Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren."

Transkript

1 U H TBB Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren. Erstatning uden for kontraktforhold og 1.5. Det svenske selskab S producerede et kraftvarmeværk med to gasmotorer, som det danske gartneri G købte af S' danske datterselskab, D. Efter kort tid havarerede den ene af værkets gasmotorer på grund af brud på motorens plejlstang. Som følge af havariet var motoren ude af drift i nogen tid, hvorved der ikke skete den fornødne tilførsel af CO2 til G's tomatplanter. Konkursboet efter G, K, anlagde sag mod blandt andre S og D med påstand om betaling af i alt ca. 2,5 mio. kr. i erstatning for G's tab i form af mistet høstudbytte fra tomatproduktionen og af mistet salg af el. Ved landsrettens dom blev D frifundet, hvorimod S blev dømt til at betale beløbet. S ankede til Højesteret, hvor K støttede kravet, dels på de i retspraksis udviklede regler om produktansvar, dels på dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Højesteret lagde til grund, at bruddet på plejlstangen skyldtes, at et gevind i stangen var defekt. Gevindet var udført og indføjet i gasmotoren af S. Havariet på motoren måtte derfor betegnes som selvbeskadigelse og dermed som udslag af en køberetlig mangel ved motoren og ikke som en produktskade på motoren,[1] jf. princippet i produktansvarslovens 2. G kunne derfor ikke kræve erstatning efter reglerne om produktansvar, og efter karakteren af fejlen ved S' fremstilling af plejlstangen m.v. var der heller ikke grundlag for i medfør af de almindelige regler om erstatning uden for kontrakt at pålægge S at dække G's driftstab. Højesteret frifandt derfor S.[2] H.D. 8. februar 2010 i sag 216/2008 (2. afd.) Wärtsilä Sweden AB (adv. Michael Grønbech, Kbh.). mod Masnedø Gartnerier A/S under konkurs (adv. Peter Lambert, Kbh.). Østre Landsrets dom 30. april 2008 (23. afd.), B (Ejler Bruun, Blinkenberg, Nikolaj Aarø-Hansen (kst.)). Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2002, har sagsøgeren, Masnedø Gartnerier A/S under konkurs (herefter Masnedø Gartnerier), endeligt nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Sagsøgte 1) Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg Forsikring), sagsøgte 2) Wärtsilä Danmark A/S (herefter Wärtsilä Danmark) og sagsøgte 3) Wärtsilä Sweden AB (herefter Wärtsilä Sweden) skal til Masnedø Gartnerier betale ,33 kr. med tillæg af renter efter rentelovens sats fra den 8. december 2001, til betaling sker. Påstand 2: Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden skal til Masnedø Gartnerier betale ,67 kr. med tillæg af renter efter rentelovens sats fra den 8. december 2001, til betaling sker. Tryg Forsikring har over for Masnedø Gartneriers påstand 1 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Herudover har Tryg Forsikring nedlagt påstand om, at Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden tilpligtes at friholde Tryg Forsikring for ethvert beløb, herunder renter og sagsomkostninger, som Tryg Forsikring måtte blive tilpligtet at betale til Masnedø Gartnerier. Over for Wärtsilä Danmark har Tryg Forsikring endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at denne sagsøgte tilpligtes at betale Tryg Forsikring ,05 kr. med procesrente fra indleveringen af Tryg Forsikrings svarskrift den 16. oktober 2002, til betaling sker. Wärtsilä Danmark har i forhold til Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 påstået frifindelse. I forhold til Tryg Forsikring har Wärtsilä Danmark nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af ,05 kr. Wärtsilä Sweden har påstået frifindelse, både over for Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 og over for Tryg Forsikrings friholdelsespåstand. Sagens omstændigheder Den 12. april 1999 havarerede den ene gasmotor på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 som følge af et brud på motorens plejlstang. Kraftvarmeværk 2 var kort forinden leveret af totalentreprenøren, Wärtsilä Danmark, der havde fået den beskadigede motor fremstillet og leveret af Wärtsilä Sweden. Havariet resulterede i skader på motoren, der var ude af drift frem til den 16. juni Dette medførte en række indirekte tab for Masnedø Gartnerier, navnlig i form af manglende indtjening ved salg af el og nedgang i tomatproduktionen. Nedgangen i tomatproduktionen skyldtes, at tomaterne i Masnedø Gartneriers drivhuse, mens motoren var ude af drift, ikke fra den havarerede motor blev tilført den påregnede mængde CO2, der i tomatproduktion anvendes til at fremme tomatplanternes vækst. Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden er erstatningsansvarlige 1361 for det driftstab, som Masnedø Gartnerier led, som følge af at motoren var ude af drift i perioden fra 12. april til 16. juni 1999, samt om, hvorvidt Tryg Forsikring, som Masnedø Gartnerier havde tegnet en all risks-forsikring hos, i henhold til forsikringsvilkårene er forpligtet til at dække dette tab, eventuelt med regres mod Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden. 1. Aftalegrundlaget Aftalen om levering af Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 Den 3. juli 1998 indgik Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark en totalentreprisekontrakt, ifølge hvilken Wärtsilä Danmark skulle opføre et»komplet funktionsdygtigt nøglefærdigt kraftvarmeværk«ved Masnedø Gartnerier. Det fremgår af aftalen, at selskabet yder garanti i»1 år fra aflevering, dog maks. 18 mdr. fra idriftsættelse af motorer«, og at Wärtsilä Danmarks tilbud af 28. maj 1998 med tilhørende teknisk specifikation indgår som en del af kontraktgrundlaget. Af det nævnte tilbud fremgår under overskriften»kontraktsgrundlag«blandt andet:»kontraktsgrundlaget for nærværende totalentreprisekontrakt er følgende, i den nedenfor anførte rangfølge: 1. Totalentreprisekontrakt, incl. bilag Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes standardforbehold nr. 1/95 5. NLM AB 92. «Af tilbuddet fremgår endvidere under overskriften»leveringsbetingelser«blandt andet:»nlm 94 for maskinleverancen. AB 92 for bygnings entreprisen«. Service- og vedligeholdelsesaftalen mellem Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier indgik endvidere en udateret service- og vedligeholdelsesaftale (»service and maintenance agreement«) vedrørende kraftvarmeanlægget. Af aftalens pkt. 1.1 fremgår, at det oprindeligt var hensigten, at Wärtsilä Sweden også skulle have været part i aftalen, men dette selskab har imidlertid ikke underskrevet aftalen. Det fremgår af aftalens pkt. 1.3 blandt andet, at Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 den skal sikre en rådighedsgrad for anlægget (»plant availability factor«) på minimum 95%. Denne rådighedsgrad skal i henhold til aftalen opgøres efter nærmere fastsatte regler, ifølge hvilke det blandt andet gælder, at rådighedsgraden for anlægget skal opgøres årligt ved udgangen af det år, som aftalen gælder for, jf. pkt. 5 i bilag 5 til aftalen. Wärtsilä Danmark var i henhold til aftalen forpligtet til at forestå nødvendige reparationer og levere de nødvendige reservedele, jf. aftalens pkt. 5. Ifølge aftalens pkt. 6 skulle Wärtsilä Danmarks vederlag for vedligeholdelsesarbejde og reservedele beregnes på grundlag af anlæggets el-produktion. Af aftalens pkt. 9 og 10 fremgår endvidere blandt andet (autoriseret oversættelse):»9. Wärtsilä Danmarks erstatningspligt vedrørende mangelfuldt vedligeholdelsesarbejde Såfremt Wärtsilä Danmark ikke udfører vedligeholdelsesarbejdet på korrekt og håndværksmæssig vis og i overensstemmelse med denne aftale, skal Masnedø Gartnerier straks skriftligt informere Wärtsilä Danmark om den påståede misligholdelse, og Wärtsilä Danmark skal omgående iværksætte en undersøgelse og for Wärtsilä Danmarks egen regning reparere skaden, som er omfattet af denne aftale, og som eventuel opdages i forbindelse med en sådan undersøgelse. Såfremt Wärtsilä Danmark 3 gange i træk har forsøgt at reparere skaden, som Wärtsilä Danmark er ansvarlig for, uden at det har ført til en reparation, eller såfremt Wärtsilä Danmark inden for en tidsfrist på 30 dage fra modtagelsen af anmodningen ikke udbedrer manglerne, er Masnedø Gartnerier berettiget til at fremsætte et krav overfor Wärtsilä Danmark for det tab, den manglende udbedring har forårsaget og vil forårsage 10. Begrænsninger i Wärtsilä Danmarks pligt til at betale erstatning Wärtsilä Danmarks erstatningspligt er begrænset som følger: A) B) Wärtsilä Danmark kan udelukkende holdes ansvarlig for driftstab lidt af Masnedø Gartnerier, såfremt rådighedsfaktoren er under 95%. Såfremt rådighedsfaktoren er under 95%, og dette skyldes: 1) 2) komponenter bortset fra komponenter, der er leveret af Wärtsilä Danmark, kan Wärtsilä Danmark ikke holdes ansvarlig for noget driftstab, som Masnedø Gartnerier måtte lide. Rådighedsfaktoren skal beregnes fra driftsdatoen og derefter for et år ad gangen. I de 3 første år af driften skal Wärtsilä Danmark maksimalt betale en erstatning op til et beløb på DKK i forbindelse med rådighedsgarantien på 95% «Wärtsilä Swedens leverance af motoren (inkl. plejlstang) til Wärtsilä Danmark Wärtsilä Sweden leverede de gasmotorer, der indgik i Kraftvarmeværk 2. Den tidligere advokat for Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden har i telefaxskrivelse af 8. april 2002 oplyst, at der ikke foreligger en egentlig kontrakt mellem Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden om fremstilling af de pågældende gasmotorer Det stålelement, der indgik i plejlstangen, som brød sammen og forårsagede havariet på gasmotoren, stammede fra et tysk selskab, Schöneweiss & Co. GmbH. I den ovennævnte telefaxskrivelse oplyser advokaten endvidere, at der ikke foreligger nogen kontrakt mellem Wärtsilä Sweden og det tyske selskab vedrørende fremstilling af råemner til gasmotorerne. Masnedø Gartneriers all risks-forsikring hos Tryg Forsikring Masnedø Gartnerier var på skadestidspunktet forsikret hos Tryg Forsikring i henhold til en all risks-forsikringsaftale indgået den 2. juli 1999 med virkning fra den 10. marts 1999 vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2. Af forsikringspolicen fremgår under overskriften»dækningsomfang«sammenholdt med det, der er anført i policens pkt , at den blandt andet dækker driftstab på op til 5 mio. kr. med en dækningsperiode på 12 måneder. Under overskriften»særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr«fremgår blandt andet:»forsikringen dækker ikke begivenheder, der forvolder tab eller skade, som totalentreprenøren Wärtsilä skal erstatte eller udbedre i henhold til totalentreprisekontrakten, herunder bl.a. garantiydelser, jf. paragraf 10, serviceydelser jf. paragraf 12, elproduktions-garantiydelse jf. paragraf 8, ændringer jf. paragraf 13 eller andet. Enhver ændring af kontraktsgrundlaget med Wärtsilä af risikomæssig betydning og parterne imellem skal straks anmeldes til [Tryg Forsikring] til beslutning om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. All Risks dækningen omfatter således i det første år, medens der er garanti, følgende begivenheder: - Brand, eksplosion og andre brandforsikringsricici - Skade ved udefra kommende påvirkning - Skade som følge af uagtsomme fejl fra Masnedø Gartnerier A/S MGK II's eller deres medarbejderes side i forbindelse med driftsudstyrets betjening, benyttelse, belastning eller tilførsel af forbrugsmaterialer Andre All Risks begivenheder som Wärtsilä ikke kan gøres erstatningsansvarlig for i henhold til kontrakt eller i øvrigt, forudsat tabet eller skaden er erstatningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelserne. I tilfælde af en opstået skade gælder følgende fremgangsmåde: Skaden anmeldes af forsikringstageren til Wärtsilä og [Tryg Forsikring]. [Tryg Forsikring] betragter i første omgang skaden som en orientering. Såfremt Wärtsilä skriftligt meddeler forsikringstageren, at Wärtsilä ikke er ansvarlig for skaden, træder anmeldelsen hos [Tryg Forsikring] i kraft. [Tryg Forsikring] er herefter forpligtet til at dække skaden med regresmulighed overfor Wärtsilä. Alle omkostninger i forbindelse med regressen bæres af [Tryg Forsikring] i forhold til forsikringstageren. Masnedø Gartnerier A/S MGK II er dog pligtig til effektivt at samarbejde med [Tryg Forsikring] med henblik på at gennemføre regres mod Wärtsilä for udbetalte erstatningsbeløb.«uanset henvisningerne i det første af de citerede afsnit indeholder forsikringsaftalen ikke bestemmelser betegnet 8, 10, 12 eller 13 om henholdsvis elproduktions-garantiydelse, garantiydelser, serviceydelser og ændringer. I en anden forsikringsaftale af 30. november 1995 mellem Masnedø Gartnerier og Tryg Forsikring vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftværk 1 findes under overskriften»særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr«blandt andet et afsnit, der i det væsentlige er enslydende med det første citerede afsnit, og denne aftale indeholder bestemmelser betegnet 8, 10, 12 og 13, med et indhold, der kan siges at svare til det, der er anført i det nævnte afsnit. Af de almindelige betingelser, der gælder for forsikringen, fremgår af pkt. 200 og 491 blandt andet følgende:»200 Forsikringens omfang Hvis forsikringen omfatter driftstab dækkes endvidere inden for dækningsperioden tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med dækningsberettigede fysiske tab eller skader som konstateres i forsikringstiden Edb-meromkostninger og/eller driftstab Forsikringen dækker ikke: 491 Driftstab, der ikke er en direkte følge af en dækningsberettiget skade under bygnings- og/eller løsøreforsikringen.«copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 Af tekstforklaringen, der er knyttet til forsikringen, og som er dateret maj 1998, fremgår under overskrifterne»4.0. Driftstabsforsikring«,»4.1. Primære dækninger«,» Driftstab«blandt andet følgende:»hvis dækningsperioden er 6 eller 12 måneder gælder: Dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, der er en direkte følge af en berettiget skade.«2. Motorhavariet og drøftelserne herom Af besøgsrapport fra Tryg Forsikring dateret den 16. april 1999 fremgår, at selskabet den 14. april samme år havde foretaget besigtigelse af skaden. Af rapporten fremgår herudover, at det vurderedes, at skaden skyldes et plejlstangsbrud, og at dette brud enten skyldtes»materiale eller bearbejdningsfejl af plejlstangen«. Endvidere anføres i rapporten, at skadesårsagen kun endeligt kan fastlægges ved relevant metallurgisk undersøgelse, at de skadede dele derfor ikke må fjernes fra skadesstedet, før der er etableret en aftale mellem Wärtsilä og Tryg Forsikring om en undersøgelse, der kan afgøre, hvad 1363 der var årsagen til plejlstangsbruddet, at forsikringsselskabets taksator den 15. april 1999 blev telefonisk kontaktet af Povl A. Lund fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører på vegne af Wärtsilä, og at der med denne blev indgået en aftale om undersøgelse af plejlstangen. Af telefax fra Povl A. Lund til Wärtsilä Danmark dateret 16. april 1999 fremgår blandt andet følgende:»for god ordens skyld bekræftes vores telefonsamtale fra gd., hvor det blev aftalt, at den havarerede plejlstang sendes til metallurgiske undersøgelser for afklaring af skadeårsagen enten hos DTI (Marianne Schmidt) eller Force Institutterne (Benny Yndgaard) hurtigtst muligt. Jeg oplyste ligeledes at jeg kort havde drøftet sagen med [Tryg Forsikrings] taksator Jørgen Heilstrup. Jeg ved at Jørgen Heilstrup er enig i at plejlstangen undersøges hos DTI, men jeg har ikke drøftet alternativet, Force Institutterne.«Den 21. april 1999 fremsendte Marianne Schmidt, Teknologisk Institut, en telefax til Masnedø Gartnerier vedrørende en undersøgelse af den havarerede plejlstang. Hun skriver heri blandt andet:»på baggrund af en besigtigelse og undersøgelse under stereomikroskop er det foreløbige resultat, at der med relativt stor sikkerhed er tale om et brud opstået som følge af en udmattelsesrevne, som er startet i overdelens gevindhul «På et møde den 23. april 1999 aftalte repræsentanter for Tryg Forsikring, Masnedø Gartnerier, Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden blandt andet, at delene skulle opbevares i samme stand, og at der ikke skulle udføres yderligere undersøgelser, før parterne havde indgået aftale om omfanget heraf. Baggrunden for denne aftale var blandt andet, at eventuelle metallurgiske undersøgelser ville indebære destruktive indgreb i plejlstangen. Den beskadigede motor blev herefter transporteret til Wärtsilä Sweden, hvor den blev repareret. Wärtsilä Sweden geninstallerede herefter motoren i Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2, hvorefter den som tidligere nævnt på ny blev sat i drift den 16. juni Den 17. juni 1999 sendte Ib Hansen fra JPH-Rådgivning A/S, Rådgivende ingeniørfirma, en telefax til Masnedø Gartnerier vedrørende opgørelsen af Masnedø Gartneriers driftstab. Det er heri blandt andet anført:»samlet driftstab for perioden udgør kr. excl. driftstab i gartneriet p.g.a. manglende CO2 produktion. Opmærksomheden henledes på at der i servicekontrakten er et maksimum erstatningsbeløb på ,- kr./år.«i et bilag til den nævnte telefaxskrivelse er det blandt andet anført:»udover dette er der i perioden et meget stort driftstab i tomatproduktionen på grund af manglende CO2«Ved brev af 8. juli 1999 anmeldte Masnedø Gartnerier motorhavariet til Tryg Forsikring under henvisning til den tegnede all risks-forsikring. Det samlede tab for el-produktionen blev - under henvisning til opgørelsen fra JPH-Rådgivning A/S - opgjort til kr., mens driftstabet vedrørende tomatproduktion - under henvisning til en beregning fra det hollandske firma Ammerlaan Adviesdienst, der angiveligt havde beregnet produktionstabet til kg tomater - blev opgjort til ,70 kr. Det blev endvidere anført, at der herudover ville være et endnu ikke opgjort tab for produktionsnedgang»fra normal CO2 mængde er etableret til tomatproduktionen igen er på niveau «. I en endelig rapport af 17. august 1999 beregnede det hollandske firma det samlede forventede produktionstab til 853 tons tomater. Ifølge faktura af 2. september 1999 fra Teknologisk Institut har instituttets undersøgelse af den havarerede plejlstang kostet ,50 kr. inkl. moms. Dette beløb er betalt af Tryg Forsikring. Ved brev af 3. september 1999 til Tryg Forsikring opgjorde Masnedø Gartnerier det endelige tab ved el- og tomatproduktionen til henholdsvis kr. og kr. Ifølge faktura af 6. september 1999 fra ABB Service A/S har undersøgelsen af den beskadigede generator kostet ,81 kr. inkl. moms. Også dette beløb er betalt af Tryg Forsikring. Af fakturaen fremgår endvidere blandt andet:»generator adskilt og besigtiget. Stator og rotor udmålt elektrisk, magnetisk og mekanisk Statorpaket kontrolleret for kortslutninger. Trykplade i DS har været ophedet af forhøjet induktion. Statorsvøb har været overophedet p.g.a. induktion. Der er fundet adskillige løse kiler i blikpaketten. Enkelte statorspoler har mekanisk kontakt med trykplade i DS. Resistans og isolationsmæssigt er viklingerne ok.«ved telefaxmeddelelse af 17. november 1999 meddelte Wärtsilä Danmark JPH-Rådgivning A/S, der var rådgiver for Masnedø Gartnerier, at Wärtsilä Danmark»påtager sig garantiforpligtelsen for havariet d «. Wärtsilä Danmark har i overensstemmelse hermed dækket skaderne på selve kraftvarmeværket. Tryg Forsikrings advokat opfordrede ved brev af 7. december 1999 Wärtsilä Danmark til at anerkende, at selskabet var forpligtet til at betale udgifterne på i alt ,05 kr. til undersøgelserne hos DTI og ABB. I brevet anfører advokaten blandt andet, at Wärtsilä Danmarks forpligtelse til at betale for undersøgelserne»understreges af, at [Wärtsilä Danmark] forud for undersøgelserne ikke vedstod sin forpligtelse til at foretage afhjælpning.«1364 Masnedø Gartnerier udstedte den 16. december 1999 faktura til Wärtsilä Danmark på kr. + moms. I fakturaen var anført:»med henvisning til motorhavariet den på motor nr. 1 Masnedø Gartnerier A/S faktureres herved iht servicekontrakten«. På fakturaen var bogstaverne»mj«påført med håndskrift. Den 26. januar 2000 blev der afholdt møde mellem Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark. Af referatet fra mødet, der er udarbejdet af Masnedø Gartneriers rådgiver, Ib Hansen fra JPH-Rådgivning A/S, fremgår, at Masnedø Gartnerier ud over Ib Hansen var repræsenteret ved G. Lorents Sørensen og Per Jensen, og at Wärtsilä Danmark blandt andre var repræsenteret ved Allan Jacobsen og Mogens Jacobsen. Det fremgår, at referatet blev tilsendt mødedeltagerne, og at mødets formål blandt andet var»at få aftalt afslutning af Wärtsilä's totalentreprise leverancer på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 (MGK2) samt drøftelser vedr. serviceaftaler.«vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 anføres i referatet blandt andet:»1.2. MGK Motorhavarier. Driftstab på M1 i forbindelse med havariet den 12. april 1999 accepteres betalt af Wärtsilä med kontraktens max. beløb på ,- kr./år. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 Dette beløb betales/afdrages ved, at betaling for service på MGK2 til Wärtsilä indstilles indtil de ,- kr. excl. moms er udlignede. Vedrørende udlevering af plejlstang fra havariet den 12. april 1999 henviste [Per Jensen] til [Tryg Forsikring] v/assurandør Heilstrup der er i besiddelse af denne. [Allan Jacobsen] kontakter Heilstrup vedrørende udlevering af plejlstangen.«wärtsilä Sweden iværksatte i februar 2000 en ultralydsundersøgelse af tilsvarende plejlstænger. Af en såkaldt»work report«fra Wärtsilä dateret den 2. marts 2000 vedrørende arbejde udført i perioden februar 2000 på anlæggene Vemmedrup, Masnedø og Fensmark, angiveligt vedrørende»jobtype: Garanti«, fremgår, at alle plejstænger på de tre værker blev kontrolleret af en montør fra Force Instituttet, og at der»blev konstateret en mulig fejl på plejlstangen cyl 1 på M1 i Masnedø, hvilket betød at den blev udskiftet med en ny.«fremgangsmåde, der blev anvendt ved de nævnte ultralydsundersøgelser, fremgår af en kvalitetsinstruktion fra Wärtsilä Sweden dateret 7. august 2001 om ultralydsundersøgelse af plejlstang W25SG i henhold til SS-EN Syn og skøn vedrørende årsagen til motorhavariet Ved brev af 28. januar 2000 til Wärtsilä Danmark foreslog Masnedø Gartneriers advokat et møde mellem Tryg Forsikring, Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier for at opnå enighed om sagens faktiske omstændigheder og herunder søge at få opklaret årsagen til havariet og aftale, hvordan en undersøgelse bedst kunne udføres. I enslydende breve af 24. februar 2000 fra Masnedø Gartneriers advokat til henholdsvis Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden anførtes blandt andet, at det for at fastslå den endelige årsag til bruddet på plejlstangen og dermed ansvaret for havariet var nødvendigt med en»destruktiv metallurgisk undersøgelse af plejlstangen«. Endvidere blev de to Wärtsilä-selskaber anmodet om at bekræfte, at de var enige i, at der skulle foretages en nærmere beskreven undersøgelse»således, at resultatet af denne undersøgelse kan lægges til grund, dersom en retssag senere måtte blive nødvendig«. Ved brev af 7. marts 2000 svarede Wärtsilä Danmarks advokat, at selskabet ikke ville modsætte sig syn og skøn vedrørende den defekte plejlstang, men at selskabet på visse punkter ikke kunne tiltræde den foreslåede fremgangsmåde. I et senere brev af 22. marts 2000 om fastlæggelse af rammerne for skønsforretning bad Wärtsilä Danmarks advokat blandt andet under henvisning til bestemmelserne om ansvarsbegrænsning i NLM 94, pkt. 66 og 67, Masnedø Gartnerier præcisere, hvorpå et ansvar støttedes. Ved brev af 14. september 2000 til Københavns Byret begærede Masnedø Gartnerier syn og skøn. I begæringen er det blandt andet om Masnedø Gartneriers retlige interesse i syn og skøn anført, at der»mellem [Masnedø Gartnerier] og Wärtsilä Danmark er tvist om, hvorvidt kontraktsforholdet mellem [Masnedø Gartnerier] og Wärtsilä Danmark afskærer [Masnedø Gartnerier] fra at kræve erstatning for indirekte tab«. Den endelige udmeldelse af syn og skøn trak noget ud, blandt andet fordi det - på grund af behovet for at afdække muligheden for et eventuelt medansvar hos Wärtsilä Swedens tyske underleverandør, Schöneweiss & Co. GmbH - viste sig nødvendigt også at udmelde en tysk skønsmand. Til brug for skønssagen udarbejdede Erik Linde fra Wärtsilä Sweden et notat af 29. januar 2001 vedrørende selskabets erfaringer med brud på plejlstænger. Af notatet fremgår blandt andet, at plejlstænger svarende til den type, der indgik i motoren på Masnedø Gartneriers Kraftværk 2, har været anvendt i selskabets motorer siden begyndelsen af 1960'erne, og at der på det tidspunkt, hvor notatet blev skrevet, var skønsmæssigt plejlstænger af denne type i drift. Det fremgår videre, at der i perioden frem til 1998 kun havde været 2 plejlstangsbrud, som ikke kunne henføres til ydre faktorer. I perioden indtraf der imidlertid plejlstangsbrud i 8 tilfælde, i hvilke det ikke kunne 1365 udelukkes, at bruddet skyldtes materiale- eller tilvirkningsfejl. Herom anføres i notatet blandt andet:»alla inträffade på W25SG av samma typ som den i Masnedö. I tre fall klövs vevstakar med start i oljeborrningens mynning i lilländen. Metallurgisk undersökning visade att gradning av oljekanalens mynning efter borrning ej hade utförts. Små sprickor fanns i den vassa graden och vid belastning blev dessa sprickor startpunkter för utmattningssprickor. Tilverkningsfelet kunde hänföres til en viss operatör och et bestämt antal vevstakar kunde återkallas. Härefter har denna feltyp ej förekommit. I tre fall uppstod utmattningsbrott utgående från oljeborrningarnas skärningspunkt. I samtliga tre fall visade det sig att den övre borrningen ej hade utförts enligt ritningen för W25 utan borrats til det djup som använts på de äldre motortyperna. I två fall varav Masnedö är det ena har vevstakens ena skänkel brustit. Uttmattningssprickorna tycks ha börjat i hålbotten vid slutet av gängan för överfallsbultarna. I ena fallet har den långa skänkeln brustit och i fallet Masnedö den korta. Undersökningarna efter övriga haverier visade att materialet i stakarna helt uppfyllde de krav som ställs och som anges på prövningsrapporten för respektive smidebatch. Det visade sig emellertid när metallurgisk undersökning gjordes att mycket små partiklar av mangansulfid förelåg i närheten av utmattningssprickornas start. I dessa områden fanns också variationer av materialhårdheten inom små områden Det föreföll som om sprickor kunde uppstå i områden där bearbetningen, som i gängor och borrningar, ger upphov till spänningskoncentrationer om i samma område fanns ovan omtalade typ av partiklar. För att finna begynnande sprickor utarbetades en metod för ultraljudskontroll av bulthål och korsning av oljeborrningshål. Efter ett stort antal kontroller fastlades gränsvärden för det reflekterade ultraljudets magnitud. Stakar från W25SG av typ Masnedö med nivåer högre än gränsvärdena skall bytas. Samtliga motorer av denna typ kontrollerades. For Masnedös del uttfördes kontrollen av Force Institut Resultatet blev att vevstaken till cyl.1 på motor 1 byttes. Sedan ultraljudskontroll gjorts på samtliga W25SG av samme typ som Masnedö och ett antal stakar bytts har ingen vevskakshaverier inträffat där materialeller tilverkningsfel i staken varit orsaken. Obligatorisk ultraljudskontroll för nytillverkade stakar har införts.«den 30. oktober 2001 udmeldte Københavns Byret civilingeniør Benny Yndgaard, Force Instituttet, og Lothar Engel, Institut für technische Schadenforschung, som syns- og skønsmænd. I et brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat anførte Benny Yndgaard blandt andet:» Undersøgelse i stereomikroskop. Inspektion af gevindet i stempelstangen viser tydeligt, at gevindet er fremstillet med spåntagende værktøj, idet der ses omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader. Gevindoverfladernes dårlige overfladekvalitet fremgår af omstående foto Mikroskopi Desuden ses, at gevindenes profil er meget uregelmæssig og lokalt ses rivninger fra gevindskæringen. Konklusion. Undersøgelsen viser, at bruddet i stempelstangen er et udmattelsesbrud, som er udgået fra gevindet, som er fremstillet i en meget dårlig Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af tryk spændinger i bunden af gevindene. «Af skønsmændenes erklæring af 8. februar 2002 fremgår blandt andet:»spørgsmål 1. Skønsmændene anmodes om at beskrive plejlstangen og bruddet på denne, herunder plejlstangens funktion i gasmotoren. Svar. Plejlstangen forbinder stemplet via stempelpinden med krumtappen og skal under motorens drift overføre varierende træk- og trykspændinger. Bruddet er et udmattelsesbrud, som er opstået i plejlstangsmaterialet umiddelbart ved enderne af boltene ved plejlstangens øverste samling. Plejlstangen er efter udmattelsesbruddets opståen kraftigt deformeret i forbindelse med det efterfølgende havari, hvorved boltene i plejlstangens nederste samling er sprængt. Spørgsmål 2. Skønsmændene anmodes om at oplyse, om bruddet må antages at være forårsaget af en fejl ved dimensioneringen af plejlstangen, herunder f.eks. fejl ved valg af det materiale, der indgår i plejlstangen. Svar. Dette spørgsmål kan ikke besvares eksakt, da vi ikke har fået de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Vi kender ikke dimensioneringsgrundlaget; men selve den valgte materialetype og metallurgiske tilstand skønnes at være et rimeligt valg. Spørgsmål 3. Skønsmændene anmodes om at oplyse, om bruddet må antages at være forårsaget af en fejl ved 1366 fremstillingen af plejlstangen. Hvis dette er tilfældet, bedes det oplyst, om fejlen er opstået ved fremstilling af råemnet, eller om fejlen er opstået senere i forløbet, hvor det rå emne blev bearbejdet til brug for gasmotoren. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Når et udmattelsesbrud er opstået i plejlstangen, må det skyldes en fejl ved fremstillingen. Vi kender ikke Wärtsiläs krav til råemnet; men materialetype og metallurgisk tilstand skønnes at være et rimeligt valg. I forbindelse med bearbejdningen har Wärtsilä fremstillet gevindene for samling af plejlstangens over- og underpart. Gevindene ved udmattelsesbruddet er imidlertid i en dårlig kvalitet med en uregelmæssigt profil, hvilket øger risikoen for dannelse af udmattelsesrevner betydeligt. Wärtsilä har ikke, som man undertiden ser, efterbehandlet gevindene ved kolddeformation/rulning af gevindbunden for induktion af trykspændinger, hvilket forøger udmattelsesstyrken. Vi er ikke kendskab til, om Wärtsilä normalt anvender denne efterbehandlingsteknik eller kan nøjes med skårne gevind. Men det er klart, at den aktuelle kvalitet af gevindene nedsætter udmattelsesstyrken i forhold til et skåret gevind med jævn bundprofil. Spørgsmål 5. Skønsmændene bedes angive, om de af Schöneweiss & Co. GmbH leverede elementer var egnede til den af Wärtsilä forudsatte anvendelse. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Den dokumenterede materialekvalitet skønnes at være fornuftig, hvis styrkeniveauet tilfredsstiller Wärtsiläs materialekrav. Spørgsmål 7. Skønsmændene bedes oplyse, om plejlstangsbruddet skyldes de af Schöneweiss & Co. GmbH leverede elementer, fejlforarbejdning af disse hos [Wärtsilä Danmark) eller [Wärtsilä Sweden) eller andre årsager. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Vi har ingen indicier på, at Schöneweiss & Co. GmbH har leveret emner af en utilfredsstillende kvalitet. Det er vor helt klare opfattelse, at de af Wärtsilä fremstillede gevind har været af dårlig kvalitet, hvilket efter vor bedømmelse har medvirket til bruddets opståen. Spørgsmål 8. Skønsmændene bedes angive, hvad der er den gennemsnitlige holdbarhed af en plejlstang, når denne er forarbejdet korrekt. Svar. En korrekt dimensioneret, udformet og forarbejdet plejlstang har normalt en levetid svarende til den motor, hvori plejlstangen indgår.«af skønsmand Lothar Engels erklæring af 28. februar 2002 fremgår blandt andet:»question No. 6. Considering the annexes submitted in this matter the expert is kindly requested to state whether it can be assumed that the work pieces delivered by Schöneweiss & Co. GmbH comply with all current technical specifications of such work pieces, including special specifications possibly requested by Wärtsilä. [Answer] Unfortunately, [Wärtsilä Sweden] did not make any specifications available. 4. Summary: The quality of the steel of the connection rod is to be considered appropriate provided that a strength level of 800 N/m2 satisfied the requirements of the firm of Wärtsilä «Skønsmændene har den 3. juni 2002 besvaret tillægsspørgsmål 9 således:»kan skønsmændene udelukke, at motorhavariet skyldes andre forhold ved fremstillingen af plejlstangen end fremstillingen af gevind? Hvis skønsmændene ikke kan udelukke dette, bedes skønsmændene vurdere, hvilke yderligere mulige skadesårsager, der foreligger. Svar Der er ved vores inspektion og undersøgelsesresultaterne af de havarerede dele af stempelstangen ikke konstateret yderligere forhold, som vi skønner kan være årsag til havariet ud over de defekte gevind.«ved kendelse af 20. marts 2003 tog Københavns Byret stilling til fordelingen af omkostningerne ved det gennemførte syn og skøn. Kendelsen indebar, at Masnedø Gartnerier måtte betale kr. inkl. (dansk) moms samt 787,50 euro inkl. (tysk) moms. 4. Procesaftaler og syn og skøn mv. vedrørende størrelsen af Masnedø Gartneriers driftstab Ifølge notat af 13. august 2003 udarbejdet af DEG Green Team, der er en afdeling i Dansk Erhvervsgartnerforening, anslås Masnedø Gartnerier på grund af den reducerede tilførsel af CO2 i 1999 at have lidt produktionstab på ca. 411 tons tomater Ifølge punkt 2 i procesaftale af 13. og 14. februar 2006 mellem Masnedø Gartnerier og Tryg Forsikring anerkender Tryg Forsikring, at driftstabet vedrørende el-produktion udgør kr., og at driftstabet vedrørende tomatproduktionen udgør ,31 kr. Ifølge aftalens punkt 3 anerkender Masnedø Gartnerier, at der foreligger underforsikring i forholdet 5/23, og at det driftstab, som Masnedø Gart- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 nerier har lidt, derfor kun vil skulle dækkes efter samme forhold. Endvidere anerkender Masnedø Gartnerier, at det beløb på kr., som Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden allerede har betalt, skal fradrages i det driftstab, der efter det anførte måtte være dækket, og at Tryg Forsikring således maksimalt vil kunne komme til at erstatte et driftstab på ,33 kr. I aftalens punkt 4 er det udtrykkeligt anført, at der ikke er taget stilling til, om Tryg Forsikring i henhold til all risks-forsikringen er forpligtet til at erstatte det driftstab, som Masnedø Gartnerier har lidt som følge af motorhavariet. Af skønserklæring af 13. marts 2007 fra lektor Jesper Manzanti Aaslyng vedrørende opgørelsen af størrelsen af tabet på Masnedø Gartneriers tomatproduktion fremgår blandt andet, at CO2-tilførsel har»stor betydning for udbyttet hos tomater«, at skønsmanden vurderer, at Masnedø Gartnerier i perioden april-juni 1999 har mistet en samlet produktion på i alt kg tomater, og at omkostningerne ved at plukke, sortere og emballere kg tomater udgør kr. Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden har ikke bestridt, at Masnedø Gartneriers samlede driftstab i DKK kan opgøres således:»samlet driftstab i kr. Driftstab vedrørende el-produktion Driftstab vedrørende tomatproduktion Fradrag for det (af sagsøgte 2 og/eller 3) betalte beløb «5. Ændringer i sagsgenstanden Ved stævning af 13. september 2002 påstod Masnedø Gartnerier de tre sagsøgte dømt til at betale 1,1 mio. kr. Tryg Forsikring påstod i svarskrift af 15. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - frifindelse over for Masnedø Gartneriers betalingspåstand og nedlagde herudover - ligeledes i overensstemmelse med den endelige påstand - over for Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden påstand om friholdelse samt Wärtsilä Danmark dømt til at betale ,05 kr. Wärtsilä Danmark nedlagde ved svarskrift af 25. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - påstand om frifindelse over for både Masnedø Gartneriers og Tryg Forsikrings påstande. Wärtsilä Sweden nedlagde ligeledes ved svarskrift af 25. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - påstand om frifindelse over for både Masnedø Gartneriers og Tryg Forsikrings påstande. Masnedø Gartnerier ændrede ved supplerende processkrift I af 18. august 2003 sin oprindelige påstand til blandt andet en påstand om, at de tre sagsøgte skulle betale ca. 4,3 mio. kr. med tillæg af moms. Masnedø Gartnerier ændrede ved supplerende processkrift III af 8. juli 2004 i forhold til Tryg Forsikring påstanden til alene at indeholde en påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende at være forpligtet til i overensstemmelse med betingelserne om forsikringssummens opgørelse i den indgåede all risks-forsikring at dække Masnedø Gartneriers driftstab som følge af motorhavariet på Masnedø Gartneriers Kraftværk 2 den 12. april Betalingspåstandene mod Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden blev opretholdt uændrede. Ved Masnedø Gartneriers supplerende processkrift IV af 19. juni 2007 ændredes påstandene til de endelige påstande. Forklaringer Der er afgivet forklaringer af skønsmændene Benny Yndgaard og Jesper Manzanti Aaslyng og vidnerne G. Lorents Sørensen, Mogens Jacobsen, Ib Hansen og Erik Linde. Benny Yndgaard har vedstået skønserklæringen af 8. februar 2002 og tillægserklæringen af 3. juni 2002, som han har udarbejdet sammen med den tyske skønsmand Lothar Engel, og har forklaret, at han - i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 7 - mener, at bruddet på plejlstangen skyldtes plejlstangens gevind, der var af meget dårlig kvalitet. I sit brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat har han betegnet plejlstangens gevind som af»meget dårlig kvalitet«, mens der i besvarelsen af spørgsmål 7 alene er anført»dårlig kvalitet«. Han kan ikke i dag redegøre nærmere for baggrunden for denne forskel, men han er ikke i tvivl om, at gevindet var»noget skidt«. Profilen i gevindene burde have været helt jævn. Der var tale om et såkaldt udmattelsesbrud, der ikke kunne ses, før det var for sent, dvs. da revnerne nåede metallets overflade, og bruddet indtrådte. Når det i brevet til Masnedø Gartneriers advokat er anført, at gevindet ses at være fremstillet med et spåntagende værktøj, skal det forstås således, at der er tale om et skærende værktøj. Den dårlige kvalitet af gevindet kan i den forbindelse f.eks. være fremkommet, som følge af at det pågældende værktøj ikke har været tilstrækkeligt skarpt, evt. fordi det er blevet slidt og derfor burde have været skiftet. En anden mulighed er, at den dårlige kvalitet skyldes, at der ikke er brugt tilstrækkeligt med smøremiddel. Han er ikke sikker på, at det ville have været praktisk muligt at lave en såkaldt kolddeformation for induktion 1368 af trykspændinger i bunden af gevindene. Han har ikke praktisk erfaring med kolddeformation i relation til gevind af den pågældende karakter, og han vil derfor ikke fastholde, at gevindene burde have været efterbehandlet på denne måde. Jesper Manzanti Aaslyng har vedstået sin erklæring af 13. marts 2007 og har forklaret, at der som anført i erklæringen må antages at være blevet produceret en mindre mængde tomater som følge af den manglende CO2-tilførsel til drivhusene. Man kan næppe sige, at tomatplanterne har lidt egentlig skade, eftersom der - uanset nedbruddet - var en vis mængde CO2 i luften, som planterne kunne optage. Hans vurdering af, hvor stor produktionsnedgangen må antages at være, kan godt karakteriseres som konservativ. G. Lorents Sørensen har forklaret, at han er tidligere bestyrelsesformand for Masnedø Gartnerier. Han deltog i den egenskab i forhandlingerne med Wärtsilä Danmark om totalentreprisekontrakten. Det var i den forbindelse klart for Wärtsilä Danmark, at Masnedø Gartnerier skulle bruge CO2'en fra anlægget til tomatproduktionen, hvilket blandt andet var baggrunden for, at man bestilte gasmotorer. Han var klar over, at Wärtsilä Danmark fik motorerne produceret af Wärtsiläs virksomhed i Sverige. Baggrunden for JPH-Rådgivning A/S' telefax af 17. juni 1999 var, at Masnedø Gartnerier havde bedt om en opgørelse over tabet på elproduktionen. Fakturaen af 16. december 1999 på kr. til Wärtsilä Danmark henviser til servicekontrakten, og fakturaen drejede sig om et punkt i kontrakten, hvorefter tab op til kr. skulle dækkes, hvis der ikke blev produceret el. Derimod vedrørte anmeldelsen til Tryg Forsikring af 8. juli 1999 og brevet af 3. september 1999 til forsikringsselskabet også tabet på tomatproduktionen. På mødet den 26. januar 2000 blev der ikke indgået et endeligt forlig vedrørende driftstabet på tomatproduktionen. Dette tab blev slet ikke drøftet på mødet, idet man alene drøftede tabet på el-produktionen. Han kan ikke i dag svare på, om han under mødet var af den opfattelse, at beløbet på de kr. endeligt afgjorde Wärtsilä Danmarks erstatningsforpligtelse i anledning af havariet. Det var vidnets opfattelse, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 at spørgsmålet om væksttabet, der var langt større end det aftalte beløb på kr., skulle drøftes med Tryg Forsikring, der på det tidspunkt ikke havde taget stilling til, om selskabet ville acceptere erstatningspligten. Han fik mødereferatet tilsendt og læste det. Det, der er anført i referatet vedrørende motorhavariet på M1, skal forstås således, at det alene vedrører tabet på el-produktionen, som Wärtsilä Danmark skulle dække i henhold til serviceaftalen. Selv om det i referatet er anført, at Tryg Forsikrings assurandør var i besiddelse af plejlstangen, mener vidnet ikke, at all risks-forsikringen blev drøftet på mødet. Baggrunden var nok, at Masnedø Gartnerier ikke ville udlevere plejlstangen, uden at forsikringsselskabet var enig heri. Mogens Jacobsen har forklaret, at han er afdelingsdirektør i Wärtsilä Danmark Han husker ikke, om han skulle have set telefaxskrivelsen fra JPH-Rådgivning A/S af 17. juni 1999, hvori det samlede driftstab opgøres til kr.»excl. driftstab i gartneriet p.g.a. manglende CO2 produktion.«han så fakturaen af 16. december 1999 fra Masnedø Gartnerier, hvilket bekræftes af, at han har påtegnet den med sine initialer. Vidnet deltog i mødet den 26. januar Fra Wärtsilä Danmarks side skønnedes det, at den aftalte rådighedsfaktor for Masnedø Gartneriers anlæg ikke ville kunne opnås, og at man enten var eller i løbet af resten af året ville komme op på den maksimale bod i henhold til serviceaftalen. Dette var baggrunden for, at de accepterede at betale beløbet på kr., som er nævnt i referatet. Det var hans opfattelse, at aftalen herom indebar, at der var gjort endeligt op med Wärtsilä Danmarks forpligtelser over for Masnedø Gartnerier i anledning af havariet, og han tror, at de andre mødedeltagere havde en tilsvarende opfattelse. På mødet talte man ikke om Wärtsilä Sweden. Man drøftede alene servicekontrakten, som Masnedø Gartnerier havde indgået med Wärtsilä Danmark, og den maksimale bod, der er angivet i denne kontrakt. Han mener ikke, at det blev nævnt, at der var anmeldt et krav på ca. 7 mio. kr. over for Tryg Forsikring. Ib Hansen har forklaret, at han er ingeniør og partner i JPH-Rådgivning A/S. Det var ham, der som Masnedø Gartneriers tekniske rådgiver indkaldte til og skrev referat af mødet den 26. januar Det primære formål med mødet var at få afsluttet totalentrepriseleverancen på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 og at få afklaret forpligtelserne efter serviceaftalen. Baggrunden for, at man fra Masnedø Gartneriers side accepterede beløbet på kr., var efter hans opfattelse, at det reelle tab på ca kr., som han havde opgjort i sin telefax af 17. juni 1999, oversteg den maksimale erstatning i henhold til servicekontrakten. Han tør ikke sige, om man på mødet også talte om tab på tomatproduktionen. Umiddelbart vil han mene, at beløbet på kr. skulle lukke havarisagen helt i forhold til Wärtsilä Danmark. Der blev ikke på mødet talt om noget krav mod Wärtsilä Sweden, og dette selskab var heller ikke repræsenteret på mødet. Erik Linde har forklaret, at han er civilingeniør og i en årrække har arbejdet i Wärtsilä Sweden. Den havarerede motor er repareret for Wärtsilä Swedens regning, og der var tale om en reparation for ca. 2 mio. kr. Plejlstænger af den art, som blev anvendt i den havarerede motor, er fremstillet af stål, der er meget vanskeligt at 1369 arbejde med, fordi det på samme tid skal være let, stærkt og sejt. Der er i den forbindelse fastsat nogle standardiserede krav til stålet, og opfyldelsen heraf kontrolleres af såvel Wärtsilä Sweden som selskabets tyske stålleverandør. Endvidere foretages der kontrol af et såkaldt klassifikationsselskab. I Wärtsilä Sweden foretages den endelige forarbejdning af stålet til plejlstangen, og herunder bores huller og skæres gevind. Udformningen af plejlstænger hos Wärtsilä Sweden har stort set været uændret siden omkring 1968, men produktionen blev dog automatiseret omkring Som led i plejlstangsproduktionen skæres de nævnte gevind med en såkaldt»snip-tap«. På grund af det særlige stål, der anvendes til plejlstænger, er det vigtigt med en god snip-tap. Wärtsilä Sweden har beregnet, at de snip-tapper, selskabet anvender, vil kunne skære mellem 200 og 500 genvind, men for at være på den sikre side, har man bestemt, at de skal skiftes efter kun 90 gevind. Mens maskinen kører, er det hele tiden muligt at se, hvor stor kraftpåvirkningen på snip-tappen er. Hvis der er noget galt, vil det kunne ses ved, at påvirkningen ændrer sig. Dertil kommer, at man efter udskæringen af et gevind foretager en manuel kontrol af gevindet. Kontrollen foregår dels ved, at medarbejderen undersøger, om det kan lade sig gøre at skrue en skrue af den størrelse, som gevindet er beregnet på, i gevindet, og om det er muligt at skrue en større skrue i. Endvidere kontrollerer en anden medarbejder arbejdet. Ud over disse interne kontrolforanstaltninger foretager klassifikationsselskabet stikprøvekontrol af plejlstængerne. Wärtsilä Sweden har forsøgt at foretage kolddeformation af gevindene i plejlstængerne. Selv efter konsultation af en tysk videnskabsmand har det imidlertid ikke været muligt at få dette til at fungere. Som kommentar til skønsmand Benny Yndgaards brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat, hvori det anføres, at på gevindet ses»omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader«, er det hans opfattelse, at gevindet fra den undersøgte plejlstang fra Masnedø Gartneriers motor ikke adskiller sig fra alle andre gevind på tilsvarende plejlstænger fra Wärtsilä Sweden. Vidnet kan ikke forklare, hvordan bruddet på plejlstangen kan være opstået, men det kan muligvis skyldes, at der har været en lille urenhed af svovl i det anvendte stål. Det er vidnet, der har skrevet notatet af 29. januar 2001 om Wärtsilä Swedens erfaringer med brud på plejlstænger. De 3 førstnævnte plejlstangsbrud, i hvilke plejlstængerne kløvedes med udgangspunkt i olieboringens munding, medførte, at selskabet tilbagekaldte 165 plejlstænger. Fejlene skyldtes en bestemt medarbejder, der havde undladt at slibe en kant af, og fejlene var rettet inden produktionen af plejlstangen til Masnedø. De 3 næste plejlstangsbrud skyldtes fejlagtig boring, og disse fejl ligger formentlig efter produktionen af plejlstangen til Masnedø. Undersøgelser af 7 plejlstænger i forbindelse med de i notatet nævnte»övrige haverier«viste små urenheder af mangansulfid i nærheden af udgangspunkterne for sprækkedannelsen. Plejlstangen fra Masnedø er ikke kommet tilbage til Wärtsilä Sweden og har derfor ikke kunnet undersøges for sådanne urenheder. Efter bruddet på den omhandlede plejlstang udarbejdede Wärtsilä Sweden i december 1999 en standard for ultralydsundersøgelser af plejlstænger svarende til den standard af 7. august 2001, der foreligger i sagen. Undersøgelserne er lavet på baggrund af et lignende brud på en spansk plejlstang, der skete i november 1999 og dermed efter havariet på Masnedø Gartnerier. Wärtsilä Sweden kunne ikke få adgang til den danske plejlstang og havde brug for en»first case«for at finde ud af, hvad man skulle lede efter. Efter hans opfattelse ville det ikke have været praktisk muligt at udarbejde en tilsvarende undersøgelsesmetode, inden havariet på Masnedø Gartnerier skete. Med udgangspunkt i den udarbejdede standard undersøgte Wärtsilä Sweden ca. 950 plejlstænger og fandt fejl omkring gevindene ved ca. 40 plejlstænger. Disse plejlstænger er for en sikkerheds skyld udskiftet for Wärtsilä Swedens regning. Procedure Masnedø Gartneriers advokat har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i påstandsdokumentet af 23. januar 2008, hvori navnlig følgende anbringender er gjort gældende:» Neden for opstilles sagsøgers hovedanbringender således, at jeg først opstiller hovedanbringenderne vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen samt skaden på sagsøgers tomatplanter. Derefter opstilles hovedanbringenderne i forhold til sagsøgte 3, der fremstillede MGK2's motor nr. 1, inkl. gevindet til den plejlstang i Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 7

8 motoren, som brød sammen og forårsagede driftstabet, og dernæst hovedanbringenderne i forhold til sagsøgte 2, der som totalentreprenør leverede MGK2 til sagsøger. Herefter følger anbringenderne over for sagsøgte 1 vedr. forsikringsdækning for driftstab samt anbringenderne vedr. omkostningsspørgsmålene over for alle tre sagsøgte. (1) Det gøres gældende vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen i MGK2's motor nr. 1 den 12. april 1999, at det anførte i Benny Yndgaard og Lothar Engels syns- og skønserklæring skal lægges til grund for sagen, herunder at»bruddet i stempelstangen [også kaldet plejlstangen, min tilføjelse) er et udmattelsesbrud, som er udgået fra gevindet, som er fremstillet i en meget dårlig 1370 kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af trykspændinger i bunden af gevindene«at bruddet må antages at skyldes fejl begået ved sagsøgte 3's fremstilling/bearbejdning af plejlstangen og dens gevind, jf. svar på spørgsmål 2-3 og 7, hvoraf fremgår, at sagsøgte 2 og 3 ikke har oplyst nærmere om grundlaget for dimensioneringen af plejlstangen, og at bruddet efter det foreliggende må antages at skyldes, at»i forbindelse med bearbejdningen har Wartsilä [dvs. sagsøgte 3, min tilføjelse] fremstillet gevindene for samling af plejlstangens overog underpart. Gevindene ved udmattelsesbruddet er imidlertid i en dårlig kvalitet med et uregelmæssigt profil, hvilket øger risikoen for dannelse af udmattelsesrevner betydeligt. Wartsilä har ikke, som man undertiden ser, efterbehandlet gevindene ved kolddeformation/rulning af gevindbundene for introduktion af trykspændinger, hvilket forøger udmattelsesstyrke. []«og idet det yderligere konkluderes, jf. svar på spørgsmål 9, at»der er ved vores inspektion og undersøgelsesresultaterne af de havarerede dele af stempelstangen ikke konstateret yderligere forhold, som vi skønner kan være årsag til havariet udover de defekte gevind«. (2) Det gøres gældende vedr. skaden på sagsøgers tomatplanter, at det anførte i Jesper Peter Mazanti Aaslyngs syns- og skønserklæring... skal lægges til grund for sagen, herunder at effekten af den manglende tilførsel af CO2 i overensstemmelse med skønsmandens vurdering herefter må anslås til at være en reduktion af tomathøsten for 1999 med kg at effekten af den manglende tilførsel af CO2 således har været, at tomatplanterne i sagsøgers drivhuse er blevet påført en skade i form af en markant mindre vækst og dermed et markant mindre høstudbytte end det, der ville være blevet opnået, såfremt motor nr. 1 ikke havde haft en defekt plejlstang og var brudt sammen den 12. april (3) Det gøres gældende, at sagsøgte 3 er erstatningsansvarlig over for sagsøger for det fulde driftstab, sagsøger har lidt, herunder at danske regler om erstatning uden for kontrakt inklusive produktansvarsreglerne finder anvendelse, idet sagen vedrører skade indtruffet på dansk territorium, at sagsøgte 3 har begået en klar, professionel fejl ved fremstilling/bearbejdningen af plejlstangen, hvilket er ansvarspådragende over for sagsøger efter den almindelige culparegel, idet skønsmændenes konstatering af, at den defekte plejlstangs gevind»er fremstillet i en meget dårlig kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af trykspændinger i bunden af gevindene«..., må lægges til grund som bevis for, at der i fremstillings- hhv. bearbejdelsesprocessen er begået alvorlige fejl af sagsøgte 3, idet dette endvidere underbygges af skønsmændenes konstatering af, at»gevindet er fremstillet med spåntagende værktøj, idet der ses omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader«samt konstateringen af,»at gevindenes profil er meget uregelmæssig«, idet den manuelle eller maskinelle anvendelse af dette spåntagende værktøj er sket på en måde, der har medført alvorlige fejl ved gevindet, idet det ved fremstilling/bearbejdning af dele til en gasmotor, der skal anvendes erhvervsmæssigt, må kræves, at producentvirksomheden tilrettelægger en fremstillingsproces, der med en høj grad af sikkerhed tilsikrer, at de komponentdele, der indgår i motoren, kan holde til de belastninger, komponentdelene udsættes for, når motoren tages i brug, hvilket ikke har været tilfældet, da skaden i så fald ikke ville være sket, idet det ligeledes må kræves, at producentvirksomheden tilrettelægger en kvalitetssikringsprocedure, der dels er egnet til at opfange evt. fejl, dels sikrer, at der - forud for levering til kunderne -følges op med udbedring eller udskiftning af komponentdele, når en fejl er konstateret, så motorerne ikke samles og leveres med defekte komponenter med risiko for skader til følge, idet den anvendte fremstillings- og kontrolproces har været uegnet og utilstrækkelig, ellers ville defekten ved plejlstangen have været opdaget forud for leveringen til sagsøger, idet sagsøgte 2 og 3 ikke kan antages at have overholdt de forskellige tekniske normer, man har fremlagt, og at det i øvrigt er uklart, hvad indholdet af normerne er, idet det i øvrigt ikke bør tillægges betydning, om disse normer konkret måtte være overholdt, da så alvorlige fejl, som der er tale om, burde være undgået som led i en forsvarligt tilrettelagt fremstillings/bearbejdningsproces samt kvalitetssikringsproces, hvilket bl.a. fremgår af, at sagsøgte 2/3 efterfølgende har forbedret sine interne undersøgelses/kontrolprocesser, så tilsvarende fejl kan undgås fremover, jf. [Wärtsiläs Work report af 2. marts 2000 sammenholdt med Wärtsilä Swedens kvalitetsinstruktion af 7. august 2001], at sagsøgte 3 også er erstatningsansvarlig over for sagsøger, såfremt landsretten måtte finde, at der alene er handlet simpelt uagtsomt, at sagsøgte 3 endvidere er erstatningsansvarlig over for sagsøger som producent efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar, idet MGK2's motor nr. 1 var defekt ved leveringen til sagsøger som følge af, plejlstangen i motor nr. 1 var defekt, 1371 idet sagsøgte 3 både er delproducent (af plejlstangen) og færdigvareproducent (af motor nr. 1, som den defekte plejlstang indgik i), idet den defekte plejlstang påførte motor nr. 1 en tingskade, idet den defekte plejlstang og den defekte motor nr. 1 endvidere påførte. sagsøgers tomatplanter tingskade i form af reduceret vækst, og idet der påhviler en producent et strengt, objektiveret culpaansvar for tingskade påført af et defekt produkt. (4) Det gøres gældende, at sagsøgte 2 er erstatningsansvarlig over for sagsøger for det fulde driftstab, sagsøger har lidt,, herunder at sagsøgte 2 som totalentreprenør og leverandør af et»komplet funktionsdygtig nøglefærdigt kraftvarmeværk«i henhold til totalentreprisekontrakt af 3. juli 1998 mellem sagsøger og sagsøgte 2 (herefter: Totalentreprisekontrakten) er ansvarlig for dimensioneringen og fremstillingen af de gasmotorer, der indgår i leverancen, og herunder dimensioneringen og fremstillingen af de plejlstænger og gevind til plejlstænger, der indgår i motorerne, at ansvaret er et genusansvar og omfatter erstatningspligt efter sædvanlige køberetlige principper samt produktansvar som mellemhandler efter det retspraksisudviklede produktansvar, at Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes standardforbehold nr. 1/95 (herefter: Brancheforeningsforbeholdene) indgår i Totalentreprisekontrakten ligesom NLM94 indgår i Totalentreprisekontrakten, og at disse vilkår skal supplere hinanden, at NLM94's generelle bestemmelser om driftstab finder anvendelse i det omfang, at der ikke fremgår specifikke bestemmelser om driftstab i Brancheforeningsforbeholdene, hvilket gælder med hensyn til driftstab forårsaget af reduceret CO2-tilførsel til drivhuse i et gartneri, der er forbundet med motoranlægget, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 8

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)).

Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2003 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Karen-Anke Tørring, Lyngesen og Mette Brock Hansen (kst.)). 23. afd. nr. B-246-97: Andelsselskabet

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning etning Ankenævnet for Huseftersyn 2000-2001 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B-1588-12: T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang)

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Kaspar Linkis og Gry Berdiin (kst.)). 16. afd. nr. B-2562-09: 1)

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 I sag nr.: A2007.953 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Kirstine Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven.

Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven. Aftale om leje af videoapparat med ret til at købe apparatet for 1 kr. efter 5 år i strid med kreditaftaleloven. I januar 1995 indgik A en aftale med Fona F om leje af et videoapparat i 5 år. Samtidig

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere