Resultatrevision 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2014"

Transkript

1 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk, medmindre andet er anført. Tallene i jobindsats.dk er levende, dvs. tallene bliver opdateret bagud, hvis der sker ændringer i indberetningerne. Hvis der sker ændringer i nulpunkterne for 2012, bliver målene for december justeret tilsvarende. Hvor tæt målene kan opdateres er afhængig af jobindsats.dk, og derfor bliver målene afrapporteret med de senest opdaterede og tilgængelige tal inden for det aktuelle kvartal. Tallene for mål 1, mål 4 og mål 5A er ikke tilgængelige for på jobindsats.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) arbejder på at etablere en ny måling for mål 1 (uddannelsesgrad), der kan anvendes til den løbende opfølgning. Ydermere har STAR også sat målingerne for samarbejdsgrad (mål 4) og antallet af virksomheder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser (mål 5A) i bero. Baggrunden herfor er Erhvervsstyrelsens modernisering af CVRregistret. Vi afventer fortsat, at denne data bliver tilgængelig. Ydermere er tallene, der beskriver brugen af virksomhedsnære redskaber samt aktivitetsgraden for a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, end ikke opdateret for december måned. Den senest tilgængelige opdatering benyttes. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Forudsætninger Målene i Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan blev fastlagt før kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni. Kontanthjælpsreformen gav en række ændringer af kontanthjælpsområdet, og nogle af ændringerne har haft direkte betydning for målene i beskæftigelsesplanen: Ydelsen, kontanthjælp, blev delt i to ydelser: Kontanthjælp og uddannelseshjælp fordelt efter alder og erhvervskompetencegivende uddannelse. Match-kategorisering ophørte, og visitationskategorier blev indført pr. 1. januar. Dette medførte ændringer af målene 5A, 6A, 6B, 7B, 7C og 7D. Fordelingen af borgerne i de nye rammer var svær at forudsige, og derfor er der i højere grad end ved de andre målsætninger tale om skønsmæssige vurderinger. Det kan derfor have en konsekvens for opfyldelsen af disse mål. 1

2 Indholdsfortegnelse Mål 1: Unge i uddannelse... 3 Mål 2: Færre på førtidspension... 4 Mål 3: Langtidsledighed begrænses... 6 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder... 9 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 6: En høj aktiveringsgrad Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager

3 Mål 1: Unge i uddannelse Mål 1 Nulpunkt Status Mål jan-dec Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december (år til dato) være på 26,0 pct., svarende til en stigning på 3,7 procentpoint fra december 2012 til december. - Stigning på 3,7 pct. point ,0 pct. Bemærk: For mål 1 har der ikke været opdaterede data tilgængelige på jobindsats.dk siden afrapporteringen på 2. kvartal. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at det af tekniske årsager ikke har været muligt at sikre validiteten af målingen. Styrelsen har udmeldt, at de arbejder på at etablere en ny måling, men denne er endnu ikke kommet. Vurdering af målopfyldelse Jobcentret prioriterer indsatsen over for unge meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når den bliver mulig at måle. 3

4 Mål 2: Færre på førtidspension Mål 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 126 personer i december (rullende år), svarende til et fald på 14,0 pct. fra december 2012 til december. Nulpunkt dec 2012 Status December - Fald på -73 pct. 146 personer 39 personer (fald på -107 personer) Mål dec Fald på 14 pct. 126 personer Målopfyldelse Jobcenter Hvidovre har opfyldt målet om at begrænse tilgangen til førtidspension med 14 pct. fra december Fra og med december og et år tilbage var tilgangen til førtidspension på 39 personer, hvilket er fald på 107 personer siden december 2012, svarende til et fald på 73 pct. 4

5 Uddybende forklaring Figur 1 viser tilgangen til førtidspension december 2012 til december sammenholdt med målet. Generelt set har tilgangen været faldende. Fra december 2012 til marts steg tilgangen kortvarigt fra 146 personer til 169 personer, hvorefter tilgangen er faldet markant frem til marts. Siden marts og frem til december har niveauet været relativt stabilt, dog med et fald på 10 fra juni til december.. Stigningen i starten af kan have en sammenhæng med et øget antal ansøgninger om førtidspension pga. kendskab til den kommende reform på området ved årsskiftet. Figur 1: Tilgang til førtidspension (ministermål) Tilgangen til førtidspension det seneste år (ministermål) dec mar jun sep dec Mål dec jun sep dec Hvidovre 20 0 Vurdering af målopfyldelse Målet for tilgangen til førtidspension i er med stor overbevisning opfyldt. 5

6 Mål 3: Langtidsledighed begrænses Mål 3 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 336 personer (antal personer) i december, svarende til et fald på 19,0 pct. Nulpunkt dec 2012 Status December Mål dec - Fald på -11,6 pct. Fald på 19,0 pct. 415 personer 367 personer (fald på -48 personer) 336 personer Målopfyldelse Udviklingen i antallet af langtidsledige i Jobcenter Hvidovre er faldet med 48 personer fra december 2012 til december, svarende til et fald på 11,6 pct. Målet om et fald på 19 pct./ til 336 personer i december er ikke opfyldt. 6

7 Uddybende forklaring Figur 2 viser udviklingen i antallet af langtidsledige sammenholdt med målet. Antallet af langtidsledige har været faldende i starten af fra 415 personer i december 2012 til 351 personer i april. I resten af samt i har antallet svunget mellem 345 og 397 langtidsledige for i december at lande på 367 antal langtidsledige. Figur 2: Antal langtidsledige (ministermål) Antal langtidsledige personer (ministermål) dec mar jun sep dec jun sep dec Mål dec Hvidovre

8 Figur 3 viser andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer (ledige inkl. aktiverede) sammenlignet med udvalgte kommuner på Vestegnen i Københavnsområdet. Figuren viser, at Hvidovre i december har den næstlaveste andel langtidsledige med 30,6 pct. mod et gennemsnit i vestegnskommunerne på 34,5 pct. Det er Rødovre Kommune der med 29,6 pct. langtidsledige har den laveste andel. Figur 3: Andel langtidsledige Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer 40,5 30,6 34,2 32,4 31,2 36,6 29,6 36,8 Hvidovre Albertslund Brøndby Glostrup Høje-Tåstrup Ishøj Rødovre Vallensbæk Vurdering af målopfyldelse Hvidovre Kommune har begrænset antallet af langtidsledige med 48 personer siden december 2012, men det er ikke tilstrækkeligt til at opfylde målet om at begrænse antallet af langtidsledige til

9 Mål 4: Styrket samarbejde med virksomheder Mål 4 Nulpunkt Status Mål Jan-dec Bemærk: Der er ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Vi afventer fortsat at data for målet bliver tilgængelig. Samarbejdsgraden med virksomhederne skal stige til 38,0 i december (år til dato), svarende til en stigning på 2,2 pct. fra december 2012 til december. - Stigning på 2,2 pct pct. Vurdering af målopfyldelse Jobcentret prioriterer virksomhedsindsatsen meget højt og forventer derfor at leve op til målsætningen, når det bliver muligt at måle. 9

10 Mål 5: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 5 Nulpunkt Status December En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: 5A. Jobcenter Hvidovre vil understøtte, at antallet af virksomheder i kommunen (med mere end to ansatte), som har dagpenge-, uddannelseshjælp eller kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud øges til 202, svarende til en stigning på 20 pct. fra december 2012 til december. 5B. Jobcenter Hvidovre vil gennemføre mindst 3 kampagner. - Mål dec Stigning på 20 pct. 202 personer kampagner Bemærk: For mål 5A er der ikke opdaterede data tilgængelig fra, da målet er sat i bero af jobindsats.dk på grund af en modernisering af CVR-registret. Forvaltningen afventer fortsat, at omlægningen af data er gennemført, så afrapportering på dette mål kan genoptages. Målopfyldelse Delmål 5B er opfyldt. Tre virksomhedsrettede kampagner er blevet gennemført: 1. Jobcentrets fleksgruppe har gennemført en kampagne foretaget hvor 200/250 virksomheder er blevet kontaktet. 2 Jobcentrets virksomhedsteam har haft en kampagne med tilvejebringelse af nytteindsats rettet mod offentlige arbejdsgivere. 3. I hele har jobcentret haft en fleksjobambassadør ansat, og har herved tilført flere ressourcer til området. 10

11 Mål 6: En høj aktiveringsgrad Mål 6 Jobcenter Hvidovre vil sikre en høj aktiveringsgrad: 6A. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 35 pct 6B. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 30 pct. Status December Mål dec 31,70 35 pct. 27,30 30 pct. 6C. Kontanthjælp, jobparat: 35 pct. 25,00 35 pct. 6D. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 30 pct. 17,70 30 pct. 6E. A-dagpenge: 20 pct. 15,90 20 pct. Målopfyldelse 1 ud af 6 delmål er opfyldt. Aktiveringsgraden for alle uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp er i december på 31,7 pct. mod målet på 35 pct. Mål 6A er således ikke opfyldt. Aktiveringsgraden for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er 27,3 pct. i december mod målet på 30 pct. Mål 6B er således ikke opfyldt. Delmål 6C og 6D er heller ikke opfyldt. Aktiveringsgraden er på hhv. 25,0 pct. for jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål 35 pct.) og 17,7 pct. for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (mål 30 pct.). Aktiveringsgraden for a-dagpenge modtagere er i december på 15,9 pct. mod målet på 20 pct. Mål 6E er således ikke opfyldt. Den seneste tilgængelige måling på jobindsats for mål 6F er for oktober, hvorfor det også er aktiveringsgraden for denne måned, tallet på 20,65 pct. udtrykker. Tallet ligger så meget over målet på 8 pct. at målet med stor sandsynlighed også vil være opfyldt, når tallene for december kommer. 6F. Sygedagpenge: 8 pct. (inkl. delvis genoptaget arbejde). Oktober 20,65 8 pct. OBS. 6F er tal for oktober. Det er de seneste opdaterede 11

12 Uddybende forklaring Figur 4 viser udviklingen for aktiveringsgraden for mål 6A og 6B, uddannelsesparate og aktivitetsparate personer på uddannelseshjælp og målet for december. Ydelsen er ny, og derfor er der kun data for. Overordnet set har udvikling i været positiv, men i december når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 4: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp Mål 6A og 6B: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp ,0 30,0 jan-14 17,8 17,1 jun-14 24,8 23,8 22,6 21,1 sep-14 27,1 18,7 dec-14 31,7 27,3 Uddannelsesparate Mål uddannelsesparate Aktivitetsparate 5 0 jan-14 feb-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Mål aktivitetsparate 12

13 Figur 5 viser udviklingen for aktiveringsgraden for mål 6C og 6D, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Selvom visiteringskategorierne er fra januar, så er der data tilgængeligt fra december Opdelingen i visitationskategorierne er derfor behæftet med en vis statistisk usikkerhed i perioden fra før. I har aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere for de fleste måneder ligget mellem 23 pct. og 27 pct., med undtagelse af juli måned, hvor aktivitetsgraden var på 19,4 pct. Aktivitetsgraden for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er gennem generelt steget, men er dykket fra juni til juli og fra november til december. I december når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de jobparate eller de aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. Figur 5: Aktiveringsgrad for uddannelseshjælp dec-12 38,5 mar-13 38,1 21,5 22,4 jun-13 38,8 19,5 Mål 6C og 6D: Aktiveringsgrad for kontanthjælp sep-13 36,9 21 dec , ,4 jun-14 23,2 15,7 35 sep ,7 dec ,4 17,7 Jobparat Mål jobparat 10 5 Aktivitetsparat 0 Mål aktivitetsparat 13

14 Figur 6 viser udviklingen for aktiveringsgraden for mål 6E og 6F, a-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Bemærk, at aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere kun er opdateret til og med oktober. For a-dagpengemodtagere gør det sig gældende, at aktiveringsgraden har været meget svingende siden december 2012, hvilket i høj grad er konjunkturbestemt. Det viser sig i fald ved årsskiftet fra december 2012 til januar og december til januar. Derudover er der et fald i aktiveringsgraden i sommerperioderne fra 18,7 pct. i juni til 11,9 pct. i august, og fra 17,7 pct. i juni til 12,6 pct. i august. I december når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for aktiveringsgraden af a-dagpengemodtagere. I forhold til mål 6F om aktiveringsgraden for sygedagpenge (inkl. delvis genoptaget arbejde) så viser figur 6, at aktiveringsgraden i hele perioden fra december 2012 til december har været over dobbelt så høj som målet på 8 pct. i december. I oktober (som er den senest tilgængelige opdatering) er aktiveringsgraden på 20,7 pct. Aktiveringsgraden er særligt steget fra 19,4 pct. i januar til 27,0 pct. april, hvorefter den har været let faldende igen. Den høje målopfyldelse i forhold til målet kan have en sammenhæng med opgørelsesmetoden, der inkluderer delvist genoptaget arbejde i aktiveringsgraden. Delvist raskmeldte udgør således 11,7 pct. af alle sygedagpengemodtagere i oktober, mens andelen af aktiverede udgør 8,9 pct. Figur 6: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge mar-13 25,2 dec-12 22,0 21,1 19,9 Mål 6E og 6F: Aktiveringsgrad for a-dagpenge og sygedagpenge jun-13 26,0 18,7 sep-13 22,6 14,5 dec-13 22,3 17,8 24,5 14,5 jun-14 27,1 17,7 sep-14 20,0 14,7 20 dec-14 15,9 8,0 A-dagpenge Mål a-dagpenge Sygedagpenge Mål sygedagpenge 0 14

15 Vurdering af målopfyldelse Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen så er målene for aktiveringsgraden fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 6A-6D. Det er ikke lykkedes Jobcenter Hvidovre at opfylde målene 6A 6D. Jobcenter Hvidovre har ikke kunne opfylde de ambitiøse målsætninger, men har generelt for målene 6A-6D for januar til december samlet haft en overordnet fremgang i aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden lever ikke op til målsætningerne, hvortil noget af forklaringen kan tilskrives reformerne, og at flere borgere overgår til arbejde i stedet for at starte i aktivering. Mål 6E er (med største sandsynlighed) opnået. 15

16 Mål 7: Virksomhedsnære redskaber Mål 7 Jobcenter Hvidovre vil sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. Status december Mål dec 7A. A-dagpenge: 63 pct. 58,68 63 pct. Målopfyldelse 2 ud af 6 delmål er opfyldt. Den seneste tilgængelige måling på jobindsats for mål 7A er for november, hvorfor 58,68 pct. udtrykker brugen af virksomhedsnære redskaber i november, hvor målet altså ikke er opfyldt. Det er usikkert om målet er opfyldt i december. I forløb med uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp anvendes virksomhedsnære redskaber i 45,0 pct. af forløbene mod målet om 60 pct. i december. Mål 7B er således ikke opfyldt. 7B. Uddannelseshjælp, uddannelsesparate og åbenlyse uddannelsesparate: 60 pct. 45,0 60 pct. I forløb med aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp anvendes virksomhedsnære redskaber i 19,2 pct. af forløbene mod målet om 35 pct. i december. Mål 7C er således ikke opfyldt. 7C. Uddannelseshjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 19,2 35 pct. 7D. Kontanthjælp, jobparat: 60 pct. 73,6 60 pct. I forløb med jobparate kontanthjælpsmodtagere anvendes virksomhedsnære redskaber i 73,6 pct. af forløbene mod målet om 60 pct. i december. Mål 7D er således opfyldt. 7E. Kontanthjælp, aktivitetsparat: 35 pct. 7F. Sygedagpenge: 13 pct. (delvis genoptaget arbejde) 7A: Tal for november, 7F: Tal for oktober 23,4 35 pct. 13,3 13 pct. I forløb med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere anvendes virksomhedsnære redskaber i 23,4 pct. af forløbene mod målet om 35 pct. i december. Mål 7E er således ikke opfyldt. Den seneste tilgængelige måling på jobindsats for mål 7F er for oktober, hvorfor 13,3 pct. udtrykker brugen af virksomhedsnære redskaber i oktober, hvor målet altså er opfyldt. Det er usikkert om målet er opfyldt i december. 16

17 Uddybende forklaring Figur 7 illustrerer delmål 7B og 7C om andelen af personer på uddannelseshjælp i en virksomhedsrettet indsats og målet for december. I december når Jobcenter Hvidovre ikke over eller på niveau med målet for hverken de uddannelsesparate eller de aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp. Figur 7: Virksomhedsrettet indsats for uddannelseshjælp Mål 7B og 7C: Uddannelseshjælp 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 jan-14 37,5 jan-14 11,6 43,9 20,4 jun-14 49,2 jun-14 22,2 60,0 sep-14 50,0 dec-14 45,0 sep-14 21,7 35,0 dec-14 19,2 Alle uddannelsesparate Mål uddannelsesparate Aktivitetsparat Mål aktivitetsparat 0,0 jan-14 feb-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 17

18 I figur 8 er udviklingen for den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere illustreret. Udviklingen for job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er usikker frem til januar. Fra januar til februar var andelen af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i en virksomhedsrettet indsats stabil på 75 pct., mens andelen af de aktivitetsparate steg fra 38,3 pct. til 42,4 pct. i februar. Begge er over målet for december. Udviklingen for de jobparate har været stabil frem til maj, mens den har været faldendee for de aktivitetsparate, hvor kurven falder en lille smule under målsætningen. Fra juli til december har udviklingen for både jobparate- og aktivitetesparate været faldende. Således anvendes de virksomhedsnære redskaber i december hos 23,4 pct. af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager, og lever altså ikke op til målet om 35 pct., og hos 73,4 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er 13,4 procentpoint over målet på 60 pct. Figur 8: Virksomhedsrettet indsats for kontanthjælp 90,0 80,0 70,0 60,0 dec-12 64,7 mar-13 61,8 jun-13 64,2 sep-13 58,7 Mål 7D og 7E : Kontanthjælp dec-13 57,9 80,4 jun-14 85,1 sep-14 75,9 dec-14 73,6 60,0 Jobparat 50,0 40,0 30,0 dec-12 38,1 mar-13 34,7 jun-13 28,8 sep-13 30,0 dec-13 25,5 42,6 jun-14 36,4 sep-14 29,1 35,0 dec-14 23,4 Mål jobparat Aktivitetsparat 20,0 10,0 Mål aktivitetsparat 0,0 18

19 Figur 9 viser udviklingen for sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere (mål 7A og 7F). Grafen er opdateret med tal for de senest tilgængelige måneder, hvilket er november for a-dagpenge og oktober for sygedagpenge. Udviklingen for sygedagpenge har i perioden mellem december 2012 og juni ligget mellem 15,7 pct. og 17,9 pct. i juni. Herefter er den faldet til 13,3 pct. i oktober. Niveauet er over målet for december, og tallene for december forventes ligeledes også at ligge over målet. Figur 9: Virksomhedsrettet indsats for a-dagpenge og sygedagpenge 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 dec-12 63,6 dec-12 16,0 mar-13 50,9 mar-13 15,7 jun-13 56,0 jun-13 17,3 Mål 7A og 7F: A-dagpenge og sygedagpenge sep-13 56,0 sep-13 16,1 dec-13 59,4 dec-13 16,0 64,0 16,4 jun-14 62,9 sep-14 64,6 jun-14 17,8 sep-14 okt-14 13,0 13,3 Nov-14 58,7 63,0 13,0 A-dagpenge Mål A-dagpenge Sygedagpenge Mål sygedagpenge 0,0 Hos a-dagpengemodtagere har andelen med en virksomhedsrettet indsats været mere svingende. Således er andelen faldet fra december 2012 (63,6 pct.) til marts (50,9 pct.), hvorefter den steg til over målsætningen i juli (68,8 pct.). Herefter har andelen været stabil på lige under de 60 pct., fra september til februar, hvorefter kurven har været mere svingende omkring de 60 pct. for så at ende på 58,7 pct. i november. Målet for december er altså ikke nået i november, men målet forventes opfyldt i december. Vurdering af målopfyldelse Som nævnt under forudsætninger for afrapporteringen er målene fastsat før kontanthjælpsreformen, hvilket særligt har betydning for delmålene 7B-7E. Målene 7B og 7C, der fra de første målinger fremstod som værende endog meget ambitiøse, er ikke opfyldt. Mål 7D er opfyldt overbevisende, mens mål 7E ikke er nået. Målene 7A og 7F er der usikkerhed om, hvor vidt er opfyldt i december. 19

20 Mål 8: Begrænse langvarige sygedagpengesager Mål 8 Jobcenter Hvidovre vil begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 8A. Andelen af forløb over 26 uger må max udgøre 36 pct. af det samlede antal forløb 8B. Andelen af sager over 52 uger må max udgøre 14 pct. af det samlede antal sager Nulpunkt dec Status 52 Mål dec 36,4% 34,8% 36 pct. 14,5% 16,7% 14 pct. Målopfyldelse Mål 8A er opfyldt, idet andelen af forløb over 26 uger udgør 34,8 pct. i uge 52. Mål 8B er ikke nået. Sager over 52 uger udgør i uge 52 16,7 pct. af det samlede antal sager mod et mål på 14 pct. 20

21 Uddybende forklaring Figur 10 viser udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 26 og 52 uger sammenholdt med målet. Figur 10: Langvarige sygedagpengesager 50,0% 45,0% 1 40,0% 36,4% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 13 40,2% 26 41,1% 14,5% 14,4% 14,6% ,8% 35 16,1% 39 Langvarige sygedagpengesager ,6% 48 14,5% ,0% ,5% 15,8% 15,0% ,4% 35 18,7% ,8% 36% 48 16,7% 14% 52 Andel sager over 26 uger Mål for sager over 26 uger Andel sager over 52 uger Mål for sager over 52 uger Fra uge 1 til uge 22 i har andelen af sager over 26 uger været stigende fra 36 pct. i uge 1 til 45 pct. i uge 22 i. Dernæst er den faldet en smule frem til uge 26 og siden steget til 45 pct. i uge 35. I resten af faldt andelen. I frem til uge 29 steg andelen til 41,4 pct. Herfra er den faldet til 34,8 pct. i uge 52, og bevæger sig således under målsætningen. Målet 8a er herved opfyldt. Andelen af sager over 52 uger er steget med 2,3 pct. point fra uge 1 i til uge 35, hvor den nåede den største andel i på 16,8 pct. Herfra faldt andelen til at udgøre 13,5 pct. i uge 48, hvorefter den i har ligget mellem 14 pct. og 15 pct, indtil august og september, hvor andelen steg til 18,7 pct. i uge 39, for herefter at falde til 16,7 i uge 52. Jobcentret har generelt ligget tæt på målsætningen af mål 8b, men det blev ikke opfyldt i uge 52. Vurdering af målopfyldelse På trods af de nye forlængelsesmuligheder, som Sygedagpengereformen har medført, har Jobcentret indfriet mål 8A. Mål 8B er ikke indfriet. 21

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014

Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 214 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 214 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked Jobcentret - Sekretariatet Sagsbehandler: Niels Korsgaard Andersen Sagsnr. 15.00.00-P20-1-13 Dato: 29.09. Opfølgning på strategiske mål og resultatmål Beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Syddjurs Kommune Resultatrevision Indledning Formålet med Resultatrevisionen er at give et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser i jobcenteret i Syddjurs Kommune i forhold til de

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere