KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej Odense S v/advokat Lars Høj Andersson Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk til klageren. Indklagedes påstande Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2008 (modtaget i nævnet den 8. maj 2008) med otte bilag (1-8), svarskrift af 9. juni 2008 med ét bilag (A), replik dateret den 4. juni 2008 (modtaget i nævnet den 4. juli 2008) uden bilag, duplik af 12. august 2008 uden bilag, indklagedes processkrift A af 14. august 2008 samt klagerens afsluttende processkrift af 28. august Registreringsdato: Domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er registreret af indklagede den 19. august Sagsfremstilling: 1

2 Klageren er et anpartsselskab, der er stiftet den 4. juni 2003, og som efter det oplyste driver cateringvirksomhed m.v. Klageren har den 10. marts 2003 registreret domænenavnet jyskdiner.dk, og ved opslag på dette domænenavn den 10. november 2008 har sekretariatet taget følgende kopi: Af oplysningerne på hjemmesiden fremgår bl.a., at klageren er en landsdækkende virksomhed, og at klageren i 2008 er blevet udnævnt som gazelle-virksomhed af Børsen. Indklagede har oplyst, at indklagede driver samme type virksomhed som klageren, og at indklagede har gjort dette i mange år forud for klageren. Som bilag A er fremlagt en liste over de domænenavne, som indklagede har registreret, hvilket drejer sig om følgende: kokken-jomfruen.eu cateaway.com dinertransportable.eu smagerriet.dk smageriget.dk festklubben.dk fest-klubben.dk smageriet.eu dinerdeluxe.eu dinerdeluxe.dk smageriet.com kokkenogco.dk kokkenogjomfruen.dk jydskdiner.dk jydsk-diner.dk jydskdinertransportable.dk jyskdinertransportable.dk kokken-jomfruen.com sjaellandsdiner.dk fynsdiner.dk kobenhavnsdiner.dk cantina.dk nemskolemad.dk kokken-jomfruen.dk 2

3 kokkenjomfruen.dk kokkenjomfruen.eu cateaway.eu cateaway.dk Det fremgår af bilag B, at domænenavnene jydskdinertransportable.dk og jyskdinertransportable.dk ligesom de omtvistede domænenavne er registreret den 19. august 2003, og at domænenavnene sjaellandsdiner.dk, fynsdiner.dk og kobenhavnsdiner.dk er registreret den 28. august Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside den 11. november 2008 taget følgende kopi: På siden Om Kokken & Jomfruen anføres bl.a. følgende: Kokken & Jomfruen er danskernes mest foretrukne leverandør af mad til fester og gæster, og vi leverer den bedste mad, som du selv vil servere. Med Kokken & Jomfruen i ryggen får du 40 års erfaring, et stort og spændende udvalg, faguddannet personale og et dygtigt team af rådgivere. Med 5 køkkener i hele landet kan du få din mad bragt, hvorhen du vil*. I din private bolig, i forsamlingshuset, på din arbejdsplads, i sportsklubben eller på feriestedet. 3

4 Vi er en virksomhed i bevægelse, med gode og sikre rødder i traditionerne og med fokus på nutiden og fornyelser. * Vi leverer i hele Danmark inklusiv landfaste øer, men ikke til øer hvortil der skal sejles. Som bilag 1 er fremlagt en kopi af Fogedretten i Svendborgs kendelse af 10. november 2003 i en forbudssag anlagt af klageren mod indklagede. Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende: Den 4. juni 2003 stiftes selskabet Jysk Diner ApS, som er rekvirent i nærværende sag. Selskabets formål er at drive detail- og engrosvirksomhed med fødevarer. Den 18. august 2003 registrerer Kokken og Jomfruen Holding ApS flere nye binavne herunder bl.a. Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Kokken og Jomfruen Holding ApS har som formål at eje anparter i Kokken og Jomfruen ApS samt andre datterselskaber og associerede selskaber og finansieringsvirksomhed. Den 26. august 2002 [sic] retter rekvirentens advokat henvendelse til rekvisitus og gør indsigelser mod rekvisiti registrering af binavnene Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Den 2. september svarer rekvisitus på ovennævnte henvendelse, at rekvisitus mener at have indstiftet ret til navnene før rekvirenten og rekvisitus anmoder rekvirenten om som konsekvens heraf at ændre sit navn. Ved skrivelse af 2. september 2003 fastholder rekvirenten sin ret til navnet Jysk Diner ApS og sit krav om at rekvisitus sletter binavnene Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Herefter har rekvirenten indgivet forbudsbegæring til fogedretten. Det fremgår af udskriften af retsbogen, at indklagedes direktør Henrik Nygaard under sagen bl.a. forklarede følgende: Martin Schrøder [direktør i klager] blev ansat i januar 2002 og forlod rekvisitus i udgangen af juni I starten af 2003 blev der afholdt et partnermøde, hvor strategiplanen blev drøftet. Martin Schrøder var ikke med til dette møde.... Strategiplanen skulle medvirke til at virksomheden kunne ramme lidt bredere. De ønskede i denne forbindelse at få et sekundært navn på nettet, noget der svarer til landsdele altså Jylland og Fyn. For år tilbage havde virksomheden noget der hed Fyn s Dinertransportable og de kunne dengang konstatere, at virksomhedens forskellige navne tiltrak forskellige kunder, - lidt ligesom Dansk Supermarkeds forskellige forretninger; Bilka, Netto og Føtex.... Forinden strategiplanen blev sat i værk med registrering af binavne, blev aviser, blade og ugeaviser undersøgt for lignende navne. Der blev ikke søgt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.... Kokken og Jomfruen har været brugt siden Det er et meget indarbejdet navn og der er gennem tiden brugt mange penge på markedsføring. Det er Henrik Nygaards opfattelse, at der er 4

5 knyttet goodwill til navnet Kokken og Jomfruen. Uanset de nye navne som følger af strategiplanen, er det meningen at der skal leveres de samme varer fra virksomhederne. I fremtiden skal der muligvis finde prisdifferentiering sted mellem de forskellige navne. Rekvisiti formål er at være holdingselskab, som ejer anparterne i Kokken og Jomfruen ApS med 100 %. Binavnene er registreret i holdingselskabet, i stedet for at skulle registrere dem 4 forskellige steder. Efter Henrik Nygaards opfattelse er rekvirentens virksomhed en fotokopi af rekvisiti virksomhed, hvorfor der ved Fogedretten i Århus er begæret nedlagt forbud mod rekvirentens brug af rekvisiti koncept og brochurer.... Fogedretten i Svendborgs kendelse i sagen af 10. november 2003 er sålydende: Fogedrettens bemærkninger: Der er ingen tvivl om, at Jysk Diner og Jydsk Diner er forvekslelige betegnelser for så vidt angår det sproglige, såvel stavemåde som fonetisk. Derimod findes navnet Jydsk Dinertransportable ikke at være forveksleligt med Jysk Diner, særligt under hensyn til at der er tale om almindeligt brugte beskrivende ord og der derfor må kræves en høj grad af sprogligt sammenfald, for at anse navnene for forvekslelige. Parterne beskæftiger sig begge med salg af mad og opererer dermed i samme branche. Parterne ønsker begge at anvende betegnelsen ved salg af mad i Jylland. Ingen af parterne har opnået varemærkeret over Jydsk/Jysk Diner, da ingen af disse betegnelser, i sig selv har et sådant særpræg, at de tydeligt adskiller en virksomhed fra andre, henset til at såvel Jydsk/Jysk som Diner er almindelige beskrivende betegnelser og stedbetegnelser. Ingen af de to selskaber har anvendt navnene i en periode, der er tilstrækkelig langvarig til at betegnelsen kan siges at have opnået særpræg ved indarbejdelse. Herefter og da Anpartsselskabslovens 2 giver den, der registrerer et virksomhedsnavn først i tid en fortrinsret til navnet, findes det sandsynliggjort at rekvirenten har eneret til anvendelse af navnet Jysk Diner ApS. Da de øvrige betingelser i Retsplejelovens 642 er opfyldt nedlægges forbud mod rekvisiti anvendelse af navnet Jydsk Diner ApS.... DET BESTEMMES Det forbydes Kokken og Jomfruen Holding ApS at bruge navnet Jydsk Diner ApS. Forbudet træder i kraft når sikkerhed stor ,00 kr. er stillet over for Fogedretten. Som bilag 2 er fremlagt kopi af Retten i Svendborgs dom af 30. april 2004 i justifikationssagen mellem samme parter. Heraf fremgår bl.a. følgende: Under denne justifikationssag, der er anlagt den 25. november 2003, har sagsøgeren Jysk Diner ApS nedlagt påstand om, at det af fogedretten nedlagte forbud med ikrafttrædelse 12/ stadfæstes og at sagsøgte tillige tilpligtes at ophøre med brug af navnet Jydsk Dinertransportable ApS samt at der foretages sletning af navnet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5

6 Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens påstand om stadfæstelse af forbudet, bortset fra ikrafttrædelsestidspunktet, som sagsøgte har påstået fastsat til 19. november Sagsøgte har i øvrigt påstået frifindelse. I sagsfremstillingen anføres endvidere bl.a. følgende: Det er oplyst, at sagsøgte primo september 2003 har markedsført sig på internettet med domænenavnene JydskDiner.dk og Jydskdinertransportable.dk samt med de øvrige landsdelsnavne, ligesom sagsøgte i annoncer i dag- og ugeblade har brugt de anførte domænenavne. I dommen anføres bl.a. følgende: Idet sagsøgte har taget bekræftende til genmæle over [for] sagsøgerens påstand om stadfæstelse af det af fogedrettens forbud mod sagsøgtes brug af navnet Jydsk Diner, har sagsøgte også accepteret at ophøre med at bruge samme navn eller et hermed forveksleligt navn. Efter de foreliggende oplysninger, finder retten ikke, at navnet Jydsk diner kan anses for indarbejdet. Da navnet heller ikke som svagt mærke findes at have tilstrækkeligt særpræg, finder retten ikke grundlag for at tilpligte sagsøgte at ophøre med brug af navnet Jydsk Dinertransportable.... Den del af sagsøgerens påstand, der vedrører justifikation af fogedrettens forbud, tages således til følge, medens sagsøgte i øvrigt frifindes.... Som bilag 3 er fremlagt udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog fra den 9. november 2004 i sag V mellem samme parter. Parternes påstande og anbringender er ikke gengivet heri, men det fremgår, at retten efter votering fremkom med en tilkendegivelse, og at parterne herefter forligte sagen således: Inden 14 dage betaler Kokken og Jomfruen Holding ApS en bøde på kr. der tilfalder statskassen. Jysk Diner ApS frafalder sin erstatningspåstand. Inden 14 dage betaler Kokken og Jomfruen Holding ApS i sagsomkostninger kr. til Jysk Diner ApS. Ved brev af 29. maj 2007 skrev klagerens advokat følgende til indklagedes advokat, jf. bilag 4: Min klient Jysk Diner er den blevet opmærksom på, at man ved indtastning af domænenavn og opnår adgang til en hjemmeside, der i det hele fungerer som et link, der ved klik på vilkårligt sted på siden fører direkte til Deres klients hjemmeside. Endvidere bemærkes, at det på siden oplyste telefonnummer er deres klients. 6

7 Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på det ved Sø- og Handelsretten indgåede forlig af 9. november 2004 samt Retten i Svendborgs justificering af det ved Fogedretten i Svendborg nedlagte forbud mod din klients brug af navnet Jydsk Diner ApS. Der kan ikke herske den mindste tvivl om, at denne markedsføring fra Deres klients side er en utilbørlig snyltning på virksomhedsnavnet Jysk Diner og anvendelse af ovennævnte domæner er en klar overtrædelse af det tidligere nedlagte fogedforbud og i klar strid med Markedsføringslovens 1 og De bedes sørge for, at Deres klient med øjeblikkelig virkning stopper med at anvende de ovenfornævnte domænenavne samt overdrager brugsretten til disse til min klient.... Som bilag 9 har klageren fremlagt kopi af skærmbilleder, der er påført datoen 1. juni 2007, og som viser indholdet af hjemmesiden og at klik herpå førte den besøgende videre til indklagedes hjemmeside Klageren har anført, at denne brug af domænenavnene ophørte efter fremsendelsen af klagerens ovennævnte brev. I 2008 blev klageren opmærksom på, at man ved opslag på adresserne og igen blev viderestillet til indklagedes hjemmeside. Ved brev af 15. april 2008 skrev klagerens advokat til indklagedes advokat, at denne brug skulle stoppe med øjeblikkelig virkning, og at brugsretten til de pågældende domænenavne skulle overdrages til klageren, jf. bilag 5. Af den efterfølgende korrespondance mellem parternes advokater, der er fremlagt som bilag 6, fremgår bl.a., at indklagedes advokat i en sendt den 16. april 2008 anførte følgende:... Som svar på din mail kan jeg oplyse, at adgangen mellem jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk og min klients hjemmeside er slettet. Betragter sagen som afsluttet og foretager mig ikke yderligere.... I en sendt senere samme dag, som også er fremlagt ved bilag 6, anførte indklagedes advokat, at indklagede ikke er interesseret i at overdrage domænenavnene til klageren. Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet. Om baggrunden for indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne er anført følgende i svarskriftet: Registreringen af de af sagen omhandlede domænenavne er ikke sket med henblik på videresalg, men er sket som en naturlig del af indklagedes virksomhed i lighed med registreringen af de i øvrigt af indklagede registrerede domænenavne... Et videresalg af de af sagen omhandlede domænenavne har således ikke været en del af indklagedes overvejelser ved registreringen af pågældende domænenavne. 7

8 Indklagede benytter ikke de af sagen omhandlede domænenavne aktivt, hvilket skal ses i lyset af den tidligere mellem parterne verserende sag, se herved sagens bilag 1-3. Om den tidligere af klageren anfægtede brug af de omtvistede domænenavne har indklagede anført følgende i sin duplik: For indklagede er det væsentligt at pointere, at indklagede ikke bevidst, men derimod som følge af en beklagelig fejl fra indklagedes samarbejdspartner, på et tidspunkt har måtte konstatere, at de af sagen omhandlede domæner var et link til indklagedes hjemmeside. Det var tale om en fejl, som straks blev rettet, og indklagede har således ikke til hensigt aktivt at benytte de omhandlede domæner. Ved sekretariatets opslag den 19. maj og den 18. november 2008 var der ikke nogen hjemmeside tilknyttet adresserne og En søgning i Google på jysk diner gav den 11. november 2008 ca søgeresultater. Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte omtale af klagerens virksomhed. En søgning i Google samme dag på jydsk diner gav 8 søgeresultater, hvoraf 2 vedrørte omtale af klageren, 2 vedrørte en artikel i Fyens Stiftstidende dateret den 31. juli 2004 om den ovenfor omtalte retssag mellem parterne, mens de resterende søgeresultater vedrørte omtale af de omtvistede domænenavne. Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der på adressen er arkiveret en række hjemmesider for klagerens virksomhed, hvoraf den ældste er dateret den 4. december På adressen er også registreret en række hjemmesider i perioden 22. november 2003 til 4. februar 2005, men disse sider fandtes ikke i arkivet ved sekretariatets opslag den 11. november Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at afvise sagen, da ingen domstol tidligere har taget stilling til klagerens krav om overdragelse af de omtvistede domænenavne, og da Klagenævnet for Domænenavne har kompetence til netop at påkende sager som den foreliggende, at klageren har ret til navnet Jysk Diner ApS samt enhver anden mulig variant heraf, jf. anpartsselskabslovens 2, at klagerens virksomhedsnavn er registreret og beskyttet på tidspunktet for anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor registreringen den 19. august 2003 af indklagede ikke var lovlig, at indklagede er blevet pålagt af fogedretten at ophøre med anvendelsen af navnet Jydsk Diner ApS, at indklagedes brug af domænenavnene er forvekslelig med klagerens virksomhedsnavn, at anvendelsen af de i klagen nævnte domænenavne medfører bevidst snyltning på den goodwill, som er forbundet med klagerens navn Jysk Diner ApS, at indklagede gentagne gange har anvendt de beskyttede navne, 8

9 at indklagede ikke kan bruge domænenavnene kommercielt, jf. fogedrettens kendelse, at indklagede dermed ikke har nogen reel interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagedes opretholdelse af domænenavnene derfor må betragtes som ren chikane over for klageren, at klageren har en klar kommerciel interesse i de omtvistede domænenavne, som giver en væsentlig risiko for forveksling med klagerens virksomhed, hvilket bekræftes af, at nogle af klagerens kunder ved fejlagtigt opslag herpå er havnet på indklagedes hjemmeside, at klageren efter det nedlagte fogedforbud naturligvis gik ud fra, at indklagede ikke ville udøve virksomhed i strid med det nedlagte forbud, at klageren først den 28. maj 2007 blev bekendt med indklagedes retsstridige brug af de omtvistede domænenavne, at klageren straks herefter rettede henvendelse til indklagede herom, og at klageren derfor ikke har udvist retsfortabende passivitet. Indklagede har gjort gældende, at de af sagen omhandlede domænenavne er registreret den 19. august 2003, at klageren under de tidligere retssager mellem parterne burde have søgt det spørgsmål påkendt, som klageren nu gør gældende i nærværende sag, at der således foreligger ulovlig udstykning af krav, at Klagenævnet for Domænenavne derfor ikke er berettiget til at behandle nærværende sag, idet påstanden i nærværende sag burde have været inddraget af klageren under den tidligere mellem samme parter verserende retssag, at Klagenævnet for Domænenavne således bør afvise sagen, at indklagede ikke aktivt benytter de af sagen omhandlede domænenavne, at klageren burde være blevet opmærksom på registreringen af de af sagen omhandlede domænenavne umiddelbart i tilknytning til registreringen, alene henset til at der på dette tidspunkt mellem samme sags parter verserede en tvist om indklagedes ret til navnet jydskdiner, at klager desuagtet ikke tog skridt til overdragelse af domænenavnene til klageren, at klageren selv efter, at tidligere nævnte retssag mellem parterne blev afsluttet primo november måned 2004, ikke tog skridt til at få domænenavnene overdraget til sig, at klagerens adgang til at få domænenavnene overdraget således under alle omstændigheder må anses for fortabt på grund af udvist passivitet, ligesom klager ved nævnte adfærd stiltiende må antages at have givet afkald på at få domænenavnene overdraget, at den af klageren udviste passivitet viser, at klageren ikke har nogen særlig kommerciel interesse i de omtvistede domænenavne, at klageren ikke vil lide noget tab ved, at domænenavnene ikke overdrages, og at indklagede derfor under alle omstændigheder bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af sagen, at Fogedretten i Svendborg ved kendelse af 10. november 2003 nedlagde forbud mod indklagedes brug af navnet Jydsk Diner ApS, som kort forinden var blevet registreret som binavn til indklagedes selskabsnavn, og at dette forbud blev stadfæstet ved Retten i Svendborgs dom af 30. april Hverken dette forbud eller det forlig mellem parterne, som den 9. november 2004 er tilført retsbogen som afslutning på Sø- og Handelsrettens sag V , vedrører de 9

10 omtvistede domænenavne, og klagenævnet finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at klageren som følge af de tidligere retssager skulle være afskåret fra at forfølge sin påstand under nærværende sag. Klagenævnet tager derfor ikke indklagedes påstand om afvisning til følge. Klageren har siden 2003 drevet virksomhed under navnet Jysk Diner ApS og er derfor fra dette tidspunkt beskyttet imod, at andre gør brug af denne betegnelse i strid med markedsføringslovens 18, som er sålydende: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres." Domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er såvel fonetisk som betydningsmæssigt identiske med klagerens forretningskendetegn, og stavemæssigt fremstår de som en fejlstavning af Jysk Diner. Domænenavnene er således åbenbart forvekslelige med klagerens forretningskendetegn, og indklagede eller indklagedes samarbejdspartner har i hvert fald lejlighedsvist benyttet domænenavnene til at viderestille til indklagedes hjemmeside, på hvilken indklagede udbyder samme slags varer og ydelser som klageren. Denne brug af de omtvistede domænenavne er egnet til at fremkalde forveksling med klagerens virksomhed og forretningskendetegn og er dermed i strid med markedsføringslovens 18. Klageren kan derfor modsætte sig indklagedes brug af de omtvistede domænenavne, og klageren har samtidig en åbenbar interesse i dels selv at gøre brug af domænenavnene dels at forhindre, at domænenavnene på ny vil kunne blive brugt til markedsføring af indklagedes virksomhed. Indklagedes nægtelse af at opgive sin registrering af domænenavnene, som indklagede ikke har påvist at have nogen reel og legitim interesse i at kunne bruge, kommer herved til at fremstå som illoyal og chikanøs over for klageren. Nævnet finder, at en sådan adfærd er i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder efter lovens 27, stk. 2, også anvendelse på domænenavnsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden. Nævnet finder endvidere ikke, at klageren har udvist en sådan passivitet i forhold til indklagedes registrering og brug af domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk, at klager herved skulle have fortabt retten til at gøre indsigelser over for registreringen og brugen af disse domænenavne. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kokken og Jomfruen Holding ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er i strid med gældende dansk ret, og at 10

11 registreringen af disse domænenavne overføres til klageren, Jysk Diner ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 4. december 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 11

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 610 Klager: Olav Skjold Klaus Berntsens vej 81 5260 Odense S Indklagede: Eyvind Skjold Nielsen Bjørnholmsvej 26 3500 Værløse Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1444 Klager: Psykiatrisk Privatklinik ApS Dronningens Tværgade 46, st. 1302 København K v/advokat Thomas Markert Indklagede: Kurt Harding Mølgaard Grejsdalsvej 189 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1229 Klager: Den Gamle Skole Millinge ApS Energivej 2 5600 Faaborg v/advokat Jørn Frølich Indklagede: Arne Nielsen Skolestræde 6 Nordenbro 5932 Humble Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1624 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1624 Klager: John Pragner Østerlågen 3 2700 Brønshøj Indklagede: Jensen & Hansen ApS Lindholmvej 22 6710 Esbjerg V Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0118 Klager: 2webdesign / Erik Rene Madsen Fuglebakkevej 18, 3000 Helsingør Indklagede: 2tal Business Solution ApS Naverland 2 2600 Glostrup Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 473 Klager: Cand. Psych. Jimmi Andreasen Strickersvej 4, 2. tv. 2300 København S Indklagede: Morten Julius Bøgh Hospitalsvej 3, 3.th 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere