A Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A2007.639 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008"

Transkript

1 A Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. marts 2008 Sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Søledsvej Holmegaard Jernbanegade Nykøbing F Østergade Næstved Tinggade Ringsted Jernbanegade Slagelse Havnearkaderne Korsør

2 2 Kongensgade Odense C Vollsmose Alle Odense NØ og Klosterplads Svendborg Sag nr. A Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Stender Greve v/susanne Watestadt Stender Greve Midtbycenter 6 K 2670 Greve Stender Glostrup v/malene Mietke Glostrup Storcenter Glostrup Stender Nivå v/elisabeth Drost Nivå Center Nivå Stender Hillerød v/grethe Marchewka Slotsgade Hillerød Stender Strøget

3 3 v/john Erik Skovbæk Østergade København K Stender Herlev v/lillian Stender Herlev Torv Herlev Stender I ApS Stender II ApS Stender III ApS Stender IIII ApS Bymidten Værløse Sag nr. A Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21a 7000 Fredericia Kjær Herning ApS Dalgas Plads Herning Kjær Silkeborg ApS Vestergade 35 A 8600 Silkeborg Kjær Holstebro ApS Den Røde Plads Holstebro

4 4 Kjær Viborg ApS Ll. Sct. Pedersstræde Viborg Kjær Vejle ApS Nørregade 29 A 7100 Vejle Kjær Fredericia ApS Vendersgade Fredericia Kjær Bjerringbro ApS Storegade Bjerringbro Kjær Horsens ApS Nørregade Horsens Kjær Vestcenter ApS Venusvej Fredericia Kjær Esbjerg ApS Kongensgade Esbjerg Kjær Varde ApS Torvegade Varde Kjær Bredgade ApS Bredgade 46, Herning Uoverensstemmelsen i sagen angår kravene til en frigørelseskonflikt efter Hovedaftalens 7, stk. 2.

5 5 Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i sagerne nr. A og nr. A nedlagt følgende påstand: De indklagede virksomheder tilpligtes at anerkende, at den ved brev af 2. juli 2007 varslede lockout er ulovlig. Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, har i sagen nr. A nedlagt følgende påstand: De indklagede virksomheder tilpligtes at anerkende, at den ved brev af 4. juli 2007 varslede lockout er ulovlig. Samtlige de indklagede virksomheder har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Et notat og tidsplan af 7. juni 2006 udarbejdet af Mogens W. Christensen, Kristelig Arbejdsgiverforening er sålydende: Baggrund På foranledning af en henvendelse fra en gruppe af frisørmestre, der i dag er medlem af Danmarks Frisørmesterforening, har der været afholdt et møde til drøftelse af situationen efter EMD af 11. januar 2006 om at eksklusivaftaler er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 (foreningsfrihed). Dommen har den konsekvens, at den tidligere binding til gensidige aftaler i overenskomster og foreningsvedtægter i frisørfaget ikke længere kan opretholdes. (følgelovgivning i Danmark ved ændring af foreningsfrihedsloven). En gruppe af virksomheder ønsker at blive udmeldt af Danmarks Frisørmesterforening, idet det efter denne gruppes opfattelse er varetagelse af lønmodtagersynspunkter i den nuværende forening, samt at der ikke med det politiske systems opbygning i et æskesystem og dominans af mestre uden ansatte ikke kan opnås tilstrækkelig og fornøden indflydelse for mestre, der samtidig er arbejdsgivere.

6 6 Den nuværende binding er en overenskomst med LO-forbundet Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund samt DA og LO hovedaftalen. Samtidig er der binding til de enkelte decentrale laug, regioner med egne vedtægter samt foreningens vedtægter. Der skal ved et ophør af disse bindinger ske en opsigelse. Opsigelser Foreningsmæssige forhold: Den første og væsentligste opsigelse er af laug, sektion og landsforening i Danmarks Frisørmestre. I Danmarks Frisørmestre er der i foråret afholdt en kongres (afholdes hvert andet år). Denne kongres har vedtaget en række vedtægtsændringer, der ikke på nuværende tidspunkt er kendte. Dette ukendskab er dog efter min opfattelse uden betydning for en udmeldelse, idet vedtægtsændringer efter referat fra kongressen først træder i kraft den 1. juli Efter de nuværende vedtægters 12 skal der ske udmeldelse med 6 måneders varsel til udløb af et kalenderkvartal. Dette medfører, at der skal ske udmeldelse senest ultimo juni 2006 for ikke at være bundet af en overenskomstfornyelse i foråret Opsigelsen skal ske til lav hvis medlem af et sådant, til sektorbestyrelsen og til Danmarks Frisørmestre. For god ordens skyld bør opsigelsen (opsigelserne) sendes ved anbefalet og almindeligt brev, så opsigelsen er fremme hos modtageren senest 30. juni Overenskomstmæssige forhold Medlemmerne af Dansk Frisørmesterforening er via medlemskabet bundet af overenskomsterne, denne forening har indgået med et modstående forbund (her efter det oplyste frisørforbundet). Disse overenskomster har sædvanligvis opsigelse med 3 måneds varsel. I overenskomsten mellem Danmarks Frisørmesterforening og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 18 er der en opsigelse med 3 måneders varsel til ophør dog tidligst til den 1. marts Dette vil medføre, at en virksomhed, der har udmeldt sig overfor overenskomstmodparten, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund skal opsige overenskomsten inden udgangen af november måned 2006 ved anbefalet brev. Samtidig skla der efter Hovedaftalen mellem DA og LO ske tilkendegivelse om, at denne opsigelse er til ophør og bortfald af overenskomsten (hovedaftalen 7 stk. 2).

7 7 1. Varsel Der skal 14 dage før den 1. marts (hovedaftalens 2) fremsendes 1. Lockoutvarsel omfattende medlemmer af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund ansat på virksomheden og dennes afdelinger (angives). Dette skal efter hovedaftalen fremsendes anbefalet samt i kopi fremsendes til Forligsinstitutionen til orientering. I det anbefalede brev skal der angives, at der fremsendes konfliktvarsling med henblik på at bringe overenskomsten til ophør/bortfald. 2. Varsel. Dette varsel skal også i henhold til hovedaftalens 2 sendes 7 dage før den 1. marts 2007, hvor der igen tilkendegives det præcise antal medarbejdere, der skal lockoutvarsles fra den 1. marts idet overenskomsten er ophørt og bortfaldet med virkning for virksomheden fra denne dato. Herefter skal der den 1. marts 2007 etableres en lockout overfor de af medarbejderne, der er medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Ny overenskomstdannelse Der vil blive etableret kontakt og forhandling med Kristelig Fagforening om dannelse af en ny separat faggruppe for frisører under overenskomstkomplekset mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. NB: Efter KA s vedtægter kan intet medlem etablere kampskridt over for de ansatte, hvorfor eventuelle frigørelseskonflikter som ovenfor beskrevet skal foretages før indmeldelsen i KA (dvs indmeldelse i KA den 1. marts 2007) Oversigt: 1.) Senest 30. juni 2006 opsigelse af medlemskab i Dansk Frisørmesterforening 2.) Senest ultimo november 2006 opsigelse af overenskomst til bortfald den 1. marts ) Den 14. februar lockoutvarsel til Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og kopi til orientering til Forligsinstitutionen

8 8 4.) Den 21. februar lockoutvarsel til samme forbund 5.) Den 1. marts 2007 etablering af lockout overfor medlemmer af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund ansat i den varslende virksomhed. Vær opmærksom på, at medarbejderne bør orienteres om hvert enkelt skridt (1) til 5)), der foretages og på sigt vil have betydning for vilkår i deres ansættelse. Fx medarbejdere, der ikke er medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund bør have orientering om, at der pr. marts 2007 vil være en anden overenskomst. Herudover er der i perioden indtil 1. marts 2007 forhandlinger med Kristelig Fagforening om en ny fagoverenskomst, der skal kunne træde i kraft på denne dato. De indklagede virksomheder, som alle indgår i en af frisørkæderne, Stender og Kjær, udmeldte sig i juni 2006 af Danmarks Frisørmesterforening med virkning fra den 1. januar I november 2006 opsagde de overenskomsten med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund til bortfald pr. 1. marts Opsigelserne blev gentaget i februar 2007 med angivelse af, at der pr. 1 marts 2007 var indgået overenskomst med en anden lønmodtagerpart, og med varsling af lockout pr. 1. marts Ved Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 i sagerne A , A og A , hvor alle virksomhederne var indklaget, blev det - som tilkendegivet ved afslutningen af domsforhandlingen den 13. marts fastslået, at virksomhedernes lockouter var overenskomststridige, da virksomhedernes opsigelser ikke var behørige, idet virksomhederne ikke i november 2006, hvor de stadig var medlemmer af Frisørmesterforeningen, på egen hånd havde kunnet sige overenskomsten op. Ved i al væsentlighed enslydende telefaxer afsendt henholdsvis den 26. og 27. april 2007 opsagde samtlige virksomheder på ny overenskomsten over for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund med tre måneders varsel til bortfald den 31. juli F. eks. hedder det således i en telefax af 27. april 2007 til forbundet underskrevet af direktør Bo Spottog på vegne i Nykøbing Falster: Opsigelse af overenskomstforhold På vegne af Hos Peter i Nykøbing F. ApS, Jernbanegade 10, 4800 Nykøbing F., skal det herved meddeles, at virksomheden med virkning fra den 1. januar 2007 er blevet udmeldt af Danmarks Frisørmesterforening

9 9 Virksomheden skal i forlængelse heraf opsige 2004 overenskomsten mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks Frisørmesterforening. Opsigelsen sker i henhold til overenskomstens 18 med 3 måneders varsel til udløb den 31. juli Opsigelsen sker med henblik på overenskomstens endelige bortfald, hvorfor det allerede herved skal meddeles, at der vil blive varslet og iværksat frigørelseskonflikt i overensstemmelse med 7, stk. 2, i Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark til ikrafttræden umiddelbart efter opsigelsesperiodens udløb. Ved telefax af 30. maj 2007 til virksomhedernes advokat meddelte LO, "at LO ikke agter at forfølge spørgsmålet om virksomhedernes opsigelse af overenskomsten yderligere", men "at LO hvis konfliktvarsel fremsendes vil vurdere disse nøje". Samtlige de indklagede virksomheder fremsendte siden ved anbefalede breve og telefaxer af 2. eller 4. juli 2007 konfliktvarsler med enslydende indhold. Således hedder det f.eks. i anbefalet brev af 2. juli 2007 fra direktør Bo Spottog på vegne i Nykøbing Falster til Landsorganisationen i Danmark: Fremsendelse af 1. konfliktvarsel På vegne af Hos Peter i Nykøbing F. ApS fremsendes hermed 1. lockoutvarsel i overensstemmelse med 2, stk. 3 i Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Virksomheden har ved brev af 27. april 2007 opsagt 2004 overenskomsten mellem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Dansk Frisørmesterforening til udløb den 31. juli Lockouten omfatter samtlige medlemmer af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, der er beskæftiget på virksomheden på tidspunktet for lockoutens ikrafttræden. Lockouten træder i kraft den 1. august Landsorganisationen i Danmark protesterede herefter ved enslydende breve af 5. juli 2007 over for de indklagede virksomheder i anledning af det afgivne 1. lockoutvarsel. I brevene hedder det bl.a.: Protest mod 1. lockoutvarsel LO har den 3. juli 2007 modtaget meddelelse om 1. lockoutvarsel fra Deres virksomhed.

10 10 LO skal herved protestere over det afgivne varsel. Siden virksomhedens udmeldelse af Danmarks Frisørmesterforening har virksomheden arbejdet målrettet på at få de ansatte udmeldt af Dansk Frisør & Kosmetikerforbund. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har protesteret over denne organisationsfjendtlige handling ved klageskrift til Arbejdsretten. Da dette skridt er taget netop for at friholde virksomheden fra virkningerne af en lockout, er det LO s opfattelse at frigørende konflikt ikke kan etableres. Konflikten vil således ikke på nuværende tidspunkt kunne få et omfang og intensitet, som kan virke frigørende. Ifald konfliktvarslet opretholdes skal LO anmode om et fællesmøde straks med henblik på sagens indbringelse for Arbejdsretten. Der blev herefter afholdt fællesmøde den 10. juli 2007 i anledning af den af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund rejste klage over lovligheden af de af de indklagede virksomheder varslede lockouter. Af de enslydende fællesmødereferater af 10. juli 2007 fremgår bl.a.: Arbejdstagersiden fastholdt at de varslede lock-out er var overenskomststridige. Undertegnede virksomheder bestred at have udvist organisationsfjendtlig adfærd ved at påvirke medarbejdernes/medlemmernes faglige tilhørsforhold. Virksomhederne anførte endvidere, at uanset Arbejdsrettens afgørelse af spørgsmålet om organisationsfjendtlig adfærd har Arbejdsrettens afgørelse heraf ikke betydning for spørgsmål om lockout ens lovlighed, herunder om dens frigørende virkning. Enighed kunne således ikke opnås. Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har under sagen fremlagt en opgørelse over medlemstilbagegangen blandt medarbejdere i de 3 frisørkæder, som de indklagede virksomheder indgår i. Det

11 11 fremgår af opgørelserne, at faldet i medlemstal i kæderne, Stender og Kjær Gruppen er på henholdsvis 84 %, 95 % og 90 % opgjort i perioden januar 2006 til 1. kvartal Det fremgår endvidere, at den generelle medlemstilbagegang i 2006 udgjorde 6,88 %, mens tilbagegangen i alt,. dvs. inklusive udmeldelserne fra de ansatte i de indklagede virksomheder i løbet af perioden april 2006 til april 2007 udgjorde i alt 8,92 %. Ved Arbejdsrettens som af 12. februar 2008 i sagerne nr. A , nr. A , nr. A og nr. A blev en række virksomheder fra frisørkæderne, Stender og Kjær Gruppen, som alle ligeledes er indklaget under denne sag, idømt bod for brud på hovedaftalens 1 om organisationsfjendtlig virksomhed, idet de fandtes at have opfordret ansatte til at melde sig ud af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Parternes argumenter Klager har anført, at de indklagede virksomheder gennem overenskomststridige handlinger har tømt virksomhederne for medlemmer af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, og at dette er sket med henblik på, at virksomhederne har kunnet unddrage sig skadevirkningerne af den påtænkte lockout. Ved Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 i sagerne nr. A , nr. A , nr. A og nr. A blev de under disse sager indklagede virksomheder, som tilhører de samme frisørkæder som de under denne sag indklagede virksomheder, og som i vidt omfang er sammenfaldende med de virksomheder, der er indklaget under denne sag, dømt for at have opfordret deres ansatte til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund i en periode fra begyndelsen af 2006 til begyndelsen af I samme periode er medlemstallet hos Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund blandt de ansatte i de indklagede virksomheder faldet med i gennemsnit ca. 90 % mod en generel medlemstilbagegang på 7-9 % inden for forbundet. Det er ikke afgørende, at ikke alle de indklagede virksomheder har været indklaget for Arbejdsretten med påstand om at have handlet overenskomststridigt, idet der er en nær sammenhæng mellem virksomhederne inden for de enkelte kæder, og medlemstilbagegangen omfatter samtlige indklagede virksomheder. Det må være et krav, at en konflikt, som efter hovedaftalen 7, stk. 2, skal virke frigørende, har et vist omfang og en vis styrke. Forudsætningen for bestemmelsen må være den normale arbejdskamp med alle dens risici og følger, jf. Per Jakobsen, Kollektiv Arbejdsret, 5. rev. udgave (1994), side 83. De indklagede virksomheder har via deres overenskomststridige handlinger unddraget sig en sådan normal arbejdskamp med dens risici og følger, idet der på grund af virksomhedernes handlinger kun har kunnet iværksættes lockout over for et begrænset antal ansatte. Lockouten vil derfor ikke kunne få det nødvendige omfang eller den nødvendige styrke, til at frigørelseskonflikt vil kunne etableres lovligt. Den varslede lockout er således ulovlig, og lovlig frigørelseskonflikt vil i hvert fald ikke kunne etableres i indeværende overenskomstperiode. De indklagede virksomheder har anført, at frigørelseskonflikten er lovlig. En overenskomst kan som udgangspunkt opsiges i overensstemmelse med almindelige aftaleretlige regler og bortfalder således som udgangspunkt ved udløbet af et aftalt opsigelsesvarsel. Reglen i hovedaftalens 7, stk. 2 udgør en fravigelse af dette udgangspunkt, hvilket bør indgå ved bedømmelsen af det i teorien opstillede

12 12 krav om, at en frigørelseskonflikt skal have en vis styrke og et vist omfang. Der kan således bl.a. ikke stilles krav om, at en frigørende konflikts lovlighed beror på, at den omfatter et vist antal medarbejderne. Indklagede har hverken direkte eller indirekte forsøgt at reducere konsekvenserne af den varslede frigørelseskonflikt. Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 i sagerne nr. A , nr. A , nr. A og nr. A må anses for at være uden betydning for nærværende sag. I hvert fald må der med Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008, hvor de indklagede virksomheder blev idømt bod for overenskomststridigt at have opfordret deres ansatte til udmeldelse af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, anses at være gjort endeligt op med retsvirkningerne af den overenskomststridige adfærd. Det er i øvrigt ikke alle de indklagede virksomheder, der er blevet dømt for organisationsfjendtlig adfærd ved Arbejdsrettens dom af 28. februar Således er blandt de indklagede virksomheder i Stender-kæden kun Stender II ApS og Stender Glostrup v/malene Mietke blevet dømt herfor, ligesom flere af de indklagede saloner i kæden Frisør Hos Peter ApS ikke var omfattet af dommen. Den frigørende konflikt er herudover iværksat over for alle de medarbejdere i de indklagede virksomheder, der fortsat var medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, og det ville derfor ikke være muligt for de indklagede virksomheder at etablere en frigørende konflikt af et større omfang end sket. Hvis frigørelseskonflikt i denne situation ikke lovligt kunne etableres, ville det få som konsekvens, at det for mange arbejdsgivere ikke ville være muligt at opfylde kravene til etablering af frigørende konflikt. Den praktiske konsekvens for medarbejderne ville i øvrigt være, at de fortsat var omfattet af overenskomsten mellem Danmarks Frisørmesterforening og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund fra Hvis klager fik medhold i sin påstand, ville der således bl.a. opstå usikkerhed om, hvornår overenskomsten måtte antages at bortfalde mellem parterne, og under hvilke forudsætninger de indklagede virksomheder overhovedet ville kunne etablere frigørende konflikt. Der er ikke belæg for som anført af klager at foretage en afgrænsning, således at frigørelseskonflikt tidligst vil kunne etableres ved udgangen af indeværende overenskomstperiode. Skulle Arbejdsretten finde, at der først kan etableres konflikt med frigørende virkning inden for en normaliseringsperiode, bør denne ikke fastsættes til længere end 6 måneder. Da det ikke er godtgjort, at der skulle være foretaget organisationsfjendtlige handlinger inden for de sidste 6 måneder forud for tidspunktet for den varslede konflikt, er frigørelseskonflikten også i dette tilfælde lovligt etableret. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Hovedaftalens 7, stk. 2, har følgende ordlyd: Selv om en overenskomst er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med regler i 2. Bestemmelsen må efter sit formål forstås således, at en overenskomstpart ikke skal kunne frigøre sig fra overenskomsten uden at iværksætte en konflikt med alle dens risici og følger. Dette må bl.a. antages at indebære, at en virksomhed, der som led i forberedelsen af en frigørende konflikt har forbedret sin egen konfliktposition ved overenskomststridigt at påvirke de ansatte til at melde sig ud af den fagforening, som er den modstående overenskomstpart, og derfor uretmæssigt og afgørende har svækket fagforeningens konfliktposition, ikke bør have adgang til at etablere frigørende kon-

13 13 flikt, forinden der er givet fagforeningen mulighed for at genoprette sin konfliktposition, og at der skal gives fagforeningen en passende tid til genopretningen. En sådan genopretningsperiode findes udgangspunkt passende at kunne fastsættes til et år. Spørgsmålet under sagen er herefter, om Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund har krav på en genopretningsperiode som nævnt. Af notat og tidsplan af 7. juni 2006 udarbejdet af Kristelig Arbejdsgiverforening fremgår, at en række virksomheder på dette tidspunkt havde ønske om at blive udmeldt af Danmarks Frisørmesterforening samt frigjort fra overenskomsten med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Planen angav, at virksomhederne kunne blive frigjort fra overenskomsten ved opsigelse af medlemskab i Dansk Frisørmesterforening efterfulgt af opsigelse af overenskomsten med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og etablering af lockout over for de ansatte, der var medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Det fremgår endvidere af notatet, at der ville blive etableret kontakt og forhandling med Kristelig Fagforening om dannelse af en ny separat faggruppe for frisører under overenskomstkomplekset mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening. Det lægges til grund, at samtlige de indklagede virksomheder, som indgår i de tre frisørkæder Frisør Hos Peter, Stender og Kjær Gruppen, har fulgt den i notatet indeholdte plan. Alle virksomhedernes breve om opsigelse, lockoutvarsel mv. er afsendt stort set samtidig og med i det væsentlige enslydende indhold. Det lægges endvidere til grund, at der i perioden, hvor denne plan om frigørelse fra overenskomsten med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund blev søgt realiseret, skete et fald i antal medlemmer af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund blandt de ansatte i de tre frisørkæder på henholdsvis 84, 95 og 90 %, hvorefter der i sommeren 2007 kun var 21 ansatte i kæderne, der fortsat var medlem af forbundet. Ved Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 i sagerne A , A , A og A blev en række af de frisørvirksomheder, der indgår i frisørkæderne, Stender og Kjær Gruppen, og som alle er blandt de indklagede virksomheder i nærværende sag, idømt bod for organisationsfjendtlige handlinger i strid med hovedaftalens 1, idet de fandtes at have opfordret deres ansatte til at udmelde sig af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Som konsekvens af udmeldelserne, der i vidt omfang må anses for forårsaget af den ved dommen af 12. februar 2008 konstaterede overenskomststridige adfærd fra virksomhedernes side, er Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds konfliktposition ved frisørvirksomhedernes iværksættelse af lockout blevet afgørende svækket. Efter sammenhængen mellem alle de indklagede virksomheders bestræbelser på at frigøre sig fra overenskomsten med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og det overordentlig store antal udmeldelser af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund blandt ansatte i de tre frisørkæder set i forhold til den samlede medlemstilbagegang lægger Arbejdsretten til grund, at samtlige de i nærværende sag

14 14 indklagede virksomheder har medvirket til den nævnte svækkelse af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds konfliktposition. På denne baggrund har de indklagede virksomheder efter den foran anførte forståelse af hovedaftalens 7, stk. 2, ikke lovligt kunnet varsle lockout uden at tillægge de afgivne varsler en genopretningsperiode på som udgangspunkt et år. Der er ikke oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige dette udgangspunkt i nærværende sag. Der gives herefter klager medhold i, at de afgivne lockoutvarsler er ulovlige. I nærværende sag, hvor LO straks efter, at lockoutvarslerne var afgivet, over for de indklagede protesterede mod disse, uden at de indklagede af den grund trak dem tilbage, findes genopretningsperioden på et år at burde regnes fra afsigelsen af denne arbejdsretsdom, således at afgivelse af frigørelseskonfliktvarsel fra de indklagedes side tidligst vil kunne ske med sædvanligt overenskomstmæssigt varsel et år efter afsigelsen af denne arbejdsretsdom. Thi kendes for ret: De indklagede virksomheder, ApS i Holmegaard, i Nykøbing F., i Næstved, i Ringsted, i Slagelse, Frisør Hos Peter i Korsør, i Odense C, i Odense NØ, i Svendborg, Stender Greve, Stender Glostrup, Stender Nivå, Stender Hillerød, Stender Strøget, Stender Herlev, Stender I, Stender II, Stender III og Stender IIII ApS i Værløse, skal anerkende, at den ved brev af 2. juli 2007 varslede lockout er ulovlig. De indklagede virksomheder, Kjær Gruppen ApS, Kjær Herning ApS, Kjær Silkeborg ApS, Kjær Holstebro ApS, Kjær Viborg ApS, Kjær Vejle ApS, Kjær Fredericia ApS, Kjær Bjerringbro ApS, Kjær Horsens ApS, Kjær Vestcenter ApS, Kjær Esbjerg ApS, Kjær Varde ApS og Kjær Bredgade ApS, skal anerkende, at den ved brev af 4. juli 2007 varslede lockout er ulovlig. De indklagede i de tre sager betaler i sagsomkostninger kr. pr. sag til Arbejdsretten. inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom. Niels Waage

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007

Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 Arbejdsrettens dom af 28. marts 2007 i sag nr. A2007.135: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (konsulent Pernille Leidersdorff) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21a, 7100

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. december 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. december 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. december 2017 I sag nr.: AR2017.0407 Kristelig Arbejdsgiverforening for Vestjysk Busser v/arnbjørn Fagraklett, Flexbusser ApS og AJ Busser ApS (advokat Bjørn Carlsen)

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011

Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 Arbejdsrettens dom af 23. juni 2011 I sag nr. AR2011.0365: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod FTF for PROSA for PROSA CSC-DK og PROSA

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. oktober 2011 i sag nr.: AR2010.0237 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Såfremt 48, stk. 4, er overtrådt, skal der tages stilling til, om de begåede brud er bodspådragende.

Såfremt 48, stk. 4, er overtrådt, skal der tages stilling til, om de begåede brud er bodspådragende. Udskrift af Arbejdsrettens dom af 15. november 2007 i sag nr. A2007.067: Landsorganisationen i Danmark for CO-industri (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri på egne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse

Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark. Principudtalelse Hovedaftale mellem Kooperationen og Landsorganisationen i Danmark Principudtalelse Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 6. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0156: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (Morten Frihagen)

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007

Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 Arbejdsrettens dom af 21. december 2007 i sagerne nr. A 2007.216, A 2007.247 og A 2007.601: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Kirstine

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ

6DPPHQPHG.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJODJGHGHWUHIULV UN GHU6WHQGHU.M URJ+RV3HWHULVRPPHUHQ )ULV UN GHUSUHVVHU DQVDWWHXGDIIRUEXQG 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI RYHUHQVNRPVWRJV\VWHPDWLVNSUHVSnDQVDWWH.ULVWHOLJ$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJWU NNHULWUnGHQH )HEUXDU 7UHIULV UN GHUEDJXORYOLJRSVLJHOVHDI

Læs mere