SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB"

Transkript

1 SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL GODE RÅD TIL ORGANISERING AF GRØNNE INDKØB PROCEDURE FOR MILJØHENSYN I INDKØB Definition af produktgruppen Afgrænsning af produktområde Rammer for indkøbet Produktanalyse Kriterieanalyse Markedsanalyse Udarbejdelse af krav og tildelingskriterier Håndtering af dokumentation for overholdelse af krav Vurdering og tildeling af tilbud Opfølgning efter kontraktindgåelse Implementering af aftaler CASE, DER VISER HVORDAN VÆRKTØJSKASSEN KAN ANVENDES INSPIRATION OG NYTTIG VIDEN OPDATERING AF VÆRKTØJSKASSEN...29 page 2

3 1. Indledning Denne værkstøjskasse beskriver, hvordan Green Cities kommunerne har valgt at arbejde med grønne indkøb. Værktøjskasse er udarbejdet af Green Cities kommunernes Indkøbsgruppe som en hjælp til implementeringen i medlemskommunerne af samarbejdets fælles mål:» Vi vil udforme og implementere en miljømæssig progressiv indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål. Værktøjskassen er målrettet rammeaftaler på indkøb af varer og tjenester over EU s tærskelværdier. Der er flere grunde til overhovedet at beskæftige sig med grønne indkøb. Klimaforandringer, trusler mod biodiversiteten, overforbrug af ressourcer og udslip af miljøskadelige stoffer etc. er problemstillinger som man overalt i verdenen står over for. Disse problemstillinger kan ikke overkommes, medmindre der sker et retningsskifte mod et mere miljøvenligt produktions- og forbrugsmønster. Alle produkter og serviceydelser har indvirkninger på miljøet, i produktionsfasen, under brug eller ved bortskaffelse af produktet. En lang række miljøvenlige produkter er i dag tilgængelige på markedet til konkurrencedygtige priser. Det offentlige indkøb udgør på EU-niveau ca. 16 % af BNP svarende til ca milliarder Euro. Det er oplagt med så store mængder penge i omløb i den offentlige sektor at udnytte markedskræfterne i det offentliges indkøb til at drive markedet i en mere miljøvenlig retning. Grønne indkøb kan medvirke til, at miljøbelastningerne fra de indkøbte produkter og ydelser reduceres væsentligt. Relief projektet, finansieret under EU s City of tomorrow and Culturel Heritage analyserede i de miljømæssige potentialer ved offentlige grønne indkøb for udvalgte varegrupper. Projektet viste eksempelvis, at såfremt alle offentlige indkøbere i EU efterspørger grøn el ville den samlede udledning af CO2 i EU reduceres med ca. 60 millioner tons, svarende til 1,5 %. Til sammenligning så har EUlandende med KYOTO aftalen samlet forpligtet sig til at reducere CO2 udledningerne med 8 %. Ligeledes viste projektet, at såfremt det offentliges indkøb af fødevarer var økologisk vil dette væsentligt reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og det endda i en højere grad end ved at vælge lokalt konventionelt producerede fødevarer. Christoph Erdmenger; Buying into the Environment, ICLEI, Ved at flere kommuner anvender samme fremgangsmåde, samme krav og kriterier, har vi som offentlige indkøbere større mulighed for at påvirke markedet til at producere mere miljø-venlige produkter. Værktøjskassen er imidlertid et øjebliksbillede og afspejler de regler, viden m.m. der er gældende på udgivelsestidspunktet. Ny viden om miljøforhold kommer løbende til, miljømærkernes kriteriesæt opdateres og regler på miljøområdet ændres også. Green Cities er ikke ansvarlige for, at værktøjskassen afspejler de til en hver tid gældende regler og lovgivning på området. page 3

4 2. Definition på grønne indkøb Medlemskommunerne i Green Cities har valgt at adoptere EU s definition af grønne indkøb, som beskrevet i EU-meddelelsen Offentlige indkøb for et bedre miljø, Meddelelse nr /08. Green Cities definerer derfor grønne indkøb, som» en proces, hvorved medlemskommunerne erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøpåvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge-/anlægsopgaver med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført. Definitionen gælder alle former for offentlige indkøb i medlemskommunerne, hvis pris ligger over eller under de tærskler, som er fastsat i EU s direktiver om offentlige indkøb. I alle tilfælde skal miljøspecifikationer, udvælgelses- og tildelingskriterier udformes i fuld overensstemmelse med EU s lovgivning om offentlige indkøb og anden relevant lovgivning i EU og/eller i medlemslandene. 3. Indkøbspolitik med grønt fokus Der er ingen ensartet metode til at udarbejde en indkøbspolitik med grønt fokus. Der opfordres til, at der i hver enkelt kommunes indkøbspolitik er et afsnit om grønne indkøb. Afsnittet om grønne indkøb bør indeholde beskrivelse af, hvad kommunen ønsker at eftersørge med hensyn til miljøhensyn, miljørigtige produkter, certificering samt Green Cities mål for fx mindst 75 % økologi, udfasning af miljøbelastende kemikalier eller reduktion af CO2 udledning mv. Indkøbspolitikken bør desuden indeholde specifikke mål for omfanget af grønne aftaler, omfang af anvendelse af miljømærkede produkter mv. Indkøbspolitikken kan tillige indeholde beskrivelse af organisationen omkring grønne indkøb, f.eks. en beskrivelse af ansvarsfordeling. page 4

5 4. Understøttelse af øvrige Green Cities mål Green Cities har ud over målet om grønne indkøb 15 mål, og det vurderes, at for 5 af målene vil indkøb kunne bidrage til, at kommunerne når Green Cities mål. De 5 mål er listet nedenfor sammen med forslag til hvilke krav, der kan stilles for at fremme målene. VI VIL REDUCERE UDSLIPPET AF SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER TIL LUFTEN OG VI VIL OVERHOLDE GRÆNSE-VÆRDIERNE FOR NO2 OG PARTIKLER SENEST I Kommunerne kan stille krav til emissioner af bl.a. NO2 og partikler ved indkøb af brændstof-forbrugende maskiner til gartnere, renhold og vejservice. I forhold til transport er det muligt at arbejde med krav til Euro norm, og til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Der kan også stilles krav om chauffører skal undervises i miljørigtig kørsel. Organisationen kan også stille krav til emissioner ved indkøb eller leasing af vogn-park og ved serviceaftale om taxi-kørsel. Der kan også stilles miljøkrav til levering af el. Kravene kan dreje sig om at få øget andelen af vedvarende energi. Brug eventuelt Økologisk råds pjece 1 til at få styr på de mulige løsninger. Desuden kan der stilles krav til emissionerne til luften ved indkøb af serviceydelser. Indgår der transport i leveringen af tjenesteydelsen, kan kravene nævnt ovenfor for transport bruges. Kommer der emissioner fra selve serviceydelsen kan der også stilles krav om at begrænse emissionerne. Der kan også stilles krav til afdampningen af kemikalier fra produkterne i brugsfasen. VI VIL INDEN 2015 REDUCERE UDSLIPPET AF CO2 MED 25 % I FORHOLD TIL Gennem indkøb kan kommunen mindske udslippet af CO2 ved at stille krav til produkters maksimale energiforbrug (primært ud fra Center for energibesparelsers indkøbsvejledning). Transport bidrager væsentligt til CO2-udslippet, så der skal stilles krav til Euronorm, energiforbrug (brændselstype og motorydelse) ved indkøb eller leasing af nye køretøjer samt ved udbud af taxi-kørsel. Det er også muligt at arbejde med krav til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Desuden kan der stilles krav om, at chauffører skal undervises i miljørigtig kørsel. Der kan også stilles miljøkrav til levering af el. Kravene kan dreje sig om at få øget andelen af vedvarende energi. Brug eventuelt Økologisk råds pjece 1 til at få styr på de mulige løsninger. VI VIL HAVE AT DET KOMMUNALE FØDEVAREFORBRUG ER ØKOLOGISK. MINDST 75 % SKAL VÆRE ØKOLOGISK I I udbud på fødevarer skal der stilles krav om, at leverandører skal kunne levere økologiske produkter. Det kunne eks. formuleres på følgende måde: Tilbudsgiver accepterer at kunne levere et bredt sortiment af økologiske fødevarer, eftersom Udbyder kun i begrænset omfang ønsker køb af ikke-økologiske fødevarer. VI VIL REDUCERE ANTALLET AF BOLIGER MED SUNDHEDSSKADELIG STØJBELASTNING FREM MOD 2015, HVOR INGEN BORGERE ER UDSAT FOR SUNDHEDSSKADELIG STØJ OM NATTEN I DERES HJEM. Støj stammer især fra trafikken. I forbindelse med et udbud af en transportydelse eller ved indkøb af et køretøj kan første overvejelse derfor være, om behovet kan dækkes af et mindre støjende transportmiddel. Eksempelvis kan budkørsel nogen steder klares på cykel. Det er også muligt at arbejde med krav til kørselsoptimering, så der køres mindst muligt. Fra 2012 skal alle dæk angive, hvor meget de støjer. Det er allerede nu muligt at stille krav til støj ved at benytte Svanemærkets kriterier til støj fra dæk. Kravet kan f.eks. stilles ved udbud af køretøjer til egen brug. page 5

6 Det er desuden muligt at stille krav til leveringstidspunktet af en vare. Leveres varen tidligt om morgenen eller om natten kan det betyde, at naboer bliver generet i deres søvn, hvor støjen er ekstra generende. VI VIL I KOMMUNALT REGI UDFASE DE 13 MILJØBELASTENDE KEMIKALIER UDPEGET AF GREEN CITIES KOMMUNERNE Bedste måde at udfase kemikalierne er ved at stille krav i forbindelse med indkøb. I mange tilfælde vil det være nok at anvende kravene om indholdsstoffer fra Svanemærkets eller EU-blomstens kriterier. Når der ikke er udarbejdet kriterier for produktet, kan løsningen være at sende en liste over de 13 kemikalier til tilbudsgiveren og bede ham redegøre for om produkterne indeholder kemikalierne. Hvis kemikalierne er i produkterne, så skal tilbudsgiver angive, hvorledes disse bliver udfaset fra produkterne og erstattet af miljørigtige alternativer samt tidshorisonten herfor. Se også afsnit 6.4, under Produktanalyse kemi. page 6

7 5. Gode råd til organisering af grønne indkøb For at sikre, at den grønne indkøbspolitik implementeres samt, at der i organisationen købes grønne produkter, skal grønne indkøb organiseres. Der er dog ikke én bestemt måde, det er bedst at organisere sig på. For at sikre forankring i organisationen må måden man organiserer de grønne indkøb på afspejle og tilpasses kommunens øvrige organisation, herunder om kom-munen har en central og/eller en decentral indkøbsorganisation. Det er en god idé at lade grønne indkøb være et tværgående samarbejde mellem slutbrugerne, indkøbere og miljømedarbejdere. Det er også en god idé at have en præcis, nedskrevet aftale om, hvem der gør hvad, og hvilket ansvar den enkelte har. Samarbejdsaftalen bør også indeholde en klar beskrivelse af, hvornår og hvordan miljøhensyn skal inddrages i indkøbsprocessen, og hvem der har det juridiske ansvar. Aftalen bør være forankret i kommunens eksisterende styringsværktøjer, eks. i kvalitetsmål, servicemål, virksomhedsplaner, procedurer, stabsmanualer eller lignende. Indledende bør det undersøges, hvordan indkøbene er organiseret i kommunen, såsom; Hvem er ansvarlig for indkøb i kommunen? Er indkøbene decentraliserede eller centraliserede? Indgår kommunen i et indkøbssamarbejde og eller partnerskaber? Er der en indkøbsstrategi/indkøbspolitik? Er der en udbudsplan eller andet, der viser hvilke aftaler der skal fornyes hvornår? Hvilke produkter og serviceydelser er omfattet af indkøbspolitikken? Hvem bruger produktet/ydelsen? Hvem beslutter? - Hvad der skal købes; model, type, karakteristika - Indkøbsmængder - Kvalitet - Leveringsbetingelser - Valg af leverandører Er der nedsat brugergrupper, arbejdsgrupper eller lignende? Hvem beslutter, hvilke tildelingskriterier der skal anvendes og vægtningen heraf? Hvem udarbejder udbudsmaterialet? Er der i organisationen den nødvendige viden om miljøproblemer, kemi og bæredygtighed etc.? Har der i tidligere udbud været anvendt miljøkrav og -kriterier og i så fald hvilke? Har kommunen politiske beslutninger, som vedrører miljøkrav til udbud? Hvem vurderer de indkomne tilbud? Hvem er juridisk ansvarlig for overholdelse af udbudsregler, WTA aftaler og overholdelse af national lovgivning? page 7

8 CENTRAL INDKØBSTJENESTE MILJØ BRUGERGRUPPER DECENTRALE INDKØBSANSVARLIGE Eksempel på central/decentral organisering af grønne indkøb Inden det besluttes, hvordan grønne indkøb skal organiseres, er det relevant at overveje følgende: Er der behov for, at der nedsættes en arbejdsgruppe for grønne indkøb? Eller skal grønne indkøb forankres hos en miljøansvarlig? Hvis der nedsættes en arbejdsgruppe, hvilke dele af organisationen skal være repræsenteret i arbejdsgruppen? Og skal der i så fald være en koordinator? Hvem skal definere, hvornår et produkt eller serviceydelse er grønt? Hvor og hvornår i processen omkring indkøb er det relevant at inddrage miljøhensyn? Hvem følger op på implementeringen af grønne indkøb og udarbejder evt. statusdokumenter, afrapporteringer og lign. til politikerne? page 8

9 Eksempel på ansvarsfordelingen ved grønne indkøb BRUGERGRUPPEN - Beslutter, hvilke varer der skal omfattes af indkøbsaftalen INDKØBSTJENESTEN - Annoncerer udbuddet INDKØBSTJENESTEN - udarbejder prækvalifikationen BRUGERGRUPPEN - opstiller kravspecifikation MILJØAFDELINGEN udarbejder miljøkrav og -kriterier INDKØBSTJENESTEN - udarbejder og udsender udbudsmateriale INDKØBSTJENESTEN - Modtager og gennemgår de indkomne tilbud BRUGERGRUPPEN OG INDKØBSTJENESTEN - Foretager en samlet evaluering af de indkomne tilbud MILJØAFDELINGEN evaluerer i forhold til miljøkrav og -kriterier INDKØBSTJENESTEN - Udvælger leverandør og udarbejder kontrakt page 9

10 6. Procedure for miljøhensyn i indkøb Dette kapitel beskriver mere dybtgående de enkelte trin i udbudsprocessen fra idé til færdigt udbud. Trinene kriterieanalyse, produktanalyse og markedsanalyse er en iterativ proces, hvor man typisk går frem og tilbage mellem analyserne. Opdelingen her er således ikke nødvendig-vis et udtryk for den reelle arbejdsproces. 1. Definition af produktgruppen 2. Afgrænsning af produktgruppen 3. Rammer 4. Produktanalyse 5. Kriterieanalyse 6. Markedsanalyse Laveste pris Udbydes varen efter laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige? Økonomisk mest fordelagtige 7. Fastsættelse af miljøkrav 7. Fastsættelse af miljøkrav og udarbejdelse af miljøkriterier 8. Dokumentation Overvej vurderingsmetode Udbudsmateriale: Indbyg miljøkrav og/eller kriterier samt krav til dokumentation 9. Vurdering af tilbudsgivers overholdelse af miljøkrav 9. Vurdering af tilbudsgivers overholdelse af miljøkrav og tildeling på kriterier Udarbejdelse af kontrakt 10. Opfølgning 11. Implementering Flowdiagram for grønne indkøb fra idé til færdigt udbud. Numrene i flowdiagrammet henviser dels til nummereringen af underkapitler i kap. 6, og dels til nummerering af afsnit i kap. 7. page 10

11 6.1 DEFINITION AF PRODUKTGRUPPEN Kontraktgenstanden er det produkt(er) eller den tjenesteydelse som ønskes købt. Beslutningsprocessen om, hvilke produkter der skal være omfattet af udbuddet resulterer som oftest i en grundlæggende beskrivelse af produktet eller tjenesteydelse. 6.2 AFGRÆNSNING AF PRODUKTOMRÅDE Afgrænsningen har til formål at definere, om der i produktgruppen er produkter, der er mere miljøbelastende end andre, og derfor er mere relevant at udarbejde miljøkrav og -kriterier for. Afgrænsningen kan også gå på, om der i produktgruppen er produkter, der udgør en meget lille del af det samlede udbud, så miljøkrav og -kriterierne rettes mod de produkter, der volumenmæssigt udgør den største andel. 6.3 RAMMER FOR INDKØBET EU-regler: Ifølge Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, er medlemsstaterne underlagt EU traktatens principper om varer og tjenesteydelsers fri bevægelighed, om ligebehandling, ikke forskelsbehandling, proportionalitet og gennemsigtighed. Med direktivet præciseres det, hvordan de ordregivende myndigheder kan bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig udvikling samtidigt med, at de sikres mulighed for at opnå bedre forhold mellem kvalitet og pris i kontrakterne. Lovmæssige rammer: Ifølge national lovgivning kan visse type produkter og nogle brancher være underlagt særskilte krav til indhold af visse typer miljø- og/eller sundhedsskadelige kemiske stoffer. Eks. legetøjsbekendtgørelse, der fastlægger beskyttelsesniveau for tungmetaller, eller bekendtgørelser der begrænser anvendelse af ftalater i legetøj af blød plast. Understøttelse af Green Cities mål: Gennem indkøb kan Green Cities målene understøttes. Se beskrivelse i afsnit 4. Partnerskabet for offentlige grønne indkøb: For Green Cities kommuner, der er med i partnerskabet for offentlige grønne indkøb, er der opstillet miljømål for udvalgte produktgrupper. Understøttelse af lokale mål: Der kan for den enkelte medlemskommune være politisk vedtagne mål og spilleregler for indkøb, ligesom der kan være lokale miljømål, Agenda 21 mål eller politisk vedtagne regulativer og mål, der er relevante for det pågældende indkøb. 6.4 PRODUKTANALYSE Produktanalysen har til formål at undersøge produktets miljøprofil og det kan eksempelvis undersøges: Hvordan produktet fremstilles, hvordan procesflowet er. Hvilke miljøpåvirkninger der er under produktion, brug og bortskaffelse Om der er undersøgelser, arbejdsrapporter m.m. der beskriver hvilke miljøbelastninger det pågældende produkt forårsager. Det kan være svært at afgøre, hvilke miljøforhold der skal håndteres i et udbud. En mulighed er at benytte den samme metode som Miljømærkning Danmark benytter, når de udvælger de produkter og serviceydelser, der skal kunne miljømærkes. Det er den såkaldte RPS model. Det er graden af relevans, potentiale og styrbarhed, der afgør om der skal udvikles kriterier. Når den vurderes som høj er det sandsynligt, at miljømærkning kan medføre en reel miljøgevinst, og kun i de tilfælde giver det mening at udvikle kriterier. Denne metode kan overføres til udbud. page 11

12 RPS MODELLEN FOR UDBUD: Relevans: Produktet skal påvirke miljøet i et omfang, der gør, at det har miljømæssig relevans at stille krav i et udbud. Eksempelvis medfører forbruget af energi en belastning af miljøet og derfor er det relevant at stille krav til energiforbrugende produkter, som eksempelvis køleskabe. Potentiale: Der skal være et potentiale i at stille krav til en givet produktgruppe dvs. når der stilles krav, skal det reelt medføre, at der indkøbes et produkt med en mindre miljøbelastning end, hvis der ikke var stillet krav. Til potentialet hører også en vurdering af, om markedet kan levere produkter, der lever op til kravet altså om der findes et reelt alternativ. Styrbarhed: Miljøbelastningen skal kunne reguleres og styres specifikt ved at stille krav i udbuddet. Dvs. der må ikke være for mange øvrige omstændigheder omkring et produkt, der kan neutralisere eller ligefrem reducere effekten af de krav man satte i udbuddet. At der i udbuddet stilles krav til energieffektiviteten for en personbil (km/l) er ingen garanti for, at brændstofforbruget reduceres, da forbruget også afhænger af køremønster, førerens køreegenskaber og vedligeholdelse af bilen. Kravet giver altså kun begrænset styrbarhed. Vurdering af om relevans, potentiale og styrbarhed er til stede, kan medvirke til at fokusere kravene i udbuddet på de væsentligste miljøforhold, som samtidig kan håndteres gennem krav. Det kan også give ideer til hvordan en indkøbsaftale efterfølgende implementeres (f. eks. om brugen af nye eller anderledes produkter kræver træning). PRODUKTANALYSE KEMI Green Cities kommunerne har et mål om at udfase 13 kemikalier/kemikaliegrupper. Derfor er det nødvendigt i produktanalysen at have fokus på indholdet af kemikalier i produkterne. De 12 2 kemikalier er nævnt nedenfor sammen med en kommentar om, hvorfor kemikaliet er problematisk, eksempler på hvilke produkter det findes i samt hvorfor det er i produktet. Ud over de 12 stoffer kan produkterne indeholde andre miljø- og sundhedsmæssige problematiske stoffer. Det vil ofte fremgå af produktanalysen. 2 Der er kun 12 kemikalier listet her, da den 13. kemikaliegruppe: visse alkaner (C9-C12 alkaner og isoalkaner), ikke er så problematisk som først antaget. Den er i 2010 fjernet fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer med begrundelsen, at den ikke længere er under mistanke for PBT eller vpvb effekter. PBT = Persistente, Bioakkumulerende og Toksiske, vpvb = meget Persistente og meget Bioakkumulerende. page 12

13 De 12 kemikalier/kemikaliegrupper: KVIKSØLV (sundhedsskadelig) findes i elsparepærer, hvor det er nødvendigt for at kunne udsende lys. Findes også i amalgam til tandfyldninger, hvor det kun må benyttes til blivende tænder, hvor der er slid på fyldningen. BROMEREDE FLAMMEHÆMMERE (svært nedbrydelige, bioakkumulerende og giftige) findes f.eks. i elektronik og elektroniske husholdningsprodukter (i plastkabinetter, printplader og kontakter) samt i boligtekstiler. Det virker hæmmende på antændelse af materialerne. PFOS-FORBINDELSER (perflourooktansulfonater) (svært nedbrydelige og bioakkumulerende) findes bl.a. i autoplejemidler og i nogle specialrengøringsmidler, hvor det virker vand- og/ eller fedtafvisende. KLOREREDE PARAFFINER (kræftfremkaldende og svært nedbrydelige) findes i værkstedsolier, hvor de bruges som brandhæmmere, blødgørere eller opløsningsmidler. KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER (kræftfremkaldende og miljøskadelige) kan findes i maling- og lakfjerner, hvor de opløser malingen/lakken. MINERALSK OLIE (miljøskadelig og sundhedsskadelig, visse typer er kræftfremkaldende) findes i en række produkter f.eks. i værkstedsolier, autoplejeprodukter, i visse typer maling, olie og i lak til bygninger, lim og kosmetik. I en stor del af produkterne udgør den mineralske olie basis materialet. PAH (polyaromatiske kulbrinter) (kræftfremkaldende) indgår i en mængde mineralske olieprodukter, da det findes i råolie. KREOSOT (kræftfremkaldende) da det er forbudt at importere, sælge og bruge kemiske stoffer og produkter, som indeholder kreosot eller varer, som er behandlet med kreosot, findes det hovedsageligt i gamle jernbanesveller og gamle elmaster. AKTIV STOFFER I PESTICIDER (miljø- eller sundhedsskadelig, også nedbrydningsprodukterne) findes i pesticider til bekæmpelse af bl.a. insekter, svampe og ukrudt, men også i f.eks. visse typer maling for at dræbe svampe. NONYLFENOLER OG ANDRE ALKYLFENOLER (hormonforstyrrende, nonylfenoler er meget miljøskadelige) findes i bl.a. specialrengøringsmidler, autoplejemidler, værkstedsolier og lim. Kemikaliegruppen ændrer vands overfladespænding og løsner snavs og fedt. AKTIVSTOFFER I LÆGEMIDLER (utilsigtede miljøeffekter) her er der fokus på aktivstofferne clitrimazol, antibiotika og stoffer i veterinære midler. FTALATER (reproduktionsskadende og hormonforstyrrende) findes bl.a. i legetøj af PVC, beklædning med PVC-tryk, lim og kosmetik. Ftalater virker som blødgører. page 13

14 Generelt er det ikke særligt nemt at finde ud af, hvilke kemikalier der findes i forskellige produkter. Green Cities kemiarbejdsgruppe har gennemført en litteraturkortlægning 3 af, om de 12 kemikalier findes i forskellige produktgrupper 4. Kortlægningerne er tilgængelige på Green Cities hjemmeside under indsatsområder, kemi Kortlægningerne giver et overblik over, om det er nødvendigt at stille krav til indholdet af de 12 kemikalier for de forskellige produkttyper. I de tilfælde, hvor det har været muligt at finde alternativer, der er fri for de 13 kemikalier, er det beskrevet i kortlægningen. Eventuelle forbud mod brug af kemikalierne i bestemte produkter er også nævnt. Når der eksisterer miljømærker Svanemærket, EU s miljøblomst eller tilsvarende for produktgruppen, er det en god ide at se på kriteriedokumenterne. Her vil der ofte være stillet krav til uønskede stoffer. En stor del af de miljømærkekriterier, som Green Cities kemiarbejdsgruppe har set på, stiller krav om at undgå bl.a. de 12 kemikalier eller sætter krav om et maksimalt indhold, hvis kemikalierne ikke umiddelbart kan erstattes med andre. F.eks. må Svanemærket maling til vådrum og til udendørs brug indeholde mineralsk olie og aktivstoffer i pesticider. Er produktgruppen hverken omfattet af litteratur kortlægningen fra Green Cities kemiarbejdsgruppe eller af miljømærker, så kan inspirationslisterne (links) nævnt i afsnit 8 Inspiration og nyttig viden anvendes. Når produktanalysen viser, at kemikaliet kan være til stede i produktet, og markedsanalysen viser, at en del af markedet kan levere produkter med mindre miljøbelastende alternativer, så kan der stilles krav om, at kemikaliet ikke må være tilstede i produktet. Eksempel på kemikortlægning: Litteratur kortlægning af lim viser, at hvid lim (skolelim) kan indeholde ftalater (som blødgørere), men også, at der findes lim uden ftalater. Det er derfor relevant og muligt at stille krav om, at lim skal være uden ftalater. 3 Litteratur kortlægningerne har Green Cities kemiarbejdsgruppe kaldt teoretiske kortlægninger. 4 Green Cities kemiarbejdsgruppen har set på disse produktgrupper: amalgam (tandfyldninger), elektronik, malevarer, fugemasse, lim, legetøj, tøj/tekstiler, rengøringsmidler, autoplejemidler, værkstedsolier, pesticider, kosmetik og lægemidler samt materialerne blød PVC og kreosot. page 14

15 Sådan ser verdenen ud EU sektorer/ GC Kemi Fødevare og catering Energi Transport og transporttjenester Kontormaskiner og EDB udstyr Beklædning, uniformer og tekstiler Papir og trykkeriydelser Møbler Rengøringsmidler og ydelser Ydelser inden for sundhedssektoren Kviksølv Bromerede flammehæmmere X X X PFOS X X 1 X X 1 (X) 2 Klorerede paraffiner X (X) 2 Mineralsk olie X X PAH X Kreosot Klorerede opløsningsmidler Aktivstoffer i pesticider X X X X Nonylphenoler X (X) 2 Ftalater X X X Skema: Oversigt over sådan ser verdenen ud pr. 15. februar 2011 med hensyn til, hvilke produktgrupper der kan indeholde hvilke kemikalier. Skemaet fritager dog ikke kommunen for at foretage en produkt- og markedsanalyse, der vil vise den aktuelle situation. 1 Må kun være i produktet i meget lave koncentrationer. 2 Kan findes i specialrengøringsmidler page 15

16 6.5 KRITERIEANALYSE Kriterieanalysen skal afdække eksisterende kriterier, som kan danne grundlag for udarbejdelsen af egne krav og kriterier til det pågældende udbud. Der er mange muligheder for at låne af andre offentlige institutioner, som tidligere har afholdt et udbud på de samme produkter eller ydelser. På den måde er det muligt at undgå et ofte omfattende arbejde med selv at opstille relevante krav. Det er dog en god ide at være kritisk inden man kopierer krav og tildelingskriterier fra andre. EN ANALYSE BØR OMFATTE EN UNDERSØGELSE AF: Om der er udviklet miljømærkekriterier for produktet Om ICLEI s Procura+, EKU.nu og/eller miljøstyrelsen har udviklet kriterier Om SKI og Statens Indkøb eller andre kommuner har kriterier, der kan bruges som inspiration Om der er cases på Udbudsportalen.dk (kig under Cases og vælg Udbudsmaterialer ) Opmærksomhedspunkter ved lån af andres krav og kriterier VED LÅN AF ANDRES KRAV OG KRITERIER BØR FØLGENDE AFKLARES FØR BRUG AF DISSE: Hvor gammelt er udbudsmaterialet? Er udbudsmaterialets miljøkrav og -kriterier overhalet af lovgivning og har markedet ændret sig? Er det den endelige version af udbudsmaterialet du har fået? Gav miljøkravene anledning til en klage? Og hvad var i givet fald udfaldet? Kom der nogle bud og hvis ikke, var miljøkravene så en medvirkende faktor? Hvis der blev benyttet tildelingskriterier, var vægtningen da den samme som i det udbud du skal lave tildelingskriterier til? Hvis der blev benyttet tildelingskriterier, var der så kriterier som alle leverandører kunne opfylde eller kriterier de ikke kunne opfylde? Hvis alle leverandører kan opfylde et tildelingskriterium, kan det evt. gøres til minimumskrav. Tildelingskriterier som ingen kan opfylde kan evt. udelades. Det er vigtigt at huske, at det ikke er muligt at få detaljerede oplysninger om leverandørers svar til en anden organisation, da disse skal behandles fortroligt. Var det let eller svært at behandle og vurdere de indkomne tilbud? Hvis der er tale om krav fra en værktøjskasse eller guide er de så afprøvet i et reelt udbud og/eller gennemgået af en udbudsjurist? page 16

17 6.6 MARKEDSANALYSE En markedsanalyse er en del af den almindelige udbudsforretning og handler typisk om at afdække, hvem der leverer de efterspurgte varer eller ydelser og hvordan markedssituationen (konkurrencesituationen) er. Det kan imidlertid være nødvendigt at fortage en markedsanalyse i et miljøperspektiv for at afdække, hvilke miljøkrav markedet er i stand til at honorere. Er kendskabet til de væsentligste miljøforhold omkring den vare eller ydelse der udbydes ikke så godt kendt, kan det være svært at vide, hvilke miljøforhold der skal håndteres som minimumskrav eller evt. som tildelings- kriterier. Et godt udgangspunkt er, i første omgang, at afgøre om det er lokale, regionale, nationale leverandører eller leverandører på det globale marked, der vil byde på opgaven. Et udbud af en kommunes taxikørsel vil tiltrække bud fra lokalområdet mens udbud af kommunens kontorartikler typisk vil tiltrække firmaer, der opererer på det nationale eller globale marked. DESUDEN KAN EN MARKEDSANALYSE OMFATTE: Hvor mange producenter findes der på markedet. Er producenter lig med leverandører eller er det grossister med en række underleverandører, der vil byde på udbuddet. Er der producenter, der har licens til at producere miljømærkede produkter og i så fald, hvor mange producenter. Hvilken miljøprofil har den enkelte producent, har de eksempelvis miljøstyring, arbejdet med at udvikle miljøvenlige produkter, etc. DER ER FORSKELLIGE MÅDER, HVORPÅ KENDSKAB TIL MARKEDET KAN ØGES: Tidligere udbud: hvis organisationen tidligere har haft varen eller ydelsen udbudt, kan krav, tildelingskriterier og leverandørernes svar analyseres for at se, hvad markedet kunne leve op til på det tidspunkt. Det er nødvendigt at forholde sig til om det billede, der tegnes er retvisende eller om det er forældet. Andre organisationers udbudsmateriale og svar kan ikke benyttes, da svar fra leverandørerne er fortrolige. Kontakt branchen: De fleste brancher har en brancheorganisation, som i varierende grad har kendskab til miljøforhold inden for branchen og til hvordan medlemmerne håndterer dem. Kontakt Miljømærkning Danmark: Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Medarbejderne har en god indsigt i de markeder for de varer og ydelser, som er omfattet af miljømærkerne, og er i dialog med markedets aktører i forbindelse med udarbejdelse af kriterier. Kontakt mulige leverandører: I forbindelse med forberedelsen af et udbud er det tilladt at kontakte mulige leverandører, for at få en bedre viden om, hvad markedet kan levere. Der gælder en række regler for, hvordan henvendelse skal foretages. Derfor er det en god ide, at koordinere henvendelsen med den udbudsansvarlige. Det er også en god ide at henvendelsen sker til et repræsentativt udvalg af leverandører, så man ikke sætter overlæggeren efter den bedste i klassen, men sikrer, at flere kan leve op til miljøkravene. Kontakt forbrugerorganisationer: Informationscenter for miljø og sundhed og andre forbrugerorganisationer foretager jævnligt test af varer, som også forbruges i kommuner mv. page 17

18 6.7 UDARBEJDELSE AF KRAV OG TILDELINGSKRITERIER Kravene fastsætter det præstationsniveau produkterne som minimum skal leve op til. Kriterier anvendes som konkurrenceparametre og har til formål at belønne den tilbudsgiver, der er bedst miljømæssigt. Både krav og kriterier skal være tilknyttet det produkt, der ønskes købt. For at kravene ikke er konkurrenceforvridende, skal det sikres, at der er et vist udsnit af producenter, der kan leve op til miljøkravene. Kravene skal formuleres meget specifikt og tydeligt. Kriterierne kan være formuleret på mange forskellige måder. Kriterierne kan f.eks. udformes som spørgsmål. Der kan eksempelvis spørges til, om et produkt er fremstillet uden anvendelse af specificerede kemikalier, hvor et JA-svar angiver et miljøpositivt svar. Der kan også anmodes, om angivelse af indhold af et specifikke kemikalie, hvor tilbudsgivere efterfølgende belønnes for at have produkter med et lavt indhold. Derudover kan der være direkte sammenhæng mellem stillede krav og kriterierne. F.eks. kan et mindstekrav være, at levetiden for en lyskilde skal være timer, og kriteriet er, at den eksakte levetid angives og tilbudsgivere efterfølgende belønnes for at have lyskilder bedre end kravet. I tabellen herunder er givet eksempler på krav og kriterier. MILJØKRAV OG -KRITERIER Brevpapiret skal være baseret på 100 % genbrugspapir indsamlet hos forbrugere, virksomheder ell. lign. Er brevpapiret bleget uden brug af klor eller klorholdige midler? Lime skal være uden ftalater Er limen produceret uden anvendelse af ftalater? Anvendte trykfarver må ikke indeholde kobber Såfremt trykfarven indeholder kobber, angiv da indhold som vægtprocent NIVEAU Krav Kriterium Krav Kriterium Krav Kriterier Miljø vægter som oftest 5-20 % alt efter, hvilket område der udbydes. For produktområder, hvor produktanalysen viser, at der er et væsentligt miljøproblem, kan det være relevant at lade miljø vægte højt. I udbud, hvor det er muligt at stille mange miljøkrav kan man eksempelvis lade miljø vægte mindre end i udbud, hvor det ikke er muligt at stille miljøkrav. 6.8 HÅNDTERING AF DOKUMENTATION FOR OVERHOLDELSE AF KRAV Når der stilles krav til miljøforhold for en vare eller et produkt, opstår overvejelsen om dokumentation uvægerligt. Hvilken dokumentation for at kravet er opfyldt skal man bede tilbudsgiveren om at levere? Og i hvor høj grad skal man stole på de svar, som leverandøren giver? Tilbudsgiveren sender, som en del af tilbuddet en tro og love erklæring, som bør være sikkerhed nok for, at svarene er sande. Dokumentationen kan også tjene det formål, at det kan ses, om leverandøren har forstået kravet eller tildelingskriterierne rigtigt. En stor mængde dokumentation kan være ressourcetungt for leverandøren at fremskaffe, og kan være besværligt at håndtere efterfølgende. Derfor er det en god ide at være så præcis som muligt i sit krav til dokumentationen og angive så klart som muligt, hvilken form dokumentationen skal have. Dermed kan besværet for tilbudsgiveren og udbyder mindskes. I nogle tilfælde kan et 15 punkters datablad være tilstrækkelig dokumentation for produktets miljøbelastning. Det kan lette arbejdet med at vurdere om dokumentation er i orden, hvis den bygger på ISO- eller DS-standarder. F.eks. kan et elektronisk produkts elforbrug let sammenlignes eller kontrolleres, hvis det er testet efter en gældende standard. Det er også en mulighed at at bede om dokumentation på et senere tidspunkt. Eksempelvis kan man indføje i kontrakten, at dokumentation skal fremsendes på forlangende eller et bestemt antal uger efter kontrakt- page 18

19 start. Det gør det muligt at følge op, hvis der er mistanke om, at et krav ikke er opfyldt, men det giver også leverandøren en mulighed for at nå at skaffe dokumentationen uden, at det bliver en unødig stor økonomisk belastning. DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE AF MILJØMÆRKEKRITERIER Det er tilladt at stille krav om, at et produkt opfylder miljømærkernes krav, som vedrører produktet i kriterierne for et miljømærke (f.eks. Svanen eller Blomsten). At varen eller ydelsen opfylder kravet kan dokumenteres let, hvis producenten har licens til mærket. Miljømærkelicens må dog ikke være eneste dokumentationsmåde. Dokumentation skal kunne gives på enhver anden måde, f.eks. i form datablade, testrapporter mv. Opfølgningen på, om dokumentationen er fyldestgørende, er i sådanne tilfælde mere omfangsrigt. 6.9 VURDERING OG TILDELING AF TILBUD Vurderingen har til formål at beskrive, hvordan indkomne tilbud vurderes på et ensartet grundlag. Der findes mange måder at vurdere tilbud og tildele ordre på. Der anvendes oftest forskellige pointsystemer i forbindelse hermed, der kan f.eks. ved sammenligning og vurdering af tilbud anvendes teknikker som omfatter matrixsammenligninger, relativ vægtning og bonus/malus-systemer. Pointsystemet vil som oftest fremgå af selve udbudsmaterialet. Ordre bliver oftest tildelt efter tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller Laveste pris. For det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker tildeling på baggrund af en vurdering af de i udbudsmaterialet anførte delkriterier, og i forhold til den vægtning, der er anført for hvert kriterium. Et eksempel kunne være: Delkriterier Vægtning Pris og rabat 50 % Sortiment 20 % Kvalitet og leveringssikkerhed 20 % Miljø 10 % TILDELINGSPROCEDURE I forbindelse med tilbudsgivers besvarelse af kravspecifikationen vurderes opfyldelsesgraden med udgangspunkt i en matematisk opgørelse af opnået point score. Pointsystemet kan fremgå af udbudsmaterialet. Tildeling af ordre kan også ske alene på baggrund af Laveste pris. I denne forbindelse er det meget vigtigt, at kravspecifikationerne er beskrevet i mindste detalje. EKSEMPEL PÅ TILDELING AF ORDRE Tildelingen er foretaget efter et pointsystem, hvor 100 point er det maksimalt opnåelige, og ordren går til den tilbudsgiver, hvis samlede point er højest. Det tilbud der for udbyder er det økonomisk mest fordelagtige tilbud er i dette eksempel tilbud 2: KRITERIER TILBUD 1 TILBUD 2 TILBUD 3 TILBUD 4 TILBUD 5 Pris og rabat Sortiment Kvalitet og leveringssikkerhed Miljø I ALT page 19

20 6.10 OPFØLGNING EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Det anbefales, at der løbende følges op på anvendelsen af indgåede aftaler dels for at overholde aftalen overfor leverandøren, men også i relation til budgetter og lign. Efterspørg statistik fra leverandørerne f.eks. opsplittet på varegrupper pr. brugssted/ean-nummer. Endvidere anbefales det at holde evalueringsmøder med leverandøren for at følge op på anvendelsen af aftalen. Såfremt leverandører, som kommunen ikke har aftale med, laver undergravende virksomhed og alligevel får ordrer bør dette stoppes. Den interne revision eller stikprøver vil vise, om der afgives ordrer til andre virksomheder end de, der er indgået aftale med IMPLEMENTERING AF AFTALER Når der indgås nye aftaler eller genudbydes produkter/ydelser er det vigtigt, at relevante fagpersoner deltager i udbuddet samt den efterfølgende implementering. Implementeringen kan omfatte information af ledere, information på intranettet, afholdelse af møder med de indkøbere/medarbejdere som aftalen dækker. I forbindelse med implementer af nye aftaler er det vigtigt, at information mv. herom lagres et sted, hvor de er tilgængelige for alle kommunens indkøbere. Det anbefales, at kommunens indkøbere, enten via eget e- handelssystem eller leverandørernes egne portaler, kan handle elektronisk ind. De elektroniske varekataloger skal være forsynet med billeder af varerne. Efterspørg i øvrigt bestillingslister med det sortiment som der er indgået aftale om med billede og angivelse af mængde og pris. Eventuelle fragtegebyr skal være synligt for brugerne. Kommunens indkøbere skal gøres opmærksom på, at samle deres indkøb hos den enkelte leverandør således, at små ordrer såvidt muligt undgås. Ved at foretage større bestillinger mindskes trafikken med større køretøjer gennem kommunen. Såfremt det konstateres, at brugerne ikke lever op til den vedtagne indkøbspolitiker og derved ikke respekterer de gældende aftaler, skal dette i første omgang påpeges overfor brugeren selv, og hvis dette ikke hjælper, da overfor dennes forvaltning. page 20

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 11-09-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål 20. december 2012 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 393 Offentligt 1 MILJØstyrelsen 28. maj 2010 Miljøteknologi J. nr. MST-147-00095 MST/san GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til beslutning

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud

KONKURRENCESTYRELSEN. Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud KONKURRENCESTYRELSEN Offentlige grønne indkøb - en vejledning i mulighederne for at varetage miljøhensyn i forbindelse med afholdelse af udbud 2002 Indhold 2 Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Fastlæggelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb

Grønne og bæredygtige indkøb. Bæredygtige indkøb. v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 21-06-2012 Grønne og bæredygtige indkøb Bæredygtige indkøb v. Rikke Dreyer Chefkonsulent for CSR i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb 1 Grønne og bæredygtige indkøb 2 Program Hvad er bæredygtige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016)

Indkøbspolitik Dragør Kommune. (revideret den 3. juni 2016) Indkøbspolitik Dragør Kommune (revideret den 3. juni 2016) Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Omfang og afgrænsning... 3 3. Indhold og prioriteter... 4 4. Indkøbsaftaler... 5 4.1 Udbud af indkøbsaftaler...

Læs mere

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig

partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig partnerskab for offentlige grønne indkøb Din kommune kan også tilslutte sig alle landets kommuner opfordres til at slutte op om partnerskabets mål for grønne indkøb. sammen når vi længst. partnerskab for

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Journal nr. 09/52508 26. oktober 2009 Bjarkesvej 2, 3450 Allerød (Forslag) Handlingsplan for grønne indkøb ALLERØD KOMMUNE side 2 Indhold: Baggrund Mål Målgrupper Ansvar og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. 20. september 2012. Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb 20. september 2012 Lisbet Poll Hansen Sekretariatsleder Præsentation Hvorfor et offentlig grønt netværk? Hvad er partnerskabet? Hvad er fordele ved partnerskabet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten

Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten Co2action Tirsdag, den 6. marts 2007 Miljørigtige storindkøb, der kan mærkes om: Danmarks to officielle Miljømærker Svanen & Blomsten Miljømærkesekretariatet Sekretariatet: Oprettet i 1997 Selvstændig

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK

Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb. Case: Skolemadsemballage i KK Kommunal fremme af ressourceeffektivitet gennem udbud & indkøb Case: Skolemadsemballage i KK Johannes Michelsen, Udbudsjurist (Cand.merc.jur) Sundhed og Indkøb, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Skolemadsemballage

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik

Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Gladsaxe Kommunes Indkøbspolitik Vedtaget af Byrådet d. 17.04.2013 Indhold 1. Indkøbspolitikkens overordnede formål 2 2. Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning 2 3. Indgåelse af aftaler 2 4. Anvendelse

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen

Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5 Forvaltningernes høringssvar til Miljømærkeindstillingen BIF BIF mener, at indstillingen bør indeholde en bemærkning om, at såfremt

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering

Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftalebilag 08 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling af levering Rammeaftale 10.02 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Rammeaftalebilag 08 således

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere