Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren."

Transkript

1 U H TBB Havari på motor ikke en produktskade. Producenten af motoren ikke erstatningsansvarlig for driftstab hos køberen af motoren. Erstatning uden for kontraktforhold og 1.5. Det svenske selskab S producerede et kraftvarmeværk med to gasmotorer, som det danske gartneri G købte af S' danske datterselskab, D. Efter kort tid havarerede den ene af værkets gasmotorer på grund af brud på motorens plejlstang. Som følge af havariet var motoren ude af drift i nogen tid, hvorved der ikke skete den fornødne tilførsel af CO2 til G's tomatplanter. Konkursboet efter G, K, anlagde sag mod blandt andre S og D med påstand om betaling af i alt ca. 2,5 mio. kr. i erstatning for G's tab i form af mistet høstudbytte fra tomatproduktionen og af mistet salg af el. Ved landsrettens dom blev D frifundet, hvorimod S blev dømt til at betale beløbet. S ankede til Højesteret, hvor K støttede kravet, dels på de i retspraksis udviklede regler om produktansvar, dels på dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt. Højesteret lagde til grund, at bruddet på plejlstangen skyldtes, at et gevind i stangen var defekt. Gevindet var udført og indføjet i gasmotoren af S. Havariet på motoren måtte derfor betegnes som selvbeskadigelse og dermed som udslag af en køberetlig mangel ved motoren og ikke som en produktskade på motoren,[1] jf. princippet i produktansvarslovens 2. G kunne derfor ikke kræve erstatning efter reglerne om produktansvar, og efter karakteren af fejlen ved S' fremstilling af plejlstangen m.v. var der heller ikke grundlag for i medfør af de almindelige regler om erstatning uden for kontrakt at pålægge S at dække G's driftstab. Højesteret frifandt derfor S.[2] H.D. 8. februar 2010 i sag 216/2008 (2. afd.) Wärtsilä Sweden AB (adv. Michael Grønbech, Kbh.). mod Masnedø Gartnerier A/S under konkurs (adv. Peter Lambert, Kbh.). Østre Landsrets dom 30. april 2008 (23. afd.), B (Ejler Bruun, Blinkenberg, Nikolaj Aarø-Hansen (kst.)). Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2002, har sagsøgeren, Masnedø Gartnerier A/S under konkurs (herefter Masnedø Gartnerier), endeligt nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Sagsøgte 1) Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg Forsikring), sagsøgte 2) Wärtsilä Danmark A/S (herefter Wärtsilä Danmark) og sagsøgte 3) Wärtsilä Sweden AB (herefter Wärtsilä Sweden) skal til Masnedø Gartnerier betale ,33 kr. med tillæg af renter efter rentelovens sats fra den 8. december 2001, til betaling sker. Påstand 2: Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden skal til Masnedø Gartnerier betale ,67 kr. med tillæg af renter efter rentelovens sats fra den 8. december 2001, til betaling sker. Tryg Forsikring har over for Masnedø Gartneriers påstand 1 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Herudover har Tryg Forsikring nedlagt påstand om, at Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden tilpligtes at friholde Tryg Forsikring for ethvert beløb, herunder renter og sagsomkostninger, som Tryg Forsikring måtte blive tilpligtet at betale til Masnedø Gartnerier. Over for Wärtsilä Danmark har Tryg Forsikring endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at denne sagsøgte tilpligtes at betale Tryg Forsikring ,05 kr. med procesrente fra indleveringen af Tryg Forsikrings svarskrift den 16. oktober 2002, til betaling sker. Wärtsilä Danmark har i forhold til Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 påstået frifindelse. I forhold til Tryg Forsikring har Wärtsilä Danmark nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af ,05 kr. Wärtsilä Sweden har påstået frifindelse, både over for Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 og over for Tryg Forsikrings friholdelsespåstand. Sagens omstændigheder Den 12. april 1999 havarerede den ene gasmotor på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 som følge af et brud på motorens plejlstang. Kraftvarmeværk 2 var kort forinden leveret af totalentreprenøren, Wärtsilä Danmark, der havde fået den beskadigede motor fremstillet og leveret af Wärtsilä Sweden. Havariet resulterede i skader på motoren, der var ude af drift frem til den 16. juni Dette medførte en række indirekte tab for Masnedø Gartnerier, navnlig i form af manglende indtjening ved salg af el og nedgang i tomatproduktionen. Nedgangen i tomatproduktionen skyldtes, at tomaterne i Masnedø Gartneriers drivhuse, mens motoren var ude af drift, ikke fra den havarerede motor blev tilført den påregnede mængde CO2, der i tomatproduktion anvendes til at fremme tomatplanternes vækst. Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden er erstatningsansvarlige 1361 for det driftstab, som Masnedø Gartnerier led, som følge af at motoren var ude af drift i perioden fra 12. april til 16. juni 1999, samt om, hvorvidt Tryg Forsikring, som Masnedø Gartnerier havde tegnet en all risks-forsikring hos, i henhold til forsikringsvilkårene er forpligtet til at dække dette tab, eventuelt med regres mod Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden. 1. Aftalegrundlaget Aftalen om levering af Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 Den 3. juli 1998 indgik Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark en totalentreprisekontrakt, ifølge hvilken Wärtsilä Danmark skulle opføre et»komplet funktionsdygtigt nøglefærdigt kraftvarmeværk«ved Masnedø Gartnerier. Det fremgår af aftalen, at selskabet yder garanti i»1 år fra aflevering, dog maks. 18 mdr. fra idriftsættelse af motorer«, og at Wärtsilä Danmarks tilbud af 28. maj 1998 med tilhørende teknisk specifikation indgår som en del af kontraktgrundlaget. Af det nævnte tilbud fremgår under overskriften»kontraktsgrundlag«blandt andet:»kontraktsgrundlaget for nærværende totalentreprisekontrakt er følgende, i den nedenfor anførte rangfølge: 1. Totalentreprisekontrakt, incl. bilag Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes standardforbehold nr. 1/95 5. NLM AB 92. «Af tilbuddet fremgår endvidere under overskriften»leveringsbetingelser«blandt andet:»nlm 94 for maskinleverancen. AB 92 for bygnings entreprisen«. Service- og vedligeholdelsesaftalen mellem Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier indgik endvidere en udateret service- og vedligeholdelsesaftale (»service and maintenance agreement«) vedrørende kraftvarmeanlægget. Af aftalens pkt. 1.1 fremgår, at det oprindeligt var hensigten, at Wärtsilä Sweden også skulle have været part i aftalen, men dette selskab har imidlertid ikke underskrevet aftalen. Det fremgår af aftalens pkt. 1.3 blandt andet, at Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 den skal sikre en rådighedsgrad for anlægget (»plant availability factor«) på minimum 95%. Denne rådighedsgrad skal i henhold til aftalen opgøres efter nærmere fastsatte regler, ifølge hvilke det blandt andet gælder, at rådighedsgraden for anlægget skal opgøres årligt ved udgangen af det år, som aftalen gælder for, jf. pkt. 5 i bilag 5 til aftalen. Wärtsilä Danmark var i henhold til aftalen forpligtet til at forestå nødvendige reparationer og levere de nødvendige reservedele, jf. aftalens pkt. 5. Ifølge aftalens pkt. 6 skulle Wärtsilä Danmarks vederlag for vedligeholdelsesarbejde og reservedele beregnes på grundlag af anlæggets el-produktion. Af aftalens pkt. 9 og 10 fremgår endvidere blandt andet (autoriseret oversættelse):»9. Wärtsilä Danmarks erstatningspligt vedrørende mangelfuldt vedligeholdelsesarbejde Såfremt Wärtsilä Danmark ikke udfører vedligeholdelsesarbejdet på korrekt og håndværksmæssig vis og i overensstemmelse med denne aftale, skal Masnedø Gartnerier straks skriftligt informere Wärtsilä Danmark om den påståede misligholdelse, og Wärtsilä Danmark skal omgående iværksætte en undersøgelse og for Wärtsilä Danmarks egen regning reparere skaden, som er omfattet af denne aftale, og som eventuel opdages i forbindelse med en sådan undersøgelse. Såfremt Wärtsilä Danmark 3 gange i træk har forsøgt at reparere skaden, som Wärtsilä Danmark er ansvarlig for, uden at det har ført til en reparation, eller såfremt Wärtsilä Danmark inden for en tidsfrist på 30 dage fra modtagelsen af anmodningen ikke udbedrer manglerne, er Masnedø Gartnerier berettiget til at fremsætte et krav overfor Wärtsilä Danmark for det tab, den manglende udbedring har forårsaget og vil forårsage 10. Begrænsninger i Wärtsilä Danmarks pligt til at betale erstatning Wärtsilä Danmarks erstatningspligt er begrænset som følger: A) B) Wärtsilä Danmark kan udelukkende holdes ansvarlig for driftstab lidt af Masnedø Gartnerier, såfremt rådighedsfaktoren er under 95%. Såfremt rådighedsfaktoren er under 95%, og dette skyldes: 1) 2) komponenter bortset fra komponenter, der er leveret af Wärtsilä Danmark, kan Wärtsilä Danmark ikke holdes ansvarlig for noget driftstab, som Masnedø Gartnerier måtte lide. Rådighedsfaktoren skal beregnes fra driftsdatoen og derefter for et år ad gangen. I de 3 første år af driften skal Wärtsilä Danmark maksimalt betale en erstatning op til et beløb på DKK i forbindelse med rådighedsgarantien på 95% «Wärtsilä Swedens leverance af motoren (inkl. plejlstang) til Wärtsilä Danmark Wärtsilä Sweden leverede de gasmotorer, der indgik i Kraftvarmeværk 2. Den tidligere advokat for Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden har i telefaxskrivelse af 8. april 2002 oplyst, at der ikke foreligger en egentlig kontrakt mellem Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden om fremstilling af de pågældende gasmotorer Det stålelement, der indgik i plejlstangen, som brød sammen og forårsagede havariet på gasmotoren, stammede fra et tysk selskab, Schöneweiss & Co. GmbH. I den ovennævnte telefaxskrivelse oplyser advokaten endvidere, at der ikke foreligger nogen kontrakt mellem Wärtsilä Sweden og det tyske selskab vedrørende fremstilling af råemner til gasmotorerne. Masnedø Gartneriers all risks-forsikring hos Tryg Forsikring Masnedø Gartnerier var på skadestidspunktet forsikret hos Tryg Forsikring i henhold til en all risks-forsikringsaftale indgået den 2. juli 1999 med virkning fra den 10. marts 1999 vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2. Af forsikringspolicen fremgår under overskriften»dækningsomfang«sammenholdt med det, der er anført i policens pkt , at den blandt andet dækker driftstab på op til 5 mio. kr. med en dækningsperiode på 12 måneder. Under overskriften»særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr«fremgår blandt andet:»forsikringen dækker ikke begivenheder, der forvolder tab eller skade, som totalentreprenøren Wärtsilä skal erstatte eller udbedre i henhold til totalentreprisekontrakten, herunder bl.a. garantiydelser, jf. paragraf 10, serviceydelser jf. paragraf 12, elproduktions-garantiydelse jf. paragraf 8, ændringer jf. paragraf 13 eller andet. Enhver ændring af kontraktsgrundlaget med Wärtsilä af risikomæssig betydning og parterne imellem skal straks anmeldes til [Tryg Forsikring] til beslutning om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. All Risks dækningen omfatter således i det første år, medens der er garanti, følgende begivenheder: - Brand, eksplosion og andre brandforsikringsricici - Skade ved udefra kommende påvirkning - Skade som følge af uagtsomme fejl fra Masnedø Gartnerier A/S MGK II's eller deres medarbejderes side i forbindelse med driftsudstyrets betjening, benyttelse, belastning eller tilførsel af forbrugsmaterialer Andre All Risks begivenheder som Wärtsilä ikke kan gøres erstatningsansvarlig for i henhold til kontrakt eller i øvrigt, forudsat tabet eller skaden er erstatningsberettiget i henhold til forsikringsbetingelserne. I tilfælde af en opstået skade gælder følgende fremgangsmåde: Skaden anmeldes af forsikringstageren til Wärtsilä og [Tryg Forsikring]. [Tryg Forsikring] betragter i første omgang skaden som en orientering. Såfremt Wärtsilä skriftligt meddeler forsikringstageren, at Wärtsilä ikke er ansvarlig for skaden, træder anmeldelsen hos [Tryg Forsikring] i kraft. [Tryg Forsikring] er herefter forpligtet til at dække skaden med regresmulighed overfor Wärtsilä. Alle omkostninger i forbindelse med regressen bæres af [Tryg Forsikring] i forhold til forsikringstageren. Masnedø Gartnerier A/S MGK II er dog pligtig til effektivt at samarbejde med [Tryg Forsikring] med henblik på at gennemføre regres mod Wärtsilä for udbetalte erstatningsbeløb.«uanset henvisningerne i det første af de citerede afsnit indeholder forsikringsaftalen ikke bestemmelser betegnet 8, 10, 12 eller 13 om henholdsvis elproduktions-garantiydelse, garantiydelser, serviceydelser og ændringer. I en anden forsikringsaftale af 30. november 1995 mellem Masnedø Gartnerier og Tryg Forsikring vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftværk 1 findes under overskriften»særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr«blandt andet et afsnit, der i det væsentlige er enslydende med det første citerede afsnit, og denne aftale indeholder bestemmelser betegnet 8, 10, 12 og 13, med et indhold, der kan siges at svare til det, der er anført i det nævnte afsnit. Af de almindelige betingelser, der gælder for forsikringen, fremgår af pkt. 200 og 491 blandt andet følgende:»200 Forsikringens omfang Hvis forsikringen omfatter driftstab dækkes endvidere inden for dækningsperioden tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med dækningsberettigede fysiske tab eller skader som konstateres i forsikringstiden Edb-meromkostninger og/eller driftstab Forsikringen dækker ikke: 491 Driftstab, der ikke er en direkte følge af en dækningsberettiget skade under bygnings- og/eller løsøreforsikringen.«copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 Af tekstforklaringen, der er knyttet til forsikringen, og som er dateret maj 1998, fremgår under overskrifterne»4.0. Driftstabsforsikring«,»4.1. Primære dækninger«,» Driftstab«blandt andet følgende:»hvis dækningsperioden er 6 eller 12 måneder gælder: Dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens forventede omsætning af varer og tjenesteydelser, der er en direkte følge af en berettiget skade.«2. Motorhavariet og drøftelserne herom Af besøgsrapport fra Tryg Forsikring dateret den 16. april 1999 fremgår, at selskabet den 14. april samme år havde foretaget besigtigelse af skaden. Af rapporten fremgår herudover, at det vurderedes, at skaden skyldes et plejlstangsbrud, og at dette brud enten skyldtes»materiale eller bearbejdningsfejl af plejlstangen«. Endvidere anføres i rapporten, at skadesårsagen kun endeligt kan fastlægges ved relevant metallurgisk undersøgelse, at de skadede dele derfor ikke må fjernes fra skadesstedet, før der er etableret en aftale mellem Wärtsilä og Tryg Forsikring om en undersøgelse, der kan afgøre, hvad 1363 der var årsagen til plejlstangsbruddet, at forsikringsselskabets taksator den 15. april 1999 blev telefonisk kontaktet af Povl A. Lund fra Leif Hansen Rådgivende Ingeniører på vegne af Wärtsilä, og at der med denne blev indgået en aftale om undersøgelse af plejlstangen. Af telefax fra Povl A. Lund til Wärtsilä Danmark dateret 16. april 1999 fremgår blandt andet følgende:»for god ordens skyld bekræftes vores telefonsamtale fra gd., hvor det blev aftalt, at den havarerede plejlstang sendes til metallurgiske undersøgelser for afklaring af skadeårsagen enten hos DTI (Marianne Schmidt) eller Force Institutterne (Benny Yndgaard) hurtigtst muligt. Jeg oplyste ligeledes at jeg kort havde drøftet sagen med [Tryg Forsikrings] taksator Jørgen Heilstrup. Jeg ved at Jørgen Heilstrup er enig i at plejlstangen undersøges hos DTI, men jeg har ikke drøftet alternativet, Force Institutterne.«Den 21. april 1999 fremsendte Marianne Schmidt, Teknologisk Institut, en telefax til Masnedø Gartnerier vedrørende en undersøgelse af den havarerede plejlstang. Hun skriver heri blandt andet:»på baggrund af en besigtigelse og undersøgelse under stereomikroskop er det foreløbige resultat, at der med relativt stor sikkerhed er tale om et brud opstået som følge af en udmattelsesrevne, som er startet i overdelens gevindhul «På et møde den 23. april 1999 aftalte repræsentanter for Tryg Forsikring, Masnedø Gartnerier, Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden blandt andet, at delene skulle opbevares i samme stand, og at der ikke skulle udføres yderligere undersøgelser, før parterne havde indgået aftale om omfanget heraf. Baggrunden for denne aftale var blandt andet, at eventuelle metallurgiske undersøgelser ville indebære destruktive indgreb i plejlstangen. Den beskadigede motor blev herefter transporteret til Wärtsilä Sweden, hvor den blev repareret. Wärtsilä Sweden geninstallerede herefter motoren i Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2, hvorefter den som tidligere nævnt på ny blev sat i drift den 16. juni Den 17. juni 1999 sendte Ib Hansen fra JPH-Rådgivning A/S, Rådgivende ingeniørfirma, en telefax til Masnedø Gartnerier vedrørende opgørelsen af Masnedø Gartneriers driftstab. Det er heri blandt andet anført:»samlet driftstab for perioden udgør kr. excl. driftstab i gartneriet p.g.a. manglende CO2 produktion. Opmærksomheden henledes på at der i servicekontrakten er et maksimum erstatningsbeløb på ,- kr./år.«i et bilag til den nævnte telefaxskrivelse er det blandt andet anført:»udover dette er der i perioden et meget stort driftstab i tomatproduktionen på grund af manglende CO2«Ved brev af 8. juli 1999 anmeldte Masnedø Gartnerier motorhavariet til Tryg Forsikring under henvisning til den tegnede all risks-forsikring. Det samlede tab for el-produktionen blev - under henvisning til opgørelsen fra JPH-Rådgivning A/S - opgjort til kr., mens driftstabet vedrørende tomatproduktion - under henvisning til en beregning fra det hollandske firma Ammerlaan Adviesdienst, der angiveligt havde beregnet produktionstabet til kg tomater - blev opgjort til ,70 kr. Det blev endvidere anført, at der herudover ville være et endnu ikke opgjort tab for produktionsnedgang»fra normal CO2 mængde er etableret til tomatproduktionen igen er på niveau «. I en endelig rapport af 17. august 1999 beregnede det hollandske firma det samlede forventede produktionstab til 853 tons tomater. Ifølge faktura af 2. september 1999 fra Teknologisk Institut har instituttets undersøgelse af den havarerede plejlstang kostet ,50 kr. inkl. moms. Dette beløb er betalt af Tryg Forsikring. Ved brev af 3. september 1999 til Tryg Forsikring opgjorde Masnedø Gartnerier det endelige tab ved el- og tomatproduktionen til henholdsvis kr. og kr. Ifølge faktura af 6. september 1999 fra ABB Service A/S har undersøgelsen af den beskadigede generator kostet ,81 kr. inkl. moms. Også dette beløb er betalt af Tryg Forsikring. Af fakturaen fremgår endvidere blandt andet:»generator adskilt og besigtiget. Stator og rotor udmålt elektrisk, magnetisk og mekanisk Statorpaket kontrolleret for kortslutninger. Trykplade i DS har været ophedet af forhøjet induktion. Statorsvøb har været overophedet p.g.a. induktion. Der er fundet adskillige løse kiler i blikpaketten. Enkelte statorspoler har mekanisk kontakt med trykplade i DS. Resistans og isolationsmæssigt er viklingerne ok.«ved telefaxmeddelelse af 17. november 1999 meddelte Wärtsilä Danmark JPH-Rådgivning A/S, der var rådgiver for Masnedø Gartnerier, at Wärtsilä Danmark»påtager sig garantiforpligtelsen for havariet d «. Wärtsilä Danmark har i overensstemmelse hermed dækket skaderne på selve kraftvarmeværket. Tryg Forsikrings advokat opfordrede ved brev af 7. december 1999 Wärtsilä Danmark til at anerkende, at selskabet var forpligtet til at betale udgifterne på i alt ,05 kr. til undersøgelserne hos DTI og ABB. I brevet anfører advokaten blandt andet, at Wärtsilä Danmarks forpligtelse til at betale for undersøgelserne»understreges af, at [Wärtsilä Danmark] forud for undersøgelserne ikke vedstod sin forpligtelse til at foretage afhjælpning.«1364 Masnedø Gartnerier udstedte den 16. december 1999 faktura til Wärtsilä Danmark på kr. + moms. I fakturaen var anført:»med henvisning til motorhavariet den på motor nr. 1 Masnedø Gartnerier A/S faktureres herved iht servicekontrakten«. På fakturaen var bogstaverne»mj«påført med håndskrift. Den 26. januar 2000 blev der afholdt møde mellem Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark. Af referatet fra mødet, der er udarbejdet af Masnedø Gartneriers rådgiver, Ib Hansen fra JPH-Rådgivning A/S, fremgår, at Masnedø Gartnerier ud over Ib Hansen var repræsenteret ved G. Lorents Sørensen og Per Jensen, og at Wärtsilä Danmark blandt andre var repræsenteret ved Allan Jacobsen og Mogens Jacobsen. Det fremgår, at referatet blev tilsendt mødedeltagerne, og at mødets formål blandt andet var»at få aftalt afslutning af Wärtsilä's totalentreprise leverancer på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 (MGK2) samt drøftelser vedr. serviceaftaler.«vedrørende Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 anføres i referatet blandt andet:»1.2. MGK Motorhavarier. Driftstab på M1 i forbindelse med havariet den 12. april 1999 accepteres betalt af Wärtsilä med kontraktens max. beløb på ,- kr./år. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 Dette beløb betales/afdrages ved, at betaling for service på MGK2 til Wärtsilä indstilles indtil de ,- kr. excl. moms er udlignede. Vedrørende udlevering af plejlstang fra havariet den 12. april 1999 henviste [Per Jensen] til [Tryg Forsikring] v/assurandør Heilstrup der er i besiddelse af denne. [Allan Jacobsen] kontakter Heilstrup vedrørende udlevering af plejlstangen.«wärtsilä Sweden iværksatte i februar 2000 en ultralydsundersøgelse af tilsvarende plejlstænger. Af en såkaldt»work report«fra Wärtsilä dateret den 2. marts 2000 vedrørende arbejde udført i perioden februar 2000 på anlæggene Vemmedrup, Masnedø og Fensmark, angiveligt vedrørende»jobtype: Garanti«, fremgår, at alle plejstænger på de tre værker blev kontrolleret af en montør fra Force Instituttet, og at der»blev konstateret en mulig fejl på plejlstangen cyl 1 på M1 i Masnedø, hvilket betød at den blev udskiftet med en ny.«fremgangsmåde, der blev anvendt ved de nævnte ultralydsundersøgelser, fremgår af en kvalitetsinstruktion fra Wärtsilä Sweden dateret 7. august 2001 om ultralydsundersøgelse af plejlstang W25SG i henhold til SS-EN Syn og skøn vedrørende årsagen til motorhavariet Ved brev af 28. januar 2000 til Wärtsilä Danmark foreslog Masnedø Gartneriers advokat et møde mellem Tryg Forsikring, Wärtsilä Danmark og Masnedø Gartnerier for at opnå enighed om sagens faktiske omstændigheder og herunder søge at få opklaret årsagen til havariet og aftale, hvordan en undersøgelse bedst kunne udføres. I enslydende breve af 24. februar 2000 fra Masnedø Gartneriers advokat til henholdsvis Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden anførtes blandt andet, at det for at fastslå den endelige årsag til bruddet på plejlstangen og dermed ansvaret for havariet var nødvendigt med en»destruktiv metallurgisk undersøgelse af plejlstangen«. Endvidere blev de to Wärtsilä-selskaber anmodet om at bekræfte, at de var enige i, at der skulle foretages en nærmere beskreven undersøgelse»således, at resultatet af denne undersøgelse kan lægges til grund, dersom en retssag senere måtte blive nødvendig«. Ved brev af 7. marts 2000 svarede Wärtsilä Danmarks advokat, at selskabet ikke ville modsætte sig syn og skøn vedrørende den defekte plejlstang, men at selskabet på visse punkter ikke kunne tiltræde den foreslåede fremgangsmåde. I et senere brev af 22. marts 2000 om fastlæggelse af rammerne for skønsforretning bad Wärtsilä Danmarks advokat blandt andet under henvisning til bestemmelserne om ansvarsbegrænsning i NLM 94, pkt. 66 og 67, Masnedø Gartnerier præcisere, hvorpå et ansvar støttedes. Ved brev af 14. september 2000 til Københavns Byret begærede Masnedø Gartnerier syn og skøn. I begæringen er det blandt andet om Masnedø Gartneriers retlige interesse i syn og skøn anført, at der»mellem [Masnedø Gartnerier] og Wärtsilä Danmark er tvist om, hvorvidt kontraktsforholdet mellem [Masnedø Gartnerier] og Wärtsilä Danmark afskærer [Masnedø Gartnerier] fra at kræve erstatning for indirekte tab«. Den endelige udmeldelse af syn og skøn trak noget ud, blandt andet fordi det - på grund af behovet for at afdække muligheden for et eventuelt medansvar hos Wärtsilä Swedens tyske underleverandør, Schöneweiss & Co. GmbH - viste sig nødvendigt også at udmelde en tysk skønsmand. Til brug for skønssagen udarbejdede Erik Linde fra Wärtsilä Sweden et notat af 29. januar 2001 vedrørende selskabets erfaringer med brud på plejlstænger. Af notatet fremgår blandt andet, at plejlstænger svarende til den type, der indgik i motoren på Masnedø Gartneriers Kraftværk 2, har været anvendt i selskabets motorer siden begyndelsen af 1960'erne, og at der på det tidspunkt, hvor notatet blev skrevet, var skønsmæssigt plejlstænger af denne type i drift. Det fremgår videre, at der i perioden frem til 1998 kun havde været 2 plejlstangsbrud, som ikke kunne henføres til ydre faktorer. I perioden indtraf der imidlertid plejlstangsbrud i 8 tilfælde, i hvilke det ikke kunne 1365 udelukkes, at bruddet skyldtes materiale- eller tilvirkningsfejl. Herom anføres i notatet blandt andet:»alla inträffade på W25SG av samma typ som den i Masnedö. I tre fall klövs vevstakar med start i oljeborrningens mynning i lilländen. Metallurgisk undersökning visade att gradning av oljekanalens mynning efter borrning ej hade utförts. Små sprickor fanns i den vassa graden och vid belastning blev dessa sprickor startpunkter för utmattningssprickor. Tilverkningsfelet kunde hänföres til en viss operatör och et bestämt antal vevstakar kunde återkallas. Härefter har denna feltyp ej förekommit. I tre fall uppstod utmattningsbrott utgående från oljeborrningarnas skärningspunkt. I samtliga tre fall visade det sig att den övre borrningen ej hade utförts enligt ritningen för W25 utan borrats til det djup som använts på de äldre motortyperna. I två fall varav Masnedö är det ena har vevstakens ena skänkel brustit. Uttmattningssprickorna tycks ha börjat i hålbotten vid slutet av gängan för överfallsbultarna. I ena fallet har den långa skänkeln brustit och i fallet Masnedö den korta. Undersökningarna efter övriga haverier visade att materialet i stakarna helt uppfyllde de krav som ställs och som anges på prövningsrapporten för respektive smidebatch. Det visade sig emellertid när metallurgisk undersökning gjordes att mycket små partiklar av mangansulfid förelåg i närheten av utmattningssprickornas start. I dessa områden fanns också variationer av materialhårdheten inom små områden Det föreföll som om sprickor kunde uppstå i områden där bearbetningen, som i gängor och borrningar, ger upphov till spänningskoncentrationer om i samma område fanns ovan omtalade typ av partiklar. För att finna begynnande sprickor utarbetades en metod för ultraljudskontroll av bulthål och korsning av oljeborrningshål. Efter ett stort antal kontroller fastlades gränsvärden för det reflekterade ultraljudets magnitud. Stakar från W25SG av typ Masnedö med nivåer högre än gränsvärdena skall bytas. Samtliga motorer av denna typ kontrollerades. For Masnedös del uttfördes kontrollen av Force Institut Resultatet blev att vevstaken till cyl.1 på motor 1 byttes. Sedan ultraljudskontroll gjorts på samtliga W25SG av samme typ som Masnedö och ett antal stakar bytts har ingen vevskakshaverier inträffat där materialeller tilverkningsfel i staken varit orsaken. Obligatorisk ultraljudskontroll för nytillverkade stakar har införts.«den 30. oktober 2001 udmeldte Københavns Byret civilingeniør Benny Yndgaard, Force Instituttet, og Lothar Engel, Institut für technische Schadenforschung, som syns- og skønsmænd. I et brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat anførte Benny Yndgaard blandt andet:» Undersøgelse i stereomikroskop. Inspektion af gevindet i stempelstangen viser tydeligt, at gevindet er fremstillet med spåntagende værktøj, idet der ses omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader. Gevindoverfladernes dårlige overfladekvalitet fremgår af omstående foto Mikroskopi Desuden ses, at gevindenes profil er meget uregelmæssig og lokalt ses rivninger fra gevindskæringen. Konklusion. Undersøgelsen viser, at bruddet i stempelstangen er et udmattelsesbrud, som er udgået fra gevindet, som er fremstillet i en meget dårlig Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af tryk spændinger i bunden af gevindene. «Af skønsmændenes erklæring af 8. februar 2002 fremgår blandt andet:»spørgsmål 1. Skønsmændene anmodes om at beskrive plejlstangen og bruddet på denne, herunder plejlstangens funktion i gasmotoren. Svar. Plejlstangen forbinder stemplet via stempelpinden med krumtappen og skal under motorens drift overføre varierende træk- og trykspændinger. Bruddet er et udmattelsesbrud, som er opstået i plejlstangsmaterialet umiddelbart ved enderne af boltene ved plejlstangens øverste samling. Plejlstangen er efter udmattelsesbruddets opståen kraftigt deformeret i forbindelse med det efterfølgende havari, hvorved boltene i plejlstangens nederste samling er sprængt. Spørgsmål 2. Skønsmændene anmodes om at oplyse, om bruddet må antages at være forårsaget af en fejl ved dimensioneringen af plejlstangen, herunder f.eks. fejl ved valg af det materiale, der indgår i plejlstangen. Svar. Dette spørgsmål kan ikke besvares eksakt, da vi ikke har fået de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Vi kender ikke dimensioneringsgrundlaget; men selve den valgte materialetype og metallurgiske tilstand skønnes at være et rimeligt valg. Spørgsmål 3. Skønsmændene anmodes om at oplyse, om bruddet må antages at være forårsaget af en fejl ved 1366 fremstillingen af plejlstangen. Hvis dette er tilfældet, bedes det oplyst, om fejlen er opstået ved fremstilling af råemnet, eller om fejlen er opstået senere i forløbet, hvor det rå emne blev bearbejdet til brug for gasmotoren. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Når et udmattelsesbrud er opstået i plejlstangen, må det skyldes en fejl ved fremstillingen. Vi kender ikke Wärtsiläs krav til råemnet; men materialetype og metallurgisk tilstand skønnes at være et rimeligt valg. I forbindelse med bearbejdningen har Wärtsilä fremstillet gevindene for samling af plejlstangens over- og underpart. Gevindene ved udmattelsesbruddet er imidlertid i en dårlig kvalitet med en uregelmæssigt profil, hvilket øger risikoen for dannelse af udmattelsesrevner betydeligt. Wärtsilä har ikke, som man undertiden ser, efterbehandlet gevindene ved kolddeformation/rulning af gevindbunden for induktion af trykspændinger, hvilket forøger udmattelsesstyrken. Vi er ikke kendskab til, om Wärtsilä normalt anvender denne efterbehandlingsteknik eller kan nøjes med skårne gevind. Men det er klart, at den aktuelle kvalitet af gevindene nedsætter udmattelsesstyrken i forhold til et skåret gevind med jævn bundprofil. Spørgsmål 5. Skønsmændene bedes angive, om de af Schöneweiss & Co. GmbH leverede elementer var egnede til den af Wärtsilä forudsatte anvendelse. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Den dokumenterede materialekvalitet skønnes at være fornuftig, hvis styrkeniveauet tilfredsstiller Wärtsiläs materialekrav. Spørgsmål 7. Skønsmændene bedes oplyse, om plejlstangsbruddet skyldes de af Schöneweiss & Co. GmbH leverede elementer, fejlforarbejdning af disse hos [Wärtsilä Danmark) eller [Wärtsilä Sweden) eller andre årsager. Svar. Dette spørgsmål kan heller ikke besvares eksakt, da vi ikke har kunnet få de relevante specifikationer fra Wärtsilä. Vi har ingen indicier på, at Schöneweiss & Co. GmbH har leveret emner af en utilfredsstillende kvalitet. Det er vor helt klare opfattelse, at de af Wärtsilä fremstillede gevind har været af dårlig kvalitet, hvilket efter vor bedømmelse har medvirket til bruddets opståen. Spørgsmål 8. Skønsmændene bedes angive, hvad der er den gennemsnitlige holdbarhed af en plejlstang, når denne er forarbejdet korrekt. Svar. En korrekt dimensioneret, udformet og forarbejdet plejlstang har normalt en levetid svarende til den motor, hvori plejlstangen indgår.«af skønsmand Lothar Engels erklæring af 28. februar 2002 fremgår blandt andet:»question No. 6. Considering the annexes submitted in this matter the expert is kindly requested to state whether it can be assumed that the work pieces delivered by Schöneweiss & Co. GmbH comply with all current technical specifications of such work pieces, including special specifications possibly requested by Wärtsilä. [Answer] Unfortunately, [Wärtsilä Sweden] did not make any specifications available. 4. Summary: The quality of the steel of the connection rod is to be considered appropriate provided that a strength level of 800 N/m2 satisfied the requirements of the firm of Wärtsilä «Skønsmændene har den 3. juni 2002 besvaret tillægsspørgsmål 9 således:»kan skønsmændene udelukke, at motorhavariet skyldes andre forhold ved fremstillingen af plejlstangen end fremstillingen af gevind? Hvis skønsmændene ikke kan udelukke dette, bedes skønsmændene vurdere, hvilke yderligere mulige skadesårsager, der foreligger. Svar Der er ved vores inspektion og undersøgelsesresultaterne af de havarerede dele af stempelstangen ikke konstateret yderligere forhold, som vi skønner kan være årsag til havariet ud over de defekte gevind.«ved kendelse af 20. marts 2003 tog Københavns Byret stilling til fordelingen af omkostningerne ved det gennemførte syn og skøn. Kendelsen indebar, at Masnedø Gartnerier måtte betale kr. inkl. (dansk) moms samt 787,50 euro inkl. (tysk) moms. 4. Procesaftaler og syn og skøn mv. vedrørende størrelsen af Masnedø Gartneriers driftstab Ifølge notat af 13. august 2003 udarbejdet af DEG Green Team, der er en afdeling i Dansk Erhvervsgartnerforening, anslås Masnedø Gartnerier på grund af den reducerede tilførsel af CO2 i 1999 at have lidt produktionstab på ca. 411 tons tomater Ifølge punkt 2 i procesaftale af 13. og 14. februar 2006 mellem Masnedø Gartnerier og Tryg Forsikring anerkender Tryg Forsikring, at driftstabet vedrørende el-produktion udgør kr., og at driftstabet vedrørende tomatproduktionen udgør ,31 kr. Ifølge aftalens punkt 3 anerkender Masnedø Gartnerier, at der foreligger underforsikring i forholdet 5/23, og at det driftstab, som Masnedø Gart- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 nerier har lidt, derfor kun vil skulle dækkes efter samme forhold. Endvidere anerkender Masnedø Gartnerier, at det beløb på kr., som Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden allerede har betalt, skal fradrages i det driftstab, der efter det anførte måtte være dækket, og at Tryg Forsikring således maksimalt vil kunne komme til at erstatte et driftstab på ,33 kr. I aftalens punkt 4 er det udtrykkeligt anført, at der ikke er taget stilling til, om Tryg Forsikring i henhold til all risks-forsikringen er forpligtet til at erstatte det driftstab, som Masnedø Gartnerier har lidt som følge af motorhavariet. Af skønserklæring af 13. marts 2007 fra lektor Jesper Manzanti Aaslyng vedrørende opgørelsen af størrelsen af tabet på Masnedø Gartneriers tomatproduktion fremgår blandt andet, at CO2-tilførsel har»stor betydning for udbyttet hos tomater«, at skønsmanden vurderer, at Masnedø Gartnerier i perioden april-juni 1999 har mistet en samlet produktion på i alt kg tomater, og at omkostningerne ved at plukke, sortere og emballere kg tomater udgør kr. Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden har ikke bestridt, at Masnedø Gartneriers samlede driftstab i DKK kan opgøres således:»samlet driftstab i kr. Driftstab vedrørende el-produktion Driftstab vedrørende tomatproduktion Fradrag for det (af sagsøgte 2 og/eller 3) betalte beløb «5. Ændringer i sagsgenstanden Ved stævning af 13. september 2002 påstod Masnedø Gartnerier de tre sagsøgte dømt til at betale 1,1 mio. kr. Tryg Forsikring påstod i svarskrift af 15. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - frifindelse over for Masnedø Gartneriers betalingspåstand og nedlagde herudover - ligeledes i overensstemmelse med den endelige påstand - over for Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden påstand om friholdelse samt Wärtsilä Danmark dømt til at betale ,05 kr. Wärtsilä Danmark nedlagde ved svarskrift af 25. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - påstand om frifindelse over for både Masnedø Gartneriers og Tryg Forsikrings påstande. Wärtsilä Sweden nedlagde ligeledes ved svarskrift af 25. oktober i overensstemmelse med selskabets endelige påstand - påstand om frifindelse over for både Masnedø Gartneriers og Tryg Forsikrings påstande. Masnedø Gartnerier ændrede ved supplerende processkrift I af 18. august 2003 sin oprindelige påstand til blandt andet en påstand om, at de tre sagsøgte skulle betale ca. 4,3 mio. kr. med tillæg af moms. Masnedø Gartnerier ændrede ved supplerende processkrift III af 8. juli 2004 i forhold til Tryg Forsikring påstanden til alene at indeholde en påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende at være forpligtet til i overensstemmelse med betingelserne om forsikringssummens opgørelse i den indgåede all risks-forsikring at dække Masnedø Gartneriers driftstab som følge af motorhavariet på Masnedø Gartneriers Kraftværk 2 den 12. april Betalingspåstandene mod Wärtsilä Danmark og Wärtsilä Sweden blev opretholdt uændrede. Ved Masnedø Gartneriers supplerende processkrift IV af 19. juni 2007 ændredes påstandene til de endelige påstande. Forklaringer Der er afgivet forklaringer af skønsmændene Benny Yndgaard og Jesper Manzanti Aaslyng og vidnerne G. Lorents Sørensen, Mogens Jacobsen, Ib Hansen og Erik Linde. Benny Yndgaard har vedstået skønserklæringen af 8. februar 2002 og tillægserklæringen af 3. juni 2002, som han har udarbejdet sammen med den tyske skønsmand Lothar Engel, og har forklaret, at han - i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 7 - mener, at bruddet på plejlstangen skyldtes plejlstangens gevind, der var af meget dårlig kvalitet. I sit brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat har han betegnet plejlstangens gevind som af»meget dårlig kvalitet«, mens der i besvarelsen af spørgsmål 7 alene er anført»dårlig kvalitet«. Han kan ikke i dag redegøre nærmere for baggrunden for denne forskel, men han er ikke i tvivl om, at gevindet var»noget skidt«. Profilen i gevindene burde have været helt jævn. Der var tale om et såkaldt udmattelsesbrud, der ikke kunne ses, før det var for sent, dvs. da revnerne nåede metallets overflade, og bruddet indtrådte. Når det i brevet til Masnedø Gartneriers advokat er anført, at gevindet ses at være fremstillet med et spåntagende værktøj, skal det forstås således, at der er tale om et skærende værktøj. Den dårlige kvalitet af gevindet kan i den forbindelse f.eks. være fremkommet, som følge af at det pågældende værktøj ikke har været tilstrækkeligt skarpt, evt. fordi det er blevet slidt og derfor burde have været skiftet. En anden mulighed er, at den dårlige kvalitet skyldes, at der ikke er brugt tilstrækkeligt med smøremiddel. Han er ikke sikker på, at det ville have været praktisk muligt at lave en såkaldt kolddeformation for induktion 1368 af trykspændinger i bunden af gevindene. Han har ikke praktisk erfaring med kolddeformation i relation til gevind af den pågældende karakter, og han vil derfor ikke fastholde, at gevindene burde have været efterbehandlet på denne måde. Jesper Manzanti Aaslyng har vedstået sin erklæring af 13. marts 2007 og har forklaret, at der som anført i erklæringen må antages at være blevet produceret en mindre mængde tomater som følge af den manglende CO2-tilførsel til drivhusene. Man kan næppe sige, at tomatplanterne har lidt egentlig skade, eftersom der - uanset nedbruddet - var en vis mængde CO2 i luften, som planterne kunne optage. Hans vurdering af, hvor stor produktionsnedgangen må antages at være, kan godt karakteriseres som konservativ. G. Lorents Sørensen har forklaret, at han er tidligere bestyrelsesformand for Masnedø Gartnerier. Han deltog i den egenskab i forhandlingerne med Wärtsilä Danmark om totalentreprisekontrakten. Det var i den forbindelse klart for Wärtsilä Danmark, at Masnedø Gartnerier skulle bruge CO2'en fra anlægget til tomatproduktionen, hvilket blandt andet var baggrunden for, at man bestilte gasmotorer. Han var klar over, at Wärtsilä Danmark fik motorerne produceret af Wärtsiläs virksomhed i Sverige. Baggrunden for JPH-Rådgivning A/S' telefax af 17. juni 1999 var, at Masnedø Gartnerier havde bedt om en opgørelse over tabet på elproduktionen. Fakturaen af 16. december 1999 på kr. til Wärtsilä Danmark henviser til servicekontrakten, og fakturaen drejede sig om et punkt i kontrakten, hvorefter tab op til kr. skulle dækkes, hvis der ikke blev produceret el. Derimod vedrørte anmeldelsen til Tryg Forsikring af 8. juli 1999 og brevet af 3. september 1999 til forsikringsselskabet også tabet på tomatproduktionen. På mødet den 26. januar 2000 blev der ikke indgået et endeligt forlig vedrørende driftstabet på tomatproduktionen. Dette tab blev slet ikke drøftet på mødet, idet man alene drøftede tabet på el-produktionen. Han kan ikke i dag svare på, om han under mødet var af den opfattelse, at beløbet på de kr. endeligt afgjorde Wärtsilä Danmarks erstatningsforpligtelse i anledning af havariet. Det var vidnets opfattelse, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 at spørgsmålet om væksttabet, der var langt større end det aftalte beløb på kr., skulle drøftes med Tryg Forsikring, der på det tidspunkt ikke havde taget stilling til, om selskabet ville acceptere erstatningspligten. Han fik mødereferatet tilsendt og læste det. Det, der er anført i referatet vedrørende motorhavariet på M1, skal forstås således, at det alene vedrører tabet på el-produktionen, som Wärtsilä Danmark skulle dække i henhold til serviceaftalen. Selv om det i referatet er anført, at Tryg Forsikrings assurandør var i besiddelse af plejlstangen, mener vidnet ikke, at all risks-forsikringen blev drøftet på mødet. Baggrunden var nok, at Masnedø Gartnerier ikke ville udlevere plejlstangen, uden at forsikringsselskabet var enig heri. Mogens Jacobsen har forklaret, at han er afdelingsdirektør i Wärtsilä Danmark Han husker ikke, om han skulle have set telefaxskrivelsen fra JPH-Rådgivning A/S af 17. juni 1999, hvori det samlede driftstab opgøres til kr.»excl. driftstab i gartneriet p.g.a. manglende CO2 produktion.«han så fakturaen af 16. december 1999 fra Masnedø Gartnerier, hvilket bekræftes af, at han har påtegnet den med sine initialer. Vidnet deltog i mødet den 26. januar Fra Wärtsilä Danmarks side skønnedes det, at den aftalte rådighedsfaktor for Masnedø Gartneriers anlæg ikke ville kunne opnås, og at man enten var eller i løbet af resten af året ville komme op på den maksimale bod i henhold til serviceaftalen. Dette var baggrunden for, at de accepterede at betale beløbet på kr., som er nævnt i referatet. Det var hans opfattelse, at aftalen herom indebar, at der var gjort endeligt op med Wärtsilä Danmarks forpligtelser over for Masnedø Gartnerier i anledning af havariet, og han tror, at de andre mødedeltagere havde en tilsvarende opfattelse. På mødet talte man ikke om Wärtsilä Sweden. Man drøftede alene servicekontrakten, som Masnedø Gartnerier havde indgået med Wärtsilä Danmark, og den maksimale bod, der er angivet i denne kontrakt. Han mener ikke, at det blev nævnt, at der var anmeldt et krav på ca. 7 mio. kr. over for Tryg Forsikring. Ib Hansen har forklaret, at han er ingeniør og partner i JPH-Rådgivning A/S. Det var ham, der som Masnedø Gartneriers tekniske rådgiver indkaldte til og skrev referat af mødet den 26. januar Det primære formål med mødet var at få afsluttet totalentrepriseleverancen på Masnedø Gartneriers Kraftvarmeværk 2 og at få afklaret forpligtelserne efter serviceaftalen. Baggrunden for, at man fra Masnedø Gartneriers side accepterede beløbet på kr., var efter hans opfattelse, at det reelle tab på ca kr., som han havde opgjort i sin telefax af 17. juni 1999, oversteg den maksimale erstatning i henhold til servicekontrakten. Han tør ikke sige, om man på mødet også talte om tab på tomatproduktionen. Umiddelbart vil han mene, at beløbet på kr. skulle lukke havarisagen helt i forhold til Wärtsilä Danmark. Der blev ikke på mødet talt om noget krav mod Wärtsilä Sweden, og dette selskab var heller ikke repræsenteret på mødet. Erik Linde har forklaret, at han er civilingeniør og i en årrække har arbejdet i Wärtsilä Sweden. Den havarerede motor er repareret for Wärtsilä Swedens regning, og der var tale om en reparation for ca. 2 mio. kr. Plejlstænger af den art, som blev anvendt i den havarerede motor, er fremstillet af stål, der er meget vanskeligt at 1369 arbejde med, fordi det på samme tid skal være let, stærkt og sejt. Der er i den forbindelse fastsat nogle standardiserede krav til stålet, og opfyldelsen heraf kontrolleres af såvel Wärtsilä Sweden som selskabets tyske stålleverandør. Endvidere foretages der kontrol af et såkaldt klassifikationsselskab. I Wärtsilä Sweden foretages den endelige forarbejdning af stålet til plejlstangen, og herunder bores huller og skæres gevind. Udformningen af plejlstænger hos Wärtsilä Sweden har stort set været uændret siden omkring 1968, men produktionen blev dog automatiseret omkring Som led i plejlstangsproduktionen skæres de nævnte gevind med en såkaldt»snip-tap«. På grund af det særlige stål, der anvendes til plejlstænger, er det vigtigt med en god snip-tap. Wärtsilä Sweden har beregnet, at de snip-tapper, selskabet anvender, vil kunne skære mellem 200 og 500 genvind, men for at være på den sikre side, har man bestemt, at de skal skiftes efter kun 90 gevind. Mens maskinen kører, er det hele tiden muligt at se, hvor stor kraftpåvirkningen på snip-tappen er. Hvis der er noget galt, vil det kunne ses ved, at påvirkningen ændrer sig. Dertil kommer, at man efter udskæringen af et gevind foretager en manuel kontrol af gevindet. Kontrollen foregår dels ved, at medarbejderen undersøger, om det kan lade sig gøre at skrue en skrue af den størrelse, som gevindet er beregnet på, i gevindet, og om det er muligt at skrue en større skrue i. Endvidere kontrollerer en anden medarbejder arbejdet. Ud over disse interne kontrolforanstaltninger foretager klassifikationsselskabet stikprøvekontrol af plejlstængerne. Wärtsilä Sweden har forsøgt at foretage kolddeformation af gevindene i plejlstængerne. Selv efter konsultation af en tysk videnskabsmand har det imidlertid ikke været muligt at få dette til at fungere. Som kommentar til skønsmand Benny Yndgaards brev af 21. januar 2002 til Masnedø Gartneriers advokat, hvori det anføres, at på gevindet ses»omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader«, er det hans opfattelse, at gevindet fra den undersøgte plejlstang fra Masnedø Gartneriers motor ikke adskiller sig fra alle andre gevind på tilsvarende plejlstænger fra Wärtsilä Sweden. Vidnet kan ikke forklare, hvordan bruddet på plejlstangen kan være opstået, men det kan muligvis skyldes, at der har været en lille urenhed af svovl i det anvendte stål. Det er vidnet, der har skrevet notatet af 29. januar 2001 om Wärtsilä Swedens erfaringer med brud på plejlstænger. De 3 førstnævnte plejlstangsbrud, i hvilke plejlstængerne kløvedes med udgangspunkt i olieboringens munding, medførte, at selskabet tilbagekaldte 165 plejlstænger. Fejlene skyldtes en bestemt medarbejder, der havde undladt at slibe en kant af, og fejlene var rettet inden produktionen af plejlstangen til Masnedø. De 3 næste plejlstangsbrud skyldtes fejlagtig boring, og disse fejl ligger formentlig efter produktionen af plejlstangen til Masnedø. Undersøgelser af 7 plejlstænger i forbindelse med de i notatet nævnte»övrige haverier«viste små urenheder af mangansulfid i nærheden af udgangspunkterne for sprækkedannelsen. Plejlstangen fra Masnedø er ikke kommet tilbage til Wärtsilä Sweden og har derfor ikke kunnet undersøges for sådanne urenheder. Efter bruddet på den omhandlede plejlstang udarbejdede Wärtsilä Sweden i december 1999 en standard for ultralydsundersøgelser af plejlstænger svarende til den standard af 7. august 2001, der foreligger i sagen. Undersøgelserne er lavet på baggrund af et lignende brud på en spansk plejlstang, der skete i november 1999 og dermed efter havariet på Masnedø Gartnerier. Wärtsilä Sweden kunne ikke få adgang til den danske plejlstang og havde brug for en»first case«for at finde ud af, hvad man skulle lede efter. Efter hans opfattelse ville det ikke have været praktisk muligt at udarbejde en tilsvarende undersøgelsesmetode, inden havariet på Masnedø Gartnerier skete. Med udgangspunkt i den udarbejdede standard undersøgte Wärtsilä Sweden ca. 950 plejlstænger og fandt fejl omkring gevindene ved ca. 40 plejlstænger. Disse plejlstænger er for en sikkerheds skyld udskiftet for Wärtsilä Swedens regning. Procedure Masnedø Gartneriers advokat har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i påstandsdokumentet af 23. januar 2008, hvori navnlig følgende anbringender er gjort gældende:» Neden for opstilles sagsøgers hovedanbringender således, at jeg først opstiller hovedanbringenderne vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen samt skaden på sagsøgers tomatplanter. Derefter opstilles hovedanbringenderne i forhold til sagsøgte 3, der fremstillede MGK2's motor nr. 1, inkl. gevindet til den plejlstang i Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 7

8 motoren, som brød sammen og forårsagede driftstabet, og dernæst hovedanbringenderne i forhold til sagsøgte 2, der som totalentreprenør leverede MGK2 til sagsøger. Herefter følger anbringenderne over for sagsøgte 1 vedr. forsikringsdækning for driftstab samt anbringenderne vedr. omkostningsspørgsmålene over for alle tre sagsøgte. (1) Det gøres gældende vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen i MGK2's motor nr. 1 den 12. april 1999, at det anførte i Benny Yndgaard og Lothar Engels syns- og skønserklæring skal lægges til grund for sagen, herunder at»bruddet i stempelstangen [også kaldet plejlstangen, min tilføjelse) er et udmattelsesbrud, som er udgået fra gevindet, som er fremstillet i en meget dårlig 1370 kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af trykspændinger i bunden af gevindene«at bruddet må antages at skyldes fejl begået ved sagsøgte 3's fremstilling/bearbejdning af plejlstangen og dens gevind, jf. svar på spørgsmål 2-3 og 7, hvoraf fremgår, at sagsøgte 2 og 3 ikke har oplyst nærmere om grundlaget for dimensioneringen af plejlstangen, og at bruddet efter det foreliggende må antages at skyldes, at»i forbindelse med bearbejdningen har Wartsilä [dvs. sagsøgte 3, min tilføjelse] fremstillet gevindene for samling af plejlstangens overog underpart. Gevindene ved udmattelsesbruddet er imidlertid i en dårlig kvalitet med et uregelmæssigt profil, hvilket øger risikoen for dannelse af udmattelsesrevner betydeligt. Wartsilä har ikke, som man undertiden ser, efterbehandlet gevindene ved kolddeformation/rulning af gevindbundene for introduktion af trykspændinger, hvilket forøger udmattelsesstyrke. []«og idet det yderligere konkluderes, jf. svar på spørgsmål 9, at»der er ved vores inspektion og undersøgelsesresultaterne af de havarerede dele af stempelstangen ikke konstateret yderligere forhold, som vi skønner kan være årsag til havariet udover de defekte gevind«. (2) Det gøres gældende vedr. skaden på sagsøgers tomatplanter, at det anførte i Jesper Peter Mazanti Aaslyngs syns- og skønserklæring... skal lægges til grund for sagen, herunder at effekten af den manglende tilførsel af CO2 i overensstemmelse med skønsmandens vurdering herefter må anslås til at være en reduktion af tomathøsten for 1999 med kg at effekten af den manglende tilførsel af CO2 således har været, at tomatplanterne i sagsøgers drivhuse er blevet påført en skade i form af en markant mindre vækst og dermed et markant mindre høstudbytte end det, der ville være blevet opnået, såfremt motor nr. 1 ikke havde haft en defekt plejlstang og var brudt sammen den 12. april (3) Det gøres gældende, at sagsøgte 3 er erstatningsansvarlig over for sagsøger for det fulde driftstab, sagsøger har lidt, herunder at danske regler om erstatning uden for kontrakt inklusive produktansvarsreglerne finder anvendelse, idet sagen vedrører skade indtruffet på dansk territorium, at sagsøgte 3 har begået en klar, professionel fejl ved fremstilling/bearbejdningen af plejlstangen, hvilket er ansvarspådragende over for sagsøger efter den almindelige culparegel, idet skønsmændenes konstatering af, at den defekte plejlstangs gevind»er fremstillet i en meget dårlig kvalitet og uden efterfølgende kolddeformation for induktion af trykspændinger i bunden af gevindene«..., må lægges til grund som bevis for, at der i fremstillings- hhv. bearbejdelsesprocessen er begået alvorlige fejl af sagsøgte 3, idet dette endvidere underbygges af skønsmændenes konstatering af, at»gevindet er fremstillet med spåntagende værktøj, idet der ses omfattende rivninger og meget uregelmæssige overflader«samt konstateringen af,»at gevindenes profil er meget uregelmæssig«, idet den manuelle eller maskinelle anvendelse af dette spåntagende værktøj er sket på en måde, der har medført alvorlige fejl ved gevindet, idet det ved fremstilling/bearbejdning af dele til en gasmotor, der skal anvendes erhvervsmæssigt, må kræves, at producentvirksomheden tilrettelægger en fremstillingsproces, der med en høj grad af sikkerhed tilsikrer, at de komponentdele, der indgår i motoren, kan holde til de belastninger, komponentdelene udsættes for, når motoren tages i brug, hvilket ikke har været tilfældet, da skaden i så fald ikke ville være sket, idet det ligeledes må kræves, at producentvirksomheden tilrettelægger en kvalitetssikringsprocedure, der dels er egnet til at opfange evt. fejl, dels sikrer, at der - forud for levering til kunderne -følges op med udbedring eller udskiftning af komponentdele, når en fejl er konstateret, så motorerne ikke samles og leveres med defekte komponenter med risiko for skader til følge, idet den anvendte fremstillings- og kontrolproces har været uegnet og utilstrækkelig, ellers ville defekten ved plejlstangen have været opdaget forud for leveringen til sagsøger, idet sagsøgte 2 og 3 ikke kan antages at have overholdt de forskellige tekniske normer, man har fremlagt, og at det i øvrigt er uklart, hvad indholdet af normerne er, idet det i øvrigt ikke bør tillægges betydning, om disse normer konkret måtte være overholdt, da så alvorlige fejl, som der er tale om, burde være undgået som led i en forsvarligt tilrettelagt fremstillings/bearbejdningsproces samt kvalitetssikringsproces, hvilket bl.a. fremgår af, at sagsøgte 2/3 efterfølgende har forbedret sine interne undersøgelses/kontrolprocesser, så tilsvarende fejl kan undgås fremover, jf. [Wärtsiläs Work report af 2. marts 2000 sammenholdt med Wärtsilä Swedens kvalitetsinstruktion af 7. august 2001], at sagsøgte 3 også er erstatningsansvarlig over for sagsøger, såfremt landsretten måtte finde, at der alene er handlet simpelt uagtsomt, at sagsøgte 3 endvidere er erstatningsansvarlig over for sagsøger som producent efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar, idet MGK2's motor nr. 1 var defekt ved leveringen til sagsøger som følge af, plejlstangen i motor nr. 1 var defekt, 1371 idet sagsøgte 3 både er delproducent (af plejlstangen) og færdigvareproducent (af motor nr. 1, som den defekte plejlstang indgik i), idet den defekte plejlstang påførte motor nr. 1 en tingskade, idet den defekte plejlstang og den defekte motor nr. 1 endvidere påførte. sagsøgers tomatplanter tingskade i form af reduceret vækst, og idet der påhviler en producent et strengt, objektiveret culpaansvar for tingskade påført af et defekt produkt. (4) Det gøres gældende, at sagsøgte 2 er erstatningsansvarlig over for sagsøger for det fulde driftstab, sagsøger har lidt,, herunder at sagsøgte 2 som totalentreprenør og leverandør af et»komplet funktionsdygtig nøglefærdigt kraftvarmeværk«i henhold til totalentreprisekontrakt af 3. juli 1998 mellem sagsøger og sagsøgte 2 (herefter: Totalentreprisekontrakten) er ansvarlig for dimensioneringen og fremstillingen af de gasmotorer, der indgår i leverancen, og herunder dimensioneringen og fremstillingen af de plejlstænger og gevind til plejlstænger, der indgår i motorerne, at ansvaret er et genusansvar og omfatter erstatningspligt efter sædvanlige køberetlige principper samt produktansvar som mellemhandler efter det retspraksisudviklede produktansvar, at Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes standardforbehold nr. 1/95 (herefter: Brancheforeningsforbeholdene) indgår i Totalentreprisekontrakten ligesom NLM94 indgår i Totalentreprisekontrakten, og at disse vilkår skal supplere hinanden, at NLM94's generelle bestemmelser om driftstab finder anvendelse i det omfang, at der ikke fremgår specifikke bestemmelser om driftstab i Brancheforeningsforbeholdene, hvilket gælder med hensyn til driftstab forårsaget af reduceret CO2-tilførsel til drivhuse i et gartneri, der er forbundet med motoranlægget, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 8

9 at sagsøgte 2 derfor er ansvarlig for ethvert indirekte tab forårsaget af reduceret tilførsel af CO2 til sagsøgers drivhuse, der skyldes mangler og/eller defekter ved sagsøgte 2's leverance i henhold til Totalentreprisekontrakten, såfremt der er handlet groft uagtsomt, at sagsøgte 2 ikke kan frigøre sig fra ansvar for følgerne af manglerne og defekterne ved motor nr. 1's plejlstang ved at henvise til, at de fejl, der er tale om, blev begået af sagsøgte 2's koncernforbundne selskab sagsøgte 3 som underleverandør, at sagsøgte 2 med hensyn til bedømmelsen af, om der foreligger grov uagtsomhed, skal identificeres med sagsøgte 3, og at den klare, professionelle fejl, sagsøgte 3 har begået ved fremstillingen/bearbejdningen af plejlstangen til motor nr. 1, skal betragtes som groft uagtsom med den virkning for sagsøgte 2, at ansvarsbegrænsningerne i NLM94 vedr. driftstab ikke finder anvendelse. (5) Det gøres gældende, at der ikke blev indgået endeligt forlig vedr. sagsøgte 2 og 3's erstatningsansvar over for sagsøger i anledning af driftstab for mistede indtægter ved salg af el samt mistede indtægter som følge af reduceret tomathøst på mødet afholdt den 26. januar 2000 herunder at sagsøgte 3's forhold til sagsøger slet ikke blev behandlet på mødet, allerede af den grund, at sagsøgte 3 ikke var repræsenteret på mødet, at baggrunden for drøftelserne på mødet var, at garantimålene i henhold til serviceaftalen indgået mellem sagsøger og sagsøgte 2 (»Service and Maintenance Agreement«herefter Serviceaftalen) ikke brev opfyldt i perioden 12. april indtil 16. juni 1999, fordi motor nr. 1 var ude af drift i denne periode, at sagsøgte 2's forpligtelser i henhold til Serviceaftalen omfattede løbende servicering og vedligeholdelse af motorerne på MGK2 at formålet med Serviceaftalen var, at sagsøgte 2 skulle sikre, at motorerne løbende ville opnå»a plant availability factor of minimum 95%«og at sagsøgte 2 modtog et vederlag herfor opgjort som en enhedspris pr. produceret MWh at sagsøgte 2 i henhold til Serviceaftalens pkt. 9 løbende skulle foretage udbedring af»the damage«på motorer, medmindre skaden skyldtes»defaults caused by wrong or abnormal use, or MG [sagsøger] failing til comply with section 4 of this agreement«, at sagsøgte 2 ved mangler i henhold til Serviceaftalen endvidere skulle betale erstatning til sagsøger, jf. pkt. 10 A) dog således, at erstatning for driftstab (»loss an operations«) alene kunne kræves, såfremt garantimålet»availability below 95%«ikke blev opnået, og da med et maksimalt erstatningsbeløb på kr i hvert af de første 3 driftsår, jf. pkt. 10 B) at opgørelsen af»availability factor«skulle ske pr. år og ved årets udgang, jf. pkt. 5 i Appendix 5 til Serviceaftalen at sagsøger derfor den 16. december 1999 (som årsopgørelse) udstedte faktura til sagsøgte 2 på den bod, der ville skulle betales i henhold til Serviceaftalen hvilket var den maksimale bod for året på kr ekskl. moms, allerede som følge af, at den manglende drift i perioden 12. april indtil 16. juni 1999 ville resultere i en bod på over kr ekskl. moms, jf. JPH-Rådgivning ApS' opgørelse af bod i henhold til Serviceaftalens bestemmelser om»availability factor«, der blev fremsendt til sagsøger ved telefax af 17. juni 1999 at der ikke i december 1999, og heller ikke i januar 2000, var endelig klarhed over, hvad der var årsagen til bruddet på plejlstangen, hvem der var de mulige ansvarlige udover sagsøgte 2, og hvilket ansvarsgrundlag, 1372 der kunne gøres gældende, herunder over for sagsøgte 2, hvilket var baggrunden for, at der efter en ret omfattende korrespondance blev iværksat syn og skøn ved sagsøgers begæring til Københavns Byret af 15. september 2000 at der på tidspunktet for mødet den 26. januar 2000 derfor ikke forelå en sådan afklaring af de faktiske forhold, at der kunne tages endelig stilling til ansvarsforholdene og størrelsen af sagsøgers endelige erstatningskrav, men at der kunne tages stilling til den opgørelse af driftstab vedr. mistede indtægter fra salg af el, der den 17. juni 1999 var blevet udarbejdet af JPH-Rådgivning ApS for sagsøger og som sagsøger som nævnt anvendte som grundlag for sin faktura af 16. december 1999 til sagsøgte 2 at sagsøger på mødet accepterede, at driftstabet vedr. mistede indtægter fra salg af el, der som nævnt forelå endeligt opgjort ved JPH-Rådgivnings opgørelse af 17. juni 1999, var maksimeret til kr ekskl. moms, hvis kravet skulle behandles i henhold til Serviceaftalen, at sagsøger ikke accepterede at forlige det samlede driftstab vedr. både mistede indtægter fra salg af el, mistede indtægter vedrørende reduceret tomathøst samt øvrige mulige driftstab for et samlet beløb på kr , at dette er i overensstemmelse med teksten i mødereferatet under pkt , afsnit at det passerede på mødet den 26. januar 2000 endvidere skal ses i lyset af, hvorledes sagsøger var gået frem angående driftstabet vedr. reduceret tomathøst på daværende tidspunkt, samt i lyset af den korrespondance mellem parterne, der fandt sted efter den 26. januar 2000, at sagsøgers opfattelse vedr. driftstab i anledning af reduceret tomathøst var, at sagsøgte 1 skulle dække dette driftstab i henhold til All Risk forsikringen, og sagsøgers første prioritet var derfor at søge at få sagsøgte 1 til at anerkende, at der var dækning under All Risk forsikringen, hvilket burde have som konsekvens, at sagsøgte 1 ville yde dækning for driftstabet og føre regressag mod sagsøgte 2 og 3, at sagsøger derfor rettede henvendelse til sagsøgte 1 umiddelbart efter den 12. april 1999, hvorefter sagsøgte 1's taksator bistod sagsøger i den indledende fase, jf. [Tryg Forsikrings besøgsrapport af 16. april 1999 samt endvidere forsikringsselskabets besøgsrapport af 23. april 1999] at sagsøger ved brev af den 8. juli 1999 anmeldte kravet over for sagsøgte 1 med et foreløbigt skøn over driftstabet vedr. reduceret tomathøst og at sagsøger på baggrund af rapporten fremsendt til sagsøger af Ammerlaan-Adviensdiensten bv den 17. august 1999 opgjorde driftskravet til et beløb på mere end kr. 6 mio., jf. brev af 3. september 1999 til sagsøgte 1 at sagsøger derimod ikke rettede henvendelse til sagsøgte 2 (eller sagsøgte 3) angående driftstabet vedr. reduceret tomathøst, at JPH-Rådgivning ApS ikke var involveret i opgørelsen af driftstab vedr. reduceret tomathøst, da dette krævede ekspertise inden for gartneridrift, hvilket ikke er JPH-Rådgivning ApS' område, men konsulentfirmaet Ammerlaan-Adviensdiensten bv's område, at der således ikke var grundlag for nogen behandling af sagsøgers driftstab vedr. reduceret tomathøst på mødet den 26. januar 2000, og at der som nævnt heller ikke skete nogen behandling af denne del af driftstabet, at forløbet efter mødet den 26. januar 2000 endvidere dokumenterer, at sagsøger optrådte i overensstemmelse med den opfattelse af det passerede på mødet den 16. januar 2000, som der er redegjort for ovenfor, hvorimod sagsøgte 2 og 3 har ændret standpunkt i forløbet, idet sagsøgers advokat allerede den 28. januar 2000 rettede henvendelse til sagsøgte 2 med det formål, at parterne skulle mødes og aftale det videre forløb angående det syn og skøn, som var nødvendigt, hvilket ikke ville have givet mening, såfremt sagen var blevet forligt på mødet 2 dage før den 26. januar 2000, idet brevet blev fulgt op af sagsøgers advokat bl.a. den 24. februar 1999 idet sagsøgte 2's advokat efter yderligere korrespondance ved brev af 22. marts 2000 specifikt udbad sig en redegørelse for, hvorfor det efter sagsøgers opfattelse var relevant at inddrage sagsøgte 2 og 3 i syns- og skønsforretningen uden at henvise til - hverken i dette brev Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 9

10 eller efterfølgende i forløbet indtil sagens anlæg - at sagsøgte 2 og 3's deltagelse i en syns- og skønssag vedr. motorhavariet var uden betydning allerede som følge af, at der var indgået endeligt forlig den 26. januar 2000 idet dette havde været nærliggende, dels under hensyn til, at sagsøgers advokat allerede i brev af 27. marts 2000 anførte, at»[før årsagen til havariet er endeligt fastlagt, er det ikke muligt at oplyse om og på hvilket grundlag, et ansvar mod Wårtsilä NSD Danmark A/S vil blive gjort gældende«dels under hensyn til, at udenretligt syn og skøn blev iværksat af sagsøger den 14. september 2000 med udtrykkelig angivelse af, at skønssagen skulle afklare, om der kunne rejses krav mod bl.a. sagsøgte 2 og 3 idet syn og skøn herefter blev gennemført over en meget lang periode (på grund af deltagelsen af den tyske underleverandør Schöneweiss & Co. GmbH), der først afsluttedes endeligt ved Benny Yndgaard og Lothar Engels besvarelse af tillægsspørgsmål 9 den 3. juni 2002 uden at sagsøgte 2 eller 3 på noget tidspunkt fremførte det synspunkt, at også driftstabet i anledning af reduceret tomathøst allerede var forligt på mødet den 26. januar 2000; dette anbringende fremkom første gang i advokat Arne Bjerrums svarskrift til landsretten 1373 af 25. oktober 2002 dvs. 2 år og 9 måneder efter mødet den 26. januar (6) Idet det bemærkes, at der er enighed mellem sagsøger og sagsøgte 1 om, at der foreligger et driftstab, som vil være dækningsberettiget under All Risk forsikringen med det beløb, der er anført i påstand 1, såfremt dækningsbegrænsningen i forsikringspolicen under afsnittet»særlige Betingelser For Maskinelt Driftsudstyr«(herefter: Dækningsbegrænsningen) ikke finder anvendelse, jf. disse parters procesaftale gøres det gældende, at Dækningsbegrænsningen ikke finder anvendelse, herunder at Dækningsbegrænsningen efter sin ordlyd ikke kan føre til, at sagsøger nægtes forsikringsdækning, da der henvises til bestemmelser i Totalentreprisekontrakten, som ikke eksisterer, hvorfor sagsøgte 1 bør tilpligtes at yde forsikringsdækning uanset udfaldet af sagen mod sagsøgte 2 og 3, at der, såfremt landsretten finder, at ordlyden må ændres ved fortolkning, må tages udgangspunkt i hovedafsnittet i Dækningsbegrænsningen 1. afsnit under overskriften»særlige Betingelser For Maskinelt Driftsudstyr«, hvoraf følger, at forsikringen dækker, såfremt sagsøgte 2 ikke skal»erstatte eller udbedre [] tab eller skade«[] i henhold til totalentreprisekontrakten«, og at sagsøgte 1 derfor skal yde forsikringsdækning, idet både sagsøgte 2 og 3 er erstatningsansvarlig efter regler om erstatning uden for kontrakt, og idet Dækningsbegrænsningen i hvert fald ikke omfatter den situation, at sagsøger påføres et driftstab som følge af tredjemands (fx sagsøgte 3's) ansvarspådragende forhold, ligesom sagsøgte 1 skal yde forsikringsdækning, såfremt sagsøgte 2 frifindes med den begrundelse, at sagsøgte 2 ikke skal erstatte driftstabet i henhold til Totalentreprisekontrakten. (7) Det gøres gældende, at de sagsøgte skal erstatte sagsøgerens omkostninger til syn og skøn vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen, og at sagsøgte 2 og 3 skal erstatte sagsøgernes omkostninger til syn og skøn vedr. driftstab som følge af reduceret tomathøst, i alt omkostninger til syn og skøn på kr inkl. dansk hhv. tysk moms (beløbet i Euro er omregnet til danske kroner til kurs 750), herunder at der var enighed om, at det var nødvendigt at gennemføre syn og skøn ved Benny Yndgaard og Lothar Engel vedr. årsagen til bruddet på plejlstangen for at opnå en sagkyndig vurdering, der kunne anvendes over for alle parter, at sagsøger har betalt sin andel af disse omkostningerne, der udgør i alt kr ,44 inkl. dansk hhv. tysk moms, jf. Københavns Byrets kendelse af 20. marts 2003 beløbet er sammensat af honorar til Benny Yndgaard på kr inkl. dansk moms og Euro 787,50 inkl. 16% tysk moms at sagsøgte 2 og 3 ikke ønskede at indgå i nogen form for dialog med sagsøger angående driftstabet vedr. reduceret tomathøst, idet sagsøgte 2 og 3 bl.a. bestred under skriftvekslingen, at der overhovedet var lidt et tab vedr. reduceret tomathøst, til trods for, at der både forelå rapporter udarbejdet af hollandske eksperter (Ammerlaan-Adviensdiensten bv... og af danske eksperter (Dansk Erhvervsgartnerforening, ), der klart konkluderede, at den manglende tilførsel af CO2 til drivhusene fra motor nr. 1 i en væsentlig vækstperiode for tomatplanterne (12. april juni 1999) havde reduceret sagsøgers tomathøst for sæsonen 1999 betydeligt, om end vurderingen af den præcise størrelse af reduktionen af tomathøsten måtte bero på et skøn, at det i forhold til sagsøgte 2 og 3 derfor var nødvendigt at gennemføre et yderligere syn ved Jesper Peter Mazanti Aaslyng vedr. størrelsen af den reducerede tomathøst for sæsonen 1999, at det ikke skal tillægges negativ betydning for sagsøger ved omkostningsfastsættelsen, at sagsøger, som et led i en sædvanlig tilskæring af en sag som den foreliggende, har valgt at opgøre sin endelige påstand i overensstemmelse med en syns- og skønserklæring, og at sagsøger har betalt omkostningerne til Jesper Peter Mazanti Aaslyng på kr inkl. moms (8) Det gøres gældende med hensyn til øvrige sagsomkostninger, at disse skal tilkendes under hensyn til værdien af de endeligt nedlagte påstande. «Vedrørende Masnedø Gartneriers rentepåstand er det i det nævnte påstandsdokument endvidere gjort gældende, at denne:» er baseret på rentepåkrav i henhold til rentelovens 3, stk. 2, fremsendt ved brev af 7. november 2001 til de sagsøgtes advokater... og at de sagsøgte ifølge advokat Niels Henrik Nielsens påstandsdokument af 8. januar 2008 og advokat Søren Bachs påstandsdokument af 15. januar 2008 ikke bestrider, at de påstævnte beløb kan kræves forrentet i henhold til renteloven fra denne dato og indtil betaling sker.«tryg Forsikring har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i selskabets påstandsdokument af 8. januar 2008, hvori navnlig følgende anbringender er gjort gældende:» 1. Ad påstanden over for sagsøgeren Sagsøgerens hovedanbringende er, at sagsøgte 1 i henhold til All Risks forsikringen med police nr L62 er forpligtet til at erstatte det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt som følge af motorhavariet den 12. april Sagsøgte 1 bestrider at være forpligtet hertil af - en eller flere af - følgende grunde: 1374 Den nævnte police omfatter driftstab med en dækningsperiode på 12 måneder og en maksimal dækningssum på kr., jf. policens position 4.0., afsnit, Foruden policen gælder almindelige betingelser for All Risks forsikring nr. 642,-201T og dertil hørende tekstforklaring, jf. bestemmelsen om dækningsomfang på policens forside. Af de almindelige betingelser fremgår, at hvis forsikringen omfatter driftstab position 4.0 dækkes inden for dækningsperioden tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med dækningsberettigede fysiske tab eller skader, jf. afsnit 210. Endvidere fremgår det af de almindelige betingelser, at forsikringen ikke dækker driftstab, der ikke er en direkte følge af en dækningsberettiget skade, jf. afsnit 491. Endelig fremgår det af tekstforklaringen, at dækningen giver erstatning ved den nedgang i virksomhedens forventede omsætning af varer Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 10

11 og tjenesteydelser, der er en direkte følge af en dækningsberettiget skade, jf. afsnit Det følger således af både de almindelige betingelser og tekstforklaringen, at sagsøgte 1 kun er forpligtet til at dække det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt, hvis motorhavariet den 12. april 1999 var en dækningsberettiget skade. Policens særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr, der findes i afsnittet om begrænsninger i relation til position 4.0 om driftstabsforsikring, indeholder følgende bestemmelse:»forsikringen dækker ikke begivenheder, der forvolder tab eller skade, som totalentreprenøren Wärtsilä skal erstatte eller udbedre i henhold til totalentreprisekontrakten, herunder «Det følger af bestemmelsen, at skader forvoldt ved begivenheder, som sagsøgte 2 bærer ansvaret for i henhold til totalentreprisekontrakten ikke er dækningsberettigede skader. Sagsøgte 2 har udtrykkeligt»påtage(t) sig garantiforpligtelsen for havariet den 12. april 1999«, jf. sagsøgte 2's telefax af 17. november 1999 til JPH Rådgivning og sagsøgte 2 har derved også anerkendt at bære ansvaret i henhold til totalentreprisekontrakten. Af denne grund er motorhavariet ikke en dækningsberettiget skade, og sagsøgte 1 er derfor heller ikke forpligtet til at erstatte det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt som følge deraf. Det forhold, at henvisningerne i den citerede bestemmelse til totalentreprisekontraktens bestemmelser er forkerte, har ikke nogen indflydelse på forsikringsdækningen. For det første er de forkerte henvisninger udtryk for en simpel lapsus, der er forårsaget af, at police nr L62 er udarbejdet på grundlag af en tidligere police, der henviser til en anden totalentreprisekontrakt For det andet er meningen med bestemmelsen uanset de forkerte henvisninger ganske klart begivenheder, som sagsøgte 2 bærer ansvaret for i henhold til totalentreprisekontrakten, er ikke dækningsberettigede skader. For det tredje er henvisningerne efter bestemmelsens ordlyd ikke udtømmende, men alene eksempler på bestemmelser i totalentreprisekontrakten om garantier mv. Sagsøgte 1 afviser på denne baggrund sagsøgerens anbringende om, at der ved fortolkningen af policen skal ses bort fra bestemmelsen. Policens særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr indeholder endvidere følgende bestemmelse:»all Risks dækningen omfatter således i det første år, medens der er garanti, følgende begivenheder: Andre All Risks begivenheder som Wärtsilä ikke kan gøres erstatningsansvarlig for i henhold til kontrakt eller i øvrigt, «Det følger heraf, at skader forvoldt ved begivenheder, som sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 kan gøres erstatningsansvarlig(e) for i henhold til kontrakt eller i øvrigt, ikke er dækningsberettigede skader. Af skønserklæringen fremgår bl.a., at bruddet (på plejlstangen) er et udmattelsesbrud, som er opstået i plejlstangsmaterialet umiddelbart ved enderne af boltene ved plejlstangens øverste samling, at et udmattelsesbrud - når det er opstået i plejlstangen - må skyldes en fejl ved fremstillingen, at gevindene ved udmattelsesbruddet er i en dårlig kvalitet med et uregelmæssigt profil, hvilket øger risikoen for dannelse af udmattelsesrevner betydeligt, og at de fremstillede gevind har været af dårlig kvalitet, hvilket har medvirket til bruddets opståen. Endvidere fremgår det af konklusionen i den til skønserklæringen knyttede undersøgelsesrapport at bruddet i plejlstangen er et udmattelsesbrud, som er udgået fra gevindet, der er fremstillet i en meget dårlig kvalitet. Endelig fremgår det af den supplerende skønserklæring at der ikke er konstateret yderligere forhold, som kan være årsag til motorhavariet udover de defekte gevind. Motoren, herunder plejlstangen og de defekte gevind, blev fremstillet af sagsøgte 3 i henhold til aftale med sagsøgte 2, der leverede motoren som totalentreprenør, og begge disse sagsøgte kan derfor gøres erstatningsansvarlig(e) for skader forvoldt af bl.a. de defekte gevind. I den forbindelse henvises for sagsøgte 2's vedkommende til totalentreprisekontraktens bestemmelse om garanti og sagsøgte 2's anerkendelse af at bære ansvaret i henhold hertil, jf. ovenfor. Også af denne grund er motorhavariet ikke en dækningsberettiget skade, hvorfor sagsøgte 1 ikke er 1375 forpligtet til at erstatte det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt som følge deraf. Det forhold, at sagsøgte 3 (også) måtte være ansvarlig over for sagsøgeren efter reglerne om ansvar uden for kontrakt, ændrer ikke herved, jf. bestemmelsens ordlyd» i henhold til kontrakt eller i øvrigt, «Endelig har sagsøgeren - i al fald indirekte - påberåbt sig følgende bestemmelser af proceduremæssig karakter i policens særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr:»i tilfælde af en opstået skade gælder følgende fremgangsmåde: Såfremt Wärtsilä skriftligt meddeler forsikringstageren, at Wärtsilä ikke er ansvarlig for skaden, træder anmeldelsen hos TRYG-BALTICA i kraft. TRYG-BALTICA er herefter forpligtet til at dække skaden med regresmulighed overfor Wärtsilä.«(Sagsøgte 1's understregning) Sagsøgte 1 fremhæver, at bestemmelsen ikke sondrer mellem på den ene side en meddelelse om ansvar for skaden, hér motorhavariet, og på den anden side en meddelelse om ansvar for mulige følger deraf, her et eventuelt driftstab. Som nævnt har sagsøgte 2»påtage(t) sig garantiforpligtelsen for havariet- og derved også anerkendt at være ansvarlig for skaden, og sagsøgte 1 er derfor heller ikke i medfør af denne bestemmelse forpligtet til at dække det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt. Sagsøgte 1 afviser således, at bestemmelsen skal fortolkes som postuleret af sagsøgeren Sagsøgte 2 og sagsøgte 3 har i deres svarskrifter under henvisning til anført, at»erstatning for driftstab er endelig afgjort ved forlig den 26/ med betaling af kr ,00«, og gjort gældende, at»sagsøger må respektere dette forlig.«hvis landsretten måtte finde, at der er indgået et bindende forlig mellem på den ene side sagsøgeren og på den anden side sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 til fuld og endelig erstatning af det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt, gøres det gældende, at sagsøgeren derved forsætligt eller af grov uagtsomhed har overtrådt sin forpligtelse til at træffe de til sikring af sagsøgte l's adgang til at gøre regres mod sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 efter omstændighederne nødvendige foranstaltninger, og at sagsøgerens eventuelle krav mod sagsøgte 1 derfor skal begrænses i samme omfang som sagsøgte 1's adgang til at gøre regres mod sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 måtte være blevet begrænset, jf. herved forsikringsaftalelovens 52, stk. 2, 1. punktum. Med hensyn til opgørelsen af det påståede driftstab henvises i det hele til den procesaftale der er blevet indgået mellem sagsøgeren og sagsøgte 1 derom. 2. Ad påstanden over for sagsøgte 2 og sagsøgte 3 Sagsøgte 1 gør gældende, at sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 er erstatningsansvarlig(e) for det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt som følge af motorhavariet den 12. april Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 11

12 Sagsøgte 1 indtræder i det omfang man måtte blive tilpligtet at betale erstatning til sagsøgeren i dennes erstatningskrav mod sagsøgte 2 og sagsøgte 3, jf. erstatningsansvarslovens 22, stk. 1, Sagsøgte 2 og sagsøgte 3 skal derfor friholde sagsøgte 1 som påstået. Hvis landsretten måtte finde, at der er indgået et bindende forlig mellem på den ene side sagsøgeren og på den anden side sagsøgte 2 og/eller sagsøgte 3 til fuld og endelig erstatning af det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt, gøres det gældende, at forliget ikke er bindende for sagsøgte 1 og derfor ikke kan begrænse sagsøgte l's adgang til at gøre regres mod sagsøgte 2 og sagsøgte 3, idet disse var i ond tro herom, hvorved bemærkes, at sagsøgeren havde rejst krav mod sagsøgte 1 om erstatning for det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt, da det påståede forlig blev indgået, hvilket var sagsøgte 2 og sagsøgte 3 bekendt. [Sagsøgte 1] konstaterer ex tuto, at skaden og det driftstab, som sagsøgeren måtte have lidt, er forvoldt ved udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, jf. herved erstatningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 2, og at reglen i samme lovs 19, stk. 1, således ikke gælder. 3. Ad påstanden over for sagsøgte 2»Sagsøgte 1 har betalt kr ,00 (ekskl. moms) for en undersøgelse af plejlstangen hos Teknologisk Institut med henblik på afklaring af årsagen til motorhavariet, jf. faktura fra Teknologisk Institut Undersøgelsen blev rekvireret efter aftale med sagsøgte 2. Som dokumentation herfor henvises til sagsøgte 1's besøgsrapport af 16. april 1999 og Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S' skrivelse af 16. april 1999 til sagsøgte 2 Som en mulig årsag til motorhavariet pegede Teknologisk Institut i en skrivelse af 21. april 1999 til sagsøgeren bl.a. på samme forhold, som det nu gennemførte syn og skøn har vist faktisk var årsagen, nemlig»spændingskoncentration på grund af forkert udformning af gevindprofil«, eller - med andre ord: defekte gevind. Endvidere har sagsøgte 1 betalt kr ,05 (ekskl. moms) for en undersøgelse af en generator hos ABB Service A/S, jf. faktura fra ABB Service A/S Undersøgelsen identificerede skader på generatoren, jf. herved tekstafsnittet i fakturaen, som nødvendigvis måtte afhjælpes inden motoren kunne sættes i drift igen Såfremt undersøgelsen ikke var blevet foretaget, ville der endvidere med overvejende sandsynlighed være indtrådt yderligere skade på generatoren og/eller motoren i øvrigt samt yderligere driftstab. Sagsøgte 1 gør gældende, at sagsøgte 2 i medfør af NLM 94, punkt 52, var forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, at det som en del af denne forpligtelse påhviler sagsøgte 2 at afholde udgifterne til alle undersøgelser, som var nødvendige for at kunne identificere mangler samt derefter afhjælpe disse og eventuelle skader som følge deraf, at undersøgelsen hos Teknologisk Institut bl.a. pegede på fejl i konstruktion eller fremstilling i form af forkert udformning af gevindprofil som en mulig årsag til motorhavariet, at undersøgelsen hos ABB Service A/S identificerede skader på generatoren, som nødvendigvis måtte afhjælpes inden motoren kunne sættes i drift igen, hvorved bemærkes, at der med overvejende sandsynlighed ville være indtrådt yderligere skade på generatoren og/eller motoren i øvrigt samt yderligere driftstab, såfremt undersøgelsen ikke var blevet foretaget, at begge undersøgelser også var nødvendige allerede af den grund, at sagsøgte 2 forud for disse ikke ville vedstå sin forpligtelse til at foretage afhjælpning, og at sagsøgte 2 derfor skal bære udgifterne til de to undersøgelser. Udgifterne til de to undersøgelser udgør i alt kr ,05, hvilket svarer til det i påstanden over for sagsøgte 2 indeholdte beløb. Sagsøgte 2 har bestridt, at»sagsøgte 2's forhold nødvendiggjorde, at de pågældende undersøgelser blev iværksat«. Som dokumentation for, at sagsøgte 2 forud for undersøgelserne ikke ville vedstå sin forpligtelse til at foretage afhjælpning, henvises til advokat Georg Letts telefax af 7. december 1999 til sagsøgte 2 «Wärtsilä Danmark har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i selskabets påstandsdokument af 15. januar 2008, hvori navnlig følgende anbringender er gjort gældende:» I forhold til sagsøgeren. Det gøres gældende: at sagsøgerens erstatningskrav, som angår erstatning for driftstab, er endeligt afgjort ved forlig den 26. januar 2000 med betaling af kr ,00 vedrørende havariet den 12. april 1999 på motor 1 MGK 2, og at sagsøgeren må respektere dette forlig. Yderligere gøres gældende: at sagsøgerens krav på erstatning for driftstab vedrørende el- og tomatproduktion ikke er en produktskade i produktansvarsretlig forstand, og at der for sagsøgerens krav i det hele alene gælder i princippet køberetlige regler, konkret i henhold til den mellem parterne indgåede»totalentreprisekontrakt«reguleret ved kontraktvilkårene, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes Standardforbehold nr. 1/95 og NLM 94, at i henhold til Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes Standardforbehold nr. 1/95, pkt. 10 sammenholdt med pkt. 9, kan der ikke af sagsøgeren, bortset fra mistet elydelse, kræves erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, og at sagsøgte 2 i henhold til NLM 94, pkt. 66, ikke er erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, medmindre der af sagsøgte 2 er udvist grov uagtsomhed, at det bestrides, at sagsøgte 2 har udvist grov uagtsomhed, og hvorved bemærkes, at sagsøgte 2 efter almindelige kontraktsretlige principper ikke hæfter for sagsøgte 3's eventuelle fejl, men alene som sælger er ansvarlig for sagsøgte 3's forhold efter almindelige principper om ansvar for valg af opfyldelsesforanstaltninger efter princippet i Købelovens 43, og at der ikke ved sagsøgte 2's anvendelse af sagsøgte 3 som underleverandør er udvist forhold, som kan tilregnes sagsøgte 2 som grov uagtsomhed, at sagsøgte 2's erstatningsansvar tillige er begrænset i henhold til»service and maintenance agreement«pkt. 10 afslutningsvis til kr ,00 som sagsøgte 2 ubestridt har betalt. Endelig gøres gældende: at i det omfang der findes at bestå produktansvarskrav, kan der ikke støttet på synspunkt om mellemhandlerhæftelse, gøres det af sagsøgeren hævdede krav gældende mod sagsøgte 2, idet sagsøgte 2 i henhold til NLM 94 pkt. 67 (vedrørende produktansvar) ikke er ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I forhold til sagsøgte 1. Det gøres gældende: at sagsøgte 1 i øvrigt ikke ved indtræden i sagsøgerens krav kan opnå bedre retsstilling end sagsøgeren i forhold til sagsøgte 2, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 12

13 at sagsøgte 1herved må respektere det mellem sagsøgeren og sagsøgte 2 indgåede forlig af 26. januar 2000, og at der i øvrigt ikke af sagsøgeren kan gøres yderligere krav gældende mod sagsøgte 2 at sagsøgte 2's eventuelle viden om (af sagsøgte 1 benævnt ond tro) at sagsøgeren ved indgåelse af forlig af 26. januar 2000 havde rejst krav mod sagsøgte 1 i denne forbindelse er uden betydning, da sagsøgte 2 er uden ansvar for varetagelse af sagsøgte 1's interesser i denne sammenhæng Særligt for så vidt angår sagsøgte 1's påstand om sagsøgte 2's betaling af kr ,05 gøres gældende: at sagsøgte 2 ved sin tiltræden af sagsøgte 1's anmodning om undersøgelse af plejlstangen ved Teknologisk Institut ikke herved også har påtaget sig ansvar for betaling af denne udgift at sagsøgte 2 ikke som del af sin afhjælpningsforpligtelse skal afholde udgifter til undersøgelser, som er foranstaltet af sagens øvrige parter, at det bestrides, at yderligere skade ville være indtrådt, såfremt undersøgelser ikke var foretaget, at det bestrides, at sagsøgte 2's forhold nødvendiggjorde, at de pågældende undersøgelser blev iværksat, at sagsøgte 2 ikke skal friholde sagsøgte 1 for omkostninger ved de ensidigt indhentede undersøgelser. SAGSOMKOSTNINGER: I forhold til sagsøgeren. Ved en frifindende afgørelse gøres gældende, at sagsomkostninger til sagsøgte 2 skal udmåles i forhold til en sagsgenstand stor kr ,75 med tillæg af moms, eller kr ,94, som var den af sagsøgeren ved processkrift I nedlagte påstand. Ved en hel eller delvis domfældende afgørelse gøres det gældende, at der ved omkostningsfastsættelsen skal tages hensyn til, at der under retssagen er udvirket en betydelig reduktion af sagsøgerens krav fra oprindeligt kr ,94 ifølge sagsøgerens processkrift I til nu endeligt kr ,00 ifølge sagsøgerens processkrift IV. Det gøres endvidere gældende, at sagsøgeren endeligt må bære skønsomkostningerne til skønsmanden Jesper Masanti Aaslyng, idet der ved den udarbejdede skønserklæring er fastslået at bestå et væsentligt mindre krav for sagsøgeren end oprindeligt påstået. I forhold til sagsøgte 1. Ved en frifindende afgørelse gøres gældende, at sagsøgte 1 til sagsøgte 2 bør pålægges sagsomkostninger i forhold til en sagsgenstand stor kr ,75 med tillæg af moms, eller kr ,94, jfr. friholdelsespåstanden ifølge sagsøgte 1's svarskrift. Ved en domfældende afgørelse gøres gældende, at sagsomkostninger skal udmåles i forhold til kr ,33, som sagsøgte 1's friholdelsespåstand, jfr. procesaftalen med sagsøgeren, er reduceret til, og under hensyntagen til den under retssagen skete betydeligt reduktion af sagsøgte 1's friholdelseskrav. «Wärtsilä Sweden har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det, der er anført i selskabets påstandsdokument af 15. januar 2008, hvori navnlig følgende anbringender er gjort gældende:» I forhold til sagsøgeren. Det gøres gældende: at der ikke for den påberåbte skade i form af driftstab vedrørende el- og tomatproduktion af sagsøgeren kan hævdes ansvar for sagsøgte 3 støttet på produktansvar, idet der ikke er tale om en produktskade i produktansvarsretlig forstand, at der ikke endvidere ikke af sagsøgte 3 er udvist ansvarspådragende adfærd, idet der ikke ved materialevalg, dimensionering, fremstillingsprocessen, kvalitetskontrol eller servicetilsyn efter idriftssættelse, er forhold, der kan tilregnes sagsøgte 3 som uagtsomt, at materialet som plejlstangen var fremstillet af var et metallurgisk forsvarligt valg, at sagsøgte 3 ikke havde skadeserfaringer som kunne begrunde antagelse om risiko for svigt ved fremstilling eller kvalitetskontrol, og at fremstilling og kvalitetskontrol skete på grundlag af den dengang bedst kendte viden, at krav mod sagsøgte 3 alene kan hævdes som et deliktuelt kontraktsafhængigt regresansvar, at erstatningsansvar for sagsøgte 3 herved er begrænset i overensstemmelse med såvel det oprindelige aftalegrundlag mellem sagsøgeren og sagsøgte 2, som efterfølgende aftale ved forlig af 26. januar 2000 om erstatning mellem sagsøgeren og sagsøgte 2, herunder nærmere, at ifølge det oprindelige aftalegrundlag mellem sagsøgeren og sagsøgte 2,»Totalentreprise-kontrakt«af 3. juli 1998 ad»kontraktgrundlag«'pkt. 4 Wärtsilä NSDK's tilbud nr. 0490/ 1 af 28. maj 1998 med tilhørende teknisk specifikation, og dette ad»leveringsbetingelser«og»tilbudsdokumenter«med henvisning til Brancheforeningen for Decentral Kraftvarmes standardforbehold nr. 1/95, og disse standardvilkår pkt. 10, kan der, bortset fra maksimeret erstatning for elydelse, ikke kræves erstatning for hverken direkte eller indirekte tab, henholdsvis at der i henhold til NLM 94 pkt. 66 og 67 ikke kan kræves erstatning for driftstab og andre økonomiske konsekvenstab, at sagsøgeren med efterfølgende aftale ved forlig af 26. januar 2000 har begrænset sit erstatningskrav tillige med virkning i forhold til sagsøgte 3, idet dette forlig, som der ikke af sagsøgeren er taget forbehold for i forhold til sagsøgte 3, i realiteten ganske må sidestilles med en oprindelig af sagsøgeren accepteret ansvarsfraskrivelse i kontraktsgrundlaget mellem sagsøgeren og sagsøgte 2, og at sagsøgeren ikke kan opnå en bedre retsstilling med hævdelse af direkte krav mod sagsøgte 3. I forhold til sagsøgte 1. Det gøres gældende: at sagsøgte 1's regreskrav, der beror på indtræden i sagsøgerens krav mod sagsøgte 3, er underlagt samme begrænsninger som sagsøgerens krav mod sagsøgte 3, idet der herved henvises til de ovenfor anførte anbringender angående sagsøgeren, 1378 at sagsøgte 3's eventuelle viden om (af sagsøgte 1 benævnt ond tro) at sagsøgeren ved indgåelse af forlig af 26. januar 2000 havde rejst krav mod sagsøgte 1 i denne forbindelse er uden betydning, da sagsøgte 3 er uden ansvar for varetagelse af sagsøgte 1's interesser i denne sammenhæng: SAGSOMKOSTNINGER: I forhold til sagsøgeren. Ved en frifindende afgørelse gøres gældende, at sagsomkostninger til sagsøgte 3 skal udmåles i forhold til en sagsgenstand stor kr ,75 med tillæg af moms, eller kr ,94, som var den af sagsøgeren ved processkrift I nedlagte påstand. Ved en hel eller delvis domfældende afgørelse gøres det gældende, at der ved omkostningsfastsættelsen skal tages hensyn til, at der under retssagen er udvirket en betydelig reduktion af sagsøgerens krav fra oprindeligt kr ,94 ifølge sagsøgerens processkrift I til nu endeligt kr ,00 ifølge sagsøgerens processkrift IV. Det gøres endvidere gældende, at sagsøgeren endeligt må bære skønsomkostningerne til skønsmanden Jesper Masanti Aaslyng, idet der ved den udarbejdede skønserklæring er fastslået at bestå et væsentligt mindre krav for sagsøgeren end oprindeligt påstået. I forhold til sagsøgte 1. Ved en frifindende afgørelse gøres gældende, at sagsøgte 1 til sagsøgte 3 bør pålægges sagsomkostninger i forhold til en sagsgenstand stor kr ,75 med tillæg af moms, eller kr ,94, jfr. friholdelsespåstanden ifølge sagsøgte 1's svarskrift. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 13

14 Ved en domfældende afgørelse gøres gældende, at sagsomkostninger skal udmåles i forhold til kr ,33, som sagsøgte 1's friholdelsespåstand, jfr. procesaftalen med sagsøgeren, er reduceret til, og under hensyntagen til den under retssagen skete betydeligt reduktion af sagsøgte 1's friholdelseskrav. «Rettens begrundelse og resultat: Masnedø Gartneriers påstand over for Tryg Forsikring Det følger af afsnit 200 og 491 i de almindelige betingelser, der gælder for Masnedø Gartneriers all risks-forsikring, at forsikringen kun dækker driftstab, der er en direkte følge af en dækningsberettiget skade. Af policens pkt. 4.0 om driftstabsforsikring under overskriften»særlige betingelser for maskinelt driftsudstyr«fremgår bl.a. følgende:»forsikringen dækker ikke begivenheder, der forvolder tab eller skade, som totalentreprenøren Wärtsilä skal erstatte eller udbedre i henhold til totalentreprisekontrakten, herunder bl.a. garantiydelser, jf. paragraf 10, serviceydelser, jf. paragraf 12, elproduktions-garantiydelse, jf. paragraf 8, ændringer jf. paragraf 13, eller andet.«uanset at de ikke-udtømmende henvisninger, der er anført i sidste led i den citerede bestemmelse, tilsyneladende henviser til ikke-eksisterende bestemmelser i totalentreprisekontrakten mellem Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at det mellem parterne er aftalt, at forsikringen ikke dækker skadesbegivenheder, som Wärtsilä Danmark i henhold til totalentreprisekontrakten skal erstatte eller udbedre. Det er ubestridt, at sagsøgerens driftstab skyldtes, at den omhandlede plejlstang gik i stykker, og at der herved den 12. april 1999 opstod skade på kraftværkets motor, der følgelig var ude af funktion i en længere periode. Ved telefax af 17. november 1999 påtog Wärtsilä Danmark sig garantiforpligtelsen for motorhavariet, og Wärtsilä Danmark har i overensstemmelse hermed faktisk udbedret denne skade. Tryg Forsikring er på den baggrund ikke forpligtet til at dække sagsøgerens driftstab. Landsretten tager derfor ikke Masnedø Gartneriers påstand 1 til følge i forhold til Tryg Forsikring. Masnedø Gartneriers påstande over for Wärtsilä Sweden Hverken efter referatet af mødet den 26. januar 2000 mellem Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark eller efter vidneforklaringerne fra Ib Hansen, G. Lorents Sørensen og Mogens Jacobsen er der grundlag for at antage, at der på dette møde skulle være indgået et forlig mellem Wärtsilä Sweden og Masnedø Gartnerier vedrørende driftstabet i anledning af motorhavariet den 12. april Efter skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 3 og 7 og deres besvarelse i tillægserklæringen af 3. juli 2002 lægges det til grund, at det konstaterede brud på den omhandlede plejlstang skyldes, at Wärtsilä Sweden havde fremstillet plejlstangen med gevind af en dårlig kvalitet med en uregelmæssig profil. Ifølge skønsmand Benny Yndgaards forklaring burde profilen i gevindene have været helt jævne, og den uregelmæssige profil kunne eksempelvis skyldes slidt værktøj eller manglende smøring under skæringen af gevindene. Skønsmanden vil dog ikke fastholde, at gevindene burde være efterbehandlet ved såkaldt kolddeformation. Uanset Erik Lindes vidneforklaring om omfattende sikkerhedsforanstaltninger ved fremstillingen af plejlstænger lægges det herefter til grund, at defekten ved den omhandlede plejlstang skyldes svigt ved fremstillingen eller kontrollen af produktet. Som følge heraf anses Wärtsilä Sweden ansvarlig for såvel den tingsskade, som den defekte plejlstang anrettede (motorhavariet), som følgerne af tingsskaden (driftstabet). Det gør herved ingen forskel, at Wärtsilä Sweden har produceret ikke blot plejlstangen, men hele motoren. Wärtsilä Sweden har ikke bestridt, at motorskaden, der skyldtes bruddet på plejlstangen, påførte sagsøgeren et adækvat formuetab af 1379 den påståede størrelse som følge af reduceret vækst ved sagsøgtes tomatproduktion. Selv om der ikke er grundlag for at antage, at det nævnte svigt er udtryk for grov uagtsomhed fra Wärtsilä Swedens side, tager landsretten på den baggrund Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 over for Wärtsilä Sweden til følge. Masnedø Gartneriers påstande over for Wärtsilä Danmark Efter bestemmelsen i NLM 94, pkt. 67, der indgår som en del af totalentrepriseaftalen mellem Masnedø Gartnerier og Wärtsilä Danmark, er sidstnævntes eventuelle produktansvar for Masnedø Gartneriers driftstab i anledning af det leverede begrænset til tilfælde, hvor Wärtsilä Danmark har udvist grov uagtsomhed. Denne begrænsning findes også at måtte gælde for en mellemhandlerhæftelse efter de i retspraksis udviklede retsgrundsætninger om produktansvar. Ifølge skønsmand Benny Yndgaards forklaring var det ikke var muligt for Wärtsilä Danmark at opdage udmattelsesrevnerne på plejlstangen, før bruddet skete. Wärtsilä Danmark findes derfor ikke at have udvist grov uagtsomhed ved at inddrage plejlstangen i den samlede leverance. Landsretten tager på den baggrund Wärtsilä Danmarks frifindelsespåstand over for Masnedø Gartneriers påstande 1 og 2 til følge. Tryg Forsikrings selvstændige påstand over for Wärtsilä Danmark Efter bevisførelsen findes der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Wärtsilä Danmark over for Tryg Forsikring skulle have påtaget sig at betale for undersøgelserne af den omhandlede plejlstang og en generator. Wärtsilä Danmark frifindes derfor for Tryg Forsikrings selvstændige påstand. Tryg Forsikrings friholdelsespåstande Som følge af det, der er anført vedrørende Masnedø Gartneriers påstand over for Tryg Forsikring, bortfalder Tryg Forsikrings friholdelsespåstande mod Wärtsilä Danmark og/eller Wärtsilä Sweden. Sagsomkostninger Sagsomkostningerne fastsættes efter sagens udfald, forløb og omfang som nedenfor bestemt. Det bemærkes herved, at der ved fastsættelsen af de takstmæssige advokatomkostninger, som Masnedø Gartnerier skal betale til Tryg Forsikring og Wärtsilä Danmark, er taget hensyn til, at Masnedø Gartneriers påstand ifølge processkrift I af 18. august 2003 vedrørte et væsentlig højere beløb end det, der var genstand for tvisten ved hovedforhandlingen, og at omkostningsbeløbet til Tryg Forsikring tillige dækker udgifterne til en materialesamling på 19 sider. Det beløb, som Wärtsilä Sweden skal betale til Masnedø Gartnerier i sagsomkostninger, indeholder - ud over et takstmæssigt beløb til dækning af sagsøgerens advokatomkostninger - også et beløb på kr. til delvis dækning af Masnedø Gartneriers udgifter til skønserklæringerne, idet Masnedø Gartnerier selv skal afholde halvdelen af udgiften til erklæringen fra skønsmand Jesper Mazanti Aaslyng, et beløb på kr. for afhjemlingerne i retten, et skønsmæssigt beløb på kr. til delvis dækning af udgifter til ekstrakt og materialesamling samt et skønsmæssigt beløb på kr. til delvis dækning af rets- og berammelsesafgifter Højesterets dom. I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 30. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Poul Søgaard, Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen og Michael Rekling. Påstande Appellanten, Wärtsilä Sweden AB, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af kr. med renter som påstået. Beløbet på kr. er driftstabet vedrørende tomatproduktionen efter fradrag af kr., som er betalt af Wärtsilä Danmark A/S. Indstævnte, Masnedø Gartnerier A/S under konkurs, har påstået stadfæstelse. Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 14

15 Anbringender Wärtsilä Sweden AB - der har anerkendt, at gasmotoren var behæftet med mangler, og er enig i Masnedø Gartneriers opgørelse af driftstabet - har anført, at der ikke bestod noget kontraktforhold mellem parterne. Et eventuelt krav mod selskabet kan derfor alene hvile på deliktsregler. Årsagen til, at motoren havarerede, var en mangel ved plejlstangen, der var en komponent i motoren. Der er derfor tale om»selvbeskadigelse«, der ikke kan føre til ansvar efter de i praksis udviklede regler om produktansvar, men alene kan gøres gældende som en mangel mod Wärtsilä Danmark A/S som sælger. Der er ikke sket skade på andet end selve gasmotoren, heller ikke på tomatplanterne. Tabet i form af langsommere produktion eller ringere udbytte af tomatproduktionen er således et driftstab. Der er endvidere ikke grundlag for at gøre et ansvar gældende ved et direkte krav mod Wärtsilä Sweden, navnlig da Wärtsilä Danmark i enhver henseende har levet op til kontraktansvaret og herunder sørget for vederlagsfri reparation af motoren. I de tilfælde, hvor et direkte krav er blevet anerkendt, har der været tale om særlige retsområder, og i sådanne tilfælde har krav kun kunnet gøres gældende under særlige betingelser og aldrig for driftstab. Wärtsilä Sweden har ikke handlet uagtsomt i forbindelse med produktionen af plejlstangen, og efter tidens viden var der ikke reel mulighed for at opdage fejlen ved kontrol Masnedø Gartnerier A/S under konkurs har anført, at Wärtsilä Sweden som producent af gasmotoren er erstatningsansvarlig over for Masnedø Gartnerier efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar. Plejlstangen må betragtes som en adskillelig del af gasmotoren, hvilket blandt andet understøttes af, at den defekte plejlstang blev udskiftet med en ny. Skaden på gasmotoren kan derfor betragtes som et»komponenttilfælde«, der er omfattet af produktansvarsreglerne. Hvis Højesteret finder, at selve havariet af gasmotoren ikke kan henføres under disse regler, må den manglende tilførsel af CO 2 til tomatplanterne som følge af havariet i hvert fald betragtes som en skade, som kan kræves erstattet efter produktansvarsreglerne. Wärtsilä Sweden har endvidere handlet ansvarspådragende over for Masnedø Gartnerier efter den almindelige culparegel i overensstemmelse med principperne om direkte krav. Wärtsilä Swedens levering af gasmotoren må betragtes som en professionel entrepriselignende ydelse, idet selskabet selv designede motorerne, fastlagde de fysiske dimensioner, ydeevne, fremstillingsproces m.v. og selv valgte og indkøbte de komponenter og komponentdele, der skulle anvendes til fremstillingen af motorerne. Af skønsmændenes forklaringer fremgår, at plejlstangens gevind var fremstillet i en meget dårlig kvalitet, og det kan lægges til grund, at Wärtsilä var bekendt med, at der var et problem med denne type plejlstænger. Wärtsilä Sweden har derved begået en faglig fejl efter generelle standarder, således at Masnedø Gartnerier er berettiget til at rette sit krav direkte mod selskabet. forårsagede, var således en skade på selve produktet (selvbeskadigelse ) og må dermed anses som et udslag af en køberetlig mangel ved motoren og ikke som en produktskade på motoren, jf. princippet i produktansvarslovens 2, stk. 2, sidste pkt. Driftstabet vedrørende el- og tomatproduktionen kan derfor ikke kræves erstattet af Wärtsilä Sweden efter de i retspraksis udviklede regler om produktansvar. Havariet på gasmotoren og den heraf manglende tilførsel af CO 2 til tomatplanterne påførte ikke planterne nogen fysisk skade, og Masnedø Gartneriers tab i form af mistet høstudbytte fra tomatproduktionen kan derfor heller ikke kræves erstattet som en produktskade på planterne. Højesteret finder endvidere, at der efter karakteren af fejlen ved Wärtsilä Swedens fremstilling af plejlstangen og omstændighederne i øvrigt ikke er grundlag for i medfør af dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt at pålægge selskabet at dække det driftstab, som skaden på gasmotoren medførte. Højesteret frifinder herefter Wärtsilä Sweden AB. Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for landsret og Højesteret med kr. og af retsafgift for Højesteret med kr., i alt kr. Thi kendes for ret: Wärtsilä Sweden AB frifindes. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Masnedø Gartnerier A/S under konkurs inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale kr. til Wärtsilä Sweden AB. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a. 1. U H, U H, Børge Dahl: Produktansvar (1973), s. 22, 145, 149f., 157f., 163ff., 172f. og 458ff., Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder - professionsansvar og produktansvar (2004), s. 158 og 160ff., Spleth i U 1962B.230, John Peter Andersen i U 1994B.1 og U 1998B.299, og Mads Bryde Andersen og Lookofsky: Lærebog i Obligationsret, 2. udg. (2005), s. 424ff. 2. U H, U H, U H, U H, Gomard: Obligationsret, 1. del, 4. udg. (2006), s. 200ff., Vibe Ulfbeck: Kontrakters relativitet (2000), s. 186, 243, 259, 307 og 320, samme: Erstatningsretlige grænseområder (2004), s. 159 og 172, og Hans Henrik Edlund i U 2006B.173. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Masnedø Gartnerier A/S under konkurs kan kræve erstatning af Wärtsilä Sweden AB, som havde produceret den pågældende gasmotor, for tab vedrørende el- og tomatproduktionen som følge af havariet på motoren. Der er ikke noget kontraktforhold mellem gartnerierne og Wärtsilä Sweden, og konkursboets krav støttes dels på de i retspraksis udviklede regler om produktansvar, dels på dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. Efter skønsmændenes svar lægger Højesteret til grund, at bruddet på plejlstangen skyldtes, at et gevind i stangen var defekt. Wärtsilä Sweden havde udført gevindet og indføjet plejlstangen i gasmotoren i forbindelse med produktionen af denne, og plejlstangen indgik dermed som en del af det produkt, som Masnedø Gartnerier købte af Wärtsilä Danmark A/S. Det havari på motoren, som bruddet på plejlstangen Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 15

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING

DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING 6. MARTS 2014 DOM OM BEGREBET DATA FORSIKRINGSSELSKABETS VEJLEDNINGSPLIGT VED TEGNING En ny dom bidrager til fortolkningen af erhvervsløsøreforsikringens vilkår om, at data på elektroniske medier kun dækkes,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger 526.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. DOM Afsagt den 29. november 2013 i sag nr. BS 10H-3919/2012: Anker Hansen & Co. A/S Kaløvej 3 3600 Frederikssund mod Tryg Garantiforsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere