Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde"

Transkript

1 Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen (O) Britt Francke Mikkelsen (V) Afbud/Fraværende Sekretær Henrik Povl Eriksen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser fra formanden 2... Konstituering af næstformand i formandens ferie 3... Drøftelse vedrørende kommunale ambitioner for 2. generions sundhedsaftaler 4... Tværfagligt faldforebyggelsesprojekt 5... Ballerup Sundhedscenter mv. - Programprojekt 6... Analyse af genoptræningssektoren 7... Stregi for en sund alkoholkultur i Ballerup Kommune 8... Studietur for d. 13. og 14. august 2009 Lukket møde 1. Meddelelser fra formanden

2 Sagsnr.: Dok.nr.: A) Forløbsprogrammer B) Folder om motionsruter C) Revideret bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinionsudvalg og sundhedsaftaler D) Sundhedsberedskabet E) Uddeling af Sundhedspris Not om udkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinionsudvalg og sundhedsaftaler Not vedrørende sundhedsberedskabet orienteringen tages til efterretning s beslutning den Punkt 1 2. Konstituering af næstformand i formandens ferie Sagsnr.: Dok.nr.: Formanden afholder ferie i perioden begge dage inkl. Der skal derfor konstitueres en formand i denne periode.

3 næstformanden konstitueres i formandens ferie s beslutning den Punkt 2 3. Drøftelse vedrørende kommunale ambitioner for 2. generions sundhedsaftaler Sagsnr.: Dok.nr.: den 8. april 2008, punkt 9 Resumé Den nuværende sundhedsaftale (version 1.1) løber frem til 31. december Det forberedende arbejde til sundhedsaftalens version 2.0 er påbegyndt, særligt for have god tid til inddrage alle relevante parter, herunder særligt politikerne. Den kommunale styregruppe i KKR regi har udarbejdet et not der opridser de kommunale opmærksomhedspunkter, der skal spille en fremtrædende rolle i forhandlingerne om den næste sundhedsaftale. Oplægget har været drøftet hos KKR d. 20. april 2009, og KKR har anbefalet notet drøftes i alle landets kommunalbestyrelser. KKR har bedt om kommunernes tilbagemeldinger senest d. 15. september 2009 i form af et høringssvar. Sundhed & Forebyggelse har koordineret og udarbejdet et not med bemærkninger og kommentarer til oplægget. På baggrund af notet har Sundhed & Forebyggelse udarbejdet et udkast til høringssvar til KKR Oplæg vedr. kommunale ambitioner for 2. generions sundhedsaftaler Not vedrørende stregi for 2. generions sundhedsaftaler Høringssvar fra Ballerup Kommune vedrørende 2. generions sundhedsaftaler det indstilles oplæg vedr. kommunale ambitioner for 2. generions sundhedsaftaler

4 drøftes høringssvar til KKR godkendes s beslutning den Punkt 3 4. Tværfagligt faldforebyggelsesprojekt Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Faldforebyggelse er et prioriteret indssområde i Folkesundhedsprogrammet. Det er beskrevet hvordan, der skal udarbejdes et Faldulykkesprogram for ældre med en systemisk indss. En tværfaglig indss der sikrer koordinering mellem alle involverede fagområder skal løfte og forbedre den faldforebyggelse, der foretages i Ballerup Kommune i dag. En arbejdsgruppe under Sundhed & Forebyggelse, Fysioterapi-sektoren har udarbejdet et udkast til hvordan en faldforebyggelsesindss kan udformes. Udkastet er baseret på den relivt gode evidens, der foreligger på området. Det overordnede formål med faldforebyggelsesprojektet er beskrive hvordan frekvensen af faldulykker blandt ældre over 65 år kan nedbringes, herunder fremvise synergi til de plejekrævende områder i Ballerup Kommune. Dette kan opnås gennem tre delmål: At forberede etablering af en tværfaglig organisering der muliggør tværfaglig intervention i forhold til ældre borgere i Ballerup Kommune, der er i risiko for falde At afdække behov for tilførsel af basiskompetencer og viden vedrørende faldforebyggelse blandt relevant sundhedspersonale for derigennem fremme: o Systemisk identifikion af ældre der er i risiko for falde o Iværksættelsen af tværfaglige faldforebyggende indsser for ældre borgere der har været faldet mere end 1 gang, blandt andet gennem registrering At etablere og afprøve et tværsektorielt samarbejde omkring den ældre borger der er i risiko for falde Faldforebyggelsesprojektet gennemføres som et pilotprojekt med henblik på en efterfølgende vurdering af mulighederne for en implementering i Ballerup Kommune. Pilotprojektet forventes afsluttet medio Den tværfaglige organisering udgøres af et faldforebyggende team, der består af fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske med speciel viden og erfaring med balance, fald og svimmelhedsproblemer.

5 Der udpeges desuden en faldforebyggende medarbejder i hver gruppe / team / afdeling, alt efter organisorisk opbygning, i hjemmeplejen, ergoterapien fysioterapien, plejecentrene, hjælpemiddelafdelingen, de forebyggende hjemmebesøg og Visitionen. Økonomi Med henblik på blandt andet konkretisere synergi ved faldforebyggelse i Ballerup Kommune på de plejekrævende områder igangsættes pilotprojektfasen med en dertil hørende samlet udgift på i alt kr. Opstartsfasen finansieres indenfor ramme sundhedspolitiske initiiver Projektbeskrivelse Faldforebyggelsesprojekt Høringsversion Procesplan Forberedelsesfase (maj-august 2009) Projektbeskrivelsen godkendes med henblik på høring i Ældrerådet Projektet forelægges på ny efter høring s beslutning den Punkt 4 5. Ballerup Sundhedscenter mv. - Programprojekt Sagsnr.: Dok.nr.: den 2. marts 2006, punkt 6 (lukket møde) den 10. oktober 2006, punkt 5 den 14. november 2006, punkt 8 Økonomiudvalget den 30. november, punkt 1 Kommunalbestyrelsen den 30. november, punkt 1 den 17. april 2007, punkt 4 den 6. juni 2007, punkt 8 den 14. april 2009, punkt 6 Resumé

6 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2006 skitseoplæg til politisk beslutning vedr. etablering af Sundhedscenter Ballerup. Sundhedscenteret ses som en god og bæredygtig ramme, der kan skabe synergi og sammenhæng mellem ydelserne og bidrage til en helhedsorienteret indss på sundhedsområdet Endelig har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling af anlægsbudgettet for 2008 og frem, besluttet etablere et sundhedscenter på Parkskolen, der tager udgangspunkt i ovenstående grundlag samt behovsmæssig er uddybet i beslutning i økonomiudvalget juni 2007 om etablering af sundhedscenter i Ballerup Kommune. Den 30. marts 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen afsætte 1 mio. kr. til programprojektering med henblik på ibrugtagning af Ballerup Sundhedscenter og hjælpemiddelteamets flytning den 1. juni Ejendomme har valgt benytte virksomheden Leif Hansen Rådgivende Ingeniører som totalrådgiver på bygning og renovering af lokaler til brug for sundhedscenteret, hjælpemiddelteamet samt visse fælles arealer. Som en del heraf, benyttes tegnestuen Box 25 Arkitekter til tegne den endelige fordeling af lokalerne samt en ny bygning og forbindelsesgang til den eksisterende bygning. Den 15. maj 2009 har Ejendomme præsenteret de umiddelbare planer over rumfordelingen i sundhedscentret, hjælpemiddelteamet og visse fællesarealer for interessenter og kommende medarbejdere i de nye og renoverede områder på Parkskolen. Kommentarer herfra mv. er eller vil blive søgt indarbejdet i projektet, herunder hensynet til nuværende fritidsbrugere af Parkskolen Rammenot vedr. etablering af Sundhedscenter i Ballerup Programprojekt med skitser Ejendomme og Sundhed & Forebyggelse foreslår det vedlagte rammenot tages til efterretning, programprojektet godkendes og for- og hovedprojekt igangsættes på denne baggrund.

7 s beslutning den Punkt 5 6. Analyse af genoptræningssektoren Sagsnr.: Dok.nr.: Resumé Budgetaftalen for 2009 indeholdt en aftale om iværksættelse af en analyse af genoptræningsområdet. I foråret 2009 er der udarbejdet en kortlægning af området indenfor følgende hovedemner. Med Kommunalreformen og ikrafttrædelsen af den nye sundhedslov overtog Genoptræningssektoren i Ballerup Kommune mange nye træningsopgaver. I forbindelse med udredningsarbejdet i 2006, forud for overtagelsen af de mange nye opgaver blev det besluttet, sektoren indenfor en nær fremtid skulle analyseres grundigere. Dette er også et element i Direktionens Servicestregi og budgetaftale for I januar 2009 blev analysen af genoptræningssektoren igangs med følgende formål: Fremtidssikre den gode genoptræningssektor i Ballerup Kommune. Pege på forandringspotentialer med henblik på en ny struktur og enstrenget ledelsesstruktur i genoptræningssektoren i Ballerup Kommune. Tilvejebringe en samlet synergi jf. ovenstående svarende til reduktion i budgetrammen for 2010 og overslagsår med i alt 2,7 mio. kr. Det udarbejdede beslutningsoplæg indeholder de overordnede principper for den fremtidige organisering af genoptræningssektoren i Ballerup Kommune og dermed de to første formål for analysen. Reduktionen i genoptræningens budgetramme på 2,7 mio. kr. er foruds håndteret i en særskilt proces udenfor beslutningsoplæggets rammer. Beslutningsnotet er udarbejdet i samarbejde med ledelsen for genoptræningssektoren og har været i høring blandt medarbejdere og ledere i sektorerne. Dok. nr.: Not vedr. analyse af genoptræningssektoren

8 orienteringen tages til efterretning. s beslutning den Punkt 6 7. Stregi for en sund alkoholkultur i Ballerup Kommune Sagsnr.: Dok.nr.: den 14. oktober 2008, punkt 6 den 14. august 2007, punkt 5 Resumé Ballerup Kommune er i 2008 til 2011 modelkommune i alkoholforebyggelse i samarbejde med Herlev Kommune, Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Formålet med projektet er styrke Ballerup Kommunes forebyggende indss på alkoholområdet, kvalificere behandlingsindssen og skabe en sammenhængende indss imellem forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og opfølgning. Modelkommuneprojektet skal munde ud i der etableres en tværgående organisering på alkoholområdet (i Ballerup Kommune Den Tværgående Alkoholgruppe), en kommunal alkoholstregi og handleplaner i forhold til alkoholtilgængelighed, kommunens frontpersonale, kommunens institutioner, Ballerup Kommune som arbejdsplads og alkoholrådgivning og behandling. Parallelt hermed tilbydes der gris opkvalificering af medarbejdere. Der forelægger nu et forslag til en Stregi for en sund alkoholkultur i Ballerup Kommune. Stregien understøtter Sundhedspolitikken og Folkesundhedsprogrammet, og den er indholdsmæssigt baseret på Sund By Netværkets anbefalinger om en god kommunal model på alkoholområdet. Alkoholstregien har d. 16. marts 2009 været behandlet i Direktionen og har i april måned været til høring i alle Ballerup Kommunes afdelinger. Høringssvarene gav ikke anledning til væsentlige justeringer af indholdet. Alkoholstregien sendes over sommeren i bred høring blandt kommunens foreninger, råd og nævn, mv. forud for endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i september 2009.

9 Sagen er forelagt i Kultur- og fritidsudvalget, Skole og Uddannelsesudvalget samt Socialudvalget Stregi for en sund alkoholkultur i Ballerup Kommune Høringsversion BK Tidsplan Politisk og administriv behandling af alkoholstregi for Ballerup Kommune Høringsversion Høringsliste Stregi for en sund alkoholkultur i Ballerup Kommune sagen tages til efterretning stregien med det nuværende indhold sendes til høring sagen forelægges på ny efter høringsfasen s beslutning den Punkt 7 med de faldne bemærkninger 8. Studietur for d. 13. og 14. august 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: s studietur har i år fokus på erfaringer i forhold til hvordan andre kommuner har grebet de nye sundhedsopgaver an. Formålet med studieturen d. 13. og 14. august 2009 bliver således besøge kommuner, der har udviklet spændende og nytænkende tiltag på sundhedsområdet og udvalget kan således tilegne sig ny viden og inspirion til det videre sundhedsarbejde i Ballerup Kommune. Tiltagene kan både være i form af egentlige projekter der skaber sundhed, men også med fokus på det stregiske og politiske sundhedsarbejde i kommunerne. Der er etableret kontakt til tre kommuner i trekantsområdet, der har valgt prioritere forskellige aspekter af sundhed og dermed forskellige målgrupper og tilgange. Det foreslås, besøger Vejle, Kolding og Fredericia kommuner. Der præsenteres et udkast til et program for studieturen.

10 Udkast til program for studietur for Udkast til program for studietur for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøftes s beslutning den Punkt 8 med de faldne bemærkninger

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1. Åbent møde Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Britt Francke Mikkelsen (V) Jarne Rasmussen (O) Jørgen Juel Bragge (B) Lene W. Nielsen (A)

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde

Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - formand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel Bragge

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Skole- og Familieområdets mødelokale 1 Administrationscentret, 2. sal Mødedato Onsdag den 11. januar 2012 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 17-03-2015 19:30. Mødelokale H4 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 17-03-2015 19:30. Mødelokale H4 på regionsgården DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 17-03-2015 19:30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard

Læs mere

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere