Århus Kommune - Tilbygning Grøndalsvej 1. Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune - Tilbygning Grøndalsvej 1. Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning"

Transkript

1 Århus Kommune - Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning December 2009

2 Århus Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Tildelingskriterier 3 3. Tildelingsudvalgets generelle bemærkninger Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Totalentreprisesum Tilbudt kvalitet og kvantitet Bæredygtighed Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 8 4. Afgørelse 9 5. Tildelingsudvalgets bemærkninger til vinderprojektet E. Pihl & Søn A.S. / Schmidt Hammer Lassen Architects / Grontmij/Carl Bro A/S Tildelingsudvalgets bemærkninger til de øvrige tilbud Hoffmann A/S / Sahl arkitekter A/S / Niras A/S C. C. Contractor A/S / Årstiderne Arkitekter A/S / Cowi A/S MT Højgaard a/s / aart a/s / Leif Hansen Engineering A/S Züblin Scandinavia A/S / PLH arkitekter as, AplusB / Viggo Madsen A/S A. Enggaard A/S / Pluskontoret A/S Arkitekter, GPP Arkitekter A/S / Alectia A/S 31

3 Århus Kommune Side 2 1. Indledning Århus Kommune udskrev i maj 2009 nærværende totalentreprisekonkurrence om opførelse af. skal opføres i forbindelse med Århus Kommunes eksisterende bygning på Grøndalsvej 1, DK 8260 Viby J, Århus. Tilbygningen skal have plads til ca. 230 medarbejdere fordelt i 4 forskellige enheder i Århus Kommune omfattende Natur og Miljø, Jobcenter Århus - Syd, Ydelsescenter Syd og Socialcenter Syd. Udover opførelsen af Tilbygningen skal der udføres nedrivning af ca m 2 eksisterende bygninger og der skal foretages mindre ombygningsarbejder i eksisterende bygninger. Projektet blev udbudt i totalentreprisekonkurrence i henhold til EU s Udbudsdirektiv Det klassiske udbudsdirektiv (2004/18/EF) bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004. Efter forudgående prækvalifikation blev følgende 6 totalentreprenører med ledsagende rådgivere udvalgt til at afgive bud: Totalentreprenør : Hoffmann A/S Arkitekt : Sahl arkitekter A/S Ingeniør : Niras A/S Totalentreprenør : C. C. Contractor A/S Arkitekt : Årstiderne Arkitekter A/S Ingeniør : Cowi A/S Totalentreprenør : E. Pihl & Søn A.S. Arkitekt : Schmidt Hammer Lassen Architects Ingeniør : Grontmij/Carl Bro A/S Totalentreprenør : MT Højgaard a/s Arkitekt : aart a/s Ingeniør : Leif Hansen Engineering A/S Totalentreprenør : Züblin Scandinavia A/S Arkitekt : PLH arkitekter as, AplusB Ingeniør : Viggo Madsen A/S Totalentreprenør : A. Enggaard A/S Arkitekt : Pluskontoret A/S Arkitekter, GPP Arkitekter A/S Ingeniør : Alectia A/S

4 Århus Kommune Side 3 Til at bedømme de indsendte tilbud er der af bygherren nedsat et tildelingsudvalg bestående af følgende personer: Direktøren for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Substitueret af Forvaltningschef Claus Nickelsen Direktøren for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Substitueret af Ydelseschef Anna Marie Mikkelsen Stadsarkitekt Gøsta Knudsen Forvaltningschefen for Ejendomsforvaltningen Poul Spliid Pedersen Fagdommer Arkitekt MAA Arne Egeskjold, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S Fagdommer Arkitekt MAA Jørn Schütze, Arkitektfirmaet Jørn Schütze K/S Fagdommer Ingeniør Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører Herudover er der i tildelingsudvalget tilknyttet følgende rådgivere: Hans Peder Larsen, Ejendomsforvaltningen Bente D. Sejersen, Ejendomsforvaltningen Henrik Bauer, Ejendomsforvaltningen Lars P. Pedersen, Rambøll Jonna Nielsen, Rambøll Egon Donslund, Rambøll Morten Rosenstedt, Rambøll Hanne Tine Ring Hansen, Rambøll Desuden har brugergruppen været orienteret. Alle 6 totalentreprisehold afleverede den 27. oktober 2009 konkurrenceforslag med tilhørende pristilbud. Pristilbudene blev åbnet og offentliggjort den 27. oktober Alle tilbud er bedømt efter tildelingskriterie og underkriterierne. Samtlige totalentreprisehold, som ikke overdrages opgaven, modtager vederlag, jf. bestemmelserne i udbudsmaterialet. 2. Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Valg af projekt som det økonomisk mest fordelagtige er sket på grundlag af en vurdering ud fra følgende underkriterier og med følgende vægtning: Underkriterier Vægt 1. Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi 25 % 2. Totalentreprisesum 25 % 3. Tilbudt kvalitet og kvantitet 20 % 4. Bæredygtighed 20 % 5. Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 10 %

5 Århus Kommune Side 4 Ved vurderingen af de enkelte underkriterier er indgået følgende elementer: Ad. 1: Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Vurdering af tilbudets arkitektoniske og funktionsmæssige værdi er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav til arkitektur og disponering samt funktionskrav, i hvilken forbindelse der er lagt vægt på følgende forhold: Bygningens arkitektoniske niveau og udtryk, kontekst og sammenhæng, udvendige arealer, eksisterende bygning, forbindelser i bebyggelsen, nærhedsbehov, fleksibilitet, fællesfaciliteter, udvidelsesmulighed. Ad. 2: Totalentreprisesum Vurdering af totalentreprisesum er foretaget ud fra den på tilbudslisten anførte tilbudssum. Såfremt det er vurderet, at der er afvigelser fra kravene i Byggeprogrammet, er disse afvigelser prissat. Tilbudsprisen tillagt prissatte afvigelser udgør bygherrens regulerede tilbudssum. Som grundlag har hver tilbudsgiver afleveret en udfyldt tilbudsliste. Ad. 3: Tilbudt kvalitet og kvantitet Vurdering af den tilbudte kvalitet og kvantitet er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav til kvaliteten og kvantiteten af byggeriet, i hvilken forbindelse der er lagt vægt på følgende forhold: Byggetekniske løsninger, installationstekniske løsninger, materialevalg, arealkrav og andre kvantitative ydelser. Ad. 4: Bæredygtighed Vurdering af tilbudets bæredygtighed er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav og forslag til ekstra tiltag i forbindelse med bæredygtighed. Krav og ekstra tiltag omhandler 13 temaer som Energiforbrug og energiforsyning, Sundhed og velfærd, Materialer, Vandforbrug, Forurening, Affald, Arealanvendelse, Byggeledelse og drift, Sociale og kulturelle værdier, Finansielle hensyn, Interaktion mellem bygning, bruger og samfund, Transport, Klimaforandringer. I forbindelse med vurderingen er indgået det af tilbudsgiver afleverede udfyldte skema med de 13 temaer samt krav og forslag til ekstra tiltag. Ad. 5: Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation Vurdering af totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation er foretaget ud fra totalentreprenørens og rådgivergruppens oplyste projektorganisation og vedlagte CV er for nøglepersoner, i hvilken forbindelse der særligt er lagt vægt på de tilbudte nøglepersoners kompetencer.

6 Århus Kommune Side 5 Vurdering af underkriterierne Underkriterierne 1, 3, 4 og 5 er vurderet iht. følgende karakterskala: Karakter Indhold 10 Meget overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 8 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter meget overbevisende opfyldt. 6 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 4 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt. 2 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 0 Ikke acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Alle hele tal i karakterskalaen kan finde anvendelse: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10. Underkriterium 2 er vurderet på baggrund af en karakterskala fra 2 til 10, idet det ikke acceptable tilbud, hvorved forstås et tilbud der ikke opfylder den økonomiske ramme, efter bestemmelserne i udbudsmaterialet er ukonditionsmæssigt. Karakteren 10 er tildelt det laveste tilbud og tilbud, der kun netop overholder den økonomiske ramme, er tildelt karakteren 2. Der er interpoleret retlinet mellem karakteren for pris, der netop overholder den økonomiske ramme og karakteren for laveste pris. Valg af projekt Tildelingsudvalget har på baggrund af ovennævnte underkriterier udpeget det økonomisk mest fordelagtige tilbud og dermed den tilbudsgiver, som indstilles til at udføre opgaven. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er fundet hos den tilbudsgiver, der iht. nedennævnte formel har opnået det højeste pointtal. Samlet pointtal = 0,25 K 1 + 0,25 K 2 + 0,20 K 3 + 0,20 K 4 + 0,10 K 5 hvor K 1 5 er karaktererne for underkriterierne 1-5.

7 Århus Kommune Side 6 3. Tildelingsudvalgets generelle bemærkninger 3.1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Alle 6 forslag har med udgangspunkt i udbudsmaterialet, på glimrende vis belyst de muligheder og begrænsninger der har været ved tilbygningen til den eksisterende administrationsbygning. Alle forslagsstillere har valgt at udforme tilbygningen med en selvstændig arkitektonisk identitet i forhold til den eksisterende bygning. Ved bedømmelsen har tildelingsudvalget lagt vægt på bearbejdelsen af de udvendige arealer og tilbygningens arkitektoniske niveau og udtryk både i forhold til den eksisterende bygning og det overordnede byplanmæssige perspektiv, samt planløsninger der dokumenterer gode interne forbindelser, fleksibilitet og rumlig kvalitet. Specielt har det været vigtigt at projekterne kunne bidrage med en nytænkning. I alle forslag bevares den eksisterende hovedindgang. 5 forslag har centrale ankomstområder, af varierende størrelse, udformet som høje rum med trappe- og elevatorforbindelse til de enkelte afdelinger. For 3 forslag har det haft den pris at kontorarealerne er blevet klemt, uden mindre åndehuller i gangarealerne, der ville øge oplevelses- og velværeværdien. Alle forslag med vekslende overbevisning, angiver en udvidelsesmulighed. De 5 forslag har en bygningshøjde præcist i forhold til lokalplanens rammer, hvor det sjette forslag har valgt at bygge en etage ovenpå den eksisterende bygning. Den eksisterende bygning, der er tegnet af Arkitekt Aage C. Nielsen i 1964 og opført af Korn- og Foderstof Kompagniet A/S, er af tildelingsudvalget opfattet som et smukt og tidstypisk eksempel på den tids byggeri. Tilkoblingen til den eksisterende bygning er problematisk og er i de enkelte forslag løst med vekslende held. Tildelingsudvalget har foretrukket forslag, der i respekt for den eksisterende bygning og have, har friholdt den nye tilbygning. De 5 forslag har bevaret de eksisterende interne veje med vareindleveringen fra nord, hvoraf to forslag har suppleret vejforbindelsen med en ny indkørsel fra Grøndalsvej. To forslag har valgt at nedlægge vejen der forbinder det nord- og sydlige areal, hvilket bestemt er positivt, da dette, specielt for det ene forslag, har åbnet mulighed for et sammenhængende grønt område med en skærmet beplantning mod Jyllands-Posten. I alle forslag bevares den nuværende placering af køkkenet. To forslag har også valgt at bevare kantinens placering, hvilket i nogen grad har medført lange gangafstande med en uheldig trafik gennem de enkelte afdelinger.

8 Århus Kommune Side 7 Planløsningen i de enkelte afdelinger indeholder generelt i alle forslag de ønskede rum. De fremstår overvejende som cellekontorer med en mere eller mindre transparent forbindelse til midtkorridorer. Enkelte forslag har en stor bygningsbredde som foruden de nødvendige bærende søjler i midterzonen også er udnyttet til trapper og birum. Det er tildelingsudvalgets vurdering, at denne løsning begrænser den ønskede fleksibilitet og forringer dagslysforholdende. 3.2 Totalentreprisesum Tilbudssummen for de 6 forslag ligger alle indenfor rammen på max. kr. 125 mio. ekskl. moms. For de fleste af forslagene er det vurderet, at der er afvigelser fra kravene i Byggeprogrammet. I forbindelse med vurderingen er afvigelserne prissat. Tilbudssummen tillagt prissatte afvigelser udgør bygherrens regulerede tilbudssum. 3.3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Alle 6 forslag vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system. De 5 af forslagene vurderes til at være relativt enkle at bygge uden væsentlige komplikationer. Et af forslagene er vurderet til at være mere kompliceret end de øvrige, idet forslaget griber ind i den eksisterende bygning. Materialevalget vurderes generelt til at være acceptabelt eller overbevisende for alle 6 forslag, idet der dog er forskel på kvalitetsniveauet i de forskellige forslag. De 6 tilbud opfylder på varierende vis udbudsmaterialets krav til tekniske installationer. Specielt indenfor ventilation er der betydelige forskelle mellem de bydende. Øvrige VVS-installationer opfylder - med ganske få justeringer - udbudsmaterialets krav på overbevisende vis. Alle 6 forslag er virkelig gennemarbejdet med hensyn til de elektriske installationer. Forslagene arbejder meget målrettet med at bringe dagslyset ind i bygningen og nedbringe el-effekten til de byggetekniske anlæg. Alle 6 forslag opfylder Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. To af forslagene indeholder et meget stort publikumsrum. 3.4 Bæredygtighed I Byggeprogrammet stilles der store krav til bæredygtighed, ikke kun på energiområdet men også på indeklima, materialer, genbrug, affaldsforhold m.v. samt på elementer indenfor økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Alle disse forhold er vurderet i bedømmelsen af konkurrenceforslagene bl.a. på baggrund af en vurdering af de udfyldte bæredygtighedsskemaer. Forslagenes innovative og visionære elementer indenfor energi og de øvrige bæredygtighedsområder har haft indflydelse på bedømmelsen. Der er i Byggeprogrammet stillet krav om, at bygningens forbrug til varme og varmt vand ikke må overstige 15

9 Århus Kommune Side 8 kwh/m² pr. år svarende til passiv hus kravene, og at det samlede energiforbrug til varme, varmt vand, ventilation, køling og belysning ikke må overstige 25 kwh/m² pr. år, hvilket svarer til de krav, der forventes stillet i Bygningsreglementet i ca. år Nogle forslag opfylder lige akkurat de stillede krav til energiforbrug, mens andre forslag kommer ned i nærheden af et energiforbrug på nul kwh/m² indenfor den tilbudte byggepris. Dette mål nås typisk ved installation af større solcelleanlæg, anvendelse af varmepumper og soldrevne køleanlæg. Der er stor spredning i, hvor meget de enkelte forslag fokuserer på materialer, indeklima, arbejdsmiljø og de øvrige bæredygtighedselementer, og disse forhold har haft indflydelse på den variation, der er i den samlede bedømmelse af forslagenes bæredygtighed. 3.5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation Totalentreprenørens og rådgivergruppens projektorganisation for alle 6 forslag indikerer, at grupperne er kompetente til at løse opgaven.

10 Århus Kommune Side 9 4. Afgørelse Ud fra Totalentreprisekonkurrencens grundlag er tildelingsudvalget enstemmigt nået frem til at udpege forslaget fra E. Phil & Søn A/S som det økonomisk mest fordelagtige. Forslaget er udarbejdet af følgende: Totalentreprenør: E. Phil & Søn A/S Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects Ingeniør: Grontmij/Carl Bro A/S Tildelingsudvalgets evaluering af de modtagne tilbud kan sammenfattes som følger: Underkriterium Vægt Hoffmann C.C. Contractor E. Pihl & Søn MT Højgaard Züblin Scandinavia A. Enggaard 1. Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi 25% Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal 2 0, ,00 5 1,25 3 0,75 3 0,75 2. Totalentreprisesum 25% 3. Tilbudt kvalitet og kvantitet 20% 4. Bæredygtighed 20% 5. Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 10% 2 0,50 2 0,50 3 0,75 2 0,50 4 1, ,50 5 1,00 4 0,80 8 1,60 6 1,20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 5 1,00 8 1,60 5 1,00 3 0,60 3 0,60 6 0,60 6 0,60 6 0,60 7 0,70 5 0,50 5 0,50 Samlet vægtet pointtal 3,40 3,90 6,55 4,65 3,65 4,95 Århus, den Claus Nickelsen Anna Marie Mikkelsen Gøsta Knudsen Poul Spliid Pedersen Arne Egeskjold Jørn Schütze Torben Esbensen Tilsvarende side underskrevet 30. november 2009 er vedlagt.

11 Århus Kommune Side Tildelingsudvalgets bemærkninger til vinderprojektet 5.1 E. Pihl & Søn A.S. / Schmidt Hammer Lassen Architects / Grontmij/Carl Bro A/S

12 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Dette forslag har i fuldt omfang valgt at respektere den eksisterende bygning og haveanlæg. Den nye administrationsbygning er placeret ved Grøndalsvej mod nord, og fremstår som en selvstændig bygning. Bygningen er udformet med sin egen identitet som en moderne klassisk komposition, der både giver et tilskud til det arkitektoniske helhedsbillede og tilfører området en ny dynamik. Bygningens højde er i overensstemmelse med lokalplanrammen. Tagene har samme højde som den eksisterende bygning og danner en lang ubrudt linje, der sammen med det horisontale facademotiv, arkitektonisk overbevisende, fremhæver grundens markante terrænbevægelse. Disponeringen af grunden og haveplanen er velgennemtænkt og repræsenterer en fin tænkning omkring dialogen mellem parken og bygningerne. Alle parkeringspladserne er placeret ved ankomstpladsen mod øst og ved den eksisterende parkeringsplads mod syd. Sammen med nedlæggelsen af den nord- sydgående vej, åbner dette en smuk mulighed for et sammenhængende grønt parkområde mod Jyllands-Posten. Servicebygningen er sammenbygget med den eksisterende varmecentral og er placeret under ankomstpladsen. Bygningen opfattes som en bastion, der naturligt afgrænser forpladsen mod øst. Indretningen er gennemtænkt med gode dagslysforhold og fin forbindelse til kælderen i den nye administrationsbygning. Den nye administrationsbygning mod nord, kan arkitektonisk opfattes som en bygning der er friskåret i to bygningsvolumer hvor den dannede spalte skaber de panoptiske haverum. Haverummet er opdelt af tre transparente trappetårne med mulighed for mindre ophold og udkik til haverummene måske kunne disse kvaliteter styrkes ved den videre bearbejdelse. Administrationsbygningen er koblet til den eksisterende bygning med en tværbygning i to etager der i stueetagen indeholder buffet og udleveringsområde til kantinen. Organiseringen i det samlede bygningsanlægs funktioner er enkel og overbevisende løst, med planløsninger, der indeholder store rumlige kvaliteter. Hovedadgangen er opdelt som to ankomst- og publikumsrum, der tydeligt er eksponeret i den sydlige længe ved ankomsttorvet. Ved den videre bearbejdelse bør hovedindgangen til Natur og Miljø overvejes. I ankomstplanet er alle interne og eksterne møderum placeret med direkte forbindelse til vandrehallen, der via trappetårnene i de panoptiske haverum indeholder de vertikale og horisontale forbindelser. Denne klare organisering af gangforbindelserne i bygningen, friholder de enkelte afdelinger for ekstern trafik. Indretningen af de enkelte afdelinger er velgennemtænkte. Den valgte bygningsbredde og placeringen af de horisontale vinduesbånd i facaden giver overbevisende dagslysforhold med et varieret udkik til de indre haverum og byens tage. Ved forslagets klare organisering af trapper, toiletter og service rum, opnås en stor fleksibilitet.

13 Århus Kommune Side 12 Kantinen er forbilledlig placeret mod vest i den sydlige længe, med en udendørs terrasse i smuk kontakt til parken. Kantine, buffet og udleveringsområdet er veldisponeret, og er beliggende centralt i det samlede bygningsanlæg. Køkkenet er udvidet og bevaret på den nuværende placering. Det er ønskeligt at køkken og varetilkørsel i den efterfølgende fase bearbejdes yderligere. Forslagsstilleren har på en meget overbevisende måde taget udfordringen op til en nytænkning af programmets krav ved innovative løsninger af bygningens konstruktioner, den arkitektoniske udformning og i materialevalget. Forslaget fremstår som en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og en del programkrav er meget overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer og risikobehæftede forhold. Tilbudet indeholder en grundig bygningsdelsbeskrivelse med et overbevisende og til dels meget overbevisende valg af materialer. Installationsomfang for vand, varme, afløb og brandslukning er meget overbevisende. Forbindelse til det nuværende teknikrum for vand- og varmeindføring er ligeledes meget overbevisende. Kvaliteten af ventilations- og køleanlæg er meget overbevisende. Der skal foretages justeringer med hensyn til luftmængder. Der er udarbejdet et flot studie af dagslysfaktorer og reflektanser og disses betydning i forbindelse med at bringe dagslyset ind i bygningen. Effekt til belysningsanlæg er sat lavt, men det virker fornuftigt og realiserbart. Der er tilbudt regenerative elevatorer, som fører effekt tilbage i el-nettet når de bremser. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. En del af fællesfaciliteterne har lidt større nettoareal end krævet. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog meget overbevisende opfyldt.

14 Århus Kommune Side Underkriterium 4 Bæredygtighed I vinderprojektet præsenteres et meget overbevisende energikoncept, hvilket medfører at det årlige beregnede energiforbrug er nul kwh pr. m². Dette opnås bl.a. med m² solceller til el-forsyning og 450 m² solfangere til drift af et absorptionskøleanlæg og til varmt vands forsyning. Bygningens lave varmeforbrug opnås bl.a. ved at anvende innovative vakuumisoleringspaneler i ydervæggene. Disse 50 mm tykke vægelementer har en isoleringsevne svarende til 400 mm mineraluld. Vakuumisoleringselementerne er certificerede til brug i passiv huse i specielt Tyskland og Østrig. De forholdsvis tynde ydervægge og den smalle bygningskrop giver mulighed for overbevisende dagslysudnyttelse med en dagslysfaktor på 2,5-3,0. Dagslysudnyttelsen styrkes også ved integration af reflekterende lyshylder i den øverste del af vinduerne. Ventilationsstrategien er baseret på en kombination af mekanisk ventilation om vinteren og naturlig ventilation om sommeren. Naturlig ventilation sker via højtplacerede vinduesåbninger i ydervæggene. Solafskærmning og naturlig ventilation til køling af bygningen om natten er tilstrækkeligt til at undgå mekanisk køling i kontorerne. I møderum og kantine køles ved hjælp af solfangerdrevet mekanisk ventilationsanlæg. Forslaget beskriver og dokumenterer på en overbevisende måde, hvorledes også bæredygtighedselementerne udover energi indgår i projektet. Der er bl.a. innovative isoleringsmaterialer, en gennemtænkt affaldshåndtering og en stor grad af genbrug af materialer. Den glaskeramiske facadebeklædning fremstilles således af genbrugt floatglas fra glasindustrien, og der genanvendes nedbrudt tegl og betonmaterialer. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og en del punkter er endog meget overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet projektorganisation i diagramform for totalentreprenør, rådgivere samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

15 Århus Kommune Side Tildelingsudvalgets bemærkninger til de øvrige tilbud 6.1 Hoffmann A/S / Sahl arkitekter A/S / Niras A/S

16 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Forslaget er udformet som et klart og stramt anlæg med arkitektonisk afsæt i datidens klassiske forbilleder. Bygningen består overordnet af to længer i 3 etager, der mod nord og syd omkranser en indre gårdhave og et fælles ankomstområde mod øst, udformet som et stort atrium med ovenlys. Administrationsbygningens centrale ankomst og fordelingsrum er atriet. En klar markering af hovedindgangen, som det er let at orientere sig i. Et transparent atrium i fuld højde gennem alle etager, ville styrke konceptet. Bygningen er rykket meget langt mod øst. Dette har medført en snæver vejforbindelse til parkeringspladsen specielt mod nord, med en lang gangforbindelses til forpladsen. Den flot tænkte idé om at skabe et samlet grønt område fra forpladsen mod øst og Jyllands-Postens bygning mod vest, har været på bekostning af en logisk trafikmæssig sammenhæng mellem de to parkeringsområder. Hovedindgangen til Natur og Miljø fra parkeringspladsen mod nord virker ikke overbevisende i forhold til det overordnede koncept. Tilkoblingen til den eksisterende bygning er søgt løst ved indførelse af en let transparent mellembygning. Den lille tilbagerykning af administrationsbygningens facadeflugt i forhold til den eksisterende bygning virker besynderlig og unødvendig i forhold til den ønskede friholdelse. Kantinen er bevaret på sin nuværende placering og udvidet som et gennemlyst rum ved en frilægning af facaden mod vest. De skærmede ude ophold mod øst og vest har tilført kantinen høj kvalitet, men placeringen har i nogen grad medført lange gangafstande med en uheldig trafik gennem de enkelte afdelinger. Indretningen af de enkelte afdelinger fremstår overvejende som konventionelle midterkorridorer med cellekontorer på begge sider. Overskueligheden er god, men ville have vundet yderligere ved en placering af de mindre fælles opholdsarealer med udsyn til den omgivende by. Servicebygningen er placeret strategisk ved den nordlige parkeringsplads med en separat varetilkørsel fra Grøndalsvej. Planen virker veldisponeret, men i projektmaterialet har det været svært at aflæse om der er en forbindelse til administrationsbygningen. Den facademæssige bearbejdelse af den markant placerede servicebygning, virker ikke overbevisende. Forslaget forsøger at koble fortid og nutid. Men den arkitektoniske sammenhæng mellem facaderne og planen er for svag til, at forslaget overbeviser arkitektonisk. Dette forslags primære svaghed er den manglende konsekvens ved den arkitektoniske bearbejdelse i forhold til det klare hovedanslag, og bedømmes til at være en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet.

17 Århus Kommune Side 16 Forslaget fremstår samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer. Tilbudet indeholder en grundig omfangsbeskrivelse af bygningsdele med et acceptabelt og til dels overbevisende valg af materialer. Beskrivelsen af VVS-installationer virker overbevisende. Flytning af det eksisterende teknikrum inkl. forsyningsindføringer og øvrige installationer, der ikke er krævet udskiftet, er overbevisende. Effekter for belysningsanlæg ligger i den høje ende, hvorfor der højest sandsynlig vil kunne spares energi ved etablering af anden belysning. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Forslaget indeholder et meget stort publikumsrum. Til gengæld har nogle af kontorområderne mindre nettoareal end ønsket. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget opfylder på overbevisende måde kravene til varmeforbrug (10 kwh/m² mod et krav om max. 15 kwh pr./m²) og et samlet energiforbrug på 15 kwh/m² mod et krav på max. 25 kwh/m². Dette lave energiforbrug opnås ved at installere 385 m² solceller samt 175 m² solfangere, der anvendes til drift af et absorptionskøleanlæg om sommeren og til hjælp med opvarmning om vinteren. Derudover er der 4 små decentrale solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Bygningen ventileres fortrinsvis ved traditionel mekanisk ventilation med varmegenvinding, dog er der naturlig ventilation af rummene ud mod atriumgården.

18 Århus Kommune Side 17 Der er en fin dokumentation for indeklimaforholdene, mens dokumentation for energiberegninger og for de økonomiske og sociale bæredygtighedselementer ikke er overbevisende. I forslaget regnes der med en hensigtsmæssig overdækning af byggepladsen i byggeperioden. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet overordnet projektorganisationsplan samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

19 Århus Kommune Side C. C. Contractor A/S / Årstiderne Arkitekter A/S / Cowi A/S

20 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Det er forslagets ide at skabe en kompakt, samlet bygning der minimerer lange forbindelsesgange mellem nyt og gammelt i et overordnet hovedgreb, der forener den eksisterende bygning og nybygningen, så de fremstår som en arkitektonisk helhed et hus, æstetisk og funktionelt. Det kompakte koncept medfører at bygningen opfattes som en struktur, der er frit udlagt i et parklandskab, der omslutter bygningsstrukturen, og fremstår som en videreførelse af den eksisterende bygnings længer i 2 etager, der flettes sammen med nybygningen og en eventuel udvidelse, så der opstår nye rumligheder inde og ude. I nybygningen indgår en ekstra etage, der rummer Natur og Miljø, ovenpå den eksisterende bygning. Ved at flette nyt og gammelt dannes en række mindre gårdhaver, der fungerer som lysgårde og udeopholdsgårde, der er naturlige omdrejningspunkter, når man bevæger sig i huset. Hovedindgangen er placeret mod øst ved indkørslen fra Grøndalsvej og vareindkørsel er placeret mod nord. Der er parkering ved hovedindgangen og mod Skanderborgvej ved den eksisterende indgang samt vest og nord for huset. I parkeringsniveauet mod øst ligger Jobcentret, på 1. sal er der Ydelsescenter og Socialcenter. Ny chance har egen indgang ved siden af hovedindgangen. Natur og Miljø er placeret øverst og har fælles indgang fra Skanderborgvej med Trafik og Veje. Den fortættede struktur rummer en mængde hjørner med mødesteder og små torvelignende rumligheder, der bryder det simple midtkorridormønster. Herved skabes oplevelser, men desværre uden fysisk og visuel kontakt til lys- og grønnegårdene. Disse medvirker derved ikke til differentieret lys, udsyn, identitet og fremmer derfor heller ikke overskueligheden, når man befinder sig i bygningens gangarealer og opholdsnicher, specielt på 1. sal. Undtagelsen er den vest-østgående forbindelsesgang på 1. sal der fører fra personaleindgangen ind i huset fra vest. På øverste etage, i Natur og Miljø er der bedre visuel kontakt til lysgårdene og i det hele taget et fint udsyn. Kantinens placering er fastholdt i indgangsniveau i den eksisterende bygning og en mindre udvidelse mod øst er foretaget på bekostning af grønnegården. Den virker meget indelukket og der er kun lidt sol i grønnegårdene, på grund af deres ringe størrelse. Mod vest kunne en udgravning styrke dagslysfordelingen i kantinen og en udvidelse her, på bekostning af birum, ville have øget rumligheden og møblerbarheden, der virker meget uinspirerende, klemt og fastlåst. Strukturen giver nærhed og komprimerer funktionerne, men på bekostning af overskueligheden og fleksibiliteten, idet der er for mange hjørner, nicher og kerner som umuliggør frie omgrupperinger og kombinationer af cellekontorer og storrumskontorer.

21 Århus Kommune Side 20 På øverste etage, i Natur og Miljø, rummer indretningen begrænsninger, på grund af flugtvejskrav. Flugt over tage og via en simpel flugttrappe forskønner ikke. Den øverste etage fremstår arkitektonisk uklar, da den skærer sig ned i den bestående bygning. En friskæring i forhold til denne, og i overensstemmelse med konceptskitsen ville både arkitektonisk og praktisk være langt mere overbevisende. De mange materialer, tegl, betonelementer, strækmetal, trælameller og glas i facaderne er uden tvivl anvendt for at forene nyt og gammelt, men søjler foran de eksisterende bygninger, nogle skråtstillede, også i huset, udhæng og ikke udhæng samt shedtage er alle fragtmenter fra de fine konceptskitser. Desværre er de ikke transformeret til en bygningsstruktur med sammenhængskraft og en konsistent arkitektonisk værdi som bidrager til opfattelsen af ét hus i et parkanlæg. Forslaget fremstår samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet og en del programkrav er overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system men kompliceres af, at der bygges hen over og foretages indgriben i eksisterende bygning, som skal være i brug i hele byggeperioden. Tilbudet indeholder en overordnet beskrivelse af bygningsdele med et overordnet valg af materialer, der vurderes til at være acceptable. Effekter for belysningsanlæg ligger i den høje ende, hvorfor der højest sandsynlig vil kunne spares energi ved etablering af anden belysning. Der laves et fint studie af dagslysfaktorer. Den angivne plads for solceller på taget er ikke tilstrækkelig. I Be06 beregningen er der regnet med en optimal hældning på solceller (45 o ), mens der i det øvrige projektmateriale nævnes 30 o hældning, hvilket vil give en lavere ydeevne. Forslagets nettoareal ligger tæt på Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Enkelte af kontorområderne har mindre nettoareal end krævet. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed I forslaget sammenbygges den nye bygning med den eksisterende bygning, hvilket medfører en del fordele på energisiden. Der præsenteres en god historie i beskrivelsen, idet energiforbruget i det nye store sammenbyggede bygningskompleks er beregnet til at være 18% mindre end det nuværende energiforbrug i den eksisterende noget mindre bygning.

22 Århus Kommune Side 21 Det samlede energiforbrug er beregnet til 24,9 kwh/m², hvilket lige akkurat opfylder de stillede krav i udbudsmaterialet. Energiforbruget reduceres ved installation af et forholdsvist kompleks energisystem bestående af 2 varmepumpeanlæg, et solcelleanlæg på 435 m², et solfangeranlæg på 135 m² og et borehulslager. Den fjernvarmedrevne varmepumpe køler borehulslageret om vinteren og opvarmer derved denne eksisterende bygningsdel. Den el-drevne varmepumpe (delvis drevet af solceller) leverer varme fra borehulslageret til den nye bygningsdel. Borehulslageret fyldes op om sommeren med overskudsvarme fra køleanlægget. Det er et innovativt og visionært energisystem, som dog også vurderes at være forholdsvis kompliceret at styre i den daglige drift. Solcellerne er på en fin måde integreret i ovenlyskonstruktionen der samtidig anvendes til naturlig ventilation og til nattekøling om sommeren. Der er gode dagslysforhold med højtsiddende vinduer, som medfører en dagslysfaktor over det krævede niveau. Der opnås desuden en god besparelse ved at fokusere på dagslysstyring af den almene belysning. Forslaget har en god og overbevisende beskrivelse og dokumentation af mange af de bæredygtige elementer (energiforbrug, indeklima, dagslysforhold, materialer, drift og vedligehold, totaløkonomi samt den integrerede designproces.) Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet organisationsdiagrammer for rådgivergruppens og totalentreprenørens projektorganisation samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

23 Århus Kommune Side MT Højgaard a/s / aart a/s / Leif Hansen Engineering A/S

24 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Det er forslagets hoved-idé og vision at skabe et aktivt medborgerhus, der åbner sig mod den besøgende, at skabe dynamiske og attraktive arbejdspladser og etablere en indretning der understøtter fornøden fortrolighed og diskretion i tillidsskabende og troværdige rammer. Forslaget er loyal overfor visionen om at skabe et medborgerhus, der virker imødekommende og tager venligt imod de besøgende. Fra forpladsen, der er orienteret mod hjørnet af Grøndalsvej og Skanderborgvej, ledes man ind i et transparent og panoptisk grønt rum, en atriumhave, hvorfra man fordeler sig til husets forskellige afdelinger, der er disponeret i 2 etager. Atriumhaven er et smukt belyst og på mange måder et spændende rum, men virker for stort og har domicilagtig karakter. Trappen og gangbroen, centralt placeret i atriumhaven, overbeviser ikke og det er tildelingsudvalgets opfattelse, at arealerne i atriumgården med fordel kunne fordeles, så de gav mere luft i de forskellige centre og afdelinger. Den sammenhængende otte-tals-løkke omkring atriumhaven giver en enkel og klar logistik, men løkkens knudepunkt fremstår i for høj grad som en hindring for funktionel sammenhæng snarere end som en bevidst placeret rumopdeler, der kanaliserer de besøgende. Fra atriumhaven fordeler man sig til Job- og Ydelsescentrene i indgangsniveau og den forsænkede halvetage og Socialcentret samt Natur og Miljø på 1. sal. Kantinen er placeret på indgangsniveau og fremstår som et velbelyst transparent rum med god nærhed til det eksisterende køkken og atriumhaven samt den fine og afskærmede platanhave og de omliggende møderum og afdelinger. Møderummene er placeret dels i den gamle kantine, orienteret mod platanhaven og delvist på den modsatte side af platanhaven og orienteret mod forpladsen, Mod vest er der etableret en forsænkning og skabt en udeopholdsterrasse i tilslutning til møderummene i den gamle kantine. Nybygningen er koblet direkte på den eksisterende bygning, hvor nyt og gammelt mødes i et brutalt og uforløst arkitektonisk sammenstød. Fra nord- og sydfløjene i den eksisterende bygning kobles nybygningen på mod nord og øst og fremstår med samme bygningsdybde og et totalt andet bygningsudtryk og andre materialer, proportioner og skala. Nord- og østfløjens forlængelse danner to af siderne i atriumhaven. Den tredje side er en skråtstillet, dyb og afskåret bygning i 3 etager, der er disponeret med dobbeltkorridor og mellem disse flugttrapper og birumskerner. Forslaget rummer en indbygget reserve på 30 arbejdspladser i den eksisterende nordvestfløj på 1. sal, og kan udvides yderligere. En yderligere udvidelse foreslås etableret ved en kortsluttende stang mod vest, der forbinder de eksisterende fløje mod nord og syd. Den samlede nybygningsfigur og volumen fremstår meget fremmed i forhold til den eksisterende bygning og forholder sig ikke præcist til den omliggende Grøndalsvej og grundens form.

25 Århus Kommune Side 24 Der savnes kontekst og sammenhæng mellem eksisterende bygning, nybygning og omgivelser. Vareindleveringen er placeret i kælderen længst væk fra indkørslen og rampeanlæggene, her er disponeret i et potentielt udeopholdsareal, der også rummer personaleindgangen. En mere følsom bearbejdning af udeopholdsarealet ville styrke sammenhængen mellem atriumhaven, kantinen og udearealet i overensstemmelse med hovedkonceptet. Nybygningen fylder sammen med parkeringspladsen grunden ud og efterlader alene platanhaven og ankomstrummet til henholdsvis internt og eksternt opholdsrum. Den skrå bygnings dobbeltkorridorer, den store rumdybde og de skrå afgrænsninger i gavlene begrænser nybygningens fleksibilitetsgrad og vanskeliggør, at man frit kan etablere kombinationer af cellekontorer og storrumskontorer og omgruppere efter behov, og reducerer overskueligheden og fremmer fornemmelsen af indelukkethed. Kontorerne omkring atriumhaven har brugt lys og bidrager også til at reducere fleksibiliteten, da de fremstår for formalistiske. Det vurderes endvidere, at de lange korridorer, dobbeltkorridorer og reduceret dagslys ikke fremmer et positivt og kreativt arbejdsmiljø. Arkitektonisk fremstår projektet meget kraftfuldt og opererer med vandrette spaltefacader med integrerede solceller på sydfacaderne og et arkitektonisk greb på nordfacaderne, der er vertikalt og totalt anderledes. Begge dispositioner er isoleret set forståelige, men bidrager ikke til en overbevisende arkitektonisk og velafstemt komposition, idet nybygningen virker splittet og ude af skala. Mod syd fremstår bygningen i stor-skala format og med en vis ro, og mod nord nærmere i små-skala format og meget uroligt. Forslaget består af mange positive delbilleder, men de er ikke alle sammenkædet, så de fremstår med arkitektonisk konsistens og forholder sig præcist til den eksisterende bygning og styrker kontekst i forhold til både by og landskab. Forslaget fremstår dog samlet set som en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer. Tilbudet indeholder en grundig beskrivelse af bygningsmæssige forhold med et overbevisende valg af materialer.

26 Århus Kommune Side 25 VVS-installationerne er generelt tilbudt i overbevisende kvalitet og kvantitet. Dog skal naturlig ventilation baseret på åbning af døre ud til gange forbedres. Brugen af jordslanger til forkøling/forvarmning af ventilationsluft og af termoaktive dæk virker overbevisende. Effekt til belysningsanlæg er sat meget lavt, men der mangler dokumentation for, om det lave niveau kan opnås. El-afsnittet modsiger det øvrige projektmateriale mht. brandalarmeringsanlæg og tyverialarmanlæg. Forslagets nettoareal ligger en del over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Forslaget indeholder et meget stort publikumsrum. Til gengæld har enkelte af kontorområderne mindre nettoareal end krævet. Alle medarbejdere er placeret i nybyggeriet. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget overholder akkurat max. kravene til opvarmning og til samlet energiforbrug. Der præsenteres en del overbevisende innovative energitiltag i projektet: Bygningsintegrerede sollameller med solceller, jordslanger til køling af ventilationsluft om sommeren og forvarmning om vinteren, faseskiftende materialer (PCM) i gipsloftsskørter til passiv varmelagring, 300 m² solceller på sydfacaden og taget, 60 m² solfangere til varmt brugsvand. Bygningens geometri sikrer, at solens lys og varme udnyttes optimalt. Nordvendte kontorer medfører mindre kølebehov, bedre indeklima og bedre dagslysudnyttelse, idet vinduerne ikke skal afskærmes for solindfald. Lodrette solflanger på nordfacaden skærmer for solindfald tidlig morgen og sen eftermiddag, ligesom udkragning på 1. sal etagerne skygger for solindfald. Bygningens dækelementer er udformet som termoaktive betondæk med huller, hvori der er installeret køleslanger, således at kølig udeluft om natten veksles til kølig væske, der cirkulerer gennem dækelementerne og køler bygningskroppen. Ventilationskonceptet er en kombination af mekanisk og naturlig ventilation. Naturlig ventilation i kontorer med oplukkelige vinduer i facade og ind mod atrium. Over ganglinier monteres de såkaldte solprismer, som øger tilgangen af dagslys og som indgår i den naturlige ventilation. Solceller integreret i prismet over gangarealerne forsyner ventilatorerne med strøm.

27 Århus Kommune Side 26 I atriumgården laves der en grøn beplantningsvæg, der medvirker til rensning af luften, og der er grønne tage på bygningen, som optager regnvand og dermed reducerer regnvandsafløbene. Forslaget indeholder en fin dokumentation af indeklimaforholdene og flere af de øvrige bæredygtighedselementer, men der savnes beskrivelse og dokumentation af bl.a. materialeforhold og der mangler selve dokumentationen for Be06 beregningen. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er MTH's teamorganisation i kontraktperioden angivet i diagramform samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringslederes, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende, nogle endog meget overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

28 Århus Kommune Side Züblin Scandinavia A/S / PLH arkitekter as, AplusB / Viggo Madsen A/S

29 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Dette forslag har lagt stor vægt på det æstetiske sammenspil mellem tilbygningen og den eksisterende bygning. Forslaget der er udformet med forbillede i den klassisk funktionelle arkitektur, består af to øst- vestgående længer i 3 etager, der primært indeholder alle kontorer. Kontorlængerne er sammenkoblet med en transparent midterbygning, der indeholder den centrale ankomst. Det samlede bygningsanlæg virker afklaret og tegner sig som tre parallelle kamme sammenkoblet med to forskudte mellembygninger. Bygningernes disponering på grunden virker enkel og logisk, med en god placering af parkeringspladser og tilkørsel. Det opfattes ikke som en kvalitet, at den centrale ankomstplads er beliggende lavt og delvis skjult i forhold til tilkørslen fra Grøndalsvej. Den manglende markering af hovedindgangen er dog forsøgt løst med et hævet solcelletag. Den eksisterende have er delvis bevaret, men det er ikke en kvalitet at de grønne områder i haveplanen er blevet begrænset af de store arealer, der er udlagt til parkeringspladser, tilkørselsveje og sekundære skure. Facadebehandlingen er konsekvent, varieret og nærmest afdæmpet. De gennemgående horisontale vinduesbånd styrker sammenhængen med den eksisterende bygning. Ud fra miljømæssige hensyn har forslagsstilleren valgt et facademateriale af naturskifer, som dog modsiges i den grafiske fremstilling af facadeopstalterne, hvor facadematerialet kunne opfattes som værende opført i teglsten som den eksisterende bygning. Den indre logistik i bygningen er god, dog virker indretningen i kontorfløjene noget rutinepræget. Specielt ved hovedtrapperne kunne planen være yderligere bearbejdet. Det uopvarmede tre etagers høje ankomstområde til Natur og Miljø er problematisk i forhold til de angivne arbejdspladser. Kantine er placeret ved atriet og den centrale ankomst, og udformet som et dobbelt højt rum med udkik til haven mod vest. Køkkenet er udvidet og bevaret på den nuværende placering, men har medført en uheldig varetilkørsel i kantinehaven. Forslaget fremstår forsigtigt og diagrammatisk, med en traditionel udformning, der i forhold til programmets ønsker, ikke peger fremad. Forslaget fremstår derfor samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, idet enkelte krav endog er overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr

30 Århus Kommune Side Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge, byggeriet er dog opbygget af dæk og søjler i jernbeton støbt på stedet. Tilbudet indeholder en grundig beskrivelse af bygningsdele med et acceptabelt og til dels overbevisende valg af materialer. Ventilationsforslaget med indblæsning gennem riste i bagvæg er kun acceptabelt, hvis ristekvaliteten forbedres. Nedlæggelse af det eksisterende teknikrum med forsyningsindføring og etablering af et nyt med tilhørende installationer er overbevisende. Disponering af de elektriske installationer er meget flot og gennemarbejdet. Dog er der henvist til el-tegninger, som ikke er udleveret. Der er lavet et fint studie af dagslysfaktoren, men den fremkommende dagslysfaktor er meget høj, hvilket bl.a. skyldes, at der er anvendt meget høje transmissionsfaktorer for glasset. Den udregnede effekt for belysningsanlægget er ikke overført korrekt til Be06 beregningen. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal, hvilket hænger sammen med en forholdsvis stor hovedindgang. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget opfylder på en god måde de stillede krav til opvarmning (10 kwh/m² mod et krav på 15 kwh/m²) og et samlet energiforbrug på ca. nul kwh/m² på årsbasis ved installation af 877 m² solceller placeret på stativer på taget og ved installation af 3 decentrale solfangeranlæg til varmt vand. Den forholdsvis smalle bygningsbredde giver en god dagslysfaktor i rummene. Ventilationskonceptet er en blanding af mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren og naturlig ventilation om sommeren via motorstyrede vinduer. Om sommeren køles friskluften på en god måde ved at cirkulere luften igennem et underjordisk rørsystem, og om vinteren forvarmes friskluften tilsvarende via rørsystemet. Bygningen har blotlagte betondæk, som er med til at akkumulere varmen og nattekulden via naturlig ventilation. Gipslofter i kantinen har indbygget innovative PCM (phase change material), som akkumulerer varmen ved et faseskifte af materialet.

31 Århus Kommune Side 30 Med disse forskellige tiltag vurderes det ikke at være nødvendigt med mekanisk køling i bygningen. I stedet for synlige radiatorer er der i projektet anvendt indbyggede skjulte vægvarmepaneler. Der er en overbevisende beskrivelse og dokumentation af integreret energidesign, materialesiden, belysningsforholdene og totaløkonomien, men beskrivelse og dokumentation af specielt indeklimaforholdene er mangelfulde. Endvidere er selve bæredygtighedsskemaet ikke udfyldt med forslagsstillerens egen vurdering af de forskellige bæredygtighedselementer. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, idet enkelte punkter endog er overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet organisationsdiagrammer for totalentreprenørens og rådgivergruppens projektorganisation samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringslederes, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende, enkelte dog kun acceptable i forhold til kravene i udbudsmaterialet. Det bemærkes, at projektering af konstruktioner udføres af totalentreprenøren og at rådgivende ingeniørfirma udfører kontrol af statik.

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Aarhus Universitet Faculty of Health Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Juryens betænkning Juni 2012 Indledning Indledning 1 Juryens generelle bemærkninger 4 Forslag 45100 vinder af konkurrencen

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Dommerkomitéens betænkning

Dommerkomitéens betænkning Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole 2 14. september 2012 13 Kolding HF & VUC Ålegården 2 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C 2 / 36 Indholdsfortegnelse 3 Indledning...

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11

Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11 Konkurrence: Ungdomsboliger på Aarhus Havn II 25.03.11 Boligforeningen Ringgaarden Aktive ungdomsboliger på Havnen i Aarhus II Dommerbetænkning marts 2011 Boligforeningen Ringgården glæder sig til at opføre

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B

DOMMERBETÆNKNING. Hoffmann A/S. Enemærke & Petersen A/S. Jorton A/S. Jørgen Friis Poulsen a/s. HP Byg A/S Langkærparken Ankomstfacade View B 3168 802 JORTON A/S Robert Fultons Vej 16 8200 Aarhus Roust Spær A/S Tinggården, Roust 6818 Åre Kærsgaard & Andersen A/S Kastevej 21a 9000 Aalborg CENERGIA Energy Consultants Herlev Hovedgade 195 2730

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 Tilst, den 19. december 2014 1 INDHOLD 1. BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTAT s. 3 2. GENNEMGÅENDE TRÆK I DE AFLEVEREDE

Læs mere

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU.

PPB-evaluering af standard og kvalitet. i 11 almene boligbebyggelser opført af konsortierne PPU, Casa Nova, Habitat og Comfort House PPU. PPU Engelholm Allé, Høje-Taastrup Skelbækparken, Ølstykke Grønlykkeparken, Greve Casa Nova Marieparken, Hørsholm Thrigesvej, Herning Rugårdsvej, Odense Habitat Thygesmindevej, Fredericia Højgårdsvej, Haderslev

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere