Del II Bæredygtigheds vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del II Bæredygtigheds vurdering"

Transkript

1 Del II Bæredygtigheds vurdering

2 Bæredygtighedsvurdering Den overordnede ambition for omdannelsen af området ved Bryggervej er, at området skal udvikles som et bæredygtigt område, hvor miljømæssig, kulturel og økonomisk bæredygtighed forenes i et mangfoldigt og inspirerende bymiljø. I udviklingen af helhedsplanen og for at eftervise planens bæredygtighedsindhold er der benyttet et bæredygtighedsværktøj, der er udviklet af Københavns Kommune/ NIRAS i Bæredygtighedsværktøjet underdeler miljømæssig, kulturel og økonomisk bæredygtighed i 14 deltemaer: A. Miljømæssig bæredygtighed 1. Arealanvendelse 2. Transport 3. Energi 4. Vand 5. Materialekredsløb 6. Grønne og blå områder, herunder biofaktorberegning B. Kulturel bæredygtighed 7. Social mangfoldighed 8. Byens rum 9. Byens Liv 10. Identitet C. Økonomisk bæredygtighed 11. Erhverv og service 12. Kommunal økonomi 13. Projektøkonomi 14. Langtidsholdbarhed Under udarbejdelsen af helhedsplanen har bæredygtighedsværktøjet med de 14 deltemaer tjent som reference i bestræbelserne på at udforme en bæredygtig helhedsplan og vælge bæredygtige løsninger. Til slut er der for hvert deltema foretaget en vurdering af om det er muligt indenfor planens rammer, at etablere bæredygtige løsninger. Samtidig er der angivet hvad det er vigtigt, at fokusere på i realiseringen af helhedsplanen, for at opnå de mest bæredygtige løsninger. Vurderingen er udtrykt på en skala fra 1-5 som er afbildet på den modstående side. 1 er uacceptabelt og 5 er bedste praksis. Værdierne refererer til en række kriterier indenfor hvert undertema, men udtrykker ikke en norm. Det har været et mål et opnå en score på 4 på skalaen, inden for hver af de 14 parametre, for at indfrie ambitionen om at skabe et bæredygtigt byområde. Som det fremgår ligger de fleste parametre på eller over denne ambitiøse score. Kun et par parametre ligger i underkanten af det tilstræbte. Vurderingen er foretaget på planniveau. Det er vigtigt, at bæredygtighedsambitionerne følges op i de kommende faser med lokalplanlægning, forsyningsanlæg, byggemodningsarbejder, konkrete byggerier og bydelens fremtidige drift. De følgende sider indeholder en gennemgang af helhedsplanen i relation til hvert af de 14 undertemaer. 22

3 1: uacceptabelt 2: under standard 3: standard 4: over standard 5: bedste praksis BYENS LIV IDENTITET BYENS RUM SOCIAL MANGFOLDIGHED GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER MATERIALEKREDSLØB ERHVERV OG SERVICE VAND KOMMUNAL ØKONOMI PROJEKTØKONOMI LANGTIDSHOLDBARHED AREALANVENDELSE ENERGI TRANSPORT ØKONOMISK KULTURELT MILJØMÆSSIGT Bæredygtighedsvurdering - diagram 23

4 Illustration der viser hvordan området ved Hovedgaden, med kig til de grønne områder mellem boliggaderne, kan komme til at se ud Høj og markant bebyggelse langs Vejlby Ringvej 24

5 1. Arealanvendelse 1.1 Funktionsblanding Der skal tilstræbes en høj grad af funktionsblanding mellem boliger, erhverv og servicefunktioner, så der skabes en levende bydel, der er befolket døgnet rundt. Blandingen af funktioner bør være både horisontalt og vertikalt i byomdannelsesområdet. hovedsti og en ny adgangsvej til det eksisterende område samt eventuelle afskærmende foranstaltninger. Fra de grønne bælter langs områdets sydlige og østlige del kan der etableres grønne kiler gennem bebyggelsen ind i områdets inderste og tættest bebyggede dele. Disse områder kan anvendes til legepladser, nærarktivitetsanlæg, motionsanlæg, nyttehaver, stillerum samt mulighed for private haver ved stuelejligheder. 1.2 Bebyggelsestæthed og bygningshøjder Byggeri i forbindelse med omdannelsen af området bør opføres som tæt og høj bebyggelse, så arealressourcerne overordnet udnyttes bedst muligt, og giver mulighed for at friholde større arealer for bebyggelse, der i stedet kan anvendes til opholdsarealer for områdets beboere. 1.3 Sammentænkning af bebyggelsestæthed og lokalisering af offentlige funktioner, primære byrum og trafikale knudepunkter i omdannelsesområdet Den tætteste del af bebyggelsen placeres tæt ved det overordnede vejnet (Vejlby Ringvej). Her placeres mulighed for detailhandel, koncentration af erhvervsvirksomheder og der er gode muligheder for offentlige funktioner tæt ved busforbindelserne. 1.4 Rekreative anvendelsesmuligheder Det nuværende grønne bælte mod syd udlægges som et rekreativt område for den kommende bydel og kan samtidigt bruges af de andre omkringliggende boligområder. Området vil være et fælles mødested for byområderne. Der udlægges et grønt bælte mellem den kommende bydel og det eksisterende boligområde mod øst, hvor der placeres en ny Varieret arkitektur 25

6 2. Transport 2.1 Projektområdets infrastruktur for cykler og fodgængere sammenkobles med det eksisterende netværk af cykelstier og grønne cykelruter: Der skabes forbindelse til eksisterende cykel- og gangstier i området. Herunder stierne langs Vejlby Ringvej og Grenåvej og den niveaufrie sti-krydsning ved Bryggervej. I forbindelse med detailplanlægning af området indtænkes forbindelsen fra omdannelsesområdet til funktioner uden for området herunder på østsiden af Grenåvej (Riis Skov). 2.2 Adgang til servicefunktioner såsom indkøb, skoler og andre institutioner til fods og på cykel Hovedstien vil skabe en sikker og direkte forbindelse til skole og indkøb. Der kan etableres en sikker skolevejsforbindelse på tværs af Vejlby Ringvej til Vejlby Skole enten i form af bro eller tunnel. Ligeledes er der adgang til eksisterende indkøbsmuligheder i VERI Centeret samt nye detailhandelsenheder, som muliggøres i den nordlige del af omdannelsesområdet. 2.3 Trafiksikkerhed, komfort og tryghed for cyklister og fodgængere Hovedstien kan udformes og anlægges så der opnås sikkerhed mellem fodgængere og cyklister. Der bør opsættes god belysning på stien og omgivelserne skal udformes under hensyn til at skabe tryghed. 2.4 Arealreservation til cykelparkering i forbindelse med de enkelte byfunktioner og boliger Helhedsplanen rummer mulighed for at placere cykelparkering hensigtsmæssigt i omnrådet. I den efterfølgende planlægning skal detaljerne fastlægges så der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser i forhold til det kommende byggeris anvendelse. 2.5 Kollektiv transport omkring projektområdet Der er god tilgængelighed til den eksisterende kollektive trafik, og der vil også med den nye kollektive trafikplan være god tilgængelighed til den kollektive trafik herunder til dele af det nye højklassede kollektive trafiknet, som bl.a. består af buslinjer, der skal køre på Grenåvej. 2.6 Gangafstand til nærmeste busstop Der er god og sikker stiforbindelse til de nuværende busstoppesteder på Grenåvej. Det forventes, at de nuværende stoppesteder på Vejlby Ringvej nedlægges som følge af den nye kollektive trafikplan. 2.7 Tilgængelighed for trafikken i og omkring projektområdet Trafikstrukturen i området er tilrettelagt, så muligheden for gennemkørende trafik minimeres mest muligt. 2.8 Trafikfordeling på transportformer og hastighedsregulering med henblik på fredeliggørelse af støjfølsomme områder og lokalgader Vejnettet udformes således, at den tunge trafik holdes i nærheden af adgangen fra det overordnede vejnet, det vil sige i den nordlige del af området. Formålet er at begrænse den tunge trafik i de mere centrale dele af omdannelsesområdet. Den centrale hovedgade udformes med pladsdannelser, der vil understøtte det bymæssige samtidig med, at det kan medvirke til at dæmpe hastigheden i området. Cykelparkering med plads til bycykler Parkeringslommer i gaderne til små biler eller el-drevne biler 26

7 Det bør overvejes at begrænse den tunge trafik i den centrale bygade og de tilstødende boliggader, f.eks ved forbud mod lastbiler over kg. Dette kan være nødvendigt, hvis der skal være mulighed for at etablere opholdsvenlige belægninger på torvene. 2.9 Regulering af bil- og lastvognstrafikken til og fra projektområdet Den tunge trafik vil primært have mål i erhvervsdelen af omdannelsesområdet herunder til den del, der er udlagt til detailhandelsbutikker. En måde at regulere den tunge trafik i området er ved at tilrettelægge trafikinfrastrukturen, så varelevering til detailhandelsbutikker i området sker fra en ny adgang over for Frijsenborgvej Kørselsforbud, hastighedsregulering og støjdæmpende foranstaltninger I forbindelse med detailplanlægningen skal det undersøges nærmere, om der skal indtænkes ensretning af dele af vejnettet. Færdselsarealerne bør udformes under hensyntagen til, at området skal have en bymæssig karakter med mange lette trafikanter. Hastigheden og biltrafikken i området ønskes af hensyn til bymiljø, sikkerhed og støj begrænset mest muligt. Dele af byomdannelsesområdet vil være støjbelastet af trafikken på Vejlby Ringvej. Intentionen i planen er at placere erhverv nærmest Ringvejen på en sådan måde, at erhvervsbyggeriet kan fungere som støjafskærmning for bagvedliggende boliger og opholdsarealer. Boligerne nærmest Vejlby Ringvej placeres i højden over erhvervsdelen og således, at de orienteres ind mod det øvrige omdannelsesområde. Støjafskærmningen af disse tagboliger kræver særlig opmærksomhed i forhold til trafikstøjen på Vejlby Ringvej Lokalisering af bilparkeringspladser Det er muligt at reducere trafikmængden i området ved at lokalisere parkering i centrale parkeringsanlæg placeret tæt på de to vejadgange og ved dobbeltudnytte parkeringspladserne mellem boliger og erhverv. I den udstrækning der etableres parkeringsanlæg i boligområderne, kan disse placeres tæt på den centrale bygade. For at begrænse biltrafikken kan parkeringskravet indgå som en aktiv parameter i den efterfølgende lokalplanlægning af området. En tilrettelæggelse af området, der reducerer biltrafikken i bydelen og styrker cykel og kollektiv trafik vil være med til at gøre området mere bæredygtigt. En reducering af parkeringskravet kan eksempelvis ske ved, at der sker en effektiv dobbeltudnyttelse af parkeringsarealerne mellem erhverv og bolig. En anden mulighed er at etablere boliger, der specielt henvender sig til beboere uden bil. Disse boliger kunne placeres centralt i forhold til den kollektive trafik. Etableres der i samarbejde med relevant delebilklub en delebilordning i området vil det ligeledes kunne reducere parkeringskravet Indpasning af parkering på henholdsvis terræn og i parkeringshus Parkering bør fortrinsvis placeres i underjordiske anlæg og/ eller i parkeringshus. På terræn kan der kun placeres parkering til særlige formål, herunder handicapparkering, delebilparkering og korttidsparkering/gæsteparkering. Parkering på terræn bør lige som parkering i parkeringshus placeres centralt i forhold til funktioner i området Zoner forbeholdt miljøvenlige transportteknologier, f.eks. el-biler I forbindelse med etablering af parkeringspladser i området skal der indtænkes mulighed for eksempelvis opladning af elbiler. Solceller over parkeringsplads 27

8 3. Energi 3.1 Minimering af bebyggelsens energibehov Ny bebyggelse opføres som lavenergibyggeri. På nuværende tidspunkt (ultimo 2010) betyder det, at nyt byggeri minimum skal opføres som Lavenergiklasse 2015 i henhold til Bygningsreglement Helhedsplanen tager hensyn til solindfald og lysforhold ved at erhvervsbebyggelsen er orienteret i nordlige retninger ud mod Vejlby Ringvej og ved at boligbebyggelsen orienteres i østlige og vestlige retninger. Overskudsvarme fra køling af erhvervsbebyggelse kan med fordel anvendes til opvarmning af boligbebyggelse. Bygninger bør opføres med højtsiddende vinduer og begrænsede rumdybder for at optimere dagslysforhold og begrænse elforbruget. (Jf. Bygninger Energi Klima Mod et nyt paradigmeskift. Rob Marsh et al., SBI 2008). Bebyggelse bør udformes og placeres, så omfanget af indbyrdes skygger samt skygger fra beplantning begrænses. Bebyggelse bør udformes således, at der fra starten eller senere kan placeres solcellepaneler og/eller solfangeranlæg på tage og/eller facader. Bebyggelse og beplantning bør udformes, så der opstår en maskevirkning, hvor vinden dæmpes og glider over bebyggelse. 3.2 Renovering henholdsvis nedrivning med henblik på at øge energi- og ressourceeffektiviteten Hovedparten af den nuværende bygningsmasse anvendes til erhvervsformål og tænkes nedrevet i forbindelse med byomdannelsen. Ved en eventuel blivende genanvendelse af bygninger bør der sikres en renovering med henblik på at øge bygningens energieffektivitet. 3.3 Energieffektiviteten af lokal energiforsyning i forhold til central energiforsyning Området er fjernvarmeforsynet med overskudsvarme fra Studstrupværket og andre energikilder. Studstrupværket er kulfyret, men overvejes omlagt til fyring med biobrændsel. Målsætningen er, at man i 2030 er CO2-neutral. Derfor kan etablering af en uovervejet lokal varmeenergiforsyning medvirke til at øge mængden af spildvarme. Lokal produktion af el via solceller medvirker derimod positivt i forhold til spildvarme og vil være et godt og bæredygtigt supplement til elforsyningen af området. Der bør gives høj prioritet til elbesparende initiativer. Herunder gode dagslysforhold, reduktion af skygger, lavenergianlæg i bygninger og på terræn. 3.4 Demonstrationsværdi og synlighed ved implementering af lokale energisystemer i området Anvendelse af solceller har stor synlighed i forhold til at signalere bæredygtige tiltag i området. Den teknologiske udvikling vil gøre det almindeligt at integrere elproducerende vinduesflader, tagflader og facadepartier med videre. Alternativt kan solcelleanlæg udformes som fælles anlæg placeret på terræn, over parkering etc. Solceller på tagflader 28

9 4. Vand 4.1 Lokal Afledning af Regnvand (LAR) til rekreative formål, herunder etablering af nye vandelementer i byens rum samt mulighed for vanding mm Der kan etableres et eller flere større vandelementer i bydelen. Den sydøstligste del af området er lavtliggende og kunne være velegnet til et større vandelement. Der er i bebyggelsesplanen arbejdet med placering af vandelementer i de grønne kiler mellem boligbebyggelserne. Disse kan anvendes til afledning/ forsinkelse af regn- og overfladevand, samtidigt med, at de tilfører byrummet/ gårdrummet en stor rekreativ værdi. Vandelementet skal sikre mulighed for forsinkelse af overfladevand fra områdets tage og befæstede arealer, og der skal såvidt muligt være en placeringsmulighed i alle grønne kiler. Vandelementerne bør gives en urban udformning. 4.2 Befæstede og ikke befæstede arealer Byomdannelsen medfører en lavere befæstelsesgrad end i dag. Det nuværende erhvervsområde har en høj befæstelsesgrad på grund af store manøvrearealer ved de enkelte virksomheder og store tagflader på lagerhaller, produktionshaller og garageanlæg. Der bør arbejdes med at begrænse de befæstede arealer med henblik på størst mulig nedsivning af regnvand på uforurenede grundarealer. Nedsivning på arealer med jordforurening er uhensigtsmæssig og bør så vidt muligt undgås. Hovedparten af området er registeret som værende forurenet på vidensniveau 1. Det vil sige, at forureningen ikke er præcist kortlagt og graden af forureningen er ukendt. Forureningen ligger under de befæstede arealer, og når befæstelsen fjernes vil overfladevand kunne sive gennem de forurenede jordlag og trække forureningen videre ned til grundvandet. Hvis ikke forureningen fjernes, vil det derfor være mere hensigtsmæssigt, at lede overfladevandet til forsinkelsesbassinerne, jf. punkt 4.1 Når tagfladerne udføres som grønne tage, f.eks. sedum, kan de tilbageholde regnvand i længere tid end traditionelle tage, og har tillige en række andre gunstige effekter. Vandet vil fordampe eller ved overløb kunne ledes til forsinkelsesbassin jf. punkt Grønne strukturer og beplantninger til forsinkelse og fordampning af regnvand Der skabes en sammenhængende grøn struktur og beplantning, der dels giver mulighed for lokal nedsivning og fordampning af regnvand og dels giver sammenhængende småbiotoper, der har en rekreativ værdi. 4.4 Fremtidssikring af bygninger og infrastrukturer mod en forventet mere voldsom nedbør Dette sker via initiativerne nævnt under punkt 4.1, 4.2 og 4.3. og kan suppleres med oversvømmelsesarealer, dvs. lavtliggende arealer som oversvømmes kontrolleret og midlertidigt i tilfælde af ekstreme nedbørssituationer. 4.5 Fremtidssikring af byområdet i forhold til at modvirke effekten af forventede kraftigere storme Bebyggelse og beplantning bør udformes, så der opstår en maskevirkning, hvor vinden dæmpes og glider over bebyggelsen. Vand i parkrummet øger den rekreative værdi og tilfører til fugt til den tørre byluft Vandelementer samler alle generationer 29

10 5. Materialekredsløb 5.1 Affaldshåndtering, lokalisering og arealreservation til kildesortering, genanvendelse og genbrug af affald fra området Der bør overvejes om der skal indrettes indsamlingssteder rundt om i området efter gældende retningslinjer for Aarhus Kommune. Genbrugssystemet bør udformes med rigelig kapacitet til nye, fremtidige fraktioner. 5.2 Tilgængelighed og gangafstand til nærmeste genbrugsstation og kvartermiljøstation Indsamlingssteder skal være velplacerede, let tilgængelige og trygge. 5.3 Arealreservation og indpasning af innovative affaldsløsninger i byens rum i form af eksempelvis nedgravede containere og automatisk skraldesug Den tætte bebyggelse lægger op til at der etableres et centralt og automatisk skraldesug. Dette kan reducere kørsel med lastbiler i området. 5.4 Vurdering af energi- og ressourceeffektiviteten ved renovering og omdannelse af eksisterende bygninger set i forhold til nybyggeri Ingen bygninger planlægges bevaret, selv om flere bygninger er i forholdsvis god bygningsmæssig stand. Området har i dag en lav udnyttelsesgrad. Den planlagte bebyggelse vil få en høj arealudnyttelsesgrad. Den ældre bygningsmasse i området lever næppe op til nutidens energikrav og forudsætter større ombygningsarbejder, hvis den skal overholde disse krav. 5.5 Genanvendelse af eksisterende byggematerialer og reduceret bortskaffelse af nedrivningsmaterialer Der nedrives en del bebyggelse. Der kan gøres overvejelser om nedknusning på stedet samt genanvendelse af nedbrydningsmaterialer under de nye veje og belægninger. 5.6 Genanvendelse af overskudsjord i projektområdet Store dele af området kan være forurenet, og derfor kan en del af overskudsjorden fra området være uanvendelig til indbygning andre steder i området især de steder, der skal anvendes til rekreative formål og de steder, hvor der ikke er jordforurening i forvejen. Mængden af overskudsjord reduceres ved i muligt omfang at placere ny bebyggelse og anlæg på terræn frem for omfattende nedgravning. Dette gælder bl.a. parkeringskældre. Parkeringskældre kan f.eks. placeres en halv etage nede i stedet for en hel etage nede. På arealer hvor jordforureningen ikke fjernes, skal der etableres et jorddække af en vis tykkelse med ikke forurenet jord. Det kan blive nødvendigt at tilføre ren jord andre steder fra. Dette medfører en negativ jordbalance, men skønnes nødvendigt, hvis de rekreative områder skal fremstå grønne frem for befæstede. Eksempel på central affaldsindsamling Lokalt genbrug af overskudsjord til landskabsformationer 30

11 6. Grønne og blå områder 6.1 Biofaktor og den biologiske variation Det er muligt at opnå en høj biofaktor (se fakta om biofaktor på de 2 næste sider) gennem begrænsning af befæstede arealer og gennem omfattende beplantning i gårdanlæg, haver, parker, gaderum, på facader og tage. 6.2 Beskyttelse og integrering af eksisterende værdifulde grønne og blå arealer i projektområdet Det grønne område mod syd opretholdes som grønt område. Allé langs vej mod syd kan opretholdes som del af nyt hovedstiforløb. 6.3 Spredningskorridorer for dyre- og planteliv mellem projektområdet og byen som helhed Der etableres sammenhængende grønne strukturer/småbiotoper gennem bydelen. 6.4 Indarbejdelse af grønne strukturer og beplantning til forbedring af mikroklimaet i projektområdet De grønne strukturer og beplantning skal være med til at sikre et godt mikroklima i området. Mangel på beplantning kan medføre et meget tørt klima. Rigelig med beplantning medvirker til vinddæmpning omkring bygninger og på udearealer. Beplantning kan ligeledes medvirke til at dæmpe tilbagekastning af lyd mellem facaderne. Der bør bl.a. arbejdes med begrønnede facader, hvor det er muligt. 6.5 Sammentænkning og balance mellem udvikling af rekreative faciliteter og beskyttelse af områdets naturindhold Det grønne område mod syd rummer i nogen grad natur. Der bør ske en kombination af naturindhold til gavn for dyrelivet og behovet for nye rekreative faciliteter for beboerne. 6.6 Beskyttelse og udvikling af bynatur, som kan åbne op for oplevelsesværdier og rekreation De grønne områder forventes udviklet med en urban karakter. Her er ikke plads til meget naturprægede områder. Riis Skov på den anden side af Grenåvej er et værdifuldt skovområde ved bugten, der supplerer omdannelsesområdet. 6.7 Den rekreative værdi af de grønne og blå områder, herunder nye rekreative kvaliteter og arealer i området Det grønne område mod syd ændres fra at være et forholdsvist passivt og utilgængeligt grønt området til et mere aktivt grønt område, der bør kunne bruges af alle aldersgrupper. Området indeholde mulighed for indretning til ophold, motion, sansning og leg, med stilleområder og områder, hvor mere støjende aktiviteter kan finde sted. Støjvolden mod syd kan gennembrydes, så barriereeffekten til naboområderne reduceres. 6.8 Tilgængelighed til de grønne og blå områder, herunder sammenhæng med områdets infrastruktur for fodgængere og cyklister De primære grønne områder lægges i sammenhæng med det interne stisystem/ hovedstien. 6.9 En varieret æstetisk og funktionel struktur i de grønne og blå områder, der forbedrer udfoldelsesmuligheder, fritidsanvendelser og oplevelsesværdier for stedets brugergrupper Det grønne og blå element vil være en attraktion i bydelen. De grønne områder må ikke kun være tiloversblevne restarealer, som kun er nødtørftigt behandlet, men skal fremstå veldisponerede og varieret. Oaser til leg og ophold Leg og idræt i byrummet 31

12 Før År 0 År 10 Basisarealer Asfalt, fliser o.l. (m 2 ) 0, Grusarealer, græsarmering. (m 2 ) 0, Klippet græs/boldbaner (m 2 ) 0, Krat og buske under to meter (m 2 ) 0, Naturgræs (m 2 ) 1, Krat og buske over to meter (m 2 ). 1, Træ- og skovplantninger (m 2 ) 2, Vandareal, ikke permanent 0, Søareal, permanent 1, Samlet udeareal (m 2 ) Biofaktor 0,31 0,60 0,60 Tillægsarealer Tag- og facadebeplantning (m 2 ) 0, Enkeltstående træers kroneareal (m 2 ) 2, Regnvandsnedsivning fra belagt areal (m 2 ) 0, Areal dækket af egen kompost (m 2 ) 0, Biofaktor-tillæg 0,08 0,27 0,47 Biofaktor inkl. tillæg 0,39 0,88 1,07 Biofaktor Biofaktoren er udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund, et byggefelt eller et område eller en bydel levner plads til rent volumenmæssigt. Populært sagt kan biofaktoren ses som den gennemsnitlige højde af beplantningen, hvis den skulle dække hele det beregnede område. En høj biofaktor indikerer en høj grad af fotosyntese. Når sollyset rammer planternes blade, sker der i bladenes grønkorn en fotosyntese, hvor kuldioxid (CO2) og vand (H2O) omdannes til glukose (C6H12O6) og ilt (O2). En øget fotosyntese og binding af CO2 i levende plantemateriale virker således positivt ind i det CO2-regnskab, som verdenssamfundet i disse år er ved at gøre til målestok for indsatsen mod den globale opvarmning. Gennem en systematisk byforgrønnelsesproces kan vi være med til at afbøde byens nu stærkt negative indflydelse på CO2- regnskabet og dén globale opvarmning, som truer med at accelerere globale klimaændringer. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Før År 0 År 10 Biofaktor-beregningen stammer oprindelig fra Tyskland, hvor den bliver anvendt i byplanlægningen. Man kan for eksempel for et industriområde stille krav om en biofaktor på 0,4, for et boligområde 0,6 og for en børnehave 0,8. Byomdannelsesområdet har i dag en meget lav biofaktor. Dette skyldes de store erhvervsbygninger og de belagte manøvrearealer omkring disse. Biofaktor Biofaktor-tillæg Biofaktorberegning 3.4 for omdannelsesområdet. SBi Tillæg til grønt regnskab Som grundlag for beregningen er fastsat følgende størrelser på træer, andel af tage med tagbeplantning, mængde af facadebeplantning og regnvands-nedsivning: Enkeltstående træers kronareal Før er sat til 30 m² Enkeltstående nye træers kroneareal år 0 er sat til 3 m² Enkeltstående nye træers kroneareal år 10 er sat til 30 m² Enkeltstående bevarede træers kronareal år 10 er sat til 40 m² Biofaktoren vil stige i takt med at træerne tager til i størrelse. Tagbeplantning er ansat til 50% af tagfladen i år 0 og år 10 Facadebeplantning er ansat til 10% af facadefladen i år 0 og 15% i år 10 Regnvandsnedsivning er beregnet fra 50% af det belagte areal Metode: SBI/ GBL Ved byomdannelsen placeres der en meget stor bygningsmasse i området i forhold til i dag, men da denne samtidig bygges i højden, og næsten al parkering etableres i anlæg under bebyggelse eller i parkeringshus, bliver der store friarealer, der kan indrettes med en grøn karakter. Endvidere arbejdes der med, at en stor del af tage og facader begrønnes. Der er i beregningen taget udgangspunkt i, at halvdelen af tagfladerne og 10 % af facaderne begrønnes. Biofaktoren for området vil øges med årene, idet træerne får større kroner og væg- og tagbeplantning får et større omfang. 32

13 Møller Meyers Vej Vejlby Ringvej Vejlby Ringvej Bryggervej Bryggervej Gustav Holms Vej Gustav Holms Vej Biofaktoren i den nuværende erhvervsbebyggelse er cirka 0,39. Dette skyldes især de store bygningsmasser og de belagte manøvrearealer ved erhvervsvirksomhederne Biofaktoren ved gennemførelsen af byomdannelsen er på 0,88. Biofaktoren vil med tiden blive større efterhånden som træer vokser sig større og facadebeplantningen øges. Efter 10 år forventes biofaktoren at være vokset til 1,07 33

14 7. Social mangfoldighed 7.1 Blandede boligformer og størrelser På grund af områdets størrelse bør der være en blanding af forskellige boligformer og størrelser. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der er forskellige lejlighedsstørrelser, således at alle behov kan dækkes inden for området uanset om man er ung eller ældre med behov for en mindre lejlighed, børnefamilie med behov for en større lejlighed eller ressourcestærke borgere, der har mulighed for at bo i en større taglejlighed. hvor udfoldelsesmulighederne ikke er fastlagt på forhånd, men formes af brugerne. Det kan også være flytbare elementer, der kan anvendes i andre byomdannelsesområder, når dette bykvarter er færdigudbygget. 7.2 Blandede ejer- og lejerforhold Der bør være blandede ejer- og lejerforhold, med mindst 30 % almene lejeboliger. Lejeboligerne må højst udgøre halvdelen af den samlede boligmasse for at undgå risiko for ghettodannelse. Hvor det er muligt, bør der både ske en horisontal og vertikal blanding af ejer- og lejeboliger. 7.3 Offentlige byrum, der er attraktive for henholdsvis unge, familier og ældre Offentlige byrum bør være inspirerende og kunne anvendes til leg, aktiviteter og ophold for alle generationer. 7.4 Offentlige byrum, der er attraktive for en bred vifte af livsformer Byrummene skal rumme mulighed for en bred vifte af aktiviteter. Nye byområder er oftest præget af at være gennemplanlagte. Dette gælder også byrummene. Disse er ofte forprogrammeret til én bestemt gruppe af befolkningen. Her er næppe plads til skæve mennesketyper og kreativ livsudfoldelse. Der skal være mulighed for etablering af midlertidige byrum, Multianvendelige overdækkede arealer 34

15 8. Byens rum 8.1 Udformning af byrum, som kan byde på oplevelser for alle brugergrupper Byrummene bør udformes således, at de tilbyder forskellige muligheder og har forskellige roller og funktioner i byområdet. Der bør etableres byrum, der er fuldt ud offentligt tilgængelige (for beboerne i byomdannelsesområdet og de tilstødende kvarterer samt andre besøgende), men der skal også være muligheder for større og mindre arealer, der har mere halvoffentlig karakter (for omdannelsesområdets egne beboere) eller privat karakter (private opholdsarealer for den enkelte beboer/ familie) En æstetisk helhed i byrums- og bygningsarkitekturens udtryk i projektområdet Den æstetiske helhed kan opnås ved at byggeriets volumner danner et godt samspil og at rummene mellem bygningerne danner sammenhængende byrum i form af belægninger, belysning, inventar og beplantning. Det er vigtigt, at der ikke opstår tilfældige restarealer uden anvendelsesmuligheder og værdi Dimensionering af byrummet i forhold til det omkringliggende byggeri Bebyggelsens byrum vil i skala have større relation til den tætte del af Århus end til de åbne forstadsrum og villaveje, som findes i nærområdet Mikroklimaet i de enkelte byrum herunder tilpasning til det lokale vejrlig, dominerende vindretning, solorientering og nedbør Bebyggelse, beplantning og belægninger kan udformes således, at de bidrager til dæmpning af vindens hastighed fra forskellige retninger. Udearealerne disponeres og orienteres mod solen så de er velbelyste, hvor dette ønskes og er skyggefulde, hvor dette ønskes. Rigelig med beplantning medvirker til skygge og svale på varme dage. Nedbør håndteres som beskrevet under punkt Trafikbetjening og offentlige forbindelser, der binder byens rum og offentlige funktioner sammen De offentlige funktioner lokaliseres let tilgængeligt i forhold til de primære bevægelseslinjer gennem området Tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser, så de nemt kan færdes i området Byrum, belægninger, farveskift, taktile belægninger, skiltning, belysning etc. skal indrettes så borgere med funktionsnedsættelser kan færdes overalt i byomdannelsesområdet En kriminalpræventiv indretning og belysning af de offentlige rum i området Der er i publikationen Kriminalpræventiv Bolig-projektering (Udgivet 1996 af Det Kriminalpræventive Råd) angivet en række anbefalinger, som bør efterleves. Det gælder bl.a. udearealernes og færdselsarealernes synlighed fra boligerne og beplantningens karakter, åbenhed frem for lukkethed, ingen uoverskuelige kroge, åben plads omkring stier, god belysning og gode belægninger. Det skal være trygt at færdes på alle tider af døgnet Tydelige ganglinjer og tilstrækkelige belysning 35

16 9. Byens Liv Placering af funktioner til at skabe et alsidigt og oplevelsesrigt byliv 9.1 Synergi som effekt af den funktionsblandede by Der planlægges et blandet byområde primært med boliger af forskellig art, men også fællesfaciliteter, fritids- og rekreative muligheder, dagligvarebutikker og erhverv. 9.2 Byrummets disponering set i forhold til muligheden for at tilvejebringe kommercielle aktiviteter og kulturelle oplevelser Ud over en dagligvarebutik ved Veri-krydset skal der være mulighed for at etablere mindre, lokalt orienterede butikker rundt om i bebyggelsen. Planlovens detailhandelsbestemmelser sætter dog visse begrænsninger herfor. Der gives rammer for etablering af kulturelle oplevelser. Flere beboere har efterlyst kulturtilbud i lokalområdet. 9.3 Placering af publikumsorienterede funktioner, som kan understøtte livet i byrummet. F.eks. erhverv i stueetagen Det er vigtigt at placere nye funktioner - offentlige som private - i byområdet. Den store koncentration af boliger og nye arbejdspladser vil i sig selv kunne understøtte en række nye byfunktioner, som detailhandel (se også 9.2). Privat og offentlig service, institutioner, restauranter og caféer, beboerhuse, mødelokaler osv. 9.4 Planområdets planlagte funktioner og deres rolle i forhold til naboområder og byen som helhed De nye byfunktioner kan også være til gavn for naboområder. Flere af de tilstødende områder har ingen byfunktioner, men vil kunne opnå en større attraktionsværdi, når der skabes god adgang til de byfunktioner, som forventes at kunne etableres i omdannelsesområdet. 9.5 Placering af attraktioner i byområdet, som kan tiltrække borgere både udefra og lokalt Ud over de mere almindelige byfunktioner bør der kunne etableres en eller flere attraktioner i området, der også kan tiltrække borgere udefra. Dette vil være med til at skabe mere liv i byrummene og de grønne områder. Busgaragens buer kan nyanvendes i forbindelse med et grønt aktivitetsområde med mulighed for sejloverdækning, leg, sport, torvedag, musik og andre aktiviteter. 9.6 Etablering af midlertidige funktioner i omdannelsesfasen Området vil blive omdannet over en længere årrække. De nuværende bygninger kan fortsætte anvendelse til de nuværende funktioner eller anvendes til midlertidige funktioner indtil de skal nedrives. Eksisterende bygninger kan f.eks. anvendes til kultur og fritidsaktiviteter samt lettere erhverv (Miljøklasse 1-3). Det vil sige erhvervstyper, der kan lokaliseres tæt ved boliger. Mulighederne for midlertidige funktioner kan kortlægges nærmere, når der foreligger en etapeplan. Leg og bevægelse Sanserum Midlertidig anvendelse indtil bygningen skal nedrives 36

17 9.7 Strategiske overvejelser om relevante interessenter og brugergrupper, der skal inddrages for at udvikle det ønskede byliv i projektområdet Planlægningen af området finder sted i et dialogforløb med interessenter fra området og fra de omkringliggende kvarterer. Det anbefales, at interessenter og brugergrupper, som deltog i møder forud for opgavens programmering, fortsat kan inddrages i den videre udvikling af området. I den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning af området følges de normale procedurer for offentlig fremlæggelse af planer, jf. planlovens regler herom. 9.8 Udformning af parker, pladser og gaderum, der inviterer til leg og bevægelse For at fremme sundhed og skabe attraktion bør disse arealer i den nærmere planlægning bearbejdes ud fra en helhedstænkning, som fremmer leg og bevægelse. Sådan at de grønne områder samt byens gader og pladser indrettes, så der er mulighed for at dyrke motion. 10. Identitet 10.1 Bevaring og fornyelse af kvaliteterne ved de eksisterende sociale og historiske kulturmiljøer Bevaring og nyanvendelse af den ældre del af busanlægget vil være et betydningsfuldt historisk spor i området. Bygningen udgør et stort volumen, der ikke umiddelbart har kunnet finde en egnet og rentabel anvendelse sammenholdt med de byggemuligheder, som arealet rummer. Det foreslås, at 2 eller 3 af de karakteristiske buer bevares som en del af et lege- og aktivitetsområde og multianvendeligt byrum. Buerne kan beplantes og anvendes til opsætning af læsejl med mere Projektområdets historie og særpræg som et aktiv for den fremtidige anvendelse og udvikling Eneste historiske spor synes at være den gamle kirkesti, der løber langs områdets østgrænse, som kan opretholdes og synliggøres, når erhvervsbebyggelsen, der ligger op til denne fjernes Indtænke byens fokusområder: byen som miljømetropol, byen for alle, byen ned til vandet og den dynamiske by Et blandet område, hvor miljømæssig, kulturel og økonomisk bæredygtighed forenes i et mangfoldigt og inspirerende bymiljø Opbygning og fremhævning af pejlemærker og særlige kendetegn i projektområdet Området vil i forhold til omverdenen markere sig særligt i kraft af den usædvanlige bebyggelse, der grænser ud mod Vejlby Ringvej. Borgerinddragelse 37

18 11. Erhverv og service 11.1 Plangrundlaget for arbejdspladser i lokalområdet Helhedsplanen rummer mulighed for et større antal arbejdspladser. Det vil primært være kontor- og administrationsvirksomheder og i beskedent omfang detailhandelsbutikker og små servicevirksomheder, samt offentlige virksomheder. De nuværende tungere produktionsog transportvirksomheder udflyttes. De fremtidige virksomheder i området vil være virksomheder af Miljøklasse 1-2 i henhold til Kommuneplan Attraktive områder for iværksættere, herunder i evt. udpegede kreative zoner i projektområdet Der er ikke fokus på erhvervsgrupper med særlige behov Attraktive muligheder for etablering af detailhandel i eller omkring helhedsplanområdet Der kan i den nordlige del af området, over for VERI- Centeret og som en udvidelse af dette bydelscenter, etableres detailhandel med et bruttoetageareal på op til m². Den statistiske metode jf. bekendtgørelse nr af 11. september 2007 anvendes som grundlag for at udvide centerområdet ved VERI-Centeret. Inden for rammerne af planloven kan der rundt om i bebyggelsen etableres mindre detailhandelsbutikker til lokal forsyning (kioskstørrelse) og med et lokalt opland, så der kan skabes et varieret udvalg af funktioner Fordelingen mellem små og store virksomheder samt eksisterende og nye virksomheder i projektområdet Omdannelsen af området medfører, at kun de lettere erhvervsvirksomheder kan genhuses i området. Der skal være mulighed for virksomhedsstørrelser fra firmadomiciler til små enkeltmandsvirksomheder Indtænkning af kulturfaciliteter i projektområdet Der bør gives mulighed for kulturfaciliteter i området. På 1. Idéværksted påpegede beboerne mangel på kulturtilbud i nærområdet. Byfunktioner i gadeplan og boliger og erhverv på de øvrige etager Nye synlige arbejdspladser 38

19 12. Kommunal økonomi 12.1 Daginstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner Helhedsplanen rummer mulighed for etablering af en daginstitution, der placeres i tilknytning til det grønne område mod syd og tæt på Bryggervejs udmunding i Vejlby Ringvej. Det store antal nye boliger vil medføre stigning i elevtallet på Vejlby Skole, der mangler elever Servicefaciliteter inden for sundheds- og omsorgsområdet Det er inden for helhedsplanens rammer muligt at etablere ældre- og handicapegnede boliger med tilhørende servicefaciliteter Behovet for kulturinstitutioner, idrætsanlæg og andre rekreative funktioner Nærområdet er godt udbygget med idrætsanlæg i form af boldbaner og Vejlby Risskovhallen. Der tænkes ikke etableret større idrætsanlæg i området, men der bør indarbejdes plads til etablering af mindre anlæg i området mindre baner til forskellige boldspil (basket, hockey, fodbold), petanque og mulighed for kælkebakke, skateranlæg osv. 13. Projektøkonomi 14. Langtidsholdbarhed 14.1 En stærk helhedsplan, der kan etapedeles og gennemføres etapevis Helhedsplanen opbygges, så der kan ske en opdeling i etaper. Det vil dog være sådan, at nogle etaper er afhængige af, at andre etaper er udbygget først, og at infrastrukturen er etableret. Området opdeles i tre hovedetaper, der igen kan underopdeles: Område langs Vejlby Ringvej (Erhvervs- og detailhandelsdel), område ejet af Århus Kommune (Boliger og offentlige formål) og området mellem de to førnævnte områder (Boliger). Omdannelsesområdet opdeles dog således, at området langs Vejlby Ringvej kan etableres uafhængigt af de to andre områder. Det er hensigtsmæssigt at udvikle området etapevis fra vest mod øst, således at adgangsvejene fra Vejlby Ringvej etableres som det første. Derefter udbygges området succesivt mod øst. Det findes endvidere vigtigt, at Bryggervej etableres frem til boligkvarteret ved Grenåvej, således at der kan arbejdes med en lukning af dette områdes adgang til Grenåvej Realisering Der er med udnyttelsesgraden dannet grundlag for en realistisk og sandsynligvis omkostningseffektiv realisering af planen. Bygninger med særlig funktioner, der skiller sig ud fra boligbebyggelsens arkitektur 39

20 40

Planlægning og Byggeri, Aarhus Kommune. Byomdannelse ved Bryggervej Marts 2011

Planlægning og Byggeri, Aarhus Kommune. Byomdannelse ved Bryggervej Marts 2011 Planlægning og Byggeri, Aarhus Kommune Byomdannelse ved Bryggervej Marts 2011 Forord Baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for det nyudpegede byomdannelsesområde

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2015 Lokalplan 993, Bolig og erhverv ved Thorsvej 6A, Åbyhøj - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Miljøscreening af forslag til Lokalplan 160 for Skovlunde Bymidte Nord Sammenfatning Forslag til Lokalplan 168 giver mulighed for at etablere et nyt bystræde der skal skabe et sammenhængende forløb der

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Biofaktor Begreb og beregning

Biofaktor Begreb og beregning Biofaktor Begreb og beregning Karen Attwell landskabsarkitekt Hvorfor en Biofaktor? Byøkologi og friarealer Miljøindikatorer Grønt regnskab Biotopflächenfaktor (Domænenavn) 1 Anvendte Biofaktor-definitioner

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Aarhus Afd. 12 Riisvangen II. Århus Kommune Planlægning og byggeri Kalkværks Vej Århus C.

Arbejdernes Andels Boligforening. Aarhus Afd. 12 Riisvangen II. Århus Kommune Planlægning og byggeri Kalkværks Vej Århus C. Arbejdernes Andels Boligforening. Aarhus 6.9.2011 Afd. 12 Riisvangen II. Århus Kommune Planlægning og byggeri Kalkværks Vej 10. 8000 Århus C. pr. mail. Vedr. Omdannelse af området ved Bryggervej. Vi har

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby

Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 16/2009 for Lyngby Idrætsby Lyngby bydel 19. marts

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere