Forslag til. Lokalplan nr Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lokalplan nr. 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan nr Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej 2011 Ishøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. Lokalplanen er udarbejdet af nb4 arkitekter i samarbejde med Ishøj Kommune. Lokalplanforslag nr september

3 Indhold Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold Terræn/Bebyggelse/Vejadgang 5 Fremtidige forhold Lokalplanens indhold 5 Anvendelse 6 Bebyggelsen 7 Vej- sti- og parkering 8 Kystnærhedszone 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Overordnet planlægning 10 Anden planlægning og lovgivning 12 Offentliggørelse og retsvirkninger 14 Offentlig høring 14 Midlertidige retsvirkninger 15 Permanente retsvirkninger 15 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykninger 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Ledningsanlæg 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 9 Ubebyggede arealer Miljø Forudsætning for ibrugtagning Grundejerforening Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan 23 Vedtagelsespåtegning 24 Kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning 25 Kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning 27 Bilag Bilag 1: Matrikelkort & afgrænsning af lokalplanområde 28 Bilag 2: Opdeling i delområder med byggefelter 29 Bilag 3: Ny rundkørsel på Ishøj Strandvej 30 Bilag 4: Principskitse 31 Bilag 5: Snit i bebyggelserne 32 Bilag 6: Facader 33 Bilag 7: Illustrationsskitse af etageboliger 34 Bilag 8: Miljøscreening 36 Bilag 9: Servitutgennemgang 44 Lokalplanforslag nr september

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Ishøj Kommune har besluttet, at muliggøre en udvikling af den sydøstlige del af området det lille industriområde til bolig og bydelscenter til serviceerhverv, kontor- og butiksformål. Planen skal skabe mulighed for boliger og etablering af et bydelcenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration. Ligeledes skal planen forbedre den lokale betjening i området. Der skal udarbejdes ændrede kommuneplanrammer for at godkende lokalplanen. De ændrede rammer der foreslås er indsat sidst i dette lokalplanforslag Eksisterende lokalplan ophæves for det område, der vedrører nærværende lokalplan. Fig. 1. Oversigtskort med lokalplanområdets placering Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør cirka m² og er afgrænset af Industrivangen, Industriskellet, Ishøj Strandvej Grønt område ved Pileskoven samt Ishøj Varmeværk jf. bilag 1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 jf. bilag 2. Lokalplanforslag nr september

5 Eksisterende forhold Bebyggelse Lokalplanområdet er i dag ældre industri- og erhvervsbyggeri i 1-2 etager. På tilstødende matrikel mod vest ligger Ishøj Varmeværk og på øvrige tilstødende matrikler ligger mindre erhvervsvirksomheder. Terræn Terrænet er forholdsvis fladt og befæstet til kørsel. Området er dels asfalteret og dels med løs ral/sten. Området er karakteriseret ved buske i skel uden egentlige store træer. Vejadgang Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra Industrivangen og Industriskellet jf. bilag 4. I lokalplanområdets nordøstlige del findes en stiforbindelse mellem Ishøj Strandvej og Industriskellet. Fremtidige forhold Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger og bydelscenter. I alt planlægges der opført ca boliger, heraf ca. 15 række- og dobbelthuse, resten som etagebyggeri. Etagebyggeriet placeres med bygningskroppe med indbyrdes vinkling som giver et arkitektonisk spændende uderum. Der etableres bydelscenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration. Bygningerne opføres med facader i neutrale farver med enkelte partier i kontrastfarver. Lokalplanforslag nr september

6 Anvendelse Lokalplanområdet består af 3 delområder. Delområder og anvendelse fremgår af bilag 2. Delområde 1 udlægges til etagebyggeri og omfatter ca. 90 boliger. Der er planlagt 2-3 blokke med 6 etager, hvoraf kun de øverste 5 anvendes som boligetager. Bygningerne hæves 1 etage således at stueetagen benyttes til parkeringsarealer, depotrum, miljøstation og cykelparkering. Delområde 2 udlægges til række- og dobbelthuse som alle har tilknytning til et fælles ankomstareal. Boligerne har egen parkeringsplads og haverum. Fig. 2. Ortofoto med lokalplanområdets afgrænsning. Delområde 3 udlægges til bydelscenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration med tilhørende fri- og parkeringsarealer. Delområde 4 udlægges til vejformål. Lokalplanforslag nr september

7 Bebyggelsen Ydre fremtræden I delområde 1 er bygningerne indbyrdes vinklet for at tilgodese lysindfald og udsigten for de enkelte lejligheder. Bebyggelsen er terrasseret med skrå grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. Tagterrasser kan etableres på dele af tagene. Bilag 6. Bebyggelsens ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %) i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink. Delområde 2 er et område med private haver. Række- og dobbelthusene opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %) i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink. Tage udføres med ensidig hældning på max 30 grader med grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. I delområde 3, bydelscenteret. skal butikkerne have en udadvendt åben karakter og funktion med mulighed for udeservering, (det vil fx. sige vinduespartier uden tonede glas). Materialevalget skal være tegl, beton eller facadeplader. Fx. hvid beton med inddækninger i aluminimum/zink. Alternativt kan facadeplader i lyse jordfarver eller hvid udgøre facadebeklædningen. Tage skal udføres med ensidig taghældning med mindst 5 grader hældning med grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. Af bilag 5, 6 og 7 fremgår eksempler på snit, facader og illustration af fremtidig etagebebyggelse. Omfang I delområde 1 og 2 må der bygges i alt ca m² boliger, fordelt på ca enheder. I delområde 3 må der bygges m² bydelscenter samt m² kontor- og serviceerhverv og 500 m² restaurant, i alt m². Bydelscenteret må dog maksimalt have m² dagligvarehandel og maksimalt m² udvalgsvarer. Byggefelter er nærmere angivet på bilag 2. Energi I lokalplanområdet stilles der skærpede krav til boligernes energiforbrug. Etageboliger skal således opføres, så de overholder de krav, der findes til minimum lav energiklasse i bygningsreglementet. Dobbelt- og rækkehusene skal leve op til standarderne for nulenergi. Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne tilslutningsmulighed foreligger medmindre den overholder kriterierne for fritagelsen heraf. Opholdsarealer I delområde 1 tilvejebringes opholdsarealer i terræn, evt. suppleret Lokalplanforslag nr september

8 i form af åbne altaner over 5m2 og tagterrasser til boligerne. I delområde 2 skal der etableres friarealer og haver tilknyttet den enkelte bolig, samt evt. fælles opholdsarealer. Vej- sti- og parkering Byrådet har besluttet at udvide den eksisterende sti mellem Ishøj Strandvej og Industriskellet med en egentlig tilkørselsvej fra Ishøj Strandvej (med rundkørsel) jf. bilag 3. Den nye stikvej er med 2 vognbaner og med cykelsti og fortov i begge sider. Matrikel 19eo samt en del af matrikel 19 eb udskilles således til offentlig vej. Forlængelsen af Industriskellet udlægges som privat fællesvej. Vejen skal være dobbeltrettet med cykelsti og fortov i begge sider. I området adskilles hårde og bløde trafikanter. Både i form af forskellige belægningstyper og separate vej- og stiforløb. I boligområderne, delområde 1 og 2, skal der kunne etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Parkering sker under bygning delvis på terræn. I delområde 3, bydelscenteret, etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal. I delområde 1 og 3 skal der etableres min. 8 handicapparkeringspladser. I bilag 4 er skitseret eksempel på mulige fremtidige forhold. Belægninger Adgangs-, torve- og parkeringsarealer skal være befæstede. Gangarealer belægges med belægningssten eller fliser. Parkeringsarealer befæstes med asfalt eller betonsten med tydelig angivelse af hver enkel parkeringsplads. Forpladser og eventuelle torvearealer kan udføres med andre materialer. I udformningen af færdselsarealerne skal der indarbejdes handicapvenlighed. Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Belysning Belysning på veje, stier, fortov samt parkeringsarealer svarende til belysningsarmaturer og -standere i resten af kommunen. Udendørs oplag For at sikre at området virker indbydende for beboere, kunder m.v. et det vigtigt at ingen former for udendørs oplag finder sted. Varegårde og affaldsstationer skal være afskærmet. Lokalplanforslag nr september

9 Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde. Der skal i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger 1 ½ km fra kystlinien. I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Set fra kysten placeres bebyggelsen foran Ishøj Varmeværk, der med sin skorsten på 75 meter komplementerer den nye bebyggelse. Den nye bebyggelse ligger midt mellem de relativ høje bebyggelser omkring Ishøj Station og Hundige Station, og vil fra kysten fremstå som en del af byen, som ligger inde i landet. Fig. 3. Visualisering af lokalplanområdet, set fra kysten. Naturbeskyttelsesloven Grønt område ved Pileskoven Det grønne område syd for lokalplanområdet er et 3 område. Det er et beskyttet strandengsområde. Det levende hegn er i kommuneplanen udpeget som spredningskorridor for dyre- og planteliv. Lokalplanforslag nr september

10 Overordnet planlægning Fingerplan 2007 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde og de grønne kiler. Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Planens formål er at fastholde og styrke Fingerby-strukturen gennem to overordnede principper 1) at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og 2) at byen og de grønne områder hænger sammen. Stationsnærhedsprincippet Lokalplanområdet ligger stationsnært. Det betyder, at det ligger indenfor en afstand af meter fra Ishøj Station. Fingerplan 2007 er udarbejdet udfra et princip om, at der sker en intensiveret udnyttelse af områderne omkring stationerne. Ifølge Fingerplan 2007 skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Ishøj Station er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik og vil endvidere blive fremtidig endestation for en eventuel letbane langs Ring 3. Hovedstruktur i kommuneplan 2009 Ishøj er bygget op omkring stationen og Ishøj Bycenter, hvor størstedelen af kommunens detailhandel er placeret. Til at servicere lokalområderne er der i boligområderne udlagt lokale centre. Heriblandt er nærværende lokalplanområde i kommuneplanen angivet som bydelscenter. Lokalplanens detailhandel er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Kommuneplanen angiver, at udviklingen af bydelscenteret, med en miljømæssig vurdering, kan medføre at dele af området kan udlægges til boliger. Der henvises til miljørvurderingen, som angiver at der miljømæssigt ikke vurderes at være hindringer for at udvide anvendelsen af området til også at omfatte boliger. Kommuneplanens rammebestemmelser Planområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 3.E.5 Det lille industriområde : Anvendelse generelt: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: max 80 Max. antal etager: 2 etager Max. bygningshøjde: 9 meter Anvendelse: Erhvervsområde Områdets anvendelse: Industri, værksteder, erhvervs-, kontor og servicebyggeri Særlige bestemmelser: grundstørrelse min m². Der må højest være 1 p plads per 50 m² kontorbyggeri. Der må maksimalt være m² detailhandel. Butiksstørrelser må ikke overstige m² bruttoareal for dagligvarebutikker og Lokalplanforslag nr september

11 2.000 m² bruttoareal for udvalgsvarebutikker. I kommunalplan 2009 er en del af lokalplanområdet udlagt som bydelscenter til at servicere de boliger der omgiver lokalplanområdet. Med inddragelse af dele af lokalplanområdet til boliger øges antallet af boliger, der ligger i nærheden af bydelscenteret. Samlet set er lokalplanens boliger og detailhandel i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, men der kræves en ny rammebestemmelse/kommuneplantillæg, der fastlægger muligheden for bydelscenter og boliger og regulerer bebyggelsesprocenten i området. Ishøj Varmeværk I Kommuneplan 2009 er følgende retningslinje for Ishøj Varmeværk: For virksomheder der er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For Ishøj Varmeværk er den tilsvarende afstand 200 meter. Varmeværket fungerer kun som spidslastnings- og reserveværk, og der benyttes alene CO2 neutrale biobrændsler. Der er ikke tale om daglig drift, der kan genere bebyggelsen. I øvrigt finder driften typisk sted i vinterperioder, hvor udendørs ophold er begrænset. I forbindelse med mijøvurderingen er godtgjort, at afstandskravet på 200 meter kan nedsættes til 50 meter. Der henvises til miljøvurderingen. Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr fra Denne ophæves for den del som vedrører nærværende lokalplanområde. Anden planlægning og lovgivning Servitutter Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer i området for at få afklaret hvilke, der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må ophæves. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen, fremgår af bilag 9. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, som tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og arealanvendelse og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4. Lokalplanen og kommuneplantillæg er omfattet af lovens bilag 4, idet butikscenter er omfattet i punkt 10b. Derfor er der gennemført en afgrænsning (scoping) af hvilke miljømæssige parametre, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Lokalplanforslag nr september

12 Ishøj kommune har afgrænset følgende parametre, som skal undersøges nærmere i en miljørapport. Støj fra trafik og erhverv Skyggepåvirkninger Jordforurening Ishøj Kommune er blevet hørt i henhold til kravet om indledende høring af berørte myndigheder. Scopingen fremgår af skema på bilag 8 og selve miljøvurderingen af de afgrænsede parametre ligger som et selvstændigt dokument. Miljøvurderingen er i offentlig høring i samme periode som lokalplanforslag og Kommuneplantillæg 1 og 2 til Kommuneplan Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Lokalplanen giver ikke mulighed for særligt grundvandstruende aktiviteter eller installationer. Museumsloven Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2650 Tåstrup. Der er ikke registreret fund af arkæologisk interesse i området. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør er inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jf. i Museumsloven. Kloakplanlægning Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings kloaknet. Kommunens kloaksystem er et separatsystem. På tagene etableres grønne tage, som optager en del af regnvandet og dermed udskyder/ mindsker belastningen på regnvandssystemet. Desuden skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Dette kan udformes som et rekreativt og miljømæssigt tilskud til bebyggelsen. Desuden skal befæstelsen på området reduceres, eller udformes med mulighed for nedsivning (fx græsarmering, så den fremstår grøn). Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. Vandforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til vandforsyningsplanen forsynes fra Ishøj Forsyning A/S Ishøj Vand A/S. Renovation Ejendomme er omfattet af kommunens erhvervs- og husholdningsaffaldsregulativ. Brand Der skal sikres brandredningsareal ved hver bygning. Ved gennemgående lejligheder skal der sikres et areal pr. bygning. Ved ikke gennemgående lejligheder sikres et areal på hver side af bygningen. Lokalplanforslag nr september

13 Bygninger i skel skal overholde gældende regler i forhold til branddækning. Udrykningskøretøjer skal kunne holde max 40 meter fra den fjerneste adgangsdør. Varmeforsyning Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne mulighed foreligger. Uanset dette kan der ske etablering af tilskudsvarme i form af vedvarende energikilder såsom solvarme, solceller og lignende, eller der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens 19, stk. 4 og 21 a. Lokalplanforslag nr september

14 Offentliggørelse og retsvirkninger Offentlig høring Lokalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 9. september 2011 til den 2. december Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 2. december Indsigelser skal sendes til: eller Ishøj Kommune Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj Store Torv Ishøj Byrådet vil herefter behandle lokalplanforslaget samt de modtagne kommentarer og træffe beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse, herunder om eventuelle ændringer som følge af modtagne indsigelser og ændringsforslag. Såfremt der er fremsat indsigelser eller ændringsforslag kan den endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Lokalplanforslag nr september

15 Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 9. september 2011 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest til den 9. september Permanente retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper om anvendelsen og karakteren af området. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanforslag nr september

16 Bestemmelser I henhold til Planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at muliggøre en fornyelse og omdannelse af en del af Det lille industriområde. at omdanne til boligområde. at omdanne til bydelscenter. at fastlægge omfang, placering og udformning af ny bebyggelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Det omfatter matr. nr. 19eb, 19ec, 19ed, 19eo og 19eq Ishøj By, Ishøj samt alle parceller der, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: 1, 2, 3 og 4 som vist på bilag 2. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, bydelcenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration med tilhørende parkerings- og færdselsarealer. 3.2 Delområde 1 må kun anvendes til etageboliger. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til boliger i form af række- og dobbelthuse. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til detailhandel i form af bydelscenter med mulighed for dagligvarebutikker, udvalgs varer, restaurant, administration, servicefunktioner m.v. med tilhørende fri- og parkeringsarealer. 3.5 Delområde 4 må kun anvendes til vejformål 3.6 I delområde 1 og 2 er det tilladt, at der i boligerne Lokalplanforslag nr september

17 drives liberalt erhverv, som der almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden/aktiviteten drives af den, der bebor og ejer den pågældende bolig, - at virksomheden/aktiviteten drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke forandres ved skiltning eller lignende. - at virksomheden/aktiviteten ikke optager mere end 25 % af boligen. 3.7 Der må inden for lokalplanområdet i øvrigt kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte. 4.2 Delområde 1 kan ikke udstykkes yderligere. 4.3 I delområde 2 kan der foretages sokkeludstykning. Der kan udstykkes til max 15 boliger. Der kan ikke ske yderligere udstykning af fællesarealerne, ligesom fællesarealer ikke kan indgå i sokkeludstykningen. Udstykning kan kun ske udfra en samlet plan for delområde Delområde 3 kan udstykkes til grundstykker på mindst m². Udstykningen af delområdet kan være en sokkeludstykning. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der skal udarbejdes en plan for vej -, sti -og parkeringsforhold til byrådets nærmere godkendelse. Veje 5.1 Området skal vejbetjenes fra Industriskellet (inkl. nyanlagt stikvej fra Ishøj Strandvej) samt Industrivangen som vist på bilag 3 og bilag De forskellige trafikarter skal adskilles både i form af forskellige belægningstyper og separate vej- og stiforløb Vej mellem delområde 2 og 3 (forlængelsen af Industriskellet) udlægges som privat fællesvej Den offentlige vej, som anlægges fra Ishøj Strandvej til Industriskellet skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner Lokalplanforslag nr september

18 på 7 meter, cykelsti i hver side á 1,5 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter Privat fællesvej mellem delområde 2 og 3 skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner på ialt 7 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter Interne veje i lokalplanområdet skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner på ialt 7 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter. Vejene anlægges efter en samlet plan som skal godkendes af vejmyndigheden/ politiet. Stier 5.2 Der skal etableres fortove langs butiksfacader ud til parkeringsareal Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet, så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Parkering 5.3 Der må indenfor lokalplanområdet ikke parkeres lastbiler og varevogne med en egenvægt på over kg, bortset fra kortvarig parkering i forbindelse med varetilkørsel, renovation eller lignende Der må indenfor lokalplanområdet ikke forekomme langtidsparkering af større køretøjer og lystfartøjer, såsom campingvogne, både, trailere og busser med plads til 8 personer eller mere. Fig. 4: Belysning til pladser og veje I delområde 1 skal parkeringspladser primært anlægges i stueetagerne i hver bygning I delområde 1 og 2 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig I delområde 3 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal Der skal i delområde 1 og 3 som minimum etableres 4 handicapparkeringspladser til almindelige biler på 3,5 x 5,0 meter og 4 handicapparkeringspladser til kassebiler på 4,5 x 8.0 meter Ledningsanlæg 6.1 Belysning af interne adgangsveje, stier, fortove og parkeringspladser udføres, så de ikke er til direkte gene for beboere. Det sikres at belysning er afskærmet opad I lokalplanområdet skal anvendes belysningsarmaturer Lokalplanforslag nr september

19 og -standere svarende til anden, ny belysning i kommunen. Højde på belysning på veje: maks. 6 meter, på stier og fortove: maks. 3,5 meter. Parkeringsarealer: maks. 5 meter. 6.2 Ledninger må kun føres i jord. 6.3 Tag -og overfladevand fra befæstede arealer skal kunne ledes til Ishøj Forsynings regnvandssystem. Spildevand indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings kloaknet. Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Det skal i samarbejde med kommunen undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Langs Industriskellet og Industrivangen fastsættes en byggelinje på 5 meter fra skel. Mod Industriskellet s forlængelse må der ikke bygges tættere på vej end 1 meter. 7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på bilag 2 viste principielle byggefelter. 7.3 Delområde Der må opføres i alt ca. 90 boliger Der er en byggeret på m² på matrikel 19ec Der er en byggeret på m² på matrikel 19ed Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager. Med skråt tag må den øverste del af taget ikke overstige 22 meter over terræn Der må kun indrettes boliger i de 5 øverste etager Inddækkede altaner medregnes ikke i de angivne m² Der skal i hver blok opføres miljøstation i stuetagen til håndtering af affald. Der kan opføres depot i stueetagen. 7.4 Delområde Der må opføres i alt ca. 15 boliger Der er en byggeret på m² på matrikel 19eq Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager og højde må ikke overstige 9 meter Der må ikke bygges tættere på skel end 2,5 meter Der må ikke etableres skur, garage, overdækning eller anden sekundær bygning i delområde 2. Lokalplanforslag nr september

20 7.5 Delområde Bygninger må maksimalt opføres i 2½ etage og højde må ikke overstige 9 meter Der må maksimalt bygges m² bydelscenter. Heraf må maksimalt m² være dagligvarer og maksimalt m² være udvalgsvarer. Desuden kan der bygges optil m² kontor- og administration og 500 m² restaurant Anden bebyggelse, herunder overdækkede arealer i forbindelse med varetilkørsel skal opføres efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet Udenfor byggefelterne kan der etableres mindre servicebygninger, overdækkede arealer i forbindelse med indgangspartier samt skure til cykler og indkøbsvogne efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet. 7.6 I delområde 1 og 2 må der maksimalt bygges boligenheder. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand Tagflader skal være med hældning med tagterrasser på dele af tagene Altaner til etageboligerne skal være glasinddækkede. 8.2 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tagflader skal være med ensidigt hældning på maksimalt 30 grader Tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand. 8.3 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller Lokalplanforslag nr september

21 hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tage opføres med ensidigt hældning på maksimalt 10 grader Der må ikke ske større tilklæbning eller afblænding af glasfacader og døre i stueetagen end 15 % af det enkelte vinduesparti Skiltning på facade skal ske med løse bogstaver og maksimalt 2 logo-skilte pr. facade som ikke må oversigt et areal på 1 m² Facadeskilte må være oplyst med indvendig lyskilde uden effekter. Skilte må ikke være reflekterende eller blænde. Generelt i lokalplanområdet 8.4 For alle delområder gælder at der ikke må anvendes reflekterende materialer på tage og facader, med undtagelse af glas i forbindelse med vinduer. 8.5 Der må ikke etableres større, synlige tekniske installationer på bebyggelsernes tage med mindre disse udformes som integrerede bygningselementer. 8.6 Der må ikke opsættes flagstænger 8.7 Der må på bygningernes tage opføres solcelle- og solfangeranlæg. 8.8 Antenner, herunder parabolantenner, må kun etableres så de ikke er synlige. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal anvendes til torvedannelse, adgangsarealer, parkeringspladser og grønne arealer. Arealerne skal fremstå som et sammenhængende hele såvel i formsprog som i materialevalg. 9.2 I delområde 1 og 2 skal der etableres fælles opholdsarealer. 9.3 I delområde 1 etableres legeområde. 9.4 Der skal udarbejdes en samlet beplantningsplan samt plan for udformning af terræn for området til byrådets nærmere godkendelse. 9.5 Udendørs oplag må ikke finde sted. 9.6 Vare- og affaldsstationer skal afskærmes efter byrådets nærmere godkendelse efter byrådets nærmere godkendelse. Lokalplanforslag nr september

22 9.7 Skiltning Mod Ishøj Strandvej kan der opsættes 1 pylonskilt med en maksimal højde over terræn på 10 meter Ved indkørslen til delområde 3 kan opsættes 1 pylonskilt med en maksimal højde over terræn på 6 meter Pylonskiltene må ikke have en bredde der overstiger ¼ af skiltets højde. Pylonskiltet må være oplyst med indvendig lyskilde. Lyset må ikke kunne blænde trafikanter og beboere, og skal i intensitet være afstemt med den øvrige belysning. Bevægelig belysning, som løbende, blinkende lys samt skiftende farve eller andre effekter, er ikke tilladt Øvrig skiltning og reklamering må kun ske efter nærmere aftale med Ishøj Kommune. 10 Miljø 10.1 Delområde 1 boligerne skal opføres som minimum lavenergiklasse i bygningsreglementet Delområde 2 skal leve op til standarderne for nul-energi. 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg før bebyggelsen kan tages i brug Ny bebyggelse må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne mulighed foreligger. Uanset dette kan der ske etablering af tilskudsvarme i form af vedvarende engergikilder så som solvarme, solceller og lignende, eller der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens 19, stk. 4 og 21 a Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/ fordampning af overfladevand. Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend det er dokumenteret, at Bygningsreglementets støjbestemmelser og Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje, støj og vibrationer fra jernbaner samt støj fra virksomheder m.v. kan overholdes. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme eller ejerforeninger Lokalplanforslag nr september

23 indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesser som ejere indenfor området, og skal derfor forestå drift og vedligeholdelse af stier, fællesarealer, privat fællesvej og andre fælles anlæg Grundejerforeningens vedtægter og efterfølgende ændringer skal godkendes af kommunen. 13 Aflysning af servitutter 13.1 Følgende tilstandsservitutter, lokalplan og byplanvedtægt er uforenelige med denne lokalplan og kan herefter aflyses: Byplanvedtægt nr. 1, Dok om forbrugertank, anlæg, produkter af Caltex Oil A/S mm, Dokumenter om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om benyttelsen af bådebyggerværksted, Lokalplan med tillæg nr. 5 til kommuneplan for Ishøj Kommune. 14 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan nr vedtaget af Ishøj Byråd den 24. november 2003 ophæves for det område der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanforslag nr september

24 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk direktør Lokalplanforslag nr september

25 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende kommuneplanretningslinje: Ishøj Varmeværk For virksomheder der er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For Ishøj Varmeværk er den tilsvarende afstand 50 meter. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk direktør Lokalplanforslag nr september

26 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på illustrationen viste område. Området afgrænses mod nord af det lille industriområde, mod øst af Ishøj Strandvej og bolig område med enfamiliehuse, mod syd af Pileskoven og mod vest af Ishøj varmeværk. Adgang til området sker ad Ishøj Strandvej. Området omfatter kommuneplanens rammeområde 3.BL.8. Nedennævnte bestemmelser optages i kommuneplan 2009 for området. Område 3.BL.8 for hele området Plannummer: 3.BL.8 Plannavn: Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej Hovedanvendelse: Bolig- og centerområde (blandet bolig- og erhvervsområde) Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: max 100 % Max antal etager: 6 etager Max bygningshøjde: 22 meter Specifik anvendelse: Boliger, bydelscenter med dagligvarebutik, udvalgsvarer, restaurant med udendørsservering, privat service samt kontor- og administration. Bebyggelsens art: Etagehuse (tæt-høj), rækkehuse (tæt-lav), (Bycenter) Lokalplan: 1.62 Særlige bestemmelser: Maksimalt bruttoetageareal på m² til detailhandel. Butikker med dagligvarer max m² og udvalgsvarebutikker max m². Det er muligt at placere kontorog serviceerhverv op til 1500 etagemeter i det stationsnære område. Ved mere end 1500 etagemeter skal der redegøres for, hvordan der vil arbejdes med supplerende virkemidler for at opnå en høj andel af rejsende med kollektiv trafik. Rammeområde 3.E.5 reduceres svarende til den geografiske udstrækning af den nye ramme 3.BL.8, som vist på illustration. Bestemmelserne i rammeområde 3.E.5 fastholdes uændret. Med kommuneplantillægget bliver lokalplanområdet hermed omfattet af rammeområde 3.BL.8 Lokalplanforslag nr september

27 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk Direktør Lokalplanforslag nr september

28 BILAG 1 Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning Mål 1:1500 Lokalplanforslag nr september

29 BILAG 2 00 Vejformål Lokalplanforslag nr september

30 BILAG 3 Lokalplanforslag nr september

31 BILAG 4 19eo Signatur Lokalplanafgrænsning Miljøstation Handicapparkering Fortov Butiksindgang Principskitse: overvejelser om mulig udformning af delområde 1 og 2 Mål 1:1200 Lokalplanforslag nr september

32 BILAG 5 Lokalplanforslag nr september

33 BILAG 6 Lokalplanforslag nr september

34 BILAG 7 ILLUSTRATIONSSKITSE AF ETAGEBOLIGER Lokalplanforslag nr september

35 Lokalplanforslag nr september

36 BILAG 8: Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, som tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og arealanvendelse og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4. Lokalplanen og kommuneplantillæg er omfattet af lovens bilag 4, idet butikscenter er omfattet i punkt 10b. Derfor er der gennemført en afgrænsning (scoping) af hvilke miljømæssige parametre, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Ishøj Kommune er blevet hørt i henhold til kravet om indledende høring af berørte myndigheder. Scopingen fremgår af dette skema og selve miljøvurderingen af de afgrænsede parametre ligger som et selvstændigt dokument. Lokalplanforslag nr september

37 Afgrænsning af miljømæssige parametre (Screening- og scopingsskema) Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juli 2004 (lov nr. 316 af ) LBK 936 af 24. september Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved miljøvurdering af lokalplaner anvendes nærværende tjekliste. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor. Step 1 Indledende screening: Indledningsvis undersøges det om lokalplanen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af lokalplanen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 scoping). Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 screening). Step 2 Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering. Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket ved gennemførelse af lokalplanen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen. Såfremt der udføres en miljøvurdering vil denne blive sammenholdt med et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den situation der pt. er (status quo) eller ville være såfremt de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført. Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens (nr. 936 af 2009) bilag 3 eller 4. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt X X Planen er omfattet af bilag 4, idet bycenter er omfattet i punkt 10 b. Der er ingen internationale beskyttelsesområder i Ishøj Kommune og det vurderes, at der ikke er bilag 4 arter i området. Lokalplanforslag nr september

38 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning X Bydelscenter og boliger vurderes ikke at påvirke omgivelserne i særlig grad. Internt i området skal der tages højde for varelevering og ventilation samt andre tekniske anlæg. I planlægning og byggesagsbehandling skal der tages højde for industriområdet nord for området samt for varmeværket. Sundhedstilstand X Der planlægges ikke tiltag i området, som vil have sundhedsmæssige konsekvenser. Svage grupper (f.eks. handicappede) X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Der stilles krav til adskillelse af gående og kørende trafik i lokalplanen. Friluftsliv/rekreative interesser X Det grønne naboområde Pileskoven vil få en forholdsvis høj bebyggelse ved siden af. Men de højeste huse vil lægge længst væk og det levende hegn vurderes at skærme godt af. Begrænsninger og gener overfor befolkningen X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå tværtimod vil et bydelscenter skabe en positiv effekt i forhold til at boligområdet øst for lokalplanområdet for mulighed for lokalt indkøb. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå. Planteliv X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende naturbeskyttelsesog fuglebeskyttelsesområder X X Der er ikke kendskab til sådanne i området. De nærmeste EF-natur- og fuglebeskyttelsesområder vurderes at ligge i så stor afstand fra lokalplanområdet at planens aktiviteter ikke vil påvirke disse. Habitat-områder X De nærmeste EF-habitatområde (ved Roskilde Fjord) vurderes at ligge i så stor afstand fra lokalplanområdet at planens aktiviteter ikke vil påvirke disse. Spredningskorridorer X Det levende hegn syd for området bliver ikke berørt af lokalplanen og det vurderes derfor ikke at have nogen negativ påvirkning. Naturbeskyttelse jf. NBL 3 X Der er ingen beskyttede naturtyper på lokalplanområdet. Lokalplanforslag nr september

39 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre Grønne områder X Lokalplanområdet er i dag næsten fuldt belagt, og lokalplanen vil med grønne opholdarealer derfor påvirke området positivt. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Ikke tilstedeværende på lokalplanområdet. Fredning X Der er ingen beskyttede jord- eller stendiger indenfor lokalplanområdet. Landskab og jordbund Landskabelig værdi og jordbundsforhold X Lokalplanområdet er pt. bebygget og ligger i byzone. Ny høj bebyggelse i kystnær zone som dog ikke vurderes ikke at ændre kystlandskabet væsentligt. Geologiske særpræg X Der er ikke kendskab til sådanne. Jordforurening X Der er jordforurening på vidensniveau 2 i lokalplanområdet. Risiko for jordforurening X Lokalplanen vurderes ikke at medføre en øget forurening. Jordhåndtering/flytning X Såfremt der ved gennemførelse af lokalplanen skal flyttes forurenet jord, skal dette behandles/bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Ligeledes skal der, hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres fortidsminder/oldfund/danefæ, ske anmeldelse til kulturministeriet eller Kroppedal Museum. Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder X Det vurderes at de planlagte aktiviteter i lokalplanen vil medføre en øget risiko for øgende mængder af overfladevand. Overfladevand kan ikke umiddelbart pga. jordforurening ikke nedsives på egen grund. Det vurderes dog at systemet kan rumme den øgede mængde overfladevand. Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. Udledning af spildevand X Ændringen i lokalplanområdet vurderes ikke at ændre på udledningskvaliteten af spildevand fra renseanlægget. Lokalplanen åbner mulighed for en fortætning, som kan Lokalplanforslag nr september

40 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre generere en øget udledning af spildevand, men det vurderes ikke at blive en væsentlig ændring. Grundvandsforhold X Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens aktiviteter vurderes ikke at påvirke dette i negativ retning. Risiko for forurening af grundvandsressourcen X Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Ændringerne i lokalplanen vurderes ikke at ville medføre øget risiko for grundvandsforurening. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) X Lokalplanens aktiviteter vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Emissioner fra eventuel trafik til og fra området X Den øgede trafik til såvel boliger som til erhverv/butik vurderes ikke at give en væsentlig forøget emission fra køretøjer ved gennemførelse af lokalplanen. Støj Støj X Det vurderes at ændringen i lokalplanområdet ikke vil øge støjniveauet i de nærmeste boligområder udenfor lokalplanområdet. Der skal dog være opmærksomhed omkring støj fra industriområdet, som ligger nord for lokalplanområdet samt internt i området. Støj fra butikker/restauranter/erhvervs ventilations- og kølesystemer skal vurderes yderligere. Lokalplanen stiller krav til integrering af tekniske anlæg i bebyggelsen og en støjsikring efter gældende vejledning varetages i byggesagsbehandlingen af støj. Vibrationer X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Trafik Trafikafvikling/belastning X Den øgede trafik afhjælpes bl.a. af nyopførelsen af rundkørsel på Ishøj Strandvej. Det vurderes derfor ikke at det vil belaste lokalplanområdet væsentligt. Togtrafikken kan muligvis have en indvirkning i form af vibrationer på boligerne, men det vurderes ikke at af væsentlig betydning Støj X Støj fra S-banen og fra trafik til butikker/erhverv. Bør vurderes nærmere. Lokalplanforslag nr september

Lokalplan nr. 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. 2011 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. 2011 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.62 Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej 2011 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Lokalplan 1.69 Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet

Lokalplan 1.69 Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet Lokalplan 1.69 Terrasseret boligbebyggelse ved Ishøj Strandvej/Fasanskellet 2014 Indhold Baggrund... 4 Lokalplanens formål... 4 Lokalplanområdets afgrænsning og Zonestatus... 4 Zonestatus... 4 Eksisterende

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23

Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23 Ishøj Kommune Ishøj, den 31. august 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter 201001851/23 Bemærkninger til forslag til lokalplan 1.59 Ishøj Centrum Bemærkning K. Nedergaard, Vejlebrovej 128, 1.1 Bemærker at blok

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere