Forslag til lokalplan nr Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15"

Transkript

1 Orientering om Forslag til lokalplan nr Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Odense Byråd vedtog den 19. januar 2011 i henhold til Planloven at offentliggøre ovennævnte planforslag. Planområdet er vist på næste side. Planerne er offentligt fremlagt fra 27. januar til 23. marts I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planerne kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej, Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken, 5000 Odense C DATO 26. januar 2011 REF. KNI JOURNAL NR. 2009/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag Planforslagene kan fås i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan for yderligere information. Sagsbehandlere er arkitekt Mette Holm Pedersen, tlf og arkitekt Esben Fog, tlf Venlig hilsen Dorthe Harbo Kontorchef Direkte tlf

2 Planområdet vist med hvid streg Baggrund for lokalplanforslaget Lokalplanen er udarbejdet for, at området kan udbygges med bolig- og servicefunktioner i sammenhæng med de eksisterende og planlagte grønne træk. I gældende lokalplan er området udlagt til bolig og service - primært uddannelsesinstitutioner. Denne anvendelse er ikke længere aktuel. Arealet ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutioner, butiksforsyning og infrastruktur. Området er derfor velegnet til boligformål, kortorformål og service. Som led i Odense Kommunes bæredygtighedsstrategi ønskes samtidig en mere intensiv udnyttelse af arealet. Lokalplanområdet Området afgrænses af bebyggelsen mellem Niels Bohrs Allé og Munkebjergvænget mod nord; bebyggelsen ved Munkebjergvej mod øst; skovbælte og sti til Universitetet mod syd og H.C Ørsteds Kollegiet mod vest. Umiddelbart nordøst for området findes en børneinstitution. Der er ca. 0,5 km til nærmeste lokalcenter og 1,5 km til Rosengårdcenteret. Formål og indhold Området udformes således, at bebyggelsen får en bymæssig karakter med højder op til 4 etager + en penthouse i den nordøstlige del mod Munkebjergvænget. Herfra trapper bebyggelsen ned til 1 2 etager mod de grønne strøg vest, syd og øst for bebyggelsen. Den bymæssige del opføres omkring et bytorv med mulighed for dagligvarebutik og service i stueetagen og kontor og boliger i de øvrige etager. Den nordøstlige bymæssige del betjenes af fællesparkering. I den lave del af bebyggelsen etableres privat parkering og mindre pladser til fælles parkering.

3 Bebyggelsen skal indeholde varierede boligstørrelser for at opnå en bred beboersammensætning. Et offentligt tilgængeligt stisystem skal tilgodese gående og cyklende til, fra og gennem området, og der etableres cykelparkering ved servicefunktionerne. Lokalplanområdet har et poppelhegn mod vest, som skal bevares. Derudover findes en del solitære træer, som ligeledes skal bevares. Kommuneplan Kommuneplanens rammer udlægger lokalplanområdet til bolig og serviceformål, område 2.BS1. Idé til illustrationsskitse Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr 15 til Kommuneplan I kommuneplanen for området er bebyggelsesprocenten 40, og der må være én dagligvarebutik på max 300 m 2. I forslaget til kommuneplantillæg nr. 15 fastsættes bebyggelsesprocenten til 60, og der kan opføres én dagligvarebutik på max m 2. Byggehøjde er fortsat max. 5 etager eller max. 20 m. Bebyggelsen skal variere i højden og den primære bebyggelse må ikke overstige 3-4 etager eller 12 m. Miljøvurdering Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af planforslagne, at planerne ikke får væsentlig påvirkning af miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslagene. Retsvirkninger følge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen.

4 Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag. Kortbilag fra lokalplanforslaget

5 Lokalplan Forslag Munkebjergvænget Bolig/serviceområde

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser som nævnt i Lov om Planlægning fx: områdets anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilagene viser lokalplanens område med optegnelser af lokalplanes bestemmelser. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 23. marts Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Esben Fog, tlf Planlægger Mette Holm Pedersen, tlf Adresse: Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlighed side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 7 Formål og indhold side 7 Forhold til anden planlægning side 8 Miljøforhold side 11 Tilladelse fra andre myndigheder side 13 Foreløbige retsvirkninger side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Skiltning og belysning side Ubebyggede arealer side Grundejerforening side Forudsætning for ibrugtagen side Ophævelse af lokalplan side Lokalplanens varige retsvirkninger side 24 Påtegning og offentlighedsperiode side 24 Kortbilag og illustrationsplan 5

10 Om lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for, at området kan udbygges med bolig- og servicefunktioner i sammenhæng med de eksisterende og planlagte grønne træk. Der gives mulighed for et blandet boligudbud, herunder seniorboliger, plejeboliger, plejehjem, ungdomsboliger, kollegium, rækkehuse mm. og en række forskellige servicefunktioner, som advokater, læger, kontorer, fitness, etc. Desuden kan der etableres en dagligvarebutik på max. 1000m². Ny bebyggelse i området skal være med til at give stedet en mere bymæssig karakter mod Munkebjergvænget, samtidig med at de grønne træk respekteres. Desuden udlægges cykel og gangstier samt cykelparkering i hele området med henblik på at minimere biltrafikken og understøtte en bæredygtig udvikling. Lokalplanområdets placering i Odense Kommune Området ligger i byzone. Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund I gældende lokalplan er området udlagt til bolig og service - primært uddannelsesinstitutioner. Denne anvendelse er ikke længere aktuel. Arealet ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutioner, butiksforsyning og infrastruktur. Området er derfor velegnet til boligformål, kortorformål og service. Som led i Odense Kommunes bæredygtighedsstrategi ønskes samtidig en mere intensiv udnyttelse af arealet. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Området afgrænses af bebyggelsen mellem Niels Bohrs Allé og Munkebjergvænget mod nord; bebyggelsen ved Munkebjergvej mod øst; skovbælte og sti til Universitetet mod syd og H.C Ørsteds Kollegiet mod vest. Umiddelbart nordøst for området findes en børneinstitution. Der er ca. 0,5 km til nærmeste lokalcenter og 1,5 km til Rosengårdcenteret. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra Odense centrum og udgør et areal på ca m². Adgang til området foregår fra Munkebjergvej via Munkebjergvænget. Hovedstien til universitetet løber langs den sydlige del. Boliger mod nord. Inden for lokalplanområdet findes en del enkeltstående træer. Syd og øst for området ligger skovbælter. Områdets vestlige grænse udgøres af et poppelhegn. Fredskoven i syd medfører en skovbyggelinie. For at muliggøre byggeri skal der dispenseres fra denne. Mod nord/vest støder lokalplanen op til en sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet er forholdsvis jævnt uden nævneværdige terrænspring. Poppelhegn i lokalplanområdets vestlige skel. Formål og indhold Området udformes således, at bebyggelsen får en bymæssig karakter med højder op til 4 etager + en penthouse i den nordøstlige del mod Munkebjergvænget. Herfra trapper bebyggelsen ned til 1 2 etager mod de grønne strøg vest, syd og øst for bebyggelsen. Den bymæssige del opføres omkring et bytorv med mulighed for butik og service i stueetagen og kontor og boliger i de øvrige etager. Den nordøstlige bymæssige del betjenes af fællesparkering. I den lave del af bebyggelsen etableres privat parkering og mindre pladser til fælles parkering. Eksisterende beplantning. Bebyggelsens facader udformes med et varieret udtryk i en vekselvirkning mellem materialer som f.eks. hårdt træ, beton, Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse teglsten og zinkbeklædning. Bebyggelsen skal indeholde varierede boligstørrelser for at opnå en bred beboersammensætning. Et offentligt tilgængeligt stisystem skal tilgodese gående og cyklende til, fra og gennem området, og der etableres cykelparkering ved servicefunktionerne. Lokalplanområdet har et poppelhegn mod vest, som skal bevares. Derudover findes en del solitære træer, som ligeledes skal bevares. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens rammer udlægger lokalplanområdet til bolig og serviceformål, område 2.BS1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, og størrelse på dagligvarebutik. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr 15 til Kommuneplan Ungdomsboliger nord for lokalplanområdet, opført i perioden I kommuneplanen for området er bebyggelsesprocenten 40, og der må være én dagligvarebutik på max 300 m 2. I forslaget til kommuneplantillæg nr. 15 fastsættes bebyggelsesprocenten til 60 og at der kan opføres én dagligvarebutik på max m 2. Byggehøjde er fortsat max. 5 etager eller max. 20 m. Bebyggelsen skal variere i højden og den primære bebyggelse må Variable højder. Den højeste bebyggelse placeres centralt i området, medens den laveste bebyggelse placeres ud til de grønne områder. 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse ikke overstige 3-4 etager eller 12 m. Det tilstræbes i henhold til de generelle rammer for bolig og serviceformål, at boliger ikke orienteres ensidigt mod nord. For bolig og serviceformål gælder en parkeringsnorm på 1 plads pr. 100 m² uanset anvendelse. Der skal udlægges friarealer svarende til 55 m 2 af boligarealet og 25 m 2 af ungdomsboligareal. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Bæredygtighed I 2008 vedtog Odense Kommune en miljøpolitik. Det er et væsentligt mål i miljøpolitikken, at bæredygtighed indtænkes i alle dele af kommunens planlægning. På baggrund af denne vedtagne miljøpolitik opfordres til, at byggeriet opføres med bæredygtige materialer og med en isolering svarende til lavenergihuse, således at energiforbruget minimeres. Lokalplanen vil bidrage positivt til nedbringelsen af CO2- udledningen ved at etablere gode forhold for de cyklende og gående ved hjælp af stier og cykelparkering. Gennem en større bebyggelsestæthed vil forbruget af nye områder mindskes. Bevaringsværdige bygninger Der findes ingen bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Gældende lokalplaner Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves den hidtil gældende lokalplan nr for den del af lokalplanområdet, som denne lokalplan dækker. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Odense Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil påvirke nabokommunerne. Kollektiv trafik Lokalplanområdet vil med etableringen af det nye byggeri øge behovet for kollektiv transport. Odense Bytrafik har allerede stoppesteder ved Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej i gåafstand til lokalplanområdet. Hovedtrafikstien i lokalplanområdets sydlige skel. Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse Vej og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Munkebjergvej. Der er gode cykelstier til centrum og universitetet. De planlagte adgangsveje og boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje. Lokalplanforslaget sikrer en offentlig tilgængelig øst/vest og nord/syd-gående stiforbindelse gennem området. Stierne skal knytter sig til de eksterne stiforbindelser bla. trafikstien til Universitetet, som løber i lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Princip for stiforbindelser ses nederst side 10, samt kortbilag 2. Skoledistrikt/børneinstitution Lokalplanområdet ligger inden for Holluf Pile Skoles skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Områdets tilknytning til et skoledistrikt fremgår af kommunens hjemmeside. Desuden ligger børnehuset Troldhøj og H.C. Ørsted i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Centerstruktur Området ligger ca. 600 m fra en dagligvarebutik på Skovsbovænget, ca. 800 m fra lokalcenteret på Hjallesevej, ca. 2 km fra Rosengårdcenteret og ca. 3,5 km fra Odense centrum. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning fx. solvarme efter regler fastsat af Odense Kommune. Overordnet princip for stiforbindelser i lokalplanområdet. 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse Varmeforsyning Området forsynes af Fjernvarme Fyn A/S. Forsyning kræver godkendelse af et projekt efter Varmeforsyningsloven af Odense Kommune. EL-forsyning Området forsynes fra Energi Net Fyn. Vandforsyning Området forsynes af Vandcenter Syd A/S. Forsyningen foregår via 3 stikledninger fra Niels Bohrs Allé, og der kan etableres flere. Regn- og spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Odense Kommunes Spildevandsplan Området er fælleskloakeret og en lille del af området er separatkloakeret. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Efter miljølovgivningen kan, på nærmere givne vilkår, gives tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer, eller uden tilstanden i den nærliggende 3 beskyttede sø ændres. 3 beskyttet sø, der bruges til regnvand fra boliger beliggende ud til Niels Bohrs Allé. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der maksimalt må udledes tag og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 50% til det offentlige system. Affaldshåndtering I lokalplanområdet ønskes en æstetisk god løsning, hvor indsamlingsmateriel til affald indarbejdes i den samlede bebyggelsesplan. Der skal være let adgang til affaldsbeholdere for områdets brugere. Der kan etableres affaldssug og mobile affaldscontainere, hvis de ikke er direkte synlige fra offentlig vej. Belysningsplan Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for området, hvor de grønne områder samt boligveje har parkbelysning, imens den bymæssige nordøstlige del har en mere bymæssig belysning. Miljøforhold Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) er der foretaget en miljø- Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse screening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Habitatbekendtgørelsen Odense Kommune har screenet lokalplanområdet og vurderer samlet, at lokalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV. Jordforurening Ved ændring af et areals anvendelse til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads har ejer eller bruger pligt til at sikre sig, at det øverste 50 cm jordlag på friarealer ikke er forurenet ( 72b i Lov om forurenet jord). Vejtrafikstøj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidraget fra vejtrafik er L den = 58 db(a). Grænseværdien bør være overholdt udendørs ved boligernes facader og på udendørs opholdsarealer. Rambøll har undersøgt, hvilke støjbidrag vejtrafikken vil påføre lokalplanområdet. Undersøgelsen er beskrevet i notatet Munkebjerg Park, Munkebjergvænget, Odense Beregning af vejstøj, af 9. august Beregningerne gælder for den forventede trafik i 2020, som forventes at belaste området med mere støj end trafikken i Ifølge beregningerne vil støjbidraget fra vejtrafikken være mindre end 58 db(a) i stort set hele lokalplanområdet, bortset fra en lille del af det nordøstlige hjørne. Overskridelsen er mindre end 1 db(a), og der er ikke taget højde for, at planlagte bygninger i lokalplanområdet vil Illustrationen viser udbredelsen af støjbidraget fra vejtrafik i et tiårigt perspektiv. 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse skærme for støjen. Forenklingen betyder, at beregningerne alt andet lige overvurderer støjen. Odense Kommune finder derfor ikke, at der er grundlag for at fastsætte bestemmelser om vejtrafikstøj i lokalplanen. Virksomhedsstøj Lokalplanområdet udlægges til etageboligområde. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i etageboligområder er 50/45/45/40 db(a) for dag/sen weekend/aften/ nat. Støjgrænserne angår den enkelte virksomheds bidrag til støjniveauet i området. Der er kun en enkelt virksomhed, som ligger inden for støjmæssig relevant afstand fra lokalplanområdet. Beregninger viser, at så længe denne virksomhed overholder de juridisk bindende støjkrav i sin miljøgodkendelse, vil den næppe kunne overskride de vejledende støjgrænser for etageboliger i lokalplanområdet. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som et område med drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Tilladelse fra andre myndigheder Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af en 300 m skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Ibrugtagningen af området forudsætter, at der er meddelt dispensation fra skovbyggelinjen. Odense Kommune, der er myndighed efter naturbeskyttelsesloven, vil være indstillet på at meddele dispensation fra skovbyggelinjen. Jordforurening Findes der i forbindelse med gravearbejdet jordforurening på grunden skal dette anmeldes til kommunen. Jordflytning sker i henhold til gældende lovgivning. Museumsloven Odense Bys Museer oplyser, at området ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på området stødes på jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og der skal gives besked til Odense Bys Museer. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. 14 Lokalplanforslag nr

19 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: At udlægge området til bolig og serviceområde. At disponere bebyggelsen således, at den højeste og mest bymæssige del koncentreres og orienteres omkring et bytorv i områdets nordøstlige del. At bebyggelsen mod vest, syd og øst trappes ned til 1 2 etager ud mod de grønne strøg. Bebyggelsen får her en mere åben og landskabelig karakter. At sikre offentlig adgang gennem området via cykel- og gangstier. At sikre, at den arkitektonisk fremtræden giver området kvalitet. Bebyggelse skal både i sit hovedtræk og detaljering udformes, så der skabes variation i det arkitektoniske udtryk inden for en samlet arkitektonisk idé. De enkelte bygninger skal udformes, så de enkeltvis har en spændende arkitektur og samtidig skaber en arkitektonisk helhedsvirkning med den resterende bebyggelse. At sikre at flest mulig af de eksisterende træer bevares. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4æ af Killerup, Odense Jorder samt alle parceller, der udstykkes herfra. Hovedanvendelsen fordeles i område A og B, hvor A både er til bolig og serviceformål, medens område B kun er til boligformål. Se tillige kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

20 Bestemmelser 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3. Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i områder som vist på kortbilag 2. Delområde A: Området skal anvendes til bolig- og serviceformål. Der kan udlægges areal til kontorer, boligformål, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne. Der kan etableres en dagligvarebutik på max m². Kontorer og butik må maksimalt udgøre 35% af den samlede bebyggelse. Delområde B1-B3 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav og etagebyggeri. 3.2 Område F1-F2: Området må kun anvendes til friareal i form af lokalpark med mulighed for boldspil samt legepladser til småbørn såvel som til større børn. Der kan etableres mindre skure og lign., som er nødvendige for områdets brug som friareal. Ad. 3.1 Anvendelsen omfatter bl.a. mindre erhverv som, arkitekter, advokater, tandlæger og andet kontorerhverv. Der kan desuden etableres daginstitutioner, plejecenter/hjem, genoptræningscenter, fitnesscenter, sundhedscenter, privathospital, pizzeria etc. 4. Udstykning 4.1 Udstykning skal godkendes af byrådet på baggrund af en samlet plan i overensstemmelse med lokalplanens principper. 4.2 I delområde B1-B3 må der ved tæt/lav bebyggelse ikke udstykkes grunde under 175 m². 5. Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Munkebjergvænget via Munkebjergvej, som vist på kortbilag Der anlægges boligveje i min. 5 m bredde og med hævet overkørselsflade til Munkebjergvænget. 5.3 Der skal anlægges fortove på hver side af Munkebjergvænget med en min. bredde på 1,5 m. 5.4 Der skal anlægges stier med offentlig adgang efter principperne som vist på side 10. Stierne skal have forbindelse til eksterne stier som markeret med pile på kortbilag 2. Stier skal anlægges i en min. bredde på 3,5 m med jævn cykelvenlig belægning. Eksisterende stier, markeret på kortbilag 2, må ikke nedlægges. 5.5 Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med nedenstående: Boliger generelt: 3 stativer pr. 100 m² 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser Ungdomsboliger: 1 stativ pr. bolig Kontor/service: 4 stativer pr. 100 m². Min. 25 % af cykelstativerne for den enkle bygning skal være overdækket. 5.6 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal uanset anvendelse. 5.7 I område A skal parkering fortrinsvis anlægges som fællesparkering. I område B skal parkeringen anlægges som privat parkering med enkelte mindre arealer til fællesparkering. Parkering på terræn skal tilpasses den grønne parkkarakter. Belægninger i område B (se kortbilag 2) skal udføres med gennemtrængelige overflader, således at overfladevand kan nedsives - fx. som græsarmerede belægninger eller grus. I område A (se kortbilag 2) skal parkering i videst mulig omfang udføres med vandgennemtrængelige belægninger. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 60%. 6.2 Bebyggelsen skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 6.3 Delområde A: Bebyggelsen skal opføres i varieret højde. Bygninger kan opføres i min. 2 etager max. 4 etager + en penthouseetage. Penthouseetager skal tilbagerykkes min. 1,2 m i forhold til bygningens gavl/facade. Bygningens højde må ikke overstige 17,5 m. De på kortbilag 2 markerede hushjørner kan opføres i op til 5 etager, med en max. højde på 20 m. Delområde B1: Bygninger kan opføres i max. 3 etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m. Delområde B2: Bygninger kan opføres i max. 2½ etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 10 m. Delområde B3: Bygninger kan opføres i max. 2 etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 m. 6.4 For at sikre, at område B får en åben grøn karakter, skal bebyggelsen brydes af grønne strøg og lommer efter principperne som vist på kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser 6.5 I område A skal bebyggelsen primært opføres omkring en offentlig plads (se kortbilag 2). Butikker og andre kundeorienterede funktioner skal placeres omkring pladsen og have indgangspartierne orienteret mod denne. 6.6 Boligerne skal opføres med en varieret størrelsessammensætning. Minimum 20% af boligerne skal opføres som ungdomsboliger. Minimum 40% skal opføres som familieboliger. 6.7 Et bælte på min. 20 m fra poppelhegnet i lokalplanområdets vestlige skel skal friholdes for bebyggelse. Et bælte på min. 35 m fra fredsskoven syd for lokalplanområdet skal friholdes for bebyggelse. (Se kortbilag 2). 6.8 I forlængelse af adgangsvejen skal der etableres en sigtelinje gennem hele lokalplanområdet, i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan placeres bygninger på tværs af sigtelinjen, såfremt kigget sikres ved hjælp af porte. Portene skal være min. 3 m brede og min. 4 m høje. 6.9 Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal udformes som en integreret del af bebyggelsen og må højst være én etage. Udhuse mod adgangsvej/sti må max. dække en fjerdedel af facaden og have et fremspring på max. 3 m fra facaden Tekniske anlæg/installationer skal udformes som en integreret del af bygningens arkitektur. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke er synlige fra adgangsveje, og så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. Afstande til eksisterende grønne områder. Afstanden til poppelhegnet i vest er 20 m, medens afstanden til fredsskoven i syd er 35 m. 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser 6.11 Affaldshåndteringen skal indarbejdes i den samlede bebyggelsesplan for lokalplanområdet på en æstetisk god måde. Det skal sikres, at der er den nødvendige plads til affaldshåndteringen, og brugerne skal have let adgang til affaldsbeholderne. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal fremstå varieret. Lange lige forløb skal undgås. I område A skal variationen sikres med karnapper, materialeskift, brug af farver m.m. Yderligere variation kan skabes ved forskydninger og spring i facaden. I område B1, B2 og B3 skal variationen sikres ved at boliger forskydes i forhold til hinanden eller ved markante spring i facaden. Yderligere variation kan skabes ved karnapper, materialeskift, brug af farver m.m. Bebyggelsen i område A skal fremtræde med en urban karakter, medens bebyggelsen i område B skal fremtræde som parkbebyggelse. (se illustrationsplanen bilag 3). 7.2 I område A skal arkitekturen fremstå i tunge materialer som f.eks. indfarvet beton, puds, eller teglsten. Mindre dele kan udføres i træ, metal eller andre lette materialer. Arkitekturen i område B kan tillige fremstå i lettere materialer som f.eks. træ. Synlige dele af bygningerne skal udføres i materialer, der patinerer naturligt, hvorfor f.eks. plastmaterialer eller synligt trykimprægneret træ ikke må anvendes. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Det grønne trækkes ind i bebyggelsen via grønne lommer og passager. Lokalplanforslag nr

24 Bestemmelser 7.3 I område A kan der indrettes fælles tagterrasse for byggeriet som delvis erstatning for friarealer på terræn. 7.4 I område A og område B1 må tage ikke have en hældning på mere end 15 grader. I område B2-B3 må tage ikke have en hældning på over 35 grader. 7.5 Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer, dog undtages solceller og/eller solfangere. Disse kan tillades, såfremt de integreres i bygningens arkitektur. Tage må ikke udføres i bølgeplader. 7.6 Der må ikke opsættes synlige udvendige antenner og paraboler på bygningerne. 7.7 Tekniske installationer skal udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. 7.8 Carporte, skure og andre sekundære bygninger skal tilpasses bebyggelsen og opføres efter samme retningslinjer som beboelsesbygninger, så der opstår et samlet helhedsindtryk. 8. Skiltning og belysning 8.1 Skiltning må kun finde sted med baggrund i et firmas fysiske tilstedeværelse på den pågældende ejendom og etage. Der må ikke reklameres for produkter, men alene skiltes med de aktuelle firmaers navne. 8.2 Skiltning på bygninger skal i størrelse og udstrækning tilpasses bygningens karakter. Al skiltning skal tilpasses husets arkitektur og omgivelser med hensyn til dimensionering, materialer, farver og design. I B områderne må der ikke opsættes skilte ud over sådanne, der naturligt hører hjemme i et boligområde (henvisninger, gadenavne, husnumre mm.). 8.3 El-ledninger til belysning af veje, stier, adgangsarealer og parkeringspladser må kun udføres som jordkabler. 8.4 Belysning udføres med en minimum lyspunktshøjde på 1 m og med hvidt lys. Belysning må ikke blænde. I område A må lyskilden ikke placeres højere end 7 m over terræn. I område B må lyskilden ikke placeres højere end 3 m over terræn. 8.5 Belysning skal udføres efter en samlet plan. 20 Lokalplanforslag nr

25 Bestemmelser 9. Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges friarealer svarende til min. 55 m² pr. boligenhed. Friarealerne udlægges i princippet som vist på kortbilag 2. I område F1 skal der være mulighed for boldspil og leg for større børn. Beplantningen skal udføres i græs og med enkeltstående træer. Dog kan faste belægninger anvendes til befæstning af mindre aktivitets arealer. Området skal fremstå som en integreret del af de tilstødende grønne områder, og der må ikke hegnes mod disse. 9.2 Område F2 gives en parklignende karakter med solitære træer og græs. I den udstrækning det er muligt under hensyn til sikringen af handicappede og gangbesværedes færdsel i området, skal stier udføres med gennemtrængelige materiale. 9.3 I område A må der ikke etableres hegn eller hække mod bypladsen. I B-områder må afskærmning med adgangsarealer kun udføres som levende hegn eller hæk. Hække skal klippes, så de er max. 90 cm høje. Hække med fælles grønne arealer må max. være 1,5 m. Overfladevand 9.4 Der skal reserveres plads til regnvandsbassiner. Hvis der kan opnås tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3, vil der alternativt kunne ledes regnvand til den 3 beskyttede sø uden for lokalplanområdet. Eksisterende træbeplantning i lokalplanområdet består af solitære træer. Lokalplanforslag nr

26 Bestemmelser 9.5 Der må maksimalt udledes tag og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 50% til det offentlige system. Overstiges denne befæstelsesgrad skal det overskydende tag og overfladevand enten forsinkes eller nedsives. En forsinkelse kan f.eks. ske via udligningsbassiner, grønne tage eller ved brug af åbne render, kanaler eller bassiner, der evt. kan indgå som elementer i det grønne friareal. 9.6 Alt overfladevand skal i vides muligt omfang føres i åbne render. 9.7 Overfladevand fra veje og parkeringspladser må ikke ledes direkte til regnvandsbassiner eller søer. Træer 9.8 Poppelhegnet i lokalplanområdets vestlige del skal bevares. Der skal udarbejdes en beplantningsplan for lokalplanområdet. Eksisterende træer skal bevares i videst muligt omfang. Inden for område A samt inden for områderne B1 til B3 skal mindst halvdelen af de eksisterende træer i princippet bevares. Beskyttelse af eksisterende træer Inden for F1 og F2 skal størstedelen af de eksisterende træer bevares. Beplantningsplanen skal godkendes af Odense Kommune. 9.9 For træer, som i henhold til ovenstående bevaringsplan, er aftalt bevaret, gælder: - træer, som kan være udsat for overlast i byggeperioden, skal være forsvarligt afskærmet, så der ikke kommer byggepladstrafik eller oplag indenfor dryplinien. (jf. illustration her på siden), - der må ikke etableres bygninger, tunge belægninger eller terrænreguleres indenfor træets dryplinie. - ved fjernelse eller beskadigelse af træer, skal disse erstattes af nye træer med et volumen og en karakter, der i princippet svarer til det oprindelige. Beskæring af træer - træerne må max. opstammes til en 1/3 af træets højde (se illustrationen på denne side). - træerne må ikke stynes. Andet 9.10 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 22 Lokalplanforslag nr

27 Bestemmelser 9.11 Terrænregulering på mere end +/- 50 cm må ikke finde sted uden byrådets godkendelse. 10. Grundejerforening 10.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer indenfor lokalplanområdet. 11. Forudsætninger for ibrugtagen 11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal senest være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. De fælles friarealer område F1 skal være etableret før bebyggelsen i område A tages i brug. De fælles friarealer område F2 skal være etableret før bebyggelsen i område B tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de nødvendige foranstaltninger til nedsivning af mest mulig overfladevand er etableret. 12. Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr ophæves for den del, som dækkes af lokalplanområdet i denne lokalplan. 13. Lokalplanens varige retsvirkninger Lokalplanens foreløbige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Bebyggelse/anvendelse Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, Lokalplanforslag nr

28 Bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Servitutter og lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Påtegning Godkendt til offentliggørelse Odense Byråd, den 19. januar 2011 Lokalplanforslaget fremlægges offentligt fra 27. januar til 23.marts Lokalplanforslag nr

29

30

31

32

33 Bilag 3 til lokalplan nr Illustrationsplan 1:2000

34

Lokalplan 2-712. Munkebjergvænget Bolig/serviceområde

Lokalplan 2-712. Munkebjergvænget Bolig/serviceområde Lokalplan 2-712 Munkebjergvænget Bolig/serviceområde Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad

Læs mere

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum By- og Kulturforvaltningen Orientering om Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan. Forslag. Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2

Lokalplan. Forslag. Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2 Lokalplan 8-764 Forslag Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere