Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-195.484 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Lykstoft Larsen) 16. maj 2000 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo, Århus) Den 7. juli 1999 udbød I/S Reno Syd som begrænset udbud efter direktiv 92/50 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler (Tjenesteydelsesdirektivet) 8 entrepriser bestående af indsamling og transport af dagrenovation for perioden i Brædstrup Kommune, Gedved Kommune, Hørning Kommune, Odder Kommune, Ry Kommune, Skanderborg Kommune og Them Kommune. Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 23. august 1999 havde følgende 11 virksomheder anmodet om prækvalifikation: 1. Marius Pedersen A/S 2. HCS Transport og Spedition A/S 3. Nord-Ren A/S 4. Leif P s Containerservice ved Leif Pedersen 5. Vognmandsfirmaet Verner Franck Jensen ved vognmand Hardy Franck Jensen 6. Holst Kloakservice Skanderborg ApS 7. Torben Huss A/S 8. Marius Christensen og Sønner A/S 9. A/S Iver Pedersen 10. Lerche-Henriksen og Møller A/S 11. Meldgaard Miljø og Genbrug A/S Den 3. september 1999 besluttede indklagede at prækvalificere virksomhederne 1-7. Samme dag blev udbudsbetingelserne udsendt til de prækvalificerede virksomheder.

2 Ved udløbet af fristen for indgivelse af tilbud den 18. oktober 1999 havde 6 af de prækvalificerede virksomheder afgivet tilbud, nemlig virksomhederne 1-6. Den 30. oktober 1999 besluttede I/S Reno Syd at indgå kontrakt vedrørende de 8 entrepriser med følgende tilbudsgivere: Brædstrup Kommune: Nord-Ren A/S Gedved Kommune: Nord-Ren A/S Hørning Kommune: Holst Kloakservice Skanderborg ApS Ry Kommune: Marius Pedersen A/S Skanderborg Kommune: Holst Kloakservice Skanderborg ApS Them Kommune: Holst Kloakservice Skanderborg ApS Odder Kommune, distrikt 1: Marius Pedersen A/S Odder Kommune, distrikt 2: Vognmandsfirmaet Verner Franck Jensen ved vognmand Hardy Franck Jensen Den 26. november 1999 indgav Dansk Transport og Logistik klage til Klagenævnet for Udbud over I/S Reno Syd. Klagen har været behandlet på et møde den 3. marts Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, ved i udbudsbekendtgørelsen af fastsætte tildelingskriteriet således:»ordren vil blive givet til den tilbudsgiver, hvis tilbud ud fra en helhedsvurdering i størst mulig udstrækning lever op til den ønskede servicering. I helhedsvurderingen vil blandt andet indgå: pris, kvalitet, driftsudførelselssikkerhed, erfaring, referencer, finansielle og økonomiske forhold samt tilbudsgiverens kapacitet. De nævnte kriterier er ikke anført i prioriteret rækkefølge.«og i udbudsbetingelserne at fastsætte tildelingskriteriet således:»valg af entreprenør til de enkelte entrepriser baseret på følgende (ikke prioriteret eller vægtet rækkefølge): Kendskab til lokalområdet. Materiel og soliditet. Prisniveau. Drifts- og udførelsessikkerhed. Serviceniveau. Erfaring og kvalitet, herunder I/S Reno Syds tidligere erfaringer med entreprenøren. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik.«uagtet der efter Tjenesteydelsesdirektivet alene kan fastsættes enten tildelingskriteriet»den laveste pris«eller tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med nærmere anførte underkriterier.

3 3. Påstand 2. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 2, ved ved angivelsen i udbudsbetingelserne af underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have anført følgende underkriterier, uagtet disse underkriterier ikke var anført i udbudsbekendtgørelsen: (a)»kendskab til lokalområdet.«(b)»materiel og soliditet.«(g)»miljø- og arbejdsmiljøpolitik.«påstand 3. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, ved i udbudsbekendtgørelsen som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have fastsat følgende underkriterier, uagtet disse underkriterier efter deres indhold vedrører de krav, der skulle være opfyldt, for at en virksomhed kunne blive prækvalificeret: (E)»referencer.«(F)»finansielle og økonomiske forhold.«(g)»tilbudsgiverens kapacitet.«påstand 4. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbetingelserne som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have fastsat følgende underkriterium, uagtet dette underkriterium efter sit indhold vedrører de krav, som skulle være opfyldt, for at en virksomhed kunne blive prækvalificeret: (b)»materiel og soliditet.«påstand 5. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i EU-udbudsreglerne ved at fastsætte udvælgelseskriteriet (9)»Oplysning om eventuel lokalkendskab«og ved ved prækvalifikationen at tillægge udvælgelseskriteriet (9)»Oplysning om eventuel lokalkendskab«betydning.

4 4. Påstand 6. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i EU-udbudsreglerne ved som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at fastsætte underkriteriet (a)»kendskab til lokalområdet«. Påstand 7. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36 ved ved beslutningen om, hvem der skulle indgås kontrakt med, at have anvendt følgende underkriterier: (a)»kendskab til lokalområdet«(b)»materiel og soliditet«(g)»miljø- og arbejdsmiljøpolitik«(e)»referencer«(f)»finansielle og økonomiske forhold«(g)»tilbudsgiverens kapacitet«påstand 8. Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved ikke at prækvalificere virksomhederne Marius Christensen og Sønner A/S, A/S Iver Pedersen, Lerche-Henriksen og Møller A/S og Meldgaard Miljø og Genbrug A/S, uagtet disse virksomheder opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret, og uagtet antallet af prækvalificerede virksomheder ved en prækvalifikation af disse virksomheder kun ville komme op på 11 og således ikke overstige 14, som i udbudsbekendtgørelsen var anført som det maximale antal prækvalificerede virksomheder. Påstand 9. Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 30. oktober 1999 om at indgå 8 kontrakter med Nord-Ren A/S, Holst Kloakservice Skanderborg ApS, Marius Pedersen A/S og Vognmandsfirmaet Verner Franck Jensen ved vognmand Hardy Franck Jensen. Klagenævnet har endvidere i relation til påstand 8 behandlet følgende spørgsmål:

5 5. Spørgsmål 10. Om indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved ved prækvalifikationen at have taget virksomheden Meldgaard Miljø og Genbrug A/S i betragtning, uagtet denne virksomhed ikke havde fremsendt erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud, og ved at have taget virksomhederne Lerche-Henriksen og Møller A/S og A/S Iver Pedersen i betragtning, uagtet disse virksomheder ikke havde fremsendt erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Indklagede har erkendt at have handlet i strid med EU-udbudsreglerne som anført i påstand 1, 3 og 6 og i påstand 4 for så vidt angår underkriteriet»soliditet«, men har i øvrigt nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Vedrørende prækvalifikationen: I udbudsbekendtgørelsen af 7. juli 1999 er betingelserne for at blive prækvalificeret under overskriften»minimumskrav«angivet således (nummeret er anført af Klagenævnet):»Prækvalifikation af tilbudsgivere og deres eventuelle underentreprenører vil blive baseret på oplysningerne nedenfor. Oplysningerne skal vedlægges anmodningen om prækvalifikation. Oplysningerne er beskrevet i uprioriteret og ikke vægtet rækkefølge (numrene er anført af Klagenævnet): (1) Bevis for virksomhedens optagelse i et virksomheds- eller selskabsregister. (2) Navn og adresse på virksomhedens pengeinstitut. (3) Erklæring om, at tilbudsgiveren ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 92/50/EØF. (4) Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lov nr af 21. december (5) Erklæring om, at tilbudsgiver stiller sikkerhed jf. pkt. 12 før kontraktunderskrivelse. (6) Oplysning om, hvorfra arbejdet vil blive ledet. (7) Oplysning om tilbudsgivers vognpark. (8) Oplysning om, hvilket materiel tilbudsgiveren vil benytte til opgaven. (9) Oplysning om eventuel lokalkendskab. (10) Referenceliste over gennemførte og/eller igangværende entrepriser af tilsvarende karakter. (11) Oplysning om anvendelse af eventuelle underentreprenører (underentreprenører skal fremvise samme dokumentation som hovedentreprenøren). (12) Oplysning om hvilke entrepriser der ønskes afgivet tilbud på.«

6 6. I udbudsbekendtgørelsen er anført følgende:»påtænkt antal tjenesteydere, der vil blive opfordret til at afgive bud: Blandt de virksomheder, der har anmodet om deltagelse, prækvalificeres maksimalt 14, selv om der måtte være flere kvalificerede.«indklagedes tekniske rådgiver Cowi Rådgivende Ingeniører A/S har i et notat af 3. september 1999 til indklagede anført:»der er indkommet 11 anmodninger om prækvalifikation I henhold til udbudsbekendtgørelsen vil I/S Reno Syd højest prækvalificere 14 entreprenører. Det betyder at alle de indkomne anmodninger om prækvalifikation i princippet kan imødekommes. De vedlagte evalueringsskemaer er udfyldt udfra det vedlagte prækvalifikationsmateriale og med kommentarer fra I/S Reno Syd. Ses der på evalueringsskemaet fremgår det at der maksimalt er opnået en score på 4,75 mens den laveste score er 2,25. Vælges det at udelukke de entreprenører som ikke har opnået mindst 4 i samlet score vil der udfra evalueringen kunne peges på 7 entreprenører som skal prækvalificeres og 4 som ikke skal imødekommes «Indklagedes tekniske rådgiver har i et notat af 10. december 1999 oplyst, at indklagedes beslutning om, hvilke virksomheder der skulle prækvalificeres, blev truffet på følgende måde:»følgende udvælgelseskriterier blev anvendt ved prækvalifikationen: 1. Materiel og sikkerhed 2. Økonomisk soliditet 3. Lokalkendskab 4. Referencer og erfaring ad. 1: Materiel og sikkerhed blev vurderet på baggrund af entreprenørernes oplysninger om vognpark og materiel til opgaven. ad. 2: Økonomisk soliditet blev vurderet på baggrund af firmaets størrelse, erklæring om ikke gæld til det offentlige, størrelse af vognpark, underskrift på sikkerhedsstillelse samt Reno Syds eget kendskab til entreprenøren mht. økonomisk soliditet. ad. 3: Lokalkendskab blev vurderet i forhold til entreprenørens egne oplysninger om lokalkendskab og det forhold om entreprenøren havde kørt i kommunen tidligere.

7 ad. 4: Referencer og erfaring blev vurderet udfra de referencelister som entreprenøren havde vedlagt hvoraf det fremgik hvilke opgaver entreprenøren havde haft tidligere og hvilke entreprenøren har i øjeblikket.«vedrørende beslutningen om indgåelse af kontrakt: I udbudsbekendtgørelsen af 7. juli 1999 er tildelingskriteriet fastsat således (bogstaverne er anført af Klagenævnet):»Ordren vil blive givet til den tilbudsgiver, hvis tilbud ud fra en helhedsvurdering i størst mulig udstrækning lever op til den ønskede servicering. I helhedsvurderingen vil blandt andet indgå: (A) pris (B) kvalitet (C) drifts- og udførelsessikkerhed (D) erfaring (E) referencer (F) finansielle og økonomiske forhold samt (G) tilbudsgiverens kapacitet. De nævnte kriterier er ikke anført i prioriteret rækkefølge.«i udbudsbetingelserne er tildelingskriteriet fastsat således (bogstaverne er anført af Klagenævnet):»Valg af entreprenør til de enkelte entrepriser baseres på følgende (ikke prioriteret eller vægtet rækkefølge): (a) Kendskab til lokalområdet. (b) Materiel og soliditet. (c) Prisniveau. (d) Drifts- og udførelsessikkerhed. (e) Serviceniveau. (f) Erfaring og kvalitet, herunder I/S Reno Syds tidligere erfaringer med entreprenøren. (g) Miljø- og arbejdsmiljøpolitik.«indklagedes tekniske rådgiver har i et notat af 21. oktober 1999 til indklagede anført:»tilbudsevaluering For sammenligning og bedømmelse af indkomne tilbud er følgende evalueringsmodel anvendt for alle entrepriser: Parameter Vægtning, V Pointskala, P 1. Prisniveau 80% Kvalitet og service 10% Drifts- og udførelsessikkerhed 10%

8 Ved pointafgivelse for pris er der anvendt procentregning i forhold til den billigste pris og de øvrige For paramter 2 vedrørende kvalitet og service er pointene afgivet udfra følgende: Alle entreprenører der ikke tidligere har kørt eller kører i I/S Reno Syd får tildelt 3 point for denne parameter. Dette gøres ud fra den betragtning at niveauet for kvalitet og service er meget afhængig af de lokale forhold. Det kan derfor ikke umiddelbart antages at, fordi en entreprenør yder en god service for et andet affaldsselskab eller kommune at dette vil være tilsvarende for en Reno Syd kommune. Derfor er det valgt at give 3 point til alle de entreprenører som ikke er kendt med Reno Syd. For øvrige entreprenører som kører for I/S Reno Syd i dag tildeles der 5 point for parameter 2 med undtagelse af Marius Pedersen som får 3 point. Dette skyldes at Reno Syds nuværende og tidligere erfaringer med MPs kvalitet og service er relativ dårlige herunder at der ofte er klager og dårlig opfølgning på indgåede aftaler. Med hensyn til parameter 3 vedrørende drifts- og udførelsessikkerhed får alle entreprenører tildelt 5 point. Dette gøres ud fra den forudsætning at de alle er blevet prækvalificeret med baggrund i deres nuværende og kommende materiel, og det må således antages at alle kan udføre opgaven med den optimale driftssikkerhed.«indklagedes tekniske rådgiver har i notatet af 10. december 1999 oplyst, at indklagedes beslutning om, hvilke tilbudsgivere der skulle indgås kontrakt med, blev truffet på følgende måde:»følgende tildelingskriterier blev anvendt i tilbudsfasen: 1. Pris 2. Kvalitet og service 3. Drifts- og udførelsessikkerhed ad. 1: Prisen blev vurderet udfra de opgivne priser i tilbudslisterne. ad. 2: Kvalitet og service blev vurderet udfra det materiale som entreprenøren havde vedlagt i prækvalifikationen, herunder kvalitetsstyringsbeskrivelser bl.a. med håndtering af klager. Derudover er Reno Syds generelle kendskab til entreprenøren gennem tidligere erfaringer eller gennem det almene branchekendskab. Overordnet for alle vurderingerne af de entreprenører som ikke tidligere har kørt i Reno Syd har Reno Syd gennem det affaldstekniske samarbejde Renosam indsamlet oplysninger om disse. 8.

9 For alle vurderingerne af entreprenører der kører i Reno Syd i dag har der været gennemført en uafhængig rundspørge blandt medarbejdere i Reno Syd som varetager den daglige kontakt med vognmænd og borgere. Resultatet af denne rundspørge har også dannet grundlag for vurderingerne. Baggrund for vurdering af HCS: HCS havde vedlagt generel beskrivelse af kvalitet og service. Denne virkede acceptabel og var nogenlunde ensartet set i forhold til andre entreprenørers beskrivelser. Gennem de indsamlede oplysninger har Reno Syd bl.a. kendskab til problemer ved dagrenovationsindsamlingen i Randers Kommune. Årsag og omfang af problemerne blev efterfølgende bekræftet ved henvendelse til Randers Kommune. Samlet blev det vurderet at HCS skulle tildeles en middelkarakter for kvalitet og service hvilket svarer til pointtallet 3. Nord-Ren havde også vedlagt generel beskrivelse af kvalitet og service. Denne virkede på samme måde acceptabel. Reno Syd har gennem de indsamlede oplysninger fået en generel middel tilkendegivelse omkring Nord-Ren uden udsagn om speciel høj eller lav kvalitet af arbejdet. Det blev vurderet således at Nord-Ren skulle tildeles en middelkarakter (pointtallet 3) også set i forhold til HCS, da det blev vurderet at de begge burde ligestilles på dette punkt. Marius Pedersen havde vedlagt generel beskrivelse af kvalitet og service. Denne virkede også acceptabel. Reno Syd har gennem tidligere erfaringer med MP i perioder kunne konstatere problemer, mens det i andre perioder har kørt upåklageligt. Det blev vurderet på denne baggrund at MP skulle tildeles en middelkarakter på 3 point. Rundspørgen blandt personalet på I/S Reno Syd har ligeledes vurderet MPs service til middel. Holst Kloakservice havde ikke vedlagt beskrivelse af kvalitet og service. Rundspørgen blandt personalet i Reno Syd viste at firmaet fik topkarakter blandt alle medarbejderne. Reno Syd har gennem tidligere erfaringer med Holst Kloakservice ikke på noget tidspunkt kunne konstatere problemer med kvaliteten af deres arbejde. Det blev på denne baggrund vurderet at Holst Kloakservice skulle tildeles maksimumkarakter på 5 point. Verner Franck Jensen havde ikke vedlagt beskrivelse af kvalitet og service. Rundspørgen blandt personalet i Reno Syd viste at firmaet fik topkarakter blandt alle medarbejderne. Reno Syd har gennem tidligere erfaringer med VFJ ikke på noget tidspunkt kunne konstatere problemer med kvaliteten af deres arbejde. Det blev på denne baggrund vurderet at Verner Franck Jensen også skulle tildeles maksimumkarakter på 5 point. ad. 3 Drifts- og udførelsessikkerhed blev vurderet udfra tidligere oplysninger om vognpark og materiel i forhold til det aktuelle antal entrepriser der 9.

10 10. blev afgivet tilbud på. Såfremt at det blev vurderet at entreprenøren vil kunne yde en tilfredsstillende drift og udførelsessikkerhed under hensyntagen til hvad der blev afgivet tilbud på fik denne tildelt maksimumpoint på 5. Det blev vurderet at alle de afgivne tilbud af entreprenørerne opfyldte kravet om driftssikkerhed i forhold til antal entrepriser og vognpark. Generelt Generelt kan det siges at de parametre der er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen omkring»kriterier for tildeling af ordren«er anvendt, dog sådan at erfaring, referencer, finansielle- og økonomiske forhold og tilbudsgivers kapacitet er anvendt som udvælgelseskriterier. Pris, kvalitet og service og drifts- og udførelsessikkerhed er anvendt som tildelingskriterier. Overordnet betragtet kan det konstateres at alle parametrene, angivet i udbudsbekendtgørelsen under»kriterier for tildeling af ordren«, også ligger til grund for dette, idet det at blive prækvalificeret og dermed have muligheden for at få tildelt en ordre også må anses som værende en del af»tildelingen af ordren«. Af selve udbudsmaterialet/beskrivelsen fremgår det at miljø- og arbejdsmiljø vil blive anvendt som tildelingskriterie. Dette fremgår ikke af udbudsbekendtgørelsen og dette parameter er da heller ikke anvendt som tildelingskriterie. Det må formodes at tilbudsgiver hovedsageligt har lagt vægt på de parametre som er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen idet alt relevant materiale (udover selve prisen) er tilsendt i prækvalifikationen på baggrund af udbudsbekendtgørelsen.«ved skrivelse af 30. september 1999 anmodede Lerche-Henriksen og Møller A/S indklagede om en redegørelse for, hvorfor virksomheden ikke var blevet prækvalificeret. Indklagede skrev den 4. oktober 1999 således til virksomheden:»med henvisning til tidligere fremsendte skema, kan vi til Deres brev af 30. september 1999 oplyse følgende: Sammen med vor rådgiver har vi valgt at udelukke de entreprenører, der ikke har opnået en samlet score på 4. For Deres firmas vedkommende var der følgende bemærkninger: 1. Manglende erklæring om ubetalt forfalden gæld. 2. Erklæring om stillelse af sikkerhed ikke underskrevet af pengeinstitut. 3. Entreprenørens nuværende og forventede vognpark er begrænset. 4. Materiel der vil blive benyttet til opgaven er ikke helt klart. Fremstår som kun 2 komprimatorbiler. 5. Lokalkendskab mangler.«

11 11. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1. Efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, påhviler det en udbyder i udbudsbekendtgørelsen at oplyse, om tildelingskriteriet under udbudet er»den laveste pris«eller»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, og hvis en udbyder vælger også i udbudsbetingelserne at oplyse tildelingskriteriet, skal tildelingskriteriet her angives på samme måde som»den laveste pris«eller»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. På grundlag af de forklaringer, der er afgivet af indklagedes direktør Bent Holst og ingeniør Anita Dahl Hansen, der som ansat hos indklagedes tekniske rådgiver Cowi Rådgivende Ingeniører A/S har bistået indklagede under udbudet, lægger Klagenævnet til grund, at indklagede under udbudet har tilsigtet at fastsætte tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Det har således påhvilet indklagede i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne at anføre tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, og indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, ved at beskrive det fastsatte tildelingskriterium som sket henholdsvis i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne. Ad påstand 2. Efter Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 2, er en udbyder ikke forpligtet til i udbudsbekendtgørelsen at oplyse de underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, som vil blive anvendt, idet udbyderen i stedet kan oplyse disse underkriterier i udbudsbetingelserne. Det følger heraf, at en udbyder ved begrænset udbud kan vente med at oplyse underkriterierne, indtil udbudsbetingelserne fremsendes til de prækvalificerede virksomheder. Når en udbyder imidlertid som i det foreliggende tilfælde har valgt allerede i udbudsbekendtgørelsen at oplyse de underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, som vil blive anvendt, er udbyderen som udgangspunkt ikke berettiget til senere at ændre disse underkriterier. Hvis udbyderen tillige ønsker underkriterierne anført i udbudsbetingelserne, skal det ske ved, at der i udbudsbetingelserne henvises til angivelsen af underkriterierne i udbudsbekendtgørelsen, eller ved, at der i udbudsbetingelserne medtages en ordret gengivelse af underkriterierne i udbudsbekendtgørelsen.

12 12. I et tilfælde som det foreliggende, hvor udbudsbetingelserne ikke blot henviser til udbudsbekendtgørelsen, og hvor der er angivet en anden formulering af underkriterierne i udbudsbetingelserne end i udbudsbekendtgørelsen, beror det på en fortolkning, om der er den fornødne overensstemmelse mellem angivelsen af underkriterierne i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne. Angivelsen i udbudsbekendtgørelsen af det fastsatte tildelingskriterium er som anført under påstand 1 i strid med Tjenesteydelsesdirektivet, og angivelsen af underkriterierne er uklar, idet ordene»blandt andet«er anvendt. Angivelsen af underkriterierne fremtræder dog på en sådan måde, at den må opfattes som en gengivelse af de endeligt fastsatte underkriterier. Indklagede har derfor handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved ikke i udbudsbetingelserne at anføre underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«på samme måde som i udbudsbekendtgørelsen, herunder ved yderligere i udbudsbetingelserne at medtage de 3 underkriterier, som er anført i påstand 2. Ad påstand 3. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i denne påstand. Ad påstand 4.»Soliditet«har som erkendt af indklagede ikke lovligt under det aktuelle udbud kunnet anvendes som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, og indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at fastsætte dette underkriterium. Det er i udbudsbekendtgørelsen bestemt, at virksomheder, der ønsker at blive prækvalificeret, skal indsende»oplysning om tilbudsgivers vognpark«og»oplysning om, hvilket materiel tilbudsgiveren vil benytte til opgaven«. Fastsættelsen af det sidstnævnte kvalifikationskriterium indebærer en overtrædelse af Tjenesteydelsesdirektivet, da der ved prækvalifikationen alene skal tages stilling til, om de virksomheder, der anmoder om at blive prækvalificeret, har det nødvendige materiel eller må antages at kunne skaffe sig det nødvendige materiel, mens der ikke ved prækvalifikationen lovligt kan tages stilling til kvaliteten af det materiel, som skal anvendes til at løse den konkrete renovationsopgave. En vurdering af det materiel, der skal anvendes til at løse en konkret opgave, kan i hvert fald først lovligt ske som

13 led i vurderingen af tilbudene på grundlag af de oplysninger, der fremgår af tilbudene. 13. Spørgsmålet er imidlertid, om indklagede under det aktuelle udbud overhovedet lovligt har kunnet fastsætte»materiel«som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Det er ikke efter EU-udbudsreglerne udelukket, at et forhold, som i udbudsbekendtgørelsen er fastsat som en kvalifikationsbetingelse ved prækvalifikationen, efter sin beskaffenhed både kan fungere som en minimumsbetingelse, som skal være opfyldt, for at en virksomhed kan prækvalificeres, og tillige i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne kan fastsættes som et af flere underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«, således at det efterfølgende lovligt kan anvendes som underkriterium ved beslutningen om, hvilket tilbud der skal antages. Betingelsen er imidlertid, at det pågældende forhold efter sit indhold ud over at være egnet til at udskille virksomheder, som ikke skal prækvalificeres på grund af den pågældende tjenesteydelelses beskaffenhed tillige er egnet til at kvalificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det fastsatte kvalifikationskriterium»materiel«(i udbudsbekendtgørelsen betegnet som»vognpark«og»materiel«) er egnet til at danne grundlag for en vurdering af, om en virksomhed kan prækvalificeres til at udføre de 8 udbudte entrepriser vedrørende indsamling af dagrenovation og dermed egnet til at danne grundlag for en beslutning om, at en virksomhed ikke skal prækvalificeres. Når det imidlertid under en prækvalifikation er konstateret, at en række virksomheder i relation til den udbudte tjenesteydelse»indsamling af dagrenovation«opfylder kvalifikationsbetingelsen»materiel«, er en fornyet vurdering af det materiel, som ifølge et modtaget tilbud skal anvendes til udførelsen af den pågældende dagrenovation, da det alene drejer sig om indsamling og transport af dagrenovation, ikke egnet til blandt de modtagne tilbud at kvalificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i det aktuelle udbud som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at fastsætte underkriteriet»materiel«. Ad påstand 5. De udbudte tjenesteydelser, der består i indsamling af dagrenovation i 8 områder, er særligt i udbudsbetingelsernes afsnit»3. Arbejdsbeskrivelse«med underafsnittene»3.1. Indsamlingen«,»3.2. Aflevering af dagrenovation«,»3.3. Vejrlig«og»3.4. Andet«beskrevet særdeles detaljeret, og der er

14 14. ikke i denne beskrivelse anført særlige forhold, som indebærer, at indsamlingen af dagrenovation i disse 8 områder adskiller sig fra indsamling af dagrenovation i andre kommuner. Det er klart, at der ved starten af en kontraktsperiode vedrørende udførelse af dagrenovation, hvor entreprenøren skal anvende personel og materiel, som ikke tidligere har arbejdet i det pågældende område, i en periode vil forekomme indkøringsproblemer, men sædvanligt forekommende indkøringsproblemer kan ikke begrunde, at der ved prækvalifikationen under et udbud af en dagrenovationsentreprise stilles krav om eller lægges vægt på lokalkendskab. Da der heller ikke i øvrigt vedrørende de konkrete 8 entrepriser er oplyst særlige forhold, som kan begrunde, at der ved det aktuelle udbud blev fastsat et udvælgelseskriterium vedrørende lokalkendskab, har indklagede handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at fastsætte udvælgelseskriteriet (9)»Oplysning om eventuelt lokalkendskab«. Da indklagede endvidere faktisk ved prækvalifikationen har anvendt dette udvælgelseskriterium, har indklagede også ved at anvende dette udvælgelseskriterium handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet. Ad påstand 6. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i denne påstand. Ad påstand 7. På grundlag af notaterne af 21. oktober og 10. december 1999 udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver og ingeniør Anita Dahl Hansens forklaring lægger Klagenævnet til grund, at indklagede uanset indholdet af tildelingskriterierne i udbudsbekendtgørelsen og i udbudsbetingelserne ikke ved afgørelsen af, hvilke tilbudsgivere der skulle indgås kontrakt med, har anvendt følgende underkriterier: (a)»kendskab til lokalområdet«, (b)»soliditet«, (E)»Referencer«, (F)»Finansielle og økonomiske forhold«og (G)»Tilbudsgivers kapacitet«, men at indklagede kun har anvendt disse underkriterier i forbindelse med prækvalifikationen. Klagenævnet lægger endvidere til grund, at indklagede hverken ved prækvalifikationen eller ved afgørelsen af, hvilke tilbudsgivere der skulle indgås kontrakt med, har anvendt underkriteriet (g)»miljø- og arbejdsmiljøpolitik«. Indklagede har således blandt de underkriterier, der er anført i påstand 7, kun anvendt underkriteriet (b)»materiel«, og tilbage bliver således alene spørgsmålet, at indklagede lovligt har kunnet anvende dette underkriterium.

15 15. Det følger af det, som er anført foran ad påstand 4, at indklagede ikke lovligt kunne fastsætte underkriteriet (b)»materiel«, og indklagede har derfor også handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved at anvende dette underkriterium. Ad påstand 8. Formålet med en prækvalifikation er ikke at finde frem til de bedst egnede virksomheder, men derimod at afskære virksomheder, som ikke opfylder de betingelser, som skal være opfyldt for at kunne afgive tilbud, fra at afgive tilbud samt eventuelt tillige at begrænse antallet af virksomheder, der skal have mulighed for at afgive tilbud. Følgende bemærkning i udbudsbekendtgørelsen vedrørende de krav, som virksomhederne skal opfylde for at blive prækvalificeret, er derfor meningsløs:»oplysningerne er beskrevet i uprioriteret og ikke vægtet rækkefølge«. Indklagede har gjort gældende, at indklagedes beslutning om alene at prækvalificere de 7 virksomheder, som under prækvalifikationen opnåede 4 point (virksomhederne 1-7), blev truffet på grundlag af en vurdering af, at alene disse 7 virksomheder opfyldte de fastsatte kvalifikationsbetingelser. På grundlag af notaterne af 21. oktober og 10. december 1999 udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver og den forklaring, som ingeniør Anita Dahl Hansen har afgivet, kan Klagenævnet imidlertid konstatere, at indklagede ikke undlod at prækvalificere de 4 virksomheder, fordi de ikke opfyldte de fastsatte kvalifikationsbetingelser, men fordi indklagede blot ville afskære disse virksomheder fra at afgive tilbud. Klagenævnet behandler nedenfor under spørgsmål 1o om indklagede af andre grunde skulle have udelukket nogle af disse virksomheder fra at blive taget i betragtning ved prækvalifikationen. Spørgsmålet er her, om indklagede har handlet i strid med den udsendte udbudsbekendtgørelse ved ikke at prækvalificere de 4 virksomheder nr. 8-11, selv om de efter indklagedes bedømmelse opfyldte kvalifikationsbetingelserne for at blive prækvalificeret, for at nedbringe antallet af virksomheder, der skulle have mulighed for at afgive tilbud. I den pågældende bestemmelse i udbudsbekendtgørelsen er det fastsat, at der højst vil blive prækvalificeret 14 virksomheder, og det følger af denne bestemmelse, at indklagede, hvis der er op til 14 virksomheder, der opfylder kvalifikationsbetingelserne, skal prækvalificere alle disse virksomheder, og at indklagede kun kan undlade at prækvalificere virksomheder, der opfylder kvalifikationsbetingelserne, hvis antallet overstiger 14. Klagenævnet lægger som anført efter det

16 16. oplyste til grund, at det var indklagedes vurdering, at også virksomhederne nr opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret, og indklagede har således handlet i strid med de regler for gennemførelsen af prækvalifikationen, som indklagede selv havde fastsat i udbudsbekendtgørelsen, og indklagede har også herved handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet. Ad spørgsmål 10. Da virksomheden Meldgaard Miljø og Genbrug A/S i forbindelse med sin anmodning om at blive prækvalificeret ikke som foreskrevet i udbudsbekendtgørelsen havde medsendt erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud, var indklagede under prækvalifikationen forpligtet til ikke at tage denne virksomhed i betragtning. Da virksomhederne Lerche-Henriksen og Møller A/S og A/S Iver Pedersen i forbindelse med deres anmodninger om at blive prækvalificeret ikke som foreskrevet i udbudsbekendtgørelsen havde medsendt erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, var indklagede under prækvalifikationen forpligtet til ikke at tage disse virksomheder i betragtning. Indklagede har således handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet som anført i spørgsmål 10. Ad påstand 9. De overtrædelser af EU-udbudsreglerne, som Klagenævnet har konstateret under påstand 1-7, kunne alle konstateres efter indklagedes udsendelse af udbudsbekendtgørelsen af 7. juli 1999 og efter indklagedes udsendelse af udbudsbetingelserne den 3. september 1999, og ved indgivelse af en klage til Klagenævnet i god tid inden den 18. oktober 1999 kunne klageren have givet Klagenævnet mulighed for at træffe beslutning om opsættende virkning på et tidspunkt, hvor indklagede endnu ikke havde afsluttet udbudsforretningen. Klagerens klage blev imidlertid først indgivet til Klagenævnet den 26. november 1999, d.v.s. mere end 3 uger efter, at indklagede traf beslutning om, hvilke tilbudsgivere der skulle indgås kontrakt med. Klagenævnet tager derfor ikke påstand 9 til følge.

17 17. Herefter bestemmes: Ad påstand 1. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 1, ved i udbudsbekendtgørelsen af fastsætte tildelingskriteriet således:»ordren vil blive givet til den tilbudsgiver, hvis tilbud ud fra en helhedsvurdering i størst mulig udstrækning lever op til den ønskede servicering. I helhedsvurderingen vil blandt andet indgå: pris, kvalitet, driftsudførelselssikkerhed, erfaring, referencer, finansielle og økonomiske forhold samt tilbudsgiverens kapacitet. De nævnte kriterier er ikke anført i prioriteret rækkefølge.«og i udbudsbetingelserne at fastsætte tildelingskriteriet således:»valg af entreprenør til de enkelte entrepriser baseret på følgende (ikke prioriteret eller vægtet rækkefølge): Kendskab til lokalområdet. Materiel og soliditet. Prisniveau. Drifts- og udførelsessikkerhed. Serviceniveau. Erfaring og kvalitet, herunder I/S Reno Syds tidligere erfaringer med entreprenøren. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik.«uagtet der efter Tjenesteydelsesdirektivet alene kan fastsættes enten tildelingskriteriet»den laveste pris«eller tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«med nærmere anførte underkriterier. Ad påstand 2. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, stk. 2, ved ved angivelsen i udbudsbetingelserne af underkriterierne til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have anført følgende underkriterier, uagtet disse underkriterier ikke var anført i udbudsbekendtgørelsen: (a)»kendskab til lokalområdet.«(b)»materiel og soliditet.«(g)»miljø- og arbejdsmiljøpolitik.«ad påstand 3. Indklagede har handlet i strid Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36, ved i udbudsbekendtgørelsen som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have fastsat følgende underkriterier, uagtet disse underkriterier efter deres indhold vedrører de krav, der skulle være opfyldt, for at en virksomhed kunne blive prækvalificeret: (E)»referencer.«(F)»finansielle og økonomiske forhold.«(g)»tilbudsgiverens kapacitet.«

18 18. Ad påstand 4. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbetingelserne som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at have fastsat følgende underkriterium, uagtet dette underkriterium efter sit indhold vedrører de krav, som skulle være opfyldt, for at en virksomhed kunne blive prækvalificeret: (b)»materiel og soliditet.«ad påstand 5. Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i EUudbudsreglerne ved at fastsætte udvælgelseskriteriet (9)»Oplysning om eventuel lokalkendskab«og ved ved prækvalifikationen at tillægge udvælgelseskriteriet (9)»Oplysning om eventuel lokalkendskab«betydning. Ad påstand 6. Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i EUudbudsreglerne ved som underkriterium til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«at fastsætte underkriteriet (a)»kendskab til lokalområdet«. Ad påstand 7. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivets artikel 36 ved ved beslutningen om, hvem der skulle indgås kontrakt med, at have anvendt følgende underkriterium: (b)»materiel «Ad påstand 8. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved ikke at prækvalificere virksomhederne Marius Christensen og Sønner A/S, A/S Iver Pedersen, Lerche-Henriksen og Møller A/S og Meldgaard Miljø og Genbrug A/S, uagtet disse virksomheder efter indklagedes vurdering opfyldte betingelserne for at blive prækvalificeret, og uagtet antallet af prækvalificerede virksomheder ved en prækvalifikation også af disse virksomheder kun ville komme op på 11 og således ikke overstige 14, som i udbudsbekendtgørelsen var anført som det maximale antal prækvalificerede virksomheder.

19 19. Ad spørgsmål 10. Indklagede har handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved ved prækvalifikationen at have taget virksomheden Meldgaard Miljø og Genbrug A/S i betragtning, uagtet denne virksomhed ikke havde fremsendt erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud, og ved at have taget virksomhederne Lerche- Henriksen og Møller A/S og A/S Iver Pedersen i betragtning, uagtet disse virksomheder ikke havde fremsendt erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Indklagede, I/S Reno Syd, skal i sagsomkostninger til klageren, Dansk Transport og Logistik, betale kr., der betales 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Gebyret tilbagebetales. Carsten Haubek Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud 2:714-36/ maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-36/ maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-36/96-23.232 30. maj 1996 (Carsten Haubek, Emil G. Bundesen og Suzanne Helsteen) K E N D E L S E A/S Iver Pedersen (advokat Erik Hörlyck) mod I/S Reno Syd (advokat Ole Ravnsbo)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-190.070 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Iver Pedersen) 2. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-190.070 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Iver Pedersen) 2. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-190.070 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Iver Pedersen) 2. maj 2000 K E N D E L S E Uniqsoft 1998 ApS (advokat Søren Stenderup Jensen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 99-160.576 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Jørgen Egholm) 17. december 1999

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 99-160.576 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Jørgen Egholm) 17. december 1999 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 99-160.576 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Jørgen Egholm) 17. december 1999 K E N D E L S E Renoflex A/S (advokat René Offersen, København) mod Søllerød Kommune (advokat Jesper

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-010720 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 19. juli 2007 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Skejby Sygehus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 00-26.029 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 27. september 2000 K E N D E L S E Svend B. Thomsen A/S (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.513 (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004 K E N D E L S E A/S Analycen (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod 1. Vestsjællands Amt 2. Roskilde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007568 (Niels Feilberg Jørgensen, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 13. februar 2007 K E N D E L S E PlantWare Holding ApS (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-240.561 (H.P. Rosenmeier, Iver Pedersen, Christian Østrup) 23. marts 2004 K E N D E L S E Tolkeservice v/ Aso Hamid (advokat Flemming Schiøler Christiansen, Thisted) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-83.664

Klagenævnet for Udbud 96-83.664 Klagenævnet for Udbud 96-83.664 (Carsten Haubek, Jens Fejø og Henrik Pinholt) 16. oktober 1996 K E N D E L S E Danske Vognmænd (selv) mod Stevns Kommune (advokat Jesper Lett) Den 10. maj 1996 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018443 (Michael Kistrup, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 24. marts 2009 K E N D E L S E FMT A/S (selv) mod Vestforbrænding (advokat Jesper Kaltoft, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003934 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Michael Jacobsen) 28. februar 2006 K E N D E L S E S-Card A/S (advokat Andreas Christensen, København) mod Rigspolitiet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-73.990 (Carsten Haubek, Christian Østrup, Wayne Jensen) 28. maj 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-73.990 (Carsten Haubek, Christian Østrup, Wayne Jensen) 28. maj 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-73.990 (Carsten Haubek, Christian Østrup, Wayne Jensen) 28. maj 2003 K E N D E L S E 1. Bilhuset Ringsted ApS 2. Børge Pedersen Automobiler ved Børge Pedersen 3. Geertsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11998 (Niels Feilberg Jørgensen, Stephan Falsner) 30. januar 2017 K E N D E L S E Cale Danmark A/S (selv) mod Køge Kommune (advokat Lars Korterman) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 94.385 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 27. oktober 1999 K E N D E L S E Humus ved Hans Jørgen Rasmussen (advokat Ib Ulstrup, Lystrup) mod Affaldsselskabet Bobøl

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Michael Kistrup, Kaj Kjærsgaard og Trine Garde) 15. januar 2008 K E N D E L S E Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere