Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål"

Transkript

1 Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

2 Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader, utætte vinduer og en nedslidt tagdækning. Men ud over en udbedring af de fysiske skader på bygningerne har der været behov for at se på andre forhold for at få Rosenhøj til at fremstå som et attraktivt sted at bo. Området døjer med image-problemer, blokkene fremstår meget monotone, afdelingen er stor og uoverskuelig, beboerne føler sig til tider utrygge, og der er overordnet manglende respekt for det sted, man bor og lever. Dette kommer bl.a. til udtryk i form af larm, hærværk og svineri. Da det er målet, at beboerne trives og føler sig trygge i afdelingen tager ansvar for afdelingen har lyst til at blive boende er det vigtigt, at der tænkes langsigtet - og derfor kræves der mere end en fysisk renovering. Endvidere skal områdets image forbedres, så man også formår at tiltrække nye boligsøgende. Derfor er der i forbindelse med projekt Nyt Rosenhøj nedsat en arbejdsgruppe, der består af beboere og afdelingsbestyrelse. Arbejdsgruppen er bredt sammensat og repræsenterer de mange nationaliteter, der bor i Rosenhøj. Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at få forslag og ideer til den kommende proces, der bl.a. omfatter gennemførelse af en arkitektkonkurrence i første halvår i Arbejdsgruppen har på en række møder formuleret de visioner og mål, der følger på de kommende sider. Gruppen har i sit arbejde haft bistand fra en række fagpersoner i forhold til tryghed, friarealer, arkitektur og miljø/energimæssige foranstaltninger. Ligeledes har gruppen også deltaget i en studietur til henholdsvis Sundparken i Horsens og Vollsmose i Odense for at hente inspiration til arbejdet. 2

3 Visioner og mål Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er formuleret i en vision og en række mål, der skal medvirke til, at projekt Nyt Rosenhøj kan gennemføres. Visioner og mål for Nyt Rosenhøj Vision: Tema 1 Tema 2 Tema 3 Målet for Nyt Rosenhøj er at gøre området til en attraktiv bydel, hvor familier gerne vil flytte til og blive boende, så der opnås en mere alsidig beboersammensætning, som afspejler et gennemsnitsbillede af Århus. Bebyggelsen Friarealer Sociale og kulturelle er Tværgående tema: Tryghed For at nå visionen er det nødvendigt at gennemføre en række indsatser i Rosenhøj af forskelligartet karakter. I arbejdsgruppen har man arbejdet med og drøftet en lang række elementer, der kan bidrage til at gøre Rosenhøj til en attraktiv bydel. Disse elementer er tematiseret i tre separate temaer og i tre tværgående temaer, som illustreret til højre. Inden for hvert tema er der formuleret visioner og mål, der igen er understøttet af: Det vil vi arbejde for Konkret vil vi Nærværende oplæg om visioner og mål skal indgå i programmet for den arkitektkonkurrence, der vil blive gennemført i første halvår af Tværgående tema: Tilgængelighed Tværgående tema: Miljø 3

4 Tema 1 Bebyggelsen Tema 1 Bebyggelsen Det vil vi arbejde for Vi ønsker, at det skal være trygt og attraktivt at bo i Rosenhøj. Området skal fremstå som et boligområde, man både ønsker at bosætte sig i og som man ønsker at blive boende i. Rosenhøj skal i fremtiden indeholde en række funktioner og er, der udvikler området fra at være en boligbebyggelse til at være et multifunktionelt område for både beboere og besøgende (til arbejdspladser, butikker og foreninger/er). Rosenhøj består af 27 blokke med hver tre opgange og er altså et forholdsmæssigt stort boligområde, hvor det kan være svært at finde rundt. Bebyggelsen skal opdeles i mindre enheder - kvarterer, hvor beboerne kan identificere sig og være med til at påvirke dets udformning, tage ansvar for det og holde en naturlig selvjustits. I Rosenhøj skal alle kunne færdes trygt døgnet rundt. I den fysiske planlægning skal der tages højde for, at oversigtsforholdene er gode og overskuelige, at udearealerne er attraktive og at belysningen skaber tryghed. Derudover skal området rumme faciliteter, der tiltrækker beboerne, så de ved deres tilstedeværelse i de offentlige rum kan signalere, at de er glade for området, tager ansvar for det og gerne vil passe på det. Som boligområde skal Rosenhøj være fremtidssikret og derfor skal der bl.a. arbejdes med tilgængelighed - såvel ude som inde. Bebyggelsen ligger i et kuperet terræn, der giver mange spændende rum, men det betyder også, at der er mange trapper i terræn. Ingen af lejlighederne i bebyggelsen har elevatorer, ligesom der inde i lejlighederne ikke er niveaufri adgang mellem rummene. I Nyt Rosenhøj skal man kunne bo fra vugge til grav og derfor skal der i udvalgte blokke etableres elevatorer og indrettes ældreegnede lejligheder. Konkret vil vi Følgende projekter og er skal indgå i den fremtidige udvikling af Nyt Rosenhøj: Kvarteropdeling af bebyggelsen, hvor der arbejdes med såvel arkitektur, æstetik, miljø og identitet. Inden for kvarteropdelingen kan der endvidere arbejdes med en blanding af lejlighedstyper - ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger med god tilgængelighed. Skabe tilgængelighed til en række af Rosenhøjs boliger ved installering af elevatorer - også her tænke i løsninger, der styrker bebyggelsens arkitektoniske udtryk. Kombinere arkitektur og tilgængelighed ved at omdanne B- opgange i udvalgte blokke til atriumgårde, hvor der i atriumgårdene etableres elevatorer til lejlighederne. Kvalificering af bebyggelsens arkitektur gennem valg af bæredygtig facadebeklædning, nye tage med hældning, indbydende indgangspartier og eventuelle løsninger med integrering af solceller. Ved renovering af indgangspartierne skal det nye postkasseregulativ indarbejdes, således at alle postkasser placeres ved terræn. Regulativet træder i kraft den 1. januar Skabe variation i bebyggelsen bl.a. gennem indretning af tagboliger. Kvalificering af bebyggelsen i forhold til energimæssige bestemmelser. Søge besparelser gennem alternative opvarmningsformer (eks. solfangere), genbrug af regnvand og opsætning af solceller. 4

5 Skabe tryghed i bebyggelsen ved at bearbejde overgangen mellem terræn og kældernedgange, så de ikke fremtræder som slugte. Skabe tryghed gennem oplyste ind og opgangspartier. De oplyste søjler vil også bidrage til en visuel oplevelse af bebyggelsen. Skabe tryghed ved at installere brand/røgalarmer i kældrene. Evt. suppleret med overvågning. Bearbejdning af lejlighedsplanerne så udbuddet af lejlighedstyper kan modsvare de familietyper, der ønskes i Rosenhøj. Det vil både betyde ombygning af de største lejligheder og inddragelse af de små 1-værelses lejligheder. Tilstræbe at bryde det monofunktionelle boligområde ved at tilføre nye funktioner som butikker og erhverv. 5

6 Tema 2 Friarealer Tema 2 Friarealer Det vil vi arbejde for I Rosenhøj har vi store arealer mellem blokkene. De er udlagt til parkering, leg, ophold og græsplæner. Til trods for den megen luft mellem blokkene har området et monotomt udtryk grundet bebyggelsens skala med 27 blokke. Ved en kvarteropdeling af bebyggelsen vil nyindretning af friarealerne spille en væsentlig rolle - de kan give det enkelte kvarter et særegent udtryk og rumme en række er for kvarterets beboere, store som små. Der kan indrettes legeområder, områder til boldspil, rekreative opholdsområder med borde, bænke og grillfaciliteter, beplantningsbælter, nyttehaver og forskellige elementer så som vandløb, kunst og belysning. Belysning er et vigtigt element i de offentlige rum og kan bruges på mange måder - både til at finde vej, men også til at skabe tryghed. Gode fysiske faciliteter, som beboerne har lyst til at bruge, kan erfaringsmæssigt forebygge kriminalitet og hærværk. Når beboerne tilbringer mere tid ude, betyder det en øget social kontrol og ikke mindst tryghed. Tilgængelighed er et vigtigt element i Nyt Rosenhøj og det gælder også på friarealerne. Bebyggelsen er placeret i et terræn med mange niveauforskelle og deraf mange trapper. Det giver udfordringer for den kommende planlægning, da det er en betingelse i projektet, at tilgængelighedsaspektet løses. Konkret vil vi Udarbejdelse af helhedsplan for fri og opholdsarealer for hele Rosenhøj, der understøtter en kvarteropdeling af bebyggelsen. Helhedsplanen skal rumme forslag til lege og opholdszoner, rekreative områder og stiforbindelser. Det er vigtigt, at alle aldersgrupper tilgodeses i de projekter, der gennemføres. Forarealerne ved bebyggelsens opgangspartier skal prioriteres højt, da det er steder, hvor beboerne mødes. Arealerne kan indrettes med legemuligheder og siddemuligheder for de voksne (bl.a. til opsyn med mindre børn). Bebyggelsens stisystemer skal have en udformning, som besværliggør knallertkørsel. Udlægge areal til nyttehaver, som beboerne varetager efter ønske. Der sikres en artsrigdom i valg af planter, så beboerne kan følge med i årstiderne. Beplantning kan også bruges i tryghedsskabende øjemed, da den kan bruges til dels at fremme kontakt og dels til at hæmme kontakt i området. Kontakt kan fremmes ved at plante lægivende buske og træer, hvor det skal være rart at opholde sig. Kontakt kan hæmmes ved at plante stikkende buske, så det bliver sværere at komme til stuelejligheder, altanrækværk og tagnedløb. Alle beplantninger og plantebælter skal være vedligeholdte og i en højde, der umuliggør skjulesteder. Arbejde med belysning i hele Rosenhøj - både på stier, som op- 6

7 lysning af opholdssteder ved indgangspartier og i trapperum. Det er vigtigt, at belysningen i placering, styrke og farvetone tilpasses de forskellige steder. Bearbejdning af parkeringsområderne, så de indrettes og tilpasses kvarteropdelingerne. Overveje om der er et behov for garager og/eller carporte. Opføre mindre bygninger/skure til cykler, barnevogne m.v. på terræn. Bygningen skal i materialevalg have stor gennemsigtighed (glas), så den fremtræder tryg for både børn og voksne. Der bør være automatisk lys, når man låser døren op. 7

8 Tema 3 Sociale og kulturelle er Tema 3 Sociale og kulturelle er Det vil vi arbejde for Visionen for Nyt Rosenhøj er, at området skal være et attraktivt sted at bo og færdes i, et område med en høj grad af tryghed. Det kræver en lang række indsatser af såvel fysisk som social karakter for at nå målet. Vi ønsker et beboerhus i området og gerne i fællesskab med de omkringliggende boligområder. Et beboerhus kan blive omdrejningspunktet for an række af de er, der skal tilføres Rosenhøj. Huset kan endvidere være det sted, hvor der skabes netværk mellem beboerne. Netværket kan igen være startskuddet til en række nye fælles er. Erfaringer fra andre projekter viser, at det er vigtigt at skabe rammer og er for områdets børn og unge og her spiller et beboerhus en ikke uvæsentlig rolle. Vi vil udvikle projekter, hvor der skabes rollemodeller. Rollemodeller kan medvirke til, at beboerne får en større ansvarsfølelse og engagement overfor det område, man bor i. Det skulle gerne have en effekt, så også omfanget af hærværk reduceres og adfærden med hensyn til affald ændres positivt. Rosenhøj er i dag et monofunktionelt område og det vil vi ændre på - der skal tilføres arbejdspladser og undervisningstilbud, som kan medvirke til, at der er liv i området i langt den overvejende del af døgnet. Der kan komme mindre butikker og liberale erhverv, der er med til give Rosenhøj en ny identitet. Det er vigtigt, at Rosenhøj åbnes mod de omkringliggende områder, så folk får lyst til at færdes i området og ved selvsyn konstaterer forvandlingen. 8 Konkret vil vi Følgende projekter og er skal indgå i den fremtidige udvikling af Nyt Rosenhøj: Placering af et beboerhus/bydelshus, der er fælles for Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen. Der kan være tale om nybyggeri eller placering i Mathildestedet eller Søndervangsskolen. Skolen har kun ca. 310 elever (normeret til elever) og indeholder allerede en række af de faciliteter, som et bydelshus kan indeholde - bibliotek, madlavning, idrætsforhold m.v. Vigtigt, at huset summer af liv hele døgnet og er åbent for alle aldersgrupper og nationaliteter. Omkring indhold er der følgende forslag: café, netcafé, spil, kvindegrupper, ældregrupper, lektiehjælp for unge, diverse værkstedsformer (syning, hobby, metal, musik, reparation cykel/knallert) og legestue for mindre børn. De mange udendørs sportspladser i Rosenhøj bør suppleres med et sportscenter til indendørs er - evt. i forbindelse med et bydelshus. Etablering af sundhedshus, hvor der samles en række funktioner så som læge, tandlæge, fysioterapi, fodpleje, jordemoderkonsultation og sundhedsplejerske. Skabe mulighed for etablering af butikker, værksteder og eksempelvis kommunale arbejdspladser. Ved etablering af undervisningslokaler til aftenskole eller andre kurser uden for dagtimerne vil det medvirke til mere trafik ind og ud af området. Etablering af forskellige tryghedsskabende foranstaltninger eksempelvis i form af nærpolitistation og natteravne, som kan have base i bydelshuset.

9 Lave et Lommepengeprojekt for områdets unge, hvor det er muligt at tjene penge ved oprydning, hjælpe gårdmændene m.v. De unge vil fremstå som rollemodeller og samtidige bidrage til at føle ansvar for området. Udvikle projekt Blå Drenge, som skal sikre, at gruppen af gårdmænd afspejler områdets nationaliteter. Ligesom i lommepengeprojektet vil det skabe rollemodeller og ansvar. 9

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd 1 Fysiske forbedringer i et boligområde kan være med til at forebygge kriminalitet og hærværk. Mange gange kan selv små ændringer have stor effekt, og det er derfor værd at tænke kriminalpræventive elementer

Læs mere

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 Udarbejdelsen af idekataloget er iværksat af Domea

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening

KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd 24. september 2010 Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening Kuben Management Indholdsfortegnelse 1 Konkurrencens baggrund... 1 2

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Endelig helhedsplan for Højvangen

Endelig helhedsplan for Højvangen Endelig helhedsplan for Højvangen Grønnedalsparken og Poul la Coursvej i Skanderborg Maj 2007 1. OPSUMMERING... 1 2. ORGANISERING... 4 2.1 Partnerskabet... 4 2.2 Styregruppen... 4 2.3 Lokalt sekretariat

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest

Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest 2005 Indledning... 1 Beskrivelse af området... 1 Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer... 2 Inddragelse af lokale ressourcer... 2 Overordnede mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere