SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ"

Transkript

1 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

2 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

3 Bangårdsterrassen kvm BTA kvm BTA SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

4 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

5 K K B K B K B K B K B B B B B SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

6 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

7 1.1 ÖVERGRIPANDE - VISION SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

8 1.3 ÖVERGRIPANDE - ANALYS STADSRUMMET Stadsrummet runt planområdet kan man antal alternativa läsningar. Läsningarna blir intressanta om man ser dem tillsammans och B och kv C som en viktig nod. 1 Norra väggen på Centralstationen samt södra sidan av Nyhamnens kvartersstruktur bildar två kanter i stadsväven. Dessa två kanter kommande bebyggelsen på planområdet ligger placerad i. 2 - Norra väggen på Centralstationen - Posthuset - Norra sidan av Carlsgatan - Västra gaveln på parkeringhuset hus B kv C 3 3 Den kommande bebyggelsen i planområdet tydligör två nya stadsrum; angöringsplatsen och ett mindre stadsrum runt hus B där Carlsgatan viker av runt Posthuset i en s-formad rörelse. kv D En sammanfattning av analysen är att kv C med fördel bör förhålla sig, och ansluta till, (Glasvasen) kan istället förstås som en friare spelare som inte på samma sätt är fast förankrad i sin omgivande kvartersstruktur. Glasvasen kan beskrivas som en organisk skulptural möbel i ett stadsrum, omgivet av rätvinklig och tydlig kvartersbebyggelse. SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

9 1.6 ÖVERGRIPANDE - VÄRDEPLAN Värdeplanen sammanfattar den styrande analysen av området. Den tydliggör rörel- erar möjliga slägen. Kommande bebyggelse inom planområdet bör stödja de intentioner som värdeplanen visar. SAMMANHÄNGANDE STADSGOLV PLATSBILDNING BEF. BEBYGGELSE NY BEBYGGELSE HANDELSLÄGEN KANTBILDANDE FASAD ANGÖRINGSPLATS KOPPLINGAR CYKEL KOPPLINGAR FOTGÄNGARE SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

10 1.5 ÖVERGRIPANDE - RÖRELSESTRÅK Användningen av stadsrummet som planområdet ligger i styrs till stor del av ett antal givna och tillkommande rörelsestråk för; gående, cykel och motorfordon. En primärt stråk för gående ligger som en diagonal rörelse från västra sidan av Centralstationen och upp mellan hus B och kv C. Detta stråk blir det som, tillsammans med gångstråket genom Centralstionen, binder ihop Gamla staden med Nyhamnen. Mot öster behövs tydliga, trygga och attraktiva stråk för gående till östra delen av Södra Nyhamnen - till den sk bangårdsterrassen. hus B Det snabba och primära cykelstråket genom området ligger längs med norra sidan av Carlsgatan. Söder om planområdet ligger en cykelbana mer integrerad med gångytan där cyklar rör sig på de gåendes villkor. kv C kv D huvudstråk i Malmö som samtidigt ska få karaktären av en fullvärdig stadsgata. Där Carlsgatan svänger runt hus B byter gatan beäggning till något som ansluter till golvet på platsen (sk Jerntorget) runt hus B. BANGÅRDSTERRASSEN Limhamnsspåret SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

11 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

12 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

13 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

14 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

15 I I I I I I I I I I I SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

16 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

17 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

18 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

19 ^½ ã«çý ã Êà ÊÙã,Êã ½ EÊÙ &Ù Ãã d Ä ÝÙ ãã Ä ÄÝ» Ä» W Ù» Ù Ä Ý«çÝ d ø '½ Ý«½½ Ä ÄãÙ ½Ýã ã ÊÄ Ä SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

20 A TAK t - hus B kv C - - t r. SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

21 RGET hus B kv C Stråk över torget skapar platser SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

22 KVALITETSPROGRAM SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ DP 5169

23 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

24 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

25 hus B kv C kv D Bangårdsterrassen Södra Nyhamnen med Bangårdsterrassen Grönstruktur- från hårdgjort till lummigt grönt SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

26 6.1 BANGÅRDSTERRASSEN - PRINCIPSEKTION Parkering i två plan gör möjligt att från Bangårdsterrassen ha en god visuell kontakt med staden innanför kanalen! Det är i ett soligt läge med mindre buller och gröna inslag som bostadskropparna landar med och kontor i de första våningarna! Bangårdsterrassen Norra Vallgatan Bangården Parkering Handel Carlsgatan Kanalen De grönskande innergårdarna öppnar sig mot Bangårdsterrassen och fungerar som gröna fi ckor längs vägen. Carlsgatan kantas av träd och möjlighet till kantstensparkering, för att enkelt kunna stanna till vid de slokaler som är första våiningens innehåll i de nya husen! Bangårdsterrassen Norra Vallgatan Kanalen Bangården Parkering Carlsgatan BOSTÄDER HANDELSLÄGE KONTOR PARKERING SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

27 SÖDRA NYHAMNEN - MALMÖ

28 RegionCity Göteborgs centralstationsområde Ett skandinaviskt koncept + Et skandinavisk konsept + Et skandinavisk koncept Juni 2014

29 RegionCity - länkande stadsdel LÄNKANDE STADSDEL Nya kopplingar och flöden uppstår i och med Västlänkens stationer och nya Hisingsbron. Bangårdsviadukten kommer att spänna över centralstationens spårområde och skapa en ny koppling över spårområdet vid centralstationen. Samtidigt öppnas södra Gullbergsvass för exploatering med i huvudsak bostäder. Mårten Krakowgatan kommer att däckas över för att öppna en kontakt med älven. EN FORBINDENDE BYDEL Nye koblinger og flyter oppstår i forbindelse med Västlänkens stasjoner og den nye Hisingsbron. Bangårdsviadukten kommer til å spenne over sentralstasjonens sporområde og skape en ny forbindelse over sporområdet ved sentralstasjonen. Samtidig åpnes søndre Gullbergsvass for utbygging av hovedsakelig boliger. Mårten Krakowgatan skal overdekkes for å åpne for kontakt med elven. BYDEL DER FORBINDER Västlänkens stationer og den nye Hisingsbro skaber nye forbindelser og strømme. Banegårdsviadukten vil spænde over centralstationens sporområde og danne en ny forbindelse over sporområdet ved centralstationen. Desuden bliver det muligt at udnytte det sydlige Gullbergsvass primært til opførelse af boliger. Mårten Krakowgatan overdækkes for at åbne kontakt med elven. RegionCity blir den knutpunkt i staden som länkar samman Hisingen och Gullbergsvass med centrala Göteborg. Den nya staden möter den gamla och skapar viktiga länkar. RegionCity blir det knutepunktet i byen som forbinder Hisingen og Gullbergsvass med det sentrale Göteborg. Den nye byen møter den gamle og skaper viktige koblinger. RegionCity bliver det knudepunkt i byen, der forbinder Hisingen og Gullbergsvass med det centrale Göteborg. Den nye by møder den gamle og skaber vigtige forbindelser. N SKALA 1:5 000 KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 9

30 RegionCity - möten för alla MÖTEN FÖR ALLA En stad blir levande genom mötet mellan olika aktiviteter och användning av rummet. Gator och torg är skådeplatser för ett socialt liv som ändras över dygnets olika timmar. RegionCity skall vara en levande stadsdel. En finmaskig väv av gator och offentliga rum ger tillgänglighet under dygnets alla timmar. Stadsrummets offentliga karaktär förtydligas och ges en stark dignitet genom tydlig omsorg i markbeläggning och urbana motiv som sittbänkar, vattenspeglar och träd. Även i en stadsdel som kommer att präglas av intensiv folkgenomströmning skall platser inbjuda till att stanna upp för en stund. Aktiva fasader svarar mot gatans liv och mångfald. Handelskvarter öppnar dörren för alla, förbiresande eller boende i Göteborgs alla områden. Gestaltningsmässigt skall RegionCity uttrycka en stor variation, som svarar mot den sociala mångfald som ges i ett så fotgängartätt område. MØTEPLASSER FOR ALLE En by blir levende gjennom møtet mellom ulike aktiviteter og bruk av rommet. Gater og torg er skueplasser for et sosialt liv som endres gjennom døgnets ulike timer. RegionCity skal være en levende bydel. En finmasket vev av gater og offentlige rom gir tilgjengelighet døgnet rundt. Byrommets offentlige miljø tydeliggjøres og gis en sterk verdighet gjennom tydelig omtanke når det gjelder bakkebelegg og valg av urbane motiver som sittebenker, vannspeil og trær. Selv i en bydel som kommer til å preges av intensiv gjennomstrømning av mennesker skal det finnes steder som inviterer til å stoppe opp og bli der en stund. Aktive fasader skal gjenspeile gatens liv og mangfold. Forretningskvarterer åpner døren for alle, både forbireisende og beboerne i de ulike delene av Göteborg. Bygnings- og formmessig skal RegionCity uttrykke stor variasjon, en variasjon som gjenspeiler det sosiale mangfoldet som finnes i et så fotgjengertett område. MØDER FOR ALLE En by bliver levende gennem mødet mellem forskellige aktiviteter og anvendelser af pladsen. Gader og torve er skuepladser for et socialt liv, der ændrer form, som døgnet skrider frem. RegionCity skal være en levende bydel. Et finmasket system af gader og offentlige rum sikrer tilgængelighed i alle døgnets timer. Byrummets offentlige karakter tydeliggøres og gives en stærk værdighed gennem tydelig omhu i brolægning og urbane motiver som bænke, vandspejle og træer. Selv i en bydel med en intensiv gennemstrømning af mennesker skal pladserne indbyde den enkelte til at stoppe op for en stund. Aktive facader modsvarer gadens liv og mangfoldighed. Handelskvarterer åbner døren for alle forbirejsende eller indbyggere i alle Göteborgs områder. Formgivningsmæssigt skal RegionCity udtrykke en stor variation, som modsvarer den sociale mangfoldighed, der findes i et så fodgængertæt område. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 17

31 RegionCity - gatunät och platser väver ihop staden GATUNÄT OCH PLATSER VÄVER IHOP STADEN RegionCity är fotgängarstad med puls och nerv. En tydlig gestaltning av gaturum och torg gör RegionCity till en välkomnande mötesplats. Det behövs för att ta emot den stora mångfald av människor som kommer att strömma igenom området, till och från kringliggande stadsdelar eller mellan kollektivtrafikens och stationens olika erbjudanden. Torget i väster samlar upp axlar och flöden i ett unikt rum i staden, där tornen som kantar det ger en dramatisk höjd. Det ingår i en serie platser och torg som kopplas ihop i ett tydligt stråk som sträcker sig mellan Nils Ericssonsplatsen i väster, till Skansen Lejonet i öster. I detta centrala torg finns en plats som vigts speciellt åt barn; en kulle som ger plats för både lek och överblick, enligt behov som framkommit i arbetet med skoldialog. Gatorna har getts generösa dimensioner för att ge plat åt människor i rörelse och utrymme för bänkar och sittplatser. GATENETT OG PLASSER VEVER BYEN SAMMEN RegionCity er en fotgjengerby med puls og nerve. En tydelig utforming av gaterom og torg gjør RegionCity til et innbydende møtested. Dette er nødvendig for å ta imot det store mangfoldet av mennesker som kommer til å strømme gjennom området, til og fra omliggende bydeler eller mellom kollektivtrafikken og stasjonens ulike tilbud. Torget i vest samles ulike akser og flyter i ett unikt rom i byen, der tårnene som omgir deg gir en dramatisk høyde. Det er del av en serie plasser og torg som kobles sammen i et tydelig strøk som strekker seg mellom Nils Ericssons-plassen i vest til skansen Lejonet i øst. På dette sentrale torget er det et sted spesielt viet til barn, en kolle til både lek og overblikk, i samsvar med de behov som er fremkommet i arbeidet med skoledialogen. Gatene har fått sjenerøse dimensjoner for å gi plass til mennesker i bevegelse, benker og sitteplasser. VEJNET OG PLADSER VÆVER BYEN SAMMEN RegionCity er en fodgængerby med puls og nerve. En tydelig udformning af gaderum og torve gør RegionCity til et indbydende mødested. Det er nødvendigt for at tage imod de mange forskellige mennesker, der vil strømme gennem området til og fra de omkringliggende bydele eller mellem den kollektive trafik og stationens forskellige tilbud. Torvet i den vestlige del samler akser og strømme i et unikt byrum, hvor de tilstødende tårne giver en dramatisk højde. Det indgår i en serie af torve og pladser, som sammenkobles i et tydeligt strøg, der strækker sig fra Nils Ericssonsplatsen i vest til Skansen Lejonet i øst. Dette centrale torv huser et område, som er særligt indrettet til børn en bakke med plads til både leg og overblik og udformet i overensstemmelse med de behov, der blev fremsat i skoledialogen. N Gaderne er generøst dimensioneret, så der er plads til folk på farten, bænke og siddepladser. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 18

32 RegionCity - generösa entrerum bjuder in resenärer, arbetsmarknaden och besökande. GENERÖSA ENTRERUM BJUDER IN RESENÄRER, ARBETSMARKNADEN OCH BESÖKANDE RegionCity rymmer också inre mötesplatser bakom sina fasader. Butiker och restauranger är sammankopplade genom ett invändigt promenadstråk i olika plan. Besökare bjuds in genom generösa entrérum, som ger glimtar av erbjudanden innanför. Rulltrappor damatiserar rummen. Innertak och väggar bär varma, taktila material som trä för att ge hemkänsla i staden. Arbetsplatser, butiker och restauranger är sammankopplade med staden och kollektivtrafiken i flera plan. SJENERØSE INNGANGSPARTIER FOR REISENDE, ANSATTE OG BESØKENDE RegionCity rommer også indre møtesteder bak fasadene. Butikker og restauranter sammenkobles gjennom et indre fotgjengerstrøk på ulike plan. Besøkende inviteres inn gjennom store inngangsrom, som gir glimt av tilbudet innenfor. Rulletrapper dramatiserer rommene. Innertak og -vegger har varme, taktile materialer som tre for å gi byen hjemmefølelse. Arbeidsplasser, butikker og restauranter er sammenkoplet med byen og kollektivtrafikken på flere plan. GENERØSE INDGANGSRUM TAGER IMOD REJSENDE, ARBEJDSMARKEDET OG BESØGENDE RegionCity huser også interne mødesteder bag sine facader. Butikker og restauranter er forbundet af en indvendig promenade i forskellige planer. Besøgende inviteres indenfor gennem generøse indgangsrum, som giver glimt af tilbuddene indenfor. Rulletrapper dramatiserer rummene. Lofter og vægge er beklædt med varme, taktile materialer som træ for at skabe en hjemlig følelse i byen. Arbejdspladser, butikker og restauranter er forbundet med byen og den kollektive trafik i flere planer. N KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 19

33 RegionCity - skyddande resenärsstråk SKYDDANDE RESENÄRSSTRÅK Entrérummen ansluter till ett sammhängande system av mötesplatser och passager som ger åtkomst till arbetsplatser och erbjudanden där ovan. Stråket blir till en publik invändig länk där rörelsen mellan inre platsbildningar bryts upp av passagen mellan kvarteren, som sker via smäckra spänger spända över gatan. Stråket skall ges en tydlig karaktär av offentligt rum, som både speglar gatans karaktär och bär den öppna och inkluderande karaktären hos den arketypiska järnvägsstationen. En länk mellan människor och kollektivtrafikens olika erbjudanden vid RegionCity, allt från framtida Bangårdsviadukten ovan riksbangården till Nils Ericsonterminalen, Västlänkens stationer och framtida taxierbjudande i norr. BESKYTTENDE OMRÅDER FOR REISENDE Inngangsrommene er forbindelser til et sammenhengende system av møtesteder og passasjer som gir tilgang til arbeidsplasser og tilbud på ulike plan. Strøket blir til en offentlig, innvendig lenke der bevegelsen mellom indre plassdannelser brytes opp av passasjen mellom kvarterene, som skjer via smekre gangbroer som er spent over gaten. Strøket skal gis en tydelig karakter av et offentlig rom som både gjenspeiler gatens karakter og har den åpne og inkluderende karakteren til en arketypisk jernbanestasjon. Det skal være en kobling mellom mennesker og kollektivtrafikkens ulike tilbud ved RegionCity, alt fra den fremtidige Bangårdsviadukten over Riksbangården til Nils Ericson-terminalen, Västlänkens stasjoner og fremtidige taxitilbud i nord. BESKYTTENDE STRØG FOR REJSENDE Indgangsarealerne støder op til et sammenhængende system af mødesteder og passager, der giver adgang til arbejdspladserne og ovenstående tilbud. Strøget bliver en offentlig indvendig forbindelsesstrækning, hvor gangen mellem indre åbne pladser brydes af passagen mellem blokkene, som sker via smalle gangbroer, der spænder over gaden. Strøget skal have en tydelig karakter af et offentligt rum, som både afspejler gadens karakter og har den arketypiske jernbanestations åbne og inkluderende karakter. N Et forbindelsesled mellem mennesker og den kollektive trafiks forskellige tilbud ved RegionCity alt lige fra den fremtidige banegårdsviadukt over den nationale banegård til Nils Ericsonterminalen, Västlänkens stationer og fremtidige taxatilbud i nord. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 20

34 RegionCity - möten i flera plan MÖTEN I FLERA PLAN RegionCity är nära för alla. Oavsett om man bor nära eller längre ifrån så kommer denna stadsdel att vara tillgänglig utan behov av bil. För att skapa en stad som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar, är det av stor strategisk vikt att detalj görs tillgänglig via kommunala färdmedel. I Region City kommer ett stort utbud av butiker att kunna rymmas på en begränsad yta, vilket kommer att ge en mångfald bland både utbud och konsumenter. MØTESTEDER PÅ FLERE PLAN RegionCity er nær for alle. Uansett hvor langt unna man bor kommer denne bydelen til å være tilgjengelig uten bruk av bil. For å skape en by som er både økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig, er det av stor strategisk viktighet av detaljen gjøres tilgjengelig via offentlige transportmidler. I RegionCity kommer det til å være plass til et stort utvalg butikker på en begrenset overflate, noe som vil gi et mangfold både når det gjelder tilbud og forbrukere. MØDER PÅ FLERE PLANER RegionCity er tæt på alle. Uanset om man bor lige op ad eller et stykke fra bydelen, vil man nemt kunne komme til RegionCity uden bil. Med henblik på at skabe en by, der er både økologisk, social og økonomisk bæredygtig, er det af stor strategisk betydning, at detailhandlen er tilgængelig via offentlige transportmidler. I RegionCity skal en lang række butikker deles om et begrænset areal, hvilket vil medføre såvel et mangfoldigt udbud som et stort antal forbrugere. N KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 21

35 RegionCity - möten för kunskap MÖTEN FÖR KUNSKAP Ovan skvarteren tar forskningsskikten vid. I kunskapsintensiva branscher är konkurrensen om kompetensen hård och det är viktigt att kunna erbjuda attraktiva och spännande arbetsmiljöer för att kunna dra till sig rätt nyckelpersoner. Forskning bygger på ideér och idéer uppstår ur möten. Med hjälp av stråket skapas möten och många hjärnor kopplas samman i ett kluster av kreativ intelligens. RegionCity kommer att erbjuda plats i ett företagskluster med en gemensam infrastruktur av mötesytor, pausrum och skrivarcentraler. En flexibel miljö med gott om både informella och formella mötesplatser för ett arbetsliv i ständig förändring. Även på dessa plan kommer en del kvarter att vara sammanlänkade av spänger. På så sätt länkas många olika kompetenser samman och detta skapar förutsättningar för uthållig innovation. En öppen struktur ger företag möjlighet att hitta nya samverkansformer. MØTESTED FOR KUNNSKAP Over forretningsområdene ligger forskningsplanet. I kunnskapsintensive bransjer er konkurransen om kompetansen hard, og det er viktig å kunne tilby attraktive og spennende arbeidsmiljøer for å kunne trekke til seg de riktige nøkkelpersonene. Forskning bygger på ideer, og ideer oppstår ved møter. Ved hjelp av strøket skapes det møter, og mange hjerner tenker sammen i en klynge av kreativ intelligens. RegionCity kommer til å tilby plass i en foretaksklynge med en felles infrastruktur for møteområder, pauserom og skriversentraler. Et fleksibelt miljø, der det er mange både uformelle og formelle møtesteder for et arbeidsliv i stadig endring. Selv på disse planene kommer noen kvarterer til være sammenlenket av gangbroer. På den måten knyttes mange ulike kompetanser sammen, noe som skaper forutsetninger for bærekraftig innovasjon. En åpen struktur gir foretak mulighet til å finne nye interaksjonsformer. VIDENSMØDER Ovenover skvarteret tager forskningslaget over. I videnstunge industrier er konkurrencen om kompetencerne hård, hvorfor det er vigtigt at kunne tilbyde attraktive og spændende arbejdsmiljøer for at kunne tiltrække de rette nøglepersoner. N Forskning er baseret på ideer, og ideer opstår, når mennesker mødes. Ved hjælp af strøget skabes møder, og mange hjerner kobles sammen i en klynge af kreativ intelligens. RegionCity vil tilbyde plads i en virksomhedsklynge med en fælles infrastruktur af mødelokaler, pauserum og printercentraler. Et fleksibelt miljø med masser af både uformelle og formelle mødesteder til et arbejdsliv i konstant forandring. Også på dette plan vil en del af blokkene være forbundet af gangbroer. På den måde kædes mange forskellige kompetencer sammen, hvilket skaber gode betingelser for en vedholdende innovation. En åben struktur giver virksomhederne mulighed for at finde nye samarbejdsformer. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 22

36 RegionCity - möten i det fria MÖTEN I DET FRIA Forskningsskiktet avslutas i ett landskap av gröna tak som fångar upp regnvatten. Här och var är det uppbrutet av terrasser. De flesta är mindre och hör till de som arbetar där. Två av dem är planerade att stå öppna för allmänheten. En av dem är framför allt tänkt som en plats för ungdomar. Här finns basketplan och gradänger, som även kan användas till konserter, utomhusbio och andra event under sommarmånaderna. Behovet av en plats likt denna framkom med tydlighet i arbetet med skoldialog. En andra terrass är tänkt för en vuxnare publik, med en uteservering mellan torn och stjärnor. Den kommer att ha en tydlig kommunikation med gatan och fylla rummet kring sig med ekon av sorl och skratt under kvällarna MOMA T MØTESTEDER UTENDØRS Forskningsplanet avsluttes i et landskap av grønne tak som fanger opp regnvann. På enkelte steder brytes dette landskapet opp av terrasser. De fleste er små og tilhører dem som arbeider der. To av terrassene skal etter planen ha offentlig tilgang. En av terrassene er fremfor alt tiltenkt å skulle være et sted for ungdom. Her finnes det basketbane og tribuner som også kan brukes til konserter, utendørskino og andre arrangementer i sommermånedene. Behovet for en plass som denne fremkom meget tydelig i arbeidet med skoledialogen. En annen terrasse er planlagt for et mer voksent publikum, med en uteservering mellom tårn og stjerner. Den kommer til å ha en tydelig kommunikasjon med gaten og fylle rommet rundt seg med lydene av prat og latter om kveldene. MØDER I DET FRI Forskningslaget afsluttes i et landskab af grønne tage, der opfanger regnvandet. Her og der brydes det af terrasser. De fleste er mindre og hører til arbejdspladserne, men to af dem skal efter planen være åbne for offentligheden. En af dem er primært rettet mod unge. Den har en basketballbane og tilskuerpladser, som også kan bruges til koncerter, udendørsbiograf og andre arrangementer i løbet af sommermånederne. Behovet for et sådant område opstod som led i skoledialogen. En anden terrasse er målrettet et mere voksent publikum med en udeservering mellem tårn and stjerner. Den vil have en tydelig kommunikation med gaden og fylde det omgivende rum med ekkoer af summende stemmer og latter i aftentimerne MOMA TERRACE STREET LEVEL N Grenn facade KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 23 bridges are very transparent through them

37 RegionCity - möte med molnen MÖTE MED MOLNEN En sammanhållen familj av torn kommer att markera RegionCity i Göteborgs silhuett. Som ett nytt landmärke i staden kommer de att inbjuda till att lyfta blicken och perspektivet. Tornen står tillsammans som en komposition, i ett samtal både sinsemellan och utåt mot staden. Samtidigt som de hålls ihop av gemensamma gestaltningsmässiga principer, kommer de att uttrycka variation i form och bearbetning. Uppåt avslutas de med öppna terrasser för tornens invånare och även för allmänheten i vissa fall, som ett svar på arbetet med skolklassers idéer om mötesplatser. MØTE MED SKYENE En sammenhengende familie av tårn kommer til å markere RegionCity i Göteborgs silhuett. Som et nytt landemerke i byen vil de invitere til å løfte blikket og perspektivet. Tårnene står sammen som en komposisjon, som i en samtale både seg imellom og utover mot byen. Samtidig som de holdes sammen av felles, bygningsmessige prinsipper kommer de til å uttrykke variasjon i form og bearbeidelse. Oppover avsluttes de med åpne terrasser for tårnenes innbyggere, og også i visse tilfeller for allmennheten, som et svar på arbeidet med skoleklassers ideer om møtesteder. MØDE MED SKYERNE En sammenhængende familie af tårne vil markere RegionCity i Göteborgs silhuet. Som et nyt landmærke i byen vil de få betragteren til at løfte blikket og perspektivet. Tårnene står som en komposition, i dialog indbyrdes og med byen udadtil. Mens de holdes sammen af fælles formgivningsprincipper, vil de udtrykke variation i form og bearbejdning. Opadtil afsluttes de med åbne terrasser til tårnenes beboere og i nogle tilfælde til offentligheden som et svar på arbejdet med flere skoleklassers ideer til mødesteder. N KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 24

38 Möte med molnen. Møte med skyene. Møde med skyerne. Illustration: Tenjin. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 25

39 RegionCity - marken vi går på MARKEN VI GÅR PÅ Omsorg talar genom små men tydliga gester. Väl utvald och utförd markbeläggning kommunicerar en omsorg om de som vistas i staden. I RegionCity kommer två typer av markbeläggning att hålla ihop intrycket av staden. Den ena är på gator och torg, där slitstarka granithällar skänker en dignitet åt det offentliga rummet och genom detta tydligt visar att RegionCity är stad och inte en anläggning. Stråket som löper som ett publikt rum igenom skvarteren binds ihop med Centralstationen genom samma golvbeläggning i röd och grå kalksten. Användningen av genomgående material för varje typ av rum förtydligar deras olika karaktär. En karaktärsfull gatubelysnig som bekräftar den mänskliga skalan skänker trygghet och trevnad till gator och platser för både barn och vuxna. BAKKEN UNDER OSS Omtanke vises gjennom små, men tydelige gester. Godt utvalgt og utført bakkebelegg kommuniserer omtanke for alle som besøker byen. I RegionCity kommer to typer gjennomgående overflatebelegg til å prege byen. Den ene brukes på gater og torg, der slitesterke granittheller gir det offentlige rommet verdighet, og slik tydelig viser at RegionCity er en by, og ikke et anlegg. Strøket som løper som et offentlig rom gjennom butikkområdene bindes sammen med sentralstasjonen gjennom samme bakkebelegg, i rød og grå kalkstein. Bruk av gjennomgående materiale for hver type rom tydeliggjør deres ulike miljø. En stemningsskapende gatebelysning bekrefter den menneskelige dimensjonen og gir gater og plasser en atmosfære av trygghet og trivsel, både for barn og voksne. JORDEN VI GÅR PÅ Omsorg kommunikerer gennem en subtil, men tydelig gestikuleren. En velvalgt og -udført brolægning udtrykker omsorg for dem, der opholder sig i byen. I RegionCity vil to typer brolægning binde indtrykket af byen sammen. Den ene findes på gader og torve, hvor robuste granitheller giver det offentlige rum værdihed og derved tydeligt viser, at RegionCity er en by og ikke et anlæg. Strøget, der løber som et offentligt rum gennem skvartererne, forbindes med centralstationen med samme gulvbelægning i rød og grå kalksten. Brugen af ensartede materialer i de enkelte områder tydeliggør deres forskellige karakter. En karakterfuld gadebelysning, der bekræfter det menneskelige perspektiv, skaber tryghed og velvære for både børn og voksne på gader og pladser. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 26

40 De smalle kantzoner findes langs lokalgader, der alle udlægges efter sharedspace princippet, og i enkelte byrum med hovedsagelig erhverv i stueetagen. Smal privat, permanent kantzone er 0,60 m bred. Udformningen skal understøtte brugen af udearealet umiddelbart knyttet til bygningens brug og aktiviteter. Smalle kantzoner findes hovedsageligt BYENS RUM Hvor gaderummet er for smalt etableres kantzonen indenfor byggefeltet. smalle kantzoner lokalplanen RegionCity - staden i ögonhöjd ved gadestrækninger og byrum, hvor der er boliger, liberale erhverv, udstillings-lokaler og lignende i stueetagen. Kantzonen udlægges som en del af den tilhørende bygnings grundareal og ejes og drives af ejeren. Det skal være klart markeret, at kantzonen er privat. projekt_spilleregler_kantzoner lokalplanfastlagte facadeaktiviteter etegnet ved grønne forarealer i bredden 2kantzoner 2.5 meter, og motivet fortsættes CarlsBoliger i gadeplan findes primært ipå kvarteret berg. kan hegnes, op til Arealet Rahbeks Allé. Dettealternativt kvarter erhæves kendop til 80 cm. Spring op til 40 cm kan funetegnet ved grønne forarealer i bredden 2- zone der er dybere end 60 cm. For boliger er det en regel at boligens stu I andre kvarterer kan der findes bo lokalplanfastlagte facadeakt skal ligge mellem og 80 cm. over te gadeplan hvor der40ikke er plads til en Dette for at forbipasserend zone der er undgå dybereatend 60 cm. For ger neder pådet beboere inde boligerne. gere som siddekant ogfortsættes ophold, såfremt det boliger en regel at iboligens stu 2.5 meter, og motivet på Carlsikke med værn.alternativt Ved skrånende skal ligge mellem 40 og 80 cm. over te berg.suppleres Arealet kan hegnes, hæves smalle kantzoner STADEN I ÖGONHÖJD BYEN I ØYEHØYDE BYEN Iterræn ØJENHØJDE De smalle kantzoner findes langs lokallokalplanen ved gadestrækninger og byrum, hvor gælder at denop maksimale Dette for at undgå at forbipasserend til 80 cm. Spring til 40 cm gennemkan fungader, der alle udlægges efter sharedder er boliger, liberale erhverv, udstillsmalle op kantzoner space princippet,målsättning og i enkelte byrumförsmal privat, permanent er 0,60en visuellt ings-lokaler og i stueetagen. stad En uttrykkelig målsetting for RegionCity er å være en visuelt rik og variert by i Det har været et eksplicit mål at gøre RegionCity til en visuelt rig og varieret by i En uttalad RegionCity ärkantzone att vara riklignende och varierad kantzoner snitshøjde må væreog80cm. Ingen del det af med hovedsagelig erhverv i stueetagen. m bred. Udformningen skal understøtte Kantzonen udlægges som en del af den ger ned på beboere inde i boligerne. gere som siddekant ophold, såfremt smalle kantzoner øyehøyde. øjenhøjde. i ögonhöjd. brugen af udearealet umiddelbart knyttet tilhørende bygnings grundareal og ejes I andre kan der end findes Boliger i gadeplan findes primært i kvarteret Hvor gaderummet er for smalt etableres til bygningens brug og aktiviteter. og drives af ejeren. Det skal være klart kantzonen må kvarterer dog mere 120boliger i ikke suppleres med hæves værn. Ved skrånende indenfor byggefeltet. Smalle kantzoner findes hovedsageligt markeret, at kantzonen er privat. Ikantzonen en stad som sträcker sig uppåt som denna, är det av största vikt att männsii en by som strekker seg oppover, som denne, er detopertilavrahbeks stor betydning at den I en by som denne, der strækker sig opad, er det afgørende, at det mennegadeplan hvor der ikke er plads til helt en kantallé. Dette kvarter er kendcm over terræn. lokalplanfastlagte facadeaktiviteter gælder at den maksimale gennemkans skala blir bekräftad i gatuplan. Här kommer många publika verksamheter menneskelige dimensjonen blir bekreftet på gateplan. Her kommer det til å skeligeterræn perspektiv bekræftes på gadeplan. Her vil der være mange offentligt zone der er dybere endog 60 cm. Forogdisse etegnet8 ved forarealer 2- aktiviteter, att finnas, som serveringar och affärer och fasaderna kommer att innehålla finnes mange offentlige virksomheter, som serveringssteder oggrønne forretninger, og i bredden tilgængelige såsom caféer facaderne vil have mange kantzoner snitshøjde må være 80cm. Ingenbutikker, del af boliger er det en regel at boligens stuegulv mycket av glasade partier. fasadene kommer til å ha mange partier med glass.2.5 glaspartier. meter, og motivet fortsættes CarlsI andre der findes Boliger i gadeplan findes primært ipå kvarteret kantzonen må kvarterer dog hæveskan mere end 120boliger i lokalplanfastlagte facadeaktiviteter smalle kantzoner skal ligge mellem 40 og 80 cm. over terræn. berg. kan hegnes, alternativt Affärer och restauranger kommer Forretninger og restauranter veksler raskt, men fasadene skal gjennom sin marestauranter kommer og går, men facaderne gadeplan der ikke er plads til en kant-skal gennem deres lokalplanen ved gadestrækninger og byrum,och hvor går fort, men fasaderna skall även genom op til Arealet Rahbeks Allé. Dette kvarterbutikker erhæves kendcmogover terræn. hvor der er boliger, liberale erhverv, udstillsin materialitet berätta om något beständigt. Inslag av sten laddar fasaderna terialitet fortelle om noe bestandig. Innslag av stein gir fasadene en tyngde og materialitet udtrykke bestandighed. Stenelementer giver Dette for at undgå at forbipasserende kig- facaderne tyngde og op til 80ved cm.grønne Springforarealer op til 40 cm kan funsmal privat, permanent kantzone er 0,60 ings-lokaler og lignende i stueetagen. zone der er dybere end 60 cm. For disse etegnet i bredden 2aktive kontor-stueetager m bred. Udformningen skal tyngd understøtte Kantzonen udlægges som en del af den med glasets transparens och lätthet. med och långsamhet i kontrast varighet som står i kontrast til glassets transparens og letthet. Deler av husenes sindighed i kontrast til glassets transparens og lethed. Dele af bygningernes brugen af udearealet umiddelbart knyttet smalle tilhørende bygnings grundareal og ejes ger neder pådet beboere inde iboligens boligerne. kantzoner gere som siddekant ogfortsættes ophold, såfremt detdel byhuse boliger entager atimod stuegulv 2.5 meter, og motivet på Carlstil bygningens brug og aktiviteter. og drives af ejeren. Det skaltill være klart Opbygningen kan være midlertidig så Delar av husens sockel formas sittbänkar i en välkomnande gest mot förbisokler formes til sittebenker, en gest som ønsker forbipasserende velkommen. sokler formes til bænke, som vel forbipasserende. En kommer tilregel at rumme kontorsmalle kantzoner findes hovedsageligt markeret, at kantzonen er privat. kantzoner ikke med værn.alternativt Ved skrånende passerande. skalfunktioner ligge mellem og 80 cm.udadover terræn. berg.suppleres Arealet kan hegnes, hæves man ønsker en fleksibilitet i forhold til er og lign. med40 begrænset I andregælder kvarterer kan der findes boliger i Boliger i gadeplan findes primært i kvarteret terræn at den maksimale gennemdette for at undgå at forbipasserende kigtil 80 cm. Spring op til 40 cm kan funtidig brug af arealerne til detailhande vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv smalle op kantzoner aktive kontor-stueetager gadeplan hvor der ikke er plads til en kantop til Rahbeks Allé. Dette kvarter er kend- snitshøjde må være 80cm. Ingen del af ger ned på beboere inde i boligerne. gere som siddekant og ophold, såfremt skal detdel andre funktioner kræver direkte så k ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. Opbygningen kander være midlertidig En byhuse kommer til at rumme kontorzone der er dybere end 60mere cm. For disse etegnet ved grønne forarealer i bredden 2- kantzonen kantzoner må dog hæves end 120 bolig kantzone ikke suppleres med værn. Ved skrånende til fortov. Derved skabes øjenhøjde arbejdspsmalle kantzoner man ønsker en fleksibilitet i forhold til er og lign. funktioner med mellem begrænset udadboliger er det en regel boligens stuegulv 12kan at 2.5 meter, og motivet fortsættes Carls- cm I andre kvarterer der findes boliger i Boliger i gadeplan findes primært ipå kvarteret over terræn. lokalplanfastlagte facadeaktiviteter terræn gælder at den maksimale gennemlads og forbipasserende. tidig brug af arealerne til detailhande vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv skal ligge mellem 40ikke og 80 cm. over terræn. berg. kan hegnes, alternativt hæves gadeplan hvor er plads til en op til Arealet Rahbeks 8 Allé. Dette kvarter er kendoner snitshøjde må der være 80cm. Ingen delkantaf andre funktioner der kræver direkte k skal Dette for at undgå atend forbipasserende kig- ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. op til 80ved cm.grønne Springforarealer op til 40 cm kan funzone der er cm. For etegnet i bredden 2- kantzonen mådybere dog hæves60mere end disse 120 kantzoner til fortov.bolig kantzone Derved skabes øjenhøjde mellem arbejdsp14 ger neder pådet beboere inde iboligens boligerne. gere som siddekant ogfortsættes ophold, såfremt det boliger en regel at stuegulv 2.5 meter, og motivet på CarlsI andre kvarterer kan der findes boligercm i over terræn. Boliger i gadeplan findes primært i kvarteret lads og forbipasserende. 4 ikke suppleres med værn.alternativt Ved skrånende skal mellem 40 og 80 cm. over terræn. berg.gadeplan Arealet kan hegnes, hæves aktiveligge kontor-stueetager hvor der ikke er plads til en kantop til Rahbeks Allé. Dette kvarter er kendterræn gælder at denop maksimale gennemdette at undgå at forbipasserende kig- Opbygningen kan være midlertidig såfremt tilzone 80 cm. tilend cm cm. kanfor fun-disse smalle2-op kantzoner En del for byhuse kommer til at rumme kontorder Spring er dybere etegnet ved grønne forarealer i bredden kantzoner snitshøjde må være 80cm. Ingen del af ger ned på beboere inde i boligerne. gereboliger som siddekant ophold,boligens såfremtstuegulv det man ønsker en fleksibilitet i forhold til fremdet enog regel 2.5 meter, og motivet fortsættes CarlsI andre er kvarterer kan at der findes boligereri og lign. funktioner med begrænset udadboliger i gadeplan findes primært ipå kvarteret lokalplanfastlagte facadeaktiviteter kantzonen må dog hæves mere end 120 bolig kantzone ikke skal suppleres med værn. Ved skrånende kultur kommercielle tidig brug af arealerne til detail eller vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv ligge mellem og 80 cm. over terræn. berg. kan hegnes, aktive kontor-stueetager gadeplan hvor der40ikke er plads til en kantop til Arealet Rahbeks Allé. Dettealternativt kvarter erhæves kend-cm over terræn. terræn gælder at den maksimale gennem- kigfor at skabe et maksimalt flow mellem by-såfremt Hvor kommercielle arealer midlertidig andre funktioner kræver direkte kontakt skal ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. Dette for at forbipasserende op til 80ved cm.grønne Springforarealer op til 40 cm kan funopbygningen kander være midlertidig En del byhuse kommer til at rumme kontorzone der er undgå dybereatend 60 cm. For disse kantzoner etegnet i bredden 28 snitshøjde må være 80cm. Ingen del af ens rumtil og de kommercielle arealer, er dettil fremrettes til boliger, skal boligens gulv h fortov. Derved skabes øjenhøjde arbejdspger ned pådet beboere inde boligerne. gere somi siddekant ogfortsættes ophold, det boliger man ønsker en fleksibilitet i forhold er og lign. funktioner med mellem begrænset udadandre kvarterer kansåfremt der findes i er boliger en regel at iboligens stuegulv Boliger i gadeplan findes primært i kvarteret 2.5 meter, og motivet på Carls12 kantzonen må dog hæves mere end 120 lads og forbipasserende. bolig kantzone vigtigt at derbrug er niveaufri adgang. Basens eller cm. over gadeplan og tilsides med værn. Ved kultur kommercielle tidig af arealerne til detail vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv gadeplan hvor der ikke skrånende er plads til en skal kant-ligge mellem 40 og 80 cm. over terræn. op til Rahbeks Allé. Dette kvarter er ikke kend-suppleres berg. Arealet kan hegnes, alternativt hæves cm over terræn. facadepartier kan lokaltder skydes uddirekte i gadmidlertidigt regel omarealer niveaufri adgang terræn gælder at den maksimale For at skabe maksimalt flow mellem by- kontakt Hvor kommercielle midlertidig andre et funktioner kræver skal ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. zone der eriop dybere end 60 cm. disse for atsom undgå at forbipasserende etegnet ved grønne forarealer ismalle bredden 2-80 op til cm. Spring til 40 cm gennemkan fun-for Det är mötet mellan byggnad ochdette stadsrum stadslivet uppstår. Hur gerkigden höga tätheten kantzoner kantzoner aktive kontor-stueetager erhverv/ kultur kantzone eplan op til 50 snitshøjde må i RC være Ingen delgenomströmningen af stuegulv ens rum de cm. kommercielle arealer, er det rettes tilkontor/ boliger, skal boligens gulv h tilog fortov. Derved skabes och den dagliga stora av olika människor förutsättningar för attøjenhøjde mellem arbejdsper det en regel at boligens 14 sorters ger ned beboere inde i boligerne. 2.5 meter, og motivet fortsættes Carlsgere somboliger og80cm. ophold, det I siddekant andre kvarterer kansåfremt der findes boliger i påkommer Boliger i gadeplan findes primært ipå kvarteret lokalplanfastlagte facadeaktiviteter Opbygningen kan være midlertidig såfremt En del byhuse til at rumme kontorskapa kantzoner för människor i RC? Hur utformas stadsdelen programmatiskt och arkitektonkantzonen måligge dog hæves mere end vigtigt at der er niveaufri adgang. Basens cm. over gadeplan og tilsides bolig kantzone lads og forbipasserende. skal og skrånende 80 cm.120 over terræn. berg. kan hegnes, ikke medmellem værn. 40 Ved 4 gadeplan ikke er plads tileren kantop til Arealet Rahbeks Allé. Dettealternativt kvarter erhæves kend-suppleres iskt hvor så attder förutsättningar ges för riktfunktioner och mångfaldigt stadsliv? udadman ønsker en fleksibilitet i forhold til fremogett lign. med begrænset over terræn. facadepartier kan lokalt skydes ud i gadmidlertidigt regel om niveaufri adgang Dette forden at atend forbipasserende kigop til 80ved cm.grønne Springforarealer op til 40 cm kancm funterræn at maksimale gennemzone der er undgå dybere 60 cm. vendthed For disse Lokalplanens placering af facadeaktivitet etegnet i bredden 2- gælder kommerciel kantzone tidig brug af arealerne til detail eller i stueplan. Her gælder at stuegulv aktive kontor-stueetager kontor/ erhverv/ kultur kantzone eplan op til 50 cm. 8 ger ned på beboere inde i boligerne. gere som siddekant og ophold, såfremt det snitshøjdeboliger må være Ingen del af stuegulv er det80cm. en regel at boligens 2.5 meter, og motivet fortsættes på Carlsandre funktioner kræver direkte såfremt kontakt 10 skal ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. Opbygningen kander være midlertidig En del byhuse kommer til at rumme kontorikke med værn.alternativt Ved skrånende kantzonenskal måligge dogmellem hæves40 mere bolig kantzone og 80end cm.120 over terræn. berg.suppleres Arealet kan hegnes, hæves til fortov. Derved skabes øjenhøjde arbejdspkommercielle man ønsker en fleksibilitet i forhold til fremer og lign. funktioner med mellem begrænset udad- kultur 12 terræn gælder at denop maksimale over terræn. Dette for at undgå at forbipasserende kigtil 80 cm. Spring til 40 cm gennemkancm funsmalle op kantzoner lads og forbipasserende. skabe maksimalt flow mellem eller byhvor kommercielle arealer midlertidigt indkommerciel kantzone tidigatbrug af et arealerne til detail vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv For aktive snitshøjde må væreog80cm. Ingen del af kontor-stueetager ger ned på beboere inde i boligerne. gere som siddekant ophold, såfremt det ens rumfunktioner og de kommercielle er det rettes til boliger, skal boligens gulv hæves andre der kræver arealer, direkte kontakt skal Opbygningen ligge mellem 0kan og være 80 cm.midlertidig over terræn. KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSE såfremt del byhuse kommer til at rumme kontorkantzonen må dog mereskrånende enden120 bolig kantzone ikke suppleres med hæves værn. Ved kontor/ erhverv/ kultur kantzone vigtigt at der er niveaufri adgang. Basens cm. over gadeplan og tilsidesætter til fortov. Derved mellem arbejdspkultur kommercielle 14 manskabes ønskerøjenhøjde en fleksibilitet i forhold til fremer og lign. funktioner med begrænset udadcm over terræn. terræn gælder at den maksimale gennemfacadepartier kan lokalt skydes ud i Lokalplanens gadmidlertidigt regel omarealer niveaufri adgang. indlads og forbipasserende. For at skabe et maksimalt flow mellem byhvor kommercielle midlertidigt placering af facadeaktivitet 4 brug tätheten af arealerne til detail eller vendthed i stueplan. Her gælder uppstår. at stuegulv Detvære är i mötet mellan byggnad stadsrum som stadslivet Hur gertidig den höga aktive kontor-stueetager snitshøjde må 80cm. Ingen del afoch eplan op og til 50 ens rum de cm. kommercielle arealer, er det rettes til boliger, skal boligens gulv hæves i RC och den dagliga stora genomströmningen sorters förutsättningar för att andre funktioner kræver direkte såfremt kontakt ligge mellem 0 av ogolika 80 cm. overmänniskor terræn. kommerciel kantzone Opbygningen kander være midlertidig En120 del byhuse kommer til at rumme kontorkantzonen må dog hæves mere endskal bolig kantzone skapa kantzoner för människor i RC? Hur utformas stadsdelen programmatiskt och arkitektonkontor/ cm. erhverv/ kultur kantzone og tilsidesætter vigtigt at der er niveaufri adgang. Basens over gadeplan til fortov. skabes øjenhøjde arbejdspman ønsker en fleksibilitet i forhold til fremerges ogför lign. med mellem begrænset udadcm over terræn. iskt 12 så att förutsättningarderved ettfunktioner rikt och mångfaldigt stadsliv? facadepartier kan lokalt skydes ud i gadmidlertidigt regel om niveaufri adgang. lads og forbipasserende. aktive kontor-stueetager tidig brug af arealerne til detail eller vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulvkultur kommercielle eplan op til 50 cm. kancm. være midlertidig En del byhuse kommer til at rumme kontorandre funktioner der kræver direkte bykontakthvor kommercielle arealer midlertidigt indskal liggeopbygningen mellem 0 og 80 over terræn.forsåfremt at skabe et maksimalt flow mellem kommerciel kantzone 10 4 kontor/ erhverv/ kultur kantzone man ønsker en fleksibilitet i forhold til fremer og lign. funktioner med begrænset udadtil fortov. Derved skabes øjenhøjde mellem arbejdsp-ens rum 14 og de kommercielle arealer, er det rettes til boliger, skal boligens gulv hæves projekt_spilleregler_kantzoner K ANTZONER ENS RUM ZONER smalle kantzoner projekt_spilleregler_kantzoner projekt_spilleregler_kantzoner projekt_spilleregler_kantzoner M EMA: EMA: Lokalplanens placering af facadeaktivitet tidig brug af arealerne til detail eller vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulv lads og forbipasserende. vigtigt at der er niveaufri4 adgang. Basens cm. over gadeplan og tilsidesætter aktive kontor-stueetager kultur kommercielle andre funktioner kræver direkte kontakt skal ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. facadepartier kan lokalt skydes ud i gadmidlertidigt regel omarealer niveaufri adgang. indopbygningen kander være midlertidig En del byhuse kommer til at rumme kontorforsåfremt at skabe et maksimalt flow mellem byhvorkommerciel kommercielle midlertidigt KANOZI (se) + RRA (no) + EMA (dk), JERNHUSEN S VISION FÖR REGIONCITY, ANALYS STR kantzone t mellan byggnad och stadsrum som stadslivet uppstår. Hur ger den höga tätheten KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 27 L kontor/ erhverv/ kultur kantzone til fortov. Derved skabes øjenhøjde mellem arbejdspeplan op til 50 cm. man ønsker en fleksibilitet i forhold til fremer og lign. funktioner med människor begrænsetförutsättningar udadens rum og de kommercielle arealer, er det rettes til boliger, skal boligens gulv hæves dagliga stora genomströmningen av olika sorters för att 12 forbipasserende. ner för människor i RC?lads Hurog utformas stadsdelen programmatiskt tidig brug af arealerne til detail vendthed i stueplan. Her gælder at stuegulvoch arkitektonvigtigteller at der er niveaufri adgang. Basens cm. over gadeplan og tilsidesætter kultur kommercielle örutsättningar ges för ett rikt och mångfaldigt stadsliv? andre funktioner der kræver direkte kontakt skal ligge mellem 0 og 80 cm. over terræn. facadepartier kan lokalt skydes ud i gadmidlertidigt regel om niveaufri adgang. For at skabe et maksimalt flow mellem byhvor kommercielle arealer midlertidigt indkommerciel kantzone

41 RegionCity - fasader som lyfter blicken FASADER SOM LYFTER BLICKEN Variation och materialitet är bärande begrepp i utformningen av fasader i RegionCity. Dessa kvalitéer är nödvändiga för att skapa värme och hemkänsla i en ny och samtida stadsdel. Samtidigt skall fasaderna gestalta en ekologiskt hållbar stadsdel, både i funktion och uttryck. Gröna väggar, solceller, och utvändig solavskärmning kommer att bli gestaltningsmässiga teman som skänker en tydlig identitet åt RegionCity. Variation i fasadgestaltning skall vara både vertikal och horisontell och visa på skillnader mellan de olika skikten. Nära gatunivå kommer tydlig materialitet att vara viktigt, medan behovet av solavskärmning kommer att ge variation och uttryck åt högre plan. Utbyggnad sker i etapper och detta kommer att prägla fasadgestaltningen. FASADER SOM LØFTER BLIKKET Variasjon og materialitet er grunnleggende begreper i formgivingen av fasader i RegionCity. Disse kvalitetene er nødvendige for å skape varme og hjemmefølelse i en ny og samtidig bydel. Samtidig skal fasadene skape en økologisk bærekraftig bydel, både i funksjon og uttrykk. Grønne vegger, solceller og utvendig solavskjerming kommer til å bli formtemaer som gir RegionCity en klar identitet. Variasjonen i fasadeutforming skal være både vertikal og horisontal, og oppvise forskjeller mellom de ulike planene. Nær gatenivå kommer tydelig materialitet til å være viktig, mens behovet for solavskjerming kommer til å gi høyere plan variasjon i uttrykket. Utbyggingen skjer i etapper, og dette kommer til å prege fasadeutformingen. 1 one of these FACADER SOM LØFTER BLIKKET Variation og materialitet er bærende begreber i udformningen af facader i RegionCity. Disse kvaliteter er nødvendige for at skabe varme og hjemlighed i en ny og moderne bydel. Endvidere skal facaderne forme en økologisk bæredygtig bydel både i funktion og udtryk. Grønne vægge, solceller og udvendig solafskærmning vil være formgivningsmæssige temaer, som giver RegionCity en tydelig identitet. Variationen i facadeudformningen skal være både vertikal og horisontal og fremhæve forskellene mellem de forskellige lag. Tæt på gadeplan lægges hovedvægten på en tydelig materialitet, mens behovet for solafskærmning vil stå for variationen og udtrykket på de højere planer. Udbygningen sker i etaper, hvilket vil præge facadeudformningen. KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 28

RegionCity Göteborgs centralstationsområde

RegionCity Göteborgs centralstationsområde RegionCity Göteborgs centralstationsområde Ett skandinaviskt koncept + Et skandinavisk konsept + Et skandinavisk koncept Juni 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 2021 2023 2026 2028 Västsvenska paketet

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

RegionCity Workshop 5

RegionCity Workshop 5 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch

Guövik 3:1 GUÖ 3:1 2014-05-26. rudnicki / agergaard / cand. arch Guövik 3:1 Förslaget till Guövik 3:1 består av tre hustyper som placeras runt om Guöviksplatåns centrum. Husen följer landskapets topologi och den på plankartan inritade lokalvägen. Husen placeras så att

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten

VESTBY SENTRUM. Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten VESTBY SENTRUM Felles midtveismøte 20.10.2014 - Tegnestuen Vandkunsten Placering i regionen OSLO TOG 33 min E6 42 min VESTBY Afstand fra Oslo Fremtidig placering i regionen Holmenkollen 39 min med T-banen

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

OASEN. Udviklingsstrategi og helhedsplan for Espergærde. s. 1

OASEN. Udviklingsstrategi og helhedsplan for Espergærde. s. 1 Udviklingsstrategi og helhedsplan for Espergærde (Matr. 3.D10) Te g n e s t u e n Va n d k u n s t e n 0 6. 0 5.O2A0 S1 E 5N Te g n e s t u e n Va n d k u n s t e n A / S - 0 6. 0 5. 2 0 1 5 s. 1 Området

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER AMBITIONER - FOKUSUNKTER - RETNINGSLINJER INTRO Et nyt Aarhusiansk brokvarter skal strække sig fra Godsbanearealet til Åby Skole. Hele vejen langs Søren Frichsvej skal et nyt brokvarter skyde op både nord

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

tækkers visuelle univers

tækkers visuelle univers tækkers visuelle univers inspiration og udvikling 2006 Fra skovens skygge til coorporate identity En sommernat i skoven mellem teltdug og fuldmånen stod skyggen af et egeblad. En silhuet, en form, en fortælling,

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG. PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1

Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG. PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1 Konkurrencen omkring / RJUKAN TORG PROJEKTET - nordlys* konkurrence 08. 03. 2013 1 BYEN, VANDET OG LYSET: Rjukan er i dag et produkt af industri historien på stedet og af stedets ressourcer. Rjukans helt

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere