PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august faglig voldgiftssag (FV ): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV ): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian K. Clasen)

2 2 Tvisten og dens behandling Mellem FOA Odense og Odense Brandvæsen er opstået uenighed om, hvorledes beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, om ret til weekendgodtgørelse for tjeneste på lørdage fra kl til kl. 24 skal forstås. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af sektorformand Reiner Burgwald og konsulent Carsten Thuelund, begge udpeget af klager, konsulent Jesper Lykke Christensen og konsulent Lars Ørskov Schmidt, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen blev forhandlet den 27. august 2013, hvor FOA var repræsenteret ved advokat Henrik Piil og KL ved advokat Christian K. Clasen. FOA nedlagde følgende påstand: For tjeneste på lørdage for døgnvagtgørende beredskabs- og brandpersonale samt vagtcentralpersonale ydes weekendgodtgørelse fra kl til kl med kr. 43,81 ( niveau) pr. time. KL nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af chefkonsulent Jakob Reinholt og kontorchef Nanna Abildstrøm, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Overenskomstgrundlaget 13, stk. 1-3, i 2011-overenskomsten for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber (beredskabsoverenskomsten) er sålydende: Stk. 1 Der gives forskudttids- og weekendbetaling efter Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet. Stk. 2 Der gives døgnvagtgørende beredskabs- og brandpersonale betaling for arbejde i forskudt tid og weekendgodtgørelse med 5/7 af satserne i den i stk. 1 nævnte aftale. Stk. 3 For tjeneste på lørdage for døgnvagtgørende beredskabs- og brandpersonale samt vagtcentralpersonale ydes weekendgodtgørelse fra klokken til kl Den aftale ( holddriftsaftalen ), som der henvises til i 13, stk. 1, indeholder som 14, stk. 2 og 3, følgende bestemmelser:

3 3 14 Tillæg for arbejde i forskudt tid Stk. 2. For tjeneste på lørdage mellem kl og kl ydes et tillæg på 23,67 kr. pr. time (lørdagstillæg). Fra den 1. januar 2012: 23,78 kr. Stk. 3. For tjeneste i følgende tidsrum: 1. lørdage mellem kl og kl , 2. søn- og helligdage mellem kl og kl og 3. mandage mellem kl og kl ydes et tillæg på 43,61 kr. pr. arbejdstime (weekendtillæg) i nævnte tidsrum. Fra den 1. januar 2012: 43,81 kr. Parterne er uenige om, hvorvidt der med weekendgodtgørelse i beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, alene henvises til holddriftsaftalens weekendtillæg (klagers standpunkt), eller om der med weekendgodtgørelse generelt henvises til holddriftsaftalens regler om tillæg for arbejde på forskudt tid i weekender, således at der henvises til både lørdags- og weekendtillæg (indklagedes standpunkt). Den historiske udvikling i overenskomstgrundlaget: 1985-beredskabsoverenskomsten indeholdt som 5 følgende bestemmelse vedrørende tillægsbetaling: Stk. 1. Der ydes døgnvagtgørende brandpersonale betaling for arbejde i forskudt tid, weekendgodtgørelse med 5/7 af satserne i den mellem Kommunernes Landsforening og en række forhandlingsberettigede organisationer indgåede aftale om forskudt tid m.v. Stk. 2 Den i pkt. A 2 b i den i stk. 1 anførte aftale omhandlede betaling (weekendtillæg) for tjeneste på lørdage efter kl. 14 vil for døgnvagtgørende brandpersonale skulle ydes fra kl. 11. I 1987-beredskabsoverenskomsten var de tilsvarende bestemmelser formuleret således: Stk. 1. Der ydes døgnvagtgørende brandpersonale betaling for arbejde i forskudt tid og weekendgodtgørelse med 5/7 af satserne i den mellem Kommunernes Landsforening og en række forhandlingsberettigede organisationer indgåede aftale om forskudt tid m.v. Stk. 2.

4 4 Weekendgodtgørelsen vil for tjeneste på lørdage for døgnvagtgørende brandpersonale skulle ydes fra kl. 11. Indtil 1997 blev der efter holddriftsaftalen først ydet forskudttidstillæg for arbejde på lørdage efter kl. 14, jf holddriftsaftalen, hvor det i 10, stk. 3, bl.a. hedder: For tjeneste på 1) lørdage mellem kl og kl. 24, 2) søn- og helligdage mellem kl og kl. 24, og 3) mandage mellem kl og kl betales et tillæg på 19,18 kr. pr. time (weekendtillæg) For tjeneste på lørdage betales tillægget for hele tjenesten, hvis mindst halvdelen af tjenesten udføres efter kl. 14. De relevante bestemmelser i hhv beredskabsoverenskomsten og 1997-holddriftsaftalen var affattet således: 1997-beredskabsoverenskomstens 18: Stk. 2. Der gives døgnvagtgørende beredskabs- og brandpersonale betaling for arbejde i forskudt tid og weekendgodtgørelse med 5/7 af satserne i den i stk. 1 nævnte aftale. Stk. 3. Weekendgodtgørelsen vil for tjeneste på lørdage for døgnvagtgørende beredskabs- og brandpersonale samt vagtcentralpersonale skulle ydes fra kl holdtidsaftalens 14: Stk. 4. For tjeneste på 1) lørdage mellem kl og kl (fra 1. april 1998 mellem kl og kl ), 2) søn- og helligdage mellem kl og kl , 3) mandage mellem kl og kl Betales et tillæg på 15,20 kr. ( niveau) pr. arbejdstime (weekendtillæg) i nævnte tidsrum. Fra 1. april 1998 var der således såvel efter beredskabsoverenskomsten som efter holddriftsaftalen krav på weekendtillæg/weekendgodtgørelse fra lørdag kl. 11. Med 1999-holddriftsaftalen fik reglerne i 14 om tillæg for arbejde i weekender følgende ordlyd, som bortset fra beløbsstørrelserne i alt væsentligt svarer til den nugældende ordlyd: Stk. 2. For tjeneste på lørdage mellem kl og kl ydes et tillæg på 15,20 kr. (1/ niveau) (pr. 1. april 2000: 21,25 kr. (31/ niveau) pr. time (lørdagstillæg).

5 5 Stk. 3. For tjeneste på: 1. lørdage mellem kl og kl , 2. søn- og helligdage mellem kl og kl og 3. mandage mellem kl og kl betales et tillæg på 27,85 kr. (1/ niveau) (pr.1. april 2000: 38,94 (31/ niveau) pr. arbejdstime (weekendtillæg) i nævnte tidsrum. Ændringen gav ikke anledning til konsekvensændringer i beredskabsoverenskomsten. Parternes argumentation: FOA har anført, at betegnelserne weekendgodtgørelse og weekendtillæg er synonyme, hvilket bl.a. understøttes af overenskomstteksten til beredskabsoverenskomsten fra Det følger derfor af den klare ordlyd af beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, at der skal ydes weekendtillæg som i holddriftsaftalen er fastsat som et højere tillæg end lørdagstillæg allerede fra om lørdagen kl Der er intet relevant anført til støtte for, at bestemmelsen ikke skal fortolkes i overensstemmelse med sin klare ordlyd. Det forhold, at bestemmelsen ikke er enslydende med den tilsvarende bestemmelse i holddriftsaftalen, kan ikke i sig selv føre til, at der skal bortses fra bestemmelsen. Modstrid mellem overenskomstens 13, stk. 3, og holddriftsaftalen må ud fra almindelige fortolkningsprincipper, herunder lex specialis, føre til, at overenskomstens bestemmelse går forud for den generelle bestemmelse. Herfor tales også, at 13, stk. 3, i modsat fald ville være overflødig, og det må have formodningen imod sig, at en overenskomst indeholder overflødige bestemmelser. KL har bestridt, at der er identitet mellem begrebet weekendgodtgørelse i beredskabsoverenskomsten og weekendtillæg i holddriftsaftalen. Weekendtillæg er det tillæg, som holddriftsaftalen giver krav på ved arbejde på lørdage efter kl , mens weekendgodtgørelse er den ydelse, som beredskabspersonalet har krav på i henhold til reglerne i holddriftsaftalen, som beredskabsoverenskomsten henviser til, og som i dag kan være enten lørdags- eller weekendtillæg. Oprindelig gav holddriftsaftalen først krav på weekendtillæg fra kl. 14 på lørdage. Beredskabsoverenskomsten indeholdt i forhold hertil den begunstigelse, at den gav krav på weekendgodtgørelse allerede fra kl. 11 om lørdagen. Den udvidede således det tidsrum, i hvilket der var krav på honorering efter holddriftsaftalen. Denne begunstigelse har gradvist mistet sin betydning i takt med, at tidsrummet for oppebæring af weekendtillæg er blevet udvidet efter holddriftsaftalen. Fra 1998 har også holddriftsaftalen givet krav på weekendtillæg fra kl. 11 på lørdage, og 13, stk. 3, i beredskabsoverenskomsten har siden da ikke haft nogen selvstændig betydning. Det forhold, at holddriftsaftalen i 1999 generelt forbedrede lønmodtagernes stilling derved, at weekendtillægget blev splittet op i et lørdagstillæg for arbejde på lørdage mellem kl. 11 og 17, som svarede til det hidtidige tillæg, og et nyt højere weekendtillæg dækkende arbejde fra lørdag eftermiddag til mandag morgen, kan ikke medføre forbedrede rettigheder i henhold til beredskabsoverenskomsten, hvis bestemmelser vedrørende

6 6 weekendgodtgørelse er forblevet uændrede. Der har på intet tidspunkt været fremsat ønsker om at få ændret beredskabsoverenskomsten på dette punkt, der er ikke blevet afsat midler hertil, og der skulle i givet fald have været indhentet samtykke fra Kommunernes Lønnings- og Takstnævn, hvilket heller ikke er sket. Overenskomsten har endvidere generelt været administreret i overensstemmelse med den forståelse, som KL gør gældende, uden at der har været fremsat indsigelse herimod, bortset fra den indsigelse, som nu er fremkommet fra FOA-Odense mange år efter holddriftsaftalens ændring i Også dette taler imod, at overenskomsten skal forstås på den måde, som FOA gør gældende. Opmandens begrundelse og resultat 13, stk. 3, i beredskabsoverenskomsten svarer indholdsmæssigt i alt væsentligt til den bestemmelse, som har været i beredskabsoverenskomsten siden i hvert fald 1985, og som dengang udvidede det tidsrum, i hvilket der var krav på tillægsbetaling, således at der var krav på tillægsbetaling på lørdage fra kl. 11 og ikke først fra kl. 14 som bestemt i den dagældende holddriftsaftale. De løbende forbedringer af holddriftsaftalen indebar, at også denne aftale i 1998 gav krav på at oppebære weekendtillæg fra kl. 11 på lørdage. Den til beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, svarende bestemmelse mistede herved sin selvstændige betydning. I 1999 skete der en yderligere forbedring af holddriftsaftalen, idet weekendtillægget blev splittet op i dels et lørdagstillæg ydet for arbejde på lørdage fra kl. 11 til kl. 17, og dels et højere weekendtillæg ydet for arbejde derefter og indtil mandag morgen. Der skete ikke i den forbindelse nogen ændringer af beredskabsoverenskomsten, og der var ingen forhandlinger om, at ændringen af holddriftsaftalen skulle have afledede konsekvenser for beredskabsoverenskomsten. Bestemmelsen i Beredskabsoverenskomsten om, at for tjeneste på lørdage ydes der weekendgodtgørelse fra kl til kl , må derfor fortsat forstås på den måde, at bestemmelsen alene angår det tidsrum, i hvilket der er krav på at få tillægsbetaling. Tillæggets størrelse beror derimod på, hvad der er bestemt i holddriftsaftalen, hvilket i dag betyder, at tillægget fra kl. 11 til kl. 17 svarer til holddriftsaftalens lørdagstillæg, og at det for arbejde derefter svarer til holddriftsaftalens weekendtillæg. Det forhold, at denne fortolkning indebærer, at beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, er uden selvstændig betydning, kan ikke fører til et andet resultat, da denne situation var indtrådt allerede forud for forbedringen af holddriftsaftalen i Der er ingen holdepunkter for, at en generel forbedring af denne aftale skulle kunne puste liv i en i forvejen overflødiggjort bestemmelse i beredskabsoverenskomsten uden forhandlinger herom, og sådan har beredskabsoverenskomsten da heller ikke været administreret. Der kan herefter ikke gives FOA medhold i, at der er identitet mellem begrebet weekendgodtgørelse i beredskabsoverenskomstens 13, stk. 3, og det i holddriftsaftalen anvendte begreb weekendtillæg, hvorfor der ikke kan gives klager medhold i den nedlagte påstand. Det følger heraf, at indklagedes frifindelsespåstand vil skulle tages til følge.

7 7 Parterne var enige om at tage denne tilkendegivelse til efterretning med samme virkning som en kendelse i sagen. Der var endvidere enighed om, at hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. Sagen sluttet. København, den 11. september Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0158: Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere