Miljøvurdering af planer. Kommuneplan , Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:"

Transkript

1 Miljøvurdering af planer Kommuneplan , Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer med tilhørende vejledning: Planændringer: Retningslinje vedr. forbud mod opsætning af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger. Justering af retningslinjer i forbindelse med udpegning af økologiske forbindelse/spredningskorridor og potentiel økologisk forbindelse/ spredningskorridor (Usserød Å, Nattergaleengen) Justering af retningslinjer for geologi med udpegning af geologisk enkeltlokalitet (ishavskystklint ved Bolbroengen og Rungsted Hegn) Justering af retningslinjer for stier i forbindelse med udpegning af ny cykelsupersti Tilføjelse til generelle rammebestemmelser vedrørende mulighed for at regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask mm. i private boliger, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendte. 0-alternativ Helhedsplan Sammenfatning På baggrund af gennemgangen af planændringerne i skemaerne på side 2-26 konkluderes det, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.936 af 24/09/2009). Konklusionen var dog foretaget under forudsætning af, at retningslinjen vedrørende anvendelse af regnvand til toiletskyl, tøjskyl m.m. ville blive skærpet, så retningslinjen anvendelsesområde begrænses til områder eller omfang, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendt. Hørsholm Kommune ændrer således retningslinjen til følgende ordlyd før offentlig fremlæggelse: Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendte. 1

2 Planændring: Retningslinje vedrørende forbud mod opsætning af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger På de bevaringsværdige ejendomme må energianlæg (solfangere, varmepumper og lignende) ikke opsættes på hovedhuset. Energianlæg må kun opsættes på bagbygninger som udhuse eller lignende, i en maksimal højde på 2,5 m i det omfang, at de ikke er synlige fra veje, stier, fællesarealer eller fra nabogrunde. Screening/scoping Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Varmepumper kan give anledning til støjgener. Retningslinjen regulerer ikke dette forhold. Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Retningslinjen forebygger gener for naboer og tilstanden af bevaringsværdige bygninger. Adgangen til at etablere solceller m.v. på bevaringsværdige bygninger begrænses, men dette vurderes at være af så begrænset omfang, at det ikke er en væsentlig miljøpåvirkning. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen 2

3 Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Ud over at sikre, at der ikke etableres energianlæg på bevaringsværdige hovedbygninger, kan retningslinjen medvirke til at forhindre, at mulige støjkilder, som for eksempel varmepumper, ikke placeres højt. Dermed kan risikoen for støjgener begrænses i et vist omfang. Vibrationer De omfattede energikilder - herunder varmepumper - giver normalt ikke anledning til gener i form af vibrationer. Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Potentielt kan retningslinjen medføre, at der opsættes færre anlæg og dermed bliver mindre mulighed for CO2-reduktion, men da der udelukkende er tale om en begrænsning i forhold til bevaringsværdige bygninger, vil der isoleret set ikke være en påvirkning i forhold til retningslinjens formål. Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Se nedenfor vedr. arkitektonisk udtryk Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Retningslinjen afvejer hensynet til at bevare udseendet af bevaringsværdige bygninger overfor hensynet til et muligt ønske om kunne etablere alternative energianlæg, som kan være mere bæredygtige end de eksisterende. Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer 3

4 Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Retningslinjen sikrer ikke mod, at der kan opsættes energianlæg på bevaringsværdige sidebygninger indtil 2,5 meters højde. Det arkitektoniske udtryk sikres i relevant omfang i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Fastsættelse af en maksimal etableringshøjde forebygger gener i form af eventuelt lys eller refleksioner i forhold til naboer. Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 4

5 Planændring: Justering af retningslinjer i forbindelse med udpegning af økologiske forbindelser De nuværende retningslinjer (4.17) fastholdes og den nye planændring er selve arealudpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor. De nye arealudpegninger fremgår af nedenstående kort. I retningslinjen for økologiske forbindelse og spredningskorridorer i Helhedsplan fremgår det, at der ikke må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne, reducerer eller forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder. 5

6 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af friluftsliv og rekreative interesser i Hørsholm Kommune., men på sigt vil de sammenhængende naturområder kunne styrke de rekreative interesser indenfor områderne. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Indenfor spredningskorridorerne må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne, reducerer eller forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningskorridorer med en reel biologisk funktion omfatter generelt en 25 m beskyttelseszone rundt om eksisterende skove og 3-naturtyper. Anlæg og indgreb, der reducerer eller skaber barrierer gennem kerneområder og spredningskorridorer, vil normalt have stor negativ effekt for plante- og dyreliv. Skaden kan dog ofte mindskes ved kompenserende foranstaltninger, fx faunapassager og erstatningsbiotoper. Det kan ikke udelukkes, at udpegningen som spredningskorridorer og potentielle spredningskorridorer kan medføre begrænsninger for projekter på eksisterende bebyggede arealer, der ligger indenfor eller umiddelbart op til spredningskorridorerne. I forbindelse med eventuelle ansøgninger om projekter på naboarealerne til spredningskorridorerne vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om projekterne kan forenes med naturhensynene indenfor spredningskorridorerne. Det vurderes, at omfanget af begrænsninger og gener vil være af mindre omfang og der vil ikke være tale om en væsentlig miljøpåvirkning. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil potentielt styrke muligheden dyrelivet i Hørsholm Kommune. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projek- 6

7 ter. Planteliv Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil potentielt styrke muligheden for spredning af vilde planter i Hørsholm Kommune. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projekter. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Der er ikke specifikt kendskab til forekomster af sjældne dyr og planter indenfor de to områder, der er udpeget som henholdsvis ny spredningskorridor og potentiel spredningskorridor, men overodnet vil udpegningen forbedre muligheden for at sjældne dyr og planter kan etablere sig i området og/eller medvirke til at sikre deres forekomst. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projekter. Udpegningen vurderes ikke at medføre påvirkninger af den økologiske funktionalitet af levesteder for eventuelle bilag IV arter i området. Der er ikke udpeget Natura 2000-områder i Hørsholm Kommune. De nærmeste Natura områder ligger mere end 4 km fra kommunegrænsen, og de udpegede spredningskorridorer vil ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger af internationale naturbeskyttelsesområder. Spredningskorridorer Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil styrke muligheden for spredning af vilde dyr og planter i Hørsholm Kommune. Udpegningen af Usserød Ådal vil desuden styrke sammenhængen med Sjælsø, som er udpeget som et område med biologiske værdierkerneområde og spredningskorridor i Helhedsplan Naturbeskyttelse jf. 3 Indenfor eller i umiddelbar nærhed af de udpegede spredningskorridorer ligger en række områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. I spredningskorridorerne er der behov for at øge naturkvaliteten og skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. 7

8 Det kan bl.a. gøres ved at sikre afgræsning af enge og overdrev, oprense og genoprette vandhuller, plante levende hegn og trægrupper langs vandløb. Såfremt udpegningen medfører, at der igangsættes naturforbedrende projekter på de 3 beskyttede naturområder, der ligger indenfor eller i nærheden af spredningskorridorerne, vil naturtilstanden af de beskyttede naturområder blive forbedret. Ved konkrete projekter og/eller indgreb i biologiske beskyttelsesområder skal der med udgangspunkt i retningslinjerne vedr. naturbeskyttelse foretages en konkret vurdering af, om de konkret projekter og/eller indgreb vil kunne påvirke naturområdernes tilstand. Grønne områder Spredningskorridoren Usserød Ådal og den potentielle spredningskorridor Nattergaleengen omfatter og ligger umiddelbart i nærheden af grønne områder. Såfremt udpegningen medfører, at der skal iværksættes naturforbedrende projekter kan dette have en gavnlig effekt på de grønne områder. Skovrejsning/skovnedlæggelse Usserød Ådal og den potentielle spredningskorridor Nattergaleengen ligger indenfor områder med eksisterende skov, samt områder som i Helhedsplan er udpeget som skovrejsningsområde og områder med skovrejsning uønsket. I forbindelse med naturforbedrende projekter indenfor spredningskorridorerne skal det sikres, at projekterne ikke er i uoverensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende for områder med skovrejsning eller skovrejsning uønsket, samt bestemmelserne i skovloven for de områder, der er omfattet af fredskovspligt. Fredning De udpegede spredningskorridorer berører flere områder, der er omfattet af fredninger. Selve udpegningen vurderes ikke at kunne medføre væsentlige påvirkninger af fredede områder. I forbindelse med eventuelle projekter indenfor de udpegede spredningskorridorer (f.eks. naturgenopretningsprojekter) skal det for de konkrete projekter afklares, om der skal søges dispensation fra fredningsbestemmelserne for de berørte områder. Landskab og jordbund Landskabelig værdi Udpegningen af spredningskorridorerne er med- 8

9 virkende til at sikre den landskabelige værdi indenfor disse områder. Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Usserød Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og udpegningen af Usserød Ådal som spredningskorridor vil potentielt styrke den økologiske sammenhæng, som vandløbssystemet er en del af. I forbindelse med eventuelle projekter indenfor spredningskorridoren Usserød Ådal vil der blive foretaget en konkret vurdering af eventuelle påvirkninger af vandløbet i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Udledning af spildevand Grundvandsforhold Områderne ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. I forbindelse med eventuelle konkrete vandindvindingsprojekter i nærheden af spredningskorridoren og den potentiel spredningskorridor bør vandindvindingen koordineres med naturhensyn. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger 9

10 Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 10

11 Planændring: Justering af retningslinjer for geologi med udpegning af geologisk enkeltlokalitet De nuværende retningslinjer for landskabs-, natur- og kulturværdier fastholdes og den nye planændring er selve arealudpegningen af Bolbroengen samt Rungsted Hegn som geologiske enkeltlokaliteter. De nye arealudpegninger fremgår af nedenstående kort. Ifølge Helhedsplan er områder med geologiske interesser især sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Inden for de geologiske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug eller skovbrug. Der kan normalt ikke gives tilladelse til råstofgravning, terrænregulering eller større beplantninger. 11

12 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Den geologiske enkeltlokalitet ved Bolbroengen ligger indenfor et område, der er udlagt med rekreative formål og den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen ligger i skovområdet Rungsted Hegn. Udpegningen kan forventes at være medvirkende til at sikre områdernes anvendelse til rekreative formål. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Den geologiske enkellokalitet ved Bolbroengen ligger indenfor et område, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet mose og vandløb). Udpegningen som geologisk enkeltlokalitet vil ikke påvirke de beskyttede naturområder. Grønne områder De geologiske enkeltlokaliteter ligger indenfor grønne områder i Hørsholm Kommune. Udpegningen kan forventes at være medvirkende til at sikre, at de grønnes områders anvendelse til rekreative interesser, friluftsliv m.m. Skovrejsning/skovnedlæggelse Den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen i Rungsted Hegn ligger indenfor et område med eksisterende skov, og hvor der er fredskovspligt. Såfremt udpegningen som geologisk enkeltlokalitet medfører at der skal fjernes beplantning skal dette foretages i henhold til skovlovens bestemmelser. Fredning De to geologiske enkeltlokaliteter ligger ikke indenfor områder, der er omfattet af fredninger. Landskab og jordbund 12

13 Landskabelig værdi Områder med geologiske interesser er sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen i Rungsted Hegn ligger desuden indenfor et område, der i Helhedsplan er udpeget som et område med landskabelige værdier. Udpegningen som geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre, at den landskabelige værdi af disse områder bevares. Geologiske særpræg og interesseområder Udpegningen af de to geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre, at de geologiske særpræg i Hørsholm Kommune bevares. Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug 13

14 Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Begge lokaliteter ligger indenfor kystnærhedszonen. Udpegningen af de geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre det kystnære landskab. Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 14

15 Planændring: Justering af retningslinjer for stier i forbindelse med udpegning af ny cykelsupersti Den planlagte nye cykelsupersti udpeges som fremtidig trafik sti på retningslinjekort over regionale stier. De eksisterende retningslinjer fastholdes. Cykelstien forløber mellem Hørsholm og Helsingør. Stiforløbet er vist på nedenstående kort. 15

16 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Forudsætningerne for at flere vil cykle forbedres, når forholdene for cyklister tilgodeses ved etablering af en cykelsupersti. En cykelsupersti kan medvirke til at forbedre sundhedstilstanden for brugerne. Svage grupper (f.eks. handicappede) Det kan ikke udelukkes, at der kan være en potentiel konflikt mellem cyklister og f.eks. kørestolsbrugere, men det vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. Friluftsliv/rekreative interesser Etablering af en cykelsupersti tilgodeser friluftsliv og rekreative interesser. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Der er tale om opgradering af en eksisterende sti, men og det må antages, at en cykelsupersti ikke vil medføre væsentlige gener eller begrænsninger for befolkningen, herunder naboer til stien. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Eventuelle omlægninger af den eksisterende sti forventes ikke at være af et omfang, der kan medføre væsentlige mængder overfladevand. 16

17 Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Der forventes ikke øget støj som følge af etableringen. Hvis stien bliver så attraktiv, at antallet af bilister falder på strækningen, kan støjbelastningen blive mindre. Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Stien kan ideelt set medvirke til at mindske biltrafikken. Det kan få positiv indvirkning på trafikudviklingen og belastningen. Energiforbrug Stien kan ideelt set medvirke til at biltrafikken mindskes. Det kan mindske energiforbruget. Sikkerhed Det fremgår af kortet ovenfor, at der påregnes iværksat en række trafiksikkerhedstiltag. Risiko for ulykker Se ovenfor sikkerhed. Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Det fremgår af kortet, at der ikke påregnes iværksat større anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af stien. I anlægsperioden vil der være begrænsede emissioner fra anlægsmaskiner m.v. En supercykelsti vil potentielt medføre, at flere vil cykle ind og ud af byen, og at der derfor vil være færre biler på vejene. Dette vil medføre et fald i CO2-udledningen. Isoleret set vil én cykelsupersti dog ikke ændre væsentligt på udledningen af CO2 og dermed påvirkningerne af klimaet, men det er et tiltag, som er i overensstemmelse med visionen/pejlemærke i den regionale udviklingsplan og Hørsholm Kommunes strategi for at etablere en effektiv og miljøvenlig infrastruktur. Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Se ovenfor. 17

18 Ressourcer og affald Arealforbrug Det er ikke oplyst, i hvilket omfang der påregnes inddraget nye arealer til cykelsuperstien, men det antages, at der vil være tale om et mindre antal nye arealer. Energiforbrug Som beskrevet under Emissioner fra eventuel trafik til og fra området kan stien ideelt set medvirke til at mindske biltrafikken. Det kan mindske energiforbruget. Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 18

19 Planændring: Tilføjelse til generelle rammebestemmelser vedrørende mulighed for at regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask m.m. i private boliger. Retningslinjen formuleres således: Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendte. Screening/scoping Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Det skal i forbindelse med konkrete projekter sikres, at der ikke er risiko for smittespredning via regnvand, som kan være forurenet som følge af oversvømmelser og kontaminering med kloakvand. Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Anvendelse af regnvand til tøjvask, toiletskyl m.v. vil begrænse behovet for at anvende drikkevand til disse formål. Det vil være i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes visioner om beskyttelse af ressourcer, klimatilpasning m.v. Den hydrauliske spidsbelastning af vandløb kan blive reduceret, hvis regnvandsmængden fra tagvand, der traditionelt afledes via regnvandssystemet til vandløb, i stedet i større omfang tilbage- 19

20 holdes/anvendes lokalt og afledes via spildevandsystemet. Det kan være ønskeligt i visse områder eller perioder, hvor der er risiko for oversvømmelser jf. Hørsholm Kommunes sårbarhedskort. I andre områder eller perioder kan det være problematisk for fisk, flora og smådyrsfauna, hvis sommervandføringen begrænses væsentligt som følge af mindre mængder tilledt overfladevand. Mængden af spildevand til behandling på renseanlæg vil ideelt set ikke blive forøget, da der er tale om, at oppumpet grundvand erstattes af regnvand. Grundvandsstanden m.v. kan også blive påvirket i positiv retning, hvis regnvand erstatter drikkevand til visse formål, idet grundvandsindvindingen vil blive mindre. Såfremt grundvandsindvinding foregår i nærheden af grundvandsfødte vandløb, vil en mindre grundvandsindvinding til toiletskyl og tøjvask kunne bidrage positivt til en større vandføring i nærliggende vandløb. Hvis vandløbet derimod er født med overfladevand fra lokale tagflader, vil udnyttelsen af tagvand til toiletskyl og tøjvask kunne reducere den lokale tilledning af overfladevand til et vandløb, hvorved vandføringen vil kunne blive reduceret. Hvis det forventes, at anvendelsen af regnvand bliver omfattende, kan det ikke udelukkes at der kan være områder eller perioder (typisk om sommeren), hvor ændringer af vandbalancen kan have negative effekter for blandt andet målsatte vandløb. Hvis det forventes, at anvendelsen af regnvand i stedet for drikkevand til tøjvask, toiletskyl m.v. bliver af begrænset omfang, må det antages, at det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. En konkret vurdering af påvirkningerne af det samlede vandsystem kan således kun gennemføres ved en detaljeret vurdering. I et større perspektiv kan det dog konkluderes, at anvendelsen af tagvand til tøjvask og toiletskyl vil reducere behovet for indvinding af drikkevand, hvilket set 20

21 over et større område vil have positiv nettoeffekt på grundvandsstanden. Sammenfattende vurderes det, at såfremt retningslinjen anvendelsesområde begrænses til områder eller omfang, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendte, vil der ikke være tale om væsentlig miljøpåvirkning. Retningslinjen formuleres således i overensstemmelse dermed. Udledning af spildevand Se ovenfor Grundvandsforhold Se ovenfor Risiko for forurening af grundvandsressourcen Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af grundvandsressourcen, som følge af anvendelsen af regnvand til de angivne formål. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Anvendelsen af regnvand til de angivne formål kan være et af flere elementer, som kan medvirke til klimasikring, for eksempel som tiltag med henblik på at mindske risikoen for oversvømmelser. Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Anvendelse af regnvand til tøjvask m.v. vil begrænse behovet for grundvand/overfladevand til disse formål. 21

22 Produkter, materialer, råstoffer Se herover. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 22

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Ikke relevant Negativ Neutral Positiv Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Winthersminde erhvervsområde etape 1 og 2 i Ishøj Kommune Skema til screening for at afdække behovet for en miljøvurdering

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø.

Ikke væsentlig indvirkning Skal anvendes, når planen medfører mindre ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/9 Screening for miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Låsby-området i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet kan udfyldes

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 Forslag til lokalplan nr. 315 Boligområde ved Anlægsvej, Suldrup Baggrund og formål Udstykningsforslaget

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplantillæg nr. 20 for Kregme Lokalcenter Dato Februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Vitt Meyling

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.01 for butikker i Nørregade Nord Dato april 2010 Deltagere ved screeningsmøde Inge Hansen,

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 06.30 for en del af Kregme Lokalcenter Dato februar 2016 Deltagere ved screeningsmøde Pernille Meyling og Jørgen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og

Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og Om kommuneplanen Kommuneplan 2013 Forord Indledning Plan- og Agenda Strategi Landsplanredegørelsen Landsplandirektiver og Fingerplan Statens vand- og naturplaner Den regionale udviklingsplan Råstofplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Screening iht. lov om miljøvurdering SCREENING FOR MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER Forslag til lokalplan nr. 309 samt kommuneplantillæg nr. 7 Boligbebyggelse ved Hanehøjvej, Skørping Planområdet,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Sags.nr.: Nørregade 2, Hjørring. Codanhus 1.2.-P15-2-11 Kontor/team: Sagsbehandler: Dato: Team Plan TH 2. oktober

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes]

Under udarbejdelse endelig udkast til høringssvar fremsendes mandag eftermiddag. Generelt [Tekst indsættes] Struer Kommunes høringssvar vedr. scoping af Forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Generelt [Tekst indsættes] Bemærkninger til de enkelte afsnit i udkastet:

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Plan & Byg, Planteamet Dato: 3. maj 2012 Sagsnr.: 12/39824 Dok.id.: Sagsbeh.: Rikwe Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en

Læs mere

Der findes ikke lokalplan for området i dag. Rækkehusbebyggelserne er omfattet af Kommuneplan Rammeområde 1B10.

Der findes ikke lokalplan for området i dag. Rækkehusbebyggelserne er omfattet af Kommuneplan Rammeområde 1B10. Screening af Forslag til Lokal 139 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej Dato: 21.05.14 Sagsbeh. : msi Fagtilsyn:

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Notat om forslag til ændringer i udpegninger

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Baggrundsnotat for temaer til

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1.

Beskrivelse af planforslaget Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 77 gældende for campingplads på Sofiesminde allé 1. By og Landskab, Plan Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/82851 Dok.id.: Sagsbeh.: Chrkr Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan 3.45 for campingplads på Sofiesminde allé 1, Øst Ifølge lov om miljøvurdering

Læs mere