Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 23 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 31 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,30 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolerings af brystningerne bag radiatorerne. 2 Efterisolering af alle centralvarmerør kælderen. 3 Montering af strengreguleringsventiler på det varmebrugsvand. 4 Efterisolering af alle lodrette varme brugsvandsrør i ejendommen. 5 Montering af strengregulerings ventiler på centralvarmeanlægget. 11,84 MWh 9,50 MWh 20 kwh el 10,17 MWh 4,40 MWh 20 kwh el 10,17 MWh kr kr. 4,6 år kr kr. 6,8 år kr kr. 2,5 år kr kr. 7,5 år kr kr. 9,2 år

2 SIDE 2 AF 23 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Erhverv: 10 Efterisolering af diverse varme brugsvandsrør op gennem etagerne. 11 Brystningerne efterisoleres med isolerings granulat. 12 Efterisolering af diverse varme brugsvandsrør i kælderen. 13 Efterisolering af alle centralvarmerør i kælderen. 2,49 MWh 4,64 MWh 0,91 MWh 1,48 MWh kr kr. 3,8 år kr kr. 5,2 år 500 kr kr. 9,3 år 800 kr kr. 16,9 år 14 Isolering af gulv mod kold kælder. 5,24 MWh kr kr. 24,7 år 15 Udskiftning af lavvolthalogen pærer til LED pære. 939 kwh el -0,57 MWh kr kr. 10,0 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

3 SIDE 3 AF 23 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 6 Toiletter udskiftes fra 1 skyls til 2 skyls. Prisoverslag er for 1 stk. komplet toilet 7 Udskiftning af de eksisterende vinduer i gården til nye med energiglas isat. 8 Vinduerne mod gaden bør bibeholdes, men nye forsatsrammer med energiglas monteres. 8,00 m³ koldt brugsvand 20,51 MWh 8,96 MWh 300 kr kr kr.

4 SIDE 4 AF 23 Forslag til forbedring 9 Montere nye vandhane filtre med begrænset vandgennenstrømning. (Spare perlatore). Det samme gælder bruserhovederne. Årlig besparelse i energienheder 2,00 m³ koldt brugsvand Årlig besparelse i kr. inkl. moms 66 kr. Erhverv: 16 Udskiftning af komplette vinduer til ny vinduer med isat energiglas. 1,75 MWh 900 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejerforeningen består af to identiske bygninger på hver deres matrikkel, kaldet nr. 31 og nr. 33. Ejendommen nr. 31 ligger ud til H.C. Ørsteds Vej, og har port til gården. Der er erhverv i stueetage og 1. sal, øvrig del af ejendom anvendes til beboelse. Ejendommen er opført i 1902, som grundmuret bygning med massive sten i 5 etager samt kælder og beboet tagetage. Ejendommens frie husgavl og sidevandt mod nr. 29 er efterisoleret. Vi har aflagt besøg i lejlighed: H.C. Ørsteds Vej 31, 1.tv. Da der ingen varmekilder "Radiatorer" er i kælderen, er dette areal ikke at medregnet til det opvarmede areal. Ved bygningsgennemgangen var det ikke muligt at undersøge skråvægge, skunke og vindues brystninger. Vi må antage at bygningsdelene opfylder gældende Bygningsreglement på ombygningstidspunkt. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Energimærkningen er baseret på håndbog for Energikonsulenter. Data er baseret på tilgængeligt tegningsmateriale suppleret med egne opmålinger og besigtigelser på stedet. De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er hentet fra Håndbog for Energikonsulenter eller beregnet efter DS 418. Inden igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker en svækkelse af eller kan opstå råd eller fugtskader i konstruktioner.

5 SIDE 5 AF 23 Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger er baseret på V & S prisdata, andre tilgængelige og aktuelle priser samt nogen grad af erfaring/ skøn. Det anbefales at indhente pris fra entreprenør/ håndværker inden specifikke arbejder igangsættes. ENERGIFORBRUG: Energiforbruget er omregnet til et normalårs forbrug. Aktuel årsgraddage: Normalgraddage i perioden : Graddage er taget fra DMI, på deres målestation: Københavns Lufthavn. Ejendommens energiforbrug ( og el til pumper ) svarer til et årligt forbrug på 166 kwh/m² Gennemføres alle forslag uden tanke på forrentning, så kommer det årlige energiforbrug ned på 106 kwh/m². Energimærke skala: C = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. D = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. E = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. F = ca. et sted mellem kwh/m² årligt. Den mængde energi, der skal til for at der kan holdes en inde temperatur på 20 C ved en udetemperatur på - 12 C, har vi beregnet til 166 kwh/m² årligt. Ejendommens indkøbte energi omregnet til et normalt år er 107 kwh/m² årligt. Ordbog: Bitrappe = Køkkentrappe. Bagvant = Bagmur på sidebygning ind til naboejendom. Gavl = Ende muren på en bygning. Flunker = Sidestykker på én tag kvist. Brystninger = Det stykke mur under vinduerne. Vinduesplader = Der hvor potteplanterne normalt er placeret i vinduerne. BESPARELSER: En del besparelser kan give et øget elforbrug. Ordningens grundberegningsmodel er et SBI program BE- 06. De tilbagebetalings perioder der er nævnt i rapporten er hvad energien koster d.d., ved en højere energipris i løbet af de næste år, vil forkorte tilbagebetalingsperioden.

6 SIDE 6 AF 23 En del af de beskrevne forslag, har en længere tilbagebetalingstid end 10 år der under normale forhold ikke virker motiverende. Ved gennemførsel af en del af disse forslag vil boligkomforten med stor sandsynlighed blive forbedret. De punktnumre der står ved diverse besparelsesforslag, hører sammen med de senere forslagsnumre på de følgende sider. De 2 bygninger i ejendommen deles om een fælles varmecentral, placeret i nr. 33. Den indkøbte brugsvands- og mængde er delt ligeligt mellem ejendommene. Diverse omtale af bygningsdele og komponenter gælder også for erhvervsdelen. Ved specielle tiltag er -erhverv- tilknyttet en forslagstekst. Der føres driftjournal der opfylder gældende lovkrav. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Taget er af Københavnertypen med tagpap/ eternitskifer og udnyttet og isoleret tagetage. Skrå tagflade og hanebåndsspær over beboelse regnes isoleret i hht. lovgivning på tidspunktet for byggearbejdet. Der er oplyst at være isoleret 125 mm mineraluld i det flade og skrå tagflade samt kvisttag. Kvistflunke er oplyst efterisoleret med 50 mm mineraluld. Ydervægge Alle ydermure (facader) er massive mure ifølge tilgængelige bygningstegninger og den normale byggeskik, der var i årene omkring hvor bygningen blev opført. Ydervægge starter med en vægtykkelse i kælder på ca. 74 cm, stuen og 1. sal 60 cm, 2. og 3. sal 48 cm og 4. sal 36 cm. Vinduesbrystninge er oplyst at være uisolerede. Vinduesbrystninge bør efterisoleres snarest. Gavl og sidevandt er udvendig efterisoleret med 125 mm mineraluld. Forslag 1: Isolerings af brystningerne bag radiatorerne. Med indblæsning af isolerings granulat mellem træbeklædning mur under vinduet. Erhverv: Forslag 11: Isolering af vinduesbrystningerne.

7 SIDE 7 AF 23 Vinduer, døre og ovenlys Alle vinduerne er overvejende de originale, med 1 lag glas og forsatsrammer med 1 lag glas. De originale vinduer er slidte og der kunne observeres utætte forsatvinduer, noget der er at sidestille med kun at have vinduer med 1 lag glas. Mange vinduer er med forsatsvinduer kun på de nederste vinduesrammer, de øverste vinduer er kun med 1 lag glas. Det er også øverst at rumtemperaturen er højest, det vil sige at varmetabet i rummet er stort på trods af forsatsrammerne. Vinduer bør skiftes til nye med min. 2 lags energiglas. Der er enkelte nyere vinduer i ejendommen. Forslag 7: Forslag 8: Udskiftning af de eksisterende vinduer i gården til nye vinduer med energiglas isat. Der bør monteres ventilationsspjæld i de nye vinduer. Vinduerne mod gaden bør bibeholdes, men nye forsatsrammer med energiglas monteres. Erhverv: Forslag 16: Usdkiftning af komplette vinduer til ny vinduer med isat energiglas. Gulve og terrændæk Etagedæk mellem stuen, med erhverv, og kælder er med jerndrager hvor den mellem dragerne er udfyldt med mursten og ikke isoleret. Etagedæk fra erhverv mod port er efterisoleret, her medregnes 50 mm. Erhverv: Forslag 14: Isolering af gulv mod kold kælder. Gulvkonstruktionen er opbygget af jerndrager med mursten mellem, dette medføre at isoleringen skal monteres i loftet i kælderen, pladsen er kneben, på grund af en del tekniske installationer. Kælder Der er ingen radiatorer i kælder, og så er kælder at betragte som kold, i Energimærknings sammenhæng, uanset at etagedæk ikke er isoleret. Kælder medtages ikke i det samlede opvarmede areal.

8 SIDE 8 AF 23 Ventilation Ventilation Ejendommens boliger ventileres med naturlig ventilation over tag, luftskiftet foregår ved åbning af hoveddøre, brevsprækker, vinduer samt de utætheder der er i en ældre bygning. Varme Varmeanlæg VARMELEVERANDØR: Opvarmningen af ejendommen foregår via vand fra Frederiksberg Forsyning A/S. Fjernvarmeværket har indført afkølingskrav overfor deres kunder, som skal overholdes. KOMPONENTER I VARMECENTRALEN NR. 33: Centralvarmeanlægget er forsynet med en rørveksler Reci - type VT 45 / 3 nr år hedeflade 8,4 m². Varmeveksleren er forsynet med isoleringskappe. Anlægget er forsynet med sikkerhedsventiler på 3.5 bar og en trykekspansionsbeholder - Pneumatex 200 liter - år fortryk 2.0 bar. Centralvarme cirkulationspumper er af typen Grundfos UPE , max. elforbrug pr. time 500W. Pumpen er uden isoleringskappe på pumpehuset. Målt pumpedata: Pumperne er sat ned til min hastighed, det svarer til et forbrug på 100 W pr. time pr. pumpe. Anlægget blev i sin tid opbygget som to selvstændige radiatoranlæg henholdsvis nr. 31 & 33 med een varmecentral. Ejendommens centralvarmepumpe er af typen: Selv justerende efter hvor mange radiatorer der er åbnet for. DRIFT AF VARMECENTRALEN: En rensning af en centralvarmeveksler bør foretages hvert 8-10 år.

9 SIDE 9 AF 23 Det er i dag tilladt at påfylde vand på sit centralvarmeanlæg. Skal dog altid ansøges hos Frederiksberg Forsyning. Fjernvarmevand er tilsat div. kemikalier og indeholder ikke kalk og ilt. Det vil sige at installationen ikke ruster og veksleren er lang tid om at tilkalke. Det er vigtigt, at holde øje med termometrene på centralvarmeveksleren, "Centralvarmeog retur" en temperaturforskel på 5-10 C kræver normalt en rensning af veksleren. Alle termometre i varmecentralen bør have et tjek om de viser den rette temperatur, normalt sidder der en justeringsskrue i bunden af de runde termometre. De gammeldags termometre med lodret temperatursøjle, kræver kontakt imellem dykrør og følerspids på termometret, derfor skal dykrøret opfyldes med lidt cykelolie. Fortykket i trykekspansionsbeholderen skal svare til afstanden fra varmecentralens kældergulv og til øverste punkt på radiatoranlægget, som er radiatorerne på øverste etage. Løseligt opmålt til 21 meter. Fortryk i beholderen bør være 2,1 bar + 0,3 bar til sikkerhed. Anlægstrykket - vandtrykket - bør ligge imellem 0,5 0,7 bar over radiatoranlæggets øverste punkt. På trykekspansionsbeholderen er noteret et fortryk på 2.0 bar = 20 m. En trykekspansionsbeholder vil gennem tiden tabe fortrykket. Anlægstryk på centralvarmeanlægget var ved vores besøg: 2.5 bar = 25 meter. Det bør undersøges om sikkerhedsventilernes indbyggede fjedre, kan klare et så højt anlægstryk. Inden arbejdet opstartes, skal der tages kontakt til en person, der kan beregne hele regnestykket med radiatoranlæg, trykekspansionsbeholder og sikkerhedsventiler Ifølge oplysninger fra Frederiksberg forsyning er afkølingen af vandet indenfor de krav de har til afkøling. Der skal dog holdes øje med den gennemsnitlige afkøling af vandet, da det nemt kan blive til en straf for dårlig afkøling Den gennemsnitlige årsafkøling af vandet var i: 2007/08: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 33,58 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF

10 SIDE 10 AF /09: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 33,58 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF 2009/10: Fjernvarmeværkets normale afkølingstemperatur 30 C. Ejendommen har afkølet 38,22 C. Denne afkøling giver ikke en STRAF Den gennemsnitlig årsafkøling af vandet skal normalt ligge på over 30 C, for at undgå straf for dårlig afkøling. For at forbedre den gennemsnitlige årsafkøling af vandet. Vil vi foreslå, at der monteres strengreguleringsventiler på alle ejendommens lodrette radiatorstigstrenge, i den forbindelse er det også vigtigt at der monteres en lille ekstra reguleringsventil på hver radiators retur afgang. Under normale forhold stjæler radiatorerne i stueetagen og på 1. sal, varmen fra 4. / 5. sal. Alle ventilerne skal have deres indreguleringstal beregnet af et firma der har prøvet indreguleringsopgaver før. For at forbedre den gennemsnitlige årsafkøling af vandet, vil vi foreslå: At der monters nye strengreguleringsventiler, samt indregulering af disse. At få tjekket fremløbstemperaturen på centralvarmeanlægget. At få centralvarmeveksleren renset. At få tjekket den tilsynsførende persons data fra varmecentralen. At tjekke hvor mange radiatorer der er nedtaget i ejendommen. At tjekke om der sidder de rigtige typer radiatorventiler på anlægget 2-strengsventil. At tjekke om de nyopsatte radiatorer kan levere den rette mængde varme ved tempatur sættet 70/40 C som benævnt i gældende Bygningsreglement. Ejendommen lukker helt for varmen i sommerperioden. Med korrekt afspærring af veksleren i sommerperioden. Varmeautomatikken regulerer fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen efter en indlagt varmekurve og lukker helt ved 17 C. Normalt er det ikke nødvendigt med opvarmning af boliger, når udetemperaturen er over 17 C i mindst 3 dage. Centralvarmepumperne slukkes om sommeren. Cirkulationspumperne bør også forsynes med pumpeisoleringskapper. Hvad er den retningsgivende fremløbstemperatur på et centralvarmeanlæg dimensioneret til olieopvarmning som ejendommens anlæg var i begyndelsen, ved alm. jævn vind:

11 SIDE 11 AF 23 Udetemp. 12,0 C / Centralvarme frem 36 C Udetemp. 10,0 C / Centralvarme frem 38 C Udetemp. 4,0 C / Centralvarme frem 47 C Udetemp. 0,0 C / Centralvarme frem 55 C Udetemp. -4,0 C / Centralvarme frem 62 C Udetemp. -10,0 C / Centralvarme frem 73 C Ved udskiftning af forsatsrammer i vinduerne til rammer med energiglas, vil det med stor sandsynlighed være muligt, at sænke fremløbstemperaturen til radiatorerne. For hver 1 C fremløbstemperaturen sænkes, bør der være en gevinst på 1-3 % på den del af varmeregningen, der går til boligopvarmning. ISOLERING: En stor del af alle de forholdsvis nye vand- og varmeinstallationer i varmecentralen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, hvilket er nok i forhold til gældende isoleringskrav. Der er mange rør der kun har en tynd isolering, samt store ventiler mangler helt isoleringen. Forslag 2: Efterisolering af alle centralvarmerør i kælderen til i alt 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Erhverv: Forslag 13: Efterisolering af alle centralvarmerør i kælderen. Varmt vand VARMELEVERANDØR: Det varme brugsvand opvarmes med i to varmtvandsbeholdere. KOMPONENT DATA: Data: 2 varmtvandsbeholdere Veissmann beholdere type Bivalent 350 liter pr. stk. Beholderen er fabriksisoleret. Cirkulationspumpen til varmt brugsvand er fabrikat Smedegård Vario 25 VARMECENTRALENS DRIFT: Temperaturreguleringen foregår med en mekanisk temperaturreguleringsventil "Temperatorventil."

12 SIDE 12 AF 23 Det reguleringsanlæg der styrer varmeanlægget kan også styre varmtvandstemperaturen, hvis der monteres en motorventil på returledningen fra varmtvandsbeholderen. Varmtvandstemperatur aflæst på beholdertermometeret: Top: 55 C. Brugsvandscirkulationens temperatur inden den går ind i beholderen: 45 C Fjernvarmeretur fra beholderen: 52 C Varmtvandsbeholderen er sidst blevet renset i En rensning vil være en god idé, da denne type beholder kan med lethed indeholde 250 kg hårdtbrændt kalk, før der bliver mangel på varmt brugsvand. Det er billigst i længden at afkalke beholderen med 2-4 års mellemrum. En ren beholder er også godt for afkølingen af vandet. Når de nye strengreguleringsventiler på de lodrette stigstrenge er monteret, bør brugsvandscirkulations pumpen førsøgsvis sættes ned til min. pumpehastighed. Cirkulationspumpens opgave er, at pumpe vandet langsomt rundt i systemet for at holde rørinstallationen varm, der er ikke behov for de store vandmængder. Vandtrykket der kommer ud af vandhanerne, sørger vandværket for. En mindre pumpe giver også en mindre elforbrug. ANLÆGS OPBYGNING UDENFOR VARMCENTRALEN: Varmtvandsanlægget er opbygget med hovedledning i kælderen, stigstrenge kører op til øverste etage gennem diverse køkkener og badeværelser. Der mangler delvis indreguleringsmulighed på alle stigstrenge. Det er vigtigt at vide hvordan det varme brugsvand fordeler sig mellem de enkelte stigstrenge. De manglende ventiler kan måske være årsag til den skæve varmtvandsfordeling i ejendommen. Der bør monteres nye strengreguleringsventiler af typen, selvvirkende via temperaturforskel. f.eks. Frese CirCon eller Danfoss MTCV eller en fastventil af fab. Tour Andersson, STAD. Samtidig skal det tjekkes om cirkulationsledningen i kælderen er tilstoppet, den lille rør dimension kan ikke tåle alt for mange kalk- og rust partikler før der lukkes for vandgennemstrømningen. Indregulering af brugsvandsinstallationen giver en øget komfort, med hensyn til varmt vand når varmtvandshanerne åbnes, der er varmt vand med det samme.

13 SIDE 13 AF 23 Indreguleringskontrol af de termostatiske reguleringsventiler, foretages med et overfladetermometer med kontaktpasta på føleren. Temperaturen indreguleres som førnævnt. Normalt kan varmtvandstemperaturen i varmtvandsbeholderen sænkes til f. eks C. ISOLERING: Alle vand installationer i kælderen er generelt isoleret for lidt i forhold til gældende isoleringsregler. I dag er isoleringstykkelsen 15 mm krøluldsisolering, pap og lærred. Efterisolering af rørinstallationen kræver mere plads til isoleringen, ved udskiftning af rørinstallationen, skal gældende isoleringskrav overholdes. Ved en efterisolering af brugsvandsinstallationen, bør restlevetiden være på minimum 10 år. De lodrette uisolerede rørinstallationer op gennem køkken og bad bør efterisoleres, hvis der er plads i f.eks. rørkasserne. Forslag 4: Efterisolering af alle varme brugsvandsrør i ejendommen. Hvis ejendommen planlægger en efterisolering, bør restlevetiden på brugsvandsinstallationen være mindst 10 år. Erhverv: Forslag 10: Forslag 12: Efterisolering af diverse varme brugsvandsrør op gennem etagerne. Efterisolering af diverse varme brugsvandsrør i kælderen. Fordelingssystem ANLÆGSOPBYGNING: Varmeanlægget er opbygget som et 2-strengs anlæg med hovedledninger i kælderen og lodrette stigstrenge ude ved vinduerne, hvor radiatorerne er placeret. Der mangler funktionsdygtige indreguleringsmuligheder på alle stigstrenge. Det er vigtigt at vide hvordan centralvarmevandet fordeler sig mellem de enkelte stigstrenge. De manglende ventiler kan måske være årsag til den skæve varmefordeling og dårlige afkøling af anlægget i ejendommen.

14 SIDE 14 AF 23 Der bør monteres indreguleringsventiler på alle radiator stigstrenge. Ventilerne bør være af typen "Automatisk regulering" ( fab. TA STAP eller andet produkt med samme regulerings metode) der åbner eller lukker for vandgennemløbet efter hvor mange radiatorer der er åbnet for. Husk med trykudtag for efterkontrol af de beregnede vandmængder hver stigstreng skal have. Ejendommens radiatorer er forsynet med termostatventiler uden forindstillings mulighed. I den forbindelse er det også vigtigt, at der monteres en lille ekstra reguleringsventil på hver radiators retur afgang, der begrænser vandmængden til hver enkelt radiator, for ikke at stueetagen og på 1. sal s radiatorer, ikke stjæler varmen fra 4. / 5. sal. Alle ventilerne skal have deres indreguleringstal beregnet af et firma der har prøvet indreguleringsopgaver før. I forbindelse med korrekt afkøling af vandet er det vigtigt, at radiatorer ved udskiftning er dimensioneret efter følgende data: Den energimængde der skal tilføres et rum, for at opretholde en rumtemperatur på 20 C og ved en udetemperatur på -12 C samt en max. fremløbetemperatur til radiatorerne på 70 C og returvandet fra radiatorerne på max. 40 C. Det bør undersøges om dette holder stik. (Radiatorerne skal udlægges efter 70/40 C kort fortalt) Tjek altid hos værket, hvilke krav afkølingskrav værket har på udskiftnings tidspunktet. Radiator termostatventilerne kan med tiden sidde fast, især efter sommeren. Det anbefales at ventilspindlerne motioneres uden termostathoved monteret, med passende mellemrum. ISOLERING: Alle de nyere varmeinstallationer i varmecentralen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, hvilket er nok. Alle de gamle varmeinstallationer i varmecentralen og kælderen er generelt isoleret til gældende isoleringsregler på installations tidspunktet, det vil sige for lidt i forhold til nutidens isoleringskrav. Der er en del steder rør og store gamle ventiler, hvor der mangler isolering enten på grund af reparationer eller pladsmangel. Centralvarmeinstallationen er generelt isoleret med mm. krøluldsmåtte med pap og lærred.

15 SIDE 15 AF 23 Automatik Centralvarmeanlægget er forsynet med et Danfoss ECL 9600 reguleringsanlæg med udeføler. Reguleringsanlægget er ikke helt nyt, reservedele forefindes muligvis ikke mere. Reguleringsanlægget regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne i forhold til en indlagt varmekurve og udetemperaturen. Reguleringsanlægget har en funktion hvor varmtvandstemperaturen kan reguleres via en motorventil, en lidt mere præcis reguleringsform. Hvis denne funktion ønskes etableret skal den eksisterende gamle termostatventil udskiftes med en ny motorventil med den korrekte dimension, samt en lille elinstallation fra reguleringeanlæg til motor. Følgende funktion er ikke undersøgt: Reguleringsanlægget har en funktion hvor centralvarmepumpen kan starte og stoppe i forhold udetemperaturen. Ved etablering af denne funktion kan der spares en del el. Danfoss ECL 9600, varmeindstillingskurve 1,7 ingen ekstra tillæg til af fremløbstemperaturen. Varmekurve 1.6 er: Udetemperatur 10 C / fremløbstemperatur 40 C - 0 C / 58 C C / 75 C Alle nye reguleringsanlæg kan styre både radiatorvarme og det varme brugsvand. Forslag 3: Montering af strengreuleringsventiler på de lodrette stigstrenge (varmtbrugsvand). Forslag 5: Montering af strengregulerings ventiler på centralvarmeanlægget. Vedvarende energi Solceller Der er undersøgt om der er økonomi i solceller: På nuværende tidspunkt kan 10 m² solfanger årligt leverer kwh, regnet ud fra et normal solskins år og optimal placering. Folketinget har vedtaget den såkaldte "nettomålingsordning", d. 4/6 2010, lovforslag L162. Det betyder, at man ikke skal betale afgift for solcelleanlæg, som dækker forbruget af strøm i boliger og institutioner. Ordningen gør det muligt at "indsætte" eventuel overskydende el fra solcellerne på det offentlige elnet. Denne el kan så "hæves" igen, når

16 SIDE 16 AF 23 solen ikke skinner, og du har brug for elektriciteten. Husstandens / ejendommens fælles elmåler løber ganske enkelt baglæns eller fremad, afhængigt af den aktuelle solcelleproduktionen og husstandens aktuelle strømforbrug. Boligforeninger: Her må maksimalt installeres et solcelleanlæg med en effekt på 6 kw per lejlighed, hvis der produceres mere til nettet, så kan det ikke leveres tilbage gratis. Der skal dog først tages kontakt til Dong før opstart. Yderlig oplysning: Erhverv: Erhvervsbygninger og Industri: For el, der produceres på forbrugsstedet, samtidig med at det forbruges, skal der ikke betales energiafgifter mv. Ved selv at producere en del af sin elektricitet kan man altså spare hele elprisen. Solceller producerer mest om dagen, hvor virksomheder typisk har det største forbrug. Ved integration af solceller i erhvervsbyggeri kan der altså typisk spares 1 kwh på elregningen pr. produceret kwh. Produktion fra solceller på erhvervsejendomme, hvor elektriciteten ikke bruges samtidig med at den produceres, kan afsættes på elnettet efter følgende regler. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh i de følgende 10 år. Varmepumper Der er undersøgt om der er økonomi i varmepumper: Indtil dato er varmepumpernes ikke effektive nok. De ligger med en omregningsfaktor på 1 kwh el ind i pumpen og max. 4 kwh varme ud af pumpen. Dags dato koster, 1 kwh el kr. 2,00 / 1 kwh koster kr. 0,46. Da ejendommen ligger i et opvarmet område, der er baseret på spildvarme fra el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag. Solvarme Det er undersøgt, om der er økonomi i vand opvarmet solfanger: Da ejendommen ligger i et opvarmet område, der er baseret på spildvarme fra el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag. Der kan altid forespørges hos kommunen

17 SIDE 17 AF 23 El Belysning Elforbruget til fællesbelysningen. Vi anbefaler, at den manglende alm. belysningen udskiftes til lavenergibelysning. Hovedtrapperne er forsynet med alm. glødepære. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater. Køkkentrapperne er forsynet med alm. glødepære. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater. Kælderen er forsynet med alm. glødepære og lysarmaturer. Ovennævnte belysning styres via tidsstyret trappeautomater eller via bevægelsesfølere. Gård gadebelysningen er forsynet med lavenergipærer. Lyset tændes via skumringsføler, årlige drifttimer inkl. div. gråvejrsdage. Erhverv: Forslag 15: Grundbelysningen består for det meste af armaturer med lavvolthalogen pære. Udskiftning af lavvolthalogen pærer til LED pære. De eksisterende elektroniske transformere skal udskiftes til gammeldags jernkernetransformere. Vand Toiletter Det fælles vandforbrug. Vi har udarbejdet et samlet døgnforbrug for begge bygninger. Vandforbrug i sidste afregningsperiode, 1. juni maj 2010 = 365 dage: m³ Det er blevet oplyst af foreningen, at der bor ca 31 personer i begge ejendomme / 31 = Periode forbrug på 67,9 m³ / 365 dage = døgnforbrug på 186 l/person. Vandforbruget ligger lidt højt, det burde ligge på 114 l/døgn, der er normalen for Frederiksberg Kommune.

18 SIDE 18 AF 23 Der bør kikkes lidt på restaurantens vandforbrug, normalt bruger den type erhverv meget vand til opvask samt kunde toiletter. Det ville måske være en fordel, at det er foreningen der overtager vedligeholdelsen. Når det er ejerne/beboerne der selv skal betale for utætte vandhaner eller løbende toiletter, kan det muligvis tage lidt længere tid før VVS installatøren bliver bestilt og får arbejdet udført, men det er fællesskabet der imellem tiden betaler for vandspildet. Montere nye vandhane filtre med begrænset vandgennenstrømning. (Spare perlatore). Det samme gælder bruserhovederne. Forslaget gælder for 1 tapsted. ( 1 vandhane eller bruser) Ejendommen har ikke tal på hvor mange der stadig har 1 skyls toiletter. Udskiftning af de sidste 1 skyls toiletter til 2 skyl. Overslagsprisen er baseret på 1 stk. toilet. Alle nye toiletter fra anerkendte firmaer er kun med 4-/ 2 liters skyl, derfor bør afløbsinstallationen undersøges om den er egnet til så små mængder skyllevand. Hvor meget vand går der til et? Et standard brusebad: ca. 75 liter. Et brusebad med sparerbruser: 40 liter. Det vil sige, at der kan spares liter. Et toilet med kun en enkelt skyllefunktion: 8 liter pr. gang. Et toilet med dobbelt skyllefunktion: 4,5 liter pr. gang. Det vil sige, at der kan spares liter, pr. toilet. En vandhane der drypper langsomt: Op til liter pr. år. En vandhane der drypper hurtigt: Op til liter pr. år (svarer til en stor tankbil med 4 hjulaksler). Montering af vandmåler er en god spare mulighed. Der skal dog tages højde for hvor mange vandmålere, der skal monteres i hvert lejemål. Normalt holder en koldvandsmåler 5-7 år, en varmtvandsmåler holder 3 5 år. Overslagspris inkl. moms for levering og montering af en vandmåler kr ,00 Det koster også noget for at få udført et vandregnskab. Forslag 6: Der er stadig toiletter i ejendommen med 1 skyl, disse bør udskiftes til 2 skyls toiletter.

19 SIDE 19 AF 23 Armaturer Forslag 9: Montere nye vandhane filtre med begrænset vandgennenstrømning. (Spare perlatore). Det samme gælder bruserhovederne.

20 SIDE 20 AF 23 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1902 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1020 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 469 m² Opvarmet areal: 1489 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: En kontrol af bebygget areal for bygningen, efter de originale bygningstegninger, viser at der ikke er markante eller iøjefaldende afvigelser. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 33,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 474,80 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Ejendommens varmeregning fordeles via et varmefordelingsregnskab. Radiatormåler: Fordampningsmålertypen. Angivelse af de enkelte lejligheders varmeudgifter, er et beregnet gennemsnitsforbrug ud fra den indkøbte varme, der er korrigeret for en varm eller kold vinter. Det er den enkeltes brugeradfærd der afgør hvor stor varmeregningen bliver. Benyt alle radiatorer i boligen, sørg for at de kun er varme i toppen. En lunken radiator afgiver også varme.

21 SIDE 21 AF 23 De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Lejlighed på 80 m² kr. Lejlighed på 90 m² kr. Lejlighed mellem m² kr. Lejlighed mellem m² kr.

22 SIDE 22 AF 23 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimærkningen sendes til:

23 SIDE 23 AF 23 Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Energikonsulent Firma: Larsen & Søndergaard Adresse: H.C. Ørsteds Vej Frederiksberg C Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-132174-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Roskildevej 53 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-105177-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -4 kwh el 2,15 MWh fjernvarme 127 kwh el 59,40 MWh fjernvarme -195 kwh el 22,07 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -4 kwh el 2,15 MWh fjernvarme 127 kwh el 59,40 MWh fjernvarme -195 kwh el 22,07 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Frederikssundsvej 67 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-161013-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Gunløgsgade 49 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197999-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Marstalsgade 28 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-370224-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6,00 m³ koldt brugsvand. -1 kwh el 260 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Skejbygårdsvej 48 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-814585-001 Energikonsulent: Tina Jeppesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-031233-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Majbølle Byvej 72 Postnr./by: 4862 Guldborg BBR-nr.: 376-018945-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Studsgaardsgade 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208672-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vesterbrogade 110 Postnr./by: 1620 København V BBR-nr.: 101-625273-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 502 kwh el 12.475,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 11 Adresse: I G Smiths Alle 11 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-038433-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Lyshøj Allé 8 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356639-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 40,34 MWh fjernvarme 0,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 40,34 MWh fjernvarme 0,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Birkegade 11 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-047555-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 73,74 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 73,74 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Malurtvej 21 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-196110-002 Energikonsulent: Hans Jørgen Gjerløv Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere