V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark"

Transkript

1 LEXSOS Advokater Jernbanegade 4, I Odense C Tlf J.nr /UL/AKI V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for it-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn er: Association of IT-hosting companies in Denmark. 1.3 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er: at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IT-hosting ydelser at skabe gennemsigtighed i forhold til indhold af kvalitet og sikkerhed i IT-hosting ydelser. 2.2 Foreningen vil fremme sine formål blandet andet ved: at udvikle og vedligeholde eget kvalitetsmærke, herunder løbende fastsætte certificeringsstandarder for kvalitet og sikkerhed, der ligger på højere niveau end branchens generelle standard i Danmark at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer, kunder og samarbejdspartnere at deltage aktivt i den offentlige debat, herunder deltage i udvalg, nævn, komiteer og lignende såvel nationalt som internationalt.

2 2.2.4 at fremme god markedsskik og etik blandt medlemsvirksomhederne at være videnscenter for sikkerhed og kvalitet inden for IT-hosting at danne og drive netværk, hvor ideer og erfaringer om kvalitet i IT-hosting kan udveksles mellem medlemmerne. 3. Medlemmer 3.1 Som medlemmer af BFIH kan optages virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder drift af IT-ydelser fra datacenter. Virksomheder, der ikke selv driver datacenter, kan udelukkende opnå og bevare medlemskab, så længe virksomhedens underleverandør(er) opfylder kravene i 8, herunder efterlever dokumentationskrav og stiller sig til rådighed for kontrol. Ved en underleverandørs manglende opfyldelse af vilkårene i 8 vil medlemmet blive stillet som om det er medlemmet selv, der ikke opfylder vilkårene i 8. Herudover skal den ansøgende virksomhed på optagelsestidspunktet have en egenkapital på minimum kr. 1 mio. 3.2 Optagelse i foreningen sker ved ansøgning til foreningens formand. Bestyrelsen behandler ansøgningen om medlemskab af foreningen. Bestyrelsen meddeler foreningens øvrige medlemmer om ansøgningen, og der gives medlemmerne 14 dage til at fremkomme med bemærkninger herom. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan opnå medlemskab. 3.3 Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, hvis ansøgeren ikke opfylder kravene i 3.1. Bestyrelsen kan om nødvendigt udbede sig den nødvendige dokumentation for, at betingelserne i 3.1 er behørigt opfyldt. 3.4 Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis bestyrelsen vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder hvis bestyrelsen vurderer, at a) ansøgeren har haft konflikter med en betydelige del af medlemskredsen (målt efter antal medlemmer) eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne konflikter. b) ansøgeren ikke overholder, eller inden for de seneste 36 måneder ikke har overholdt, eller er under undersøgelse for ikke at overholde gældende lovgivning. 2

3 c) ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et offentligt kendt dårligt renommé. d) ansøgeren er beskæftiget med aktiviteter som, efter bestyrelsens skøn, kan give væsentlig negativ omtale af ansøgeren og dermed af foreningen. e) ansøgeren ikke må antages at ville bidrage positivt til foreningens udvikling og samarbejde med tredjeparter. f) bestyrelsen i øvrigt er eller kommer i besiddelse af troværdige oplysninger om ansøgeren, som i øvrigt giver bestyrelsen rimelig grund til at nægte optagelse. 3.5 Bestyrelsen kan vælge at give en ansøger lejlighed til at udtale sig, og bestyrelsen kan vælge at optage en ansøger på vilkår. 3.6 Bestyrelsen skal, hvis den meddeler afslag på ansøgningen om optagelse, eller meddeler optagelse på vilkår, give en begrundelse for afslaget. 3.7 En ansøger, der har fået afslag på optagelse i foreningen eller er blevet meddelt optagelse på vilkår, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning her om skal indgives efter samme frist som angivet i En repræsentant for ansøgeren gives adgang og taletid under sagens behandling, men har i øvrigt ikke adgang til at overvære debat og afstemningen, medmindre ansøgeren er optaget på vilkår. Bestyrelsens begrundelse for afslaget skal indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager forud jf Man kan ikke optages i foreningen, hvis man har gæld til foreningen. 3.9 Indmeldelse har virkning fra det tidspunkt ansøgeren har modtaget accept fra foreningen, samt foreningen har modtaget indbetalingen af indmeldelsesgebyr og forudbetalt kontingent Når en virksomhed første gang indmeldes i foreningen har virksomheden 12 måneder fra indmeldelsesdatoen til at opnå certificering til foreningens kvalitetsmærke jf. 8. Såfremt sådan certificering ikke opnås inden 12 måneder fra indmeldelsen ophører medlemskabet automatisk I forbindelse med foreningen stiftelse foreligger der ikke nogen certificeringsstandarder. 12 måneders fristen beregnes da for alle medlemmer fra bestyrelsens endelige vedtagelse af den første certificeringsstandard. 3

4 3.11. Ethvert medlem har ret til: At lade sig repræsentere på foreningens generalforsamlinger ved en (1) person med stilling i/hos medlemmets daglige ledelse eller med den person, der er registreret som kontaktperson j.f At have adgang til alle medlemsarrangementer på de vilkår, der gælder for det pågældende arrangement. Adgangen gælder for én (1) person pr. medlemsvirksomhed. Det anbefales, at alle medlemsvirksomheder deltager med én person ved hvert medlemsarrangement. Betalingen for 1 persons deltagelse er indeholdt i kontingentet. Bestyrelsen kan beslutte, at der ved det enkelte medlemsarrangement kan deltage mere end én person fra hver medlemsvirksomhed. Dette meddeles til medlemsvirksomhederne. Medlemsvirksomhederne skal aktivt tilmelde det ønskede antal pladser ud over én og betale særskilt for deltagelsen med disse Ethvert medlem og dets repræsentanter er forpligtet til: At overholde disse vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af foreningens kompetente organer samt at optræde loyalt over for foreningen At betale kontingent og andre ydelser fra foreningen rettidigt. 4. Kapitalforhold 4.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue. 4.2 Ved ophør af medlemskab uanset grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i foreningens formue. 4.3 Ved ophør af foreningen skal foreningens formue udloddes forholdsmæssigt til de virksomheder, som er eller har været medlem af foreningen inden for de sidste 12 måneder før der træffes beslutning om ophør. Den forholdsmæssige fordeling sker i forhold til kontingentandelen over perioden. 4.4 Bestyrelsen skal påse, at foreningen stedse har et forsvarligt kapitalberedskab, og at foreningens udgifter og indtægter står i et passende forhold til hinanden. 4

5 5. Kontingent og opsigelsesvarsel 5.1 Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr og årskontingent. 5.2 Bestyrelsen påser overholdelse af de til enhver tid gældende momsregler. 5.3 Medlemskabet fornyes automatisk for år til år, med mindre medlemmet med mindst 3 måneders varsel afgiver en skriftlig opsigelse til den fungerende bestyrelsesformand (på ) til udgangen af et kalenderår. Kontingent for det resterende foreningsår tilbagebetales ikke. 5.4 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og gælder frem til næstkommende generalforsamling, det vil sige på tværs af foreningsåret. Kontingentet er et fast beløb af samme størrelse for alle medlemmer. Kontingentet opkræves halvårligt. Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent frem til næste kontingentopkrævning. 5.5 Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår. 5.6 Hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt gælder følgende regler: Medlemmets rettigheder i henhold disse vedtægter, herunder i henhold til punkt 3.11 suspenderes, indtil kontingentet er betalt Hvis manglende betaling medfører, at medlemmet sendes til inkasso skal medlemmet ud over at betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse tillige på ny betale et indmeldelsesgebyr, hvis medlemmet ønsker at forblive som medlem. 6. Foreningsår 6.1 Foreningen har kalenderåret som foreningsår. 7. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 7.1 Al kommunikation mellem foreningen, bestyrelsen og medlemmerne sker med bindende virkning via eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside. 5

6 7.2 Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav til den af medlemmet oplyste kontakt adresse og/eller kontaktperson. 7.3 Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet. 7.4 Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om adresse og kontaktperson. 7.5 Det er alene medlemmets ansvar, at den af medlemmet oplyste kontakt adresse er aktiv og tømmes af medlemmet. 7.6 Hvis den af medlemmet oplyste kontakt adresse ikke er i brug og foreningen derfor ikke kan sende til adressen, kan foreningen med frigørende virkning sende til medlemmets fælles mails etc.) eller via almindeligt brev til medlemmets adresse, som den er angivet på medlemmets hjemmeside eller som den er angivet i det relevante offentlige register. 7.7 Alle meddelelser, der sendes fra foreningen til den samlede medlemsskare skal sendes med angivelse af alle modtagerne i To / Til og cc felterne. Afsendelse skal ske i én mail. Der må aldrig ske udsendelse med anvendelse af bcc feltet eller udsendelse af samme meddelelse ved brug af flere s til forskellige modtagere. Formålet er løbende at have en simpel klarhed over alle aktuelle medlemmers kontaktoplysninger. 8. Kvalitetsmærke og certificering 8.1 Til opfyldelse af foreningens formål, skal foreningen udvikle og løbende vedligeholde en certificeringsstandard for kvalitet og sikkerhed ved IT-hosting ydelser. Der skal udvikles et tilhørende kvalitetsmærke, som medlemmerne kan opnå ret til at anvende i forbindelse med deres markedsføring. 8.2 Bestyrelsen træffer afgørelse om fastsættelse af certificeringsstandarden. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et udvalg, der skal fremkomme med forslag til certificeringsstandarden og dens løbende udvikling og revidering jf Når en certificeringsstandard er vedtaget af bestyrelsen skal foreningens medlemmer ansøge om ret til at anvende foreningens kvalitetsmærke mod at opfylde standardens vilkår. Besty- 6

7 relsen fastsætter nærmere vilkår for, hvordan ansøgning skal foretages og hvilken dokumentation, der skal foreligge på ansøgningstidspunktet, samt hvilken dokumentation, der løbende skal indsendes for at medlemmets certificering løbende kan opretholdes. 8.4 En godkendt certificering giver medlemmet ret til at anvende det tilhørende kvalitetsmærke i forbindelse med markedsføring. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for mærkets anvendelse. 8.5 Når bestyrelsen træffer beslutning om ændring af certificeringsstandarden skal dette meddeles til samtlige medlemmer. Såfremt mindst 33 % af medlemmerne kræver det, kan bestyrelsens beslutning indbringes for en ekstraordinær generalforsamling jf. 11. Her bringes standarden til debat forinden generalforsamlingen stemmer om stadfæstelse af bestyrelsens beslutning. Der træffes afgørelse ved simpelt flertal. Såfremt generalforsamlingen stemmer mod bestyrelsens beslutning bortfalder den reviderede certificeringsstandard, og herefter er det den senest forudgående standard, der gælder ind til ny certificeringsstandard vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke genfremsætte og vedtage en ligelydende certificeringsstandard, der én gang er nedstemt af generalforsamlingen. 8.6 Bestyrelsen kan foretage kontrol af om den dokumentation, der fremsendes til bestyrelsen er korrekt udført og retvisende i forhold til de faktiske forhold hos medlemsvirksomheden. Generelle retningslinier for sådan kontrol udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. 8.7 En ændring i certificeringsstandarden skal opfyldes af foreningens medlemmer senest 12 måneder efter den er besluttet af bestyrelsen. Opfyldelse sker ved ansøgning og fremsendelse af dokumentation jf. vilkår fastsat med hjemmel i punkt 8.3. Dette skal ske senest 1 måned før fristens udløb. Bestyrelsens afgørelse skal foreligge inden fristens udløb. 12 måneder efter bestyrelsens vedtagelse bortfalder den hidtil gældende certificeringsstandard samt medlemmernes ret til at anvende kvalitetsmærket på dette grundlag. 8.8 Hvis et medlem ikke har opnået ny certificering senere end 6 måneder efter bortfald af en gammel certificeringsstandard, da ophører medlemskabet af foreningen uden yderligere varsel. 8.9 Ved et medlems manglende opfyldelse af det løbende dokumentationskrav jf. punkt 8.3 eller ved et medlems manglende opfyldelse af certificeringsstandarden jf. punkt 8.6 eller ved et 7

8 medlems manglende opfyldelse af en ændret certificeringsstandard jf. punkt 8.7, suspenderes et medlemmets rettigheder i henhold til denne vedtægt indtil medlemmets har ansøgt om og opnået ny godkendelse i henhold til punkt 8.3. jf. dog punkt 8.8. Ved suspensionen bortfalder retten til at anvende kvalitetsmærket uden yderligere varsel 8.10 Bestyrelsens afgørelser i henhold til punkt 8.3, 8.6 og 8.7 kan af det berørte medlem indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes i overensstemmelse med fristen i punkt Her træffer generalforsamlingen afgørelse om stadfæstelse af bestyrelsens beslutning. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsens begrundelse for afslag/suspension skal indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager forud, og der gives en repræsentanter for det berørte medlem taletid forud for generalforsamlingens afgørelse. 9. Eksklusion 9.1 Ud over bestemmelsen i punkt og 8.10 kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dens formål, herunder ved at skabe habilitetsproblemer, jf. punkt 3.4 eller i øvrigt optræder på en for foreningen uværdig måde. 9.2 Foreningens virke og formål forudsætter, at medlemmerne deltager aktivt i foreningens forhold. Derfor skal hvert medlem over en periode på 12 måneder deltage ved minimum 50 % af foreningens medlemsarrangementer. For at deltagelse kan medregnes i opgørelsen skal medlemmet være repræsenteret med et medlem af virksomhedens daglige ledelse. Det forudsættes, at der afholdes minimum 4 medlemsarrangementer om året varslet med minimum 4 ugers varsel. Hvis et medlem ikke opfylder dette vilkår, kan bestyrelsen træffe beslutning om at medlemmet ekskluderes jf. dog punkt 9.3 og Eksklusion kan først ske, hvis medlemmet ikke senest 14 hverdage efter at have modtaget en med påkrav om at bringe overtrædelsen af 9.1 til ophør, herunder ved at berigtige forhold, som af bestyrelsen anses for at være i strid med Eksklusion sker med virkning fra beslutningens meddelelse til medlemmet, men kan af medlemmet indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for medlemmet har møde- og taleret under behandling af eksklusionen. 10. Generalforsamling 8

9 10.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen Ordinær generalforsamling for det forrige foreningsår afholdes senest den 30. april i det følgende foreningsår, første gang i Senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der ske varsling pr. e- mail og opslag på foreningens hjemmeside af datoen, tidspunkt samt om generalforsamlingen sker ved fysisk fremmøde på et angivet sted eller ved elektronisk deltagelse. Meddelelse sker via til samtlige medlemmer Senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen skal der ske indkaldelse til generalforsamlingen via til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal være vedhæftet følgende dokumenter: Dagsorden, bestyrelsens forslag til ændringer i bestyrelsen/formandskab, forslag til ændringer i vedtægterne eller øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på generalforsamlingen samt behandling af eksklusion/optagelser Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning om det forløbne foreningsår. 4. Debat om formandens beretning. 5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport. 6. Vedtagelse af budget for indeværende forenings år inklusiv fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor. 9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 10. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse Den reviderede og underskrevne årsrapport samt udkast til budget skal fremsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9

10 10.8 Referat fra den ordinære generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten samt offentliggøres på foreningens hjemmeside/medlemssektion senest 4 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen Alle generalforsamlinger med fysisk fremmøde afholdes i Odense. Alle generalforsamlinger skal afholdes på hverdage og i tidsrummet mellem kl og Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes som helt eller delvis elektronisk, skal indeholde oplysning om afholdelsesmåden. Det skal klart og fremhævet af indkaldelsen fremgå, hvordan man tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor man kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Disse oplysninger skal være til rådighed for alle medlemmer senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse Foreningen er ikke forpligtet til at stille udstyr til rådighed, der muliggør deltagelse i en elektronisk generalforsamlingen, men deltagelse i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal kunne ske ved hjælp af udstyr som bestyrelsen må formode alle medlemmer råder over eller let kan skaffe sig adgang til. Deltagelse i en elektronisk generalforsamling, må ikke påføre et medlem en udgift til deltagelse, der overstiger 10 % af det til enhver tid værende kontingent for det pågældende medlem Det er en betingelse for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder adgang til at deltage i samt ytre sig (via voicesystemer eller chat) og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig og sikker måde kunne fastslå, hvem der har deltaget i generalforsamlingen, hvilket medlem de repræsenterede, samt resultatet af afstemningerne Afholdelse af delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger skal være overvåget af foreningens revisor, der efterfølgende skal erklære sig om, hvorvidt generalforsamlingen blev afviklet på betryggende vis. 10

11 Disse vedtægter finder i øvrigt anvendelse på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, med de ændringer som forholdene kræver, herunder tilpasning af dirigentens rolle Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling Bestyrelsen kan bestemme, at deltagere i en helt eller delvis elektronisk generalforsamling på forhånd - via et system alle medlemmer har adgang til - skal stille de spørgsmål/kommentarer til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen, som medlemmet ønsker at stille. Spørgsmål/kommentarer skal være stillet senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. På selve generalforsamlingen står det medlemmet frit for, at deltage i debatten og stille tillægsspørgsmål m.v Stemmeret og taleret på generalforsamlingerne har en (1) repræsentant for hvert medlem. Medlemmet kan altid give møde ved den oplyste kontaktperson eller ved en tegningsberettiget person. Øvrige repræsentanter for medlemmet skal medbringe fuldmagt fra medlemmet til repræsentation. Medlemmet kan også give en repræsentant for et andet medlem fuldmagt til at stemme Alle ansatte hos medlemsvirksomhederne har adgang til generalforsamlingen. Når fysiske, elektroniske eller praktiske forhold begrunder det, kan bestyrelsen beslutte at fastsætte et maksimum for antallet af deltagere under generalforsamlingen samt et maksimum for antallet af deltagere fra hver medlemsvirksomhed, dog har hver medlemsvirksomhed altid ret til at mindst 1 medarbejder kan deltage foruden repræsentanten nævnt i Bestyrelsen kan beslutte, at der skal ske forhåndstilmelding af deltagerne og at pladserne tildeles efter først til mølle princippet. Der kan opkræves betaling for deltagelse til dækning af forplejning og andre udgifter der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Der gives meddelelse om alt ovennævnte i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen Dirigenten fastsætter afstemningsmåde og leder alle afstemninger og optællinger, med mindre mindst en 1/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved helt eller delvis elektroniske generalforsamlinger skal alle medlemmer kunne stemme elektronisk, f.eks. ved hjælp af mobiltelefoner eller på anden betryggende måde. 11

12 10.13 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antal repræsenterende medlemmer, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter Valgberettigede til bestyrelsen, herunder til formandsposterne er ansatte hos medlemmerne samt medlemmer af medlemmernes ledelsesorganer, herunder bestyrelse. Hvis ansættelse eller ledelseshvervet hos et medlem ophører og ikke fortsætter hos et andet medlem, skal bestyrelsesmedlemmet straks udtræde af bestyrelsen. Det samme gælder for formand/næstformand Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand. Der vælges ikke ny næstformand. Fratræder også den nye formand, vælger bestyrelsen en konstitueret formand, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ikke underlagt et krav om løbende supplering, med mindre bestyrelsen kommer under 3 medlemmer. Sker dette skal den tilbageværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse. Dette kan dog undlades, hvis der på det tidspunkt hvor bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, er mindre end 3 måneder til, at en ordinær generalforsamling kan afholdes. 11. Ekstraordinær generalforsamling 11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, revisor anmoder om det eller nået det begæres af mindst 33 % af medlemmerne med henblik på at behandle et eller flere konkrete emner Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter at have modtaget berettiget anmodning herom. Har bestyrelsen ikke indkaldt til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 1 uge efter at være blevet anmodet herom, er den/dem der har anmodet om en ekstraordinær generalforsamling berettigede til selv at indkalde ved brug af adresser anvendt ved seneste fælles udsendelse fra foreningen jf. punkt En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse til afholdelse med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske per eller brev og skal være bilagt dagsorden. 12. Bestyrelsen 12

13 12.1 Foreningens ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer Valgperioden er 2 funktionsår På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Efter generalforsamlingen tiltræder bestyrelsen og holder sit første møde, hvor den konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Det første møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, så afholdes første møde inden 14 dage fra generalforsamlingens afholdelse, og indkaldelse til dette sker jf Formanden har ansvar for, at der udfærdiges referat af hvert bestyrelsesmøde. Medlemmerne kan på opfordring få tilsendt referater fra bestyrelsesmøder Bestyrelsen forestår foreningens daglige og overordnede ledelse. Bestyrelsen kan på foreningens vegne lade bogholderi, økonomistyring, administration, kommunikation og markedsføring samt andre forefaldende opgaver og forretningsførelse foretage hos tredjemand og/eller lade en medarbejder ansætte til varetagelse af sådanne opgaver. 13. Bestyrelsesmøder 13.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I formandens fravær tilkommer nedenstående kompetencer næstformanden Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet Bestyrelsesmøder afholdes, med mindre andet aftales i Odense Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden eller af 2 medlemmer i forening Formanden kan bestemme, at bestyrelsesmøder til behandling af en afgrænset emnekreds skal afholdes som fjernmøder ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler, hvori mulighed for mundtlige drøftelser skal indgå. 13

14 13.6 Formanden kan bestemme, at bestyrelsen i hastende tilfælde træffer afgørelse om en sag/emne ved afstemning via eller lignende. Der skal gives bestyrelsesmedlemmerne en frist på 24 timer til at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget modtaget elektronisk Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller revisor kræver det skal der, afholdes et bestyrelsesmøde til behandling af specifikke emner. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget anmodningen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og enten formand eller næstformand er til stede Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis revisor finder det påkrævet af hensyn til korrekt information til bestyrelsen. Revisor giver meddelelse til formanden, hvis han ønsker at blive adviseret om fremtidige indkaldelser Bestyrelsen kan uddelegere opgaver eller områder til ad hoc udvalg, dog således at alle væsentlige beslutninger skal træffes i bestyrelsen. Alle medlemmer spørges pr. om deltagelse i et udvalg. Bestyrelsen fastsætter størrelse og vælger deltagerne blandt de medlemmer som har vist interesse. 14. Tegningsregel 14.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem i forening. 15. Regnskab/revision 15.1 Foreningens regnskabsår er lig med foreningsåret Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor Bestyrelsen skal hvert år inden den ordinære generalforsamling godkende og underskrive årsregnskabet og gøre sig bekendt med og underskrive revisionsprotokollatet. 14

15 16. Foreningens opløsning 16.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalformsamling, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel alene for at behandle dette emne. Indkaldelsen skal i øvrigt ske efter reglen i For at en beslutning om opløsning af foreningen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer målt efter antal på indkaldelsesdagen være repræsenteret på generalforsamlingen. Til vedtagelse af opløsningen kræves herefter, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen I forbindelse med en opløsning kan foreningens eventuelle formue alene anvendes som anført i 4.3, dog kan generalforsamlingen beslutte, at BFIH skal ophøre ved en fusion med en anden organisation, der skal være den fortsættende forening, forudsat at den fortsættende forening stedse har som sit primære formål/et af sine primære formål at fremme kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IT-hosting ydelser. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. december 2011, samt vedtægtsændringer af 18. april 2013 f.sv.a. afsnit og 12.6, og vedtægtsændringer af 3. april 2014 f.s.v.a. afsnit 3.1, 10.5, 12.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 og Dato: Som dirigent: Ulrik Lefevre Som nyvalgt bestyrelse pr. 3. april 2014 Dato: Dato: Dato: Niels Reinau Henrik Hedegaard Jakob Vind Kristijansen 15

16 Dato: Dato: Søren Frandsen Christian Winther 16

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER

V E D T Æ G T E R. for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER V E D T Æ G T E R for BRANCHEFORENINGEN FOR REKLAMEARTIKLER 2010 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Brancheforeningen for Reklameartikler. Foreningens hjemsted er: Næstved. Formål 2 Foreningens

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER

Brancheforeningen for Husstandsvindmøller VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER VEDTÆGTER BRANCHEFORENINGEN FOR HUSSTANDSVINDMØLLER 1 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Foreningens navn er Brancheforeningen for Husstandsvindmøller og foreningen er stiftet den 3. juni 2009. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Kemi & Life Science

Vedtægter. for. Kemi & Life Science Vedtægter for Kemi & Life Science VEDTÆGTER for KEMI & LIFE SCIENCE Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 1 2 Foreningens formål Foreningen har som formål at varetage

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv.

Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer. CVR nr. 32 03 64 14. Lett Advokatfirma. Adv. Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3-RMN VEDTÆGTER Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer CVR nr. 32 03 64 14 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere