Nr. 2 september årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 september 2011 67. årgang"

Transkript

1 t 4 2 N. 2 sptm ågang

2 t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: * Fax.: * * DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.: Piv:sag 48, tlf: Suschf Mikal Slg K. Jnsn Dikt n.: SEKRETARIAT Sktaiatsl Chista Sktt Dikt n.: Sktæ Anja Hu Dikt n.: Tknisk assistnt Ln Nissn Dikt n.: Assistnt Dt Klmi Dikt n.: EKSPEDITION/uljning Omål igitta Maquat Dikt n Assistnt Guun Gumunstti Dikt n.: Assistnt Pia Michalk Dikt n.: INSPEKTØRAFDELING Inspktø Aln Palm Hansn Ansva f: All flyttsyn g hånvækaflingn. Dikt n.: ØKONOMI Øknmichf Jns O. Jhansn Dikt n.: Assistnt Maian Ptz Chistiansn Dikt n.: Inspktø Jac Kath Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.: Inspktø Knu Chistnsn Tlf. aglig fa kl Ansva f: Omå Dikt n.:

3 Paktisk plysning Åningsti: ag kntt: Stga ag Hjmmsi: Tsag kl samt kl Dt fvnts at agkntt ån på n ny ass Stga 4 n 13. kt Søng kntt: Hlg Dachmanns Ga Søng Tlfn: Tlfax Hjmmsi: manag tsag kl Tsag tillig kl Fag kl Tlfnti f kntn vil nmalt væ: Manag nsag kl Tsag kl Fag kl Tlfnti f inspktø/mål Jac Kath Omå 1 g 2: aglig fa kl tlf S si 43. Knu Chistnsn Omå 3 g 4: aglig fa kl tlf S si 43 Finn Masn (må 1-2): manag-fag kl tlf Søn Ull ck (må 3): manag-fag kl tlf Jimmy Ptsn (må 4): manag- fag kl tlf t Inhl: Fmann ha t 4 Nyt m Guntvigspakn 5 Fa jsgil til inflytning 6 Usmykning i afling 37 8 Rnving af Skvpakn 9 Nyt m t gaml Psthus i ag 9 Tun gå til 10 Nyt fællshus på Vstvang 12 Søng Lkal TV til n 12 Stt stuisøg hs Kusus i Fum f aflingsstyls 14 Ajuføings - g vntlistgy 15 Ny snilig i Dgngån 15 Ny 16 stylssmø 19 TV -pgamm g pakk 22 Gæstvæls g hus 24 Aflingsstyls 28 Afsks m H - ml. 34 Ejnmsfunktinæ 35 Hånvækaflingn 36 Ejnmsfunktinæns tlf. ti g pstkass 37 Hvstylsn 39 Lysvængt i fnt 40 Raktin i 42: Tag Sktt/Tn A. Sønsn/Aln Høffl. Ansvashavn aktø Pn Sønsn, tlf , Inlæg til næst numm - SENEST D. 15. nvm Dalin på t i 2011: 15. mats, 15. sptm g 15. nvm. Layut g tyk: Ihl Gafisk Puktin, ag. Opg: ks. 3

4 t Fmann ha t Ointing m husljguling 4 I sist halvl af mats mån lv snt husljguling u til v lj ft afhlt aflingsmø. D flst lj ha fåt n guling i ntn psitiv ll ngativ tning. Dtt kan fmkmm af 2 fhl. Dt n t på aflingsmøt vtagn ugt, sm kan mfø n stigning ll i nklt tilfæl n husljnsættls. Dt ant fhl kllktiv åts-gl, vtagt af hvstylsn g ha vikning p. 1. juli Dn gaml ning ha mfattt uskiftning af vinu g ø, g sn uskiftning af køkkn g avæls. Sist å lv åtsgln ænt, såls at afskivning kan sk v maks. 20 å. V fastsættlsn af n ny huslj, tagt ugangspunkt i, hva lvt vt i hvt nklt ljmål. F mang ha ugningn mføt n husljnsættls g f an ha t mføt n husljfhøjls. Husljfhøjlsn kan væ svæ at fstå, hvilkt jg gn vil mgiv. Dt vik uimligt, at man få n husljfhøjls, nå at man slv ha vt ngt ll slt ikk ha fåt ngt vt, mn n st l af fkingn, at sm ha fåt f.ks. skiftt køkkn lvt v m at tal n samm husljfhøjls, slvm køkknt ha væt talt. Ekstatalingn ha væt m til at hl husljstigningn n f all i aflingn. Fmv vil v instaltin af t nyt køkkn liv ptagt t lån f n nklt lig, g nå køkknt ft 20 å talt g afskvt vil kmm n husljnsættls. Dtt å n tfæig må at gø t på, g t samtiig fståligt g nmt at fk n nklt. Nå tt ukmm, sist flyttt in i s ny ljligh på Lysvængt. Flkn flyttt in af fl mgang i takt m at yggit lvt fæigt. Hm vi føst mgang fæig m at ygg nyt, intil vi gå i gang m yggit på EUC-SYD. H skal vi hav vt t skitspjkt. Dtt pæsnts f stylsn, g hft vil vi inkal til t ffntligt mø, hv pjktt pæsnts. G fsg kan staig nå at kmm m i pjktt, it man nnu ikk fæig m tailpnlægningn på tt tispunkt. Slvm vi fæig m at ygg nyt, staig nk at gå i gang m. I ag ha vi sluttt, at kntt

5 skal flytts p i t gaml psthus på Møllga, hvilkt vil sk i løt af tt å. Dt ty, at vi liv mgt synlig i yn g m gså nmm at fin f å v, mlmm g ny mlmm. Flytningn ty ikk, at t gaml knt kmm til at stå unyttt hn. H vil liv vt n fin 2 vælss ljligh. Fåt lv igtigt gt, hv smmn til gngæl ikk lvt til ngt sæligt. Slvm sln ikk ha skinnt så mgt sm ønskt, ha t g ikk væt sæligt klt. Dt ha til gngæl gnt igtigt mgt. I fningn vi i n finls kmmt mgt skånsmt ignnm. Intil vi ha ftåt ikk vist sig fa n g si, mn vi må hå t kmm, så vi igtig kan kmm u g ny natun. Kaj Englhat t Nyt m Guntvigspakn (Guntvigs Allé 88 tilig EUC) Eft nt pækvalifikatin vi nu nåt så ngt, at skvt kntakt m Akitktfimat 78 A/S sm ttalågiv sammn m unågivn Esnsn Rågivn Ingniø g fimat Ramøll. D nu gåt i gang m at uaj n vnt pn f t ny yggi. Nå pnn ha væt fgt stylsn, vil liv inkalt til t ffntligt mø, sansynligvis i statn af nvm, hv vil liv muligh f at vælg ljligh. Næm m tt vil fmkmm i agspssn samt på vs hjmmsi. På nuvæn tispunkt ha vi vt n fpagtningsaftal m Dt Gønn Køkkn v/p Vagaa Nilsn. P Vagaa Nilsn kan gså ulj vs st ny lkal til aangmnt, hv han lv man. Han kan kntakts Opfølsn af Søng Puktinshøjskl på nagunn pågynt. 5

6 t Fa n tilig hvvsskl ss h ngt af stn fa væktøjsunvisningn. på tlf Lkalt kan gså ljs ikt v hnvnls til ligfningns knt. D ps til ca. 150 psn i saln. Dt mningn, at n skal afløs hust i Mæhgnt, fvnts ngt m statn af t kmmn å. Vi ha samtiig uljt t min aal miltiigt til n Intnatinal Skl. Tag Sktt 6 Et kik u v n l af tilig EUC Sy, nu skal manns til lig.

7 Fa jsgil til inflytning 4 2 t Hyggstmning v jsgilt i tltt. Opfølsn af 42`s nyyggi i Lysvængt i Søng ha fløt sm pngt m jsgil n 13. maj g inflytning i løt af smmn m sist un tag 1. kt. V jsgilt va vlsøgt af å lls, hånvæk g kmmn, takk ligfnin- Eik Ticht talt v jsgilt. gns næstfman Eik Ticht hånvæk g fima, ha væt m til at ska t spænn g fin sultat vi nu s. Han ønsk samtiig kmmn Et usnit af hånvæk g kmmn, ltg n 13. maj. t stt tillykk m s ny hjm m håt m, at få mang g å h i Lysvængt. Diktø Tag Sktt hav finn ut vlkmmn g va gså takk fa ntpnø - g ingniøfiman, inn lv ut på øl, van g gul æt m alt tilhø i t til ljlighn pstillt tlt. 7

8 Usmykning i afling 37 Sl t -F at fmm t gt klima i aflingn g m t ønsk m at ska m hygg i vs afling, ha n l.a. tagt initiativ til at usmykk tapppgangn m ivs mali g pkat. På n må in vi å fti g nuti sammn g ska g amm m fmtin i vs afling, ftæll Hnning Lasn, jgga På illt ss Ga Flthaus un psætning af n ftstat af t gammlt ill fa Sl -faikkns fti. illt kan ats til mllm 1930 til 1933.

9 Millinvilling til nving af Skvpakn H i skivn stun gt nyt mking Afling 73, Skvpakn i Egnsun. Lansyggfnn ha vilgt pngn skal til nvingn af aflingn, ca. 45 millin k. Nu kan vi så kmm i gang g på nuvæn skvt kntakt m tilsynsføn ingniø g akitkt. Nu skal man hav t nlig pjkt vtagt, g så skal n licitatin i gang. Dt fvnts at pstat af nvingn liv mking åsskiftt ll føst i n vil liv inkalt til t kstainæt aflingsmø i løt af ftåt. Dt ha fthånn væt n ng sj kamp f at få iss mil hntt hjm fa Lansyggfnn, mn nu skull vi gså gn snat i gang. D vil sikkt liv tukkt mgt på ns fståls un mygningn, mn nå sultatt liv flt, kan all vl hav fståls f gn, vil væ. 4 2 t Nyt m t gaml Psthus i ag I august 2011 phøt Søng Kmmuns kntakt mking t Gaml Psthus på Stga i ag, m 42. Samtiig vtg 42 f uljningn af 3 ljligh, i jnmmn g sun lv Væstt, hav til hus i lkaln i stupn, lukkt. 42 nu i gang m at nv lkaln i stupn til n ny ljligh g 42s ny knt. Kntt på mjg flytt til Stga. Fvntt stat af aktivittn f n ny kntass fa n 13. kt i å. 42 hå hm, at kntt på nn må vil væ m tilgænglig f all i ag g mgn m sin liggnh i yn tæt v us g fltal af lig. Dn nynv ljligh i stupn vil ft pnn væ k til inflytning n 1. nvm i å. Fa aktinn V n tknisk fjl på tykkit mangl i ngl si i fig n. af t, i n lill l af pgt. D lv ulvt vskyn igtig ksmp fa kntt, så læng pgt akt, mn vi kg at nklt ikk fik t ful uytt af ts apil - numm. 9

10 Tun gå til t l Cntt på Amag til Almn ligag n sptm. Vi køt i us fa Søng kl sammn m øvig ligfning fa Als. I ussn lv vi jligt vætt m kaff g unstykk. Knfncn, Almn ligag Lit m af t hl, hvi ltg 1200 mnnsk fa hl nt va t stslåt aangmnt m fag g wk-shps ft gt valg g uflugt. Dt sig sig slv at va liv g g ag i l Cntt g på l Sky htl, hv flst lv inkvatt. Dt t hlt nyt g skævt htl m sjv vinkl å u g in. Jg slv på 13. sal m usigt v Øsun g l af Kønhavn. 42 hav sammn m an ligfning fa Søng måt n stan på l Cntt, hv søgn g intss kunn få matial g still spøgsmål til ligfhl i Sønjyln isæ Søng. Vi va 8 stk. af st fa 42 g vi va l.a. på ustu i Nsjæln, hv vi 10 Ngl af lkal gæst på ustillingn - fst ss såls iktø Tag Sktt.

11 t Rammn m n spænn ligustilling - l Cntt. sigtig lig fa 50 n g 60 n, va nvt g i fin stan. Dt va fttagt lig i Hlt g Næum, mn jg må sig at husljn gså va i tp mllm g f t ækkhus på ca. 100 m2. Mn h spill nk gså in at t fin pstnum h tal m! Fag va insg af avæn scialminist nikt Kjæ g af kmmisæ Cnny Hgaa. Sistnævnt talt mgt m klima, ngagmnt g fivilligh. Dt pass j fint til klintllt, j næstn all va valgt mnnsk i fskllig ligfning. Sn på aftn va fstmiag (til 1200) m kt Læhalsn sm unhlning g ngl mgt st ta slv m jlig ma. Løag mgn va mgnma g i n st sal vækk t gspl k s m jlig mgnsang g lig ft km junalistn, ffattn Ln Kühlmann g jg skal lv f at hun kunn sætt liv i saln! Lattn g kpsalv ag hl tin g vi lv mgt vågn. Hns tma va gnnmgån at vi all h i livt skal tag t valg! Vi kan kø lig u af ulltappn fa vugg til ø un at tag t valg, mn t t klig, f t sjv at væ m til stmm i hvilkn tning, u ønsk it liv! Og t a så sant sm t va sagt. D va lit still i ussn på vj hjm vi hav fåt så mgt fylt på i vs hv at t gav stf til fttank. Dt va t fantastisk gt aangmnt, g vi 8 fa 42 va nig m at t va jsn g svæt væ. Vi va i Søng v tin å tætt i n g af mang intyk. Tak f tun! Els Ptsn 11

12 Nyt fællshus på Vstvang t Pljhjmmt Vstvang i ag ha læng ønskt sig ngl lkal, hv kunn saml all n i t Fællshus. I tt få lv føst spastik til tt hus så tagt, g n på Pljhjmmt ha kunnt følg hånvækn un f s vinu. D ha kunnt s hvan t stt fint fællshus skut i vjt, g i sptm kunn tt så tags i ug. Dt ny fællshus på Vstvang Hust pføt i n sævanlig g stil sm 42 ygg i, nmlig i tgl hl vjn ignnm. I hust ha gså ags agcnt fåt til hus. Fø møts iss på Dgngån, mn fa august t nu på Vstvang t sk. Tillykk til n på Vstvang m ny lkal. Søng Lkal TV til n 12 Eft mang inln øftls l.a. m kmmunn lykks t nligt! Manag n 12. sptm gik Søng Lkal TV, SLTV, i luftn på Dn vn Antnnfnings, DOA s nt, sm mfatt 28 antnnfning m ptntill s i Søng kmmun. SLTV sn hv ag på DOA s Infkanal kl. 15,17,19,21 g 23, g på pmiagn stat kanaln m l.a. psitiv vlkmst af gmstn samt å kultull g sptslig insg fa Søng-måt, plys 42 s iktø Tag Sktt, tåt til sm fman f Søng Lkal TV. Usnlsn liv puct af fivillig, g ha man g i til pgaminsg ll slv ønsk at giv t nap m, kan man nytt -mail assn ll kigg på hjmmsin.

13 Stt stuisøg hs t 42-suschfn int m ligfningn v t kaff f ltagn i fningns møsal. ligfningn 42 s mangat ligfm g pnn m talingn af Guntvigspakn i tilig EUC Sy s lkal va gnstan f t stuisøg af ikk fæ n 52 pæsntant f ligslskat Lj fa Hvstasmåt n 16. sptm. Suschf Mikal Slg K. Jnsn, 42, g ftningsfø Kut Kistnsn, Lj, Stkønhavn, v søgts stat. Da 42 s styls g iktø slv va tagt til Hvstasmåt på stuisøg (fatt følg i næst n.) va t suschf Mikal Slg K. Jnsn, tg m gæstn g i fningns møsal gnnmgik søgspgammt samt vist vi m ligfningns viksmh. Dft tg ltagn på untu i n magt us, hv fik fvist ygningn g aaln, fmv skal manns til Guntvigspakn. Dft va unvisning nt snilign i Pæstgåspakn, g så gik tun til Lysvængt, hv gæstn hav ljligh til at ny n fltt usigt fa øvst tag af nyyggit. Gæstn ftsatt til Egnsun f at s på snilig i Sunga, g ft n fkst på htl Cmwll slutt søgt fa Lj m n unvisning nt Sl-yggit v Søngs smukk havnfnt. 13

14 t Kusus i Fum f aflingsstyls I løt af 2 ug i tt få n 7. g n 14. apil afhlt 42 kusus f aflingsstyls i ugn af t ny Fum på 42s hjmmsi. 7. apil møt 34 m/k fa aministatinn g styls p f at f n intuktin af tt ny igital Fum, g n 14 apil møt 24 p til samm kususinhl. D lv givt n gunlæggn intuktin i, hvan vik Fum g hva skal t ugs til samt ikk minst hvan ug jg t. Fummt f aflingsstyls, hvstyls g aministatin t nyt væktøj, g sm t lv mtalt på t aftn, t ugn af Fummt stmm hva skal væ g hvan man vil ug t. På t aftn lv t nvi gjt all kt, at hvis man f fttin vil hav infmatin mking faflytning, ugtt, makvaning, aktivittslist, gnska sv. - så t h plysningn skal hnts. Diss plysning, sm man hitil ha fåt p. - mail ll v kmm ikk m u til stylsn, mn vil ligg på Fum, g h kan n nklt så slv pint t vkmmn ha lyst til at ug. Man ha på t aftn fsøgt at kmm så ngt in i Fummt, sm t nu kan sig gø i løt af t pa tim g f t staig t tilu til all pågæln: Mangl u hjælp!- så kntakt Hny ll Aln. Og ikk sist mn minst lig så vigtigt: Fummt it. ug t! 14

15 Ajuføings- g vntlistgy til 2012 Så tin snat in til n ålig pkævning af ajuføings- g vntlistgyt. Sm sist å vil i slutningn af nvm mån liv snt pkævning u. Diss pkævning kan væ sammnsat på følgn fskllig må: Ajuføingsgy: Ha man i å søgt f at tilml pkævningn til PS, vil vi autmatisk tækk k. 50,-. E pkævningn ikk tilmlt PS, vil vi sn t gikt på k. 100,-. Vntlistgy: Ha man i å søgt f at tilml pkævningn til PS, vil vi autmatisk tækk k. 150,- f vntlistgyt samt k. 50,- f ajuføingsgyt. E pkævningn ikk tilmlt PS, vil vi sn t gikt på k. 200,- f vntlistgyt samt k. 100,- f ajuføingsgyt. Vi gø pmæksm på, at ha man ståt på n aktiv vntlist i å, så vil man autmatisk mtag n pkævning på vntlistgyt til Ønsk man i tt tilfæl ikk at væ på n aktiv vntlist i 2012, så skal tt mls uljningsaflingn i ligfningn snst n 1. nvm Sist ttiig taling f gg gy n 30. cm t Ny snilig i Dgngån Søng Kmmun psag n 1. august i å n aftal m 42 mking lkaln på Dgngån, ha hust Hjmmpljn i ag. Ophævls af aftaln g kntaktn skt i ful vnsstmmls. Lkaln myggs f tin til t ny snilig, ft pnn skull væ k til inflytning n 1. cm i å. lign kmm til at ligg i samm pn sm gilsaln, g mking uljningn af nn vil gså væ æning. 15

16 t 16 NYE EOERE Af. 5 Ml. n. Englshøjga Susvallga Af. 9 Sigtunaga Sigtunaga Af. 10 Skivløkkn 11 st th Skivløkkn 3 st tv Skivløkkn 13 st th Skivløkkn 7 II tv Skivløkkn 3 st th Skivløkkn 19 st tv Skivløkkn 11 II th Skivløkkn 5 I th A Af. 11 gmmstløkkn 9 I tv E gmstløkkn 19 I th gmstløkkn 5 II th E gmstløkkn 15 III th gmstløkkn 3 II th gmstløkkn 15 II th gmstløkkn 17 st tv gmstløkkn 7 II tv Af. 13 Ringakkn 19C E Vstkl 130A L Vstkl A Vstkl A Ringakkn 9 I th Ringakkn 9 st th Vstkl Vstkl 74A K Vstkl A Ringakkn 19F Vstkl 228A Vstkl Ringakkn 19E E Vstkl 210 A A Ringakkn 11 I tv E Af. 13 Ungmslig Ml. n. Vstkl Vstkl Vstkl Vstkl Af. 15 Kløvmakn Kløvmakn A Kløvmakn Kløvmakn Kløvmakn L Af. 18 S. Lanvj 35 I S. Lanvj 35 I S. Lanvj 35 II Ch. Klsvj 1 st mf Ch. Klsvj 1A S. Lanvj 35 I Af. 19 Mæhgnt Af. 21 Mæhgnt 32 st Mæhgnt 28 I Mæhgnt 38 st Mæhgnt 26 II Mæhgnt 28 I Mæhgnt 32 II Mæhgnt 32 st Mæhgnt 32 st Mæhgnt 36 II Mæhgnt 30 st Mæhgnt 36 I Mæhgnt 28 st Mæhgnt 36 II Mæhgnt 26 st Mæhgnt 38 st Mæhgnt 26 st Mæhgnt 30 I Af. 22 Tnvj 41 Ejvj A A

17 NYE EOERE Af. 22 Ml. n. Tnvj Ejvj Tnvj Ejvj Ejvj Tnvj Tnvj Tnvj Tnvj Af. 24 Skæntn Skæntn Af. 30 Ml. n. Sønga 3 II th Sønga 16 I tv Sønga 4 I Sønga 4 st Sønga 4 III jgga 12 I th Sønga 4 st jgga 10 II mf Af. 30 Ungmslig Sønga 4 st Sønga 3 st mf Sønga 1 II tv t Af. 28 Vissingsga 2 I tv Vissingsga 12 st th Vissingsga 2 I tv Vissingsga 12 I tv Vissingsga 10 I th Vissingsga 10 I tv Af. 29 Ungmslig Mllmga Mllmga Mllmga Mllmga Mllmga Mllmga Mllmga Af. 29 Sunquistga 14 II K Sunquistga 14 II Af. 30 jgga 6 st Sønga 4 I jgga 2A II tv Sønga 16 st tv Sønga 3 st th Sønga 4 I A jgga 10 III tv E jgga 6 I A Af. 33 Møllvang 2 II tv Møllvang 3 st th Løngang 21A Løngang 19F st A Af. 34 Syvang 2A II Syvang 2C Syvang 2A st 2 E Englshøjga 24 II tv E Syvang 2A III Syvang 2A I A Englshøjga 7 II tv Af. 35 Lysvængt Lysvængt Lysvængt A Lysvængt Lysvængt Lysvængt Lysvængt Lysvængt 1 st th Lysvængt 1 st tv Lysvængt 1 I th Lysvængt 1 I tv Lysvængt 1 II th Lysvængt 1 II tv Lysvængt 1 III th

18 t NYE EOERE Af. 35 Ml. n. Lysvængt 1 III tv Lysvængt Lysvængt 3 I Lysvængt 4 Lysvængt 5 I Lysvængt Lysvængt 7 I Kngvj 9A st th Ankilga 34 st th Ankilga 36 I th Af. 36 Østga Dgngån 2 II Østga 37 E Dgngån Af. 37 Stnga 4 I tv S. Havnga 32 I A Stnga 4 I th Af. 38 Æl- g hanicaplig Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln Vstaln E Af. 74 Ml. n. Højmakn Højmakn Af. 74 Ungmslig Højmakn Gatnpakn Højmakn Gatnpakn Af. 75 niktsvj Af. 75 Ungmslig niktsvj niktsvj Af. 76 Højmakn Højmakn A Højmakn Af. 77 Stga 4 I tv Stga 4 I th Møllga 1 I Stga 6 I Stga 4 II Af. 80 Sunvængt Af. 42 Runvængt Runvængt Af. 71 Østakk A Østakk Østakk A Østakk Af. 73 Skvpakn Skvpakn Skvpakn A = lighavn i pågæln afling V = Væls L = yttljligh K = Kmmunns anvisningst E = Anvisningst til hvv G = Gnhusning

19 ESTYRELSESMØDER ligfningn 42 Tsag n 24. mats 2011 Efttningssag. TS int m tssagn Stnga 2, sm va afsluttt m flig, mn afgølsn v. tilknt mkstning va ankt. yggi: Stga 13: D gnnmgang af u aal på manag. D va kmmt mang psitiv tilkngivls på Ånt Hus aangmntt. Lysvængt: D nu snt ljkntakt u til t føst ækk m inflytning D sist t ækk fvnts k Rjsgil fvnts lig ft påsk. Fum. HK gnnmgik pgammt i finls m 42 Fum. AH g HK f t kusus f aflingsstylsn i ug af Fummt. D afsat 2 ag htil, hv kan tilml sig til ntn 7.4. ll gg ag kl Aministatinn sn invitatin u m tilmling. Evaluing af aflingsmø samt gknls af ugtt. I afling, hv ikk ha væt afhlt aflingsmø ll hv ingn møt p, skal ugttn gkns af stylsn. ugttn f af. 14, 23, 26, 29, 31 g 35 lv gknt. I all øvig afling va ugttn lvt gknt på spktiv aflingsmø. TS gnnmgik skma v stylsns møltagls. Livlig at m iignthvvt samt aministatinns fls af inkmn fsg. Aministatinn hav ftfølgn hlt t valuingsmø. Knklusinn lv, at all kunn liv g skull væ klæt på næst å. 8. ks. TA hav snt fat u til stylsn. Evntult skull man gså i stylsn tag mnt p Hva kan vi gø f at få fl til at kmm til aflingsmøn". Fjnvam Søng/ag. Søng: K int m sist nyt. Gnalfsamling afhls 14. apil ag: ET ult gøls fa ag Fjnvam v gln f valg til pæsntantskat. Spøgsmålt lv øftt. KU uvalgn. TS int m, at punktt DOA va t, sm va lvt mst iskutt i Fsyningsuvalgt samt affalssting. DOA: TS int v. DOA. Ufæigls af vtægt f 42 antnnfning skull afvnt DOAs ny kntakt. 19 t

20 t 20 Tsag n 5. maj 2011 Efttningssag. TS int v. tssagn Stnga 2, at 42 hav fåt mhl g skull ikk tal mkstning til mpatn. Samajsmø: D lv plyst m, at afhls t samajsmø mllm kmmunn g all ligfning i kmmunn n 11. maj Igangvæn yggi: Stga 13: Næstn fæig m jajt. Estatningskav fa fisø lv øftt. TS skull tjkk m mangl va ut samt ykk kmmunn f skæing af tæ. Lysvængt: øvl mllm JCN g SI v. stils. Onsag kmm spæ p på højhust. Dgngån g Stga 4: Licitatinn hæng sammn. Vstaln: Spæ p vt. i næst ug. Fum. AH int m t afhlt kusus v 2 aftn f aflingsstylsn. D va kmmt g tigmling. Hå t nu gså vill liv ugt gså af inspktøn. 8. ks. TA int m, at va mø i kspæsntantskat 16. maj Fjnvam. a. Søng. K: D hav ikk væt afhlt mø sin gnalfsamlingn, sm gik gt. TAS va lvt valgt sm suppnt.. ag. TS va v at s på vtægtn. Han hav fåt stana vtægt f fjnvamslska, sm ag Fjnvam stt st fulgt. Skull g hav n næm unsøgls g øftls m punktt stmmt. KU uvalgn. Intt nyt i Fsyningsuvalgt, sm ikk hav høt nyt fa Kmmunn. ygguvalgt hav haft mø, fat va mailt u. Fsg m fælls uljningsgl va snt til Kmmunn, mn pt. va ingn tumling kmmt. DOA: TS: DOA LkalTV va lvt ngt. D va lvt ansat n aktø f DOA-INFO. D va øvl m Søng Lkal- TV. D va inkalt til kstainæt pæsntantskasmø manag. Tsag n 16. juni 2011 Efttningssag. Punkt 1, sm hav mlt, at lukk utikkn i Søng, mn vill liv pttt t g, så ftsat kunn svic ligfningns lj. Igangvæn yggi: Lysvængt: D vs nu gnnmgang af føst 7 ljmål, hv inflytning Rstn inflytning Aftalt, at stylsn sigtig yggit n tsag læng fmm. Dgngån g Stga 4: Mangl at få gknls af skma fa Kmmunn. Vstaln: E v at få isat vinu g ø. Fjnvam. Søng - K gav n inting m sist nyt samt fa snst afhlt stylssmø. ag - ET hav mtagt skivls

21 fa Fjnvamn v. tilslutning af Højmakn. Punktt lv øftt hun gså mangln sva fa Fjnvamn v. muligh f pæsntatin i Fjnvamns styls. Vtagt at TS sn skivls til Fjnvamn m at fningn intsst, mn tingt af at få ngnlun samm vilkå iht. til stana vtægt fa Dansk Fjnvam g ønsk t mø m samajt fmv. DOA: TS int m mø m Stfa. TS gn m at Søng Lkal TV gik i luftn Tsag n 11. august 2011 Efttningssag. Ansøgning m vals af ancinnitt ml.n lv hanlt. Da ta af ancinnitt ikk skyls fjl fa fningns si, afslg stylsn anmningn. TS int m flø af husljmlægningn i af. 3, hv v vaslingn va skt n fjl. D inkalt til t kstainæt intn aflingsmø Ingåt kg v. tillæg af hav i af. 74 lv hanlt. stylsn vtg at afhl t mø m aflingsstylsn m ltagls af ET, HPK, TS g Knu Chistnsn. Igangvæn yggi: Guntvigs allé 88. TS int m pækvalificings unn f ttalågivning g uy t usnt pintskma. Han plyst nvi m ansøgningn til kmmunn m kvttilling til yggit samt fmg køpn f yggit. Dn fmgt køpn f yggit lv vtagt. Skvpakn, Egnsun. TS int m sk fa LF m, at t insnt nvingspjkt skull n på 47 mi.k. f at væ hjmm. Fvnt at væ n på løt i løt af næst ug. Han fslg nvi, at man i føst mgang still nyyggit af 10 hus på stan y. stylsn vtg at vnt m igangsætning af nyyggit g aln kmm i gang m nvingn. Dgngån. Skma va lvt gknt g man skal i gang m mygningn i næst ug. Vstaln. 2 ingangsø va lvt vt f small, så skull uskifts. Nyt knt Stga 4. Omygningn vill gå i gang nu g fvnts fæig inn jul. Almn ligag. Fællstanspt til Kønhavn lv øftt. us afgå fa SA kl Dltagn fa ag g Egnsun hav aftalt fælls køsl til Søng. ligfningn fa Søng ha n fælls stan på ca. 6 m2. D vill liv sat skæm p, hv kø ill samt 42 s pæsntatinsfilm. Mtag nvi ny chu. 42 nvi gså m i stan fa Kpatinn. Stuitu: Pn f stuitun til Kønhavn n va ikk hlt på ps nnu. TS fvnt stat fa Hlg Dachmanns Ga kl m psamling v kikn i ag g hlps v Egnsun t 21

22 t TV-pgamm / pakkinling PAKKE 1 (GRUNDPAKKE + ALLE RADIOKANALER) UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 01 Pøvkanal (1) Divs Nicam - S9 161,25 MHz 02 DR K Dansk Nicam Ja S10 168,25 MHz 03 DR1 Dansk Nicam Ja 5 175,25 MHz 04 KiKa- Kal 1 Tysk Nicam Ja 6 182,25 MHz 05 DR Ramasjang Dansk Nicam Ja 7 189,25 MHz 06 TV2 / TV2 Sy Dansk Nicam Ja 8 196,25 MHz 07 DR2 Dansk Nicam Ja 9 203,25 MHz 08 TV4 Svig Svnsk Nicam Ja ,25 MHz 09 Kanal Sy Dansk Nicam Ja ,25 MHz 09 Infkanaln DOA Dansk Rai Ja S11 231,25 MHz 10 ARD Tysk A2 Ja S13 245,25 MHz 11 PRO 7 Tysk Nicam Ja S14 252,25 MHz 12 ZDF Tysk A2 Ja S15 259,25 MHz 13 N3 Tysk A2 Ja S16 266,25 MHz 14 SAT 1 Tysk Nicam Ja S17 273,25 MHz 15 RTL Tysk Nicam Ja S18 280,25 MHz 16 VOX Tysk Nicam Ja S19 287,25 MHz 17 TV2 Ng Nsk Nicam Ja S20 294,25 MHz 19 3-SAT Tysk Nicam Ja ,25 MHz Nnstån kanal gså n l af PAKKE 1 - kanaln sns g kun igitalt, så u skal hav n Zapt-ks ll t tv m inyggt DV-C mtag f at s kanaln! TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanalsøgning! 20 DR HD Dansk Nicam Ja 21 DR Upat Dansk Nicam Ja 22 Flktingskanaln Dansk Nicam Ja F at mtag igital kanal i pakk 1 g 2, skal vs n igital kanalsøgning. 23 RTL 2 Tysk Nicam Ja 24 Sup RTL Tysk Nicam Ja 25 Das Est HD Tysk Nicam Ja 26 ZDF HD Tysk Nicam Ja 27 TV5 Fankig Fansk Nicam Ja 28 Natinal Ggaphic Wil HD Englsk Nicam Ja Ha u all n Zaptks instill ksn slv vt. ny kanal sm f.ks. ny igital DR kanal. D flst kanal få n ny igital ps, så hvis u ha vt n favitlist ll låst ngl kanal, skal instills ign. (1) D skifts løn pøvkanal ifølg aftal m pgamlvanøn. 22 PAKKE 2 (FULD PAKKE + PAKKE 1 + ALLE RADIOKANALER) UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 29 Disny Channl Dansk Nicam Nj ,25 MHz 30 Euspt Da/Eng Nicam Ja ,25 MHz 31 TV2 NEWS Dansk Nicam Ja ,25 MHz 32 GOD Channl Englsk Nicam Nj ,25 MHz 33 TV2 Spt Dansk Nicam Ja ,25 MHz 34 TV2 FILM Dansk Nicam Ja ,25 MHz 35 TV2 CHARLIE Dansk Nicam Ja ,25 MHz 36 TV2 ZULU Dansk Nicam Ja ,25 MHz 37 DK4 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 38 Discvy Englsk Nicam Ja ,25 MHz 39 Animal Pnt Englsk Nicam Ja ,25 MHz 40 MTV Eup Da/Eng Nicam Ja ,25 MHz 41 Canal 9 Dansk Nicam Ja ,25 MHz

23 aipgamm PAKKE 2 FORTSAT UDSENDES ANALOG OG DIGITAL TV N. Lg Pgam Spg Ly TTV Kanal Fkvns 42 Catn Ntwk TCM Dansk Englsk Nicam Ja ,25 MHz 43 TV3 Puls Dansk Nicam Ja ,25 MHz 44 TV3 Danmak Dansk Nicam Ja ,25 MHz 45 TV3 + Danmak Dansk Nicam Ja ,25 MHz 46 Kanal 4 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 47 Kanal 5 Dansk Nicam Ja ,25 MHz 48 6 n Dansk Nicam Ja ,25 MHz t RADIO DANSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 01 DR P1 Dansk 90,50 MHz 02 DR P2 Dansk 105,80 MHz 03 DR P3 Dansk 91,50 MHz 04 DR P4 / Rai Sy Dansk 91,00 MHz 05 DR Kssisk Dansk 92,90 MHz 06 Rai Mjn Lkalai Dansk 88,50 MHz 07 Rai Als Lkalai Dansk 95,60 MHz 08 Ska FM Dansk 106,60 MHz 09 Nva FM Dansk 94,20 MHz 10 Glus Gul Dansk 94,80 MHz RADIO TYSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 11 NDR 1 tysk P1 / Wll N Tysk 101,00 MHz 12 NDR 2 tysk P2 Tysk 102,90 MHz 13 NDR 3 tysk P3 / Rai 3 Tysk 97,90 MHz 14 NDR 4 tysk P4 Tysk 104,80 MHz 15 N-JOY Rai Tysk 100,60 MHz 16 RSH Rai Schlswig Hlstin Tysk 96,40 MHz 17 Dlta Rai Tysk 104,10 MHz 18 Dutschnfunk DLF Tysk 105,30 MHz 19 RTL Rai Tysk 99,20 MHz 20 Na (N Osts Rai) Tysk 89,30 MHz 21 Rai Swiss Jazz Tysk 107,90 MHz 22 Pnt Rai Tysk 92,40 MHz 23 Rai Kssik Tysk 103,60 MHz 24 Hamny FM Tysk 93,50 MHz RADIO ENGELSK R N.: Lg: Pgam: Spg: Fkvns: 25 Aslut Rai Englsk 98,70 MHz 26 MTV (TV-lyn i st) Englsk 102,20 MHz PROGRAMPRISER 2011 Pgampis 42 Søng + Egnsun Dyøl - (DOG) ag 2011 Pgampakk k. åligt 1066 k. åligt 1081 k. åligt Pgampakk k. åligt 4438 k. åligt 4453 k. åligt Kanalnøgln gæln fa til cm S S alti sist nyt på DOAs infkanal: 23

24 t Antnnanlæg Såfmt fstyls ll plm m antnnanlæggt, skal man hnvn sig til: Stfa A/S, Falstsga Søng Åningsti: Manag til fag Tlf: Kntakt vt. in na føst f at s m han gså ha plm, så t ikk skyls n fjl v it gt ai ll tv! INTERNETTET E plm m StfaNt, kan suppt kntakts all ag mllm kl g på tlfn: Husk at hav kunnummt k til intastning. FALCK - SERVICE V anmlls af upsættlig ska un f kntti ligfningn 42 ha aftalt m Falck, at skal løs plm, pstå v ska på lign, nå uhlt sk un f kntti. Tlf.: Dt skal samtiig pæciss, at ningn kun tæ i kaft, nå t alvlig g upsættlig ska, t j sig m. Vi gø pmæksm på, at ugift, pstå sm følg af misug af ningn, slvfølglig påligns n, åsag til misugt. Nøglsvic Ljn kan pn svnøgl til sin ljligh hs Falck. Nøgln kan øgnt unt ulvs ll kvis m fylstgøn lgitimatin i tilfæl af, at ljn ha låst sig u. Såfmt ljn ikk ha pnt n nøgl, ftags øplukning, hvis Falck slv kan ufø plukning. 24 Må låssm tilkals, tt f ljns gn gning.

25 Hva kan vi gø f ig? t GÆSTEVÆRELSER OG EOERHUSE UDLEJES Løngang 21 L Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu 2 lænstl 1 lill sfa kølska 2 kgp 1 l-kl avæls Pis p. øgn 100 k. Kngvj 9 A Gæstvælst inhl: 2 sng m yn/pu avæls Pis p. øgn 75 k. Mæhgnt 40 Gæstvælst ca. 12 m 2 g inhl 2 sng m yn/ pu. Tilt m klt/vamt van 2 stl. Pis p. øgn k. 100,00. Mæhgnt 34 Uljning af hust Svic til ca. 70 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 585, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 200 k. Tnvj 21 - Dyøl Uljning af hust Svic til ca. 60 psn. Opvaskmaskin. Pis 1 øgn k. 550, 2 øgn k. 700, 3 øgn k Dpsitum 100 k. I finls m hust på Tnvj, t gæstvæls, sm kan uljs f 50 k. p. øgn. Dtt gæl ikk hvis hust uljt til n fst, m min m lj hust gså ønsk at lj vælst. All uljning, hnvnls til fningns knt:

26 t Sjælnsga Søng Tlf.: Vlkmmn på ligfningns hjmmsi På hjmmsin kan u fin aktull plysning f n m OLIGSØGNING AFDELINGSNYT - EOERINFO - SIDSTE NYT 26 D kan sun fins fskllig links samt infmatin m aministatin g styls.

27 t 27

28 t 28 Aflingsstylsn 42 Afling 1, Ringga Sunquistsga Aflingsfman Tn A. Sønsn (H-mlm) Ringga 29 Tlf: Gitt Cusn Ringga 41 Tlf.: Ov Lysgaa Ringga 37 Tlf: Afling 3, Ringga Aflingsfman Hay Hymøll Ringga 131 Tlf: Ivan Niss Ringga Anntt Lun Ringga 133A Tlf.: Afling 5, Sunsvallga Ringivj Englshøjga Aflingsfman Pia Rygaa Sunsvallga 10 Tlf: Rani Skøtt Sunsvallga 8 Tlf: Las Ail Sunsvallga 6 Tlf: Fy Jnsn Ringivj 54 Tlf: Ul Kistnsn Sunsvallga 13 Tlf: Afling 6, Lavnlvj 2-16, Vilvj 17-34, Lupinvj 1-17 samt Guntvigs Allé Aflingsfman Hnning n Lupinvj 7 Tlf.: / Hll Mll Jøgnsn Lupinvj 3 Tlf: Pt Thmsn Vilvj 34 Tlf.: Egn Hyning Lupinvj 2 Tlf.: Hans Kammann Lavnlvj 2 Tlf.:

29 Afling 9, Sigtunaga 1-39 Aflingsfman Eling Kistnsn Sigtunaga 27 Tlf: Flmming Jnsn Sigtunaga 19 Tlf: Eling Kistnsn Sigtunaga 6 Tlf: Afling 10, Skivløkkn 1-27 Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Kulick Skivløkkn 1, st. th. Tlf.: Afling 11, gmstløkkn 1-19 Aflingsfman jan nniksn øgmstløkkn 19, 1. th. Tlf.: Kim Kutz gmstløkkn 17, 1.th. Tlf.: ian Kjæ gmstløkkn 9, st. th. Tlf.: Afling 12, Sunquistsga 8-10 Ingn aflingsstyls. Afling 13, Ringakkn 1-19F + Vstkl A Aflingsfman Hay Ptsn Vstkl 228 Tlf: / Finn Maquasn (1. supp til H) Vstkl 112A Tm Olsn Vstkl 66 Eva Khsya Vstkl 234A Ann M. Jacsn Vstkl 180 Tlf: Afling 15, Kløvmakn V Skllt Aflingsfman Aln Sønsn Kløvmakn 23 Tlf: Knnth Slk V Skllt 32 Pt Rasmussn Kløvmakn 21 Tlf: Tlf t 29

30 t Afling 16, Skvpakn Aflingsfman Ing Masn Skvpakn 30 Tlf: Mtt Lavlun Sønsn Skvpakn 2 Tlf: itta Ptsn Skvpakn 22 Tlf: Afling 18, Ch. Klsvj S.Lanvj 35 Aflingsfman Lif j Jnsn Ch. Klsvj 2, st. th. Tlf: / Vik Jøgnsn Ch. Klsvj 1, st.tv. Tlf: Junn Cusn Ch. Klsvj 1, 1. th. Tlf: Afling 19, Mæhgnt Aflingsfman Pn Sivtsn Mæhgnt 41 Tlf.: / nt Ggsn Mæhgnt 43 Tlf: Kim Vlltsn Mæhgnt 51 Tlf: Afling 21, Mæhgnt Ingn aflingsstyls. Afling 22, Ejvj Tnvj 1-81 Aflingsfman Knnth Eis Tnvj 77 Tlf: Pn Hyllst Tnvj 49 Tlf.: Mni Fitz Tnvj 57 Tlf.: Afling , Skæntn Dyølga 10 Ællig Omåcnt. Hjmmpljn. Ingn aflingsstyls. Afling 28, Vissingsga 2-12 Aflingsfman Gth Chistnsn Vissingsga 10, st. tv. Tlf: Tn all Psn Vissingsga 4, 1. th. Tlf.: Eling Cusn Vissingsga 8, st. tv. Tlf.:

31 Afling 29, Mllmga Sunquistsga 14 Ungmslig Ingn aflingsstyls. Afling 30, Sønga agga 2 + jgga 2A-C St. Råhusga 9 + Ælga 2 + Plga 1. Aflingsfman Knu Mamsn jgga Tlf.: Majitt Nilsn St Råhusga 9,1. th Tlf: Chista Jag-Nissn Sønga 4, 2.2. Tlf: Os King Sønga 8 Tlf: Lis Hstøm jgga 2C Tlf: Afling 31, St. Råhusga 5, 7 g 9 + Sunquistsga 12 + Ælga 2 + Plga 1. Ehvvsafling Afling 32, Pæstgåspakn Aflingsfman Eina Stffns Pæstgåspakn 18 Tlf: Svn Eik Hansn Pæstgåspakn 46 Tlf: Ing Chistnsn Pæstgåspakn 9 Tlf Lnz Ptsn Pæstgåspakn 28 Tlf: Afling 33, mølkkn 20A- + Løngang 19A-21L, Damga 3, Møllvang 1-3, V Mølmmn 14 Ingn aflingsstyls. Afling 34, Du Ptsga Englshøjga 7 samt Syvang 2 Aflingsfman Vn Mi Syvang 2A, 3.4 Tlf Mt Tp Englshøjga 24, st. tv. Tlf: Chistian Jhannsn Syvang 2A, 1.1. Tlf.: Hnik Røm Syvang 2A Tlf: / t nt Hjth Pæstgåspakn 56 Tlf.:

32 t 32 Las H. ak Syvang 2A, 1.3. Tlf.: Afling 35, Lysvang Ankilga 32-36, Kngvj 9a & 9, Højvang 8-12, Linvang Ingn aflingsstyls Afling 36, Dgngån 1-29 g 2-16, Østga 37-37J, ag. Aflingsfman Jnny Jpsn Dgngån 27 Tlf.: Vik Hansn Dgngån 7 Tlf.: Jnny Hansn Dgngån 9 Tlf.: Afling 37, Stnga 2-12, jgga 23-35, S. Havnga 28-36, Sønga st., samt , 2.4 g 3.4 Aflingsfman Th Tams Sønga 27, 3 Tlf.: / Dt Haa Stnga 12 Tlf.: An Kay Sønga 27, 1.th. Tlf.: Kal - Hinz Chistiansn Sønga 27, st. th. Tlf.: Aag Hansn S. Havnga 32, 1.2. Tlf Afling 38, Vstaln 14-20, ag Ingn aflingsstyls. Afling 41, Pæstvængt 22-44, Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Paul Psn Pæstvængt 44 Tlf.: Afling 42, Runvængt , Guup Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Cal Hinz Kmischk Runvængt 74, Guup Tlf / Afling 43, Langsøgån, Lækvj 48 - Y samt 1+2, Ng Ingn aflingsstyls. Kntaktpsn Anka Pasach Lækvj 48 N Fa aministatinn HUSK at giv sk til aministatinn v æning i psnata. V utæn af n aflingsstyls skal givs skiftlig sk til aministatinn.

33 Afling 71 Østakk Afling 72 Mølkkn Afling 73 Skvpakn Ingn aflingsstyls valgt p.t Talsman: Anja Anasn Østakk 22 Tlf.: Aflingsfman Kut unnng Mølkkn 10 Tlf.: nt Ansn Mølkkn 15 Tlf.: Camil Jnsn Mølkkn 17 Aflingsfman Kim Schmit Skvpakn 24 Tlf.: Winni Schmit Skvpakn 24 Tlf.: Slvj Nissn Skvpakn 37 Tlf.: Afling 74 Højmakn 1-51 g Østall Afling 75 niktvj Aflingsfman ig Ansn Højmakn 40 Tlf: nt Paulsn Højmakn 36 Tlf: Afling 77 Møllga, ymitn F Lhmann Højmakn 48 Tlf: / Ingn aflingsstyls Aflingsfman Hlg Hn Stga 13, tv Tlf: Chistian Paulsn Stga 13, 1. tv Tlf: ith Jnsn Stga 13A, 1. tv Tlf: t 33

34 t Afling 78 mjg Afling 79 Njsjg Ingn aflingsstyls valgt p.t Kntaktpsn Svn Chistnsn Kjægaa mjg 25 Tlf: Aflingsfman Els Ptsn (H-mlm) Njs jg 22, 1 n. 15 Tlf.: / Hans Ch. Ggsn Njs jg 22, 1. n. 21 Tlf.: Cus Cusn Njs jg 22, 1. n. 20 Els Ptsn Njs jg 22, 1. n. 18 Tlf.: Aas Jnsn Njs jg 22, st. n. 8 Tlf.: / Afling 80 Møllgån, Sunvængt, Ælhavn, Sunga g Gatnpakn Aflingsfman Aln Høffl (H-mlm) Sunga 71c Tlf: / Evin Hansn Sunga 71 Tlf: / Main Nilsn Sunvængt 4 Tlf.: Afsk m H - mlm Dn mlt Svn Åg Eichsn, at han af hlsmæssig åsag, ønsk at stpp i Hvstylsn, fa ags at. Svn Åg ha gjt n st insats i ligfningn, føst 20 å i ag ligfning, g sin i 42. Svn Åg n psn sm jg ha lyttt mgt til p gnnm ån, han ikk n sig ngt un at mn t. Tak f in insats i mang å u va m - t ha væt til st gavn f ag ligfnings- g 42s. Pas gt på ig slv. 34 Næstfman Eik Ticht

35 Ejnmsfunktinæ OMRÅDE 1+2 AFDELINGERNE samt, Sunquistga Omål Finn Masn Ejnmsfunktinæ Jns Ansn 4 2 t Ejnmsfunktinæ Knn Gaasvig Jhnsn Ejnmsfunktinæ Hnik Masn Ejnmsfunktinæ Kim Ølgaa Hansn OMRÅDE 3 Af : Omål Søn Ull ck OMRÅDE 4 Aflingn ag+egnsun: Omål Jimmy Ptsn Vammst jan ck Ejnmsfunktinæ Jøgn Gammlgaa ëtius Ejnmsfunktinæ Rt Schumach Ejnmsfunktinæ Jøgn Stn Jhansn 35

36 Hånvækaflingn VVS: I Esjg Vntitin/El: Matin Jøgnsn t Snk/Tøm: jan Svg Snk: Hlg Jspsn Kull Snk: Jan Chistiansn EKSPEDITIONSGEYR m.v. I tilfæl, hv ligfningns hånvæk f n ufø t stykk aj, sm aflingn uvkmmn, vil liv usnt n gning til pågæln lj. På gningn vil fmgå t uføt aj m kav m taling af n timpis g matialfug. Såfmt n kø (kvi) matial gnnm ligfningn pålæggs p.t. k. 100,00 i kspitinsgy. Fningn vil gn hnstill til n slv at still hånvækfima til at ufø aj, ikk ha m aflingns vlighllsspligt at gø. snsn Rågivn Ingniø A/S F.R.I. VVS - Vntitin EL - lysning Engispals Øklgisk yggi 36 Møllga 54, 6400 Søng Ramsh 1, 6200 Aanaa

37 Ejnmsfunktinæns tlfnti samt pstkasspcing All hnvnls v. paatin skal tts til måln i aflingn, jnmsfunktinætjnt. t Omåln tlfnisk at tæff all hvag fa kl D samtiig muligh f at aflv n sl i stmt pstkass i mån til ikk pssn pgav, a nmalt vil liv tømt hv mgn. Omå 1-2 Af. 10 Skivløkkn 1-27 Af. 11 gmstløkkn 1-19 Af. 12 Sunquistsga 8-10 Af. 13 Vstkl A g Ringakkn 1-19F Af. 18 S. Lanvj 35 g Ch. Kls Vj 1-2 Af. 21 Mæhgnt Af. 29 Sunquistsga 14 Af. 33 Løngang 19A-21L g Mølkkn 20 V Mølmmn 14 møllvang g Damga 3 Af. 42 Runvængt , Guup. Af. 44 EUC Guntvigsallé 88 Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Finn Masn Tlf Pstkass: Skivløkkn: Tapppgang n. 19 gm.løkkn: Kæl mllm 9-11 Vstkl: Knt n. 104 Ringakkn: Vaski n. 9 Mæhgnt 28: V knt n. 28 S. Lanvj 35: Vaski. Kun manag, Sunquistsg. 14: Vaski nsag g Sunquistsg. 8-10: Vaski}fag 37

38 t Omå 3 Af. 24 Skæntn Dyølga 10 Af. 28 Vissingsga 2-12 Af. 29 Mllmga 2-32 Af. 30 Sønga 1-7, 2-10, , agga 2, jgga 2, 6-12 St. Råhusga 9 samt Plga 1/Ælga 2 Af. 34 Du Pts Ga 1-3, Englshøjga 7 samt g Syvang 2 Af. 35 Lysvang Ankilga Kngvj 9A g 9 Pins Hniks Avnu 10 g Syvang 4 Højvang 8-12 samt Linvang 3 A-C, 5 A-C g 7 A-C Af. 37 Sl Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Søn Ull ck Tlf Pstkass: Sønga 2: Vaski jgga 6: Knt v kl.ingang Mllmga: Vaski Ankilga 34: Kæln Sl: Fællshus - vaski Skæntn 44: Funktinælig Omå 4 Af. 22 Ejvj 1-24 g Tnvj 1-81, Dyøl Af. 23 ønhavn Mælkøttn Af. 36 Dgngån g Østga, ag Af. 38 Vstaln, ag Af. 73 Skvpakn 1-48, Egnsun Af. 74 Højmakn, Gatnpakn g Østall, ag Af. 75 niktsvj 1-49, Egnsun Af. 76 Højmakn 29-51, ag Af. 77 Møllga 1, ag Stga 4 g 13, ag Af. 78 mjg 1-43, ag Af. 79 Njs jg 22, ag Af. 80 Sunvængt, Ælhavn, Møllgån g Sunga, Egnsun. Tlfnti: Manag - fag kl Omål: Jimmy Ptsn Tlf Pstkass: Vækst: Skvga mllm Skvpakn g skl mjg 17A: Kntt Tnvj 21: Vækst v hus. 38

39 ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga Søng Tlf.: Fax: Ån: manag-tsag kl tsag tillig kl fag kl Hvstyls: 4 2 t Fman Kaj Englhat Ringivj 50 tlf: mil stylssmlm Tnni Asmussn (stylsn i L 8. ks) Ringivj 48 tlf: Næstfman Eik Ticht mjg ag Tlf.: Næstfman Tn A. Sønsn Ringga 29 tlf: stylssmlm Hny Kjæ Vstkl 130a tlf: stylssmlm Hlg Palm Knusn Skvpakn Egnsun Tlf.: stylssmlm Aln Høffl Sunga 71 c 6320 Egnsun Tlf.: / stylssmlm Els Ptsn Njs jg 22, 1 n ag Tlf.: stylssmlm Kistn itsch (stylsn i Søng Fjnvam) Sønga 14 st. tlf:

40 Lysvængt i fnt M pfølsn af 42 s ny lig i Lysvængt i Søng å skat t nyt g spænn yggi g n makant l af yillt i fm af høj ygning m n flt usigt v mgnn g Alssun. H ss n øvst ygning fa Ringga m ligfningns fg i fgunn. Læs m m Lysvængts jsgil g inflytning si 7.

Nr. 1 april 2011 67. årgang

Nr. 1 april 2011 67. årgang t 4 2 N. 1 apil 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 2 juni 2012 68. årgang

Nr. 2 juni 2012 68. årgang t 4 2 N. 2 juni 2012 68. ågang t 2 Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Nr. 3 december 2013 69. årgang

Nr. 3 december 2013 69. årgang t 4 2 N. 3 cm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012

ÅLF. SKOLEN på en ny måde. ÅLF s juletræsfest 2012 1 2013 SKOLEN hr nnm tin unråt n l frnrinr. Hr frsin fr t først bl i 1955. Af Ltt Svn Strn Ptrsn & Mrtin Luritzn ÅLF Af Mrtin Luritzn & Thrkil Bjrrum SKOLEN på n ny må Dn nrll iitlisrin, ikk minst stærkt

Læs mere