Århus Kommune - Tilbygning Grøndalsvej 1. Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune - Tilbygning Grøndalsvej 1. Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning"

Transkript

1 Århus Kommune - Totalentreprisekonkurrence - Tildelingsudvalgets betænkning December 2009

2 Århus Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Tildelingskriterier 3 3. Tildelingsudvalgets generelle bemærkninger Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Totalentreprisesum Tilbudt kvalitet og kvantitet Bæredygtighed Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 8 4. Afgørelse 9 5. Tildelingsudvalgets bemærkninger til vinderprojektet E. Pihl & Søn A.S. / Schmidt Hammer Lassen Architects / Grontmij/Carl Bro A/S Tildelingsudvalgets bemærkninger til de øvrige tilbud Hoffmann A/S / Sahl arkitekter A/S / Niras A/S C. C. Contractor A/S / Årstiderne Arkitekter A/S / Cowi A/S MT Højgaard a/s / aart a/s / Leif Hansen Engineering A/S Züblin Scandinavia A/S / PLH arkitekter as, AplusB / Viggo Madsen A/S A. Enggaard A/S / Pluskontoret A/S Arkitekter, GPP Arkitekter A/S / Alectia A/S 31

3 Århus Kommune Side 2 1. Indledning Århus Kommune udskrev i maj 2009 nærværende totalentreprisekonkurrence om opførelse af. skal opføres i forbindelse med Århus Kommunes eksisterende bygning på Grøndalsvej 1, DK 8260 Viby J, Århus. Tilbygningen skal have plads til ca. 230 medarbejdere fordelt i 4 forskellige enheder i Århus Kommune omfattende Natur og Miljø, Jobcenter Århus - Syd, Ydelsescenter Syd og Socialcenter Syd. Udover opførelsen af Tilbygningen skal der udføres nedrivning af ca m 2 eksisterende bygninger og der skal foretages mindre ombygningsarbejder i eksisterende bygninger. Projektet blev udbudt i totalentreprisekonkurrence i henhold til EU s Udbudsdirektiv Det klassiske udbudsdirektiv (2004/18/EF) bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004. Efter forudgående prækvalifikation blev følgende 6 totalentreprenører med ledsagende rådgivere udvalgt til at afgive bud: Totalentreprenør : Hoffmann A/S Arkitekt : Sahl arkitekter A/S Ingeniør : Niras A/S Totalentreprenør : C. C. Contractor A/S Arkitekt : Årstiderne Arkitekter A/S Ingeniør : Cowi A/S Totalentreprenør : E. Pihl & Søn A.S. Arkitekt : Schmidt Hammer Lassen Architects Ingeniør : Grontmij/Carl Bro A/S Totalentreprenør : MT Højgaard a/s Arkitekt : aart a/s Ingeniør : Leif Hansen Engineering A/S Totalentreprenør : Züblin Scandinavia A/S Arkitekt : PLH arkitekter as, AplusB Ingeniør : Viggo Madsen A/S Totalentreprenør : A. Enggaard A/S Arkitekt : Pluskontoret A/S Arkitekter, GPP Arkitekter A/S Ingeniør : Alectia A/S

4 Århus Kommune Side 3 Til at bedømme de indsendte tilbud er der af bygherren nedsat et tildelingsudvalg bestående af følgende personer: Direktøren for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Substitueret af Forvaltningschef Claus Nickelsen Direktøren for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Substitueret af Ydelseschef Anna Marie Mikkelsen Stadsarkitekt Gøsta Knudsen Forvaltningschefen for Ejendomsforvaltningen Poul Spliid Pedersen Fagdommer Arkitekt MAA Arne Egeskjold, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S Fagdommer Arkitekt MAA Jørn Schütze, Arkitektfirmaet Jørn Schütze K/S Fagdommer Ingeniør Torben Esbensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører Herudover er der i tildelingsudvalget tilknyttet følgende rådgivere: Hans Peder Larsen, Ejendomsforvaltningen Bente D. Sejersen, Ejendomsforvaltningen Henrik Bauer, Ejendomsforvaltningen Lars P. Pedersen, Rambøll Jonna Nielsen, Rambøll Egon Donslund, Rambøll Morten Rosenstedt, Rambøll Hanne Tine Ring Hansen, Rambøll Desuden har brugergruppen været orienteret. Alle 6 totalentreprisehold afleverede den 27. oktober 2009 konkurrenceforslag med tilhørende pristilbud. Pristilbudene blev åbnet og offentliggjort den 27. oktober Alle tilbud er bedømt efter tildelingskriterie og underkriterierne. Samtlige totalentreprisehold, som ikke overdrages opgaven, modtager vederlag, jf. bestemmelserne i udbudsmaterialet. 2. Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Valg af projekt som det økonomisk mest fordelagtige er sket på grundlag af en vurdering ud fra følgende underkriterier og med følgende vægtning: Underkriterier Vægt 1. Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi 25 % 2. Totalentreprisesum 25 % 3. Tilbudt kvalitet og kvantitet 20 % 4. Bæredygtighed 20 % 5. Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 10 %

5 Århus Kommune Side 4 Ved vurderingen af de enkelte underkriterier er indgået følgende elementer: Ad. 1: Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Vurdering af tilbudets arkitektoniske og funktionsmæssige værdi er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav til arkitektur og disponering samt funktionskrav, i hvilken forbindelse der er lagt vægt på følgende forhold: Bygningens arkitektoniske niveau og udtryk, kontekst og sammenhæng, udvendige arealer, eksisterende bygning, forbindelser i bebyggelsen, nærhedsbehov, fleksibilitet, fællesfaciliteter, udvidelsesmulighed. Ad. 2: Totalentreprisesum Vurdering af totalentreprisesum er foretaget ud fra den på tilbudslisten anførte tilbudssum. Såfremt det er vurderet, at der er afvigelser fra kravene i Byggeprogrammet, er disse afvigelser prissat. Tilbudsprisen tillagt prissatte afvigelser udgør bygherrens regulerede tilbudssum. Som grundlag har hver tilbudsgiver afleveret en udfyldt tilbudsliste. Ad. 3: Tilbudt kvalitet og kvantitet Vurdering af den tilbudte kvalitet og kvantitet er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav til kvaliteten og kvantiteten af byggeriet, i hvilken forbindelse der er lagt vægt på følgende forhold: Byggetekniske løsninger, installationstekniske løsninger, materialevalg, arealkrav og andre kvantitative ydelser. Ad. 4: Bæredygtighed Vurdering af tilbudets bæredygtighed er foretaget med udgangspunkt i Byggeprogrammets krav og forslag til ekstra tiltag i forbindelse med bæredygtighed. Krav og ekstra tiltag omhandler 13 temaer som Energiforbrug og energiforsyning, Sundhed og velfærd, Materialer, Vandforbrug, Forurening, Affald, Arealanvendelse, Byggeledelse og drift, Sociale og kulturelle værdier, Finansielle hensyn, Interaktion mellem bygning, bruger og samfund, Transport, Klimaforandringer. I forbindelse med vurderingen er indgået det af tilbudsgiver afleverede udfyldte skema med de 13 temaer samt krav og forslag til ekstra tiltag. Ad. 5: Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation Vurdering af totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation er foretaget ud fra totalentreprenørens og rådgivergruppens oplyste projektorganisation og vedlagte CV er for nøglepersoner, i hvilken forbindelse der særligt er lagt vægt på de tilbudte nøglepersoners kompetencer.

6 Århus Kommune Side 5 Vurdering af underkriterierne Underkriterierne 1, 3, 4 og 5 er vurderet iht. følgende karakterskala: Karakter Indhold 10 Meget overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 8 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter meget overbevisende opfyldt. 6 Overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 4 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter overbevisende opfyldt. 2 Acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. 0 Ikke acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Alle hele tal i karakterskalaen kan finde anvendelse: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10. Underkriterium 2 er vurderet på baggrund af en karakterskala fra 2 til 10, idet det ikke acceptable tilbud, hvorved forstås et tilbud der ikke opfylder den økonomiske ramme, efter bestemmelserne i udbudsmaterialet er ukonditionsmæssigt. Karakteren 10 er tildelt det laveste tilbud og tilbud, der kun netop overholder den økonomiske ramme, er tildelt karakteren 2. Der er interpoleret retlinet mellem karakteren for pris, der netop overholder den økonomiske ramme og karakteren for laveste pris. Valg af projekt Tildelingsudvalget har på baggrund af ovennævnte underkriterier udpeget det økonomisk mest fordelagtige tilbud og dermed den tilbudsgiver, som indstilles til at udføre opgaven. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er fundet hos den tilbudsgiver, der iht. nedennævnte formel har opnået det højeste pointtal. Samlet pointtal = 0,25 K 1 + 0,25 K 2 + 0,20 K 3 + 0,20 K 4 + 0,10 K 5 hvor K 1 5 er karaktererne for underkriterierne 1-5.

7 Århus Kommune Side 6 3. Tildelingsudvalgets generelle bemærkninger 3.1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Alle 6 forslag har med udgangspunkt i udbudsmaterialet, på glimrende vis belyst de muligheder og begrænsninger der har været ved tilbygningen til den eksisterende administrationsbygning. Alle forslagsstillere har valgt at udforme tilbygningen med en selvstændig arkitektonisk identitet i forhold til den eksisterende bygning. Ved bedømmelsen har tildelingsudvalget lagt vægt på bearbejdelsen af de udvendige arealer og tilbygningens arkitektoniske niveau og udtryk både i forhold til den eksisterende bygning og det overordnede byplanmæssige perspektiv, samt planløsninger der dokumenterer gode interne forbindelser, fleksibilitet og rumlig kvalitet. Specielt har det været vigtigt at projekterne kunne bidrage med en nytænkning. I alle forslag bevares den eksisterende hovedindgang. 5 forslag har centrale ankomstområder, af varierende størrelse, udformet som høje rum med trappe- og elevatorforbindelse til de enkelte afdelinger. For 3 forslag har det haft den pris at kontorarealerne er blevet klemt, uden mindre åndehuller i gangarealerne, der ville øge oplevelses- og velværeværdien. Alle forslag med vekslende overbevisning, angiver en udvidelsesmulighed. De 5 forslag har en bygningshøjde præcist i forhold til lokalplanens rammer, hvor det sjette forslag har valgt at bygge en etage ovenpå den eksisterende bygning. Den eksisterende bygning, der er tegnet af Arkitekt Aage C. Nielsen i 1964 og opført af Korn- og Foderstof Kompagniet A/S, er af tildelingsudvalget opfattet som et smukt og tidstypisk eksempel på den tids byggeri. Tilkoblingen til den eksisterende bygning er problematisk og er i de enkelte forslag løst med vekslende held. Tildelingsudvalget har foretrukket forslag, der i respekt for den eksisterende bygning og have, har friholdt den nye tilbygning. De 5 forslag har bevaret de eksisterende interne veje med vareindleveringen fra nord, hvoraf to forslag har suppleret vejforbindelsen med en ny indkørsel fra Grøndalsvej. To forslag har valgt at nedlægge vejen der forbinder det nord- og sydlige areal, hvilket bestemt er positivt, da dette, specielt for det ene forslag, har åbnet mulighed for et sammenhængende grønt område med en skærmet beplantning mod Jyllands-Posten. I alle forslag bevares den nuværende placering af køkkenet. To forslag har også valgt at bevare kantinens placering, hvilket i nogen grad har medført lange gangafstande med en uheldig trafik gennem de enkelte afdelinger.

8 Århus Kommune Side 7 Planløsningen i de enkelte afdelinger indeholder generelt i alle forslag de ønskede rum. De fremstår overvejende som cellekontorer med en mere eller mindre transparent forbindelse til midtkorridorer. Enkelte forslag har en stor bygningsbredde som foruden de nødvendige bærende søjler i midterzonen også er udnyttet til trapper og birum. Det er tildelingsudvalgets vurdering, at denne løsning begrænser den ønskede fleksibilitet og forringer dagslysforholdende. 3.2 Totalentreprisesum Tilbudssummen for de 6 forslag ligger alle indenfor rammen på max. kr. 125 mio. ekskl. moms. For de fleste af forslagene er det vurderet, at der er afvigelser fra kravene i Byggeprogrammet. I forbindelse med vurderingen er afvigelserne prissat. Tilbudssummen tillagt prissatte afvigelser udgør bygherrens regulerede tilbudssum. 3.3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Alle 6 forslag vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system. De 5 af forslagene vurderes til at være relativt enkle at bygge uden væsentlige komplikationer. Et af forslagene er vurderet til at være mere kompliceret end de øvrige, idet forslaget griber ind i den eksisterende bygning. Materialevalget vurderes generelt til at være acceptabelt eller overbevisende for alle 6 forslag, idet der dog er forskel på kvalitetsniveauet i de forskellige forslag. De 6 tilbud opfylder på varierende vis udbudsmaterialets krav til tekniske installationer. Specielt indenfor ventilation er der betydelige forskelle mellem de bydende. Øvrige VVS-installationer opfylder - med ganske få justeringer - udbudsmaterialets krav på overbevisende vis. Alle 6 forslag er virkelig gennemarbejdet med hensyn til de elektriske installationer. Forslagene arbejder meget målrettet med at bringe dagslyset ind i bygningen og nedbringe el-effekten til de byggetekniske anlæg. Alle 6 forslag opfylder Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. To af forslagene indeholder et meget stort publikumsrum. 3.4 Bæredygtighed I Byggeprogrammet stilles der store krav til bæredygtighed, ikke kun på energiområdet men også på indeklima, materialer, genbrug, affaldsforhold m.v. samt på elementer indenfor økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed. Alle disse forhold er vurderet i bedømmelsen af konkurrenceforslagene bl.a. på baggrund af en vurdering af de udfyldte bæredygtighedsskemaer. Forslagenes innovative og visionære elementer indenfor energi og de øvrige bæredygtighedsområder har haft indflydelse på bedømmelsen. Der er i Byggeprogrammet stillet krav om, at bygningens forbrug til varme og varmt vand ikke må overstige 15

9 Århus Kommune Side 8 kwh/m² pr. år svarende til passiv hus kravene, og at det samlede energiforbrug til varme, varmt vand, ventilation, køling og belysning ikke må overstige 25 kwh/m² pr. år, hvilket svarer til de krav, der forventes stillet i Bygningsreglementet i ca. år Nogle forslag opfylder lige akkurat de stillede krav til energiforbrug, mens andre forslag kommer ned i nærheden af et energiforbrug på nul kwh/m² indenfor den tilbudte byggepris. Dette mål nås typisk ved installation af større solcelleanlæg, anvendelse af varmepumper og soldrevne køleanlæg. Der er stor spredning i, hvor meget de enkelte forslag fokuserer på materialer, indeklima, arbejdsmiljø og de øvrige bæredygtighedselementer, og disse forhold har haft indflydelse på den variation, der er i den samlede bedømmelse af forslagenes bæredygtighed. 3.5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation Totalentreprenørens og rådgivergruppens projektorganisation for alle 6 forslag indikerer, at grupperne er kompetente til at løse opgaven.

10 Århus Kommune Side 9 4. Afgørelse Ud fra Totalentreprisekonkurrencens grundlag er tildelingsudvalget enstemmigt nået frem til at udpege forslaget fra E. Phil & Søn A/S som det økonomisk mest fordelagtige. Forslaget er udarbejdet af følgende: Totalentreprenør: E. Phil & Søn A/S Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects Ingeniør: Grontmij/Carl Bro A/S Tildelingsudvalgets evaluering af de modtagne tilbud kan sammenfattes som følger: Underkriterium Vægt Hoffmann C.C. Contractor E. Pihl & Søn MT Højgaard Züblin Scandinavia A. Enggaard 1. Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi 25% Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal Karakter Vægtet pointtal 2 0, ,00 5 1,25 3 0,75 3 0,75 2. Totalentreprisesum 25% 3. Tilbudt kvalitet og kvantitet 20% 4. Bæredygtighed 20% 5. Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation 10% 2 0,50 2 0,50 3 0,75 2 0,50 4 1, ,50 5 1,00 4 0,80 8 1,60 6 1,20 4 0,80 3 0,60 4 0,80 5 1,00 8 1,60 5 1,00 3 0,60 3 0,60 6 0,60 6 0,60 6 0,60 7 0,70 5 0,50 5 0,50 Samlet vægtet pointtal 3,40 3,90 6,55 4,65 3,65 4,95 Århus, den Claus Nickelsen Anna Marie Mikkelsen Gøsta Knudsen Poul Spliid Pedersen Arne Egeskjold Jørn Schütze Torben Esbensen Tilsvarende side underskrevet 30. november 2009 er vedlagt.

11 Århus Kommune Side Tildelingsudvalgets bemærkninger til vinderprojektet 5.1 E. Pihl & Søn A.S. / Schmidt Hammer Lassen Architects / Grontmij/Carl Bro A/S

12 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Dette forslag har i fuldt omfang valgt at respektere den eksisterende bygning og haveanlæg. Den nye administrationsbygning er placeret ved Grøndalsvej mod nord, og fremstår som en selvstændig bygning. Bygningen er udformet med sin egen identitet som en moderne klassisk komposition, der både giver et tilskud til det arkitektoniske helhedsbillede og tilfører området en ny dynamik. Bygningens højde er i overensstemmelse med lokalplanrammen. Tagene har samme højde som den eksisterende bygning og danner en lang ubrudt linje, der sammen med det horisontale facademotiv, arkitektonisk overbevisende, fremhæver grundens markante terrænbevægelse. Disponeringen af grunden og haveplanen er velgennemtænkt og repræsenterer en fin tænkning omkring dialogen mellem parken og bygningerne. Alle parkeringspladserne er placeret ved ankomstpladsen mod øst og ved den eksisterende parkeringsplads mod syd. Sammen med nedlæggelsen af den nord- sydgående vej, åbner dette en smuk mulighed for et sammenhængende grønt parkområde mod Jyllands-Posten. Servicebygningen er sammenbygget med den eksisterende varmecentral og er placeret under ankomstpladsen. Bygningen opfattes som en bastion, der naturligt afgrænser forpladsen mod øst. Indretningen er gennemtænkt med gode dagslysforhold og fin forbindelse til kælderen i den nye administrationsbygning. Den nye administrationsbygning mod nord, kan arkitektonisk opfattes som en bygning der er friskåret i to bygningsvolumer hvor den dannede spalte skaber de panoptiske haverum. Haverummet er opdelt af tre transparente trappetårne med mulighed for mindre ophold og udkik til haverummene måske kunne disse kvaliteter styrkes ved den videre bearbejdelse. Administrationsbygningen er koblet til den eksisterende bygning med en tværbygning i to etager der i stueetagen indeholder buffet og udleveringsområde til kantinen. Organiseringen i det samlede bygningsanlægs funktioner er enkel og overbevisende løst, med planløsninger, der indeholder store rumlige kvaliteter. Hovedadgangen er opdelt som to ankomst- og publikumsrum, der tydeligt er eksponeret i den sydlige længe ved ankomsttorvet. Ved den videre bearbejdelse bør hovedindgangen til Natur og Miljø overvejes. I ankomstplanet er alle interne og eksterne møderum placeret med direkte forbindelse til vandrehallen, der via trappetårnene i de panoptiske haverum indeholder de vertikale og horisontale forbindelser. Denne klare organisering af gangforbindelserne i bygningen, friholder de enkelte afdelinger for ekstern trafik. Indretningen af de enkelte afdelinger er velgennemtænkte. Den valgte bygningsbredde og placeringen af de horisontale vinduesbånd i facaden giver overbevisende dagslysforhold med et varieret udkik til de indre haverum og byens tage. Ved forslagets klare organisering af trapper, toiletter og service rum, opnås en stor fleksibilitet.

13 Århus Kommune Side 12 Kantinen er forbilledlig placeret mod vest i den sydlige længe, med en udendørs terrasse i smuk kontakt til parken. Kantine, buffet og udleveringsområdet er veldisponeret, og er beliggende centralt i det samlede bygningsanlæg. Køkkenet er udvidet og bevaret på den nuværende placering. Det er ønskeligt at køkken og varetilkørsel i den efterfølgende fase bearbejdes yderligere. Forslagsstilleren har på en meget overbevisende måde taget udfordringen op til en nytænkning af programmets krav ved innovative løsninger af bygningens konstruktioner, den arkitektoniske udformning og i materialevalget. Forslaget fremstår som en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og en del programkrav er meget overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer og risikobehæftede forhold. Tilbudet indeholder en grundig bygningsdelsbeskrivelse med et overbevisende og til dels meget overbevisende valg af materialer. Installationsomfang for vand, varme, afløb og brandslukning er meget overbevisende. Forbindelse til det nuværende teknikrum for vand- og varmeindføring er ligeledes meget overbevisende. Kvaliteten af ventilations- og køleanlæg er meget overbevisende. Der skal foretages justeringer med hensyn til luftmængder. Der er udarbejdet et flot studie af dagslysfaktorer og reflektanser og disses betydning i forbindelse med at bringe dagslyset ind i bygningen. Effekt til belysningsanlæg er sat lavt, men det virker fornuftigt og realiserbart. Der er tilbudt regenerative elevatorer, som fører effekt tilbage i el-nettet når de bremser. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. En del af fællesfaciliteterne har lidt større nettoareal end krævet. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog meget overbevisende opfyldt.

14 Århus Kommune Side Underkriterium 4 Bæredygtighed I vinderprojektet præsenteres et meget overbevisende energikoncept, hvilket medfører at det årlige beregnede energiforbrug er nul kwh pr. m². Dette opnås bl.a. med m² solceller til el-forsyning og 450 m² solfangere til drift af et absorptionskøleanlæg og til varmt vands forsyning. Bygningens lave varmeforbrug opnås bl.a. ved at anvende innovative vakuumisoleringspaneler i ydervæggene. Disse 50 mm tykke vægelementer har en isoleringsevne svarende til 400 mm mineraluld. Vakuumisoleringselementerne er certificerede til brug i passiv huse i specielt Tyskland og Østrig. De forholdsvis tynde ydervægge og den smalle bygningskrop giver mulighed for overbevisende dagslysudnyttelse med en dagslysfaktor på 2,5-3,0. Dagslysudnyttelsen styrkes også ved integration af reflekterende lyshylder i den øverste del af vinduerne. Ventilationsstrategien er baseret på en kombination af mekanisk ventilation om vinteren og naturlig ventilation om sommeren. Naturlig ventilation sker via højtplacerede vinduesåbninger i ydervæggene. Solafskærmning og naturlig ventilation til køling af bygningen om natten er tilstrækkeligt til at undgå mekanisk køling i kontorerne. I møderum og kantine køles ved hjælp af solfangerdrevet mekanisk ventilationsanlæg. Forslaget beskriver og dokumenterer på en overbevisende måde, hvorledes også bæredygtighedselementerne udover energi indgår i projektet. Der er bl.a. innovative isoleringsmaterialer, en gennemtænkt affaldshåndtering og en stor grad af genbrug af materialer. Den glaskeramiske facadebeklædning fremstilles således af genbrugt floatglas fra glasindustrien, og der genanvendes nedbrudt tegl og betonmaterialer. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, og en del punkter er endog meget overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet projektorganisation i diagramform for totalentreprenør, rådgivere samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

15 Århus Kommune Side Tildelingsudvalgets bemærkninger til de øvrige tilbud 6.1 Hoffmann A/S / Sahl arkitekter A/S / Niras A/S

16 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Forslaget er udformet som et klart og stramt anlæg med arkitektonisk afsæt i datidens klassiske forbilleder. Bygningen består overordnet af to længer i 3 etager, der mod nord og syd omkranser en indre gårdhave og et fælles ankomstområde mod øst, udformet som et stort atrium med ovenlys. Administrationsbygningens centrale ankomst og fordelingsrum er atriet. En klar markering af hovedindgangen, som det er let at orientere sig i. Et transparent atrium i fuld højde gennem alle etager, ville styrke konceptet. Bygningen er rykket meget langt mod øst. Dette har medført en snæver vejforbindelse til parkeringspladsen specielt mod nord, med en lang gangforbindelses til forpladsen. Den flot tænkte idé om at skabe et samlet grønt område fra forpladsen mod øst og Jyllands-Postens bygning mod vest, har været på bekostning af en logisk trafikmæssig sammenhæng mellem de to parkeringsområder. Hovedindgangen til Natur og Miljø fra parkeringspladsen mod nord virker ikke overbevisende i forhold til det overordnede koncept. Tilkoblingen til den eksisterende bygning er søgt løst ved indførelse af en let transparent mellembygning. Den lille tilbagerykning af administrationsbygningens facadeflugt i forhold til den eksisterende bygning virker besynderlig og unødvendig i forhold til den ønskede friholdelse. Kantinen er bevaret på sin nuværende placering og udvidet som et gennemlyst rum ved en frilægning af facaden mod vest. De skærmede ude ophold mod øst og vest har tilført kantinen høj kvalitet, men placeringen har i nogen grad medført lange gangafstande med en uheldig trafik gennem de enkelte afdelinger. Indretningen af de enkelte afdelinger fremstår overvejende som konventionelle midterkorridorer med cellekontorer på begge sider. Overskueligheden er god, men ville have vundet yderligere ved en placering af de mindre fælles opholdsarealer med udsyn til den omgivende by. Servicebygningen er placeret strategisk ved den nordlige parkeringsplads med en separat varetilkørsel fra Grøndalsvej. Planen virker veldisponeret, men i projektmaterialet har det været svært at aflæse om der er en forbindelse til administrationsbygningen. Den facademæssige bearbejdelse af den markant placerede servicebygning, virker ikke overbevisende. Forslaget forsøger at koble fortid og nutid. Men den arkitektoniske sammenhæng mellem facaderne og planen er for svag til, at forslaget overbeviser arkitektonisk. Dette forslags primære svaghed er den manglende konsekvens ved den arkitektoniske bearbejdelse i forhold til det klare hovedanslag, og bedømmes til at være en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet.

17 Århus Kommune Side 16 Forslaget fremstår samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer. Tilbudet indeholder en grundig omfangsbeskrivelse af bygningsdele med et acceptabelt og til dels overbevisende valg af materialer. Beskrivelsen af VVS-installationer virker overbevisende. Flytning af det eksisterende teknikrum inkl. forsyningsindføringer og øvrige installationer, der ikke er krævet udskiftet, er overbevisende. Effekter for belysningsanlæg ligger i den høje ende, hvorfor der højest sandsynlig vil kunne spares energi ved etablering af anden belysning. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Forslaget indeholder et meget stort publikumsrum. Til gengæld har nogle af kontorområderne mindre nettoareal end ønsket. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget opfylder på overbevisende måde kravene til varmeforbrug (10 kwh/m² mod et krav om max. 15 kwh pr./m²) og et samlet energiforbrug på 15 kwh/m² mod et krav på max. 25 kwh/m². Dette lave energiforbrug opnås ved at installere 385 m² solceller samt 175 m² solfangere, der anvendes til drift af et absorptionskøleanlæg om sommeren og til hjælp med opvarmning om vinteren. Derudover er der 4 små decentrale solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Bygningen ventileres fortrinsvis ved traditionel mekanisk ventilation med varmegenvinding, dog er der naturlig ventilation af rummene ud mod atriumgården.

18 Århus Kommune Side 17 Der er en fin dokumentation for indeklimaforholdene, mens dokumentation for energiberegninger og for de økonomiske og sociale bæredygtighedselementer ikke er overbevisende. I forslaget regnes der med en hensigtsmæssig overdækning af byggepladsen i byggeperioden. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet overordnet projektorganisationsplan samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

19 Århus Kommune Side C. C. Contractor A/S / Årstiderne Arkitekter A/S / Cowi A/S

20 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Det er forslagets ide at skabe en kompakt, samlet bygning der minimerer lange forbindelsesgange mellem nyt og gammelt i et overordnet hovedgreb, der forener den eksisterende bygning og nybygningen, så de fremstår som en arkitektonisk helhed et hus, æstetisk og funktionelt. Det kompakte koncept medfører at bygningen opfattes som en struktur, der er frit udlagt i et parklandskab, der omslutter bygningsstrukturen, og fremstår som en videreførelse af den eksisterende bygnings længer i 2 etager, der flettes sammen med nybygningen og en eventuel udvidelse, så der opstår nye rumligheder inde og ude. I nybygningen indgår en ekstra etage, der rummer Natur og Miljø, ovenpå den eksisterende bygning. Ved at flette nyt og gammelt dannes en række mindre gårdhaver, der fungerer som lysgårde og udeopholdsgårde, der er naturlige omdrejningspunkter, når man bevæger sig i huset. Hovedindgangen er placeret mod øst ved indkørslen fra Grøndalsvej og vareindkørsel er placeret mod nord. Der er parkering ved hovedindgangen og mod Skanderborgvej ved den eksisterende indgang samt vest og nord for huset. I parkeringsniveauet mod øst ligger Jobcentret, på 1. sal er der Ydelsescenter og Socialcenter. Ny chance har egen indgang ved siden af hovedindgangen. Natur og Miljø er placeret øverst og har fælles indgang fra Skanderborgvej med Trafik og Veje. Den fortættede struktur rummer en mængde hjørner med mødesteder og små torvelignende rumligheder, der bryder det simple midtkorridormønster. Herved skabes oplevelser, men desværre uden fysisk og visuel kontakt til lys- og grønnegårdene. Disse medvirker derved ikke til differentieret lys, udsyn, identitet og fremmer derfor heller ikke overskueligheden, når man befinder sig i bygningens gangarealer og opholdsnicher, specielt på 1. sal. Undtagelsen er den vest-østgående forbindelsesgang på 1. sal der fører fra personaleindgangen ind i huset fra vest. På øverste etage, i Natur og Miljø er der bedre visuel kontakt til lysgårdene og i det hele taget et fint udsyn. Kantinens placering er fastholdt i indgangsniveau i den eksisterende bygning og en mindre udvidelse mod øst er foretaget på bekostning af grønnegården. Den virker meget indelukket og der er kun lidt sol i grønnegårdene, på grund af deres ringe størrelse. Mod vest kunne en udgravning styrke dagslysfordelingen i kantinen og en udvidelse her, på bekostning af birum, ville have øget rumligheden og møblerbarheden, der virker meget uinspirerende, klemt og fastlåst. Strukturen giver nærhed og komprimerer funktionerne, men på bekostning af overskueligheden og fleksibiliteten, idet der er for mange hjørner, nicher og kerner som umuliggør frie omgrupperinger og kombinationer af cellekontorer og storrumskontorer.

21 Århus Kommune Side 20 På øverste etage, i Natur og Miljø, rummer indretningen begrænsninger, på grund af flugtvejskrav. Flugt over tage og via en simpel flugttrappe forskønner ikke. Den øverste etage fremstår arkitektonisk uklar, da den skærer sig ned i den bestående bygning. En friskæring i forhold til denne, og i overensstemmelse med konceptskitsen ville både arkitektonisk og praktisk være langt mere overbevisende. De mange materialer, tegl, betonelementer, strækmetal, trælameller og glas i facaderne er uden tvivl anvendt for at forene nyt og gammelt, men søjler foran de eksisterende bygninger, nogle skråtstillede, også i huset, udhæng og ikke udhæng samt shedtage er alle fragtmenter fra de fine konceptskitser. Desværre er de ikke transformeret til en bygningsstruktur med sammenhængskraft og en konsistent arkitektonisk værdi som bidrager til opfattelsen af ét hus i et parkanlæg. Forslaget fremstår samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet og en del programkrav er overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system men kompliceres af, at der bygges hen over og foretages indgriben i eksisterende bygning, som skal være i brug i hele byggeperioden. Tilbudet indeholder en overordnet beskrivelse af bygningsdele med et overordnet valg af materialer, der vurderes til at være acceptable. Effekter for belysningsanlæg ligger i den høje ende, hvorfor der højest sandsynlig vil kunne spares energi ved etablering af anden belysning. Der laves et fint studie af dagslysfaktorer. Den angivne plads for solceller på taget er ikke tilstrækkelig. I Be06 beregningen er der regnet med en optimal hældning på solceller (45 o ), mens der i det øvrige projektmateriale nævnes 30 o hældning, hvilket vil give en lavere ydeevne. Forslagets nettoareal ligger tæt på Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Enkelte af kontorområderne har mindre nettoareal end krævet. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed I forslaget sammenbygges den nye bygning med den eksisterende bygning, hvilket medfører en del fordele på energisiden. Der præsenteres en god historie i beskrivelsen, idet energiforbruget i det nye store sammenbyggede bygningskompleks er beregnet til at være 18% mindre end det nuværende energiforbrug i den eksisterende noget mindre bygning.

22 Århus Kommune Side 21 Det samlede energiforbrug er beregnet til 24,9 kwh/m², hvilket lige akkurat opfylder de stillede krav i udbudsmaterialet. Energiforbruget reduceres ved installation af et forholdsvist kompleks energisystem bestående af 2 varmepumpeanlæg, et solcelleanlæg på 435 m², et solfangeranlæg på 135 m² og et borehulslager. Den fjernvarmedrevne varmepumpe køler borehulslageret om vinteren og opvarmer derved denne eksisterende bygningsdel. Den el-drevne varmepumpe (delvis drevet af solceller) leverer varme fra borehulslageret til den nye bygningsdel. Borehulslageret fyldes op om sommeren med overskudsvarme fra køleanlægget. Det er et innovativt og visionært energisystem, som dog også vurderes at være forholdsvis kompliceret at styre i den daglige drift. Solcellerne er på en fin måde integreret i ovenlyskonstruktionen der samtidig anvendes til naturlig ventilation og til nattekøling om sommeren. Der er gode dagslysforhold med højtsiddende vinduer, som medfører en dagslysfaktor over det krævede niveau. Der opnås desuden en god besparelse ved at fokusere på dagslysstyring af den almene belysning. Forslaget har en god og overbevisende beskrivelse og dokumentation af mange af de bæredygtige elementer (energiforbrug, indeklima, dagslysforhold, materialer, drift og vedligehold, totaløkonomi samt den integrerede designproces.) Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet organisationsdiagrammer for rådgivergruppens og totalentreprenørens projektorganisation samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringsleders, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

23 Århus Kommune Side MT Højgaard a/s / aart a/s / Leif Hansen Engineering A/S

24 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Det er forslagets hoved-idé og vision at skabe et aktivt medborgerhus, der åbner sig mod den besøgende, at skabe dynamiske og attraktive arbejdspladser og etablere en indretning der understøtter fornøden fortrolighed og diskretion i tillidsskabende og troværdige rammer. Forslaget er loyal overfor visionen om at skabe et medborgerhus, der virker imødekommende og tager venligt imod de besøgende. Fra forpladsen, der er orienteret mod hjørnet af Grøndalsvej og Skanderborgvej, ledes man ind i et transparent og panoptisk grønt rum, en atriumhave, hvorfra man fordeler sig til husets forskellige afdelinger, der er disponeret i 2 etager. Atriumhaven er et smukt belyst og på mange måder et spændende rum, men virker for stort og har domicilagtig karakter. Trappen og gangbroen, centralt placeret i atriumhaven, overbeviser ikke og det er tildelingsudvalgets opfattelse, at arealerne i atriumgården med fordel kunne fordeles, så de gav mere luft i de forskellige centre og afdelinger. Den sammenhængende otte-tals-løkke omkring atriumhaven giver en enkel og klar logistik, men løkkens knudepunkt fremstår i for høj grad som en hindring for funktionel sammenhæng snarere end som en bevidst placeret rumopdeler, der kanaliserer de besøgende. Fra atriumhaven fordeler man sig til Job- og Ydelsescentrene i indgangsniveau og den forsænkede halvetage og Socialcentret samt Natur og Miljø på 1. sal. Kantinen er placeret på indgangsniveau og fremstår som et velbelyst transparent rum med god nærhed til det eksisterende køkken og atriumhaven samt den fine og afskærmede platanhave og de omliggende møderum og afdelinger. Møderummene er placeret dels i den gamle kantine, orienteret mod platanhaven og delvist på den modsatte side af platanhaven og orienteret mod forpladsen, Mod vest er der etableret en forsænkning og skabt en udeopholdsterrasse i tilslutning til møderummene i den gamle kantine. Nybygningen er koblet direkte på den eksisterende bygning, hvor nyt og gammelt mødes i et brutalt og uforløst arkitektonisk sammenstød. Fra nord- og sydfløjene i den eksisterende bygning kobles nybygningen på mod nord og øst og fremstår med samme bygningsdybde og et totalt andet bygningsudtryk og andre materialer, proportioner og skala. Nord- og østfløjens forlængelse danner to af siderne i atriumhaven. Den tredje side er en skråtstillet, dyb og afskåret bygning i 3 etager, der er disponeret med dobbeltkorridor og mellem disse flugttrapper og birumskerner. Forslaget rummer en indbygget reserve på 30 arbejdspladser i den eksisterende nordvestfløj på 1. sal, og kan udvides yderligere. En yderligere udvidelse foreslås etableret ved en kortsluttende stang mod vest, der forbinder de eksisterende fløje mod nord og syd. Den samlede nybygningsfigur og volumen fremstår meget fremmed i forhold til den eksisterende bygning og forholder sig ikke præcist til den omliggende Grøndalsvej og grundens form.

25 Århus Kommune Side 24 Der savnes kontekst og sammenhæng mellem eksisterende bygning, nybygning og omgivelser. Vareindleveringen er placeret i kælderen længst væk fra indkørslen og rampeanlæggene, her er disponeret i et potentielt udeopholdsareal, der også rummer personaleindgangen. En mere følsom bearbejdning af udeopholdsarealet ville styrke sammenhængen mellem atriumhaven, kantinen og udearealet i overensstemmelse med hovedkonceptet. Nybygningen fylder sammen med parkeringspladsen grunden ud og efterlader alene platanhaven og ankomstrummet til henholdsvis internt og eksternt opholdsrum. Den skrå bygnings dobbeltkorridorer, den store rumdybde og de skrå afgrænsninger i gavlene begrænser nybygningens fleksibilitetsgrad og vanskeliggør, at man frit kan etablere kombinationer af cellekontorer og storrumskontorer og omgruppere efter behov, og reducerer overskueligheden og fremmer fornemmelsen af indelukkethed. Kontorerne omkring atriumhaven har brugt lys og bidrager også til at reducere fleksibiliteten, da de fremstår for formalistiske. Det vurderes endvidere, at de lange korridorer, dobbeltkorridorer og reduceret dagslys ikke fremmer et positivt og kreativt arbejdsmiljø. Arkitektonisk fremstår projektet meget kraftfuldt og opererer med vandrette spaltefacader med integrerede solceller på sydfacaderne og et arkitektonisk greb på nordfacaderne, der er vertikalt og totalt anderledes. Begge dispositioner er isoleret set forståelige, men bidrager ikke til en overbevisende arkitektonisk og velafstemt komposition, idet nybygningen virker splittet og ude af skala. Mod syd fremstår bygningen i stor-skala format og med en vis ro, og mod nord nærmere i små-skala format og meget uroligt. Forslaget består af mange positive delbilleder, men de er ikke alle sammenkædet, så de fremstår med arkitektonisk konsistens og forholder sig præcist til den eksisterende bygning og styrker kontekst i forhold til både by og landskab. Forslaget fremstår dog samlet set som en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system og udformning i øvrigt. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge uden væsentlige komplikationer. Tilbudet indeholder en grundig beskrivelse af bygningsmæssige forhold med et overbevisende valg af materialer.

26 Århus Kommune Side 25 VVS-installationerne er generelt tilbudt i overbevisende kvalitet og kvantitet. Dog skal naturlig ventilation baseret på åbning af døre ud til gange forbedres. Brugen af jordslanger til forkøling/forvarmning af ventilationsluft og af termoaktive dæk virker overbevisende. Effekt til belysningsanlæg er sat meget lavt, men der mangler dokumentation for, om det lave niveau kan opnås. El-afsnittet modsiger det øvrige projektmateriale mht. brandalarmeringsanlæg og tyverialarmanlæg. Forslagets nettoareal ligger en del over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal. Forslaget indeholder et meget stort publikumsrum. Til gengæld har enkelte af kontorområderne mindre nettoareal end krævet. Alle medarbejdere er placeret i nybyggeriet. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget overholder akkurat max. kravene til opvarmning og til samlet energiforbrug. Der præsenteres en del overbevisende innovative energitiltag i projektet: Bygningsintegrerede sollameller med solceller, jordslanger til køling af ventilationsluft om sommeren og forvarmning om vinteren, faseskiftende materialer (PCM) i gipsloftsskørter til passiv varmelagring, 300 m² solceller på sydfacaden og taget, 60 m² solfangere til varmt brugsvand. Bygningens geometri sikrer, at solens lys og varme udnyttes optimalt. Nordvendte kontorer medfører mindre kølebehov, bedre indeklima og bedre dagslysudnyttelse, idet vinduerne ikke skal afskærmes for solindfald. Lodrette solflanger på nordfacaden skærmer for solindfald tidlig morgen og sen eftermiddag, ligesom udkragning på 1. sal etagerne skygger for solindfald. Bygningens dækelementer er udformet som termoaktive betondæk med huller, hvori der er installeret køleslanger, således at kølig udeluft om natten veksles til kølig væske, der cirkulerer gennem dækelementerne og køler bygningskroppen. Ventilationskonceptet er en kombination af mekanisk og naturlig ventilation. Naturlig ventilation i kontorer med oplukkelige vinduer i facade og ind mod atrium. Over ganglinier monteres de såkaldte solprismer, som øger tilgangen af dagslys og som indgår i den naturlige ventilation. Solceller integreret i prismet over gangarealerne forsyner ventilatorerne med strøm.

27 Århus Kommune Side 26 I atriumgården laves der en grøn beplantningsvæg, der medvirker til rensning af luften, og der er grønne tage på bygningen, som optager regnvand og dermed reducerer regnvandsafløbene. Forslaget indeholder en fin dokumentation af indeklimaforholdene og flere af de øvrige bæredygtighedselementer, men der savnes beskrivelse og dokumentation af bl.a. materialeforhold og der mangler selve dokumentationen for Be06 beregningen. Forslaget indeholder samlet set en overbevisende opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Enkelte punkter er dog kun acceptabelt opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er MTH's teamorganisation i kontraktperioden angivet i diagramform samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringslederes, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende, nogle endog meget overbevisende i forhold til kravene i udbudsmaterialet.

28 Århus Kommune Side Züblin Scandinavia A/S / PLH arkitekter as, AplusB / Viggo Madsen A/S

29 Århus Kommune Side Underkriterium 1 Arkitektonisk og funktionsmæssig værdi Dette forslag har lagt stor vægt på det æstetiske sammenspil mellem tilbygningen og den eksisterende bygning. Forslaget der er udformet med forbillede i den klassisk funktionelle arkitektur, består af to øst- vestgående længer i 3 etager, der primært indeholder alle kontorer. Kontorlængerne er sammenkoblet med en transparent midterbygning, der indeholder den centrale ankomst. Det samlede bygningsanlæg virker afklaret og tegner sig som tre parallelle kamme sammenkoblet med to forskudte mellembygninger. Bygningernes disponering på grunden virker enkel og logisk, med en god placering af parkeringspladser og tilkørsel. Det opfattes ikke som en kvalitet, at den centrale ankomstplads er beliggende lavt og delvis skjult i forhold til tilkørslen fra Grøndalsvej. Den manglende markering af hovedindgangen er dog forsøgt løst med et hævet solcelletag. Den eksisterende have er delvis bevaret, men det er ikke en kvalitet at de grønne områder i haveplanen er blevet begrænset af de store arealer, der er udlagt til parkeringspladser, tilkørselsveje og sekundære skure. Facadebehandlingen er konsekvent, varieret og nærmest afdæmpet. De gennemgående horisontale vinduesbånd styrker sammenhængen med den eksisterende bygning. Ud fra miljømæssige hensyn har forslagsstilleren valgt et facademateriale af naturskifer, som dog modsiges i den grafiske fremstilling af facadeopstalterne, hvor facadematerialet kunne opfattes som værende opført i teglsten som den eksisterende bygning. Den indre logistik i bygningen er god, dog virker indretningen i kontorfløjene noget rutinepræget. Specielt ved hovedtrapperne kunne planen være yderligere bearbejdet. Det uopvarmede tre etagers høje ankomstområde til Natur og Miljø er problematisk i forhold til de angivne arbejdspladser. Kantine er placeret ved atriet og den centrale ankomst, og udformet som et dobbelt højt rum med udkik til haven mod vest. Køkkenet er udvidet og bevaret på den nuværende placering, men har medført en uheldig varetilkørsel i kantinehaven. Forslaget fremstår forsigtigt og diagrammatisk, med en traditionel udformning, der i forhold til programmets ønsker, ikke peger fremad. Forslaget fremstår derfor samlet set som en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, idet enkelte krav endog er overbevisende opfyldt Underkriterium 2 Totalentreprisesum Tilbudssum, ekskl. moms: kr Bygherrens regulerede tilbudssum, ekskl. moms: kr

30 Århus Kommune Side Underkriterium 3 Tilbudt kvalitet og kvantitet Forslaget vurderes til at være logisk opbygget i forhold til det statiske system. Forslaget vurderes til at være relativt enkelt at bygge, byggeriet er dog opbygget af dæk og søjler i jernbeton støbt på stedet. Tilbudet indeholder en grundig beskrivelse af bygningsdele med et acceptabelt og til dels overbevisende valg af materialer. Ventilationsforslaget med indblæsning gennem riste i bagvæg er kun acceptabelt, hvis ristekvaliteten forbedres. Nedlæggelse af det eksisterende teknikrum med forsyningsindføring og etablering af et nyt med tilhørende installationer er overbevisende. Disponering af de elektriske installationer er meget flot og gennemarbejdet. Dog er der henvist til el-tegninger, som ikke er udleveret. Der er lavet et fint studie af dagslysfaktoren, men den fremkommende dagslysfaktor er meget høj, hvilket bl.a. skyldes, at der er anvendt meget høje transmissionsfaktorer for glasset. Den udregnede effekt for belysningsanlægget er ikke overført korrekt til Be06 beregningen. Forslagets nettoareal ligger over Byggeprogrammets samlede krav til nettoareal, hvilket hænger sammen med en forholdsvis stor hovedindgang. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. En del punkter er endog overbevisende opfyldt Underkriterium 4 Bæredygtighed Forslaget opfylder på en god måde de stillede krav til opvarmning (10 kwh/m² mod et krav på 15 kwh/m²) og et samlet energiforbrug på ca. nul kwh/m² på årsbasis ved installation af 877 m² solceller placeret på stativer på taget og ved installation af 3 decentrale solfangeranlæg til varmt vand. Den forholdsvis smalle bygningsbredde giver en god dagslysfaktor i rummene. Ventilationskonceptet er en blanding af mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren og naturlig ventilation om sommeren via motorstyrede vinduer. Om sommeren køles friskluften på en god måde ved at cirkulere luften igennem et underjordisk rørsystem, og om vinteren forvarmes friskluften tilsvarende via rørsystemet. Bygningen har blotlagte betondæk, som er med til at akkumulere varmen og nattekulden via naturlig ventilation. Gipslofter i kantinen har indbygget innovative PCM (phase change material), som akkumulerer varmen ved et faseskifte af materialet.

31 Århus Kommune Side 30 Med disse forskellige tiltag vurderes det ikke at være nødvendigt med mekanisk køling i bygningen. I stedet for synlige radiatorer er der i projektet anvendt indbyggede skjulte vægvarmepaneler. Der er en overbevisende beskrivelse og dokumentation af integreret energidesign, materialesiden, belysningsforholdene og totaløkonomien, men beskrivelse og dokumentation af specielt indeklimaforholdene er mangelfulde. Endvidere er selve bæredygtighedsskemaet ikke udfyldt med forslagsstillerens egen vurdering af de forskellige bæredygtighedselementer. Forslaget indeholder samlet set en acceptabel opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet, idet enkelte punkter endog er overbevisende opfyldt Underkriterium 5 Totalentreprenørens og rådgivergruppens organisation I tilbudet er angivet organisationsdiagrammer for totalentreprenørens og rådgivergruppens projektorganisation samt CV'er for alle nøglepersoner. Projekteringslederes, projektlederes, fagligt ansvarliges og andre nøglepersoners kompetencer virker overbevisende, enkelte dog kun acceptable i forhold til kravene i udbudsmaterialet. Det bemærkes, at projektering af konstruktioner udføres af totalentreprenøren og at rådgivende ingeniørfirma udfører kontrol af statik.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E -

Bautavej 1 ombygning 2008. Energimæssige tiltag Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - Å R H U S K O M M U N E V A N D O G S P I L D E - V A N D, B A U T A V E J 1 Denne rapport behandler energimæssige tiltag, der ved implementering kan nedbringe ombygningen på ovenstående adresse til et

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 INTRODUKTION & PRIORITETER Den gode arbejdsplads - som afsæt for at servicere borgeren bedst muligt! Ovenstående har været den røde

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Visionsoplæg - model 3 og 4 Klostermarksskolen i Roskilde

Visionsoplæg - model 3 og 4 Klostermarksskolen i Roskilde Visionsoplæg - model 3 og 4 Klostermarksskolen i Roskilde Visionsoplæg for Roskilde Kommune Maj 2010 tanja jordan arkitekter Klostermarksskolen i Roskilde fløj eksempel-model Model 4a Model 3+4 Klostermarksskolen

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Dagslys i energioptimerede bygninger

Dagslys i energioptimerede bygninger Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard arkitekt maa CHRISTENSEN & CO ARKITEKTER . Fornemmelse for lys Formen og rummet Dagslys i energioptimerede bygninger . Fornemmelse for lys Materialitet

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering]

OFFICEPARK TOLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] [ V E R S I O N 1 ] OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG [Et moderne flerbrugerhus med suveræn placering] OFFICEPARK OLDBODEN SPARRE GADE Etape 1 Fleksible arbejdspladser orv No. 2 OFFICEPARK OLDBODEN 2, VIBORG

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere