Lokalplan Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG"

Transkript

1 Lokalplan Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

2 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget skal skriftligt sendes til: Plan og Kultur, Nørregade 4, 5600 Faaborg. Fristen for indsigelser m.m. udløber onsdag den 15. april 2009 kl Lokalplanforslaget kan ses i alle kommunens Borgerservicebutikker og hos Plan og Kultur. Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdage kl Fredage kl Planforslaget kan ses på kommunens biblioteker i de normale åbningstider og på kommunens hjemmeside Når lokalplanen er endeligt godkendt kan den købes i Borgerservicebutikker eller hos Plan og Kultur. Planen kan også downloades fra kommunens hjemmeside. Lokalplan ,

3 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode... 2 Indholdsfortegnelse...3 Hvad er en lokalplan... 4 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål...5 Beskrivelse af lokalplanområdet og lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning...7 Miljøvurdering / Screening 9 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...10 Lokalplanens retsvirkninger...10 BESTEMMELSER 1 Formål Områdets zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Teknik Ubebyggede arealer Tilladelser og dispensationer Forudsætning for ibrugtagning Servitutter Vedtagelsespåtegning...16 KORTBILAG Kortbilag 1. Lokalplanområdets afgrænsning...17 Kortbilag 2. Byggefelter og beplantningsbælte...18 Lokalplan den

4 Hvad er en lokalplan Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for et klart afgrænset område, og bestemmelserne skal følges, hvis der skal ske ændringer. Lokalplanen udløser ikke handlepligt, hvilket vil sige, at en ejendoms lovlige anvendelse kan fortsætte, uanset om den bliver underlagt en lokalplan. Før større bebyggelser eller ændringer af et område kan gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om hvorvidt, der er tale om en større ændring, og der dermed er lokalplanpligt. Lokalplanen indeholder bestemmelser om anvendelse af de enkelte områder, om der må bygges, hvor højt, hvor meget, hvilke materialer det skal opføres i og meget andet. Planloven fastlægger, hvad en lokalplan kan regulere. Der fi ndes 3 forskellige typer lokalplaner: Den almindelige lokalplan udarbejdes ved nye bolig- eller erhvervsområder og ved saneringer af bybebyggelser. Den bevarende lokalplan udarbejdes når kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde nogle bevaringsværdige bymiljøer eller landskabstræk. Rammelokalplanen, er de overordnede retningslinier for nye større bebyggelsesområder, og skal følges op med en almindelig lokalplan inden, der kan ske bebyggelse. Gældende for lokalplaner er: - de må ikke stride mod de bestemmelser, der er fastlagt i kommuneplanen. Lokalplanen kan skærpe kommuneplanens bestemmelser men ikke lempe dem, - lokalplanforslag skal annonceres, og den kan ses på kommunens hjemmeside, - offentlighedsperioden skal min. være 8 uger, - hvis der kommer indsigelser til lokalplanforslaget, vil disse blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse, - indtil lokalplanen er endelig vedtaget, gælder nogle midlertidige retsvirkninger som fremgår af lokalplanforslaget. Lokalplanproceduren kan starte med en foroffentlighedsperiode, hvor ideer og forslag til lokalplanens indhold indsamles, inden forslaget udarbejdes. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, hvis der er tale om mindre væsentlige ændringer. I nogle situationer kan dispensation først meddeles, når ejere og brugere og naboer til lokalplanområdet, har haft mulighed for at udtale sig. Større afvigelser fra planen kan kun ske ved at udarbejde en ny lokalplan. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens principper. Hvis der i lokalplanen er forhold, der ikke er reguleret, er det byggelovens, miljøbeskyttelsesloven og andre loves almindelige bestemmelser, der er gældende. Lokalplan ,

5 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål Faaborg-Midtfyn er af ejeren af den tidligere Sødinge Friskole anmodet om at udarbejde en lokalplan for ejendommen, som muliggør etablering af et socialpædagogisk opholdssted med intern skole for unge i alderen år. Ansøger oplyser, at der på opholdsstedet vil blive taget udgangspunkt i det enkelte barn, dets udviklingstrin og behov. Ud fra det vil der blive lavet individuelle handlingsplaner, der løbende bliver revideret. Asgård-Sødinges interne skole skal være et undervisningstilbud til de børn/unge på opholdsstedet, der har behov for et meget struktureret læringsmiljø i vante omgivelser - med ensartet pædagogik et integreret hele i barnets liv. Det er oplyst, at målgruppen for opholdsstedet ikke er de tungest belastede grupper af unge med en baggrund i fx. massivt stofmisbrug, grove voldsager eller særlig behandlingskrævende psykiske lidelser. Det er lokalplanens formål at sikre de planlægningsmæssige forudsætninger for etablering af en døgninstitution for foreløbig 8-10 børn/unge med mulighed for udvidelse til maks. 20 unge. Lokalplan den Redegørelse

6 Beskrivelse af lokalplanområdet & lokalplanens indhold Lokalplanområdet omfatter et område på m2, der ligger i det åbne land i Sødinge nordøst for Ringe. Lokalplanområdet grænser mod nord op til Søllingevej. Mod øst, syd og vest grænser området til det åbne land. Området har hidtil været anvendt til Sødinge Friskole med tilhørende forsøgsby (Mølleby). Området ligger relativt skjult for omgivelserne, hvilket især skyldes beplantning. For at sikre det grønne præg fra omgivelserne fastlægger lokalplanen at den ovennævnte beplantning mod omgivelserne skal bevares. For at bebyggelsen ikke skal sprede sig ud i landskabet og samtidig sikre et samlet grønt område mod det sydlige landskab er der fastlagt et byggefelt, som omfatter den tidligere hovedbygning og en del af Mølleby. Lokalplan , Redegørelse

7 Lokalplanens forhold til anden planlægning LANDSPLANDIREKTIV / REGIONPLAN 2005 Lokalplanområdet ligger i landzone og lokalplanens bestemmelser er ikke i strid med landsplandirektivets retningslinier. KOMMUNEPLAN (RINGE KOMMUNE) Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens ramme bestemmelser. EKSISTERENDE PLANER Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 47 for Sødinge Friskole vedtaget i Ringe Byråd den Denne lokalplan ophæves med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. ZONEFORHOLD Området ligger i landzone og forbliver i landzone. GRUNDVANDSINTERESSER Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser om arealanvendelse er ikke i strid med grundvandsinteresserne. STØJ Indenfor lokalplanområdet skal følgende grænser for støjpåvirkning overholdes: Dag: 45dB(A). Aften: 40 db(a). Nat: 35 db(a). OMRÅDE: SØD.O.01 Sødinge Friskole Ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse herunder skilte og reklamer, skal afpasses proportioner samt farve og materialevalg til den omkringliggende bebyggelse og landsbymiljøet iøvrigt. ANVENDELSE: Området anvendes til offentlige formål - skole med tilhørende idrætsanlæg, forsamlingshus og lignende, der efter byrådets skøn kan indgå i området på en naturlig måde. BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER: Bebyggelsesprocent højst 30 for den enkelte grund. Max 2 etage. Bygningshøjde max 8,5 m. Der kan dog tillades en bygningshøjde, der er større end 8,5 m for bygningsdele, der er af væsentlig betydning for den enkelte institution, eller hvis særlige hensyn til bygningers indretning og udformning gør det nødvendigt. ANDET: Landzone. Lokalplanen åbner ikke mulighed for støjende aktivitet i området, og der er ikke støjende arealanvendelse i de omkringliggende områder der medfører, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kan overholdes. Området er ikke påvirket af trafi kstøj. FREDEDE STENDIGER Langs områdets øst-, syd- og vestlige skel er et fredet sten- og jorddige registreret som bevaringsværdig kulturarv. Ændringer eller gennembrud af sten- og jorddiger kræver dispensation fra Museumsloven. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplan den Redegørelse

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning KOLLEKTIV TRAFIK Området kan betjenes med den kollektiv trafi k på Søllingevej gennem Sødinge. VEJE OG STIER Der er adgang til lokalplanområdet ad den offentlige kommunevej Søllingevej. SPILDEVANDSFORHOLD Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, og eksisterende bebyggelse er tilsluttet offentligt kloaksystem. Regnvand skal ledes til faskiner eller nedsives på anden vis. AFFALDSBORTSKAFFELSE Lokalplanområdet er omfattet af kommunens renovationsregulativ, og alt affald skal bortskaffes i henhold hertil. Adgangsforhold til renovationsstativer skal udformes, så de opfylder regulativets gældende bestemmelser herom, bl.a. af hensyn til arbejdsmiljøforhold for renovationsarbejde. VARMEPLAN Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommunens varmeplan. LANDZONETILLADELSER Indenfor det i lokalplanen nævnte byggefelt, skal der ikke længere søges om landzonetilladelse, når lokalen er vedtaget. JORDFASTE FORTIDSMINDER Faaborg-Midtfyn Kommune er ikke bekendt med, at der er jordfaste fortidsminder i lokalplanområdet. Hvis der under anlægsarbejde i lokalplanområdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer skal kontaktes. For at undgå den uheldige situation, at et anlægsarbejde skal standses, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultat kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projektet. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. ELFORSYNING Området elforsynes fra Midtfyns Elforsyning a.m.b.a. VANDFORSYNING Området vandforsynes fra Midtfyns Vandforsyning. LANDBRUGSFORHOLD Lokalplanen medfører ikke ændring af de landbrugsmæssige forhold. Lokalplan , Redegørelse

9 Miljøvurdering / Screening Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Lov om miljøvurdering. Klage over kommunens afgørelse skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 8 uger fra offentliggørelse af lokalplanforslaget. Som en første fase skal disse planer screenes, dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige godkendelse / vedtagelse af lokalplanen. Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed ved fremlæggelse af lokalplanforslaget med den obligatoriske offentlighedsperiode på 8 uger. Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. SCREENING Området er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Den visuelle påvirkning af landskabet vurderes at være ubetydelig. Lokalplanen påvirker ikke miljøet væsentligt, hverken ved øget trafi k eller bebyggelse. KONKLUSION Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planerne. Lokalplan den Redegørelse

10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter lov om planlægning 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil, forslaget er endeligt vedtaget dog højst et år efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Lokalplanens retsvirkninger BEBYGGELSE OG ÆNDRING AF BEBYGGELSE Når Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget lokalplanen endeligt, og vedtagelsen er offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen ifølge 18 i Lov om Planlægning, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt ændres i overensstemmelse med planens bestemmelser. Eksisterende lovlige forhold på en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i lokalplanen. DISPENSATION Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, medmindre den efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning, ifølge 20, stk. 2. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, medmindre den efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning, ifølge 20, stk. 2. SERVITUTTER Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med en lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen ifølge planlovens 15, stk. 2 nr. 16. Lokalplan , Redegørelse

11 BESTEMMELSER Den fremhævede tekst i venstre spalte udgør de egentlige lokalplanbestemmelser, som er fastlagt i henhold til Planloven. Teksten i højre spalte er en forklarende og uddybende tekst til lokalplanens bestemmelser. 1 Formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: - at skabe mulighed for, at ejendommen kan anvendes til døgninstitution / opholdssted. - at skabe mulighed for om- og tilbygning. - at fastlægge byggefelter og de hertil hørende bebyggelsesregulerende bestemmelser. - at bevare beplantningsbæltet omkring området. 2 Områdets zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 12b, Sødinge By, Ringe, samt alle parceller, der efter 1 januar 2009 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplan den Bestemmelser

12 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i område 1 og område 2. Der knytter sig forskellige bebyggelsesregulerende bestemmelser til de 2 områder. 3.2 Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, døgninstitution / opholdssted for indtil 20 børn / unge og det tilhørende personale. Der må etableres boliger med naturlig tilknytning til områdets anvendelse (pedelbolig, lærer- og elevboliger og lignende). Der må etableres værksstedsaktiviteter og mindre omfattende og hobbybaseret dyrehold. Ad 3.2 Foruden almindelige beboelsesfunktioner for børn/ unge og personale, er et opholdssted typisk omfattet af funktioner som f. eks. indendørs og udendørs værksteds- og håndværksaktiviteter, boldspil og aktiviteter med dyrehold. 3.3 Udenfor byggefeltet kan der etableres udendørs faciliteter, som naturligt er tilknyttet lokalplanens formål (boldbaner og tilsvarende aktiviteter). 4 Udstykningsforhold 4.1 Der må ikke foretages udstykning indenfor lokalplanområdet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Området vejbetjenes fra den offentlige kommunevej Søllingevej. 5.2 Der skal indrettes parkeringspladser svarende til mindst 1 P-plads for hver 100 m2 etageareal, der opføres i område 1. Ad 5.2 Parkeringsarealet skal løbende tilpasses det aktuelle behov, afstemt efter aktiviteterne i området. Lokalplan , Bestemmelser

13 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Der må kun opføres ny bebyggelse indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. 6.3 Der er tinglyst byggelinie langs Søllingevej på 7 meter fra vejmidte. Ad 6.1 Bebyggelsesprocenten er skærpet i forhold til kommuneplanens rammebestemmelser som følge af, at ejendommens nuværende bebyggelsesprocent er 6 (grundarealet er på m2 og det bebyggede areal er på m2). Ud fra en samlet vurdering fastsættes bebyggelsesprocent til max. 25, som giver mulighed for at opføre over m2. OMRÅDE Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. 6.5 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 meter målt efter reglerne i bygningsreglementet. Der kan dispenseres til en større bygningshøjde for enkelte bygningsdele, der er af væsentlig betydning for ejendommens funktion eller hvis særlige hensyn til bygningens indretning og udformning gør det nødvendig. OMRÅDE Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 5,5 meter. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Om- og tilbygning skal i udformning og materialer være i overensstemmelse med de eksisterende bygninger, og bestå af hårde materialer herunder eternit og tegl. Ad 7.1 Bestemmelsen skal sikre, at bebyggelsen fremtræder som en arkitektonisk helhed, og ikke skæmmer det åbne land med et byggeri, der signalerer tilfældig knopskydning og disharmonisk. Lokalplan den Bestemmelser

14 7.2 På tagflader må blanke reflekterende tagmaterialer kun anvendes til tagvinduer og solfangere/solceller. 7.3 Mindre småbygninger kan udføres i andre materialer end nævnt i stk Der må ikke opsættes skilte bortset fra et henvisningsskilt ved indkørsel til området. 8 Teknik 8.1 Alle ledninger skal fremføres som jordkabler. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Tilstanden ved de i området registrerede fredede diger og hegn, der er beskyttet jvf. Museumslovens 29, må ikke ændres uden dispensation fra Museumsloven. Ad 9.1 Der er fredet stendiger på øst-, syd- og vestsiden af området. 9.2 Der må ikke etableres udendørs oplag af maskiner, materialer, både, uindregistrerede køretøjer, campingvogne eller lignende, der ikke naturligt hører hjemme i det åbne land. 9.3 Terrænet må ikke reguleres med mere end +/- 0,5 m. 9.4 Udvendig belysning med en lyspunkthøjde over 4 meter må kun anvendes i forbindelse med aktiviteter, der nødvendiggør belysning. 9.5 Det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte må ikke fjernes Ad 9.4 Bestemmelsen skal sikre, at de omkringboende ikke bliver generet af belysning fra høje master, der er tændt hele natten, eller iøvrigt når der ikke foregår udendørs aktiviteter. Lokalplan , Bestemmelser

15 10 Tilladelser og dispensationer 10.1 Denne lokalplan omfatter kun forhold vedrørende planloven. Før området tages i anvendelse til andre aktiviteter, skal de nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning herunder byggeloven være indhentet. Ad 10.1 Etablering af f.eks. et mindre dyrehold må ikke fi nde sted, før der er indhentet de nødvendige tilladelser i henhold til anden lovgivning (f.eks. miljøloven). 11 Forudsætning for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse kan tages i anvendelse skal den være tilsluttet offentligt kloaksystem. 12 Servitutter 12.1 Den eksisterende lokalplan nr. 47, der blev vedtaget i Ringe Byråd den ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter fortrænges af lokalplanen såfremt disse er uforenelige med bestemmelserne i planen. Andre privatretlige servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Det fremgår af Planlovens 15 og 47. Lokalplan den Bestemmelser

16 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentliggørelse af Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse den 10. februar Forslaget til lokalplan offentliggøres den 17. februar Bo Andersen Borgmester Benny Balsgaard Kommunaldirektør Ændringsbeslutning Lokalplan , Bestemmelser

17 KORTBILAG 1 Matrikulær afgrænsning Matr. nr. 12b, Sødinge By, Ringe.

18 KORTBILAG 2 Område 1 Område 2 Byggefelter og beplantningsbælte i lokalplanområdet. Matr. nr. 12b, Sødinge By, Ringe.

19 Plan og Kultur Nørregade Faaborg Tlf: Mail:

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. R 31.11.01

LOKALPLAN NR. R 31.11.01 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder:

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé 0211-42 - et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni 2010-8. juli 2010 Lokalplan 0211-42 Kolding Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere