INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER"

Transkript

1 INDKØBSJURA 2013 SPOR 2 - UDVÆLGELSESKRITERIER IKA 20. juni 2013 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advokater

2 UDVÆLGELSE OG EGNETHED Artikel 44, stk. 1: Kontrakter tildeles på grundlag af kriterierne i artikel 53 og 55 under hensyn til artikel 24, efter at de ordregivende myndigheder har undersøgt, om de økonomiske aktører, der ikke er udelukket i henhold til artikel 45 og 46, er egnede; en sådan egnethedsundersøgelse udføres i overensstemmelse med kriterierne om økonomisk og finansiel formåen, faglig og teknisk viden eller evne som omhandlet i artikel og om nødvendigt i overensstemmelse med de ikke-diskriminerende regler og kriterier, der er nævnt i stk. 3. Artikel 44, stk. 3: Ved begrænsede udbud, udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse og ved konkurrencepræget dialog kan de ordregivende myndigheder begrænse antallet af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, til at forhandle eller til at deltage, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere. De ordregivende myndigheder angiver i udbudsbekendtgørelsen de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler, de agter at anvende, det mindste antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, og eventuelt et største antal ansøgere. 2

3 EGNETHED OG UDVÆLGELSE CTR. TILDELING Egnethedsvurderingen og udvælgelseskriterierne vedrører alene tilbudsgivers forhold og må ikke sammenblandes med den efterfølgende tildeling af kontrakten, som alene skal ske på baggrund af de modtagne tilbud fra egnede (og eventuelt prækvalificerede) tilbudsgivere. Egnethed/udvælgelse relaterer sig således til den økonomiske og tekniske formåen hos den virksomhed, som eventuelt skal udføre opgaven. Tildeling (underkriterier til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud ) relaterer sig til indholdet af det tilbud, som virksomheden afgiver, og således til den ydelse, som ordregiver skal modtage. Tommelfingerregel: Udvælgelse (vilkår der relaterer sig til virksomhedens økonomiske og tekniske formåen) må ikke bruges som underkriterium til tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 3

4 REGLERNE Artikel 2 Ligebehandling og gennemsigtighed Artikel 44 Egnethedsvurdering og udvælgelse af tilbudsgivere Artikel 45 Udelukkelsesgrunde Artikel 46 Dokumentation for optagelse i faglige registre mv. Artikel 47 Økonomisk og finansiel formåen Artikel 48 Teknisk og/eller faglig formåen Artikel 49 Dokumentation for overholdelse af bestemte kvalitetsstandarder Artikel 50 Opfyldelse af visse miljøstyringsnormer Artikel 51 Supplerende dokumenter og oplysninger Artikel 52 Officielle lister over godkendte økonomiske aktører 4

5 UDVÆLGELSESPROCESSEN I TRIN Trin 1: Udfærdigelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen Trin 2: Vurdering af konditionsmæssigheden af ansøgningen/tilbuddet Trin 3: Befinder tilbudsgiver/ansøger sig i en af udelukkelsesgrundene Trin 4: Egnethedsvurdering Trin 5: Udvælgelse (gælder kun udbud med forudgående prækvalifikation) 5

6 6 TRIN 1: UDFÆRDIGELSE AF UDBUDSBEKENDTGØRELSEN

7 UDBUDSBEKENDTGØRELSEN Indhold Krav til dokumentation for den økonomiske og finansielle formåen og den tekniske og/eller faglige formåen. Ønsker ordregiver at udelukke ansøgere/tilbudsgivere, der befinder sig i de fakultative udelukkelsesgrunde, jf. artikel 45, stk. 2, skal dette formentlig offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen. Eventuelle mindstekrav til egnetheden. Udvælgelseskriterierne ved begrænset udbud mv. Antal tilbudsgivere ved begrænset udbud mv. Frister Husk at frister beregnes i hele dage. Gode råd Anmod kunden om dokumentation, som vil blive brugt. Lav et prækvalifikationsmateriale. 7

8 8 TRIN 2: VURDERING AF KONDITIONSMÆSSIGHEDEN

9 KONDITIONSMÆSSIGHED Frister Ansøgning om prækvalifikation/tilbud afleveret efter fristen angivet i udbudsbekendtgørelsen skal afvises. Manglende aflevering af krævet dokumentation eller manglende overholdelse af formkrav. Hovedregel: Ansøgningen/tilbuddet vil skulle afvises. Undtagelse: 1. (Mulighed for selv at indhente/afhjælpe manglen?) 2. Mulighed for at se bort fra ressourcer, som ikke lever op til kravene? 9

10 FREMSKAFFELSE AF MANGLENDE OPLYSNINGER Artikel 51: Den ordregivende myndighed kan anmode de økonomiske aktører om at supplere eller uddybe den i medfør af artikel forelagte dokumentation. 10

11 FREMSKAFFELSE AF MANGLENDE OPLYSNINGER Implementeringsbekendtgørelsens 12: Ordregivere, som har modtaget ansøgninger eller tilbud, som ikke opfylder de formelle krav, der følger af udbudsmaterialet, kan afvise ansøgningerne eller tilbuddene, eller kan under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet vælge at 1) se bort fra fejlen eller manglen, såfremt ordregiver i forvejen er i besiddelse af de krævede supplerende oplysninger eller dokumentationer, 2) selv indhente de krævede supplerende oplysninger eller dokumentationer, såfremt disse er offentligt tilgængelige, eller 3) anmode de pågældende ansøgere eller tilbudsgivere om inden en fastsat frist at berigtige fejlen eller manglen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Stk. 1 finder bl.a. anvendelse, når 1) fremsendte ansøgninger eller tilbud mangler underskrift, datering eller lignende, 2) ansøgninger eller tilbud ikke er modtaget i det krævede antal eksemplarer eller det krævede format, eller 3) ansøgninger eller tilbud ikke opfylder formelle krav til udformning som f.eks. angivelse af sidetal, stempling eller lignende. 11

12 FREMSKAFFELSE AF MANGLENDE OPLYSNINGER Implementeringsbekendtgørelsens 12 (fortsat): Stk. 3. Ordregivere kan nøjes med at anvende fremgangsmåden i stk. 1, nr. 3, i relation til den tilbudsgiver, som ordregiver agter at indgå kontrakt med, forudsat at manglende oplysninger eller dokumentationer ikke har betydning for vurdering af tilbuddene. Stk. 4. Uanset stk. 1 er en ordregiver forpligtet til at afvise en ansøgning eller et tilbud, såfremt det fremgår af udbudsbetingelserne, at en konkret fejl eller mangel vil føre til, at ansøgningen eller tilbuddet afvises, og den pågældende ansøgning eller det pågældende tilbud indeholder en sådan fejl eller mangel. 12

13 KONKURRENCESTYRELSENS SPØRGSMÅL OG SVAR OM IMPLEMENTERINGSBEKENDTGØRELSEN Serviceattest kan erstatte en tro- og loveerklæring om strafbare forhold. En formel fejl eller mangel kan fx være, at en ansøgning eller et tilbud ikke er underskrevet, at ansøgningen og tilbuddet ikke er fremsendt i det krævede antal eksemplarer, eller at en tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige ikke er dateret eller mangler angivelse af CVR-nr. eller virksomhedsstempel. Tilbudsgivers mangelfulde opfyldelse af ordregivers oplysningskrav eller dokumentationskrav kan udgøre en formel fejl eller mangel, som kan afhjælpes, fx hvis der i udbudsmaterialet er stillet krav om fremsendelse af årsrapporter for de seneste 3 disponible regnskabsår, og tilbudsgiver alene vedlægger årsrapport for 1 regnskabsår. 13

14 KLFU af 17. januar 2011 Danmarks Miljøundersøgelser mod By- og Landskabsstyrelsen Faktum: Styrelsen udbød efter udbudsdirektivet i et offentligt udbud en kontrakt om at være referencelaboratorium på området kemiske miljømålinger. I henhold til udbudsbetingelserne skulle tilbuddet som dokumentation for den økonomiske egnethed vedlægges en erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning samt omsætningen i forbindelse med de leverancer, kontrakten vedrører. Det var desuden anført, at hvis tilbuddet ikke indeholdt alle de efterspurgte oplysninger og dokumentation, var tilbuddet ikke konditionsmæssigt og ville blive udelukket fra vurderingen. Klagers tilbud var udelukkende vedlagt oplysninger om den samlede omsætning og blev derfor afvist som ukonditionsmæssigt med henvisning til, at tilbuddet ikke var vedlagt dokumentation for omsætningen i forbindelse med de leverancer, kontrakten vedrørte. KLFU: Da tilbuddet ikke opfyldte mindstekravet om en erklæring om omsætning, var indklagede forpligtet til at afvise klagers tilbud. 14

15 KLFU af 16. september 2010 Bayer A/S mod Amgros I/S Faktum: Amgros I/S udbød efter udbudsdirektivet rammeaftaler om vareindkøb af lægemidler til sklerosepatienter. Tilbudsgiveren skulle sammen med tilbuddet afgive en tro- og loveerklæring, der maksimalt skulle være dateret mindre end 6 måneder forud for tilbudsfristens udløb. Tilbuddet fra klager på visse af udbudsnumrene indeholdt ikke en tro- og loveerklæring, men derimod en serviceattest som var dateret 27. februar Tilbudsfristen var den 2. oktober Klagers tilbud blev afvist som ukonditionsmæssigt. KLFU: En del af indholdet af den serviceattest, som klageren indleverede, svarer til det indhold, tro og love-erklæringen efter udbudsbekendtgørelsen skulle have. Da den indleverede serviceattest imidlertid ikke er det samme som en tro og love-erklæring, og da kravet om, at erklæringen skulle være dateret senere end 6 måneder før tilbudsfristen, ikke var opfyldt, var klagerens tilbud ikke konditionsmæssige.. Indklagede kunne ikke lovligt i medfør af udbudsdirektivets artikel 51 have anmodet klageren om at supplere eller uddybe den indleverede dokumentation. Klageren ville i givet fald have afgivet en tro og love-erklæring dateret efter tilbudsfristens udløb. 15

16 KLFU af 14. april 2011 Axiell Bibliotek A/S mod Aalborg Kommune, Aalborg Bibliotekerne Faktum: Aalborg Bibliotekerne udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en varekontrakt vedrørende indkøb af sorteringsanlæg mv. I udbudsbetingelserne var der stillet krav om, at tilbuddet skulle afgives på dansk. I tilbuddet fra en af de vindende tilbudsgivere var visse bilag affattet på engelsk. KLFU: Kravet om, at tilbuddet skal affattes på dansk, indebærer ikke, at indklagede har været forpligtet til at afvise tilbuddet fra Lyngsoe Systems A/S, der i det væsentlige var affattet på dansk, men med visse bilag på engelsk. 16

17 KAN MAN BORTSE FRA RESSOURCER, SOM IKKE LEVER OP TIL KRAVENE? Mulig løsning? Risikoen kan elimineres ved at indsætte følgende i udbudsbekendtgørelsen: Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1 (personlige forhold), pkt. III.2.2 (økonomisk kapacitet) og pkt. III.2.3 (teknisk kapacitet) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne vil medføre, at den pågældende konsortiedeltagers kompetencer (økonomiske og tekniske) ikke kan indgå i prækvalifikationsvurderingen. 17

18 18 TRIN 3: BEFINDER TILBUDSGIVER/ ANSØGER SIG I EN AF UDELUKKELSESGRUNDENE

19 UDELUKKELSESGRUNDENE Præceptive udelukkelsesgrunde artikel 45, stk. 1, smh. implementeringsbekendtgørelsen, 10. Fakultative udelukkelsesgrunde artikel 45, stk. 2, smh. implementeringsbekendtgørelsen, 11. NB: En ansøger/tilbudsgiver, der svigagtigt giver urigtige oplysninger i relation til egnethed og udvælgelse, kan udelukkes, jf. artikel 45, stk. 2, litra g. Dokumentation Straffeattest Erklæring afgivet fra en notar eller anden offentlig myndighed Tro- og loveerklæring 19

20 UDELUKKELSE SOM FØLGE AF DÅRLIGE ERFARINGER? Højesterets dom af 4. juni 2013 i sag 103/2011 I/S Vestforbrænding mod DSV Transport A/S Faktum: I/S Vestforbrænding udbød i et offentligt udbud efter udbudsdirektivet en kontrakt vedrørende transport af fyldte containere mv. I/S Vestforbrænding havde i 2005 indgået en aftale om tilsvarende ydelser med DSV Transport A/S. Denne aftale ophævede DSV Transport A/S den 1. december 2006 som følge af uenighed mellem parterne vedrørende betingelserne for den fortsatte kørsel. Trods ophævelsen af aftalen fortsatte DSV Transport A/S transport med at udføre kørslen, indtil en anden leverandør var fundet. I/S Vestforbrænding fik efterfølgende i en mellem parterne verserende voldgiftssag medhold i, at DSV Transport A/S ikke havde været berettiget til at ophæve den gamle aftale. I forbindelse med udbuddet i 2009 udelukkede I/S Vestforbrænding tilbuddet fra DSV Transport A/S med henvisning til udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d, og at DSV Transport A/S havde begået alvorlige fejl. 20

21 UDELUKKELSE SOM FØLGE AF DÅRLIGE ERFARINGER? Højesterets dom af 4. juni 2013 i sag 103/2011 I/S Vestforbrænding mod DSV Transport A/S (fortsat) Højesteret: Sagen angår, om I/S Vestforbrænding var berettiget til i medfør af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d, at udelukke DSV Transport A/S fra fremtidige udbud på grund af DSV Transports uberettigede ophævelse af kontrakten om transport af affald fra genbrugsstationen i Gentofte. Efter artikel 45, stk. 2, litra d, kan en virksomhed udelukkes fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. EU-Domstolen har i dom af 13. december 2012 i sag C-465/11, Forposta SA, fastslået, at udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d, omfatter enhver culpøs adfærd, der har indvirkning på den pågældende virksomheds faglige troværdighed, og at en virksomheds manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i princippet kan betragtes som en fejl i forbindelse med udøvelse af erhverv. Begrebet alvorlig fejl henviser i almindelighed til en adfærd hos virksomheden, som må karakteriseres som misligholdelseshensigt eller uagtsomhed af en vis alvor. Afgørelsen af, om der foreligger en alvorlig fejl, beror på en konkret og individuel vurdering. Højesteret finder, at den fejl, som DSV Transport begik ved at ophæve kontrakten, ikke kan betegnes som en så alvorlig fejl, at den berettiger til udelukkelse fra fremtidige udbud. Højesteret har herved navnlig lagt vægt på, at der forelå en reel tvist om forståelsen af kontrakten, og at DSV Transport fortsatte med at udføre sine transportopgaver efter ophævelsen af kontrakten. 21

22 22 TRIN 4: EGNETHEDSVURDERING

23 MINDSTEKRAV Artikel 44, stk. 2: De ordregivende myndigheder kan kræve minimumskriterier for egnethed, som ansøgere og tilbudsgivere i overensstemmelse med artikel 47 og 48 skal opfylde. Minimumskriterier for egnethed skal fastsættes i udbudsbekendtgørelsen, og kriterierne skal være proportionale. Pligt til at afvise ansøgere/tilbudsgivere, der ikke opfylder minimumskriterierne for egnethed. Kan ansøgere, der opfylder minimumskriterierne for egnethed fortsat afvises som uegnede? 23

24 KAN EN ANSØGER/TILBUDSGIVER AFVISES SOM UEGNET, HVIS DER IKKE ER FASTSAT MINIMUMSKRAV TIL EGNETHED? KLFU af 1. februar 2012 Tensid Danmark ApS mod Aarhus Kommune Faktum: Aarhus Kommune udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om fjernelse af graffiti. Klager blev ikke prækvalificeret, fordi klager ikke havde den fornødne økonomiske kapacitet, hvilket klager blev orienteret om ved af 17. december Klager indgav klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at klager ikke kunne afvises som uegnet, da der ikke var fastsat mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske kapacitet, og da der ikke i udbudsbekendtgørelsen var fastsat kriterier for udvælgelse af tilbudsgiverne blandt de egnede ansøgere. KLFU: Artikel 44, stk. 2, bestemmer, at den ordregivende myndighed kan kræve minimumskriterier for egnethed, som ansøgere og tilbudsgivere i overensstemmelse med artikel 47 og 48 skal opfylde. Den ordregivende myndighed er efter bestemmelsen ikke forpligtet til at opstille sådanne minimumskriterier. 24 Indklagedes udbud var i følge udbudsbekendtgørelsen et begrænset udbud, men indklagede har ikke fastsat udvælgelseskriterier i udbudsbekendtgørelsen, som anført i udbudsdirektivets artikel 44, stk. 3. Denne omstændighed betyder imidlertid ikke, at indklagede ikke kan foretage en egnethedsundersøgelse af ansøgerne om prækvalifikation, men at indklagede har skullet foretage bedømmelsen efter reglen i artikel 44, stk. 1, på samme måde som ved et offentligt udbud.

25 KAN DER LÆGGES VÆGT PÅ EFTERFØLGENDE OPLYSNINGER? KLFU af 27. september 2011 ENCA A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune Faktum: Ringkøbing-Skjern Kommune udbød i en offentlig licitation efter tilbudsloven bygnings- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ny genbrugsplads i Ringkøbing. Tildelingskriteriet var fastsat til laveste pris. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud var der indkommet 3 tilbud, deriblandt tilbuddet fra klager, som var det laveste bud. Klager var en nystartet virksomhed, og parterne indgik derfor efter aflevering af tilbud i nærmere drøftelser vedrørende klagers tekniske kapacitet, herunder organisering af arbejdet samt klagers økonomiske formåen. Klager var under disse drøftelser særdeles værgende over for at fremkomme med konkrete oplysninger, og kommunen besluttede derfor at afvise tilbuddet fra klager og tildele arbejdet til den næstlavest bydende. KLFU: Det lægges til grund, at det klagende selskab på tidspunktet for tilbudsafgivelsen ikke havde eksisteret i et år, og at det ikke havde regnskaber, der viste selskabets soliditet, samt at selskabet ikke havde færdiggjort entrepriser, som der kunne refereres til. Endvidere lægges til grund, at klageren hverken i sit tilbud eller senere i forbindelse med indklagedes spørgsmål kunne henvise til, hvilke underentreprenører, der skulle udføre en større del af entreprisen, eller oplyse navnene på ansvarlige hos klageren i forbindelse med entreprisens udførelse. Selvom udbyderen ikke har benyttet sig af muligheden for at fastsætte mindstekrav til dokumentation af egnetheden for varetagelse af opgaven, jf. tilbudslovens 6, stk. 1, så har indklagede ikke været afskåret fra at indhente supplerende oplysninger, som er sagligt begrundet til brug for sin vurdering af, om det vil være overvejende sandsynligt, at tilbudsgiveren, som har afgivet den laveste pris, kunne gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde, og i rette tid. På baggrund af de supplerende oplysninger, som klageren er fremkommet med, herunder vedrørende spørgsmål om anvendelse af underentreprenører, andre nøglemedarbejdere samt den faste medarbejderstab, finder Klagenævnet ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes skøn, hvorefter det var overvejende sandsynligt, at klageren var ude af stand til at gennem-føre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid. 25

26 KAN DER LÆGGES VÆGT PÅ DOKUMENTATION, SOM ORDREGIVER IKKE HAR BEDT OM? KLFU af 29. juli 2011 Social-Medicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden Faktum: Region Hovedstaden udbød i et begrænset udbud efter tilbudslovens afsnit II rammeaftale om fremmedsprogstolkning til brug for sundhedsvæsenet. I udbudsbekendtgørelsen var der stillet krav om, at ansøgningen om prækvalifikation skulle vedlægges de seneste 3 års reviderede regnskaber samt soliditetserklæring udstedt af ansøgerens bank eller revisor. Desuden fremgik det, at tilbudsgiverne gennem disse oplysninger skulle sandsynliggøre, at tilbudsgiver havde den økonomiske og finansielle formåen til at løfte opgaven. Af anmodningen om prækvalifikation fra én af tilbudsgiverne fremgik det, at virksomheden i de 2 forudgående regnskabsår havde haft et underskud, og at virksomheden derfor havde tabt en del af sin selskabskapital. Af soliditetserklæringen fremgik herudover, at virksomheden ved udløbet af det seneste regnskabsår havde en begrænset likviditet. Ansøgningen indeholdt derudover oplysninger om, at virksomheden siden seneste regnskabsårs afslutning havde opnået en række nye kontrakter, som ikke blev afspejlet i regnskabet. Virksomheden blev prækvalificeret. KLFU: Regionen kunne ikke uden at overtræde ligebehandlingsprincippet ved vurderingen af virksomhedens økonomiske formåen lægge vægt på andre oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle forhold end de oplysninger, der fremgik af de krævede årsregnskaber og den krævede soliditetserklæring. På den baggrund og efter en gennemgang af de fremlagte regnskaber og den revisorerklæring, som SK- Tolkeservice ApS havde fremlagt, fandt Klagenævnet, navnlig efter oplysningerne om virksomhedens underskud for de sidste 2 år og den delvist tabte selskabskapital, at virksomheden uanset oplysninger om dens omsætning klart ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at den havde økonomisk og finansiel formåen til at løfte opgaven. Region Hovedstaden havde derfor ikke været berettiget til at prækvalificere virksomheden som sket. 26

27 ANVENDELSE AF RESSOURCER TILHØRENDE ANDRE En ansøger, som isoleret set ikke lever op til kravene, kan ikke afvises af ordregiver, hvis ansøgeren præsenterer dokumentation for at råde over de nødvendige ressourcer tilhørende andre juridiske eller fysiske personer. I tilfælde, hvor den ordregivende myndighed ikke har mulighed for at efterprøve underleverandørers tekniske og økonomiske formåen i forbindelse med vurderingen af egnetheden af ansøgeren/tilbudsgiveren, kan brug af underleverandør efterfølgende forbydes eller begrænses. 27

28 EF-Domstolens dom af 2. december C-196/98 Holst Italia Præmis 29: Når et selskab godtgør sin tekniske, finansielle og økonomiske kapacitet for at få adgang til at deltage i en udbudsprocedure og herved henviser til kapaciteten i sammenslutninger eller virksomheder, som det indirekte eller direkte er knyttet til, uanset hvorledes denne tilknytning juridisk er beskaffen, må det således godgøre, at det reelt disponerer over disse sammenslutningers eller virksomheders ressourcer, som det ikke selv ejer, og som er fornødne for aftalens opfyldelse. 28

29 KLFU af 8. januar 2013 MET 4 JV Cityringen Tender Office mod Metroselskabet I/S Faktum: Metroselskabet I/S udbød i et udbud med forhandling efter udbudsdirektivet en bygge- og anlægskontrakt om etablering af metroens cityring i København. I forhold til råden over tekniske ressourcer hos tredjemænd var det i udbudsbekendtgørelsen anført, at ansøgerne om prækvalifikation skulle dokumentere, at de rådede over påberåbte tekniske ressourcer hos tredjemand. Der var ikke stillet nærmere krav til karakteren af dokumentationen. Den vindende tilbudsgiver Copenhagen Metro Team støttede sin tekniske kapacitet på kompetencerne på 3 underleverandører. Ansøgning om prækvalifikation var ikke vedlagt en erklæring fra de pågældende underleverandører om at de stillede deres ressourcer til rådighed for selskabet. KLFU: Copenhagen Metro Teams ansøgning om prækvalifikation indeholdt bl.a. 3 ringbind fra Trevi Group S.p.A., CG Jensen A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, og det fremgår tydeligt heraf, at disse virksomheder deltog i udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen. Klagenævnet finder på den baggrund ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes vurdering, hvorefter disse forhold i tilstrækkelig grad beviser, at Copenhagen Metro Team kunne råde over virksomhedens tekniske ressourcer. 29

30 KLFU af 26. juli 2012 Adams Transport Co ApS mod Udenrigsministeriet Faktum: Udenrigsministeriet udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en række flytte- og opmagasineringsopgaver. I udbudsbekendtgørelsen var der som et mindstekrav til den økonomiske formåen stillet krav om positiv egenkapital. Desuden var anført, at: såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. En af ansøgerne fremsendte regnskabsmateriale for koncernen (moderselskabet), men ikke for ansøgeren selv. Ministeriet lod ansøgeren berigtige de pågældende forhold i medfør af 12 i implementeringsbekendtgørelsen. Ansøgeren fremlagde en erklæring for moderselskabet, hvorefter ansøgeren kunne råde over moderselskabets ressourcer, herunder moderselskabets økonomiske ressourcer. I erklæringen var anført: This letter of support will remain effective until termination in writing by Crown Worldwide Holdings Limited. Klageren gjorde dels gældende, at erklæringen ikke kunne indhentes i medfør af 12 i implementeringsbekendtgørelsen, dels at erklæringen som følge af forbeholdet ikke dokumenterede, at ansøgeren opfyldte mindstekravet i udbudsbekendtgørelsen. 30

31 EU-Domstolens dom af 17. marts 2011 i sag C-95/10 - Strong Segurança Faktum: En portugisisk kommune iværksatte et offentligt udbud vedrørende vagttjenester, der er en bilag IIB-ydelse. En tilbudsgiver vedlagde sit tilbud en erklæring fra sit moderselskab om, at moderselskabet vil sikre, at tilbudsgiveren var i besiddelse af de nødvendige midler og ville erstatte kommunens eventuelle tab som følge af en manglende opfyldelse af kontrakten. Kommunen afviste tilbuddet med den begrundelse, at tilbudsgiveren ikke var berettiget til at henvise til den finansielle formåen hos en anden virksomhed. EU-Domstolen: Udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, vedrørende brug af underentreprenører/underleverandører finder ikke anvendelse på kontrakter om bilag IIBtjenesteydelser. Det forhold, at en tilbudsgiver ikke kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er hverken i strid med gennemsigtighedsprincippet eller ligebehandlingsprincippet 31

32 TRIN 5: UDVÆLGELSE (GÆLDER KUN UDBUD MED FORUDGÅENDE PRÆKVALIFIKATION) 32

33 PRINCIPPER FOR BEGRÆNSNING AF KREDSEN AF TILBUDSGIVERE Antallet af ansøgere og tilbudsgivere skal være tilstrækkelig stort til at sikre reel konkurrence. Ved et begrænset udbud kan antallet af virksomheder, som prækvalificeres til at afgive tilbud, begrænses til 5. Ved et udbud efter forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse og konkurrencepræget dialog kan antallet af virksomheder, der skal forhandles med, begrænses til 3. Begrænsning af antallet af tilbudsgivere skal anføres i udbudsbekendtgørelsen. Antallet kan dog angives som et interval. Udbudsbekendtgørelsen skal desuden indeholde de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler, som ordregiver agter at anvende ved begrænsningen af antallet af virksomheder (udvælgelseskriterierne). Højdespringermodellen Modificeret højdespringermodel Bedste konkurrence? Lodtrækning? 33

34 KLFU af 19. november 2010 ISS Facility Services A/S mod Skive Kommune Faktum: Skive Kommune udbød efter udbudsdirektivet i et begrænset udbud fem delaftaler vedrørende udførelse af rengøring på udvalgte skoler og institutioner i kommunen. Ansøgning om prækvalifikation skulle vedlægges referenceliste over relevante sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Det var i udbudsbekendtgørelsen i øvrigt anført, at de fem virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ud fra og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer ville blive udvalgt. ISS Facility Services A/S blev ikke prækvalificeret med henvisning til virksomhedens referencer og i særdeleshed virksomhedens kommunale referencer. KLFU: Bedste referencer er et lovligt udvælgelseskriterium. Det måtte på baggrund af kravene til referencelisten i udbudsmaterialet stå ansøgeren klart, at eventuelt valg mellem flere ansøgere skulle træffes på grundlag af karakteren af de ydelser til referencekunder, som ansøgeren havde anført. Det har derfor været op til den enkelte ansøgere at udforme sin referenceliste med dette for øje. Det var lovligt at inddrage, hvorvidt referencerne angik kommunale opgaver samt størrelsen af de udførte opgaver, uanset at disse forhold ikke var udtrykkeligt fremhævet som krav til referencelisten. 34

35 KLFU af 8. marts 2011 HSS Engineering ApS mod konsortium mod Beredskabsstyrelsen Faktum: Beredskabsstyrelsen udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en aftale om vedligeholdelse af det landsdækkende sirenevarslingssystem. Udvælgelseskriterierne var i udbudsbekendtgørelsen angivet som: den højeste soliditetsgrad og 2. de bedst matchende leverancer af tjenesteydelser i forhold til de opgaver, som den udbudte kontrakt vedrører. Beredskabsstyrelsen prækvalificerede 8 tilbudsgivere. Klager var ikke blandt de prækvalificerede tilbudsgivere til trods for, at klager havde den fjerde bedste soliditetsgrad. Som begrundelse for den manglende prækvalifikation blev det anført, at klagers soliditetsgrad placerede sig i den højere ende af den midterste del af skalaen i forhold til de øvrige ansøgere, men at Beredskabsstyrelsen ikke vurderede, at klagers soliditetsgrad kunne opveje en manglende dokumentation af referencer i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Klager havde under klagesagen opstillet et pointsystem, som viste, at klageren som følge af den høje soliditetsgrad burde have været blandt de prækvalificerede. KLFU: Den udbudte kontrakt vedrører vedligeholdelse af et sirenevarslingssystem. Indklagede har ved afgørelsen af, hvilke otte ansøgere der skulle prækvalificeres, lagt stor vægt på ansøgernes dokumenterede erfaring med vedligeholdelse af systemer som det i den udbudte kontrakt omhandlede. Klagerens ansøgning om prækvalificering refererer kun til en enkelt tidligere vedligeholdelsesopgave, der ikke er nærmere dokumenteret. Det er i indklagedes evalueringsnotat anført, at konsortiedeltageren, HSS Engineering, har dokumenteret en høj grad af erfaring med sirener, nogen grad af erfaring med master, mens erfaring med vedligeholdelse og fejlretning kun i ringe grad er dokumenteret. Klagenævnet finder, at der ikke består det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte denne skønsmæssige vurdering. Formuleringen af udvælgelseskriterier i udbudsbekendtgørelsen vedrørende solvensgrad forpligter ikke indklagede til at prækvalificere indklagede, uanset klagerens ringe dokumenterede tekniske kapacitet. Der er ikke i øvrigt grundlag for at anse indklagedes prækvalificeringsbeslutning for at udgøre en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet eller gennemsigtighedsprincippet. Påstanden tages derfor ikke til følge.

36 KLFU af 24. oktober 2011 Kinnarps A/S mod VUC Sønderjylland Faktum: VUC udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en aftale om indkøb af møbler og inventar. Udbudsbekendtgørelsen var indsendt elektronisk til offentliggørelse den 3. juni 2011, og ansøgningsfristen var angivet til den 4. juli 2011, kl Udvælgelseskriteriet var i udbudsbekendtgørelsen angivet som: Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ordregiver vælge de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave vurderes at give ordregiver den mest optimale konkurrencesituation. Klager blev ikke prækvalificeret. Efter anmodning fra klager oplyste VUC, at VUC ved udvælgelsen af tilbudsgiveren havde lagt vægt på oplysningerne om personlige forhold, økonomiske forhold og tekniske forhold (referencer). Klagenævnet for Udbud skulle tage stilling til, om prækvalifikationsfristen var lovlig, og om udvælgelseskriteriet var lovligt. KLFU: Ansøgningsfristen burde være anført til den 4. juli 2011, kl VUC havde derfor angivet en ansøgningsfrist på mindre end 30 dage. Optimal konkurrencesituation er som udgangspunkt et objektivt og ikke-diskriminerende kriterium. Det skal imidlertid yderligere fremgå, hvordan det vil blive vurderet, om prækvalifikationen af en given ansøger bidrager til en optimal konkurrencesituation. Det vil i den forbindelse være lovligt at lægge vægt på eksempelvis den økonomiske og den tekniske kapacitet. Da VUC ikke havde angivet, hvad der ville bidrage til en optimal konkurrencesituation, har VUC ikke overholdt kravet om, at udbudsbekendtgørelsen skal indeholde objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier. Personlige forhold kan ikke anvendes som et udvælgelseskriterium. Prækvalifikationen blev dog ikke annulleret, eftersom den manglende angivelse af udvælgelseskriteriet ikke havde haft betydning for ansøgernes muligheder for at blive prækvalificeret. Alle ansøgere havde fået samme pointtal for så vidt angår de personlige forhold. 36

37 EF-Domstolens dom af 19. maj 2009 i sag C-538/07 Assitur Sri Faktum: En italiensk lovgivning var til hinder for, at bydende, mellem hvem der bestod et kontrolforhold, kunne deltage i den samme udbudsprocedure. Assitur fastsatte krav om, at to tilbudsgivere blev udelukket fra udbudsproceduren på grund af deres indbyrdes tilknytning. EF-Domstolen: Det vil være i strid med effektivitetsprincippet, såfremt man systematisk udelukker virksomheder, mellem hvilke der består en indbyrdes tilknytning fra retten til at deltage i samme procedure om indgåelse af en offentlig kontrakt. En sådan lovgivning, som er baseret på en uafkræftelig formodning for, at de bud, som de tilknyttede virksomheder afgiver vedrørende den samme kontrakt, uvægerligt påvirker hinanden, er i strid med proportionalitetsprincippet, da den ikke giver virksomhederne nogen mulighed for at godtgøre, at der ikke i deres situation foreligger nogen reel risiko for, at der følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. I den forbindelse er det for at vide, om et bestående kontrolforhold har påvirket indholdet af de respektive bud, som de pågældende virksomheder har fremsat under samme offentlige udbudsprocedure, nødvendigt, at der foretages en undersøgelse og vurdering af de faktiske omstændigheder, som det tilkommer de ordregivende myndigheder at iværksætte. Hvis det kan fastslås, at der har været en sådan påvirkning, hvilken form den end har haft, er dette tilstrækkeligt til at udelukke virksomhederne fra den pågældende udbudsprocedure. 37 Se også EF-Domstolens dom af 23. december 2009 i sag C-376/08 Serrantoni SRL vedrørende virksomhedsammenslutninger.

38 38 ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE PRÆKVALIFIKATION

39 EFTERFØLGENDE ÆNDRINGER I EN PRÆKVALIFICERET KONSTELLATION EF-Domstolens dom af 19. juni 2008 i sag C-454/06 - Pressetext Nachrichtenagentur GmbH Faktum: I 1994 indgik staten Østrig aftale med et nyhedsagentur om adgang til nogle databaser og adgang til udsendelse af pressemeddelelser. Aftalen kunne tidligst opsiges pr. 31. december Denne aftale blev efterfølgende undergivet en række ændringer. EF-Domstolen skulle tage stilling til, om disse ændringer krævede nyt udbud. EF-Domstolen: Generelle bemærkninger om ændringer i en aftale: - En ændring i en oprindelig aftale betragtes som væsentlig, såfremt ændringen er afgørende forskellig fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og derfor viser, at det var parternes vilje at genforhandle aftalens grundlæggende elementer (præmis 34). - En ændring er tilsvarende væsentlig, hvis ændringen ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere inden de oprindeligt antagne at deltage eller ville have gjort det muligt at acceptere et andet bud, end det som oprindeligt var blevet antaget (præmis 35). - En ændring er endelig væsentlig, når den i betydeligt omfang udvider aftalen til at omfatte ydelser, der ikke oprindeligt var fastsat heri (præmis 36) eller ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for leverandøren (præmis 37). 39

40 UDSKIFTNING AF UNDERLEVERANDØRER MV. Krav om tilsvarende kvalifikationer. Krav om ordregivers godkendelse. Udskiftning af en underleverandør kan i særlige tilfælde udgøre en ændring af et grundlæggende element i kontrakten, jf. EU- Domstolens dom af 13. april 2010 i sag C-91/08. 40

41 UDSKIFTNING AF DELTAGERNE I ET PRÆKVALIFICERET KONSORTIUM KLFU: En ordregiver kan ikke lovligt tage et tilbud fra en tilbudsgiver, som ikke er prækvalificeret, i betragtning, jf. KLFU af 9. marts Ledøje-Smørum Kommune. EU-Domstolen: udbudsreglerne er ikke til hinder for nationale bestemmelser, som forbyder ændringer i et konsortium indtrådt efter afgivelse af tilbud, jf. C-57/01 - Makedoniko Metro, præmis 93 Ændrer pressetext-afgørelsen ved dette? 41

42 EFTERFØLGENDE PRÆKVALIFIKATION AF EN NY TILBUDSGIVER KLFU af 9. marts 1998 Ledøje-Smørum Kommune, ad påstand 7: Der er ikke adgang til senere at prækvalificere en ny tilbudsgiver. I den konkrete sag, hvor der ikke var behov for en længere frist forinden afgivelse af tilbuddet, var udskiftningen dog lovlig. 42

43 OVERDRAGELSE AF EN PRÆKVALIFIKATION Hovedregel: En prækvalifikation kan ikke overdrages til en anden virksomhed Undtagelser? KLFU af 10. maj 2002 Ementor Danmark A/S: Overdragelse af en prækvalifikation som led i en virksomhedsoverdragelse var lovlig. EU-Domstolen, jf. pressetext-sagen: Interne omstruktureringer Salg af aktier, hvor leverandøren er et aktieselskab 43

44 KLAGEFRISTER Håndhævelseslovens 7, stk. 1: Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 44

45 KLFU af 25. august 2010 Tegnestuen T plus ApS mod Københavns Kommune Faktum: Københavns Kommune udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet parallelle rammeaftaler vedrørende renovering og ombygning af kommunens eksisterende ejendomme. Klager blev ikke prækvalificeret, hvilket blev meddelt klageren den 9. juni 2010 med følgende begrundelse: 45 Ansøgerne er udvalgt ud fra de begrænsede kriterier som angivet i Udbudsbekendtgørelsens pkt. IV.1.2. Klager anmoder om en uddybende begrundelse, hvilket blev givet den 22. juni Klager indgav herefter klage den 9. juli Klagen blev modtaget af klagenævnet den 14. juli Kommunen gjorde gældende, at klagen skulle afvises med henvisning til lov om håndhævelse af udbudsreglerne, 7, stk. 1, da klagen var indgivet mere end 30 dage efter meddelelsen om prækvalifikation. KLFU: Det er hverken i loven eller i forarbejderne til 7, stk. 1, præciseret, hvilke krav der kan stilles til den korte redegørelse for de relevante grunde. Af forarbejderne til lovens 2, stk. 2, hvorefter ordregiverens underretning i medfør af lovens 2, stk. 1, ligeledes skal være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde, fremgår, at der er tale om en udvidelse i forhold til den tidligere gældende ret, hvor begrundelsen alene skulle være»summarisk«. Efter klagenævnets opfattelse taler formålet med bestemmelsen i 7, stk. 1, for, at de relevante grunde, som ordregiveren skal anføre i den korte redegørelse, skal sætte ansøgeren i stand til at vurdere, hvorvidt der skal indgives klage til klagenævnet. I det foreliggende tilfælde har indklagede i udbudsbekendtgørelsens pkt. IV. I.I. fastsat, at det planlagte antal økonomiske aktører er 15, og at de udvælges ved en vurdering af, hvilke ansøgere der har den bedste erfaring med at udføre opgaver, som svarer til det udbudte, jf. pkt. III, 2.3. Indklagede har således ikke frit kunnet prækvalificere 15 af ansøgerne. På den baggrund kan indklagedes underretning af 9. juni 2010 ikke anses for at være ledsaget af en kort redegørelse for de relevante grunde. En sådan redegørelse kan først anses for tilgået klageren ved redegørelsen i en af 22. juni 2010.

46 KLFU af 14. juli 2011 Tensid Danmark ApS mod Aarhus Kommune Faktum: Aarhus Kommune udbød i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet en rammeaftale om fjernelse af graffiti. Klager blev ikke prækvalificeret, fordi klager ikke havde den fornødne økonomiske kapacitet, hvilket klager blev orienteret om ved af 17. december Orienteringen indeholdt ikke oplysning om, hvem indklagede havde prækvalificeret. Den 9. februar 2011 indgav klager en klage til Klagenævnet for Udbud. Aarhus Kommune påstod, at klagen skulle afvises under henvisning til, at klagen var indgivet mere end 30 dage efter, at klager havde modtaget oplysning om, at klager ikke var blevet prækvalificeret samt begrundelse herfor. KLFU: Klagefristen på 30 dage er betinget af, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere i overensstemmelse med 2, stk. 1, nr. 1, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne og således både har underrettet om hvem, der er blevet prækvalificeret, og kort redegjort for de relevante grunde for beslutningen. Da Aarhus Kommune i sin orienteringsskrivelse af 17. december 2010 ikke har oplyst, hvilke virksomheder der blev prækvalificeret, har orienteringen ikke været i overensstemmelse med 2, stk. 1, nr. 1, hvorfor klagefristen ikke begyndte at løbe fra dette tidspunkt. Afvisningspåstanden blev ikke taget til følge. Se også KLFU af 25. august 2010 Tegnestue T plus ApS mod Københavns Kommune. 46

47 47 INHABILITET

48 Konkurrencestyrelsens udtalelse af 27. februar 2009 klage over Region Sjællands udbud af trykaflastende madrassystemer Konkurrencestyrelsen: Det er dog klart, at en virksomhed, der tidligere har udført en udbudt opgave vil have en række fordele under et nyt udbud, fordi den indgående kender de faktiske forhold, der ligger til grund for opfyldelsen af kontrakten. En ordregivende myndighed er derfor forpligtet til at sikre, at alle relevante oplysninger vedrørende den udbudte opgave medtages i udbudsmaterialet, så denne fordel så vidt muligt begrænses. Det er ydermere klart, at en ordregivende myndighed ikke må udforme udbudsbetingelserne på en sådan måde, at hidtidige leverandører har videre fordele, end hvad der naturligt netop følger af tidligere at have været leverandør. 48

49 KLFU af 6. august 2010 HedeDanmark A/S mod Greve Spildevand A/S Faktum: Greve Spildevand A/S udbød tømning af tre slambede. Selskabet var under udbuddet bistået af Orbicon Leif Hansen A/S. Udbuddet blev vundet af HedeDanmark A/S. Orbicon og HedeDanmark er datterselskaber med samme ejer, og der er et betydeligt sammenfald i ledelsen. Selskaberne bor desuden på samme adresse og har et indbyrdes samarbejde af et ikke ubegrænset omfang. KFLU: HedeDanmark A/S var inhabil. Kendelsen indeholder i øvrigt bemærkninger vedrørende anvendelse af referencer som underkriterium. Referencer for maskinføring var lovlig, idet maskinførerens kompetencer var afgørende i forhold til selskabets interesse i at indgå driftsforstyrrelser og tab som følge af fejl under arbejdet. 49

50 KLFU af 7. marts 2011 YIT mod Skov- og Naturstyrelsen Faktum: Skov- og Naturstyrelsen udbød efter tilbudsloven analyse, projektering og gennemførelse af energibesparelsesprojekter mv. for en række bygninger. Forud for udbuddet havde Miljøministeriet gennemført et forstudie med henblik på at vurdere, hvorvidt det var muligt at gennemføre et ESCO projekt på Skovog Naturstyrelsens enheder. Dette forstudie var gennemført af en af tilbudsgiverne, der skulle fastlægge det forventede investeringsomfang og besparelsespotentiale gennem et fællesstudie svarende til minimum 25% af den totale bygningsmasse. Resultatet af forstudiet var vedlagt udbudsmaterialet. Tilbudsfristen blev endvidere på klagerens foranledning forlænget med 6 uger. KFLU: Indklagede har gennem tilrettelæggelsen af licitationen, herunder ved at offentliggøre forstudiet og forlænge tilbudsfristen, udjævnet den konkurrencemæssige fordel som Schneider måtte have opnået gennem sit kendskab til en mindre del af de ejendommen, der var omfattet af licitationen. inhabilitet 50

51 kontakt FAGGRUPPE FAGGRUPPE FAGGRUPPE FAST EJENDOM & ENTREPRISE Tina Braad Partner Aarhus T M E Navn Navnesen Titel By T xxxx M xxxx E bruun.com Navn Navnesen Titel By T xxxx M xxxx E bruun.com Navn Navnesen Titel By T xxxx M xxxx E bruun.com

52 København Langelinie Allé København Ø T Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C F Shanghai 83 LoushanguanRoad, suite 2635, 26/F Shanghai E

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Udbudsretlige nyheder

Udbudsretlige nyheder Udbudsretlige nyheder Andreas Christensen Frederik Nygaard Jespersen 15. juni 2011 Program 09.30 09.35 Velkomst og introduktion 09.35 10.05 Opfyldelse af dokumentationskrav og indhentelse af supplerende

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034506 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 5. juli 2013 K E N D E L S E SOS International A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Indkøbsjura 2011 15. juni 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer, f.eks.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere