Forslag til. Lokalplan nr Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Lokalplan nr. 1.62. Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune"

Transkript

1 Forslag til Lokalplan nr Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej 2011 Ishøj Kommune

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere overordnede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold og ændringer. Lokalplanen består af to dele; redegørelse og lokalplanbestemmelser. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold, hensigterne for den fremtidige planlægning samt forhold til den overordnede planlægning og anden lovgivning. Lokalplanbestemmelserne udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinjer, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Byrådet skal påse at bestemmelserne overholdes. Lokalplanen er udarbejdet af nb4 arkitekter i samarbejde med Ishøj Kommune. Lokalplanforslag nr september

3 Indhold Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanområdet 4 Eksisterende forhold Terræn/Bebyggelse/Vejadgang 5 Fremtidige forhold Lokalplanens indhold 5 Anvendelse 6 Bebyggelsen 7 Vej- sti- og parkering 8 Kystnærhedszone 9 Naturbeskyttelsesloven 9 Overordnet planlægning 10 Anden planlægning og lovgivning 12 Offentliggørelse og retsvirkninger 14 Offentlig høring 14 Midlertidige retsvirkninger 15 Permanente retsvirkninger 15 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykninger 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Ledningsanlæg 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 20 9 Ubebyggede arealer Miljø Forudsætning for ibrugtagning Grundejerforening Aflysning af servitutter Ophævelse af lokalplan 23 Vedtagelsespåtegning 24 Kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning 25 Kommuneplantillæg nr Vedtagelsespåtegning 27 Bilag Bilag 1: Matrikelkort & afgrænsning af lokalplanområde 28 Bilag 2: Opdeling i delområder med byggefelter 29 Bilag 3: Ny rundkørsel på Ishøj Strandvej 30 Bilag 4: Principskitse 31 Bilag 5: Snit i bebyggelserne 32 Bilag 6: Facader 33 Bilag 7: Illustrationsskitse af etageboliger 34 Bilag 8: Miljøscreening 36 Bilag 9: Servitutgennemgang 44 Lokalplanforslag nr september

4 Redegørelse Baggrund for lokalplanen Ishøj Kommune har besluttet, at muliggøre en udvikling af den sydøstlige del af området det lille industriområde til bolig og bydelscenter til serviceerhverv, kontor- og butiksformål. Planen skal skabe mulighed for boliger og etablering af et bydelcenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration. Ligeledes skal planen forbedre den lokale betjening i området. Der skal udarbejdes ændrede kommuneplanrammer for at godkende lokalplanen. De ændrede rammer der foreslås er indsat sidst i dette lokalplanforslag Eksisterende lokalplan ophæves for det område, der vedrører nærværende lokalplan. Fig. 1. Oversigtskort med lokalplanområdets placering Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør cirka m² og er afgrænset af Industrivangen, Industriskellet, Ishøj Strandvej Grønt område ved Pileskoven samt Ishøj Varmeværk jf. bilag 1 Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 jf. bilag 2. Lokalplanforslag nr september

5 Eksisterende forhold Bebyggelse Lokalplanområdet er i dag ældre industri- og erhvervsbyggeri i 1-2 etager. På tilstødende matrikel mod vest ligger Ishøj Varmeværk og på øvrige tilstødende matrikler ligger mindre erhvervsvirksomheder. Terræn Terrænet er forholdsvis fladt og befæstet til kørsel. Området er dels asfalteret og dels med løs ral/sten. Området er karakteriseret ved buske i skel uden egentlige store træer. Vejadgang Lokalplanområdet har i dag vejadgang fra Industrivangen og Industriskellet jf. bilag 4. I lokalplanområdets nordøstlige del findes en stiforbindelse mellem Ishøj Strandvej og Industriskellet. Fremtidige forhold Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger og bydelscenter. I alt planlægges der opført ca boliger, heraf ca. 15 række- og dobbelthuse, resten som etagebyggeri. Etagebyggeriet placeres med bygningskroppe med indbyrdes vinkling som giver et arkitektonisk spændende uderum. Der etableres bydelscenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration. Bygningerne opføres med facader i neutrale farver med enkelte partier i kontrastfarver. Lokalplanforslag nr september

6 Anvendelse Lokalplanområdet består af 3 delområder. Delområder og anvendelse fremgår af bilag 2. Delområde 1 udlægges til etagebyggeri og omfatter ca. 90 boliger. Der er planlagt 2-3 blokke med 6 etager, hvoraf kun de øverste 5 anvendes som boligetager. Bygningerne hæves 1 etage således at stueetagen benyttes til parkeringsarealer, depotrum, miljøstation og cykelparkering. Delområde 2 udlægges til række- og dobbelthuse som alle har tilknytning til et fælles ankomstareal. Boligerne har egen parkeringsplads og haverum. Fig. 2. Ortofoto med lokalplanområdets afgrænsning. Delområde 3 udlægges til bydelscenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration med tilhørende fri- og parkeringsarealer. Delområde 4 udlægges til vejformål. Lokalplanforslag nr september

7 Bebyggelsen Ydre fremtræden I delområde 1 er bygningerne indbyrdes vinklet for at tilgodese lysindfald og udsigten for de enkelte lejligheder. Bebyggelsen er terrasseret med skrå grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. Tagterrasser kan etableres på dele af tagene. Bilag 6. Bebyggelsens ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %) i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink. Delområde 2 er et område med private haver. Række- og dobbelthusene opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %) i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink. Tage udføres med ensidig hældning på max 30 grader med grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. I delområde 3, bydelscenteret. skal butikkerne have en udadvendt åben karakter og funktion med mulighed for udeservering, (det vil fx. sige vinduespartier uden tonede glas). Materialevalget skal være tegl, beton eller facadeplader. Fx. hvid beton med inddækninger i aluminimum/zink. Alternativt kan facadeplader i lyse jordfarver eller hvid udgøre facadebeklædningen. Tage skal udføres med ensidig taghældning med mindst 5 grader hældning med grønne beplantede tage til opsugning og forsinkelse af regnvand. Af bilag 5, 6 og 7 fremgår eksempler på snit, facader og illustration af fremtidig etagebebyggelse. Omfang I delområde 1 og 2 må der bygges i alt ca m² boliger, fordelt på ca enheder. I delområde 3 må der bygges m² bydelscenter samt m² kontor- og serviceerhverv og 500 m² restaurant, i alt m². Bydelscenteret må dog maksimalt have m² dagligvarehandel og maksimalt m² udvalgsvarer. Byggefelter er nærmere angivet på bilag 2. Energi I lokalplanområdet stilles der skærpede krav til boligernes energiforbrug. Etageboliger skal således opføres, så de overholder de krav, der findes til minimum lav energiklasse i bygningsreglementet. Dobbelt- og rækkehusene skal leve op til standarderne for nulenergi. Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne tilslutningsmulighed foreligger medmindre den overholder kriterierne for fritagelsen heraf. Opholdsarealer I delområde 1 tilvejebringes opholdsarealer i terræn, evt. suppleret Lokalplanforslag nr september

8 i form af åbne altaner over 5m2 og tagterrasser til boligerne. I delområde 2 skal der etableres friarealer og haver tilknyttet den enkelte bolig, samt evt. fælles opholdsarealer. Vej- sti- og parkering Byrådet har besluttet at udvide den eksisterende sti mellem Ishøj Strandvej og Industriskellet med en egentlig tilkørselsvej fra Ishøj Strandvej (med rundkørsel) jf. bilag 3. Den nye stikvej er med 2 vognbaner og med cykelsti og fortov i begge sider. Matrikel 19eo samt en del af matrikel 19 eb udskilles således til offentlig vej. Forlængelsen af Industriskellet udlægges som privat fællesvej. Vejen skal være dobbeltrettet med cykelsti og fortov i begge sider. I området adskilles hårde og bløde trafikanter. Både i form af forskellige belægningstyper og separate vej- og stiforløb. I boligområderne, delområde 1 og 2, skal der kunne etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig. Parkering sker under bygning delvis på terræn. I delområde 3, bydelscenteret, etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal. I delområde 1 og 3 skal der etableres min. 8 handicapparkeringspladser. I bilag 4 er skitseret eksempel på mulige fremtidige forhold. Belægninger Adgangs-, torve- og parkeringsarealer skal være befæstede. Gangarealer belægges med belægningssten eller fliser. Parkeringsarealer befæstes med asfalt eller betonsten med tydelig angivelse af hver enkel parkeringsplads. Forpladser og eventuelle torvearealer kan udføres med andre materialer. I udformningen af færdselsarealerne skal der indarbejdes handicapvenlighed. Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Belysning Belysning på veje, stier, fortov samt parkeringsarealer svarende til belysningsarmaturer og -standere i resten af kommunen. Udendørs oplag For at sikre at området virker indbydende for beboere, kunder m.v. et det vigtigt at ingen former for udendørs oplag finder sted. Varegårde og affaldsstationer skal være afskærmet. Lokalplanforslag nr september

9 Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde. Der skal i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger 1 ½ km fra kystlinien. I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Set fra kysten placeres bebyggelsen foran Ishøj Varmeværk, der med sin skorsten på 75 meter komplementerer den nye bebyggelse. Den nye bebyggelse ligger midt mellem de relativ høje bebyggelser omkring Ishøj Station og Hundige Station, og vil fra kysten fremstå som en del af byen, som ligger inde i landet. Fig. 3. Visualisering af lokalplanområdet, set fra kysten. Naturbeskyttelsesloven Grønt område ved Pileskoven Det grønne område syd for lokalplanområdet er et 3 område. Det er et beskyttet strandengsområde. Det levende hegn er i kommuneplanen udpeget som spredningskorridor for dyre- og planteliv. Lokalplanforslag nr september

10 Overordnet planlægning Fingerplan 2007 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde og de grønne kiler. Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Planens formål er at fastholde og styrke Fingerby-strukturen gennem to overordnede principper 1) at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og 2) at byen og de grønne områder hænger sammen. Stationsnærhedsprincippet Lokalplanområdet ligger stationsnært. Det betyder, at det ligger indenfor en afstand af meter fra Ishøj Station. Fingerplan 2007 er udarbejdet udfra et princip om, at der sker en intensiveret udnyttelse af områderne omkring stationerne. Ifølge Fingerplan 2007 skal kommuneplanlægningen sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af nye funktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Ishøj Station er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik og vil endvidere blive fremtidig endestation for en eventuel letbane langs Ring 3. Hovedstruktur i kommuneplan 2009 Ishøj er bygget op omkring stationen og Ishøj Bycenter, hvor størstedelen af kommunens detailhandel er placeret. Til at servicere lokalområderne er der i boligområderne udlagt lokale centre. Heriblandt er nærværende lokalplanområde i kommuneplanen angivet som bydelscenter. Lokalplanens detailhandel er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Kommuneplanen angiver, at udviklingen af bydelscenteret, med en miljømæssig vurdering, kan medføre at dele af området kan udlægges til boliger. Der henvises til miljørvurderingen, som angiver at der miljømæssigt ikke vurderes at være hindringer for at udvide anvendelsen af området til også at omfatte boliger. Kommuneplanens rammebestemmelser Planområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 3.E.5 Det lille industriområde : Anvendelse generelt: Erhvervsområde Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: max 80 Max. antal etager: 2 etager Max. bygningshøjde: 9 meter Anvendelse: Erhvervsområde Områdets anvendelse: Industri, værksteder, erhvervs-, kontor og servicebyggeri Særlige bestemmelser: grundstørrelse min m². Der må højest være 1 p plads per 50 m² kontorbyggeri. Der må maksimalt være m² detailhandel. Butiksstørrelser må ikke overstige m² bruttoareal for dagligvarebutikker og Lokalplanforslag nr september

11 2.000 m² bruttoareal for udvalgsvarebutikker. I kommunalplan 2009 er en del af lokalplanområdet udlagt som bydelscenter til at servicere de boliger der omgiver lokalplanområdet. Med inddragelse af dele af lokalplanområdet til boliger øges antallet af boliger, der ligger i nærheden af bydelscenteret. Samlet set er lokalplanens boliger og detailhandel i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, men der kræves en ny rammebestemmelse/kommuneplantillæg, der fastlægger muligheden for bydelscenter og boliger og regulerer bebyggelsesprocenten i området. Ishøj Varmeværk I Kommuneplan 2009 er følgende retningslinje for Ishøj Varmeværk: For virksomheder der er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For Ishøj Varmeværk er den tilsvarende afstand 200 meter. Varmeværket fungerer kun som spidslastnings- og reserveværk, og der benyttes alene CO2 neutrale biobrændsler. Der er ikke tale om daglig drift, der kan genere bebyggelsen. I øvrigt finder driften typisk sted i vinterperioder, hvor udendørs ophold er begrænset. I forbindelse med mijøvurderingen er godtgjort, at afstandskravet på 200 meter kan nedsættes til 50 meter. Der henvises til miljøvurderingen. Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr fra Denne ophæves for den del som vedrører nærværende lokalplanområde. Anden planlægning og lovgivning Servitutter Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplan nr foretaget en gennemgang af servitutter og deklarationer i området for at få afklaret hvilke, der er forenelige med lokalplanen og hvilke, der ikke er tidssvarende og derfor må ophæves. Servitutter, der aflyses i forbindelse med lokalplanen, fremgår af bilag 9. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, som tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og arealanvendelse og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4. Lokalplanen og kommuneplantillæg er omfattet af lovens bilag 4, idet butikscenter er omfattet i punkt 10b. Derfor er der gennemført en afgrænsning (scoping) af hvilke miljømæssige parametre, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Lokalplanforslag nr september

12 Ishøj kommune har afgrænset følgende parametre, som skal undersøges nærmere i en miljørapport. Støj fra trafik og erhverv Skyggepåvirkninger Jordforurening Ishøj Kommune er blevet hørt i henhold til kravet om indledende høring af berørte myndigheder. Scopingen fremgår af skema på bilag 8 og selve miljøvurderingen af de afgrænsede parametre ligger som et selvstændigt dokument. Miljøvurderingen er i offentlig høring i samme periode som lokalplanforslag og Kommuneplantillæg 1 og 2 til Kommuneplan Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Lokalplanen giver ikke mulighed for særligt grundvandstruende aktiviteter eller installationer. Museumsloven Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2650 Tåstrup. Der er ikke registreret fund af arkæologisk interesse i området. Ved byggeri, der involverer jordarbejde, bør er inden jordarbejde påbegyndes, anmodes om en udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum, jf. i Museumsloven. Kloakplanlægning Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings kloaknet. Kommunens kloaksystem er et separatsystem. På tagene etableres grønne tage, som optager en del af regnvandet og dermed udskyder/ mindsker belastningen på regnvandssystemet. Desuden skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Dette kan udformes som et rekreativt og miljømæssigt tilskud til bebyggelsen. Desuden skal befæstelsen på området reduceres, eller udformes med mulighed for nedsivning (fx græsarmering, så den fremstår grøn). Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. Vandforsyning Lokalplanområdet skal i henhold til vandforsyningsplanen forsynes fra Ishøj Forsyning A/S Ishøj Vand A/S. Renovation Ejendomme er omfattet af kommunens erhvervs- og husholdningsaffaldsregulativ. Brand Der skal sikres brandredningsareal ved hver bygning. Ved gennemgående lejligheder skal der sikres et areal pr. bygning. Ved ikke gennemgående lejligheder sikres et areal på hver side af bygningen. Lokalplanforslag nr september

13 Bygninger i skel skal overholde gældende regler i forhold til branddækning. Udrykningskøretøjer skal kunne holde max 40 meter fra den fjerneste adgangsdør. Varmeforsyning Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne mulighed foreligger. Uanset dette kan der ske etablering af tilskudsvarme i form af vedvarende energikilder såsom solvarme, solceller og lignende, eller der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens 19, stk. 4 og 21 a. Lokalplanforslag nr september

14 Offentliggørelse og retsvirkninger Offentlig høring Lokalplanen fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 9. september 2011 til den 2. december Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 2. december Indsigelser skal sendes til: eller Ishøj Kommune Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj Store Torv Ishøj Byrådet vil herefter behandle lokalplanforslaget samt de modtagne kommentarer og træffe beslutning om lokalplanens endelige vedtagelse, herunder om eventuelle ændringer som følge af modtagne indsigelser og ændringsforslag. Såfremt der er fremsat indsigelser eller ændringsforslag kan den endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Lokalplanforslag nr september

15 Midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 9. september 2011 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest til den 9. september Permanente retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, såfremt dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper om anvendelsen og karakteren af området. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Privatretlige servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive aflyst i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanforslag nr september

16 Bestemmelser I henhold til Planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at muliggøre en fornyelse og omdannelse af en del af Det lille industriområde. at omdanne til boligområde. at omdanne til bydelscenter. at fastlægge omfang, placering og udformning af ny bebyggelse. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Det omfatter matr. nr. 19eb, 19ec, 19ed, 19eo og 19eq Ishøj By, Ishøj samt alle parceller der, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: 1, 2, 3 og 4 som vist på bilag 2. 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boliger, bydelcenter med mulighed for dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicefunktioner herunder restauranter samt kontor- og administration med tilhørende parkerings- og færdselsarealer. 3.2 Delområde 1 må kun anvendes til etageboliger. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til boliger i form af række- og dobbelthuse. 3.4 Delområde 3 må kun anvendes til detailhandel i form af bydelscenter med mulighed for dagligvarebutikker, udvalgs varer, restaurant, administration, servicefunktioner m.v. med tilhørende fri- og parkeringsarealer. 3.5 Delområde 4 må kun anvendes til vejformål 3.6 I delområde 1 og 2 er det tilladt, at der i boligerne Lokalplanforslag nr september

17 drives liberalt erhverv, som der almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at virksomheden/aktiviteten drives af den, der bebor og ejer den pågældende bolig, - at virksomheden/aktiviteten drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom og områdets karakter af boligområde ikke forandres ved skiltning eller lignende. - at virksomheden/aktiviteten ikke optager mere end 25 % af boligen. 3.7 Der må inden for lokalplanområdet i øvrigt kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte. 4.2 Delområde 1 kan ikke udstykkes yderligere. 4.3 I delområde 2 kan der foretages sokkeludstykning. Der kan udstykkes til max 15 boliger. Der kan ikke ske yderligere udstykning af fællesarealerne, ligesom fællesarealer ikke kan indgå i sokkeludstykningen. Udstykning kan kun ske udfra en samlet plan for delområde Delområde 3 kan udstykkes til grundstykker på mindst m². Udstykningen af delområdet kan være en sokkeludstykning. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Der skal udarbejdes en plan for vej -, sti -og parkeringsforhold til byrådets nærmere godkendelse. Veje 5.1 Området skal vejbetjenes fra Industriskellet (inkl. nyanlagt stikvej fra Ishøj Strandvej) samt Industrivangen som vist på bilag 3 og bilag De forskellige trafikarter skal adskilles både i form af forskellige belægningstyper og separate vej- og stiforløb Vej mellem delområde 2 og 3 (forlængelsen af Industriskellet) udlægges som privat fællesvej Den offentlige vej, som anlægges fra Ishøj Strandvej til Industriskellet skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner Lokalplanforslag nr september

18 på 7 meter, cykelsti i hver side á 1,5 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter Privat fællesvej mellem delområde 2 og 3 skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner på ialt 7 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter Interne veje i lokalplanområdet skal anlægges som dobbeltrettede vognbaner på ialt 7 meter, fortov i hver side á 1,5 meter samt rabat i hver side á 1 meter. Vejene anlægges efter en samlet plan som skal godkendes af vejmyndigheden/ politiet. Stier 5.2 Der skal etableres fortove langs butiksfacader ud til parkeringsareal Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet, så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. Parkering 5.3 Der må indenfor lokalplanområdet ikke parkeres lastbiler og varevogne med en egenvægt på over kg, bortset fra kortvarig parkering i forbindelse med varetilkørsel, renovation eller lignende Der må indenfor lokalplanområdet ikke forekomme langtidsparkering af større køretøjer og lystfartøjer, såsom campingvogne, både, trailere og busser med plads til 8 personer eller mere. Fig. 4: Belysning til pladser og veje I delområde 1 skal parkeringspladser primært anlægges i stueetagerne i hver bygning I delområde 1 og 2 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig I delområde 3 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsetageareal Der skal i delområde 1 og 3 som minimum etableres 4 handicapparkeringspladser til almindelige biler på 3,5 x 5,0 meter og 4 handicapparkeringspladser til kassebiler på 4,5 x 8.0 meter Ledningsanlæg 6.1 Belysning af interne adgangsveje, stier, fortove og parkeringspladser udføres, så de ikke er til direkte gene for beboere. Det sikres at belysning er afskærmet opad I lokalplanområdet skal anvendes belysningsarmaturer Lokalplanforslag nr september

19 og -standere svarende til anden, ny belysning i kommunen. Højde på belysning på veje: maks. 6 meter, på stier og fortove: maks. 3,5 meter. Parkeringsarealer: maks. 5 meter. 6.2 Ledninger må kun føres i jord. 6.3 Tag -og overfladevand fra befæstede arealer skal kunne ledes til Ishøj Forsynings regnvandssystem. Spildevand indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Ishøj Forsynings kloaknet. Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Det skal i samarbejde med kommunen undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Langs Industriskellet og Industrivangen fastsættes en byggelinje på 5 meter fra skel. Mod Industriskellet s forlængelse må der ikke bygges tættere på vej end 1 meter. 7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på bilag 2 viste principielle byggefelter. 7.3 Delområde Der må opføres i alt ca. 90 boliger Der er en byggeret på m² på matrikel 19ec Der er en byggeret på m² på matrikel 19ed Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager. Med skråt tag må den øverste del af taget ikke overstige 22 meter over terræn Der må kun indrettes boliger i de 5 øverste etager Inddækkede altaner medregnes ikke i de angivne m² Der skal i hver blok opføres miljøstation i stuetagen til håndtering af affald. Der kan opføres depot i stueetagen. 7.4 Delområde Der må opføres i alt ca. 15 boliger Der er en byggeret på m² på matrikel 19eq Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager og højde må ikke overstige 9 meter Der må ikke bygges tættere på skel end 2,5 meter Der må ikke etableres skur, garage, overdækning eller anden sekundær bygning i delområde 2. Lokalplanforslag nr september

20 7.5 Delområde Bygninger må maksimalt opføres i 2½ etage og højde må ikke overstige 9 meter Der må maksimalt bygges m² bydelscenter. Heraf må maksimalt m² være dagligvarer og maksimalt m² være udvalgsvarer. Desuden kan der bygges optil m² kontor- og administration og 500 m² restaurant Anden bebyggelse, herunder overdækkede arealer i forbindelse med varetilkørsel skal opføres efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet Udenfor byggefelterne kan der etableres mindre servicebygninger, overdækkede arealer i forbindelse med indgangspartier samt skure til cykler og indkøbsvogne efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet. 7.6 I delområde 1 og 2 må der maksimalt bygges boligenheder. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand Tagflader skal være med hældning med tagterrasser på dele af tagene Altaner til etageboligerne skal være glasinddækkede. 8.2 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tagflader skal være med ensidigt hældning på maksimalt 30 grader Tage skal være grønne med beplantning til at opsuge og forsinke regnvand. 8.3 Delområde Ydervægge opføres i tegl (inkl. pudsede og filtsede facader), beton eller facadeplader i hvide eller lyse farver og partier af brædde- eller pladebeklædning i lyse jordfarver eller Lokalplanforslag nr september

21 hvid med mindre områder (max 10 %)i andre farver. Inddækninger, tagrender og nedløb i aluminimum/ zink Tage opføres med ensidigt hældning på maksimalt 10 grader Der må ikke ske større tilklæbning eller afblænding af glasfacader og døre i stueetagen end 15 % af det enkelte vinduesparti Skiltning på facade skal ske med løse bogstaver og maksimalt 2 logo-skilte pr. facade som ikke må oversigt et areal på 1 m² Facadeskilte må være oplyst med indvendig lyskilde uden effekter. Skilte må ikke være reflekterende eller blænde. Generelt i lokalplanområdet 8.4 For alle delområder gælder at der ikke må anvendes reflekterende materialer på tage og facader, med undtagelse af glas i forbindelse med vinduer. 8.5 Der må ikke etableres større, synlige tekniske installationer på bebyggelsernes tage med mindre disse udformes som integrerede bygningselementer. 8.6 Der må ikke opsættes flagstænger 8.7 Der må på bygningernes tage opføres solcelle- og solfangeranlæg. 8.8 Antenner, herunder parabolantenner, må kun etableres så de ikke er synlige. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal anvendes til torvedannelse, adgangsarealer, parkeringspladser og grønne arealer. Arealerne skal fremstå som et sammenhængende hele såvel i formsprog som i materialevalg. 9.2 I delområde 1 og 2 skal der etableres fælles opholdsarealer. 9.3 I delområde 1 etableres legeområde. 9.4 Der skal udarbejdes en samlet beplantningsplan samt plan for udformning af terræn for området til byrådets nærmere godkendelse. 9.5 Udendørs oplag må ikke finde sted. 9.6 Vare- og affaldsstationer skal afskærmes efter byrådets nærmere godkendelse efter byrådets nærmere godkendelse. Lokalplanforslag nr september

22 9.7 Skiltning Mod Ishøj Strandvej kan der opsættes 1 pylonskilt med en maksimal højde over terræn på 10 meter Ved indkørslen til delområde 3 kan opsættes 1 pylonskilt med en maksimal højde over terræn på 6 meter Pylonskiltene må ikke have en bredde der overstiger ¼ af skiltets højde. Pylonskiltet må være oplyst med indvendig lyskilde. Lyset må ikke kunne blænde trafikanter og beboere, og skal i intensitet være afstemt med den øvrige belysning. Bevægelig belysning, som løbende, blinkende lys samt skiftende farve eller andre effekter, er ikke tilladt Øvrig skiltning og reklamering må kun ske efter nærmere aftale med Ishøj Kommune. 10 Miljø 10.1 Delområde 1 boligerne skal opføres som minimum lavenergiklasse i bygningsreglementet Delområde 2 skal leve op til standarderne for nul-energi. 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentligt spildevandsanlæg før bebyggelsen kan tages i brug Ny bebyggelse må ikke uden kommunens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme, når denne mulighed foreligger. Uanset dette kan der ske etablering af tilskudsvarme i form af vedvarende engergikilder så som solvarme, solceller og lignende, eller der kan gives dispensation fra tilslutningskravet til varmeforsyningsanlæg for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. planlovens 19, stk. 4 og 21 a Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/ fordampning af overfladevand. Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område Ny bebyggelse må ikke tages i brug førend det er dokumenteret, at Bygningsreglementets støjbestemmelser og Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje, støj og vibrationer fra jernbaner samt støj fra virksomheder m.v. kan overholdes. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme eller ejerforeninger Lokalplanforslag nr september

23 indenfor lokalplanområdet Grundejerforeningen skal varetage medlemmernes fælles interesser som ejere indenfor området, og skal derfor forestå drift og vedligeholdelse af stier, fællesarealer, privat fællesvej og andre fælles anlæg Grundejerforeningens vedtægter og efterfølgende ændringer skal godkendes af kommunen. 13 Aflysning af servitutter 13.1 Følgende tilstandsservitutter, lokalplan og byplanvedtægt er uforenelige med denne lokalplan og kan herefter aflyses: Byplanvedtægt nr. 1, Dok om forbrugertank, anlæg, produkter af Caltex Oil A/S mm, Dokumenter om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om grundejerforening mv, Dok om benyttelsen af bådebyggerværksted, Lokalplan med tillæg nr. 5 til kommuneplan for Ishøj Kommune. 14 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan nr vedtaget af Ishøj Byråd den 24. november 2003 ophæves for det område der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanforslag nr september

24 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp borgmester Ole Horskær Madsen teknisk direktør Lokalplanforslag nr september

25 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende kommuneplanretningslinje: Ishøj Varmeværk For virksomheder der er omfattet af 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, med mindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For Ishøj Varmeværk er den tilsvarende afstand 50 meter. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk direktør Lokalplanforslag nr september

26 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser som rammer for lokalplaner, der tilvejebringes inden for det på illustrationen viste område. Området afgrænses mod nord af det lille industriområde, mod øst af Ishøj Strandvej og bolig område med enfamiliehuse, mod syd af Pileskoven og mod vest af Ishøj varmeværk. Adgang til området sker ad Ishøj Strandvej. Området omfatter kommuneplanens rammeområde 3.BL.8. Nedennævnte bestemmelser optages i kommuneplan 2009 for området. Område 3.BL.8 for hele området Plannummer: 3.BL.8 Plannavn: Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej Hovedanvendelse: Bolig- og centerområde (blandet bolig- og erhvervsområde) Zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: max 100 % Max antal etager: 6 etager Max bygningshøjde: 22 meter Specifik anvendelse: Boliger, bydelscenter med dagligvarebutik, udvalgsvarer, restaurant med udendørsservering, privat service samt kontor- og administration. Bebyggelsens art: Etagehuse (tæt-høj), rækkehuse (tæt-lav), (Bycenter) Lokalplan: 1.62 Særlige bestemmelser: Maksimalt bruttoetageareal på m² til detailhandel. Butikker med dagligvarer max m² og udvalgsvarebutikker max m². Det er muligt at placere kontorog serviceerhverv op til 1500 etagemeter i det stationsnære område. Ved mere end 1500 etagemeter skal der redegøres for, hvordan der vil arbejdes med supplerende virkemidler for at opnå en høj andel af rejsende med kollektiv trafik. Rammeområde 3.E.5 reduceres svarende til den geografiske udstrækning af den nye ramme 3.BL.8, som vist på illustration. Bestemmelserne i rammeområde 3.E.5 fastholdes uændret. Med kommuneplantillægget bliver lokalplanområdet hermed omfattet af rammeområde 3.BL.8 Lokalplanforslag nr september

27 Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er lokalplanen foreløbig vedtaget i Ishøj Byråd den 6. september 2011 til offentlig fremlæggelse i perioden 9. september 2011 til den 2. december På byrådets vegne Ole Bjørstorp Borgmester Ole Horskær Madsen Teknisk Direktør Lokalplanforslag nr september

28 BILAG 1 Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning Mål 1:1500 Lokalplanforslag nr september

29 BILAG 2 00 Vejformål Lokalplanforslag nr september

30 BILAG 3 Lokalplanforslag nr september

31 BILAG 4 19eo Signatur Lokalplanafgrænsning Miljøstation Handicapparkering Fortov Butiksindgang Principskitse: overvejelser om mulig udformning af delområde 1 og 2 Mål 1:1200 Lokalplanforslag nr september

32 BILAG 5 Lokalplanforslag nr september

33 BILAG 6 Lokalplanforslag nr september

34 BILAG 7 ILLUSTRATIONSSKITSE AF ETAGEBOLIGER Lokalplanforslag nr september

35 Lokalplanforslag nr september

36 BILAG 8: Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planer og programmer, som tilvejebringes inden for bl.a. fysisk planlægning og arealanvendelse og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4. Lokalplanen og kommuneplantillæg er omfattet af lovens bilag 4, idet butikscenter er omfattet i punkt 10b. Derfor er der gennemført en afgrænsning (scoping) af hvilke miljømæssige parametre, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Ishøj Kommune er blevet hørt i henhold til kravet om indledende høring af berørte myndigheder. Scopingen fremgår af dette skema og selve miljøvurderingen af de afgrænsede parametre ligger som et selvstændigt dokument. Lokalplanforslag nr september

37 Afgrænsning af miljømæssige parametre (Screening- og scopingsskema) Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den 21. juli 2004 (lov nr. 316 af ) LBK 936 af 24. september Denne indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved miljøvurdering af lokalplaner anvendes nærværende tjekliste. Fremgangsmåden er beskrevet nedenfor. Step 1 Indledende screening: Indledningsvis undersøges det om lokalplanen er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om området, omfattet af lokalplanen, er beliggende indenfor eller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Er en af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering (gå videre til step 2 scoping). Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget (gå til step 2 screening). Step 2 Planens indvirkning på miljøet (scoping/screening): Tjeklisten omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hver enkel parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på den pågældende miljøparameter. Skal der jf. step 1 foretages en miljøvurdering, anvendes tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scoping). De miljøparametre, der vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet (positiv/negativ indvirkning) ved brug af tjeklisten, skal indgå i den videre miljøvurdering. Skal der jf. step 1 foretages en screening af, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, anvendes tjeklisten som et screeningsværktøj. Hvis én eller flere miljøparametre vurderes at kunne blive påvirket ved gennemførelse af lokalplanen, skal der foretages en miljøvurdering. I dette tilfælde vil den udfyldte tjekliste direkte kunne anvendes som scoping af hvilke miljøparametre, der skal medtages i miljøvurderingen. Såfremt der udføres en miljøvurdering vil denne blive sammenholdt med et såkaldt 0-alternativ, der beskriver den situation der pt. er (status quo) eller ville være såfremt de planlagte aktiviteter ikke blev gennemført. Indledende screening (step 1) Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens (nr. 936 af 2009) bilag 3 eller 4. Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt X X Planen er omfattet af bilag 4, idet bycenter er omfattet i punkt 10 b. Der er ingen internationale beskyttelsesområder i Ishøj Kommune og det vurderes, at der ikke er bilag 4 arter i området. Lokalplanforslag nr september

38 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning X Bydelscenter og boliger vurderes ikke at påvirke omgivelserne i særlig grad. Internt i området skal der tages højde for varelevering og ventilation samt andre tekniske anlæg. I planlægning og byggesagsbehandling skal der tages højde for industriområdet nord for området samt for varmeværket. Sundhedstilstand X Der planlægges ikke tiltag i området, som vil have sundhedsmæssige konsekvenser. Svage grupper (f.eks. handicappede) X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Der stilles krav til adskillelse af gående og kørende trafik i lokalplanen. Friluftsliv/rekreative interesser X Det grønne naboområde Pileskoven vil få en forholdsvis høj bebyggelse ved siden af. Men de højeste huse vil lægge længst væk og det levende hegn vurderes at skærme godt af. Begrænsninger og gener overfor befolkningen X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå tværtimod vil et bydelscenter skabe en positiv effekt i forhold til at boligområdet øst for lokalplanområdet for mulighed for lokalt indkøb. Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) Dyreliv X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå. Planteliv X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning herpå. Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper Eventuelle nærliggende naturbeskyttelsesog fuglebeskyttelsesområder X X Der er ikke kendskab til sådanne i området. De nærmeste EF-natur- og fuglebeskyttelsesområder vurderes at ligge i så stor afstand fra lokalplanområdet at planens aktiviteter ikke vil påvirke disse. Habitat-områder X De nærmeste EF-habitatområde (ved Roskilde Fjord) vurderes at ligge i så stor afstand fra lokalplanområdet at planens aktiviteter ikke vil påvirke disse. Spredningskorridorer X Det levende hegn syd for området bliver ikke berørt af lokalplanen og det vurderes derfor ikke at have nogen negativ påvirkning. Naturbeskyttelse jf. NBL 3 X Der er ingen beskyttede naturtyper på lokalplanområdet. Lokalplanforslag nr september

39 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre Grønne områder X Lokalplanområdet er i dag næsten fuldt belagt, og lokalplanen vil med grønne opholdarealer derfor påvirke området positivt. Skovrejsning/skovnedlæggelse X Ikke tilstedeværende på lokalplanområdet. Fredning X Der er ingen beskyttede jord- eller stendiger indenfor lokalplanområdet. Landskab og jordbund Landskabelig værdi og jordbundsforhold X Lokalplanområdet er pt. bebygget og ligger i byzone. Ny høj bebyggelse i kystnær zone som dog ikke vurderes ikke at ændre kystlandskabet væsentligt. Geologiske særpræg X Der er ikke kendskab til sådanne. Jordforurening X Der er jordforurening på vidensniveau 2 i lokalplanområdet. Risiko for jordforurening X Lokalplanen vurderes ikke at medføre en øget forurening. Jordhåndtering/flytning X Såfremt der ved gennemførelse af lokalplanen skal flyttes forurenet jord, skal dette behandles/bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Ligeledes skal der, hvis der under bygge- og anlægsarbejde konstateres fortidsminder/oldfund/danefæ, ske anmeldelse til kulturministeriet eller Kroppedal Museum. Vand Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder X Det vurderes at de planlagte aktiviteter i lokalplanen vil medføre en øget risiko for øgende mængder af overfladevand. Overfladevand kan ikke umiddelbart pga. jordforurening ikke nedsives på egen grund. Det vurderes dog at systemet kan rumme den øgede mængde overfladevand. Det skal det i forbindelse med projektet undersøges, om der kan indrettes regnvandsbassiner og nedsivning/fordampning af overfladevand. Det skal undersøges om der kan ske afvanding til det tilstødende grønne område. Udledning af spildevand X Ændringen i lokalplanområdet vurderes ikke at ændre på udledningskvaliteten af spildevand fra renseanlægget. Lokalplanen åbner mulighed for en fortætning, som kan Lokalplanforslag nr september

40 Screening/scoping (step 2) (Planens indvirkning på miljøet) Ikke relevant Forhold, der bør vurderes Forhold, der ikke vurderes yderligere Bemærkninger Miljøparametre generere en øget udledning af spildevand, men det vurderes ikke at blive en væsentlig ændring. Grundvandsforhold X Lokalplanområdet ligger i område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens aktiviteter vurderes ikke at påvirke dette i negativ retning. Risiko for forurening af grundvandsressourcen X Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Ændringerne i lokalplanen vurderes ikke at ville medføre øget risiko for grundvandsforurening. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) X Lokalplanens aktiviteter vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Emissioner fra eventuel trafik til og fra området X Den øgede trafik til såvel boliger som til erhverv/butik vurderes ikke at give en væsentlig forøget emission fra køretøjer ved gennemførelse af lokalplanen. Støj Støj X Det vurderes at ændringen i lokalplanområdet ikke vil øge støjniveauet i de nærmeste boligområder udenfor lokalplanområdet. Der skal dog være opmærksomhed omkring støj fra industriområdet, som ligger nord for lokalplanområdet samt internt i området. Støj fra butikker/restauranter/erhvervs ventilations- og kølesystemer skal vurderes yderligere. Lokalplanen stiller krav til integrering af tekniske anlæg i bebyggelsen og en støjsikring efter gældende vejledning varetages i byggesagsbehandlingen af støj. Vibrationer X Lokalplanen vurderes ikke at have nogen negativ virkning herpå. Trafik Trafikafvikling/belastning X Den øgede trafik afhjælpes bl.a. af nyopførelsen af rundkørsel på Ishøj Strandvej. Det vurderes derfor ikke at det vil belaste lokalplanområdet væsentligt. Togtrafikken kan muligvis have en indvirkning i form af vibrationer på boligerne, men det vurderes ikke at af væsentlig betydning Støj X Støj fra S-banen og fra trafik til butikker/erhverv. Bør vurderes nærmere. Lokalplanforslag nr september

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere