Bevilling: KB (Frigivet EAU ) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000"

Transkript

1 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering af mijøbelastningen, i henhold til Miljøpolitikkens målsætning. Til investeringerne har Kommunalbestyrelsen givet følgende anlægsbevilling: KB (Frigivet EAU ) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * Bevilling i alt: *) Oprindeligt skulle denne del have været finansieret via projekt nr. 0090, Miljø-og Energipulje Dette var ikke muligt da der var aflagt regnskab på projektet, og derfor blev finansieringen foretaget som det fremgår af dette regnskab. Projektet er afsluttet medio 2013 og forbruget er opgjort således.: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Merforbrug i forhold til anlægsbevilling I forhold til den givne anlægsbevilling, udviser anlægsregnskabet et merforbrug på kr Projektet omfattede følgende investeringer: Sted Budget Forbrug Energimærkning, screening større bygninger Energibesparende tiltag/energimærkning Gate 21 og Plan C Omlægning til fjernvarme Holmegårdsskolen og Langhøjskolen Holmegårdsskolen, omlægning til fjernvarme Langhøjskolen, omlægning til fjernvarme Klimatjek og følgende energibesp.smårep Klimaambassadører Grønt Budget Grønt Regnskab Avedøre Idrætscenter, optimering CTS-anlæg Gungehusskolen, optimering og modernisering CTS-anlæg Hvidovre Stadion, optimering varmeforsyningen Alle bygn., belysn. bibliotek,multihus, teater m.fl. * Alle bygn., varme- og ventilationsanlæg * Alle bygn., pulje varme-. tekn.inst. * Reserveret til ABA-anlæg, rådhuset, projekt I alt *) De afholdte udgifter er prioriteret indenfor budgettet til Energimærkning, screening større bygninger samt

2 Klimatjek og følgende energibesparende reparationer. Projektet Gungehusskolen, optimering og modernisering CTS-anlæg blev ikke gennemført, men kun opgraderet, da man konstaterede at det ikke var optimalt på daværende tidspunkt.. Budget til "solceller" på Gungehusskolen er afsat på nyt projekt. Projektet Hvidovre Stadion, optimering af varmeforsyningen er udsat til opstart i Der er afsat budget på nyt projekt til formålet. Uforbrugt budget til Gungehusskolen og Hvidovre Stadion er i stedet anvendt til delvis udførelse af solcelleanlægget på Frihedens Idrætscenter på kr. 3,8 mill.kr., som er udført under puljen energibesparende tiltag/energimærkning. Det skal bemærkes, at der er afholdt udgifter for 3,0 mill.kr. til solcelleanlægget på Frihedens Idrætscenter. Restudgift på kr. 0,8 mill.kr. afholdes over nyt projekt.

3 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 0162, Alle bygninger, renovering af vandinstallationer 2012 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede reparationer af tærede rørstrækninger og utætte ventiler på brugsvandsinstallationer, hvortil Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevilling: KB KB * Bevilling i alt: *) Overført til projekt nr. 0194, Ny placering af VIDO Brevdueforenings klubhus. Projektet er afsluttet medio 2013, og forbruget er opgjort således: Projektering Håndværkerudgifter: Omkostninger I alt Merforbrug i forhold til bevilling 178 I forhold til de givne anlægsbevillinger, udviser anlægsregnskabet et merforbrug på kr. 178.

4 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 3227, Langhøjskolen, renovering af svømmehal Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede udskiftning af svømmebadets og omklædningsrummets ventilationsanlæg, renovering og udskiftning af svømmebadets betonvægge og betonbund, renovering og udskiftning af vandbehandlingsanlægget og de konstruktioner, samt nødvendige og tilhørende tekniske installationer. Dertil renovering af flisebelægninger og afløbsinstallationer i badeomklædningsfaciliteterne. Del af projektet kr er lånefinansieret i 2010, jf. lånedispensation fra Indenrigs- og Socialministeriet. Til ovenstående projekt, har Kommunalbestyelsen givet følgende anlægsbevillinger: KB KB KB KB Bevilling i alt: Arbejderne blev igangsat i 2006 og afsluttet i 2013, og forbruget er gjort op således: Projektering Håndværkerudgifter - JDN Entreprise, bygn.arb.,beton, renov JDN Ekstraarbejder, bygn.arb., beton, renov JDN Entreprise, ekstraarb. Afløb i omkl Jysk Svømmebad, vandbehandl.anlæg Pro Ventilation, ventilationsanlæg Honeywell, ventilation (automatik) E.C. VVS & El, el-arbejder Øvrige håndværkerudgifter Omkostninger I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling I forhold til de givne anlægsbevillinger, udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på kr Projektet for renovering af Langhøjskolens svømmehal blev igangsat i 2006 med udskiftning af svømmebadets og omklædningsrummenes ventilationsanlæg. Det videre projektforløb med renovering og udskiftning af svømmebadets betonvægge og betonbund blev udsat til udførelse i Projektering og udbud af arbejderne blev gennemført og svømmehallen godkendt lukket i perioden april til november 2008 og vandet taget af svømmebadet, da projektet blev stoppet som en konsekvens af beslutningen på Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2008, punkt 3, om overholdelse af anlægsrammen for 2008 og dermed udskydelse af mange projekter. Det videre projektforløb blev genoptaget i Selve renoveringen og udskiftningen af svømmebadets betonvægge og betonbund blev igansat ultimo Renovering og udskiftning af vandbehandlingsanlæg samt renovering af flisebelægninger og afløbsinstallationer i badeomklædningsfaciliteterne blev ligeledes igangsat ultimo 2010 og alle arbejder er afsluttet medio 2013.

5 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 3362, Hvidovre Musikskole, indretning af lokaler Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede indretning af musikskolelokaler på Sønderkærskolen, herunder erstatningslokaler til Sønderkærskolen. Hvortil der er givet en samlet anlægsbevilling på kr. Efterfølgende blev der søgt om tilskud fra Erhvers- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje, på 25 % af udgifterne til forbedring af Musikskolens adgangsforhold. Konkrete forbedringer af tilhængeligheden blev indarbejdet ved hovedindgang, adgangen til stueetage, høj stueetage og undervisningslokalerne, samt ved etablering af handicaptoiletter. Projektet indebar også etablering af elevator. Der er ikke søgt en anlægsbevilling ifm. tilskuddet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Til ovenstående projekt, har Kommunalbestyelsen givet følgende anlægsbevillinger: KB KB Bevilling i alt: Jfv. overslag: Projektering, byggeledelse og tilsyn Entreprise ekskl. regulerbare poster Håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter Skjulte installationer Udvidede vinterforanstaltninger Inventar Omkostninger Overslag i alt: Projektet blev igangsat ultimo 2009 og afsluttet medio Projektering Håndværkerudgifter: - Entreprise Aftalearbejder Øvrige håndværkere Inventar Omkostninger I alt Merforbrug i forhold til bevilling Tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Uden anlægsbevilling Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr , og en merindtægt på kr Merudgiften skyldes primært at det under projektets gennemførelse har vist sig nødvendigt at foretage en mere omfattende facaderenovering, udskiftning af vinduer, sålbænke m.v., end forudsat.

6 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 3380 Forebyggende vedligeholdelse bygninger på skoler 2011 Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Til forebyggende vedligeholdelse bygninger på skolerne 2011, har Kommunalbestyrelsen givet følgende anlægsbevillinger: KB KB Bevillinger i alt: Arbejderne er afsluttet medio 2013, og forbruget er gjort op således: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Merforbrug i forhold til bevilling I forhold til de givne anlægsbevillinger, udviser anlægsregnskabet et merforbrug på kr Projektet omfattede følgende investeringer: Sted Budget Forbrug Alle skoler, renovering elevtoiletter Dansborgskolen, renovering tag Engstrandskolen, udsk. døre på 4 sidebygninger Gungehusskolen, renovering tage Alle skoler, PCB-undersøgelser Alle skoler, udførelse nødvendig rep. af kloakinst Alle skoler, pulje udskiftning vandinstallationer Risbjergskolen, renovering tag mellembygning Total for projekt nr Der var oprindeligt afsat kr til renovering af tage på Gungehusskolen. Kr blev omprioriteret til renovering af tag på mellembygning på Risbjergskolen, idet taget var så ødelagt af råd, at det var nødvendigt at renovere nu. Renovering af tagpapbelægningen på Gungehusskolen blev så i stedet repareret i nødvendigt omfang. Mindreforbrug på Dansborgskolen, renovering af tag og Engstrandskolen, udskiftning af døre på 4 sidebygninger skyldes at der blev indhentet nogle gode tilbud på projekterne. Uforbrugt budget til Dansborgskolen, renovering af tag og Engstrandskolen, udskiftning døre på 4 sidebygninger, er i stedet anvendt til øget udførelse af projekter inden for de øvrige afsatte puljer til bl.a. renorenovering af toiletter, yderligere PCB-undersøgelser og Risbjergskolen, renovering af tag på mellembygning.

7 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab Projekt nr. og navn: 4007 Fælleskommunal tandreguleringsklinik Funktion og dranst: Bevillingsprogram: Projektet omfattede etablering af fælleskommunal tandreguleringsklinik i samarbejde med andre vestegnskommuner. Klinikkerne er etableret i Hvidovre med 11 klinikrum og i Albertslund med 4 klinikrum. I Hvidovre er klinikken lagt i Enghøjskolens fællesbygning. De deltagende kommuner omfattede Hvidovre, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Tårnby. Glostrup Kommune var oprindeligt også med, men meldte efterfølgende fra. Hvidovre Kommune har været bygherre for tandklinikkerne, og kommunens andel af projektet var forudsat at beløbe sig til 4,8 mio. kr. Kommunernes bidrag blev opgjort efter en fordelingsnøgle, baseret på antal børn. Værdien af genanvendt dentaludstyr kr indgik i anlægsbudgettet, og hver enkelt kommunes bidrag er fratrukket i budgettet for kommunernes samlede betalinger. Projektet blev påbegyndt i 2010 med indledende undersøgelser via bygherrerådgivning. Selve etableringen blev igangsat i 2011 og afsluttet i Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger: Udgifter Indtægter Netto KB KB Bevillinger i alt: Arbejderne er afsluttet i 2013, og forbruget er opgjort således: Udgifter Indtægter Netto Projektering - Bygherrerådgivning Projektering Håndværkerudgifter - Hovedentreprise AG-Byg ApS Aftalearbejder AG-Byg ApS Øvrige håndværkerudgifter Inventar Omkostninger Andel fra de deltagende kommuner I alt Mindreforbrug i forhold til bevilling Udgifterne fordeler sig på klinikkerne således: Hvidovre klinik Albertslund klinik Fællesudgifter I alt

8 I forhold til de givne anlægsbevillinger, udviser anlægsregnskabet henholdsvis et mindreforbrug på kr , og en mindreindtægt på kr Mindreudgifterne og mindreindtægterne skyldes dels, at værdien af gammelt dentaludstyr, som udgør kr var medregnet som en del af bevillingen, men ikke bogført som en faktisk udgift og indtægt, dels at projektet blev justeret undervejs samt at den endelige prissætning af det genanvendelige dentaludstyr blev mindre en oprindeligt budgetteret. Netto udviser anlægsegnskabet et samlet mindreforbrug på kr

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30 Referat Dato: Mandag den 21. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

BilagKB_110531_pkt.08_01

BilagKB_110531_pkt.08_01 BilagKB_110531_pkt.08_01 Regnskab 2010 1 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 ÅRSBERETNING 2010 Generelle bemærkninger.. 5 Skoler m.v..... 8 Social- og Sundhed 9 Kultur og Fritid... 11 Teknik..... 12 Arbejdsmarked.......

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 222. Status vedr. svømmebassiner

Læs mere

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2010 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2010 6. maj 2011 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011

Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011 Energi- og miljøredegørelse for 2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere