Fjernvarmeindustrien 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeindustrien 2008"

Transkript

1 Fjernvarmeindustrien 2008 Rapport om dansk fjernvarmeindustri

2 Indledning I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. COWI A/S har udarbejdet rapporten, der hovedsaligt bygger på data fra Energistyrelsen og fra en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i fjernvarmeindustrien i perioden januar - april Fjernvarme - den danske model Redaktionen er afsluttet i juli Det antages, at den aktuelle, finansielle krise afspejles i de adspurgte virksomheders svar på spørgsmål om deres forventninger til fremtiden. Fjernvarmeindustrien er vokset støt gennem mange år og er blevet en stadigt vigtigere del af danskernes hverdag. Mere end 60% af vores boliger opvarmes med fjernvarme, og en stor del af vores kontorer, forretninger og institutioner nyder godt af den nemme varme, som mange slet ikke bemærker i hverdagen. Den er der bare! Nogen har sagt om fjernvarmen, at den er verdens bedst bevarede hemmelighed. Sådan bør det ikke være, fordi: økonomisk har fjernvarmen været en gevinst både på nationalt og individuelt niveau, selvom beslutningen om at udvide fjernvarmeforsyningen var politisk motiveret. Dertil kommer, at eksport af fjernvarmeteknologi har skabt mange arbejdspladser i Danmark. miljøet nyder godt af fjernvarmen, da 47% af produktionen i dag er baseret på vedvarende energi. Dertil kommer udbredt brug af overskudsvarme fra eksempelvis energieffektiv kraftvarme. der kan anvendes mange forskellige varmekilder, hvilket gør systemet meget fleksibelt. Efter oliekrisen blev olie over en 10-årig periode effektivt udfaset og anvendes stort set ikke længere i fjernvarmeproduktionen. I dag er fokus generelt rettet mod at reducere brugen af fossile brændsler. Der introduceres således stadigt mere biomasse, solvarme og geotermisk energi. På samme måde udnyttes overskudsenergi, der ellers ville gå til spilde. Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling 100% Energistatistik 2007, Energistyrelsen 80% 60% Olie Naturgas Kul Kronborg, Helsingør får anlagt fjernvarme i Slottet har reduceret varmeforbruget med 25 %, og CO2udledningen er mere end halveret siden installeringen af fjernvarme. side 2 Vedvarende energi m.m. 40% 20% 0% 1980 '85 '90 '95 '00 '05 '07 side 3

3 Sådan ligger landet Danmarks CO 2 -emissioner ville have været 8-11 mio. tons højere i dag uden fjernvarme og kraftvarme. Connie Hedegaard Omsætning Fjernvarmeindustriens omsætning genereres lokalt via distribution af varme til lave priser. En underskov af leverandører servicerer distributionsselskaberne med produkter og tjenesteydelser. Fjernvarmeindustriens samlede omsætning er over 19 mia. DKK. Beskæftigelse Beskæftigede i fjernvarmeindustrien er tilknyttet den lokale varmedistribution og servicering af fjernvarmenettet. Fjernvarmeindustrien beskæftiger cirka personer i Danmark, hvoraf størsteparten er ansat i underleverandørvirksomheder eller i virksomheder, der eksporterer fjernvarmeprodukter og -tjenesteydelser. Der er et stort uudnyttet potentiale for dansk eksport af fjernvarme og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser. Potentialet på de største markeder, hvor danske virksomheder allerede har stærkt fodfæste, anslås til mere end 50 gange den samlede installerede kapacitet i Danmark. Med udbredelsen af fjernkøling vil potentialet som minimum være dobbelt så stort. CO 2 -udledning Fjernvarme er en bæredygtig forsyningsform, som har vist, at effektivitetsforbedringer, der sænker energiforbruget, er den letteste måde at reducere CO 2 -udledning på. Udbredelse af fjernvarmen er således den væsentligste årsag til, at den danske CO 2 -udledning er faldet, samtidig med at den økonomiske vækst er steget. Dette forhold er uden sidestykke i verden. Havde Danmark stoppet for udbredelsen af fjernvarme i 1990, var den samlede CO 2 -udledning 33% højere i dag. I 2007 var Danmarks CO 2 -udledning 13% lavere end i Eksport Eksporten af fjernvarme og fjernkølingsprodukter samt tjenesteydelser er steget med over 100% siden 2003, hvilket er fire gange mere end stigningen i den samlede danske eksport. I dag eksporterer fjernvarmeindustrien for cirka 4 mia. DKK, hvilket svarer til 8% af den samlede danske eksport af energiteknologi. Eksporten forventes at stige markant i de kommende år. Selvforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende med energi, hvilket primært skyldes fjernvarmen, da olie og naturgas i mindre grad bliver brugt til opvarmning. Uden fjernvarmen ville Danmark i 2008 ikke være selvforsynende med olie og gas. Når Danmarks reserver af olie og gas svinder ind, vil fjernvarmens brændselsfleksibilitet være en vigtig faktor for at bevare Danmarks selvforsyning. Centralkommunernes Transmissionsselskabs spidslastcentral i Københavns Lufthavn. Gottlieb Paludan har tegnet centralen, og værkets arkitektoniske stil er i fin harmoni med omgivelserne. side 4 R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I side 5

4 En samfundsøkonomisk gevinst Mange arbejdspladser i eksportindustrien Fjernvarmeindustrien i Danmark består af ca. 460 Det har siden 1979 været vedtaget ved lov, at en- Omsætningen og beskæftigelsen for underleveran- Denne udvikling afspejler sig også i omsætningen fjernvarmeselskaber og ca. 250 direkte underleve- hver udbygning af fjernvarmenettet i Danmark skal dører til fjernvarmeindustrien er steget kraftigere fra de direkte underleverandører til fjernvarmesel- randører, der leverer alt fra kedler over fjernvarmerør, give en entydig samfundsøkonomisk gevinst. end for fjernvarmeselskaberne. Det skyldes den po- skaberne og de store eksportvirksomheder i Dan- pumper, ventiler, varmevekslere og automatik til sitive udvikling i eksporten af fjernvarmerelaterede mark. Omsætningen i Danmark udgør over 3 mia. rådgivning samt flere tusinde løst tilknyttede VVS- Lov om varmeforsyning af 2000: produkter og tjenesteydelser. Som det ses af grafen DKK og inkluderer således ikke eksporten. virksomheder. Formål og definition 1. nedenfor, er beskæftigelsen stærkt stigende både Stk. 1. Lovens formål er at fremme den mest for ansatte, der er direkte involveret i eksport, og for Omsætningen og beskæftigelsen for de direkte Fjernvarmeselskaberne og de direkte tilknyttede un- samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse underleverandører til fjernvarmeselskaber og eks- underleverandører er i dag delvist afkoblet udviklin- derleverandører beskæftiger cirka personer af energi til bygningers opvarmning og forsyning portvirksomheder. Beskæftigelsen udgør i dag cirka gen for fjernvarmeselskaberne. Den væsentligste med at levere varme til de godt 1,6 mio. husstande. med varmt vand samt at formindske energiforsy personer. grund hertil er den øgede eksport af fjernvarmerela- Foruden en stor del af de private og offentlige kon- ningens afhængighed af olie. terede produkter og tjenesteydelser. En stigende torer, forretninger og institutioner, der har installeret Virksomhederne i fjernvarmeindustrien forventer, at efterspørgsel i udlandet vil have en direkte effekt på fjernvarme. Antallet af beskæftigede i fjernvarme- Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen denne tendens fortsætter, og i 2015 vil antallet af beskæftigelsen i Danmark. selskaberne er på personer, og udviklingen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte beskæftigede i Danmark nå fuldtidsbeskæfti- i disse følger omtrent udviklingen i omsætningen, formål ske med henblik på at fremme samproduk- gede for underleverandører og eksportvirksomheder. som i 2007 var 16 mia. DKK. tionen af varme og elektricitet mest muligt. Omsætningen medtager ikke produktionen af el på I dag omfatter en samfundsøkonomisk vurdering centrale og decentrale kraftvarmeværker, men kun også belastningen af miljøet. Det har vist sig, at distribution af varme. Omsætningen afspejler derfor energieffektiviseringer såsom udbredelse af fjernvarme er den økonomisk set mest optimale måde kun de omkostninger, der er forbundet med køb og distribution af varme samt servicering af fjernvarmenettet. Fjernvarmeselskaberne drives efter et hvile cirka 5 gange så omkostningseffektivt som at ud- at sænke CO 2 -udledningen på. Det er i gennemsnit i sig selv princip. Det betyder, at aftagerne af fjernvarme modtager varme til gunstige og stabile brede vedvarende energi på individuelt niveau. priser. Danske fjernvarmeselskabers omsætning og antal beskæftigede Dansk Fjernvarme og Energistatistik Omsætningen er korrigeret for graddage Personer DKK i mia med 2003 = 100. Omsætning Antal beskæftigede Omsætning og antal beskæftigede for de danske underleverandører til fjernvarmeindustrien Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftigede - eksport: Omhandler ansatte i Danmark, men som arbejder uden for landets grænser Beskæftigede - DK Beskæftigede - Eksport Omsætning - I alt Antal beskæftigede DKK i mia 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 side 6 R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I side 7

5 Eksportindtægter i milliardklassen Fra at være en dansk industri, som hovedsagelig leverede produkter til den hjemlige udbygning af fjernvarmesystemet, har fjernvarmeindustrien i de sidste 20 år udviklet sig til i dag at være en milliardeksportindustri med nogle af Danmarks største virksomheder som de centrale spillere. Virksomhederne i fjernvarmeindustrien har med udgangspunkt i det konkurrenceprægede danske marked udviklet sig til at levere den absolut højeste kvalitet på fjernvarmerelaterede produkter til resten af verden. Fjernvarmeindustrien er gået fra at være en lokal nicheindustri til at være en global aktør. De vigtigste aktører på eksportmarkedet er komponentleverandører og rådgivere. Flere af aktørerne er internationale med en stor andel af deres samlede indtjening uden for landets grænser. Eksporten er steget med over 100% fra 2003 til 2007, hvor eksportindtægterne rundede 4 mia. Energi rummer et meget stort potentiale. Specielt vedvarede energi. Fjernvarme er nok den stærkeste danske sektor. Laurids Mikaelsen, Danmarks tidligere Ambassadør i Kina DKK, hvilket svarer til 8% af den samlede danske eksport af energiteknologi. Virksomhederne forventer, at denne trend vil fortsætte, så de direkte eksportindtægter til Danmark vil runde 6 mia. DKK i Kombineret med en forstærket indsats i forskning, udvikling og demonstration især inden for vedvarende energi og overskudsvarme vil en udbygning af fjernvarmen i Danmark kunne sænke CO2-udledningen yderligere og give danske eksportvirksomheder en international konkurrencefordel. Fjernvarmeindustriens eksport og beskæftigede Fjernvarmeindustriens eksport og antal beskæftigede Antal beskæftigede Eksport i mia DKK Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Antal beskæftigede 4 Eksport I 2007 blev det hidtil største, danske fjernvarmeprojekt i Kina indviet. På billedet ses det nye kraftvarmeværk i Harbin, der er hovedbyen i den nordøstlige 3 provins Heilongjiang. Værket leverer fjernvarme til ca. en million af byens 9,5 mio. indbyggere. Projektet reducerer kulforbruget med ca tons og CO2-udledningen med ca tons om året side side 9

6 Aktuelle og potentielle markeder En bæredygtig varmeforsyning Fjernvarmeindustrien i Danmark leverer produkter og ydelser til de vigtigste markeder i verden. Selvom EU15 stadig er det største marked, udgør Østeuropa, Rusland og CIS-landene en større og større del af den samlede eksport. Udviklingen på de resterende markeder, f.eks. i Østasien, afspejler i høj grad, at mange danske virksomheder er lokalt repræsenteret. Væksten på disse markeder ses derfor ikke direkte i eksporten. Den stigende eksport til disse markeder skyldes, at danske, lokalt etablerede virksomheder importerer varer fra moderselskabet og andre underleverandører i Danmark. De største eksportpotentialer for dansk fjernvarme- og fjernkøleindustri ligger i Kina, Indien, USA og Rusland, hvor der er et uopdyrket potentiale, som samlet er 46 gange større end den installerede kapacitet i Danmark. Den installerede kapacitet af fjernkøling i Mellemøsten alene er 100 gange større end i Danmark, og denne størrelse kan tredobles inden Den stigende efterspørgsel efter fjernvarme og fjernkøling skyldes, at der er tale om energieffektive løsninger, som både sænker CO 2 - udledningen og afhængigheden af fossile brændsler. Løsningerne kan tilpasses alle projektstørrelser. I Dublin er der implementeret et affaldsforbrændingsanlæg (60 MW el-effekt), hvor overskudsvarmen bruges til fjernvarme. Denne kombination mindsker afhængigheden af fossile brændsler og reducerer CO 2 -udledningen. Projektet vil medføre en reduktion i den nationale udledning af drivhusgasser på 0,3%. Det svarer til at sænke antallet af biler med Udnyttelsen af fjernvarmen står for halv delen af reduktionen. Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Spørgeskemaundersøgelse foretaget af COWI A/S Eksport i mia DKK 2,5 2,0 1,5 2/3 of the fuel we use to produce power is wasted - CHP can more than double this efficiency. Mr. Nobou Tanaka, Executive Director IEA I Kina udføres flere små projekter med store resultater. I Changchun, som er en af de mest forurenende byer i Kina, bliver der etableret et fjernvarmenet, der samler mange enkelthuses kulfyrede varmeanlæg. Nettet skal forsyne ud af byens indbyggere. Projektet vil sænke CO 2 -udledningen med tons om året, men lige så vigtigt vil det sænke forureningen for alle indbyggere. Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på hovedmarkeder Vesteuropa Østeuropa I Danmark er det samlede energiforbrug ikke steget, samtidig med at væksten i den danske økonomi er. Det fænomen betegnes det danske eksempel, som er enestående i forhold til andre lande. Årsagen til, at energiforbruget ikke er steget, er den stigende udbredelse af fjernvarme, specielt efter Fjernvarme leveres i dag til 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 61% af alle boliger. Dertil kommer offentlige og private virksomheder inden for handel og service, hvis opvarmning for 61% vedkommende dækkes af fjernvarme. Samlet set står de to grupper for at aftage 91% af det samlede fjernvarmeforbrug. Herudover leveres en mindre del til fremstillingsindustrien og gartnerier. Fjernvarmeproduktionen er steget med 40% siden I samme periode er CO 2 -udledningen fra fjernvarmeproduktionen reduceret med 31%. Det skyldes primært ændret brug af brændsler og optimeret Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Energistatistik 2007 og beregninger fra COWI A/S Indeks Fjernvarme og kraftvarme er den vigtigste faktor bag de danske CO 2 - reduktioner. varmeproduktion. Udviklingen afspejler sig i, at CO 2 - udledningen fra produktion af fjernvarme i forhold til produceret varmemængde er faldet med 41%. Denne udvikling har betydet, at Danmark har sænket sit CO 2 -udledning med 13% siden 1990, selvom øgede emissioner fra specielt transport har trukket i den modsatte retning. Fjernvarme er et bæredygtigt forsyningssystem, som også i fremtiden vil være en af de væsentligste måder, hvorpå Danmark kan sænke sine CO 2 -udledning og samtidig nå de politisk fastlagte emissionsmål under Kyoto-protokollen og fremtidige klimaaftaler. Fjernvarmens samlede klimapåvirkning Connie Hedegaard FJV produktion DK s Bruttoenergiforbrug DK CO 2 -udledning 1,0 0,5 Rusland og CIS Kina Andet Nordamerika Fjernvarmens udledning/produktion side 10 R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I side 11

7 Godt for klimaet Beslutningen om at udbygge fjernvarmeforsyningen blev truffet i kølvandet af 1970ernes oliekriser. Når udbygnngen er fortsat gennem årtier herefter, skyldes det både den samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinst ved fjernvarme. Hvis udbygningen af fjernvarmenettet ikke var fortsat efter 1990, og hvis nye husstande og erhvervsejendomme i stedet var blevet opvarmet med individuelle naturgas- eller oliefyr, så ville Danmark i dag udlede cirka 2,5 mio. tons CO2 mere om året, end det er tilfældet i dag, se nedenstående graf. Det svarer til 1/3 af den mængde, som Danmark i EU-regi har forpligtet sig til at nedbringe CO2udledningen med inden 2020, hvad angår transport, boliger og landbrug. Det største potentiale for at udbrede anvendelsen af fjernvarme og dermed en fortsat sænkning af den danske CO2-udledning ligger især i byområder. Specielt ligger der en stor, miljømæssig gevinst i at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Den stiplede sorte kurve nedenfor viser, hvilken indvirkning det ville have haft på den samlede De CO2-mæssige fordele ved at konvertere har længe været overset og glemt. Nu er tiden inde til at få det frem i lyset igen, for vi sparer både CO2-udslippet fra naturgassen og får et varmesystem, som er fleksibelt og fremtidssikret, fordi det kan udnytte alle former for brændsler. Hanne Christensen, formand for Ingeniørens Klimaråd CO2-udledning fra opvarmning af husstande samt handels- og serviceerhvervene, hvis det danske fjernvarmenet ikke var blevet yderligere udbygget efter 1990, men i stedet erstattet af opvarmning fra naturgas og olie. Faldet i kurven efter 1999 skyldes konvertering fra olie til naturgas og udbredelsen af vedvarende energi. Den grønne kurve viser den faktiske udvikling med fjernvarme. Forskellen mellem de to linjer er de ca. 2,5 mio. tons CO2, der afspejler fjernvarmens positive effekt på den danske CO2udledning. Varmeforbruget steg i perioden med 10%, hvilket afspejles i søjlerne. I samme periode faldt den reelle CO2-udledning ved varmeproduktion med 33%. Effekt af at udvide med fjernvarme fra Effekt af at udbygge fjernvarmenettet fra ton CO2 Energistatistik 2007 og beregninger fra COWI A/S TJ Verdens største solvarmeanlæg findes i Marstal på Ærø. Det strækker sig over godt m2 og dækker ca. ¼3 af byens varmebehov. Anlægget erstatter et årsforbrug på liter olie og reducerer CO2-udledningen med ca tons på årsbasis Rumopvamning i alt side 12 Faktiske CO2 udledning CO2 udledning udb af fjv fra 1990 side 13

8 Fleksibilitet og selvforsyning Danmark har siden 1997 været selvforsynende med Uden fjernvarme ville dette behov have været på energi i dag som det eneste land i EU. Denne 990 PJ, hvilket ville gøre Danmark til nettoimportør selvforsyning vil gradvist falde i takt med, at olie- og af energi. Danmark producerer også vedvarende gasreserverne i Nordsøen udtømmes. Energistyrelsen forventer, at selvforsyning med olie og gas vil selvforsyningsgrad. energi (156 PJ), hvilket er med til at øge den danske slutte i 2016, hvor Danmark igen vil værre nettoimportør af olie og gas. Danmark har sat sig et mål om at skabe en fossilfri energiforsyning. Ud over, at det rent samfundsøkonomisk er godt og giver en væsentlig miljøgevinst, vil Uden fjernvarme ville Danmark i 2008 ikke have været selvforsynende med olie og gas. Fjernvarmen det også øge forsyningssikkerheden, når de danske udnytter overskudsvarme fra industriproduktion olie- og gasreserver forsvinder. og el-produktion og bliver i højere og højere grad produceret af indenlandske, vedvarende energikilder Den danske fjernvarmemodel leverer en af løsningerne, fordi systemet giver mulighed for at skifte såsom biomasse, affald og geotermi. Det mindsker afhængigheden af individuel opvarmning med olie brændselstype i forhold til, hvad der forekommer og gas og dermed afhængigheden af at importere rentabelt nu og i fremtiden. Samtidig er fjernvarme fossile Brændsler. en sikker og stabil varmeforsyningsform. I 2008 var den samlede danske produktion af olie og gas på 974 PJ, mens forbruget var på 869 PJ. Danmarks og EU s selvforsyningsgrad Danmarks og EU's selvforsyningsgrad Eurostat Pct DK's Selvforsyningsgrad pct. EU (15) gennemsnit for selvforsyningsgrad Tak til medlemmer af DBDH og FIF Marketing 7-Technologies A/S A/S Dansk Shell Energihuset ABB A/S Acti-Chem A/S Advokatfirma Energi og Miljø Air Fröhlich ApS Albertslund Fjernvarme Aletia A/S Alfa Laval Nordic A/S Amagerforbrænding Aon Denmark A/S APV ARCON Solvarme A/S ARKIKON Armatec A/S Averhoff Energi Anlæg A/S B.& L. Thermografi B.V. Electronic A/S BaySystems NorthernEurope A/S BDO Scanrevision BECH ENTREPRISE A/S Belmaflex Bravida Danmark A/S Broen A/S BREDAHL ApS Brugg Rørsystemer Brunata A/S Brunata Skovgaard A/S Brøndum BWSC COWI A/S CTR Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S Dale Energi ApS Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Dan Delektron Danasupply Danfoss A/S Danfoss Redan A/S Danish Board Of District Heating Danish Crane Building A/S Danish Energy Systems A/S Dansk Automation og Analyse A/S Dansk Bio Olie Dansk Energi Service Dansk Gasteknisk Center A/S Dansk Kedel Kemi Dansk Miljø- & Energistyring A/S Dansk Skorstens Teknik A/S Dansk Styringsteknik Danstoker A/S Dantaet Electronics A/S Dall Energy Deloitte Revisionsselskab DESMI Danmark A/S Deutz Nordic A/S DFF-EDB A.m.b.a. DFP DGtek A/S DONG Energy ElectroCare ApS Elogic A/S E.ON Danmark A/S EMS A/S Energi Danmark A/S Enegi Randers Energi Viborg Euro Therm Fair Forsikring F.W. Rørteknik Filcon A/S Fjernvarme Fyn Flexcon FlowCon International A/S Fontenay Rør A/S FORCE Technology Forsyningen Esbjerg Kommune Frederiksberg Forsyning Gastech-Energi A/S GD A/S GEA-ECOFLEX Gemina Termix Prod. A/S Gerhardt Christensen A/S Grundfos DK A/S Grontmij/Carl Bro Grønbech & Sønner A/S Gustaf Fagerberg A/S Harald V. Lassen A/S Harry Kudsk Fjernvarme Service ApS Heinsen & Agger HNG Midt-Nord Handel A/S HOH Water Technology A/S Horten Hollensen Energy A/S Hot-Tap ApS HUHNSEAL ApS Hydro-X A/S Industrivarme A/S Informi GIS A/S Intergraph Danmark A/S Ingeniørfirmaet Mogens Præst IN-THERM AS Iron Pump Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Ivar Lykke Kristensen, Rådgivende J.E. Juncker A/S Jenbacher A/S JH Dyk Jord- og Fjernvarmeentreprenør JPH-Rådgivende Ingeniører A/S JPL Proces Optimering Justsen Energiteknik A/S Jysk Maskinflyt K.V. Markussen A/S Kamco A/S Kamstrup A/S KE-Burgmann A/S Kierulff A/S Kirkebjerg A/S Kommunekredit KPMG Krüger Aquacare A/S Kurt Andersen Thermografi Københavns Energi L&H-Rørbyg A/S Landis+Gyr Enermet A/S LH Energy A/S Lin-Ka Maskinfabrik A/S LOGSTOR A/S Loos Scandinavia LRQA Danmark LuVa Consult ApS Markedskraft Danmark A/S Max Weishaupt A/S Metro Therm A/S Mita-Teknik MN Rørmontage ApS NCC Construction Danmark A/S NIRAS NISSEN energi teknik a/s Nitto Scandinavia Ab Nomitec Nordan Miljø Nordifa AB Nordisk Wavin Nordjysk Elhandel A/S Novotek A/S OK a.m.b.a OKR Cleaning Palle B. Thomsen A/S Parker Hannifin Danmark A/S PBS A/S PetroChem A/S Plan & Projekt A/S Pon Power A/S PriceWaterhouse Pro-Pipe Support Præcisions Teknik as Q-Star A/S Rambøll Randers Jernstøberi Refcon A/S Rolls-Royce Marine A/S Rørkald ApS Salling Plast SAV-Danmark A/S Scanenergi A/S Scanpump A/S Schmidt & Danielsen A/S SIKOM A/S Siemens A/S Silhorko - Eurowater A/S Simatek A/S SJON Aps. SK Forsyning Skude & Jacobsen A/S, Rådg.Ing. Sondex Service A/S SSM A/S Statoil Gazelle A/S Steelcon A/S SteelTank A/S Steffca A/S Støvsugerspecialisterne Danmark A/S SUNMARK A/S Søndergaard Automation A/S Technoflex ApS Teknologisk Institut Thvilum Tegneservice Tjæreborg Industri A/S Tour & Andersson A/S Topp Trykluft A/S TVIS Uno Transport Uponor Wirsbo A/S Vagn Hansen A/S Varmodan A/S VEKS Vestforbrænding Vestforsyning Viessmann A/S Vølund Varmeteknik Weiss A/S Wicotec A/S Wideco Sweden AB WILO Danmark A/S WPH Energi Wärtsilä Danmark A/S Xergi A/S Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S ØKO-TECH Energi ApS Østergaard Entreprise AAEN Rådgivende Ingeniører A/S Aalborg Engineering Medlemsliste juli 2009 side 14 R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I R A P P O RT O M D A N S K F J E R N VA R M E I N D U S T R I side 15

9 FIF Marketing Merkurvej Kolding DENMARK Tlf Fax Stæhr Johansens Vej Frederiksberg DENMARK Tlf Fax

Fjernvarmeindustrien 2012

Fjernvarmeindustrien 2012 Fjernvarmeindustrien 2012 Rapport om en branche i vækst Indledning Stadig mere og grønnere fjernvarme i DK I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT. Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer

FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT. Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer FJERNVARMEBRANCHEN RAPPORT Omsætning Beskæftigelse Eksport Potentialer og barrierer I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i forhold til økonomi og klima. COWI A/S har

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Fjernvarmen er i vækst

Fjernvarmen er i vækst April 2017 Fjernvarmen er i vækst Meter for meter bliver der lagt nye fjernvarmerør i den danske jord. I 2016 blev flere end 19.000 danske husstande tilsluttet fjernvarmen, der dermed har en historisk

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016

ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 1. december 2016 ENERGILAGRINGENS ROLLE I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 1. december 2016 FREMTIDENS ENERGI ER SMART ENERGI Samarbejde mellem forsyningsområderne Store

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Hvad vil et naturgasselskab med biogas?

Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Hvad vil et naturgasselskab med biogas? Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Økonomiseminar 8. december 2014 Foreningen danske biogasanlæg 12-12-2014 1 GASSENS ROLLE INTERNATIONALT SET DANMARK Gas udfases

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning

Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Nemt, fleksibelt og sikkert Hvis I vælger tidssvarende, grøn og fleksibel fjernvarme spares bekymringer om fremtidens opvarmning Fjernvarme - fremtidssikret varme til jeres ejendom Gennem årene har vi

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0

Cleantech. Udvikling Fyn 2.0 Cleantech Udvikling Fyn 2.0 Hvad er Cleantech? Hvad er Cleantech? Energilagring Bæredygtige materialer Energieffektivisering Vand og spildevand CLEANTECH Infrastruktur Distribution Luft og miljø VE og

Læs mere

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER

ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER FLEX CITIES, TEMADAG, 20. AUGUST 2014 ORGANISATORISK STATUS OG UDVIKLING I FJERNVARMESEKTOREN - SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER MORTEN HOFMEISTER SAMARBEJDE MELLEM FJERNVARMEVÆRKER Status for samarbejde

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere