Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes."

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGER Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy Power A/S, FRA Vattenfall A/S, Odense Renovationsselskab A/S, Affald Plus, KARA/Novoren I/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, Kerteminde Forsyning A/S og Affaldssamarbejdet FAKS OVER Energitilsynet afgørelse af 28. marts 2011 OM betaling af godtgørelse for opførelse af et affaldsforbrændingsanlæg NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge NÆVNETS AFGØRELSE Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes. Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy Power A/S og Vattenfall A/S v/advokat Per Hemmer v/advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun Advokatfirma (herefter kraftvarmeværket) har ved klage af 19. april 2011 indbragt Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 for Energiklagenævnet. Ved klage af 20. april 2011 har Renovationsselskab A/S, Affald Plus, KA- RA/Novoren I/S, Nyborg Forsyning og Service A/S, Kerteminde Forsyning A/S og Affaldssamarbejdet FAKS v/advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater (herefter affaldsleverandørerne) endvidere indbragt Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 for Energiklagenævnet. Fjernvarme Fyn A/S v/advokat Katrine Møller Jacobsen, Holst Advokater, har telefonisk gjort gældende overfor Energiklagenævnet, at Fjernvarme Fyn er part i indeværende sag. Baggrunden herfor er, at Fjernvarme Fyn aftager varme fra både Odense Kraftvarmeværk og Fynsværket.

2 Ved den påklagede afgørelse fandt Energitilsynet bl.a., at betalingen af en godtgørelse fra kraftvarmeværket til Fynsværket A/S er en særomkostning, som fordeles til affaldssiden, før fællesomkostningerne i kraftvarmeværket opgøres og fordeles mellem affalds- og varmesiden. Herefter beregnes kraftvarmeværkets omkostningsbestemte varmepris, jf. varmeforsyningslovens 1 20, stk. 1, jf. elforsyningslovens 2 75, stk. 3. Der er redegjort nærmere for indholdet af Energitilsynets afgørelse nedenfor under afsnittet Den påklagede afgørelse. Klagerne behandles i Energiklagenævnet under følgende journalnumre: Odense Kraftvarmværk A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), DONG Energy Power A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), Vattenfall A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), Odense Renovationsselskab A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), Affald Plus (Energiklagenævnets journalnummer ), KARA/Novoren I/S (Energiklagenævnets journalnummer ), Nyborg Forsyning og Service A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), Kerteminde Forsyning A/S (Energiklagenævnets journalnummer ), og Affaldssamarbejdet FAKS (Energiklagenævnets journalnummer ). Side 2 af 22 Klagerne behandles samlet i denne afgørelse under journalnummer Sagens baggrund Odense Kommune og affaldsleverandørerne etablerede i 1993 et affaldsforbrændingsanlæg (Odense Kraftvarmeværk) til håndtering af kommunens affald. Affaldsforbrændingsanlægget blev etableret i samme forsyningsområde som Fynsværket A/S 3. Fynsværkets blok 7 blev sat i drift i 1993, og værket havde kapacitet nok til at forsyne varmekunderne med varmt vand. Etableringen af affaldsforbrændingsanlægget betød derfor, at Fynsværket ville opleve et fald i salget af varmt vand med mindre indtjening til følge. Det var en politisk forudsætning for etableringen af affaldsforbrændingsanlægget, at denne 1 Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010 med senere ændringer. 3 Fynsværket A/S ejes af Vattenfall A/S. Fynsværket har tidligere været ejet af Elsam A/S (nu Dong Energy Power A/S).

3 ikke måtte medføre en stigning af Fynsværkets salgspriser. Det blev derfor aftalt, at affaldsleverandørerne skulle betale en godtgørelse til Fynsværket. Der er indgået affaldsleveranceaftaler i sagen i 1993 med tillæg fra 1997, 1998 og ramme- og samarbejdsaftale i Formålet med godtgørelsen er at kompensere Fynsværket for værkets øgede brændselsomkostninger til elproduktionen på værket. I/S Fynsværket blev som forberedelse til elreformen omdannet til A/S Fynsværket i I år 2000 fusionerede A/S Fynsværket med de øvrige jyskfynske kraftvarmeværker til Elsam A/S. Odense Kraftvarmeværk blev som følge af elreformen udskilt i et selvstændigt selskab pr. 1. januar 2000 i medfør af elforsyningslovens regler. Godtgørelsen til Fynsværket opkræves via Odense Kraftvarmeværk som et pristillæg i affaldsbehandlingsprisen. I forbindelse med en fusion mellem DONG Energy A/S og Elsam A/S (nu DONG Energy Power A/S) overtog Vattenfall A/S Fynsværket med virkning fra den 30. juni Side 3 af 22 Parterne ønskede at genforhandle affaldskontrakten, men de kunne ikke blive enige om størrelsen af godtgørelsen. Affaldsleverandørerne klagede derfor til Energitilsynet, der traf afgørelse i sagen den 25. oktober Affaldsleverandørerne klagede over, at de ved leverancer af affald til forbrænding på kraftvarmeværket skulle betale det særlige pristillæg for tabt dækningsbidrag ved flytning af varmeproduktionen fra Fynsværket til Odense Kraftvarmeværk. Ved afgørelsen fandt Energitilsynet, at betalingen af godtgørelsen ikke var en indregningsberettiget omkostning for Odense Kraftvarmeværk. Betalingen var derfor ikke i overensstemmelse med elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20. Energitilsynet lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at betalingen ikke var udtryk for en reel produktionsomkostning for kraftvarmeværket. Afgørelsen blev indbragt for Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 28. marts 2006 (j.nr ) hjemviste Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 25. oktober Energiklagenævnet fandt, at pristillægget havde karakter af en særomkostning for affaldssiden. Nævnet fandt på denne baggrund, at det tilkom Energitilsynet at fastlægge, i hvilken periode det ikke ville være urimeligt at opkræve pristillægget efter hvile-i-sigselv princippet i elforsyningslovens 75, stk. 3. Nævnet fandt tilsvarende, at Energitilsynet burde afgøre, om størrelsen af pristillægget var udtryk for en nødvendig omkostning. Energiklagenævnet hjemviste derfor Energitilsynets afgørelse til opgørelse af perioden og størrelsen af det samlede pristillæg, som kan opkræves af affaldsleverandørerne. Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006 (j.nr ) er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser. Der kan

4 læses nærmere om afgørelsen i afsnittet Energiklagenævnets praksis nedenfor. Energitilsynet traf herefter den 28. marts 2011 fornyet afgørelse i sagen. Energitilsynet afgjorde, at størrelsen på godtgørelsen pr. GJ skal opgøres som forskellen i bidraget til dækning af de faste omkostninger per produceret enhed på Fynsværket ved varmeproduktion med og uden et affaldsforbrændingsanlæg, og at godtgørelsenen skal betales i en periode på 20 år fra idriftsættelsen af kraftvarmeværket. Godtgørelsen skal dække det tab, som Fynsværket har ved ikke at kunne udnytte sin varmeproduktionskapacitet fuldt ud. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at betalingen af godtgørelsen foregår på denne måde: Affaldsleverandørerne betaler et affaldsgebyr til Odense Kraftvarmeværk. Affaldsleverandørerne betaler endvidere særomkostningen til dækning af godtgørelsen (pristillægget). Side 4 af 22 Odense Kraftvarmeværk opgør den omkostningsbestemte varmepris ved affaldsvarmeproduktion, hvor indtægtssiden består af affaldsgebyret og varmeprisen, og omkostningssiden består af sær- og fællesomkostninger. Odense Kraftvarmeværk betaler godtgørelsen til Fynsværket og opgør omkostningen som en særomkostning til affaldssiden. Fynsværket modtager godtgørelsen til dækning af tabt varmeproduktionskapacitet. Godtgørelsen blev fastsat til den halve kraftvarmefordel, som Fynsværket mister, ved at værkets varmeproduktionskapacitet ikke udnyttes, fordi der ved etableringen af kraftvarmeværket flyttes varmeproduktion fra Fynsværket. Kraftvarmefordelen er den brændselsbesparelse, der opnås ved samproduktion af el og varme, da der ved samproduktion opnås en bedre brændselsudnyttelse. Godtgørelsen opgøres som den halve kraftvarmefordel som opgøres i kr./gj multipliceret med den varmeproduktion i GJ, som årligt produceres på Odense Kraftvarmeværk, og som således fortrænger varmeproduktion på Fynsværket. Kraftvarmeværket finder, at godtgørelsen fortsat skal opgøres efter den halve kraftvarmemodel, og at det ikke vil være urimeligt at opkræve godtgørelse, indtil enten Odense Kraftvarmeværk eller Fynsværets blok 7 tages ud af drift, subsidiært indtil den 31. december 2015, hvor aftalen fra 1998 udløber. Affaldsleverandørerne finder derimod, at godtgørelsen fra og med 1998 skal fastsættes til 0 kr., og at godtgørelsen ikke kan opkræves fra og med 2008.

5 Parternes synspunkter er uddybet nedenfor. Sagen for Energiklagenævnet drejer sig herefter om, i hvilken periode det ikke vil være urimeligt at opkræve en godtgørelses. Sagen drejer sig endvidere om godtgørelsens størrelse. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 fremgår bl.a. følgende: [...] Afgørelse 18. Energitilsynet traf på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering afgørelse om: Side 5 af 22 at kompensationsbetalingen er udtryk for de omkostninger Fynsværket har haft som følge af tabt varmekapacitetsudnyttelse, på grund af etablering af Odense Kraftvarmeværk. at kompensationsbetaling fra Odense Kraftvarmeværk til Fynsværket er en særomkostning, som fordeles til affaldssiden før fællesomkostningerne opgøres og fordeles mellem affalds- og varmesiden, hvorefter den omkostningsbestemte varmepris beregnes, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1, jf. elforsyningslovens 75, stk. 3. at kompensationens størrelse pr. GJ opgøres som forskellen i bidraget til dækning af de faste omkostninger per produceret enhed på Fynsværket ved varmeproduktion med og uden et affaldsforbrændingsanlæg: Før lukning af blok 3 Kompensation per GJ = Faste omk. ved varmeproduktion (blok 3 og 7) Varmeproduktion i GJ på Fynsværket med affaldsforbrændingsanlæg fratrukket Faste omk. ved varmeproduktion (blok 3 og 7) Varmeproduktion i GJ på Fynsværket uden et affaldsforbrændingsanlæg Efter lukning af blok 3:

6 Kompensation per GJ= Faste omkostninger ved varmeproduktion (blok 7) Varmeproduktion i GJ på Fynsværket med affaldsforbrændingsanlæg fratrukket Faste omkostninger ved varmeproduktion (blok 7) Varmeproduktion i GJ på Fynsværket uden et affaldsforbrændingsanlæg at omkostninger til tabt varmeproduktionskapacitet svarende til kompensationsbetalingen i en periode på 20 år fra idriftsættelse af Odense Kraftvarmeværk skal betragtes som en nødvendig omkostning og derfor fratrækkes de samlede omkostninger på Odense Kraftvarmeværk og tillægges affaldssiden som særomkostning før fællesomkostningerne på anlægget fordeles, jf. elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20, stk. I. [...]. Side 6 af 22 Afgørelsen i sin helhed er vedlagt denne afgørelse som bilag 1. Odense Kraftvarmeværks synspunkter og bemærkninger Kraftvarmeværket finder, at Energitilsynets afgørelse skal ændres, således at Energiklagenævnet træffer afgørelse om, at godtgørelsen opgjort på grundlag af den mistede halve kraftvarmefordel er udtryk for en nødvendig omkostning, og at det ikke vil være urimeligt at opkræve godtgørelsen, indtil enten Odense Kraftvarmeværk eller Fynsværets blok 7 tages ud af drift, subsidiært indtil den 31. december Kraftvarmefordelen er den brændselsbesparelse, der opnås ved samproduktion af el og varme. Til støtte herfor har kraftvarmeværket navnlig anført følgende: Energitilsynets afgørelse er baseret på usaglige kriterier. Ved fastsættelsen af perioden, som godtgørelsen kan oppebæres, kan der ikke sagligt lægges vægt på en fiktiv afskrivningsperiode for Fynsværket eller for kraftvarmeværket. Hverken Fynsværket eller kraftvarmeværket er kollektive varmeforsyningsanlæg, og de er dermed ikke omfattet af projektbekendtgørelsen 4 eller Energistyrelsens vejledning om sam- 4 Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

7 fundsøkonomiske analyser på energiområdet 5. Da den manglende kompensationsudnyttelse er til stede på Fynsværket i hele Odense Kraftvarmeværks levetid, vil det ikke være urimeligt, at opkræve godtgørelsen, indtil enten kraftvarmeværket eller Fynsværkets blok 7 tages ud af drift. Godtgørelsen skal i henhold til affaldsleveranceaftalen fra 1998 og Ramme- og samarbejdsaftalen fra 2004 betales til den 31. december På grundlag af aftalerne havde Fynsværket en berettiget forventning om mindst at modtage godtgørelsen til den 31. december Det er uden betydning for fastsættelsen af periodens længde, at Energitilsynet ikke har kompetence i relation til parternes aftale. Kompetencebegrænsningen indebærer tværtimod, at Energitilsynet bør afholde sig fra at reducere betalingsperioden. Side 7 af 22 Ved at opstille en ny betalingsmodel baseret på en fortolkning af hensigten med godtgørelsen overskrider Energitilsynet sin kompetence, idet tilsynet ikke kan fortolke privatretlige aftaler. Det er endvidere i direkte modstrid med Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006, som forudsætter, at godtgørelsen opgøres som aftalt. Ved at opstille en anden model for opgørelsen af godtgørelsen handler Energitilsynet i strid med Energiklagenævnets instruks om kun at behandle spørgsmål, der utvivlsomt henhører under myndighedernes pligtmæssige kompetence. Fynsværket har tidligere erklæret sig enig i, at værket også mister et bidrag til dækning af værkets faste omkostninger, som Energitilsynets model er baseret på, efter at der er flyttet varmeproduktion til Odense Kraftvarmeværk. Efter aftalen med affaldsleverandørerne er det imidlertid ikke disse omkostninger, godtgørelsen var tiltænkt at dække. Hvis den nye model for opgørelsen af godtgørelsen, som medfører en højere godtgørelse end aftalt, fastholdes, kan den alene anvendes til eftervisning af, at godtgørelsen, opgjort som den halve kraftvarmefordel, er rimelig. Odense Kraftvarmeværk er som affaldsforbrændingsanlæg underlagt prisbestemmelserne i elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20. Fynsværket er underlagt prisbestemmelserne i elforsyningslovens 75, stk. 2, og varmeforsyningslovens 20. Betalingen af godtgørelsen er et mellemværende mellem affaldsleverandørerne og Fynsværket, og opkræves blot af Odense Kraftvarmeværk på vegne af Fynsværket. Rimeligheden eller berettigelsen af godtgørelsen er på den baggrund ikke reguleret i elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven og er derfor ikke omfattet af energimyndighedernes kompetence. Når 5 Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2005.

8 Energiklagenævnet tidligere har behandlet sagen, må det være fordi, godtgørelsen opkræves af kraftvarmeværket som en del af affaldsbehandlingsprisen, og det derfor skal sikres, at værket ved at opkræve betalingen på vegne af Fynsværket ikke drives i strid med hvile-i-sigselv princippet. Sagens genstand er på baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2008 alene, om den aftalte størrelse af godtgørelsen er udtryk for en nødvendig omkostning, idet godtgørelsen kun kan udstrækkes til manglende betaling for den overkapacitet, der var til stede på Fynsværkets blok 7 ved kraftvarmeværkets etablering. Grundlaget for Energitilsynets afgørelse er varmeforsyningslovens 20, idet Energitilsynet vil sikre, at godtgørelsen som en særomkostning for affaldsleverandørerne ikke indgår i beregningen af kraftvarmeværkets omkostningsbestemte varmepris. Godtgørelsen indgår ikke og er aldrig indgået i opgørelsen af kraftvarmeværkets fællesomkostninger, der fordeles imellem varmesiden og affaldssiden. Godtgørelsen opkræves og betales således som en særomkostning direkte fra affaldsleverandørerne og indregnes ikke i kraftvarmeværkets varmepriser. Der er derfor ikke grundlag for at vurdere eller begrænse størrelsen af godtgørelsen ud fra overvejelser om, hvorvidt der er tale om en nødvendig omkostning efter varmeforsyningslovens 20, eller til sikring af, at godtgørelsen ikke dækkes af prisen for varmen fra Odense Kraftvarmeværk. Side 8 af 22 Overkapaciteten på blok 7, der var til stede, da Odense Kraftvarmeværk blev etableret, var på ca TJ i Da der årligt produceres ca TJ varme på kraftvarmeværket, er der ingen tvivl om, at godtgørelsen i perioden indtil 2010 ikke har været i strid med Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts Fynsværkets blok 3 blev taget ud af drift den 1. april Efter lukningen kan kapaciteten på blok 7 udnyttes fuldt ud i de koldeste vintermåneder, dvs. i 2-3 måneder om året. I de resterende 9-10 måneder, ca. 80 % af tiden, vil tilstedeværelsen af kraftvarmeværket fortsat medføre en ringere udnyttelse af kapaciteten på Fynsværket. Fra den 1. januar 2010 og fremefter er godtgørelsen blevet reduceret til den halve kraftvarmefordel af den del af varmeproduktionen på kraftvarmeværket, som kunne have været produceret på Fynsværket, ca. 80 % af varmeproduktionen. Fynsværket har som udgangspunkt ikke pligt til at producere el i kondensationsdrift. Hvis Fynsværket undlader at producere el med et positivt dækningsbidrag lider Fynsværket imidlertid et tab. Det afgørende er derfor, at Fynsværkets brændselsomkostninger til elproduktionen er større, og Fynsværkets dækningsbidrag dermed mindre, fordi der er flyttet varmeproduktion til Odense Kraftvarmeværk. Fynsværket har bevilling til at producere el, og i henhold til denne kan Fynsværket

9 ikke tages ud af produktion uden Energistyrelsens godkendelse. Derudover kan Energinet.dk som systemansvarlig virksomhed forpligte Fynsværket til at producere el af hensyn til forsyningssikkerheden, jf. elforsyningslovens kap. 5. Fynsværket har derfor en implicit elproduktionsforpligtelse. Det er derimod ikke relevant, hvilke indtægter fra elsalget Fynsværket har kunnet forvente, da godtgørelsen skal kompensere Fynsværkets for øgede brændselsomkostninger. Før elreformen den 30. december 1999 blev Fynsværkets elpriser fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet, og godtgørelsen kom derfor elforbrugerne til gode. Efter elreformen er godtgørelsen tilfaldet Fynsværkets ejer. Elreformen og liberaliseringen af elpriserne ændrer ikke ved, at omkostningerne til elproduktionen er blevet højere, end de ville have været, hvis Odense Kraftvarmeværk ikke var blevet etableret. Godtgørelsen kan derfor alene relateres til varmeproduktionen. Da godtgørelsen kompenserer for en faktisk omkostning på Fynsværket, som er afledt af etableringen af kraftvarmeværket, er størrelsen af betalingen udtryk for en nødvendig omkostning, jf. elforsyningslovens 75, stk. 3, som Odense Kraftvarmeværk efter opkrævning hos affaldsleverandørerne kan betale til Fynsværket. Side 9 af 22 Det afgørende for godtgørelsens størrelse er ikke Fynsværkets salgspriser for el og varme. Grunden til, at forudsætningen om godtgørelsen nogle steder er formuleret som et hensyn til Fynsværkets salgspriser, er, at I/S Fynsværket indtil den 30. december 1999 økonomisk skulle hvile i sig selv, jf. den daværende elforsyningslovs 9. Da aftalen blev indgået, reducerede godtgørelsen derfor Fynsværkets elpriser. Dertil kommer, at forudsætningen for aftalen om godtgørelse flere steder er formuleret på en anden måde, jf. f.eks. byrådsprotokollatet af 8. januar Det falder uden for Energiklagenævnets kompetence at fortolke forudsætningerne for parternes aftale. Dette er et civilretligt anliggende, som må afgøres ved voldgift. Beregningerne fra affaldsleverandørerne, der skal understøtte, at varmeforbrugerne har opnået en besparelse ved etableringen af kraftvarmeværket er irrelevante, da godtgørelsen skal kompensere Fynsværket for den mistede halve kraftvarmefordel til elproduktionen. På denne baggrund er afskrivningsperioden for Fynsværket tillige irrelevant. Oplysningen om, at der ud over affaldsparterne i sagen også findes andre affaldsleverandører, som leverer brændbart affald til Odense Kraftvarmeværk, er ikke ny. Det pågældende forhold er dog uden betydning for sagens afgørelse. Størstedelen af affaldet, der forbrændes på kraftvarmeværket, er affald, som indsamles af de kommunale af-

10 faldsleverandører og leveres af eller på vegne af disse. Det resterende affald er erhvervsaffald, som er anvist til forbrænding på kraftvarmeværket og leveres af private vognmand. De private vognmænd har ikke været involveret i beslutningsprocessen omkring etableringen af Odense Kraftvarmeværk og indgåelsen af affaldsleveranceaftalerne, da det er kommunerne, der har pligt til at bortskaffe affald, hvilket fremgår af miljøbeskyttelseslovens 6 45, stk. 1. Affaldsparternes synspunkter og bemærkninger Affaldsparterne finder, at godtgørelsens størrelse fra og med 1998 skal fastsættes til 0 kr., og subsidiært et af Energiklagenævnet fastsat lavere beløb, end det der faktisk er opkrævet indtil dato. Affaldsparterne finder endvidere, at godtgørelsen, uanset størrelse, ikke kan opkræves fra og med Til støtte herfor har affaldsparterne navnlig anført følgende: Side 10 af 22 Udover affaldsparterne er der også andre affaldsleverandører, der leverer brandbart affald til Odense Kraftvarmeværk. Affaldsparterne består primært af affaldsleverandører, der modtager affald i henhold til kommunale indsamlingsordninger, jf. miljøbeskyttelseslovens 45. De andre affaldsleverandører er private vognmænd, der leverer erhvervsaffald i henhold til anvisningsordningen, jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 2, nr. 1. De private vognmænd leverer ca. halvdelen af det brændbare affald, der tilføres kraftvarmeværket og har ikke været involveret i aftalerne omkring etableringen af kraftvarmeværket. Sagen lider derfor af en grundlæggende mangel på hjemmel for opkrævning af godtgørelsen hos i hvert fald disse vognmænd. Dette forhold er ikke blevet vurderet nærmere af Energiklagenævnet i afgørelsen af 28. marts Forholdet har imidlertid betydning for, om den forudsætning, som Energitilsynet støtter sit resultat på, kan bære resultatet. Affaldsleverandørerne har ikke været involveret i beslutningsprocessen vedrørende betalingen af godtgørelsen til Fynsværket, og det fremgår ikke af affaldsleverancekontrakterne, at der skulle betales en godtgørelse. Beslutningen om etableringen af kraftvarmeværket blev til i et samspil mellem Odense Kommune og Fynsværket I/S. Øvrige fynske kommuner var ikke involveret og blev først inddraget i tilknytning til indgåelsen af den første affaldsleverancekontrakt omkring Der er intet materiale i forbindelse med indgåelsen af affaldsleveranceaftalerne, der viser, at de øvrige fynske kommuner skulle deltage i betalingen af en særlig ydelse til Fynsværket for at kompensere el- og varmepriserne. Det ændrer ikke herved, at 3 ud af 17 af disse kommuner måtte have udpeget enkelte bestyrelsesmedlemmer i I/S Fynsværkets 6 Lovbekendtgørelse nr. nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

11 daværende bestyrelse. De private vognmænd var heller ikke involveret i beslutningsprocessen, og har blot været pligtige til at følge den anvisning af forbrændingssted, der er foretaget af kommunerne i henhold til miljøbeskyttelseslovens 45 stk. 2. Disse affaldsleverandørers sikkerhed for en rimelig behandlingspris beror alene på Energistilsynets kontrol af, at hvile-i-sig-selv princippet og rimelighedskriteriet i elforsyningsloven 75, stk. 3, overholdes og af, at der i elforsyningsloven er hjemmel til at indregne en sådan godtgørelse som en omkostning i en affaldsforbrændingsvirksomhed. Den eneste affaldsleverandør, der med nogen rimelighed kan siges at have været tæt på beslutningsprocessen, var således Odense Renovation A/S. De aftaler, en kommune skal indgår vedrørende affaldsforbrændingsegnet affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 46, skal sikre, at affaldsproducenten kan komme af med sit affald, at forbrændingsanlægget er lovligt, og at det forbrændingsegnede affald nyttiggøres. En sådan aftale er en offentligretlig aftale og kan ikke sidestilles med gensidigt bebyrdende aftaler, da der ikke sker udveksling af ydelser. Den privatretlige aftale opstår først, når den private affaldsleverandør afleverer affaldet til forbrændingsanlægget og da mellem disse parter. En kommune har ikke hjemmel til i anvisningsordningen at fastsætte, hvilken pris de to tredjemænd skal fastsætte i deres aftale. Hvad kommunen i et sådan tilfælde har aftalt med forbrændingsanlægget er således uden relevans. Når der kun er etableret et affaldsforbrændingsanlæg, er det afgørende, at energimyndighederne uden hensyntagen til aftaler, forudsætninger m.v. selvstændigt sikre, at den opkrævede pris er i overensstemmelse med elforsyningslovens 75, stk. 3. Side 11 af 22 Såfremt det var en grundlæggende forudsætning for etableringen af kraftvarmeværket og opkrævningen af godtgørelsen, så bestod den, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006, i, at etableringen af værket ikke måtte få fordyrende indvirkning på Fynsværkets salgspriser for el og varme, og en eventuel fordyrende virkning skulle dækkes af affaldsleverandørerne. Den grundlæggende forudsætning var således ikke, at Fynsværkets produktionspriser pr. enhed ikke måtte stige. At det var hensynet til salgspriserne og ikke produktionsomkostningerne, der i givet fald var afgørende, kom til udtryk hos Fynsværkets bestyrelse og Odense Kraftvarmeværk forud for beslutningen om etableringen af kraftvarmeværket. Forholdet er endvidere klart fremhævet i præmisserne i Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006 for så vidt angik Fynsværkets varmepriser. Forudsætningen om ikke fordyrende priser var på grund af liberaliseringen af elsektoren afgrænset til kun at vedrøre varmepriserne. Der var i den forbindelse ikke nogen forudsætning om, at overskuddet til Fynsværkets ejere ik-

12 ke måtte falde. Af Energiklagenævnets afgørelse fremgår, at godtgørelsen kun kan anses for nødvendig i elforsyningslovens forstand, i det omfang den er nødvendig for at undgå stigende varmepriser som følge af overflytning af produktion til kraftvarmeværket. Nødvendighedskriteriet i elforsyningslovens 75, stk. 3, er således knyttet til forudsætningen i Energiklagenævnets afgørelse om, at godtgørelsen er en nødvendig driftsomkostning, som kraftvarmeværket må indregne. Der har ikke været behov for godtgørelse for at sikre varmesiden mod stigende priser som følge af etableringen af kraftvarmeværket. Dette skyldes, at salgsprisen inkl. afgifter på den produktion, der blev overflyttet fra Fynsværket, var så meget billigere end salgsprisen på den produktion, der blev udført på Fynsværket, at dette kunne opveje konsekvensen af det tabte dækningsbidrag fra Fynsværkets varmekunder. Årsagen hertil var, at den affaldsbaserede varmeproduktion på kraftvarmeværket har været belagt med en lavere afgift end den kul- og oliebaserede varmeproduktion på Fynsværket. Om der herefter har været grundlag for opkrævning af tabt dækningsbidrag for at holde varmesiden skadesløs er et spørgsmål om, hvorvidt besparelsen på det samlede varmeaftag fra kraftvarmeværket overstiger det tabte dækningsbidrag på Fynsværket i de pågældende år. Side 12 af 22 Måtte affaldsparterne ikke få medhold i, at der i vurderingen af grundlaget for opkrævning af godtgørelsen skal tages hensyn til priserne inkl. afgifter bemærkes, at Energitilsynets beregningsmodel forekommer at være mere korrekt end kraftvarmeværkets. Kraftvarmværkets beregning af godtgørelsen er sket ud fra en betragtning om, at kapaciteten blev overført fra Fynsværkets blok 7 og ikke blok 3, selvom blok 3 var den ældste og mindst effektive, og således den blok, der først skulle udfases. Produktionen på blok 3 er indstillet med virkning fra april Forudsætningen for betragtningen om den halve kraftvarmemodel er, at Fynsværket efter etableringen af kraftvarmeværket ville komme til at producere forholdsmæssigt mere el end varme. Ved etableringen af kraftvarmeværket blev der imidlertid ikke alene overflyttet varme-, men også elproduktion til kraftvarmeværket. Ved overflytningen skulle Fynsværket således ikke alene reducere sin varmeproduktion, men også sin elproduktion. Det er derfor ubegrundet at se bort herfra ved beregningen af den tabte kraftvarmefordel. Fordelen kan maksimalt beregnes på grundlag af den øgede kondensationsdrift på Fynsværket, der var nødvendig for at opretholde en uændret elproduktion på Fynsværket og kraftvarmeværket set under et. Det forhold, at man efter igangsættelsen af kraftvarmeværket måtte have øget den samlede

13 elproduktion på kraftvarmeværket og Fynsværket set under et og således kondensationsdriften på Fynsværket, må medføre, at dækningsbidraget på den øgede elproduktion ved kondensationsdrift skal modregnes i opgørelsen af det tabte dækningsbidrag/godtgørelsen. Energitilsynets model er ikke tilstrækkelig, da den ikke tager hensyn til, at den ledige kapacitet kan udnyttes til isoleret elproduktion med heraf følgende positiv dækningsbidrag. Kraftvarmeværket vil således kunne udnytte den ledige kapacitet og bør ikke oppebære godtgørelse for en ledig kapacitet, når denne kan afsættes til anden side. Modellen tager endvidere ikke hensyn til, at kraftvarmeværket under alle omstændigheder og for egen regning skal opretholde en vis reserve kapacitet. Modellen er tillige i strid med, at Energiklagenævnet i afgørelsen af 28. marts 2006 udtalte, at betalingen af godtgørelsen kun kan udstrækkes til betaling for den manglende udnyttelse af den overkapacitet, der var til stede på Fynsværkets blok 7 ved affaldsanlæggets etablering. Den formel Energitilsynet har anført i sin afgørelse medregner ikke alene den ledige kapacitet på blok 7 men også den ledige kapacitet på blok 3 i perioden, indtil denne lukkes, idet de faste omkostninger på blok 3 medregnes i formlen. Side 13 af 22 Da både blok 3 og blok 7 i henhold til de afskrivningsperioder, man opererede med i regnskabet for Fynsværket, da kraftvarmeværket blev etableret i , ville være afskrevet henholdsvis den 31. december 1989 og den 31. december 2008, synes der som udgangspunkt ikke at være grundlag for opkrævning af godtgørelse efter sidstnævnte tidspunkt. Overkapaciteten synes fuldt afskrevet og indregnet i den allerede betalte godtgørelse indtil den 31. december En fortsættelse af opkrævningen af godtgørelsen efter 2008 modsvares ud fra dette ikke af en fast omkostning og vil have karakter af ren indtjening af overskud til ejeren af Fynsværket. Parternes aftale burde ikke være inddraget i sagen. Det giver endvidere ikke mening, når kraftvarmeværket kræver, at Energitilsynet skulle lægge parternes aftale til grund uden at fortolke denne, når der er uenighed og uklarhed om aftalens indhold. Det bemærkes i den forbindelse, at det falder uden for Energiklagenævnets kompetence at fortolke forudsætningerne for parternes aftale, hvorved grundlaget for Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006 falder bort. Sagen burde have været løst alene på grundlag af elforsyningslovens 75 stk. 3, det vil sige som et spørgsmål om, hvorvidt der efter elforsyningsloven er hjemmel til at indregne godtgørelsen som en omkostning. Denne linje fulgte Energitilsynet også i sin første afgørelse, jf.

14 Energitilsynets udtalelse af 7. juli 2005 til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet valgte imidlertid at inddrage forudsætningen, der er et aftaleretligt element, for etableringen af kraftvarmeværket i sine afgørende præmisser og hermed kom de aftaleretlige relationer mellem parterne alligevel ind i sagen. Det retlige billede blev herved noget uklart. Energiklagenævnet anmodes derfor om at revurdere det forhold, at man inddrog forudsætningerne i grundlaget for sin tidligere afgørelse i sagen og herefter vurdere, om der i mangel af en aftale med affaldsleverandørerne er hjemmel i elforsyningsloven til at indregne godtgørelsesomkostningen som en omkostning i en hvile-i-sig-selv virksomhed som Odense Kraftvarmeværk. Energitilsynets udtalelse til sagen Energitilsynet finder, at afgørelsen af 28. marts 2011 skal stadfæstes. Til støtte herfor har tilsynet navnlig anført følgende: Side 14 af 22 Energitilsynets afgørelse medfører, at det beløb, der med afgørelsen defineres som særomkostning (godtgørelse) skal fratrækkes de samlede omkostninger som en særomkostning til affaldssiden. Hvordan virksomheden dækker affaldsomkostningerne, herunder om affaldsgebyret er mindre eller større end omkostningerne ved affaldsforbrænding, ligger udenfor Energitilsynets kompetence. Hvordan parterne i henhold til deres privatretlige aftale beregner og fastsætter godtgørelsen, har Energitilsynet derfor ikke hjemmel til at gribe ind overfor. Energitilsynet har på baggrund af Energiklagenævnets foranledning fastsat størrelsen af og varigheden af det beløb, som skal fratrækkes fællesomkostningerne som særomkosting til affaldssiden. Energitilsynet kan endvidere alene fastsætte rammerne for så vidt angår de forhold i aftalen, som måtte være reguleret af varmeforsyningslovens prisbestemmelser. Energitilsynet fandt i afgørelsen, at forudsætningerne for etablering af affaldsforbrændingsanlægget var, at produktionsomkostningerne og dermed salgspriserne for varme produceret på Fynsværket ikke måtte stige, som følge af den lavere produktion efter etablering af affaldsforbrændingsanlægget. Det fremgår i den forbindelse udtrykkeligt af Energiklagenævnets pålæg til Energitilsynet i afgørelsen af 28. marts 2006, at godtgørelsen skal godtgøre Fynsværket for den manglende udnyttelse. Energitilsynet har i forlængelse af Energiklagenævnets afgørelse fastsat størrelsen af det beløb, som skal fratrækkes fællesomkostningerne som særomkostning til affaldssiden på basis af forudsætningerne for godtgørelsens betaling og den deraf følgende omkostningsopgørelse.

15 Energitilsynet har ikke før indgivelsen af klagerne i indeværende sag til Energiklagenævnet haft viden om, at der udover affaldsparterne i sagen også findes andre affaldsleverandører, som leverer brandbart affald til kraftvarmeværket. Imidlertid er det væsentligt, at Energitilsynets afgørelse alene griber ind i grundlaget for beregning af varmeprisen. Hvordan parterne i henhold til deres privatretlige aftale beregner og fastsætter opkrævning af gebyr for affaldsforbrænding til dækning af omkostningerne herved, har Energitilsynet ikke hjemmel til at gribe ind overfor. Omkostningerne kan blot ikke væltes over på varmeforbrugerne. Det er den samlede kapacitet på Fynsværket på tidspunktet for idriftsættelse af affaldsforbrændingsanlægget, der er relevant. Værkets blok 3 blev idriftsat i 1974, mens blok 7 blev sat i drift 20 år senere, og lige inden kraftvarmeværket blev sat i drift. Det er derfor en naturlig følge, at blok 7 vil være den sidste af de to enheder, som bliver sat ud af drift. Derfor er blok 7 s holdbarhed relevant for, hvor længe det vil være relevant, at godtgørelsen skal betales. Side 15 af 22 Afskrivningsperioden og de konkrete afskrivninger på Fynsværket, som indgår i beregningen af godtgørelsens størrelse og til beregning af perioden for betaling af beløbet, følger reglerne i varmeforsyningslovens 20 og afskrivningsbekendtgørelsen 7. Energiklagenævnet har ikke i sin afgørelse fastsat rammer for, hvordan Energitilsynet skal opgøre størrelsen af særomkostningen. Ved undersøgelse af nødvendigheden af særomkostningens størrelse har Energitilsynet fundet det sagligt forud for udøvelsen af en konkret skønsafvejning at tage udgangspunkt i de konkrete øgede omkostninger pr. produceret enhed, som Fynsværket har fået efter idriftsættelsen af kraftvarmeværket. Det fremgår også af Energitilsynets beregningsmetode, at den kun, som anført i Energiklagenævnets afgørelse, resulterer i et fradrag af særomkostningen, indtil Fynsværkets blok 7 sættes ud af drift. En rimelig afskrivningsperiode er en saglig fastsættelse af perioden for affaldsparternes betaling af godtgørelsen. Afskrivningsperioden er derfor et sagligt hensyn at inddrage ved vurderingen af, hvor længe en virksomhed har en berettiget forventning om ikke at lide tab, da afskrivning af anlægget er en indregningsberettiget omkostning efter 7 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (Afskrivningsbekendtgørelse) med senere ændringer.

16 varmeforsyningslovens 20. Energitilsynet har på denne baggrund fastsat den periode, som Fynsværket på tidspunktet for etableringen af kraftvarmeværket kunne have en berettiget forventning om at kunne afskrive anlæggets blok 7 over, og dermed den periode, som kraftvarmeværket og Fynsværket kunne have en berettiget forventning om at modtage godtgørelsen. Som baggrund for Energitilsynets skønsvurdering af en relevant afskrivningsperiode har Energitilsynet inddraget gældende regler, teknologiske data om anlægs levetid, Energitilsynets praksis om levetidsforlængelse af anlæg, og reglerne om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Energitilsynets afgørelse er således fastsat på baggrund af et konkret skøn med inddragelse af en række vurderinger. Energitilsynet finder ikke, at der er inddraget usaglige hensyn i tilsynets afgørelse. Retsgrundlaget Varmeforsyningsloven indeholder i lovens kapitel 4 lovens regler om priser. Lovens 20 regulerer bl.a., hvilke omkostninger der kan indregnes i priserne. Af bestemmelsen fremgår følgende: Side 16 af 22 [ ] 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg mv. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, 20 a, stk. 7, og 20 b. [ ]. Elforsyningsloven indeholder i lovens kapitel 10 regler for priser og betingelser for elektricitet. Lovens 75 regulerer i den forbindelse produktionspriser. Af bestemmelsen fremgår følgende: [ ] Produktionspriser 75 Priser og leveringsbetingelser for elproduktionsvirksomheders salg af elektricitet fastsættes ved aftale.

17 Stk. 2. Ejere af kraftvarmeproduktionsanlæg må ved fastsættelsen af priser og leveringsbetingelser for fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne. Stk. 3. Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, skal økonomisk hvile i sig selv bortset fra virksomheder, som producerer elektricitet med tilladelse efter 12 a. Ejere af affaldsforbrændingsanlæg må ved fastsættelsen af priser og betingelser for affaldsbehandling og for levering af fjernvarme ikke udnytte deres stilling til at fordele deres omkostninger på en måde, der anses for urimelig for brugerne af affaldsbehandlingsanlægget eller for fjernvarmeforbrugerne. Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om fordelingen efter stk. 2 og 3. [ ]. Side 17 af 22 Bestemmelsen i 75, stk. 3, fik sin ordlyd ved vedtagelsen af lovforslag nr. 234 fremsat den 29. april 1999 om forslag til Lov om elforsyning. Af lovforslaget fremgår bl.a. følgende: [ ] Til 75 Med bestemmelsen i 75, stk. 3, sikres, at et økonomisk hvilei-sig-selv princip svarende til det hvile-i-sig-selv princip, som har fundet udtryk i miljøbeskyttelseslovens 48 henholdsvis i varmeforsyningslovens kapitel 4, vil gælde for samtlige virksomheder, som ejer og driver affaldsforbrændingsanlæg, idet affaldsbehandlingsvirksomheden som helhed, dvs. inklusiv indtægterne fra den tilknyttede elproduktion, økonomisk skal hvile-i-sig-selv, således som det hidtil har været tilfældet. Over- eller underskud vedrørende elproduktion skal indgå i beregningen af affaldsbehandlingsprisen/affaldsgebyret og i varmepriserne. For kommuner, der producerer elektricitet i medfør af 4, stk. 1, 1. pkt., omfatter reglen i stk. 3, 1. pkt. kommunens samlede affaldsbehandling og indtægterne fra den tilknyttede elproduktion, jf. 48 i lov om miljøbeskyttelse. Priserne for varme reguleres fortsat i varmeforsyningsloven. Eventuelle overskud inklusiv indtægter fra tilknyttet elproduktion og opgjort efter en rimelig forrentning af indskudskapitalen vil skulle afspejles i lavere affaldsbehandlingspriser/affaldsgebyrer henholdsvis lavere priser for virksomhedens varmeleverancer.

18 Med bestemmelsen i stk. 3 vil virksomhederne ikke kunne vælte omkostninger over på brugerne af affaldsbehandlingsanlægget eller på fjernvarmeforbrugerne ved at sælge den tilknyttede elproduktion til priser, som er lavere end den højest mulige afregningspris. Affaldsbehandlingsbehandlingsanlægget vil være sikret afsætning af den producerede elektricitet til en i loven eller i medfør af loven fastsat afregningspris. Bestemmelsen bidrager til at opnå ensartede vilkår for samtlige affaldsforbrændingsanlæg uanset ejerskab. Miljø- og energiministeren vil kunne fastsætte regler for fordeling af omkostningerne. Tilsynet med omkostningsfordelingen mellem el- varme og affaldsbehandling vil skulle varetages af Energitilsynet, medens fastsættelsen af affaldsgebyret efter miljøbeskyttelsesloven og tilsynet hermed i øvrigt fortsat vil følge reglerne i miljøbeskyttelsesloven. For eksisterende, elværksejede affaldsforbrændingsanlæg vil der i forbindelse med den selskabsmæssige udskillelse efter 48 og overgangen til prisfastsættelse efter 75, skulle udarbejdes en åbningsredegørelse efter bestemmelserne i 101. [ ]. Side 18 af 22 Bestemmelsen i 75, stk. 3, 2. punktum blev indsat ved vedtagelsen af lov nr. 505 af 17. juni 2008 om ændring af lov om elforsyning. Energiklagenævnets praksis Som anført under ovenstående afsnit Sagens baggrund har Energiklagenævnet tidligere truffet afgørelse i sagen den 28. marts 2006 (j.nr ). Energiklagenævnet hjemviste i den forbindelse Energitilsynets afgørelse af 25. oktober Energiklagenævnet fandt, at pristillægget havde karakter af en særomkostning for affaldssiden. Energiklagenævnet fandt endvidere, at godtgørelsen var en nødvendig driftsomkostning for Odense Kraftvarmeværk, som værket måtte indregne, jf. hvile-i-sig-selv princippet i elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20. Godtgørelsen var således ikke urimelig for affaldsleverandørerne efter elforsyningslovens 75, stk. 3. Nævnet fandt ikke anledning til at påtale, at Odense Kraftvarmeværk efter aftale med Fynsværket opkræver pristillægget på vegne af Fynsværket, og det af affaldsleverandørerne anførte om, at leveranceaftalerne ikke kunne overdrages, kunne ikke føre til et andet resultat. Nævnet bemærkede, at det ikke var aftalt mellem parterne eller fremgik af forudsætningerne for aftalegrundlaget, hvor længe Fynsværket skulle godtgøres for den manglende udnyttelse af kapaciteten på værket. Nævnet fandt på

19 denne baggrund, at det tilkom Energitilsynet at fastlægge, i hvilken periode det ikke ville være urimeligt at opkræve pristillægget efter hvile-i-sig-selv princippet i elforsyningslovens 75, stk. 3. Nævnet fandt tilsvarende, at Energitilsynet burde afgøre, om størrelsen af pristillægget var udtryk for en nødvendig omkostning. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at godtgørelsen kun kunne udstrækkes til betaling for manglende udnyttelse af den overkapacitet, der var til stede på Fynsværkets blok 7 ved affaldsanlæggets etablering. Energiklagenævnet hjemviste således Energitilsynets afgørelse til opgørelse af perioden og størrelsen af det samlede pristillæg, som kan opkræves af affaldsleverandørerne. Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2006 (j.nr ) er offentliggjort på nævnets hjemmeside: under menuen Afgørelser. Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Fjernvarme Fyn A/S partsstatus Fjernvarme Fyn har gjort gældende, at selskabet er part i denne sag. Det er de almindelige forvaltningsretlige regler, der regulerer, hvem der er part i en sag. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i sagen. At en interesse skal være væsentlig være individuel betyder, at afgørelsen i sagen skal være mere indgribende over for parten, i forhold til andre personer, som berøres af afgørelsen. En interesse skal udover at være individuel også være væsentlig. Dette indebærer, at betydningen af afgørelsen for den pågældende fysiske eller juridiske person skal være af en vis styrke og intensitet. En moralsk eller mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. Væsentlighedskravet indebærer som udgangspunkt endvidere, at der skal være et vist direkte forhold mellem den involverede interesse og parten. Partsstatus er dog ikke udelukket ved enhver form for afledet interesse. En afledet interesse kan efter en konkret vurdering vise sig at være tilstrækkelig væsentlig til at medføre status som klageberettiget. Side 19 af 22 Energiklagenævnet finder, at dem, der har en direkte og væsentlige interesse i sagen er affaldsleverandørerne, Odense Kraftvarmeværk og Fynsværket. Disse selskabers interesser er direkte og væsentlige, idet de enten skal betale, indregne eller modtage godtgørelsen. Godtgørelsen betales alene af affaldsleverandørerne og er en særomkostning for affaldssiden i Odense Kraftvarmeværk. Energitilsynet anfører i den forbindelse i afgørelsen af 28. marts 2011, at særomkostningen fordeles til affaldssiden, før fællesomkostningerne opgøres og fordeles mellem affalds- og varmesiden i Odense Kraftvarmeværk, hvorefter kraftvarmeværkets omkostningsbestemte varmepris beregnes. Da sagen vedrører spørgsmålet om størrelsen af den godtgørelse, som affaldsleverandørerne skal betale, samt spørgsmålet om, hvor længe godtgørelsen skal betales, finder Energiklagenævnet efter en konkret vurdering, at Fjern-

20 varme Fyns interesse i sagen er af en afledet karakter. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at Fjernvarme Fyn er varmeaftager og ikke affaldsleverandør, samt at godtgørelsen er en særomkostning for affaldssiden før fællesomkostningerne opgøres og fordeles mellem affalds- og varmesiden. Partsstatus er som anført ikke udelukket ved enhver form for afledt interesse. Nævnet finder dog, at der ikke er et så direkte forhold mellem Fjernvarme Fyn og godtgørelsens størrelse og udstrækning, at Fjernvarme Fyn har en tilstrækkelig væsentlig interesse i sagen til at være part i sagen. Energiklagenævnet har på denne baggrund ikke inddraget Fjernvarme Fyn som part i denne sag. Ad Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 Som det fremgår af ovennævnte afsnit Energiklagenævnets praksis, har nævnet ved afgørelse af 28. marts 2006 truffet afgørelse om, at pristillægget har karakter af en særomkostning for affaldssiden, som ikke er urimelig for affaldsleverandørerne. Godtgørelsen er således en nødvendig driftsomkostning for Odense Kraftvarmeværk, som værket må indregne, jf. hvile-i-sig-selv princippet i elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20. Energiklagenævnet finder, at der i forbindelse med den nuværende sag ikke er fremkommet faktiske oplysninger, eller andre forhold i øvrigt, der giver nævnet anledning til at genoverveje denne afgørelse. Nævnet tager ved nærværende afgørelse derfor alene stilling til størrelsen af godtgørelsen og længden af den periode, som godtgørelsen kan opkræves. Side 20 af 22 Energiklagenævnet bemærker herefter, at nævnets og Energitilsynets prøvelse af sagen foretages på offentligretligt grundlag. Nævnet finder derfor, at det ligger inden for nævnets og tilsynets kompetence at vurdere, om resultatet af den privatretlige aftale vil medføre en urimelig omkostningsfordeling eller urimelige priser, jf. elforsyningslovens 75, stk. 3, og varmeforsyningslovens 20. Hvorledes parterne i henhold til den privatretlige aftale beregner og fastsætter opkrævning af gebyr for affaldsforbrænding til dækning af omkostningerne herved, har myndighederne ikke kompetence til at tage stilling til. Energiklagenævnet finder, at fastsættelsen af størrelsen på pristillægget og længden af den periode, som pristillægget kan opkræves i, hviler på et frit skøn. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at hverken elforsyningslovens 75, stk. 3, varmeforsyningslovens 20, stk. 1, eller disse bestemmelsers forarbejder ses at indeholde retningslinjer for den nærmere fastsættelse af størrelsen og udstrækningen af det pristillæg, som affaldsleverandørerne i den konkrete sag betaler. Energiklagenævnet finder således, at der er tildelt Energitilsynet et vidt skøn ved sikringen af, at ejerne af affaldsforbrændingsanlæg ikke foretager en urimelig omkostningsfordeling. Energitilsynet har ved den påklagede afgørelse fundet, at størrelsen på godtgørelsen skal opgøres som forskellen i bidraget til dækning af de faste om-

21 kostninger pr. produceret enhed på Fynsværket ved varmeproduktion med og uden et affaldsforbrændingsanlæg. Det vil sige den merpris, som Fynsværkets varmeforbrugere ville skulle betale pr. enhed til dækning af Fynsværkets faste omkostninger, fordi der flyttes varmeproduktion til Odense Kraftvarmeværk. Energitilsynet fandt endvidere, at omkostninger til tabt varmeproduktionskapacitet svarende til betaling af godtgørelsen i en periode på 20 år fra idriftsættelsen af Odense Kraftvarmeværk svarende til en rimelig afskrivningsperiode skal betragtes som en nødvendig omkostning. Energiklagenævnet bemærkede i afgørelsen af 28. marts 2006, at det var en kendt forudsætning, at etableringen af affaldsforbrændingsanlægget ikke måtte få fordyrende virkning på Fynsværkets varmepriser. Energiklagenævnet kan derfor tiltræde Energitilsynets konklusion om, at godtgørelsen skal medføre, at Fynsværkets omkostninger pr. enhed skal være de samme, som hvis Fynsværket havde produceret varme til hele området svarende til situationen inden etableringen af Odense Kraftvarmeværk. Energiklagenævnet kan endvidere tiltræde, at der fra år 2000 alene tages hensyn til Fynsværkets varmepriser, da el-markedet er liberaliseret, og Fynsværket ikke producerer et forsyningspligtprodukt. Side 21 af 22 Energitilsynet har ved udøvelsen af det frie skøn anvendt en beregningsformel til brug for den nærmere fastsættelse af pristillæggets størrelse og udstrækning. Energiklagenævnet vurderer, at det udøvede skøn og den anvendte beregningsformel sikrer, at størrelsen af godtgørelsen ligger indenfor rammerne af, hvad der i den konkrete situation må betegnes som en nødvendig omkostning i henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og elforsyningslovens 75, stk. 3. Nævnet vurderer endvidere, at skønnet og den anvendte formel sikrer, at godtgørelsen kun udstrækkes til betaling for manglende udnyttelse af den overkapacitet, der var til stede på Fynsværkets blok 7 ved affaldsforbrændingsanlæggets etablering. For så vidt angår den periode, som det ikke vil være urimeligt at opkræve godtgørelsen i form af pristillægget efter hvile-i-sig-selv princippet i elforsyningslovens 75, stk. 3, finder Energiklagenævnet i lighed med Energitilsynet, at en rimelig afskrivningsperiode efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør heraf kan anvendes som udgangspunkt ved fastsættelse af periodens længde. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at der herved tages udgangspunkt i en tidsperiode, der er almindeligt anvendt på det energiretlige område. Energiklagenævnet bemærker i øvrigt, at Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk begge producerer el og varme. Om værkerne konkret er omfattet af reglerne i varmeforsyningsloven, afskrivningsbekendtgørelsen og projektbekendtgørelsen kan efter Energiklagenævnets vurdering ikke tillægges afgørende betydning ved fastsættelsen af den rimelige opkrævningsperiode, idet skønnet alene er udøvet på baggrund af principperne i disse regler.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger

3 56-95 Energiklagenævnets afgørelse af 13. juni 2012 4 96-107 Odense Kraftvarmeværks opgørelse af omkostninger ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 24. februar 2015 4. februar 2015 Varme Sagsnummer 12/11100 SSH/HRJ Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 1-44 Energitilsynets tilkendegivelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2004 hjemvises. Oversigt

Energitilsynets afgørelse af 25. oktober 2004 hjemvises. Oversigt (Elforsyning) Odense Kraftvarmeværk A/S og Elsam A/S af 18. november 2004 over Energitilsynet af 25. oktober 2004 Indregningsberettiget omkostning, jf. elforsyningslovens 75, stk. 3 Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

FORLIG April 2013. Mellem på den ene side:

FORLIG April 2013. Mellem på den ene side: Sagsnr. 024630-0022 phe/jhp FORLIG April 2013 Mellem på den ene side: Odense Renovation A/S (tidligere Odense Renovationsselskab A/S) Snapindvej 21, 5200 Odense V CVR. nr. 17414070 I/S AffaldPlus + (tidligere

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 over prisen for affaldsvarmen fra Odense Kraftvarmeværk A/S opsættende virkning

Klage over Energitilsynets afgørelse af 22. august 2011 over prisen for affaldsvarmen fra Odense Kraftvarmeværk A/S opsættende virkning Til sagens parter Odense Kraftvarmeværk A/S Fjernvarme Fyn A/S Odense Renovationsselskab A/S m.fl. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten.

Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012. Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten. Dato: 27. november 2012 Punkt 6 Energitilsynets møde den 27. november 2012 Sag: 12/09.759 Varme Sagsbehandler: MEL/ Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse af 24. marts 2015. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Dansk Fjernvarme OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Farum Fjernvarme A.m.b.a. OVER Energitilsynets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG

BILAG 1 - RETSGRUNDLAG 14. oktober 2016 Varme TBHO BILAG 1 - RETSGRUNDLAG MINISTERENS HJEMMEL TIL AT FASTSÆTTE PRISLOFTER OG MAKSIMALPRISER FOR FJERNVARME FRA AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG Hjemlen til at fastsætte regler om et prisloft

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved.

KLAGE FRA I/S AffaldPlus OVER Energitilsynets afgørelse af 18. april 2016 Dampprisloft for I/S AffaldPlus affaldsforbrændingsanlæg i Næstved. A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA I/S AffaldPlus

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Lemvig Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere