SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB"

Transkript

1 SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL GODE RÅD TIL ORGANISERING AF GRØNNE INDKØB PROCEDURE FOR MILJØHENSYN I INDKØB Definition af produktgruppen Afgrænsning af produktområde Rammer for indkøbet Produktanalyse Kriterieanalyse Markedsanalyse Udarbejdelse af krav og tildelingskriterier Håndtering af dokumentation for overholdelse af krav Vurdering og tildeling af tilbud Opfølgning efter kontraktindgåelse Implementering af aftaler CASE, DER VISER HVORDAN VÆRKTØJSKASSEN KAN ANVENDES INSPIRATION OG NYTTIG VIDEN OPDATERING AF VÆRKTØJSKASSEN...29 page 2

3 1. Indledning Denne værkstøjskasse beskriver, hvordan Green Cities kommunerne har valgt at arbejde med grønne indkøb. Værktøjskasse er udarbejdet af Green Cities kommunernes Indkøbsgruppe som en hjælp til implementeringen i medlemskommunerne af samarbejdets fælles mål:» Vi vil udforme og implementere en miljømæssig progressiv indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål. Værktøjskassen er målrettet rammeaftaler på indkøb af varer og tjenester over EU s tærskelværdier. Der er flere grunde til overhovedet at beskæftige sig med grønne indkøb. Klimaforandringer, trusler mod biodiversiteten, overforbrug af ressourcer og udslip af miljøskadelige stoffer etc. er problemstillinger som man overalt i verdenen står over for. Disse problemstillinger kan ikke overkommes, medmindre der sker et retningsskifte mod et mere miljøvenligt produktions- og forbrugsmønster. Alle produkter og serviceydelser har indvirkninger på miljøet, i produktionsfasen, under brug eller ved bortskaffelse af produktet. En lang række miljøvenlige produkter er i dag tilgængelige på markedet til konkurrencedygtige priser. Det offentlige indkøb udgør på EU-niveau ca. 16 % af BNP svarende til ca milliarder Euro. Det er oplagt med så store mængder penge i omløb i den offentlige sektor at udnytte markedskræfterne i det offentliges indkøb til at drive markedet i en mere miljøvenlig retning. Grønne indkøb kan medvirke til, at miljøbelastningerne fra de indkøbte produkter og ydelser reduceres væsentligt. Relief projektet, finansieret under EU s City of tomorrow and Culturel Heritage analyserede i de miljømæssige potentialer ved offentlige grønne indkøb for udvalgte varegrupper. Projektet viste eksempelvis, at såfremt alle offentlige indkøbere i EU efterspørger grøn el ville den samlede udledning af CO2 i EU reduceres med ca. 60 millioner tons, svarende til 1,5 %. Til sammenligning så har EUlandende med KYOTO aftalen samlet forpligtet sig til at reducere CO2 udledningerne med 8 %. Ligeledes viste projektet, at såfremt det offentliges indkøb af fødevarer var økologisk vil dette væsentligt reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og det endda i en højere grad end ved at vælge lokalt konventionelt producerede fødevarer. Christoph Erdmenger; Buying into the Environment, ICLEI, Ved at flere kommuner anvender samme fremgangsmåde, samme krav og kriterier, har vi som offentlige indkøbere større mulighed for at påvirke markedet til at producere mere miljø-venlige produkter. Værktøjskassen er imidlertid et øjebliksbillede og afspejler de regler, viden m.m. der er gældende på udgivelsestidspunktet. Ny viden om miljøforhold kommer løbende til, miljømærkernes kriteriesæt opdateres og regler på miljøområdet ændres også. Green Cities er ikke ansvarlige for, at værktøjskassen afspejler de til en hver tid gældende regler og lovgivning på området. page 3

4 2. Definition på grønne indkøb Medlemskommunerne i Green Cities har valgt at adoptere EU s definition af grønne indkøb, som beskrevet i EU-meddelelsen Offentlige indkøb for et bedre miljø, Meddelelse nr /08. Green Cities definerer derfor grønne indkøb, som» en proces, hvorved medlemskommunerne erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøpåvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge-/anlægsopgaver med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført. Definitionen gælder alle former for offentlige indkøb i medlemskommunerne, hvis pris ligger over eller under de tærskler, som er fastsat i EU s direktiver om offentlige indkøb. I alle tilfælde skal miljøspecifikationer, udvælgelses- og tildelingskriterier udformes i fuld overensstemmelse med EU s lovgivning om offentlige indkøb og anden relevant lovgivning i EU og/eller i medlemslandene. 3. Indkøbspolitik med grønt fokus Der er ingen ensartet metode til at udarbejde en indkøbspolitik med grønt fokus. Der opfordres til, at der i hver enkelt kommunes indkøbspolitik er et afsnit om grønne indkøb. Afsnittet om grønne indkøb bør indeholde beskrivelse af, hvad kommunen ønsker at eftersørge med hensyn til miljøhensyn, miljørigtige produkter, certificering samt Green Cities mål for fx mindst 75 % økologi, udfasning af miljøbelastende kemikalier eller reduktion af CO2 udledning mv. Indkøbspolitikken bør desuden indeholde specifikke mål for omfanget af grønne aftaler, omfang af anvendelse af miljømærkede produkter mv. Indkøbspolitikken kan tillige indeholde beskrivelse af organisationen omkring grønne indkøb, f.eks. en beskrivelse af ansvarsfordeling. page 4

5 4. Understøttelse af øvrige Green Cities mål Green Cities har ud over målet om grønne indkøb 15 mål, og det vurderes, at for 5 af målene vil indkøb kunne bidrage til, at kommunerne når Green Cities mål. De 5 mål er listet nedenfor sammen med forslag til hvilke krav, der kan stilles for at fremme målene. VI VIL REDUCERE UDSLIPPET AF SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER TIL LUFTEN OG VI VIL OVERHOLDE GRÆNSE-VÆRDIERNE FOR NO2 OG PARTIKLER SENEST I Kommunerne kan stille krav til emissioner af bl.a. NO2 og partikler ved indkøb af brændstof-forbrugende maskiner til gartnere, renhold og vejservice. I forhold til transport er det muligt at arbejde med krav til Euro norm, og til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Der kan også stilles krav om chauffører skal undervises i miljørigtig kørsel. Organisationen kan også stille krav til emissioner ved indkøb eller leasing af vogn-park og ved serviceaftale om taxi-kørsel. Der kan også stilles miljøkrav til levering af el. Kravene kan dreje sig om at få øget andelen af vedvarende energi. Brug eventuelt Økologisk råds pjece 1 til at få styr på de mulige løsninger. Desuden kan der stilles krav til emissionerne til luften ved indkøb af serviceydelser. Indgår der transport i leveringen af tjenesteydelsen, kan kravene nævnt ovenfor for transport bruges. Kommer der emissioner fra selve serviceydelsen kan der også stilles krav om at begrænse emissionerne. Der kan også stilles krav til afdampningen af kemikalier fra produkterne i brugsfasen. VI VIL INDEN 2015 REDUCERE UDSLIPPET AF CO2 MED 25 % I FORHOLD TIL Gennem indkøb kan kommunen mindske udslippet af CO2 ved at stille krav til produkters maksimale energiforbrug (primært ud fra Center for energibesparelsers indkøbsvejledning). Transport bidrager væsentligt til CO2-udslippet, så der skal stilles krav til Euronorm, energiforbrug (brændselstype og motorydelse) ved indkøb eller leasing af nye køretøjer samt ved udbud af taxi-kørsel. Det er også muligt at arbejde med krav til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Desuden kan der stilles krav om, at chauffører skal undervises i miljørigtig kørsel. Der kan også stilles miljøkrav til levering af el. Kravene kan dreje sig om at få øget andelen af vedvarende energi. Brug eventuelt Økologisk råds pjece 1 til at få styr på de mulige løsninger. VI VIL HAVE AT DET KOMMUNALE FØDEVAREFORBRUG ER ØKOLOGISK. MINDST 75 % SKAL VÆRE ØKOLOGISK I I udbud på fødevarer skal der stilles krav om, at leverandører skal kunne levere økologiske produkter. Det kunne eks. formuleres på følgende måde: Tilbudsgiver accepterer at kunne levere et bredt sortiment af økologiske fødevarer, eftersom Udbyder kun i begrænset omfang ønsker køb af ikke-økologiske fødevarer. VI VIL REDUCERE ANTALLET AF BOLIGER MED SUNDHEDSSKADELIG STØJBELASTNING FREM MOD 2015, HVOR INGEN BORGERE ER UDSAT FOR SUNDHEDSSKADELIG STØJ OM NATTEN I DERES HJEM. Støj stammer især fra trafikken. I forbindelse med et udbud af en transportydelse eller ved indkøb af et køretøj kan første overvejelse derfor være, om behovet kan dækkes af et mindre støjende transportmiddel. Eksempelvis kan budkørsel nogen steder klares på cykel. Det er også muligt at arbejde med krav til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Fra 2012 skal alle dæk angive, hvor meget de støjer. Det er allerede nu muligt at stille krav til støj ved at benytte Svanemærkets kriterier til støj fra dæk. Kravet kan f.eks. stilles ved udbud af køretøjer til egen brug. page 5

6 Det er desuden muligt at stille krav til leveringstidspunktet af en vare. Leveres varen tidligt om morgenen eller om natten kan det betyde, at naboer bliver generet i deres søvn, hvor støjen er ekstra generende. VI VIL I KOMMUNALT REGI UDFASE DE 13 MILJØBELASTENDE KEMIKALIER UDPEGET AF GREEN CITIES KOMMUNERNE Bedste måde at udfase kemikalierne er ved at stille krav i forbindelse med indkøb. I mange tilfælde vil det være nok at anvende kravene om indholdsstoffer fra Svanemærkets eller EU-blomstens kriterier. Når der ikke er udarbejdet kriterier for produktet, kan løsningen være at sende en liste over de 13 kemikalier til tilbudsgiveren og bede ham redegøre for om produkterne indeholder kemikalierne. Hvis kemikalierne er i produkterne, så skal tilbudsgiver angive, hvorledes disse bliver udfaset fra produkterne og erstattet af miljørigtige alternativer samt tidshorisonten herfor. Se også afsnit 6.4, under Produktanalyse kemi. page 6

7 5. Gode råd til organisering af grønne indkøb For at sikre, at den grønne indkøbspolitik implementeres samt, at der i organisationen købes grønne produkter, skal grønne indkøb organiseres. Der er dog ikke én bestemt måde, det er bedst at organisere sig på. For at sikre forankring i organisationen må måden man organiserer de grønne indkøb på afspejle og tilpasses kommunens øvrige organisation, herunder om kom-munen har en central og/eller en decentral indkøbsorganisation. Det er en god idé at lade grønne indkøb være et tværgående samarbejde mellem slutbrugerne, indkøbere og miljømedarbejdere. Det er også en god idé at have en præcis, nedskrevet aftale om, hvem der gør hvad, og hvilket ansvar den enkelte har. Samarbejdsaftalen bør også indeholde en klar beskrivelse af, hvornår og hvordan miljøhensyn skal inddrages i indkøbsprocessen, og hvem der har det juridiske ansvar. Aftalen bør være forankret i kommunens eksisterende styringsværktøjer, eks. i kvalitetsmål, servicemål, virksomhedsplaner, procedurer, stabsmanualer eller lignende. Indledende bør det undersøges, hvordan indkøbene er organiseret i kommunen, såsom; Hvem er ansvarlig for indkøb i kommunen? Er indkøbene decentraliserede eller centraliserede? Indgår kommunen i et indkøbssamarbejde og eller partnerskaber? Er der en indkøbsstrategi/indkøbspolitik? Er der en udbudsplan eller andet, der viser hvilke aftaler der skal fornyes hvornår? Hvilke produkter og serviceydelser er omfattet af indkøbspolitikken? Hvem bruger produktet/ydelsen? Hvem beslutter? - Hvad der skal købes; model, type, karakteristika - Indkøbsmængder - Kvalitet - Leveringsbetingelser - Valg af leverandører Er der nedsat brugergrupper, arbejdsgrupper eller lignende? Hvem beslutter, hvilke tildelingskriterier der skal anvendes og vægtningen heraf? Hvem udarbejder udbudsmaterialet? Er der i organisationen den nødvendige viden om miljøproblemer, kemi og bæredygtighed etc.? Har der i tidligere udbud været anvendt miljøkrav og -kriterier og i så fald hvilke? Har kommunen politiske beslutninger, som vedrører miljøkrav til udbud? Hvem vurderer de indkomne tilbud? Hvem er juridisk ansvarlig for overholdelse af udbudsregler, WTA aftaler og overholdelse af national lovgivning? page 7

8 CENTRAL INDKØBSTJENESTE MILJØ BRUGERGRUPPER DECENTRALE INDKØBSANSVARLIGE Eksempel på central/decentral organisering af grønne indkøb Inden det besluttes, hvordan grønne indkøb skal organiseres, er det relevant at overveje følgende: Er der behov for, at der nedsættes en arbejdsgruppe for grønne indkøb? Eller skal grønne indkøb forankres hos en miljøansvarlig? Hvis der nedsættes en arbejdsgruppe, hvilke dele af organisationen skal være repræsenteret i arbejdsgruppen? Og skal der i så fald være en koordinator? Hvem skal definere, hvornår et produkt eller serviceydelse er grønt? Hvor og hvornår i processen omkring indkøb er det relevant at inddrage miljøhensyn? Hvem følger op på implementeringen af grønne indkøb og udarbejder evt. statusdokumenter, afrapporteringer og lign. til politikerne? page 8

9 Eksempel på ansvarsfordelingen ved grønne indkøb BRUGERGRUPPEN - Beslutter, hvilke varer der skal omfattes af indkøbsaftalen INDKØBSTJENESTEN - Annoncerer udbuddet INDKØBSTJENESTEN - udarbejder prækvalifikationen BRUGERGRUPPEN - opstiller kravspecifikation MILJØAFDELINGEN udarbejder miljøkrav og -kriterier INDKØBSTJENESTEN - udarbejder og udsender udbudsmateriale INDKØBSTJENESTEN - Modtager og gennemgår de indkomne tilbud BRUGERGRUPPEN OG INDKØBSTJENESTEN - Foretager en samlet evaluering af de indkomne tilbud MILJØAFDELINGEN evaluerer i forhold til miljøkrav og -kriterier INDKØBSTJENESTEN - Udvælger leverandør og udarbejder kontrakt page 9

10 6. Procedure for miljøhensyn i indkøb Dette kapitel beskriver mere dybtgående de enkelte trin i udbudsprocessen fra idé til færdigt udbud. Trinene kriterieanalyse, produktanalyse og markedsanalyse er en iterativ proces, hvor man typisk går frem og tilbage mellem analyserne. Opdelingen her er således ikke nødvendig-vis et udtryk for den reelle arbejdsproces. 1. Definition af produktgruppen 2. Afgrænsning af produktgruppen 3. Rammer 4. Produktanalyse 5. Kriterieanalyse 6. Markedsanalyse Laveste pris Udbydes varen efter laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige? Økonomisk mest fordelagtige 7. Fastsættelse af miljøkrav 7. Fastsættelse af miljøkrav og udarbejdelse af miljøkriterier 8. Dokumentation Overvej vurderingsmetode Udbudsmateriale: Indbyg miljøkrav og/eller kriterier samt krav til dokumentation 9. Vurdering af tilbudsgivers overholdelse af miljøkrav 9. Vurdering af tilbudsgivers overholdelse af miljøkrav og tildeling på kriterier Udarbejdelse af kontrakt 10. Opfølgning 11. Implementering Flowdiagram for grønne indkøb fra idé til færdigt udbud. Numrene i flowdiagrammet henviser dels til nummereringen af underkapitler i kap. 6, og dels til nummerering af afsnit i kap. 7. page 10

11 6.1 DEFINITION AF PRODUKTGRUPPEN Kontraktgenstanden er det produkt(er) eller den tjenesteydelse som ønskes købt. Beslutningsprocessen om, hvilke produkter der skal være omfattet af udbuddet resulterer som oftest i en grundlæggende beskrivelse af produktet eller tjenesteydelse. 6.2 AFGRÆNSNING AF PRODUKTOMRÅDE Afgrænsningen har til formål at definere, om der i produktgruppen er produkter, der er mere miljøbelastende end andre, og derfor er mere relevant at udarbejde miljøkrav og -kriterier for. Afgrænsningen kan også gå på, om der i produktgruppen er produkter, der udgør en meget lille del af det samlede udbud, så miljøkrav og -kriterierne rettes mod de produkter, der volumenmæssigt udgør den største andel. 6.3 RAMMER FOR INDKØBET EU-regler: Ifølge Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, er medlemsstaterne underlagt EU traktatens principper om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed, om ligebehandling, ikke forskelsbehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. Med direktivet præciseres det, hvordan de ordregivende myndigheder kan bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig udvikling samtidigt med, at de sikres mulighed for at opnå bedre forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne. Lovmæssige rammer: Ifølge national lovgivning kan visse type produkter og nogle brancher være underlagt særskilte krav til indhold af visse typer miljø- og/eller sundhedsskadelige kemiske stoffer. Eks. legetøjsbekendtgørelse, der fastlægger beskyttelsesniveau for tungmetaller, eller bekendtgørelser der begrænser anvendelse af ftalater i legetøj af blød plast. Understøttelse af Green Cities mål: Gennem indkøb kan Green Cities målene understøttes. Se beskrivelse i afsnit 4. Partnerskabet for offentlige grønne indkøb: For Green Cities kommuner, der er med i partnerskabet for offentlige grønne indkøb, er der opstillet miljømål for udvalgte produktgrupper. Understøttelse af lokale mål: Der kan for den enkelte medlemskommune være politisk vedtagne mål og spilleregler for indkøb, ligesom der kan være lokale miljømål, Agenda 21 mål eller politisk vedtagne regulativer og mål, der er relevante for det pågældende indkøb. 6.4 PRODUKTANALYSE Produktanalysen har til formål at undersøge produktets miljøprofil og det kan eksempelvis undersøges: Hvordan produktet fremstilles, hvordan procesflowet er. Hvilke miljøpåvirkninger der er under produktion, brug og bortskaffelse Om der er undersøgelser, arbejdsrapporter m.m. der beskriver hvilke miljøbelastninger det pågældende produkt forårsager. Det kan være svært at afgøre, hvilke miljøforhold der skal håndteres i et udbud. En mulighed er at benytte den samme metode som Miljømærkning Danmark benytter, når de udvælger de produkter og serviceydelser, der skal kunne miljømærkes. Det er den såkaldte RPS model. Det er graden af relevans, potentiale og styrbarhed, der afgør om der skal udvikles kriterier. Når den vurderes som høj er det sandsynligt, at miljømærkning kan medføre en reel miljøgevinst, og kun i de tilfælde giver det mening at udvikle kriterier. Denne metode kan overføres til udbud. page 11

12 RPS MODELLEN FOR UDBUD: Relevans: Produktet skal påvirke miljøet i et omfang, der gør, at det har miljømæssig relevans at stille krav i et udbud. Eksempelvis medfører forbruget af energi en belastning af miljøet og derfor er det relevant at stille krav til energiforbrugende produkter, som eksempelvis køleskabe. Potentiale: Der skal være et potentiale i at stille krav til en givet produktgruppe dvs. når der stilles krav, skal det reelt medføre, at der indkøbes et produkt med en mindre miljøbelastning end, hvis der ikke var stillet krav. Til potentialet hører også en vurdering af, om markedet kan levere produkter, der lever op til kravet altså om der findes et reelt alternativ. Styrbarhed: Miljøbelastningen skal kunne reguleres og styres specifikt ved at stille krav i udbuddet. Dvs. der må ikke være for mange øvrige omstændigheder omkring et produkt, der kan neutralisere eller ligefrem reducere effekten af de krav man satte i udbuddet. At der i udbuddet stilles krav til energieffektiviteten for en personbil (km/l) er ingen garanti for, at brændstofforbruget reduceres, da forbruget også afhænger af køremønster, førerens køreegenskaber og vedligeholdelse af bilen. Kravet giver altså kun begrænset styrbarhed. Vurdering af om relevans, potentiale og styrbarhed er til stede, kan medvirke til at fokusere kravene i udbuddet på de væsentligste miljøforhold, som samtidig kan håndteres gennem krav. Det kan også give ideer til hvordan en indkøbsaftale efterfølgende implementeres (f. eks. om brugen af nye eller anderledes produkter kræver træning). PRODUKTANALYSE KEMI Green Cities kommunerne har et mål om at udfase 13 kemikalier/kemikaliegrupper. Derfor er det nødvendigt i produktanalysen at have fokus på indholdet af kemikalier i produkterne. De 12 2 kemikalier er nævnt nedenfor sammen med en kommentar om, hvorfor kemikaliet er problematisk, eksempler på hvilke produkter det findes i samt hvorfor det er i produktet. Ud over de 12 stoffer kan produkterne indeholde andre miljø- og sundhedsmæssige problematiske stoffer. Det vil ofte fremgå af produktanalysen. 2 Der er kun 12 kemikalier listet her, da den 13. kemikaliegruppe: visse alkaner (C9-C12 alkaner og isoalkaner), ikke er så problematisk som først antaget. Den er i 2010 fjernet fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer med begrundelsen, at den ikke længere er under mistanke for PBT eller vpvb effekter. PBT = Persistente, Bioakkumulerende og Toksiske, vpvb = meget Persistente og meget Bioakkumulerende. page 12

13 De 12 kemikalier/kemikaliegrupper: KVIKSØLV (sundhedsskadelig) findes i elsparepærer, hvor det er nødvendigt for at kunne udsende lys. Findes også i amalgam til tandfyldninger, hvor det kun må benyttes til blivende tænder, hvor der er slid på fyldningen. BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE (svært nedbrydelige, bioakkumulerende og giftige) findes f.eks. i elektronik og elektroniske husholdningsprodukter (i plastkabinetter, printplader og kontakter) samt i boligtekstiler. Det virker hæmmende på antændelse af materialerne. PFOS-FORBINDELSER (perflourooktansulfonater) (svært nedbrydelige og bioakkumulerende) findes bl.a. i autoplejemidler og i nogle specialrengøringsmidler, hvor det virker vand- og/ eller fedtafvisende. KLOREREDE PARAFFINER (kræftfremkaldende og svært nedbrydelige) findes i værkstedsolier, hvor de bruges som brandhæmmere, blødgørere eller opløsningsmidler. KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER (kræftfremkaldende og miljøskadelige) kan findes i maling- og lakfjerner, hvor de opløser malingen/lakken. MINERALSK OLIE (miljøskadelig og sundhedsskadelig, visse typer er kræftfremkaldende) findes i en række produkter f.eks. i værkstedsolier, autoplejeprodukter, i visse typer maling, olie og i lak til bygninger, lim og kosmetik. I en stor del af produkterne udgør den mineralske olie basis materialet. PAH (polyaromatiske kulbrinter) (kræftfremkaldende) indgår i en mængde mineralske olieprodukter, da det findes i råolie. KREOSOT (kræftfremkaldende) da det er forbudt at importere, sælge og bruge kemiske stoffer og produkter, som indeholder kreosot eller varer, som er behandlet med kreosot, findes det hovedsageligt i gamle jernbanesveller og gamle elmaster. AKTIV STOFFER I PESTICIDER (miljø- eller sundhedsskadelig, også nedbrydningsprodukterne) findes i pesticider til bekæmpelse af bl.a. insekter, svampe og ukrudt, men også i f.eks. visse typer maling for at dræbe svampe. NONYLFENOLER OG ANDRE ALKYLFENOLER (hormonforstyrrende, nonylfenoler er meget miljøskadelige) findes i bl.a. specialrengøringsmidler, autoplejemidler, værkstedsolier og lim. Kemikaliegruppen ændrer vands overfladespænding og løsner snavs og fedt. AKTIVSTOFFER I LÆGEMIDLER (utilsigtede miljøeffekter) her er der fokus på aktivstofferne clitrimazol, antibiotika og stoffer i veterinære midler. FTALATER (reproduktionsskadende og hormonforstyrrende) findes bl.a. i legetøj af PVC, beklædning med PVC-tryk, lim og kosmetik. Ftalater virker som blødgører. page 13

14 Generelt er det ikke særligt nemt at finde ud af, hvilke kemikalier der findes i forskellige produkter. Green Cities kemiarbejdsgruppe har gennemført en litteraturkortlægning 3 af, om de 12 kemikalier findes i forskellige produktgrupper 4. Kortlægningerne er tilgængelige på Green Cities hjemmeside under indsatsområder, kemi Kortlægningerne giver et overblik over, om det er nødvendigt at stille krav til indholdet af de 12 kemikalier for de forskellige produkttyper. I de tilfælde, hvor det har været muligt at finde alternativer, der er fri for de 13 kemikalier, er det beskrevet i kortlægningen. Eventuelle forbud mod brug af kemikalierne i bestemte produkter er også nævnt. Når der eksisterer miljømærker Svanemærket, EU s miljøblomst eller tilsvarende for produktgruppen, er det en god ide at se på kriteriedokumenterne. Her vil der ofte være stillet krav til uønskede stoffer. En stor del af de miljømærkekriterier, som Green Cities kemiarbejdsgruppe har set på, stiller krav om at undgå bl.a. de 12 kemikalier eller sætter krav om et maksimalt indhold, hvis kemikalierne ikke umiddelbart kan erstattes med andre. F.eks. må Svanemærket maling til vådrum og til udendørs brug indeholde mineralsk olie og aktivstoffer i pesticider. Er produktgruppen hverken omfattet af litteratur kortlægningen fra Green Cities kemiarbejdsgruppe eller af miljømærker, så kan inspirationslisterne (links) nævnt i afsnit 8 Inspiration og nyttig viden anvendes. Når produktanalysen viser, at kemikaliet kan være til stede i produktet, og markedsanalysen viser, at en del af markedet kan levere produkter med mindre miljøbelastende alternativer, så kan der stilles krav om, at kemikaliet ikke må være tilstede i produktet. Eksempel på kemikortlægning: Litteratur kortlægning af lim viser, at hvid lim (skolelim) kan indeholde ftalater (som blødgørere), men også, at der findes lim uden ftalater. Det er derfor relevant og muligt at stille krav om, at lim skal være uden ftalater. 3 Litteratur kortlægningerne har Green Cities kemiarbejdsgruppe kaldt teoretiske kortlægninger. 4 Green Cities kemiarbejdsgruppen har set på disse produktgrupper: amalgam (tandfyldninger), elektronik, malevarer, fugemasse, lim, legetøj, tøj/tekstiler, rengøringsmidler, autoplejemidler, værkstedsolier, pesticider, kosmetik og lægemidler samt materialerne blød PVC og kreosot. page 14

15 Sådan ser verdenen ud EU sektorer/ GC Kemi Fødevare og catering Energi Transport og transporttjenester Kontormaskiner og EDB udstyr Beklædning, uniformer og tekstiler Papir og trykkeriydelser Møbler Rengøringsmidler og ydelser Ydelser inden for sundhedssektoren Kviksølv Bromerede flammehæmmere X X X PFOS X X 1 X X 1 (X) 2 Klorerede paraffiner X (X) 2 Mineralsk olie X X PAH X Kreosot Klorerede opløsningsmidler Aktivstoffer i pesticider X X X X Nonylphenoler X (X) 2 Ftalater X X X Skema: Oversigt over sådan ser verdenen ud pr. 15. februar 2011 med hensyn til, hvilke produktgrupper der kan indeholde hvilke kemikalier. Skemaet fritager dog ikke kommunen for at foretage en produkt- og markedsanalyse, der vil vise den aktuelle situation. 1 Må kun være i produktet i meget lave koncentrationer. 2 Kan findes i specialrengøringsmidler page 15

16 6.5 KRITERIEANALYSE Kriterieanalysen skal afdække eksisterende kriterier, som kan danne grundlag for udarbejdelsen af egne krav og kriterier til det pågældende udbud. Der er mange muligheder for at låne af andre offentlige institutioner, som tidligere har afholdt et udbud på de samme produkter eller ydelser. På den måde er det muligt at undgå et ofte omfattende arbejde med selv at opstille relevante krav. Det er dog en god ide at være kritisk inden man kopierer krav og tildelingskriterier fra andre. EN ANALYSE BØR OMFATTE EN UNDERSØGELSE AF: Om der er udviklet miljømærkekriterier for produktet Om ICLEI s Procura+, EKU.nu og/eller miljøstyrelsen har udviklet kriterier Om SKI og Statens Indkøb eller andre kommuner har kriterier, der kan bruges som inspiration Om der er cases på Udbudsportalen.dk (kig under Cases og vælg Udbudsmaterialer ) Opmærksomhedspunkter ved lån af andres krav og kriterier VED LÅN AF ANDRES KRAV OG KRITERIER BØR FØLGENDE AFKLARES FØR BRUG AF DISSE: Hvor gammelt er udbudsmaterialet? Er udbudsmaterialets miljøkrav og -kriterier overhalet af lovgivning og har markedet ændret sig? Er det den endelige version af udbudsmaterialet du har fået? Gav miljøkravene anledning til en klage? Og hvad var i givet fald udfaldet? Kom der nogle bud og hvis ikke, var miljøkravene så en medvirkende faktor? Hvis der blev benyttet tildelingskriterier, var vægtningen da den samme som i det udbud du skal lave tildelingskriterier til? Hvis der blev benyttet tildelingskriterier, var der så kriterier som alle leverandører kunne opfylde eller kriterier de ikke kunne opfylde? Hvis alle leverandører kan opfylde et tildelingskriterium, kan det evt. gøres til minimumskrav. Tildelingskriterier som ingen kan opfylde kan evt. udelades. Det er vigtigt at huske, at det ikke er muligt at få detaljerede oplysninger om leverandørers svar til en anden organisation, da disse skal behandles fortroligt. Var det let eller svært at behandle og vurdere de indkomne tilbud? Hvis der er tale om krav fra en værktøjskasse eller guide er de så afprøvet i et reelt udbud og/eller gennemgået af en udbudsjurist? page 16

17 6.6 MARKEDSANALYSE En markedsanalyse er en del af den almindelige udbudsforretning og handler typisk om at afdække, hvem der leverer de efterspurgte varer eller ydelser og hvordan markedssituationen (konkurrencesituationen) er. Det kan imidlertid være nødvendigt at fortage en markedsanalyse i et miljøperspektiv for at afdække, hvilke miljøkrav markedet er i stand til at honorere. Er kendskabet til de væsentligste miljøforhold omkring den vare eller ydelse der udbydes ikke så godt kendt, kan det være svært at vide, hvilke miljøforhold der skal håndteres som minimumskrav eller evt. som tildelings- kriterier. Et godt udgangspunkt er, i første omgang, at afgøre om det er lokale, regionale, nationale leverandører eller leverandører på det globale marked, der vil byde på opgaven. Et udbud af en kommunes taxikørsel vil tiltrække bud fra lokalområdet mens udbud af kommunens kontorartikler typisk vil tiltrække firmaer, der opererer på det nationale eller globale marked. DESUDEN KAN EN MARKEDSANALYSE OMFATTE: Hvor mange producenter findes der på markedet. Er producenter lig med leverandører eller er det grossister med en række underleverandører, der vil byde på udbuddet. Er der producenter, der har licens til at producere miljømærkede produkter og i så fald, hvor mange producenter. Hvilken miljøprofil har den enkelte producent, har de eksempelvis miljøstyring, arbejdet med at udvikle miljøvenlige produkter, etc. DER ER FORSKELLIGE MÅDER, HVORPÅ KENDSKAB TIL MARKEDET KAN ØGES: Tidligere udbud: hvis organisationen tidligere har haft varen eller ydelsen udbudt, kan krav, tildelingskriterier og leverandørernes svar analyseres for at se, hvad markedet kunne leve op til på det tidspunkt. Det er nødvendigt at forholde sig til om det billede, der tegnes er retvisende eller om det er forældet. Andre organisationers udbudsmateriale og svar kan ikke benyttes, da svar fra leverandørerne er fortrolige. Kontakt branchen: De fleste brancher har en brancheorganisation, som i varierende grad har kendskab til miljøforhold inden for branchen og til hvordan medlemmerne håndterer dem. Kontakt Miljømærkning Danmark: Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Medarbejderne har en god indsigt i de markeder for de varer og ydelser, som er omfattet af miljømærkerne, og er i dialog med markedets aktører i forbindelse med udarbejdelse af kriterier. Kontakt mulige leverandører: I forbindelse med forberedelsen af et udbud er det tilladt at kontakte mulige leverandører, for at få en bedre viden om, hvad markedet kan levere. Der gælder en række regler for, hvordan henvendelse skal foretages. Derfor er det en god ide, at koordinere henvendelsen med den udbudsansvarlige. Det er også en god ide at henvendelsen sker til et repræsentativt udvalg af leverandører, så man ikke sætter overlæggeren efter den bedste i klassen, men sikrer, at flere kan leve op til miljøkravene. Kontakt forbrugerorganisationer: Informationscenter for miljø og sundhed og andre forbrugerorganisationer foretager jævnligt test af varer, som også forbruges i kommuner mv. page 17

18 6.7 UDARBEJDELSE AF KRAV OG TILDELINGSKRITERIER Kravene fastsætter det præstationsniveau produkterne som minimum skal leve op til. Kriterier anvendes som konkurrenceparametre og har til formål at belønne den tilbudsgiver, der er bedst miljømæssigt. Både krav og kriterier skal være tilknyttet det produkt, der ønskes købt. For at kravene ikke er konkurrenceforvridende, skal det sikres, at der er et vist udsnit af producenter, der kan leve op til miljøkravene. Kravene skal formuleres meget specifikt og tydeligt. Kriterierne kan være formuleret på mange forskellige måder. Kriterierne kan f.eks. udformes som spørgsmål. Der kan eksempelvis spørges til, om et produkt er fremstillet uden anvendelse af specificerede kemikalier, hvor et JA-svar angiver et miljøpositivt svar. Der kan også anmodes, om angivelse af indhold af et specifikke kemikalie, hvor tilbudsgivere efterfølgende belønnes for at have produkter med et lavt indhold. Derudover kan der være direkte sammenhæng mellem stillede krav og kriterierne. F.eks. kan et mindstekrav være, at levetiden for en lyskilde skal være timer, og kriteriet er, at den eksakte levetid angives og tilbudsgivere efterfølgende belønnes for at have lyskilder bedre end kravet. I tabellen herunder er givet eksempler på krav og kriterier. MILJØKRAV OG -KRITERIER Brevpapiret skal være baseret på 100 % genbrugspapir indsamlet hos forbrugere, virksomheder ell. lign. Er brevpapiret bleget uden brug af klor eller klorholdige midler? Lime skal være uden ftalater Er limen produceret uden anvendelse af ftalater? Anvendte trykfarver må ikke indeholde kobber Såfremt trykfarven indeholder kobber, angiv da indhold som vægtprocent NIVEAU Krav Kriterium Krav Kriterium Krav Kriterier Miljø vægter som oftest 5-20 % alt efter, hvilket område der udbydes. For produktområder, hvor produktanalysen viser, at der er et væsentligt miljøproblem, kan det være relevant at lade miljø vægte højt. I udbud, hvor det er muligt at stille mange miljøkrav kan man eksempelvis lade miljø vægte mindre end i udbud, hvor det ikke er muligt at stille miljøkrav. 6.8 HÅNDTERING AF DOKUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF KRAV Når der stilles krav til miljøforhold for en vare eller et produkt, opstår overvejelsen om dokumentation uvægerligt. Hvilken dokumentation for at kravet er opfyldt skal man bede tilbudsgiveren om at levere? Og i hvor høj grad skal man stole på de svar, som leverandøren giver? Tilbudsgiveren sender, som en del af tilbuddet en tro og love erklæring, som bør være sikkerhed nok for, at svarene er sande. Dokumentationen kan også tjene det formål, at det kan ses, om leverandøren har forstået kravet eller tildelingskriterierne rigtigt. En stor mængde dokumentation kan være ressourcetungt for leverandøren at fremskaffe, og kan være besværligt at håndtere efterfølgende. Derfor er det en god ide at være så præcis som muligt i sit krav til dokumentationen og angive så klart som muligt, hvilken form dokumentationen skal have. Dermed kan besværet for tilbudsgiveren og udbyder mindskes. I nogle tilfælde kan et 15 punkters datablad være tilstrækkelig dokumentation for produktets miljøbelastning. Det kan lette arbejdet med at vurdere om dokumentation er i orden, hvis den bygger på ISO- eller DS-standarder. F.eks. kan et elektronisk produkts elforbrug let sammenlignes eller kontrolleres, hvis det er testet efter en gældende standard. Det er også en mulighed at at bede om dokumentation på et senere tidspunkt. Eksempelvis kan man indføje i kontrakten, at dokumentation skal fremsendes på forlangende eller et bestemt antal uger efter kontrakt- page 18

19 start. Det gør det muligt at følge op, hvis der er mistanke om, at et krav ikke er opfyldt, men det giver også leverandøren en mulighed for at nå at skaffe dokumentationen uden, at det bliver en unødig stor økonomisk belastning. DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE AF MILJØMÆRKEKRITERIER Det er tilladt at stille krav om, at et produkt opfylder miljømærkernes krav, som vedrører produktet i kriterierne for et miljømærke (f.eks. Svanen eller Blomsten). At varen eller ydelsen opfylder kravet kan dokumenteres let, hvis producenten har licens til mærket. Miljømærkelicens må dog ikke være eneste dokumentationsmåde. Dokumentation skal kunne gives på enhver anden måde, f.eks. i form datablade, testrapporter mv. Opfølgningen på, om dokumentationen er fyldestgørende, er i sådanne tilfælde mere omfangsrigt. 6.9 VURDERING OG TILDELING AF TILBUD Vurderingen har til formål at beskrive, hvordan indkomne tilbud vurderes på et ensartet grundlag. Der findes mange måder at vurdere tilbud og tildele ordre på. Der anvendes oftest forskellige pointsystemer i forbindelse hermed, der kan f.eks. ved sammenligning og vurdering af tilbud anvendes teknikker som omfatter matrixsammenligninger, relativ vægtning og bonus/malus-systemer. Pointsystemet vil som oftest fremgå af selve udbudsmaterialet. Ordre bliver oftest tildelt efter tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller Laveste pris. For det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker tildeling på baggrund af en vurdering af de i udbudsmaterialet anførte delkriterier, og i forhold til den vægtning, der er anført for hvert kriterium. Et eksempel kunne være: Delkriterier Vægtning Pris og rabat 50 % Sortiment 20 % Kvalitet og leveringssikkerhed 20 % Miljø 10 % TILDELINGSPROCEDURE I forbindelse med tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen vurderes opfyldelsesgraden med udgangspunkt i en matematisk opgørelse af opnået point score. Pointsystemet kan fremgå af udbudsmaterialet. Tildeling af ordre kan også ske alene på baggrund af Laveste pris. I denne forbindelse er det meget vigtigt, at kravspecifikationerne er beskrevet i mindste detalje. EKSEMPEL PÅ TILDELING AF ORDRE Tildelingen er foretaget efter et pointsystem, hvor 100 point er det maksimalt opnåelige, og ordren går til den tilbudsgiver, hvis samlede point er højest. Det tilbud der for udbyder er det økonomisk mest fordelagtige tilbud er i dette eksempel tilbud 2: KRITERIER TILBUD 1 TILBUD 2 TILBUD 3 TILBUD 4 TILBUD 5 Pris og rabat Sortiment Kvalitet og leveringssikkerhed Miljø I ALT page 19

20 6.10 OPFØLGNING EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Det anbefales, at der løbende følges op på anvendelsen af indgåede aftaler dels for at overholde aftalen overfor leverandøren, men også i relation til budgetter og lign. Efterspørg statistik fra leverandørerne f.eks. opsplittet på varegrupper pr. brugssted/ean-nummer. Endvidere anbefales det at holde evalueringsmøder med leverandøren for at følge op på anvendelsen af aftalen. Såfremt leverandører, som kommunen ikke har aftale med, laver undergravende virksomhed og alligevel får ordrer bør dette stoppes. Den interne revision eller stikprøver vil vise, om der afgives ordrer til andre virksomheder end de, der er indgået aftale med IMPLEMENTERING AF AFTALER Når der indgås nye aftaler eller genudbydes produkter/ydelser er det vigtigt, at relevante fagpersoner deltager i udbuddet samt den efterfølgende implementering. Implementeringen kan omfatte information af ledere, information på intranettet, afholdelse af møder med de indkøbere/medarbejdere som aftalen dækker. I forbindelse med implementer af nye aftaler er det vigtigt, at information mv. herom lagres et sted, hvor de er tilgængelige for alle kommunens indkøbere. Det anbefales, at kommunens indkøbere, enten via eget e- handelssystem eller leverandørernes egne portaler, kan handle elektronisk ind. De elektroniske varekataloger skal være forsynet med billeder af varerne. Efterspørg i øvrigt bestillingslister med det sortiment som der er indgået aftale om med billede og angivelse af mængde og pris. Eventuelle fragtegebyr skal være synligt for brugerne. Kommunens indkøbere skal gøres opmærksom på, at samle deres indkøb hos den enkelte leverandør således, at små ordrer såvidt muligt undgås. Ved at foretage større bestillinger mindskes trafikken med større køretøjer gennem kommunen. Såfremt det konstateres, at brugerne ikke lever op til den vedtagne indkøbspolitiker og derved ikke respekterer de gældende aftaler, skal dette i første omgang påpeges overfor brugeren selv, og hvis dette ikke hjælper, da overfor dennes forvaltning. page 20

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere