuse Det er af flere årsager naturligt at lægge fokus på boligarealet i de fritliggende enfamiliehuse: Stor udbredelse: De fritliggende enfamiliehuse udgør med godt 1 million af ca. 2,5 millioner registrerede beboelses- og erhvervsbygninger i Danmark den største gruppe. Sikre analyser: Relationen mellem boligarealet og bygningens grundplan er veldokumenteret. Stor effekt: Ejendomsværdien pr. kvadratmeter i enfamilieshuse er høj. De største arealafvigelser kan findes ved at sammenligne digitale kort med BBR-data for hver enkelt bygning. Det er ejers pligt at indberette korrekte oplysninger, og afvigelser kan f.eks. skyldes ejerens manglende indberetning af udførte tilbygninger eller, at ejeren har indberettet et unøjagtigt areal i forbindelse med etableringen af BBR i Herudover kan kommunernes føring af registret også spille ind på kvaliteten. Logiske fejl internt i BBR Det ældre it-system, som understøtter BBR, har hidtil ikke i nødvendigt omfang benyttet sig af kontrol af interne logiske sammenhænge. Derfor har det f.eks. været muligt, at indtaste et beboet areal som er større end bygningens samlede areal. Til brug for denne undersøgelse er opstillet en kontrolligning for arealdata i det enkelte fritliggende enfamilieshus uden kælder. Denne ligning skal balancere ved korrekt indberetning. På landsplan er der således fundet logiske arealfejl i 2,0 % (14553 ud af bygninger) af alle fritliggende enfamiliehuse uden kælder. Den mellemstore købstadskommunes fejlprocent for de logiske arealfejl er helt på linje med landsgennemsnittet; mens fejlprocenten i Odense kun er 1,1 %. Arealforskelle mellem kort og BBR Arealet af en bygning på et kort gengiver i virkeligheden arealet af tagfladen; mens BBR indeholder bygningens areal til ydermuren. Ved en sammenligning skal der korrigeres for tagudhænget, hvilket indebærer en vis usikkerhed, idet tagudhænget varierer med byggestilen. EBST har anvendt en fast korrektion i alle beregninger svarende til et gennemsnitligt tagudhæng på 45 cm. Lægger man BBR-arealet for alle Odenses fritliggende enfamiliehuse sammen bliver arealet omkring 2 % større, end hvis man anvendte det tilsvarende areal fra kommunens kort. Forskellen ligger inden for den usikkerhed, der er forbundet med korrektionen for tagudhæng. I København har man opmålt bygningerne til ydermur og er således fri af problemstillingen med tagudhæng. Her ser det overordnede BBR-areal også ud til at stemme med de faktiske forhold. Analysen i København dækker dog alle bygninger de fritliggende enfamiliehuse er ikke udskilt. Værre ser det ud i den mellemstore købstadskommune, hvor BBR-arealet er 9 % mindre end arealet fra luftfoto. EBST vurderer, at forskellen overstiger usikkerheden ved tagudhæng, og at der er et betydeligt areal af enfamiliehuse i kommunen, der ikke er registreret i BBR. Det forventes ud fra en samlet betragtning, at landets samlede areal af fritliggende enfamiliehuse kan være i størrelsesordenen 5 % større end det areal, som er registreret i BBR. Ser man på den enkelte bygning, kan afvigelserne være betydelige. Ud fra analysen af den mellemstore købstadskommunes data har EBST vurderet, at % af de fritliggende enfamiliehuse har et afvigende areal i forhold til det registrerede i BBR. Kommunerne har i

4 spørgeskemaundersøgelsen sat det samme tal på landsplan til 23 %. I den mellemstore købstadskommune fandtes endvidere afvigelser på mere end 25 m 2 i 4 % af alle enfamiliehuse. Forudsat, at den mellemstore købstadskommunes fejlprocent også her er repræsentativ kan man formode, at dette også er gældende på landsplan. Dette bekræftes i spørgeskemaundersøgelsen, hvor kommunerne vurderer, at 3,8 % af landets enfamiliehuse har fejl på mere end 25 m 2. De påviste lokale variationer i datakvaliteten på bygningsarealet i BBR kan hænge sammen med at København og Odense i mange år har haft fokus på BBR s datakvalitet og begge kommuner rutinemæssigt har foretaget opmåling af bygninger. Det er således EBST s forventning, at de to storbykommuners datakvalitet ligger over gennemsnittet. 3 Generelt om fejl i BBR De tekniske analyser har udover arealanalyser også belyst en række andre registreringer i BBR. Herunder ikke-registrerede bygninger og afløbsforhold. Ikke registrerede bygninger Den tekniske undersøgelse har vist, at der er et betydeligt antal bygninger, der ikke er registrerede i BBR. De ikke-registrerede bygninger er helt overvejende mindre bygninger under 50 m 2 størsteparten er under 25 m 2. I den mellemstore købstadskommune er 38 % af alle småbygninger (garager, carporte, udhuse m.v.) ikke registrerede. I Københavns Kommune er omkring 45 % af disse småbygninger ikke registrerede. På landsplan mangler et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af alle småbygninger i BBR. Den økonomiske betydning af småbygningerne for samfundet er dog af mindre omfang end enfamiliehusene, idet småbygninger normalt vægtes lavt i ejendomsværdibeskatningen. Hovedparten af de manglende bygninger er endda under 10 m 2 og beskattes derfor som hovedregel ikke. Fejl i oplysningerne om forsynings-, materiale- og indvendige forhold Oplysninger om afløbs- og forsyningsforhold i BBR kan relativt enkelt kontrolleres ved at sammenligne med udbredelsen af de kommunale spildevands- og forsyningsanlæg. Den tekniske analyse viste på den baggrund, at 1 % af ejendommene havde fejl i afløbsforhold. Kommunerne angav i spørgeskemaundersøgelsen fra 2005, at der er fejl i 6-7 % af de indvendige oplysninger om varmeinstallationer, bad- og toiletforhold m.v. Materialeoplysninger (herunder formentlig især tagdækningsmaterialet) angives til 10 %. Forskellene kan forklares ved hyppigheden af ændringer i bygningen. Det forekommer ofte, at en bygning får ændret tagdækningsmaterialet i løbet af sin levetid. Ændringer i varmeforsyning, tilføjelser af ekstra badeværelser m.v. kan også forekomme specielt hvis ejer har et komfortmæssigt eller økonomisk incitament. Afløbsforhold ændres derimod oftest kun ved påbud m.v. Tagdækningsmateriale og toiletforhold indgår som parametre i ejendomsvurderingen, varmeoplysninger indgår ved beregning af en række energitilskud; mens oplysninger om f.eks. toiletforhold indgår som parameter ved beregning af bloktilskud.

5 4 Konklusion De fejl, der har den største skattemæssige betydning, er fejl i arealet af enfamiliehuse. Det vurderes, at der på landsplan kan være fejl i arealoplysningerne ved % af alle enfamiliehuse, mens omkring 4 % (eller godt hver femte af de fejlbehæftede enfamiliehuse) rummer afvigelser, der overstiger 25 m 2. Tallene ventes at dække over lokale forskelle. Landets samlede bygningsmasse af enfamiliehuse i BBR vurderes at være omkring 5 % for lille i forhold til det virkelige areal. 2 % af de fritliggende enfamilieshuse har interne logiske fejl i arealdata, der burde kunne opdages ved indberetning. Andelen af fejl varierer kommunerne imellem. Et sted mellem hver fjerde og hver anden småbygning på under 50 m 2 er ikke registreret i BBR. Disse bygninger har dog ofte begrænset skattemæssig betydning. Der forekommer fejl i oplysningerne om afløb, forsyningsforhold, varmeinstallation, bad- og toiletforhold, tagdækningsmateriale m.v. i 1-10 % af alle bygninger. Fejlprocenten synes højest for de forhold, der oftest ændres i en bygnings levetid. 5 Den fremtidige indsats Det fuldstændige overblik vil i sagens natur kræve inspektion af samtlige bygninger. En sådan indsats skønnes ikke at stå mål med effekten, og ville i øvrigt hurtigt blive uaktuel ved ombygning. EBST arbejder i stedet på en række initiativer, der samlet set vurderes at kunne opsamle en betydelig del af de fejl, der findes i BBR, samtidig med at det i videst mulige omfang sikres, at der ikke opstår nye fejl. Fejlfinding ved salg af ejendom Ved energimærkning i forbindelse med salg af ejendomme udfører energikonsulenten en vurdering af BBR-arealet og eventuelt en opmåling af bygningens opvarmede areal. Erhvervs- og Byggestyrelsen har indgået en aftale med Energistyrelsen om adgang til de oplysninger, der indikerer, at der kan være uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og registreringen i BBR. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil på baggrund af oplysningerne gøre den kommune, hvori ejendommen er beliggende opmærksom på, at der er konstateret en afvigelse mellem energikonsulentens oplysninger og oplysningerne i BBR. Oplysningerne forventes at tilgå kommunerne samtidig med idriftsættelsen af det nye BBR. Fejlfinding ved nybyggeri og ombygning I den kommende revision af bygningsreglementet vil der blive en kobling til BBR, således at kommunen først må give byggetilladelse, når BBR er opdateret. Herved sikres, at BBR bliver husket i forbindelse med byggesagsbehandlingen af fremtidige nybyggerier eller ombygninger. Fejlfinding gennem tilsyn og øget opmærksomhed EBST, der har tilsynsforpligtigelsen overfor kommunerne, vil gennem tilsyn med kommunernes føring af BBR øge opmærksomheden om vigtigheden af fejlretningen. Konkret vil der blive ført tilsyn på alle landets kommuner ved at analysere opdateringsfrekvensen i BBR og udføre logiske kontroller af oplysningerne i BBR. Fundne fejl vil blive sendt til den ansvarlige kommune. Desuden vil EBST føre nøjere tilsyn med en række udvalgte kommuner, hvor der blandt andet vil blive analyseret for de groveste arealfejl i BBR i forhold til tekniske kort fra kommunen.

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Interessentanalyse af BBR registret Erhvervs- og Byggestyrelsen Rapport fra Epinion A/S 21 December 2004 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning...3 2 Baggrund...8 3 Interessenterne og BBR...9 3.1 Kommunale

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2 Datakilder og funktionalitet...8

2 Datakilder og funktionalitet...8 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets anledning og formål... 5 1.2 Projektets Indhold... 6 1.3 Afgrænsning... 6 1.4 Deltagere... 7 1.4.1 Ekstern referencegruppe til projektet... 7 2 Datakilder og funktionalitet...8

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr.3/1120-0100-0842/kra/sek Resumé 1. I forbindelse med indførelsen af frit valg-ordningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE

MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE 12 :: BEDREHJEM :: OKTOBER 2012 :: INDSIGT :: BBR-FEJL er en bombe under

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet 2006 2 Kapitel 1. Indledning 5 1.1 Baggrunden for analysen 5 1.2 Analysens indhold 5 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse 5 Kapitel 2. Resumé af rapporten

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering i fire bygningssegmenter. Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering i fire bygningssegmenter. Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Foreløbigt udkast Bygningsstyrelsen 31. januar 2013 Notat Bygningsstyrelsen ANALYSE AF PRAKTISKE ERFARINGER MED

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rapport om Rotteområdet i Danmark

Rapport om Rotteområdet i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 787 Offentligt Rapport om Rotteområdet i Danmark Titel: Resumé: URL: Emneord: Rapport om rotteområdet i Danmark Rapporten er en analyse af rotteområdet

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere