Miljøvurdering af planer. Kommuneplan , Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:"

Transkript

1 Miljøvurdering af planer Kommuneplan , Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer med tilhørende vejledning: Planændringer: Retningslinje vedr. forbud mod opsætning af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger. Justering af retningslinjer i forbindelse med udpegning af økologiske forbindelse/spredningskorridor og potentiel økologisk forbindelse/ spredningskorridor (Usserød Å, Nattergaleengen) Justering af retningslinjer for geologi med udpegning af geologisk enkeltlokalitet (ishavskystklint ved Bolbroengen og Rungsted Hegn) Justering af retningslinjer for stier i forbindelse med udpegning af ny cykelsupersti Tilføjelse til generelle rammebestemmelser vedrørende mulighed for at regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask mm. i private boliger, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendte. 0-alternativ Helhedsplan Sammenfatning På baggrund af gennemgangen af planændringerne i skemaerne på side 2-26 konkluderes det, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en egentlig miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.936 af 24/09/2009). Konklusionen var dog foretaget under forudsætning af, at retningslinjen vedrørende anvendelse af regnvand til toiletskyl, tøjskyl m.m. ville blive skærpet, så retningslinjen anvendelsesområde begrænses til områder eller omfang, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendt. Hørsholm Kommune ændrer således retningslinjen til følgende ordlyd før offentlig fremlæggelse: Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendte. 1

2 Planændring: Retningslinje vedrørende forbud mod opsætning af solceller og solfangere på bevaringsværdige bygninger På de bevaringsværdige ejendomme må energianlæg (solfangere, varmepumper og lignende) ikke opsættes på hovedhuset. Energianlæg må kun opsættes på bagbygninger som udhuse eller lignende, i en maksimal højde på 2,5 m i det omfang, at de ikke er synlige fra veje, stier, fællesarealer eller fra nabogrunde. Screening/scoping Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Varmepumper kan give anledning til støjgener. Retningslinjen regulerer ikke dette forhold. Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Retningslinjen forebygger gener for naboer og tilstanden af bevaringsværdige bygninger. Adgangen til at etablere solceller m.v. på bevaringsværdige bygninger begrænses, men dette vurderes at være af så begrænset omfang, at det ikke er en væsentlig miljøpåvirkning. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen 2

3 Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Ud over at sikre, at der ikke etableres energianlæg på bevaringsværdige hovedbygninger, kan retningslinjen medvirke til at forhindre, at mulige støjkilder, som for eksempel varmepumper, ikke placeres højt. Dermed kan risikoen for støjgener begrænses i et vist omfang. Vibrationer De omfattede energikilder - herunder varmepumper - giver normalt ikke anledning til gener i form af vibrationer. Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Potentielt kan retningslinjen medføre, at der opsættes færre anlæg og dermed bliver mindre mulighed for CO2-reduktion, men da der udelukkende er tale om en begrænsning i forhold til bevaringsværdige bygninger, vil der isoleret set ikke være en påvirkning i forhold til retningslinjens formål. Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Se nedenfor vedr. arkitektonisk udtryk Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Retningslinjen afvejer hensynet til at bevare udseendet af bevaringsværdige bygninger overfor hensynet til et muligt ønske om kunne etablere alternative energianlæg, som kan være mere bæredygtige end de eksisterende. Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer 3

4 Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Retningslinjen sikrer ikke mod, at der kan opsættes energianlæg på bevaringsværdige sidebygninger indtil 2,5 meters højde. Det arkitektoniske udtryk sikres i relevant omfang i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Fastsættelse af en maksimal etableringshøjde forebygger gener i form af eventuelt lys eller refleksioner i forhold til naboer. Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 4

5 Planændring: Justering af retningslinjer i forbindelse med udpegning af økologiske forbindelser De nuværende retningslinjer (4.17) fastholdes og den nye planændring er selve arealudpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor. De nye arealudpegninger fremgår af nedenstående kort. I retningslinjen for økologiske forbindelse og spredningskorridorer i Helhedsplan fremgår det, at der ikke må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne, reducerer eller forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder. 5

6 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af friluftsliv og rekreative interesser i Hørsholm Kommune., men på sigt vil de sammenhængende naturområder kunne styrke de rekreative interesser indenfor områderne. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Indenfor spredningskorridorerne må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorerne, reducerer eller forringer spredningskorridorernes biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningskorridorer med en reel biologisk funktion omfatter generelt en 25 m beskyttelseszone rundt om eksisterende skove og 3-naturtyper. Anlæg og indgreb, der reducerer eller skaber barrierer gennem kerneområder og spredningskorridorer, vil normalt have stor negativ effekt for plante- og dyreliv. Skaden kan dog ofte mindskes ved kompenserende foranstaltninger, fx faunapassager og erstatningsbiotoper. Det kan ikke udelukkes, at udpegningen som spredningskorridorer og potentielle spredningskorridorer kan medføre begrænsninger for projekter på eksisterende bebyggede arealer, der ligger indenfor eller umiddelbart op til spredningskorridorerne. I forbindelse med eventuelle ansøgninger om projekter på naboarealerne til spredningskorridorerne vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om projekterne kan forenes med naturhensynene indenfor spredningskorridorerne. Det vurderes, at omfanget af begrænsninger og gener vil være af mindre omfang og der vil ikke være tale om en væsentlig miljøpåvirkning. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil potentielt styrke muligheden dyrelivet i Hørsholm Kommune. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projek- 6

7 ter. Planteliv Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil potentielt styrke muligheden for spredning af vilde planter i Hørsholm Kommune. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projekter. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Der er ikke specifikt kendskab til forekomster af sjældne dyr og planter indenfor de to områder, der er udpeget som henholdsvis ny spredningskorridor og potentiel spredningskorridor, men overodnet vil udpegningen forbedre muligheden for at sjældne dyr og planter kan etablere sig i området og/eller medvirke til at sikre deres forekomst. Dette er dog under forudsætning af, at der i forbindelse med udpegningen igangsættes naturforbedrende projekter. Udpegningen vurderes ikke at medføre påvirkninger af den økologiske funktionalitet af levesteder for eventuelle bilag IV arter i området. Der er ikke udpeget Natura 2000-områder i Hørsholm Kommune. De nærmeste Natura områder ligger mere end 4 km fra kommunegrænsen, og de udpegede spredningskorridorer vil ikke kunne medføre væsentlige påvirkninger af internationale naturbeskyttelsesområder. Spredningskorridorer Udpegningen af Usserød Ådal som ny spredningskorridor og Nattergaleengen som potentiel spredningskorridor vil styrke muligheden for spredning af vilde dyr og planter i Hørsholm Kommune. Udpegningen af Usserød Ådal vil desuden styrke sammenhængen med Sjælsø, som er udpeget som et område med biologiske værdierkerneområde og spredningskorridor i Helhedsplan Naturbeskyttelse jf. 3 Indenfor eller i umiddelbar nærhed af de udpegede spredningskorridorer ligger en række områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. I spredningskorridorerne er der behov for at øge naturkvaliteten og skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder. 7

8 Det kan bl.a. gøres ved at sikre afgræsning af enge og overdrev, oprense og genoprette vandhuller, plante levende hegn og trægrupper langs vandløb. Såfremt udpegningen medfører, at der igangsættes naturforbedrende projekter på de 3 beskyttede naturområder, der ligger indenfor eller i nærheden af spredningskorridorerne, vil naturtilstanden af de beskyttede naturområder blive forbedret. Ved konkrete projekter og/eller indgreb i biologiske beskyttelsesområder skal der med udgangspunkt i retningslinjerne vedr. naturbeskyttelse foretages en konkret vurdering af, om de konkret projekter og/eller indgreb vil kunne påvirke naturområdernes tilstand. Grønne områder Spredningskorridoren Usserød Ådal og den potentielle spredningskorridor Nattergaleengen omfatter og ligger umiddelbart i nærheden af grønne områder. Såfremt udpegningen medfører, at der skal iværksættes naturforbedrende projekter kan dette have en gavnlig effekt på de grønne områder. Skovrejsning/skovnedlæggelse Usserød Ådal og den potentielle spredningskorridor Nattergaleengen ligger indenfor områder med eksisterende skov, samt områder som i Helhedsplan er udpeget som skovrejsningsområde og områder med skovrejsning uønsket. I forbindelse med naturforbedrende projekter indenfor spredningskorridorerne skal det sikres, at projekterne ikke er i uoverensstemmelse med de bestemmelser, der er gældende for områder med skovrejsning eller skovrejsning uønsket, samt bestemmelserne i skovloven for de områder, der er omfattet af fredskovspligt. Fredning De udpegede spredningskorridorer berører flere områder, der er omfattet af fredninger. Selve udpegningen vurderes ikke at kunne medføre væsentlige påvirkninger af fredede områder. I forbindelse med eventuelle projekter indenfor de udpegede spredningskorridorer (f.eks. naturgenopretningsprojekter) skal det for de konkrete projekter afklares, om der skal søges dispensation fra fredningsbestemmelserne for de berørte områder. Landskab og jordbund Landskabelig værdi Udpegningen af spredningskorridorerne er med- 8

9 virkende til at sikre den landskabelige værdi indenfor disse områder. Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Usserød Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og udpegningen af Usserød Ådal som spredningskorridor vil potentielt styrke den økologiske sammenhæng, som vandløbssystemet er en del af. I forbindelse med eventuelle projekter indenfor spredningskorridoren Usserød Ådal vil der blive foretaget en konkret vurdering af eventuelle påvirkninger af vandløbet i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Udledning af spildevand Grundvandsforhold Områderne ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. I forbindelse med eventuelle konkrete vandindvindingsprojekter i nærheden af spredningskorridoren og den potentiel spredningskorridor bør vandindvindingen koordineres med naturhensyn. Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger 9

10 Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 10

11 Planændring: Justering af retningslinjer for geologi med udpegning af geologisk enkeltlokalitet De nuværende retningslinjer for landskabs-, natur- og kulturværdier fastholdes og den nye planændring er selve arealudpegningen af Bolbroengen samt Rungsted Hegn som geologiske enkeltlokaliteter. De nye arealudpegninger fremgår af nedenstående kort. Ifølge Helhedsplan er områder med geologiske interesser især sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Inden for de geologiske beskyttelsesområder må der som hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af landbrug eller skovbrug. Der kan normalt ikke gives tilladelse til råstofgravning, terrænregulering eller større beplantninger. 11

12 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Den geologiske enkeltlokalitet ved Bolbroengen ligger indenfor et område, der er udlagt med rekreative formål og den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen ligger i skovområdet Rungsted Hegn. Udpegningen kan forventes at være medvirkende til at sikre områdernes anvendelse til rekreative formål. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Den geologiske enkellokalitet ved Bolbroengen ligger indenfor et område, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet mose og vandløb). Udpegningen som geologisk enkeltlokalitet vil ikke påvirke de beskyttede naturområder. Grønne områder De geologiske enkeltlokaliteter ligger indenfor grønne områder i Hørsholm Kommune. Udpegningen kan forventes at være medvirkende til at sikre, at de grønnes områders anvendelse til rekreative interesser, friluftsliv m.m. Skovrejsning/skovnedlæggelse Den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen i Rungsted Hegn ligger indenfor et område med eksisterende skov, og hvor der er fredskovspligt. Såfremt udpegningen som geologisk enkeltlokalitet medfører at der skal fjernes beplantning skal dette foretages i henhold til skovlovens bestemmelser. Fredning De to geologiske enkeltlokaliteter ligger ikke indenfor områder, der er omfattet af fredninger. Landskab og jordbund 12

13 Landskabelig værdi Områder med geologiske interesser er sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. Den geologiske enkeltlokalitet ved Motionsspiralen i Rungsted Hegn ligger desuden indenfor et område, der i Helhedsplan er udpeget som et område med landskabelige værdier. Udpegningen som geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre, at den landskabelige værdi af disse områder bevares. Geologiske særpræg og interesseområder Udpegningen af de to geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre, at de geologiske særpræg i Hørsholm Kommune bevares. Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug 13

14 Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Begge lokaliteter ligger indenfor kystnærhedszonen. Udpegningen af de geologiske enkeltlokaliteter vil være medvirkende til at sikre det kystnære landskab. Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 14

15 Planændring: Justering af retningslinjer for stier i forbindelse med udpegning af ny cykelsupersti Den planlagte nye cykelsupersti udpeges som fremtidig trafik sti på retningslinjekort over regionale stier. De eksisterende retningslinjer fastholdes. Cykelstien forløber mellem Hørsholm og Helsingør. Stiforløbet er vist på nedenstående kort. 15

16 Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Forudsætningerne for at flere vil cykle forbedres, når forholdene for cyklister tilgodeses ved etablering af en cykelsupersti. En cykelsupersti kan medvirke til at forbedre sundhedstilstanden for brugerne. Svage grupper (f.eks. handicappede) Det kan ikke udelukkes, at der kan være en potentiel konflikt mellem cyklister og f.eks. kørestolsbrugere, men det vurderes ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning. Friluftsliv/rekreative interesser Etablering af en cykelsupersti tilgodeser friluftsliv og rekreative interesser. Begrænsninger og gener overfor befolkningen Der er tale om opgradering af en eksisterende sti, men og det må antages, at en cykelsupersti ikke vil medføre væsentlige gener eller begrænsninger for befolkningen, herunder naboer til stien. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Udledning af spildevand Grundvandsforhold Eventuelle omlægninger af den eksisterende sti forventes ikke at være af et omfang, der kan medføre væsentlige mængder overfladevand. 16

17 Risiko for forurening af grundvandsressourcen Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Der forventes ikke øget støj som følge af etableringen. Hvis stien bliver så attraktiv, at antallet af bilister falder på strækningen, kan støjbelastningen blive mindre. Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Stien kan ideelt set medvirke til at mindske biltrafikken. Det kan få positiv indvirkning på trafikudviklingen og belastningen. Energiforbrug Stien kan ideelt set medvirke til at biltrafikken mindskes. Det kan mindske energiforbruget. Sikkerhed Det fremgår af kortet ovenfor, at der påregnes iværksat en række trafiksikkerhedstiltag. Risiko for ulykker Se ovenfor sikkerhed. Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Det fremgår af kortet, at der ikke påregnes iværksat større anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af stien. I anlægsperioden vil der være begrænsede emissioner fra anlægsmaskiner m.v. En supercykelsti vil potentielt medføre, at flere vil cykle ind og ud af byen, og at der derfor vil være færre biler på vejene. Dette vil medføre et fald i CO2-udledningen. Isoleret set vil én cykelsupersti dog ikke ændre væsentligt på udledningen af CO2 og dermed påvirkningerne af klimaet, men det er et tiltag, som er i overensstemmelse med visionen/pejlemærke i den regionale udviklingsplan og Hørsholm Kommunes strategi for at etablere en effektiv og miljøvenlig infrastruktur. Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Se ovenfor. 17

18 Ressourcer og affald Arealforbrug Det er ikke oplyst, i hvilket omfang der påregnes inddraget nye arealer til cykelsuperstien, men det antages, at der vil være tale om et mindre antal nye arealer. Energiforbrug Som beskrevet under Emissioner fra eventuel trafik til og fra området kan stien ideelt set medvirke til at mindske biltrafikken. Det kan mindske energiforbruget. Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 18

19 Planændring: Tilføjelse til generelle rammebestemmelser vedrørende mulighed for at regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask m.m. i private boliger. Retningslinjen formuleres således: Regnvand kan anvendes til toiletskyl, tøjvask og lignende i private boliger, såfremt konsekvenserne for vandsystemet er kendte. Screening/scoping Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning Sundhedstilstand Det skal i forbindelse med konkrete projekter sikres, at der ikke er risiko for smittespredning via regnvand, som kan være forurenet som følge af oversvømmelser og kontaminering med kloakvand. Svage grupper (f.eks. handicappede) Friluftsliv/rekreative interesser Begrænsninger og gener overfor befolkningen Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Bilag IV arter Natura Habitat-områder - Fuglebeskyttelsesområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelse jf. 3 Grønne områder Skovrejsning/skovnedlæggelse Fredning Landskab og jordbund Landskabelig værdi Geologiske særpræg og interesseområder Jordforurening Risiko for forurening Jordhåndtering/flytning Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder Anvendelse af regnvand til tøjvask, toiletskyl m.v. vil begrænse behovet for at anvende drikkevand til disse formål. Det vil være i overensstemmelse med Hørsholm Kommunes visioner om beskyttelse af ressourcer, klimatilpasning m.v. Den hydrauliske spidsbelastning af vandløb kan blive reduceret, hvis regnvandsmængden fra tagvand, der traditionelt afledes via regnvandssystemet til vandløb, i stedet i større omfang tilbage- 19

20 holdes/anvendes lokalt og afledes via spildevandsystemet. Det kan være ønskeligt i visse områder eller perioder, hvor der er risiko for oversvømmelser jf. Hørsholm Kommunes sårbarhedskort. I andre områder eller perioder kan det være problematisk for fisk, flora og smådyrsfauna, hvis sommervandføringen begrænses væsentligt som følge af mindre mængder tilledt overfladevand. Mængden af spildevand til behandling på renseanlæg vil ideelt set ikke blive forøget, da der er tale om, at oppumpet grundvand erstattes af regnvand. Grundvandsstanden m.v. kan også blive påvirket i positiv retning, hvis regnvand erstatter drikkevand til visse formål, idet grundvandsindvindingen vil blive mindre. Såfremt grundvandsindvinding foregår i nærheden af grundvandsfødte vandløb, vil en mindre grundvandsindvinding til toiletskyl og tøjvask kunne bidrage positivt til en større vandføring i nærliggende vandløb. Hvis vandløbet derimod er født med overfladevand fra lokale tagflader, vil udnyttelsen af tagvand til toiletskyl og tøjvask kunne reducere den lokale tilledning af overfladevand til et vandløb, hvorved vandføringen vil kunne blive reduceret. Hvis det forventes, at anvendelsen af regnvand bliver omfattende, kan det ikke udelukkes at der kan være områder eller perioder (typisk om sommeren), hvor ændringer af vandbalancen kan have negative effekter for blandt andet målsatte vandløb. Hvis det forventes, at anvendelsen af regnvand i stedet for drikkevand til tøjvask, toiletskyl m.v. bliver af begrænset omfang, må det antages, at det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. En konkret vurdering af påvirkningerne af det samlede vandsystem kan således kun gennemføres ved en detaljeret vurdering. I et større perspektiv kan det dog konkluderes, at anvendelsen af tagvand til tøjvask og toiletskyl vil reducere behovet for indvinding af drikkevand, hvilket set 20

21 over et større område vil have positiv nettoeffekt på grundvandsstanden. Sammenfattende vurderes det, at såfremt retningslinjen anvendelsesområde begrænses til områder eller omfang, hvor konsekvenserne for vandsystemet er kendte, vil der ikke være tale om væsentlig miljøpåvirkning. Retningslinjen formuleres således i overensstemmelse dermed. Udledning af spildevand Se ovenfor Grundvandsforhold Se ovenfor Risiko for forurening af grundvandsressourcen Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af grundvandsressourcen, som følge af anvendelsen af regnvand til de angivne formål. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Støj Støj Vibrationer Trafik Trafikafvikling/belastning Energiforbrug Sikkerhed Risiko for ulykker Emissioner fra eventuel trafik til og fra området Klimatiske faktorer Påvirkning af klima Klimasikring Anvendelsen af regnvand til de angivne formål kan være et af flere elementer, som kan medvirke til klimasikring, for eksempel som tiltag med henblik på at mindske risikoen for oversvømmelser. Kulturarv Kulturhistoriske værdier Kirker Fredede eller bevaringsværdige bygninger Ressourcer og affald Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Anvendelse af regnvand til tøjvask m.v. vil begrænse behovet for grundvand/overfladevand til disse formål. 21

22 Produkter, materialer, råstoffer Se herover. Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Visuel effekt Arkitektonisk udtryk Kystnærhedszone og -profilet Lys og/eller refleksioner Sikkerhed Kriminalitet Brand, eksplosion, giftpåvirkning Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv 22

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2

11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Frederikssund kommune Torvet 2 3600 Frederikssund 11. oktober 2012 sekr.: Tove Lundgren j.nr. 9033-2 Vedr. j.nr. 011278-2012 påbud om at afvikle råstofgraven på matr. nr. 19 f og 3 a Græse by beliggende

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping.

Struer Kommunes høringssvar til Forslag til Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, med tilhørende scoping. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Tove Kjeldsen e-mail: tk@sum.dk Kopi til: sum@sum.dk

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland

Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Aalborg Kommune Udarbejdet af COWI A/S Miljøvurdering af lokalplan 4-9-101 for Aalborg Portland Version 1.0 1 Juni 2008 Indledning Denne miljørapport er udarbejdet i tilknytning til en lokalplan for Aalborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

PLANLÆGNING. Maj 2011. Lokalplan nr. 1094. Klarskovgaardområdet

PLANLÆGNING. Maj 2011. Lokalplan nr. 1094. Klarskovgaardområdet PLANLÆGNING Maj 2011 Lokalplan nr. 1094 Klarskovgaardområdet HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold

Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009 Midttrafik Letbane i Århusområdet Miljø og arealforhold Teknisk baggrundsrapport November 2009 Dokumentnr.

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 OKTOBER 2012 AARHUS KOMMUNE, NATUR OG MILJØ SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn

Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Svendborg Kommune Miljøvurdering af lokalplan 513 - Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn April 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 www.cowi.dk Svendborg Kommune

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere