Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den 02-02- 200 9 Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6"

Transkript

1 Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6 Delt ager e: Fle mmi ng Mad sen, Niel s Høit e Han sen, Per Ulrik Jørg ense n, Je sper Kiel, Mo gens

2 Joha nsen Afbu d: Jens Mun k, St een Gun dert ofte Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Fællesadministration for Drift Udarbejdelse af bygherreprogram, ny genbrugsstation Opgørelse parkeringskontrol Svendborg Kommune Rundkørsel i krydset Ole Rømers Vej/Femte Maj Plads Projekt for ny stibro over Johannes Jørgensens Vej Etablering af lovlige graffitiarealer Forslag til ændret administrativ organisation Udmøntning af Handicappolitik Pinsearrangementet i Christiansminde Offentlige badebroer Fremtidig bemanding af landbrugsteamet i Miljø og Teknik Anlægs- og driftsbudget for Natur & Vand Lukket - Lukket - Renovering af Lundby Skole Lukket - Orienterings- og efterretningssager...38

3 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Godkendelse af dagsorden 07/45 Beslutningstema: Teknisk direktør Godkendelse af dagsorden. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 2. Fællesadministration for Drift 09/2432 Beslutningstema: Drift Placering af den samlede administration for Drift. Sagsfremstilling: I forbindelse med bygherreprogrammet og disponeringen af den nye genbrugsplads som helhed, er det nødvendigt at drøfte placeringen af administrationsbygningen for Svendborg Affald. I forbindelse med den tidligere vedtagne plan ( Affaldshandleplan ) blev det besluttet at samle administration og drift for Svendborg Affald på den nye genbrugsstation. Siden ovennævnte beslutning blev taget, har Miljø og Teknik ændret organisationen, hvilket bl.a. indebærer en samling af alle driftsafdelinger under "Drift". Ændringerne består i, at Miljø og Teknik har søgt stordriftsfordele og synergier samt læring og udvikling i Driften ved at: sammenlægge Entreprenørafdelingen, Beredskab, Svendborg Affald og Svendborg Kraftvarme udnævne én afdelingschef for "Drift" etablere en fælles økonomifunktion etablere en fælles administrativ funktion etablere fælles faciliteter for driftspersonale og maskinvedligehold Da målet med organisationsændringen har været at samle organisation og mandskab for Driften et sted, vil følgende senarier kunne overvejes: Model A. Indretning af fælles administration i forbindelse med Entreprenørafdelingen på Bodøvej 14/18 ved tilbygning eller ved opførelse af ny bygning. Samtidig opføres driftsbygning på den ny genbrugsstation indeholdende bl.a. omklædningsfaciliteter til driftspersonalet i Svendborg Affald. 20

4 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Arbejdsmiljøreglerne kræver, at der skal være mandskabsfaciliteter (bad, toilet, brus, omklædning m.m.) hvor driftspersonalet for Svendborg Affald møder og har sit daglige virke. Model B. Placering af administrationsbygning kun for Svendborg Affald på ny genbrugsplads sammen med driftsbygning med mandskabsfaciliteter for Svendborg Affalds driftspersonale. Model C. Selskabsgørelse af Svendborg Affald, f.eks. således at Svendborg Affald A/S f.eks. indgår i holdingkonstruktion sammen med Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S Model D. Der bygges en driftsbygning i forbindelse med den ny genbrugsstation med bl.a. omklædningsfaciliteter til driftspersonalet i Svendborg Affald. Arealet i forbindelse med den nye genbrugsplads disponeres således, at der senere kan etableres en administrationsbygning for Svendborg Affald. Forsyning til en eventuel administrationsbygning forberedes i forbindelse med anlæg af genbrugsstationen. Mulighederne for en fælles administrationsbygning for den samlede drift undersøges, som et naturligt afsæt af den vedtagne Driftsorganisation under Miljø og Teknik. Samtidig undersøges muligheden for etablering af Svendborg Affald i en holding-konstruktion. Den endelige beslutning afvendter en afklaring af salg af Svendborg Kraftvarme, idet der heri indgår lejemål for administrationslokaler. Generelt. Uanset hvilken model der vælges, skal der bygges en driftsbygning i forbindelse med den ny genbrugsstation med bl.a. omklædningsfaciliteter til driftspersonalet for Svendborg Affald. Denne disponering vil være den samme uanset hvilken model man vælger. Økonomiske konsekvenser: Udgifter ved en ny genbrugsstation til afsætning af stik til el, it, varme, vand og kloak til en eventuel administrationsbygning vil være begrænsede, så længe disse udføres i forbindelse med opførelse af driftsbygning på genbrugsstationen. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: Model D vælges. Der bygges en driftsbygning (ikke administration) i forbindelse med den ny genbrugsstation med bl.a. omklædningsfaciliteter til driftspersonalet i Svendborg Affald, Etablering af en administrationsbygning samt evt. etablering af Svendborg Affald i en holding-konstruktion afventer en afklaring af salg af Svendborg Kraftvarme. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : 21

5 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Godkendt. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 3. Udarbejdelse af bygherreprogram, ny genbrugsstation 09/2431 Beslutningstema: Svendborg affald Frigivelse af kr. til udarbejdelse af bygherreprogram samt til arkæologiske forunderøgelser. Sagsfremstilling: Udvalget Miljø og Teknik besluttede på mødet den 12. november 2007 placeringen af den ny genbrugsstation. På arealet, hvor genbrugsstationen skal placeres, er der iværksat arkæologiske forundersøgelser. Disse pågår p.t., og afslutningstidspunktet er betinget af, om der findes noget af interesse på området. Der er i løbet af 2008 nedsat en projektgruppe, der har arbejdet videre med diverse afklaringer og foretaget besigtigelsestur af andre genbrugsstationer som inspiration. Den indhøstede viden skal nu bearbejdes i forhold til disponering af pladsen som helhed, herunder sikring af genbrugsstationens fremtidige virke som en moderne genbrugsplads for effektiv miljørigtig affaldshåndtering og sikring af moderne manskabsfaciliteter. Desuden sikres udarbejdelse af den i lokalplanen krævede VVMundersøgelse i denne fase af projektet. Denne samlede bearbejdning indgår i et bygherreprogram der danner grundlaget for et egentligt udbudsmateriale. Det anbefales, af ressourcemæssige årsager, at udarbejdelse af bygherreprogrammet sker i samarbejde med ekstern rådgiver som tilkobles sagen. Dette nødvendiggør, at der frigives midler til honorar. Økonomiske konsekvenser: Skønnede udgifter til rådgiverhonorar og arkæologiske forundersøgelser udgør ca kr. Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Indstilling: Direktionen indstiller til oversendelse til Økonomiudvalget, at der frigives kr. fra anlægsbevillingen på 30 mio. kr. til udarbejdelse af bygherreprogram samt til arkæologiske forundersøgelser. 22

6 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Bilag: Åben Svendborg ny genbrugsstation. Revideret tidsplan.pdf Åben - VVM-notat omkring Genbrugsstationen Åben Notat om udbudsformer.docx Åben Byggeprogram Genbrugsstation i Svendborg.docx Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles, idet der ikke er krav om VVM, hvorfor forudsætningen for det videre forløb i første omgang er en screening. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 4. Opgørelse parkeringskontrol Svendborg Kommune /16528 Beslutningstema: Byg, Vej og Miljø Antallet af foretagne parkeringskontroller i Svendborg Kommune i 2008 forelægges til udvalgets orientering. Sagsfremstilling: Parkeringskontrol Nord har, jf. aftalen, i 2008 behandlet 3405 parkeringsafgifter, hvoraf 3330 er fastholdt til betaling. Der har været 130 klagesager, hvoraf 33 er blevet eftergivet. Der er eftergivet 42 p.g.a. tekniske fejl o.l. Der er i perioden til 31. december 2008 indbetalt i alt kr., heraf kr. på udenlandske indbetalinger. Efter fradrag til staten og Parkeringskontrol Nord, er resultatet et overskud til Svendborg Kommune på kr. efter fradrag af 50% afgift til staten samt entreprisesum til Parkeringskontrol Nord. Økonomiske konsekvenser: Overskuddet til Svendborg Kommune på kr. er en del af den samlede forventede indtægt til betalt parkering på kr. i Indstilling: Direktionen forelægger sagen til udvalgets orientering. Bilag: Åben - Opgørelse vedr. parkeringskontrol i Svendborg Kommune i 2008 (00676). Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 5. Rundkørsel i krydset Ole Rømers Vej/Femte Maj Plads. 08/34654 Beslutningstema: 23

7 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Anlæg og Ejendom Godkendelse af detailprojekt for en rundkørsel i krydset Ole Rømers Vej/Femte Maj Plads samt frigivelse af bevilling.. Sagsfremstilling: Ved beslutning om at etablere et nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej blev det besluttet, at der skal etableres en rundkørsel ved Femte Maj Plads. Det rådgivende firma Rambøll Danmark A/S har udarbejdet et detailprojekt. Da der er bustrafik på både Ole Rømers Vej og Femte Maj Plads, er bus valgt som dimensionsgivende køretøj og sættevogn som tilgængelighedskrævende køretøj. Rundkørslen anlægges som en byrundkørsel med en midterø på 15 m i diameter. Etablering af rundkørslen kræver fældning af 8 store platantræer. For at genskabe det grønne helhedsindtryk er der i projektet indregnet udgift til etablering af ny beplantning i rabatarealer og i rundkørslens midterø for at synliggøre rundkørslen. Projektet vil ligge beslag på eksisterende parkeringsplader på vejareal, langs boligejendommene. Pladserne anvendes af ejendommens beboere. Projektet indeholder etablering af et tilsvarende antal parkeringspladser. Gennemførelse af projektet kræver arealerhvervelse fra boligejendommene langs Femte Maj Plads, der tilhører Boligselskabet Bsb Svendborg. På et møde med boligselskabet er det aftalt, at de nødvndige arealer kan mageskiftes med et eksisterende vejareal langs boligejendommene. Denne aftale er i overensstemmelse med Svendborg Kommunes mål om, at overføre offentlige vejarealer til privat vejarealer. Rundkørslen vil have en hastighedsnedsættende effekt for trafikken på Ole Rømers Vej. Der er i en 10-års periode registreret 3 uheld i krydset med 1 alvorlig tilskadekommen. Der forventes ingen reduktion i antallet af uheld på grund af det i forvejen lave uheldsantal, men alvorligheden forventes nedsat grundet den lavere hastighed. Projektet indeholder tillige tiltag til sikring af skolebørns krydsning af Mølmarksvej ved Gyldenbjergsvej i form af indsnævring af Mølmarksvej til ét spor. Der er i en 10-års periode registreret 4 uheld i krydset med 1 alvorlig og 3 lettere tilskadekomne. Med den foreslåede udformning forventes en reduktion i antal uheld på 50%. 24

8 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Anlægsarbejdet forventes påbegyndt medio juni 2009 med arbejdet ved Gyldenbjergvej og erstatningsparkeringspladser ved boligejendommene langs Femte Maj Plads. Arbejdet med etablering af selve rundkørslen påbegyndes primo august 2008 på hvilket tidspunkt stibroen over Johannes Jørgensens Vej er etableret. Arbejdet forventes afsluttet medio november 2009 på nær slidlag og permanent afstribning, der forventes udført i juni Økonomiske konsekvenser: Der er udarbejdet et økonomisk overslag i prisniveau ultimo 2008 på projektet. Overslaget er på kr. inkl. rådgiverhonorar. Der er i budgettet et rådighedsbeløb på 6,194 mio. kr., til trafikbetjening af nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej. Det samlede rådighedsbeløb skal finansiere rundkørsel ved Fente Maj Plads og en ny stibro over Johannes Jørgensens Vej. Detailprojektering og efterkalkulation har vist, at projektets samlede anlægssum vil være kr. dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på kr. På udvalgets møde den 22. oktober 2008 er det oplyst, at der kan forventes en merudgift på ca kr. Lovgrundlag: Vejloven Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at detailprojektet godkendes, der bevilges og frigives kr. fra rådighedsbeløb til trafikbetjening af nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej, der bevilges og frigives restbeløb på kr. finansieret af trafiksikkerhedsforanstaltninger i Herefter udgør restrådighedsrammen kr. Bilag: Åben - Rundkørsel Femte Maj Plads Åben - T9.200.pdf Åben - T1.700.pdf Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 6. Projekt for ny stibro over Johannes Jørgensens Vej. 08/26061 Beslutningstema: Anlæg og Ejendom Godkendelse af detailprojekt for stibro over Johannes Jørgensens Vej samt frigivelse af bevilling. 25

9 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Sagsfremstilling: Ved beslutning om, at etablere et nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej, blev det samtidig besluttet, at der skal etableres en rundkørsel ved Femte Maj Plads. For at skabe bedre forhold for bløde trafikanter til Vestre Skole ønskede udvalget at se nogle forslag til en stibro over Johannes Jørgensens Vej. Herved undgås, at alle børn syd for Johannes Jørgensens Vej skal krydse denne i niveau og fortsætte ad Ole Rømers Vej gennem den nye rundkørsel. I stedet kan de komme til skolen ad Gyldenbjergvej, som er en mindre befærdet villavej. Ved Gyldenbjergsvej krydsning af Mølmarksvej skal der etableres en bedre krydsningsmulighed. Dette forhold er indarbejdet i projektet for rundkørslen ved Femte Maj Plads/Ole Rømers Vej. På møde den 20. oktober 2008 besluttede Udvalget for Miljø og Teknik, at der arbejdes videre med en stålbro med brodæk af plastkomposit. Det rådgivende firma Gimsing & Madsen A/S har udarbejdet et detailprojekt for en stibro med ovennævnte specifikationer. Stibroen får en længde på ca. 45 m og bliver placeret hen over Johannes Jørgensens Vej mellem Bontvedvej og Gyldenbjergvej. Broen er forudsat udført med rækværk i varmgalvaniseret stål. Der er mulighed for at integrere belysningen i håndlisten, men af økonomiske årsager er der projekteret almindelig stibelysning ved broens tilslutningsanlæg. Brooverbygningen præfabrikeres og transporteres til brostedet med afsluttende montage i en natlig spærring for trafikken på Johannes Jørgensens Vej. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo april 2009 og broen forventes af stå færdig medio juli Arbejdet koordineres med rundkørselsprojektet ved Ole Rømers Vej/Femte Maj Plads, således broen står færdig, inden arbejderne på rundkørslen påbegyndes. Økonomiske konsekvenser: Der er udarbejdet et økonomisk overslag i prisniveau ultimo 2008 på projektet. Overslaget er på kr. Efter finansiering af rundkørsel ved Femte Maj Plads er der på budgettet et rådighedsbeløb på kr. Det endelige valg af brotype har efter detailprojektering og efterkalkulation medført en meromkostning på kr. Lovgrundlag: Vejloven. 26

10 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Detailprojektet godkendes, Der bevilges og frigives kr. fra rådighedsbeløbet til trafikbetjening af nyt forretningscenter ved Ole Rømers Vej, Der bevilges og frigives resterende beløb på kr. finansieret af rådighedsrammen for stier i Bilag: Åben - Bro_ pdf Åben - Bro_ pdf Åben - Stibro over Johs. Jørgensens Vej Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 7. Etablering af lovlige graffitiarealer 08/44094 Beslutningstema: Kultur og Planlægning PL/BSM Forsøg med etablering af lovlige graffitiarealer i Svendborg kommune. Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur og Planlægning har på baggrund af et oplæg om Lovlige graffitiarealer fremsendt af Ungdomsrådet ønsket at få udarbejdet et forslag til etablering af lovlige graffitivægge i Svendborg. Forslaget udarbejdes i samarbejde med og på baggrund af Ungdomsrådets projektbeskrivelse. Ungdomsrådet peger på, at der i Svendborg ikke findes tilbud til unge, der gerne vil udøve graffiti som en kreativ udtryksform, der ofte ses i sammenhæng med hiphop kulturen. Biblioteket har gennem flere år stået i spidsen for en hiphop workshop, der afvikles med stor succes og tilslutning. I hiphop kulturen indgår udover graffitimaling elementer som skateboarding, rapmusik og breakdancing. I debatten om lovlig kontra ulovlig graffiti pointerer Det kriminalpræventive råd i rapporten "Ud med den ulovlige graffiti", at et præventivt arbejde ikke bør rettes mod at bekæmpe en kultur, men på at forebygge det kriminelle element i kulturen. Der findes tilsyneladende ingen undersøgelser, der entydigt argumenterer for at lovlig graffiti fører mere ulovlig graffiti med sig. Og i denne sag hvor det primære formål er at pege på egnede steder til lovlig graffiti som en del af unges kultur, peger Det kriminalpræventive råd på, at intet tyder på at unge uden problemer bliver inddraget i anden kriminalitet via graffiti. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Kultur og Planlægning gør sig klart, om man ønsker at bekæmpe graffitikulturen generelt eller 27

11 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den forebygge dens ulovlige element. Ved at udpege arealer i Svendborg til lovlig graffiti satses der på sidstnævnte metode, men den bør ifølge Det kriminalpræventive råd være en del af en bredere graffitistrategi. Arealer som Ungdomsrådet har peget på i samarbejde med Kultur og Planlægning er følgende: 1. Tre betontunneler under hhv. Skolegade, Bellevuevej ved Christiansminde samt Johannes Jørgensens vej ved jernbanen. 2. Et areal nord for Toldboden/ Nordre havnevej ved den nedlagte Lenes Fastfood (område 7 i Havneplanen) Ad. 1 Tunnelerne kan ifølge Ungdomsrådet tages i brug som de står nu. Men det kan overvejes om de skal have en overmaling inden ibrugtagning. Ad. 2 På arealet ved Nordre Havnevej (se bilag) monteres et antal krydsfinerplader på betonelementer, som lånes hos Teknik og Miljø/Svendborg Havn. Det er en relativ billig og mobil løsning, der giver mulighed for at eksperimentere med selve opstillingen af væggene, så de også visuelt passer ind i området. Det kan overvejes, om der skal opstilles bænke på arealet, for at gøre det mere indbydende som opholdsrum. M.h.t. vedligeholdelse af graffitivæggen på havnen, ønsker Ungdomsrådet mulighed for at overmale/rense pladerne én gang i kvartalet. Legaliseringen af de udvalgte områder offentliggøres ved åbningsarrrangement i foråret 2009, der arrangeres af Ungdomsrådet. Fra den pågældende dag gennemføres de legale graffitiområder som et forsøg i et år, hvorefter projektet evalueres. Arealet, der foreslås anvendt til lovlig graffiti i en forsøgsperiode er en del af delområde 7 i havnelokalplanen (349) og er udlagt til offentlige formål/byrum. Anlægget af nyt byrum indgår i havneplanlægningen, men er endnu ikke finansieret. Administrationen foreslår, at der udarbejdes et forslag om midlertidig anvendelse af arealet til andre fritidstilbud, som fx. skaterareal, streetbasket bane, beachvolley, borde og bænke. Forslaget supplerer de tanker der ligger bag dispositionsplanen for Havnens rum og pladser (2007). Ved en disponering til midlertidige aktiviteter, skal der tillige sikres parkeringsmuligheder. På mødet i Udvalget for Kultur og Planlægning, vil der blive orienteret om hovedideen i forslaget. Administrationen bemærker, at Udvalget for Miljø og Teknik på møde den 18. august har drøftet problemstillinger i forhold til graffiti, hvorfor nærværende sag efterfølgende tilbagesendes til dette udvalg. Økonomiske konsekvenser: Der beregnes udgifter til: 28

12 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Plader og stolper Etablering/montering af vægge Leje af 12 betonklodser i Entreprenørafdelingen Åbningsarrangement Maling til kvartalsvis vedligeholdelse af 75 m² vægge I alt kr. Indstilling: Administrationen indstiller, under forudsætning af efterfølgende tiltrædelse i Udvalget for Miljø og Teknik at : de udpegede tunneler fungerer som lovlige graffitiarealer i en projektperiode på et år, gældende fra den dato i foråret 2009, hvor legaliseringen offentliggøres ved et åbningsarrrangement, der på det udpegede areal ved havnen opstilles plader til lovlig graffitimaling i en projektperiode på et år, gældende fra den dato i foråret 2009, hvor legaliseringen offentliggøres ved et åbningsarrrangement, der afsættes et rammebeløb til materialeomkostninger i den ét årige projektperiode på kr. sagen videresendes til Udvalget for Miljø og Teknik Miljø og Teknik`s bemærkninger: Udvalget for Miljø og Teknik har på mødet den 18. august 2008 truffet følgende beslutning: Oversendes til Børn- og Ungeudvalget. Administrationen opgør de årlige udgifter til forebyggelse og fjernelse af graffiti. Ved nyanlæg tænkes i forebyggende foranstaltninger mod graffiti, f.eks. ved etablering af beplantning. Miljø og Teknik finder forslaget om anvendelse af de tre betontunneler til graffiti betænkelig. Det vurderes at kunne danne præcedens i forbindelse med eventuelle kommende ønsker om anvendelse af øvrige tunneler til samme formål. Som udgangspunkt bør kommunale bygværker ikke anvendes til dekoration selv under ukontrollerede forhold. Forslaget om opstilling af plader til lovlig graffitimaling på havnearealet i en projektperiode på 1 år, finder Miljø og Teknik acceptabel. Den anbefalede placering på havnearealet umiddelbart mellem den katolske kirke og havnebassinet vurderes imidlertid at kunne være problematisk i forhold til den samlede visuelle oplevelse af området, og bør derfor nøjere overvejes. Finansiering af projektet afholdes over Kultur og Plans rådighedskonto. Med baggrund i ovenstående synspunkter foreslår administrationen i Miljø og Teknik, at tunneler og andre bygningsværker ikke anvendes til graffitimaling, samt at der kan opstilles plader til graffitimaling på havnearealet efter nærmere aftale med administrationen i Kultur og Plan. Indstilling Administrationen for Miljø og Teknik anbefaler sagen til drøftelse i Udvalget for Miljø og Teknik. 29

13 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Bilag: Åben - Ungdomsrådets projektbeskrivelse - Lovlige graffitiarealer i Svendborg kommune Åben - Kort, graffitiareal på havnen Åben - Ny grøn graffiti-strategi Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilling godkendt og oversendes til Udvalget for Miljø og Teknik Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet den nærmere placering i Havnens delområde 8 drøftes med administrationen i Kultur og Plan. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 8. Forslag til ændret administrativ organisation 08/44113 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af ny administrativ organisation. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2008 den overordnede model for kommunens administrative organisation. Byrådet valgte modellen med 4 sektordirektører (model 1). I forlængelse af Byrådets beslutning har direktionen udarbejdet forslag til placering af de områder og afdelinger, der ikke var endeligt placeret i den valgte model. Forslaget indebærer, at: Jobcenter placeres under Økonomi Borgerservice, IT, ESDH placeres i nyt direktørområde Trafik og Havne placeres i nyt direktørområde Erhverv, SUS, Fækstforum og andre udviklingsprojekter placeres i nyt direktørområde Nærdemokratiudvalg placeres under Miljø og Teknik Integrationsområdet placeres under Børn og Unge Indkøbsafdelingen placeres under Økonomi Juridisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Kommunaldirektørområdet og Grafisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Forslaget vedrører alene den administrative struktur. Den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret, indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Forslaget er i høring hos de berørte afdelinger og medarbejdere. Eventuelle høringssvar vil foreligge på mødet. Økonomiske konsekvenser: Forslaget medfører ingen ændringer af de økonomiske konsekvenser af model 1. 30

14 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler den foreslåede udmøntning af model 1. Bilag: Åben - Notat - administrativ struktur.doc Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalget mener, at it bør placeres i kommunaldirektørens område. Det bør overvejes at placere nærdemokrati centralt samt at placere Kollektiv Trafik i Miljø og Teknik. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 9. Udmøntning af Handicappolitik 08/13291 Beslutningstema: Handleplaner. Sagsfremstilling: Den godkendte Byrådet Svendborg Kommunes Handicappolitik. Kommunens mål med Handicappolitikken er at styrke sektoransvaret, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. Handicappolitikken skal udmøntes i de enkelte direktørområder i konkrete handleplaner og initiativer. For at sikre koordinering på tværs af direktørområderne er der nedsat en tværgående styregruppe med repræsentanter fra de enkelte direktørområder. Styregruppen har nu indsamlet direktørområdernes handleplaner og forelægger disse til politisk behandling. Høringssvar fra Handicaprådet vil foreligge på mødet. Indstilling: Administrationen anbefaler, at handleplanerne tages til efterretning. Bilag: Åben - Samlet oversigt over handleplaner Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udsat. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 10. Pinsearrangementet i Christiansminde 09/2842 Beslutningstema: 31

15 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Anlæg og Ejendom Godkendelse af 3-årig aftale med "Den Nye Børnehjælpsdag" om Pinsearrangementet i Christiansminde. Sagsfremstilling: I årene har Svendborg Håndboldklub stået som arrangør af Pinsearrangementet i Christiansminde, sidste år i samarbejde med Den nye Børnehjælpsdag i Svendborg (DNB). SH ønsker ikke at fortsætte som arrangør, men DNB vil gerne overtage arrangementet og har anmodet om en 3-årig aftale. DNB er en lokal støtteforening for Børnehjælpsdagen og foreningens formål er at yde økonomisk støtte til arbejdet med anbragte og omsorgssvigtede børn og unge. Indsamlingen af midler sker bl. a. ved afholdelse af arrangementer. Arrangementet i Christiansminde er planlagt til dagene fra fredag til tirsdag i Pinsen, i alt 5 dage. Foreløbigt program og oplysninger om foreningen i øvrigt ligger på foreningens hjemmeside Ansøgningen fra DNB om Pinsearrangementet er drøftet med Kultur og Planlægning, der behandler DNB s ansøgning om lån af kommunens scenevogn m. m. Miljø og Teknik udfører en række mindre serviceydelser i forbindelse med Pinsearrangementet bl. a. klargøring af området og trafikskiltning. Arrangøren står for alt andet arbejde under arrangementet, herunder alle aftaler med leverandører og kunstnere. Administrationen anbefaler, at der indgås en aftale med DNB, der pt. ser ud til være den eneste organisation, der kan forny Pinsearrangementet i Christiansminde og skabe et overskud til almennyttige formål. Økonomiske konsekvenser: Arrangørerne af Pinsearrangementet har hidtil betalt en pladsleje til Svendborg Kommune på kr. pr. spilledag (2009). Kultur og Planlægning opkræver ikke pladsleje for tilsvarende arrangementer på sine områder, men Administrationen anbefaler, at pladslejen for Pinsearrangementet i Christiansminde opretholdes pga. det store slid, som arrangementer af denne type påfører det sårbare og lavtliggende areal ved kysten. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at der indgås en 3-årig aftale ( ) med den Nye Børnehjælpsdag i Svendborg om Pinsearrangementet i Christiansminde, og pladslejen på kr. pr. arrangementsdag, i alt kr. opretholdes. 32

16 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 11. Offentlige badebroer 08/9396 Beslutningstema: Anlæg og Ejendom Godkendelse af nærmere undersøgelse og vurdering af offentlige badebroer i kommunen med henblik på udarbejdelse af en langsigtet plan for renovering og udskiftning af badebroerne. Godkendelse af støtte til private badebroer med offentlig adgang samt godkendelse af kassation af de 2 kommunale badebroer i Lundeborg og ved Langemarken i Vester Skerninge. Sagsfremstilling: Bilaget indeholder en liste over de mest besøgte badestrande i Svendborg med angivelse af hvilke faciliteter, der findes på den enkelte strand. Badebroerne er dels sommerbroer, der er opsat i perioden ca. 1. juni - ca. 1. september, dels permanente broer. Strandenes geografiske placering er vist på kortbilaget. Administrationen vurderer: at badebroen ved Præstens Skov, Vester Skerninge, der i 2007 blev kasseret pga. dårlig stand, for fremtiden helt kan sløjfes, fordi broerne på stranden ved Langemarken og ved Ballen Havn kan dække behovet. at de kommunale sommerbroer i Lundeborg (bilagets punkt 5) og ved Langemarken (bilagets punkt 6) straks bør kasseres. De smalle broer er vakkelvorne pga. dårlige materialer og konstruktion, og sikkerheden er uacceptabel lav bl. a. pga. af bukke eller planker, der rager ud over brodækket. Det vurderes endvidere, at de ikke opfylder belastningsforskrifterne i DS 410. Det frarådes, at de 2 broer opsættes i sommeren at der bør etableres handicapadgang til badebroer på 1-2 kommunale strande. Der er således et aktuelt behov for 2 nye badebroer, henholdsvis ved Langemarken og i Lundeborg. Administrationen foreslår, at en ny bro i Lundeborg etableres som en permanent bro pga. af det store besøgstal på stranden og øget interesse for vinterbadning samt, at der ved Langemarken som hidtil etableres en sommerbro på den åbne kyst uden andre broer og anlæg. Driftsomkostningerne for en permanent bro er lavere end for sommerbroer, der opsættes og nedtages hvert år. Til gengæld er permanente badebroer udsatte i isvintre, men i de sidste mange år 33

17 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den har der ikke været is, der kan skade en solid bro. Levetiden for en permanent bro er ca. 30 år og for en sommerbro ca. 15 år. For badebroer med offentlig adgang, dvs. samtlige de i bilaget nævnte broer, skal konstruktionen af hensyn til badesikkerheden overholde belastningsforskrifterne i DS 410. Badebroerne i Christiansminde og på Øreodden opfylder forskriften. Administrationen har ikke overblik over, i hvilket omfang de private broer på kommunens arealer overholder normerne og anbefaler derfor, at broerne undersøges nærmere i sommeren Ved budgetforhandlingerne for 2009 blev der fremsat udvidelsesforslag med udskiftning af badebroer, men forslaget blev ikke prioriteret. I tidligere Svendborg og Gudme kommuner kunne brolaug og forpagtere af kommunens arealer få økonomisk støtte til private badebroer med offentlig adgang. Støtten var på maksimalt kr. pr. bro til dækning af materialeudgifter og diverse udgifter ved opsætning og nedtagning af broen. Administrationen anbefaler, at denne praksis fortsætter i Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Udgiften til en permanent badebro i Lundeborg er ca kr. og til en sommerbro ved Langemarken ca kr., i alt kr. Udgiften til opsætning og nedtagning af en sommerbro er kr. årligt. Udgiften til nærmere undersøgelse af de private badebroer med offentlig adgang er ca kr., der kan afholdes af driftsbudgettet for grønne områder. Opgaven udføres af fremmed rådgiver. Den årlige udgift til støtte til reparation af private broer (laugsbroer) på offentlige strandarealer skønnes at udgøre kr. årligt og den kan afholdes på driftsbudgettet for grønne områder. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om Bade- og Bådebroer. Kommunen er selv myndighed. DS 410. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at badebroen ved Præstens Skov i Vester Skerninge fremover sløjfes, og badebroerne i Lundeborg og ved Langemarken i Vester Skerninge kasseres og ikke opsættes i 2009, og der kan ydes støtte til materialeudgifter og til diverse udgifter til opsætning og nedtagning af private broer med offentlig adgang (laugsbroer) på kommunale arealer med indtil kr. årligt pr. bro, og administrationen i sommeren 2009 gennemgår brolaugenes private badebroer på kommunens arealer for at vurdere, i hvilket omfang belastningsforskrifterne i DS 410 er overholdt samt vurderer, hvor der mest 34

18 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den hensigtsmæssigt kan etableres handicapadgang ved 1-2 kommunale badebroer, samt administrationen vil i foråret 2009 fremlægger en samlet plan for udvalget for renovering, udskiftning og etablering af kommunale badebroer med henblik på budgetdrøftelserne for 2010 og fremover. Bilag: Åben - Oversigtskort badetrande.jpg Åben - Oversigt over badestrande i Svendborg Kommune Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet badebroen ved Lundeborg søges opsat allerede i 2009, hvis der tilføres eksterne midler til Tange Å-projektet. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 12. Fremtidig bemanding af landbrugsteamet i Miljø og Teknik 09/3624 Beslutningstema: Venstre Niels Høite Hansen, Venstre, har ønsket følgende optaget på udvalgets dagsorden: Fremtidig bemanding af landbrugsteamet i Miljø og Teknik. Sagsfremstilling: Det er venstres vurdering, at der stadigvæk er et stort efterslæb af ikke afsluttede sager på husdyrområdet. Venstre vurderer, at administrationen ikke kan klare myndighedsopgaven på husdyrområdet med den nuværende bemanding. Landbrugsteamet ønskes derfor fastholdt på de nuværende 8 medarbejdere, som alle skal besidde den viden, ser skal til for at behandle miljøgodkendelser af husdyrbrug. Bemandingen på 8 mand i landbrugsteamet ønskes fastholdt, indtil der er opnået en politisk acceptabel sagsbehandlingstid for husdyrsagerne. Arbejdsgange: 1. Alle sager startes i første tredjedel af sagsbehandlingen med et besøg på ejendommen med deltagelse af ansøger, dennes rådgiver samt kommunens sagsbehandler, såfremt ansøger ikke fravælger dette. 2. Fælles sagsbehandling, hvor man sidder over for hinanden for afklaring af diverse problemstillinger med det samme, såfremt ansøger ikke fravælger dette. 35

19 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Økonomiske konsekvenser: - Lovgrundlag: - Indstilling: Sagen fremlægges af Venstre med henblik på godkendelse af Udvalget for Miljø og Teknik. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Venstres indstilling om arbejdsgange godkendes, idet 4. sidste ord i begge punkter formuleres "ansøger/konsulent". Et flertal, Flemming Madsen (A), Mogens Johansen (A) og Jesper Kiel (EL) kan ikke støtte ønsket om en bemanding på 8 på landbrugsområdet. Venstre, Niels Høite Hansen (V) og Per Ulrik Jørgensen (V), ønsker en bemanding på 8 på landbrugsområdet, finansieret af de overførte midler på natur og miljø-området, idet kommunen er forpligtet til en rimelig hurtig sagsbehandling på et myndighedsområde. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 13. Anlægs- og driftsbudget for Natur & Vand 09/2647 Beslutningstema: Natur og Vand Udvalget skal tage stilling til udmøntning af anlægs- og driftsbudgettet for natur og vandløb. Efterfølgende forelægges sager om frigivelse af pengene til de enkelte projekter finansieret af anlægskontoen. Sagsfremstilling: Budgettet Budgettet for naturområdet og vandløbsområdet er opdelt i et driftsbudget og et anlægsbudget. Driftsbudgettet dækker den daglige drift og mindre projekter. Anlægsbudgettet dækker egentlige anlægsprojekter. Budgettet for natur og vandløb for 2009 fremgår af bilag 3. Af bilag 3 fremgår også overførsler, der primært stammer fra overførslerne fra 2007 til 2008, som ikke måtte bruges i 2008 på grund af Regeringens fastlåsning af budgettet. Besparelser Endelig fremgår af bilag 3 også størrelsen af de besparelser byrådet har besluttet. For anlæg besluttede Byrådet på mødet den at "der skal spares kr. ved at udskyde oprensning af søerne ved Christiansminde". 36

20 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den For driftskontoen besluttede Byrådet at "der skal spares kr. på Natur og Miljø i 2009 og kr. på Natur og Miljø i 2010 og frem". De præcise beløb fremgår af skemet, idet der er sket en teknisk regulering efter byrådsmødet. Besparelserne på driftsbudgettet i 2009 og 2010 foreslås udmøntet ved at tage pengene fra overførslen på kr. Besparelsen de efterfølgende år vil ske ved reduktion af driftsbudgettet. Disponering af overførslen Overførslen fra 2008 på kr. forslås disponeret således: Fastholdelse af medarbejdere til behandling af husdyrsager kr. Fastholdelse af medarbejdere til naturformidling i 2009 og kr. Naturpleje kr. Vandløbsrestaurering kr. Til dækning af besparelsen i 2009 og kr. Der er prioriteret sådan at landbrugsområdet og naturformidling friholdes for besparelser, da disse områder er væsentlige for kommunen lige nu. Det er vigtigt at få nedbragt sags mængden på landbrugsområdet helt, så vi kan komme ind i en normal situation. Naturformidling er et forsømt område i kommunen, som ønskes opprioriteret i forbindelse med Cittaslow og Nationalparkprojektet. Cittaslow handleplanen som blev vedtaget af byrådet den indeholder et projekt om naturformidling, der omfatter naturvejledning. Det fremgår, at der skal afsættes midler hertil over driftsmidlerne. Disponering af driftsmidlerne i Driftsbudgetterne for natur og vandløb dækker først og fremmest en række basisopgaver: På naturområdet er det: Fredningssager, formidling, drift af kvægtransportskibet Yrsa, pleje af natur, registreringer og overvågning. Det skønnes, at der skal bruges ca kr. til disse opgaver. På vandløbsområdet er det: Oprensning og grødeskæring i vandløb, opmålinger, formidling og vedligeholdelse af sluser mv.. Det skønnes, at der skal bruges ca kr. til disse opgaver. Restbeløbene på de 2 driftskonti, som tilsammen udgør ca kr. bruges til projekter som beskrevet nedenfor. Natur og vandløsprojekter Som anført ovenfor er der i 2009 et anlægsbudget på kr. hertil kommer en overførsel på kr. og der skal ske en besparelse på kr. Det samlede budget er således kr. Derudover kan der bruges ca kr. af driftsbudgettet til mindre projekter. Hertil kommer som foreslået kr. fra overførsler. Altså i alt ca kr. Prioriteringen af natur og vandløbsprojekter er sket i overensstemmelse med notat om strategi og handleplan i bilag 1. Udvalget for Miljø og 37

21 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Teknik har tidligere vedtaget en handleplan for vandløbsområdet. I notatet er der suppleret med en strategi for naturområdet, som udvalget også skal tage stilling til. I overensstemmelse med strategien er der udarbejdet en prioriteret liste over projekter, som vedlægges som bilag 2. Det store projekt for Tange Å på kr. foreslåes financieret over anlægskontoen. Hvis der opnåes tilskud fra staten, Havørred Fyn og andre fonde, kan der financieres andre projekter over anlægskontoen. De øvrige mindre projekter foreslåes som udgangspunkt financieret over driftsmidlerne i den prioriterede rækkefølge. Økonomiske konsekvenser: Ingen, da det er en udmøntning af det budget, der er vedtaget af byrådet. Lovgrundlag: De respektive love opgaverne udføres i overensstemmelse med. Specielt naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at de overførte midler fra 2008 disponeres som foreslået, og der igangsættes projekter i overensstemmelse med prioriteringslisten i bilag 2, Strategi for naturområder tiltrædes som grundlag for det videre arbejde. Bilag: Åben - Svendborg Kommunes naturpolitik - strategi og handlingsplan Åben - Prioriteret liste for anlægs- og driftsprojekter for natur og vandløb 2009 Åben - Oversigt over budgettet for natur og vandløb. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet naturformidling gennemføres for at leve op til Strategi Svendborg og Cittaslow handleplanen. Jesper Kiel (EL) kan ikke støtte en omfordeling fra natur og miljø til administrativ behandling af landbrugssager, som sker for at rette op på budgetforligets nedskæring af det administrative personale. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. 14. Lukket - Lukket - Renovering af Lundby Skole 15. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 38

22 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den

23 Udvalget for Miljø og Teknik s møde den Underskriftsblad: Flemming Madsen Niels Høite Hansen Per Ulrik Jørgensen Jesper Kiel Mogens Johansen Jens Munk Steen Gundertofte 40

24 Bilag: Svendborg ny genbrugsstation. Revideret tidsplan.pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17092/09

25 Id Opgavenavn 1 Forudsætninger 2 Studieture 3 Lokalplan godkendt 4 Miljørapport som grundlag for lokalplan 5 Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser 6 Landinspektøropmåling og kortgrundlag 7 Projektorganisation 8 Notater om programindhold, udbudsform, miljøgodkendelse og tidsplan 9 10 Godkendelsesproces 11 Procestidsplan, udbudsform og projektorganisation på UMT møde 12 Program godkendes 13 Forslag godkendes 14 Tilbudsgivere godkendes 15 Indstilling og licitationsresultat godkendes Fortidsminder 18 Undersøgelse af område for genbrugsstation 19 Undersøgelse af område for adgangsvej Myndighedsgodkendelser uden VVM 22 Screening 23 Offentliggørelse af screningsresultat 24 Udarbejdelse af ansøgning om kap 5 godkendelse 25 Sagsbehandling i kommunens miljøafdeling 26 Offentliggørelse af kap 5 godkendelse 27 Byggesagsbehandling og byggetilladelse i Svendorg kommune Program 30 Møder med arbejdsgruppe om indretning, udstyr mv. (3-4 møder) 31 Møde med arbejdsgruppe og personale 32 Møde med arbejdsgruppe og containerleverandør 33 Udarbejdelse af layout for affaldsstation 34 Udarbejdelse af program Forslag 37 Projekteringsmøde med arbejdsgruppe 38 Indretning af pladsen, mandskabsbygninger og øvrige bygninger 39 Overslag og revision/kontrol af budgetramme Udbud af bygninger og anlægsarbejder 42 Udbudsprojekt og teknisk beskrivelse 43 Udbudsbetingelser, tidsplan, tilbudsliste, udbudsbrev mv. 44 Møde om udbudsbetingelser 45 Invitation eller prækvalifikation af tilbudsgivere 46 Udsendelse af udbudsmateriale 47 Rettelsesblade og spørgemøde 48 Licitation Udbud af bygherreleverencer og inventar 51 Møde om bygherreleverencer 52 Teknisk beskrivelse, udbudsbetingelser, tidsplan, tilbudsliste, udbudsbrev mv. 53 Invitation af tilbudsgivere 54 Udsendelse af udbudsmateriale 55 Licitation Kontrahering 58 Evaluering af tilbud, indstilling og møde med bygherre 59 Møde med tilbudsgivere om kontrakter 60 Kontrakt Udførelse 63 Første spadestik 64 Totalentreprenørens detailprojektering af bygninger 65 Byggepladsindretning 66 Jord, kloak og dræn 67 Belægninger, støttemure og hegn 68 Installationer i terræn 69 Bygninger 70 Adgangsvej fra kraftvarmeværk 71 Adgangsvej fra rundkørsel Aflevering og driftsstart 74 Aflevering 75 Indvielse og driftsstart NY GENBRUGSSTATION I SVENDBORG Hovedtidsplan dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Projekt: Tidsplan Dato: on Opgave Opdeling Fremdrift Milepæl Oversigt Projektoversigt Eksterne opgaver Ekstern milepæl Deadline

26 Bilag: 3.2. VVM-notat omkring Genbrugsstationen Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17243/09

27

28

29 Bilag: Notat om udbudsformer.docx Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17286/09

30 NOTAT 19. januar 2009 Projekt nr JKA PROJEKT : Ny genbrugsstation i Svendborg EMNE : Udbuds- og entrepriseform FRA : Jørn Kaltoft Nielsen NOTAT TIL : Jan Yttesborg, Svendborg kommune 1 FORMÅL MED NOTATET Formålet med dette notat er at beskrive forskellige måder at organisere projektet på med hensyn til valg af entreprise- og udbudsform således, at Svendborg kommunes interesser varetagen på bedst mulig måde. Svendborg kommune har tidligere modtaget et notat om udbudsformer fra Carl Bro, af den , med gennemgang af forskellige udbudsformer som derfor ikke er gentaget i dette notat. I dette notat anbefales en partnering løsning, hvilket vi ikke gør i nærværende notat af årsager som anført nedenfor. 2 STATUS Projektets status er pt. følgende: Lokalplanen og lokalitet er godkendt. Skelplacering og afgrænsning af grunden er ikke fastlagt endelig. Repræsentanter fra Svendborg Kommune og brugerne har besigtiget flere genbrugspladser og har besluttet at pladsen skal være niveaudelt og ikke en flad plads. Programmering er netop iværksat. Undersøgelser for fortidsminder er iværksat. Endelig beslutning om udbudsform er ikke taget. VVM undersøgelse overvejes, iht. særskilt notat fra Orbicon af den LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Sivlandvænget 29 DK-5260 Odense S Telefon Telefax Danske Bank, Holmens Kanal Konto CVR nr MEDLEM AF FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI MEDLEM AF LEIF HANSEN GRUPPEN

31 3 OVERVEJELSER INDEN VALG AF UDBUDS- OG ENTREPRISEFORM Inden man som bygherre vælger udbuds- og entrepriseform skal der gøres en række overvejelser hvoraf de væsentligste er følgende: Hvor stor skal brugerindflydelsen være på udformning, kvalitet og funktioner? Hvor stor vægt lægges der på opfyldelse af funktioner og kvalitet? Hvor vigtig er prisen i forhold til opfyldelse af funktioner og kvalitet? Hvor vigtig er tiden? Hvilke udbudsregler gælder i det aktuelle tilfælde? 4 UDBUDSFORMER Overordnet arbejder man typisk med følgende entrepriseformer: Fagentreprise Hovedentreprise Totalentrepriser (evt. ved omvendt licitation og partnering) Bygherreleverancer Regningsarbejder Partnering er ofte nævnte som en entrepriseform, men strengt taget er partnering en samarbejdsform, hvor der laves en særlig samarbejdsaftale mellem de implicerede parter, og det juridiske grundlag er typisk her i Danmark, en totalentreprisekontrakt. Partnering er særlig aktuel ved komplekse projekter, hvor det er vigtigt at få udførelseskompetence med ind i projektforløbet fra starten således, at entreprenøren med sin viden om udførelsesmetoder og priser kan påvirke projektet fra starten således at der vælges optimale løsninger. Ved partnering er priskonkurrencen på anlægsarbejderne ikke særlig udtalt. Det væsentlige ved projektet er genbrugsstationens funktionelle indretning og sammenholdes dette med at anlægsprojektet ikke er specielt kompliceret, mener vi ikke at fordelene ved partnering har betydning i det aktuelle tilfælde. Det er bedre for Svendborg kommune at sikre konkurrence på udstyr, anlægs- og byggearbejder som udgør den absolut væsentligste andel af de samlede omkostninger docx 2

32 5 ANBEFALING Det anbefales at gennemfører anlægs- og bygningsarbejder i totalentreprise, og indkøbe container og komprimatorer som bygherreleverance. Argumenterne for at indkøbe container og komprimatorer som bygherreleverance er følgende: Der spares administrations- og risikosalær på 5-15 % som en anlægsentreprenør beregner sig for at indeholde dette i entreprisen. Prisdannelsen for indkøb af container og komprimatorer er mere synlig og der kan forhandles direkte med leverandørerne. Der er risiko for at den billigste totalentreprenør ikke har den/de bedste og billigste container- og komprimatorleverandører med. Anlægsentreprenøren har formentlig ingen kompetence inden for området, hvilket betyder at bygherrens indsats og beslutninger formentlig ikke bliver mindre af den grund. Bygherrens driftspersonale får en større indsigt i produkternes funktion og maximal indflydelse på valg af produkter, hvilket er en fordel ved den efterfølgende drift. Det anbefales at invitere få leverandører til at byde på udstyret på basis af funktionsudbud. Hvad de øvrige entrepriser angår anbefales det at udbyde disse i totalentreprise på basis af projektforslag hvor indretningen, kvalitets- og funktionskrav er fastlagt i udbuddet. Argumenterne herfor er følgende: Brugerne får stor indflydelse på indretning af pladsen og bygningerne samt udstyr Totalentreprenørerne konkurrere på detailudformning af bygningerne, men ikke på indretningen Der er en ansvarlig entreprenør for anlægs- og byggeentreprisen. Der er ikke rådgiverskift undervejs med risiko for informationstab, idet LH udformer programmet og følger sagen til aflevering. Hovedentreprisens fordele er i dette tilfælde indbygget i totalentreprisen, idet brugerne har maximalt indflydelse på funktioner og indretning. Byggeriet kan startes hurtigere op. Byggeprogram, forslag og miljøgodkendelse udføres under samme rådgiveraftale. Den endelige grundstørrelse kan fastlægges på et tidligere tidspunkt. 6 LEIF HANSENS YDELSER Sammen med Orbicon som underrådgiver udføres der følgende rådgiverydelser: Byggeprogram og brugerafklaring Besigtigelse af anlæg i Sønderborg, Kolding, Odense og Otterup Hovedtidsplan og procesplan for byggeprogram og brugerafklaring Iværksættelse af undersøgelser for fortidsminder Ansøgning om Kap 5 godkendelse og evt. VVM undersøgelse Projektforslag og funktionsbeskrivelse til totalentrepriseudbud Afvikling af totalentreprisekonkurrence efter tilbudsloven docx 3

33 Opfølgning af totalentreprenørens ydelser under detailprojektering og udførelse docx 4

34 Bilag: Byggeprogram Genbrugsstation i Svendborg.docx Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17283/09

35 19. januar 2009 Projekt nr JKA Ny Genbrugsstation i Svendborg Disposition og indholdsfortegnelse af program for gengrugsstation. LEIF HANSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Sivlandvænget 29 DK-5260 Odense S Telefon Telefax Danske Bank, Holmens Kanal Konto CVR nr MEDLEM AF FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI MEDLEM AF LEIF HANSEN GRUPPEN

36 docx 2

37 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING Baggrund og mål for projektet Overordnede funktioner og arbejdsgange 5 2 BYGGESAGENS ORGANISATION Ejerforhold Bygherreorganisation 5 3 FORUDSÆTNINGER Plangrundlag og myndighedsforhold Lokalplan, miljørapport og geoteknisk rapport VVM undersøgelse Landbrugspligt Øvrige lovgrundlag, myndighedskrav, servitutter mv Godkendelsesprocedure Miljøforhold Forurening Drikkevandsinteresser Beskyttelse af vandhul på grunden Afvanding, dræn, spildevand og overfladevand Støj Støv Yderligere forundersøgelser Fortidsminder Grund og vejadgange Forsyninger Vand El Varme Data, antenne og telefon Affald Affaldsfraktioner og -mængder Lovgivning og regler for håndtering og opbevaring Håndtering og transport af affald Antal besøgende på pladsen FUNKTIONELLE KRAV Overordnet princip for indretning af genbrugspladsen Bygning Bemanding Rumoversigt for personalefaciliteter Rumoversigt over affaldsrum og øvrige rum Pladsen Parkering for personale Logistik Udstyr, container, komprimatorer mv Eksisterende udstyr som flyttes Nyt udstyr Skiltning docx 3

38 4.6 Arbejdsmiljø Fremtidssikring af genbrugspladsen 7 5 TEKNISKE KRAV 7 6 ØKONOMI 7 7 TIDSPLAN docx 4

39 1 INDLEDNING 1.1 Baggrund og mål for projektet 1.2 Overordnede funktioner og arbejdsgange 2 BYGGESAGENS ORGANISATION 2.1 Ejerforhold 2.2 Bygherreorganisation 3 FORUDSÆTNINGER 3.1 Plangrundlag og myndighedsforhold Lokalplan, miljørapport og geoteknisk rapport VVM undersøgelse Landbrugspligt Øvrige lovgrundlag, myndighedskrav, servitutter mv Godkendelsesprocedure 3.2 Miljøforhold Forurening Drikkevandsinteresser Beskyttelse af vandhul på grunden Afvanding, dræn, spildevand og overfladevand Støj Støv docx 5

40 3.3 Yderligere forundersøgelser 3.4 Fortidsminder 3.5 Grund og vejadgange 3.6 Forsyninger Vand El Varme Data, antenne og telefon 3.7 Affald Affaldsfraktioner og -mængder Lovgivning og regler for håndtering og opbevaring Håndtering og transport af affald Antal besøgende på pladsen 4 FUNKTIONELLE KRAV 4.1 Overordnet princip for indretning af genbrugspladsen 4.2 Bygning Bemanding Rumoversigt for personalefaciliteter Rumoversigt over affaldsrum og øvrige rum docx 6

41 4.3 Pladsen Parkering for personale Logistik 4.4 Udstyr, container, komprimatorer mv Eksisterende udstyr som flyttes Nyt udstyr 4.5 Skiltning 4.6 Arbejdsmiljø 4.7 Fremtidssikring af genbrugspladsen 5 TEKNISKE KRAV 6 ØKONOMI 7 TIDSPLAN docx 7

42 Bilag: 4.1. Opgørelse vedr. parkeringskontrol i Svendborg Kommune i 2008 (00676). Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 15540/09

43

44

45

46 Bilag: 5.1. Rundkørsel Femte Maj Plads Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

47 Rundkørsel Femte Maj Plads Overslag Projektering: Rådgiver rundkørsel Mølmarksvej ,- *1 Rådgiver ,- Eget arbejde , ,- Ekspropriation: Arealerhvervelse (80m² á 700,-) ,- *2 Ulemper (skøn) ,- *2 Matrikulær berigtigelse , ,- Entreprenørudgifter: Rundkørsel (overslag rådgiver) ,- Krydset ved Gyldenbjergvej ,- Deponering af jord ,- Vejbelysning ,- *3 Beplantning , ,- Total overslag ,- *1 Svendborg Kommunes udgift til ekspropriation i forbindelse med etablering af rundkørsel på Mølmarksvej ved Svendborg Storcenter er medtaget i overslaget for nærværende projekt. Udgiften er ikke budgetsat. *2 Beløbet er ikke med i overslaget, idet arealet indgår i et mageskifte. *3 Beløbet er ikke med i overslaget, idet udgiften afholdes af Svendborg Vejbelysning A/S. Renovering af den øvrige vejbelysning langs Femte Maj Plads medtages i programmet for kabellægning af luftledninger i Forbrug 2008: ,-kr 2009: ,-kr. 2010: ,-kr. Revideret 21. januar 2009

48 Bilag: 5.2. T9.200.pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

49 Fortov 1.50 Cykelsti 1.80 Variabel Variabel Midterhelle Variabel Cykelsti 1.80 Fortov Variabel 0.10 Variabel Snit B, 1:50 Snit gennem helle i tilfart. På Ole Rømers Vej er det vestlige fortov uberørt Note: Ubenævnte mål er i meter Ved fodgængerovergange sænkes kantstenen til 3 cm Vedr. placering af snit, se tegning Signaturer: Midterø 7.50 Trug 1.00 Overkørselsareal 1.50 Cirkulation 6.00 Cykelsti 1.80 Fortov 1.50 Rabat 0.60 SM Fald Detalje 1 ABB 300 mm muld GAB SG mm muld BG Snit A, 1:50 Rundkørsel 30 mm SMA 30 mm SMA 50 mm ABB 60 mm GAB I 200 mm SG II 360 mm BG 20 mm PA 40 mm GAB mm SG II 180 mm BG Fortovsflise fra depot / 100 mm granitchaussésten 30 mm afretningsgrus 120 mm SG II 150 mm BG Muld og græs Betonbelægningssten Granitkantsten i beton Betonkanststen i beton Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk Rds/Lfm Mief Maw Detalje 1, 1:10 Detalje af kansten i beton Projektnr Mål 1:50 Svendborg Kommune Rundkørsel ved 5. maj plads Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf Fax Tegning nr. Rev. RDS Tværsnit :10:25 Q:\2008\ \Cad\Vej\Tegn\T9.200.dwg

50 Bilag: 5.3. T1.700.pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

51 N Afstribning tilpasses eksisterende Note: Placering af alle tavler aftales med tilsynet forinden opsætning. Afstribning tilpasses eksisterende. Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk Rds/Lfm Mief Maw Projektnr Mål 1:500 Svendborg Kommune Rundkørsel ved Femte Maj Plads Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf Fax Tegning nr. Oversigtsplan Skilte- og afmærkningsplan Rev.

52 Bilag: 6.1. Bro_ pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

53

54 Bilag: 6.2. Bro_ pdf Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

55

56 Bilag: 6.3. Stibro over Johs. Jørgensens Vej Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

57 Stibro over Johannes Jørgensens Vej. Overslag Projektering: Rådgiver ,- Eget arbejde , ,- Geoteknik: Jordbundsundersøgelser , ,- Entreprenørudgifter: Stibro (overslag rådgiver) ,- Autoværn ,- Tilslutninger ,- Stibelysning ,-* Uforudsete udgifter , ,- Total overslag ,- * Beløbet er ikke medtaget i overslaget, idet udgiften afholdes af Svendborg Vejbelysning A/S. Den anførte pris er med en traditionel stibelysning, der koster til ca ,- kr. Belysning i håndlisten koster kr. Forbrug 2008: ,- kr. Forbrug 2009: ,- kr.

58 Bilag: 7.1. Ungdomsrådets projektbeskrivelse - Lovlige graffitiarealer i Svendborg kommune Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

59 Dokument vedrørende debatten om lovlige graffiti arealer i Svendborg Kommune Lovlige graffiti arealer i Svendborg Kommune? Baggrunden for behovet: Der er hvert år massiv tilslutning til bibliotekets hiphop arrangement. Mange unge identificerer sig med denne kultur og dens mange udtryksformer. En af dem er netop graffiti en visuel udtryksform som oftest anses som, og tænkes i sammenhæng med, hærværk. Dette er langt fra tilfældet, mange betragter graffiti som en kunstform. I mange byer har man derfor, for længst givet rum til, at folk kan male graffiti på lovlige murarealer. Heriblandt kan nævnes Fredericia, Næstved og København. I Svendborg eksisterer et sådant tilbud ikke, på trods af at Svendborg rummer mange kreative mennesker. Lovlig Graffiti Vs Ulovlig Graffiti: Et af de mest brugte argumenter fra modstandere af lovlige arealer til graffiti, handler om at lovlig graffiti angiveligt skulle føre mere ulovlig graffiti med sig. I Danmark findes der ingen egentlige undersøgelser eller afhandlinger på dette område. Det Kriminal Præventive Råd skriver i deres pjece om graffiti at der ikke findes entydige resultater eller virkninger af lovlig graffiti. I Sverige derimod er der udarbejdet en del opgaver om graffiti. Staffan Jacobsen, dr. fil. i kunstvidenskab fra universitetet i Lund og forfatter til en afhandling om graffiti udtalte 24. november 2004 til Jyllands-Posten: "Der er intet videnskabeligt belæg for påstanden om, at lovlig graffiti fører til mere ulovlig graffiti. Den lovlige graffiti enten mindsker den ulovlige graffiti eller gør hverken fra eller til. Stop Graffiti og andre nul tolerance-kampagner har det tilfælles, at de enten ikke har nogen effekt eller fremprovokerer en stigning som modreaktion." Et andet perspektiv at anlægge ville være at se på at man har taget del i kriminaliseringen af en ungdomskultur og kunstform. Som situationen er nu, i rigtig mange byer, har graffiti malere ikke mange muligheder. De kan enten tage til en by der tilbyder lovlige arealer. De kan også vælge at blive derhjemme og lade være med helt at beskæftige sig med graffiti og hiphop kultur som udtryksform, hvilket nok ikke må anses som værende realistisk. Den sidste mulighed er så at de går ud og maler graffiti på steder hvor det vil blive anset som hærværk. Ved ikke at stille arealer til rådighed, risikerer man at unge kaster sig ud i ulovlig graffiti hvad der måske ikke var deres intention til at starte med.

60 Dokument vedrørende debatten om lovlige graffiti arealer i Svendborg Kommune Mere baggrundsviden: På hjemmesiden finder man undersiden Forsvar for lovlig graffiti. Siden må anses som værende en af graffitimiljøets primære kommunikations og nyhedssider. Indholdet har derfor en høj værdi, og troværdighed, i debatten om graffiti. Hvordan skabes rammerne så for lovlige graffiti arealer? Først er det selvfølgelig nødvendigt at udvælge et eller flere arealer som skal skabe rammen for den lovlige graffiti. Et forslag har været at bruge de betontunneler som vi har en del af rundt omkring i Svendborg. Under Skolegade løber der således en tunnel, og det samme gælder under Bellevuevej ved Christiansminde, også under Johannes Jørgensens vej ved jernbanen er der betonarealer. Ens for disse tunneler er at de allerede bruges som lærred af graffitimalere og at de ikke er blevet renset nogensinde. Man kunne givetvis også finde mange andre egnede arealer til graffiti, det kunne f.eks. være en ide at kigge på offentlige mure på havnen, hvis sådanne eksisterer. Ideen er så at legalisere udsmykning af disse arealer, det kræver en beslutning hos politikerne, givetvis hos folk i kultur og fritids afdelingen eller i planlægnings og udviklings afdelingen. Derefter vil Svendborg Ungdomsråd bistå i offentliggørelse af beslutningen og arrangere en slags fernisering af arealerne, således at man som graffitimaler bliver gjort opmærksomme på de specifikke lovlige arealer. Videre drift af arealerne: Det vil muligvis være nødvendigt jævnligt at give arealerne en omgang ensartet maling, for at gøre plads til nye graffiti værker og sikre mangfoldighed samt interessen for de lovlige graffiti arealer. Graffiti malerne vil uden tvivl selv hjælpe til, og Ungdomsrådet kan bistå ved at mobilisere disse kræfter. Hele ideen bag projektet kan også ses som værende et projekt som skal styrke de unges egne kulturelle strømninger og gøre dem aktive som kultur skabere. At man kan mødes sammen og dyrke en sund, og lovlig, ungdomskultur, mener jeg personligt er en vigtig præmis for at få en velfungerende ungdom som hiver hinanden op og ikke trækker nogen ned. - Rasmus Emil Preston Rasmussen, medlem af Svendborg Ungdomsråd.

61 Bilag: 7.2. Kort, graffitiareal på havnen Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

62

63 Bilag: 7.3. Ny grøn graffiti-strategi Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

64 Udvalget for Børn og Unge s møde den Ny grøn graffiti-strategi 08/31832 Beslutningstema: Enhedslisten Enhedslisten ønsker følgende optaget på udvalgets dagsorden: Enhedslisten foreslår: Ny grøn graffiti-strategi - I samarbejde med ungdomsrådet finder administrationen egnede placeringsmuligheder for graffitimure, hvor man lovligt kan lave graffiti, på placeringer hvor det både er synligt uden at skæmme bybilledet. - Der udarbejdes en opgørelse over bygninger, tunneller og lignende, hvor bekæmpelsen af graffiti ophører og lovliggøres, fordi graffitien ikke har en synlighed som gør det nødvendigt at forhindre graffiti - Øvrige graffitiplagede bygninger udpeges med det mål, hvor det arkitektonisk er passende, at sikre beplantning i form af buske eller klatreplanter som i praksis vil forhindre graffiti. Administrationen bedes opgøre hvor mange penge der bruges på at fjerne graffiti, for at afdække om mindre graffitibekæmpelse kan finansiere vedligeholdelse af grøn graffitiforebyggelse i form af beplantninger og espalierer Begrundelse: Penge bruget på at fjerne graffiti er spildte penge, derfor skal den kemiske bekæmpelse nedbringes ved et forbygge i stedet for at male over. Der bliver lavet en del grim graffiti, men omvendt er der også graffiti som kan virke opmuntrende på en grå betonmur. Derfor synes vi skal tillade graffiti dels i fx tunneller og lignende, hvor det ofte er urealistisk at holde frit for graffiti. Samtidigt skal der også være plads til at unge kan boltre sig på særlige graffitimure uden at risikere en plettet straffeattest. Begge dele mener jeg vil nedbringe den ulovlige graffiti, som dog næppe vil forsvinde. Her kan man i stedet med fordele brug penge på beplantning og espalierer som forhindrer graffiti i stedet for løbende at fjerne at skulle fjerne graffitien, Fx synes jeg fint at toiletbygningen ved naturlegepladsen kunne blive pakket ind i slyngplanter og dermed yderligere fremhæve naturlegepladsens grønne udseende. Brugt på den rigtige måde mener jeg ikke at denne fremgangsmåde vil skade bygningen. Jeg vil hellere bruge penge på beskæring end på plastikmaling og sandblæsning. Stillet af Jesper Kiel, Enhedslisten Med det mål at nedbringe udgifterne til bekæmpelse af graffiti må kommunen skifte strategi. Der Ungdomsrådets forslag om at have en eller flere lovlige graffitimure Indstilling: Direktionen anbefaler sagen til udvalgets drøftelse. 1

65 Udvalget for Børn og Unge s møde den Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Oversendes til Børn- og Ungeudvalget. Administrationen opgør de årlige udgifter til forebyggelse og fjernelse af graffiti. Ved nyanlæg tænkes i forebyggende foranstaltninger mod graffiti, f.eks. ved etablering af beplantning. Afbud: Jens Munk (DF) og Mogens Johansen (A). Per Ulrik Jørgensen gik kl og deltog ikke i behandlingen af pkt. 16. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Oversendes til behandling i Udvalget for Kultur og Planlægning. Masoum Moradi (F) var fraværende. 2

66 Bilag: 8.1. Notat - administrativ struktur.doc Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21127/09

67 Notat vedr. opfølgning på den administrative organisation Direktionen besluttede den 18. december 2008 i forlængelse af Byrådets valg af model 1 at foretage en kort analyse med henblik på en konkretisering af modellen, herunder anbefaling af placering af de områder og afdelinger, der ikke kan betragtes som endeligt placeret i den valgte model. Kommunaldir. Område Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax. Der er i forlængelse heraf peget på følgende afdelinger og områder: Jobcenter, borgerservice, IT, ESDH, Trafik og Havne, Erhverv, SUS, Vækstforum og andre udviklingsprojekter, Nærdemokratiudvalg, Integrationsområdet Indkøbsafdeling Juridisk Afdeling Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling, 14, januar 2009 Sagsid Ref. Hans Ibsen/John Jensen Forslaget vedrører alene den administrative struktur og den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Jobcenter: Jobcentret forankres i det nynormerede direktørområde for Økonomi. Herved sikres tæt samspil med kommunens økonomistyring i øvrigt. I forbindelse med det igangværende fusionsarbejde i Jobcentret drøftes det faglige og praktiske samarbejde med Borgerservice og Erhverv. Borgerservice, IT og ESDH, Borgerservice, IT og ESDH integreres i en ny afdeling, der som fællesmængde får digitalisering og logistik. Afdelingen placeres i det nysammensatte direktørområde for "Kultur og Erhverv". Hermed sikres en god sammenhæng mellem kommunens "eksterne" udvikling (fx Citta Slow og serviceprofil) og den "interne" udvikling (fx arbejdsgangsanalyser og benchmarking). Trafik og havne Området fastholdes i det nysammensatte direktørområde for Kultur og Erhverv. Det er vurderingen, at der i de forgangne 2 år er opnået meget synlige resultater ved sammenhængen mellem kultur, plan og trafik/havne. Dette vil kunne understøttes yderligere ved sammenhængen til en ny afdeling for vækstinitiativer (se nedenstående). Hertil kommer, at der i de kommende år kan imødeses en meget væsentlig udviklingsopgave på havnearealerne. En opgave, der er meget snævert knyttet sammen med planafdelingen. Når området overgår til en stabil driftssituation kan den administrative placering genovervejes med henblik på evt. overflytning til Miljø og Teknik. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

68 Erhverv, SUS, vækstforum og andre udviklingsprojekter Der oprettes en ny afdeling, der samler følgende aktiviteter: erhverv, turisme, SUS, vækstforum og en række udviklingsprojekter (f.eks. sport study sydfyn, Brüxelles-kontoret, Forskerparken, Film Fyn og andre fynske udviklingsprojekter, fundraising). Afdelingens fællesmængde handler om vækstfremmende foranstaltninger. Nærdemokrati Nærdemokrati-området placeres ved direktørområdet for Miljø og Teknik, idet en betydelig del af dialogen med borgerne omhandler emner fra Miljø og Tekniks område: hertil kommer, at denne forankring vil sikre, at alle direktørområder har et tværgående ansvarsområder jfr ideerne bag den oprindelige kombinationsmodel. Integrationsområdet Der etableres en ny tværgående stabsfunktion for integrationsområdet. Herfra koordineres indsatsen i forhold til en ny tværgående integrationspolitik. Området placeres under direktørområdet for Børn og unge jfr. ovenstående. Indkøbsafdelingen Hvad angår indkøbsfunktionen anbefales denne placeret under økonomidirektørens område, hvor der både fagligt og systemmæssigt er en tæt sammenhæng i opgaver. Juridisk Afdeling Juridisk Afdeling får reference til kommunaldirektøren Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling Kommunikationsområdet og grafisk afdeling samles i en ny informationsafdeling. Afdelingen placeres med reference til kommunaldirektøren. Referenceforhold for sekretariatsbetjeningen af Byråd, Økonomiudvalg, og direktion afklares i forbindelse med den endelige strukturtilpasning. Tidsplan Direktionens forslag sendes i kort høring til de berørte afdelinger i perioden januar mhp. Politisk behandling i februar måned. Besparelsesudmøntning Ved gennemførelse af den valgte model med 4 fagdirektører forventes der i 2009 en besparelse på kr. ved nedlæggelse af en chefstilling og besparelsen på en medarbejder, men med lønudgift til direktør fra 1. april. Fra 2010 er forudsat en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen i 2009 kan gennemføres ved tilpasning af opgaver på Kultur-, Plan- og Erhvervsområdet samt omplacering af medarbejder indenfor Erhvervsområdet. Den permanente besparelse afklares i løbet af Side 2 af 3

69 ORGANISATIONSMODEL Kommunal. direktør HR Jura Kommunikation Grafisk Økonomi Budget og regnskab Konsulentafdeling ---- Indkøb Sekretariat Jobcenter B&U Sekretariat Distrikter Dagpleje Dagpasning Skoler Familieafdeling PPR Afdeling for specialområdet Integration SOC Sekretariat Sundhed og forebyggelse Myndighedsafdeling Socialafdeling Ældrehandicap M&T Sekretariat og udvikling Anlæg og ejendomme Byg, Vej og Miljø Natur og Vand Drift Nærdemokrati Kultur, Plan og Erhverv Sekretariat Kultur Fritid Plan Musikskole Ungdoms-skole Bibliotek Havn og trafik Erhvervs-kontor Vækstforum SUS Borgerservice, IT og ESDH Side 3 af 3

70 Bilag: 9.1. Samlet oversigt over handleplaner Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19080/09

71 Handleplaner Handicappolitik. Rekruttering og Fastholdelse på handicaphjælperområdet. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Handleplan Proces Tidsplan Social og Sundhed Tilbuddene på handicapområdet skal udvikles og tilpasses i samarbejde med mennesker med handicap gennem Handicaprådet og brugerorganisationer. Sikre stabilitet, kontinuitet og kvalitet for den handicappede borger, som har fået bevilget borgerstyret personlig assistance jfr. Servicelovens 96. Fortsætte og udvikle målsætningerne fra Rekruttering og Fastholdelsesstrategien på handicaphjælperområdet. Ved konsultation og vejledning på de igangsatte initiativer med at styrke evnen til at være arbejdsleder og styrke fagligheden og motivationen til at være handicaphjælper og fortløbende proces Udvikling og kvalitetssikring af overgange fra børne- til voksentilbud Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Børn og Unge, Social og Sundhed, Erhverv Ved overgangen til voksenalderen ved det 18. år skal der være en handleplan for den unge. Sikring af overgange for unge ved flytning fra tilbud under Børn og Unge til tilbud for voksne under direktørområderne Social og Sundhed samt Erhverv i Svendborg Kommune. Der nedsættes en arbejdsgruppe under de tre direktørområder, som skal undersøge og analysere området og komme med forslag til hvordan eksisterende aftaler kan udvikles, så der sikres en endnu bedre overgang til voksenområdet. Proces Arbejdsgruppen nedsættes foråret 2009 Tidsplan 2009

72 Undersøgelse af tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Handleplan Social og Sundhed, Børn og Unge, Erhverv Der skal være varierede beskæftigelses- og aktivitetstilbud til mennesker med handicap. Der nedsættes en arbejdsgruppe under de tre direktørområder som skal undersøge og analysere området og komme med forslag til dagtilbud til voksne personer med erhvervet hjerneskade. Proces Arbejdsgruppen nedsættes i efteråret Tidsplan 2009 Handleplaner Handicappolitik. Bruger/pårørenderåd. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Handleplan Proces Social og Sundhed Det enkelte menneske og vedkommendes pårørende skal inddrages og sikres medindflydelse på afgørelser, tilbud og indsats på området. Der skal oprettes bruger- pårørenderåd i kommunens botilbud. Oprettelse af bruger- pårørenderåd på kommunens støttecentre ( 107 botilbud.) Forinden oprettelse af bruger- pårørenderåd, afholdes orienterende møder med brugere og deres pårørende, samt møde med ULF og LEV som er brugerorganisationer. Kommunen er behjælpelig med forslag til vedtægter, valg af råd mv. Tidsplan Påbegyndes ultimo 2008

73 Flytning af botilbud. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Handleplan Proces Social og Sundhed Der er brug for boliger, der er særligt indrettede og tilgængelige for mennesker med handicap. Der skal være en bred vifte af botilbud, som tilgodeser de forskellige behov, mennesker med handicap har. Flytning af botilbuddet Stigbjergkollegiet i Hesselager til tidssvarende boliger. Beboerne på Stigbjergkollegiet forberedes mundtligt og skriftligt på flytning. Tidsplan 2009 Pårørendeindflydelse på kvalitetssikring og metoder. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Proces Børn og Unge Det enkelte menneske og vedkommendes pårørende skal inddrages og sikres medindflydelse på afgørelser, tilbud og indsats på området. Pårørendeindflydelse på udvikling af kvalitetssikring og kvalitetsmetoder på kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov (handicaps). Evaluerings- og udviklingsprojekt vedr. samdrift af institutioner på Ørbækvej i samarbejde med UCL og professor Niels Egelund. Projektet vil bl.a. inddrage forældreråd og bestyrelser i arbejdet med at beskrive og sikre kvaliteten. Inddragelse af forældreråd og bestyrelser i evaluerings- og udviklingsprojekt på Ørbækvej Tidsplan

74 Ungdomsuddannelse Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Proces Børn og Unge Unge mennesker med handicap skal have tilbud om ungdomsuddannelse, som svarer til deres behov. Overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser skal koordineres, og det tværfaglige arbejde skal sikre helhed i den unges uddannelsestilbud. Visitations- og henvisningspraksis til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Samarbejde med de fynske kommuner og UU-Center Sydfyn om forberedelse af ny entreprenøraftale vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er i efteråret 2008 nedsat en arbejdsgruppe, der vil præsentere forslag foråret 2009, som efterfølgende behandles i direktørforum og borgmesterforum. Tidsplan 2009 Overskrift: Tilgængelighed til fritidsarrangementer Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Proces Kultur og Plan I Svendborg Kommune skal alle have mulighed for deltagelse i fritidsarrangementer. Der skal etableres handicap P-pladser således det dækker behovet samt fremstilles mobile skilte til handicap P-pladser, som kan opstilles ved større arrangementer. Lokalplan og kommuneplan Svendborg Kommune indkøber mobil Handicap P-skilte som arrangører kan låne uden beregning. Der skal internt i kommunen udfærdiges en plan omkring afholdelse af arrangementer hvor handicappedes behov indarbejdes. Tidsplan Medio 2009

75 Lokalplaner Direktørområde Kultur og Plan Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Lokalplaner Handleplan Proces Intern i planafdelingen Tidsplan Sommer 2009 Kommuneplan Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser - tværgående samarbejde ved bygge- og anlægsarbejder. - Fodgængerarealer, fortove, vejkryds, torve Ved udarbejdelse/ændring af ny lokalplanmanual/checklister sikres inddragelse af tilgængelighed for handicappede, som ligger ud over gældende regler i byggelovgivningen. Der skal sikres tilgængelighed både inden for lokalplanområdet, men også tilgængelighed til/fra naboområder, der rækker ud over lokalplanområdet. Handicaprådet inddrages i diverse høringer om lokalplanerne. Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Proces Tidsplan Kultur og Plan Der er brug for boliger, der er særligt indrettede og tilgængelige for mennesker med handicap Der skal være en bred vifte af botilbud, som tilgodeser de forskellige behov, mennesker med handicap har Der skal være tilgængelighed til kommunens kultur- og fritidstilbud Kommuneplan Den overordnede lokalisering af funktioner, såsom boliger og fritidsfunktioner, fastlægges i kommuneplanen. Handicaprådet inddrages i diverse høringer om planen. I udarbejdelse af kommuneplanen indtænkes handicappedes behov og ønsker så vidt muligt. Kommuneplanen sendes i offentlig høring midt 2009, og skal endelig vedtages i slutningen af 2009.

76 Overskrift: Handicapguide Direktørområde Målsætning og delmål fra Handicappolitikken Emne Handleplan Proces Miljø og Teknik Tilgængelighed i fysiske omgivelser Viden om steder, hvor det er muligt at komme som handicappet eller gangbesværet. Udarbejdelse af/genopfriskning af handicapguide med oversigt over tilgængeligheden i detailbutikker, restauranter, værtshuse, offentlige kontorer, sundhedsklinikker (læger, tandlæger, terapeuter m.fl.) og lignende steder. Udarbejdes i samarbejde med eventuelle eksterne interessenter (handicaporganisationer m.fl.) med Miljø og Teknik som tovholder. Tidsplan I løbet af 2009

77 Bilag: Oversigtskort badetrande.jpg Udvalg: Udvalget for Miljø og Teknik Mødedato: 02. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 16192/09

78

Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den 02-02- 200 9 Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6

Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den 02-02- 200 9 Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6 Ref erat Udv alge t for Milj ø og Tek nik' s mø de Man dag den 02-02- 200 9 Kl. 14: 00 Milj ø og Tek nik, mø delo kale 6 Delt ager e: Fle mmi ng Mad sen, Niel s Høit e Han sen, Per Ulrik Jørg ense n, Je

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS:

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012.

Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den 14.5.2012. Havnechef Benny Carlsen, Projektleder 27.02.2014 Baggrund

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1

Projekt status. Udvikling af Svendborg Havn. 15. April Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Projekt status Udvikling af Svendborg Havn 15. April 2008 Udbud af Opgaver / Leverandører...1 Entreprise på el...1 Del projekter - Opdatering...1 1. Slæbested i Frihavnen...1 2. Omlægning af eksisterende

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder

Notat om. opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud. af veje/grønne områder Notat om opgaver, serviceniveau mv. i forbindelse med udbud af veje/grønne områder 1. Omfang af udbuddet Plan og Teknikudvalget besluttede på mødet den 27. marts 2013 at gennemføre udbud af Drifts opgaver

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere