Forslag til lokalplan nr Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15"

Transkript

1 Orientering om Forslag til lokalplan nr Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Odense Byråd vedtog den 19. januar 2011 i henhold til Planloven at offentliggøre ovennævnte planforslag. Planområdet er vist på næste side. Planerne er offentligt fremlagt fra 27. januar til 23. marts I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planerne kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej, Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken, 5000 Odense C DATO 26. januar 2011 REF. KNI JOURNAL NR. 2009/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag Planforslagene kan fås i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan for yderligere information. Sagsbehandlere er arkitekt Mette Holm Pedersen, tlf og arkitekt Esben Fog, tlf Venlig hilsen Dorthe Harbo Kontorchef Direkte tlf

2 Planområdet vist med hvid streg Baggrund for lokalplanforslaget Lokalplanen er udarbejdet for, at området kan udbygges med bolig- og servicefunktioner i sammenhæng med de eksisterende og planlagte grønne træk. I gældende lokalplan er området udlagt til bolig og service - primært uddannelsesinstitutioner. Denne anvendelse er ikke længere aktuel. Arealet ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutioner, butiksforsyning og infrastruktur. Området er derfor velegnet til boligformål, kortorformål og service. Som led i Odense Kommunes bæredygtighedsstrategi ønskes samtidig en mere intensiv udnyttelse af arealet. Lokalplanområdet Området afgrænses af bebyggelsen mellem Niels Bohrs Allé og Munkebjergvænget mod nord; bebyggelsen ved Munkebjergvej mod øst; skovbælte og sti til Universitetet mod syd og H.C Ørsteds Kollegiet mod vest. Umiddelbart nordøst for området findes en børneinstitution. Der er ca. 0,5 km til nærmeste lokalcenter og 1,5 km til Rosengårdcenteret. Formål og indhold Området udformes således, at bebyggelsen får en bymæssig karakter med højder op til 4 etager + en penthouse i den nordøstlige del mod Munkebjergvænget. Herfra trapper bebyggelsen ned til 1 2 etager mod de grønne strøg vest, syd og øst for bebyggelsen. Den bymæssige del opføres omkring et bytorv med mulighed for dagligvarebutik og service i stueetagen og kontor og boliger i de øvrige etager. Den nordøstlige bymæssige del betjenes af fællesparkering. I den lave del af bebyggelsen etableres privat parkering og mindre pladser til fælles parkering.

3 Bebyggelsen skal indeholde varierede boligstørrelser for at opnå en bred beboersammensætning. Et offentligt tilgængeligt stisystem skal tilgodese gående og cyklende til, fra og gennem området, og der etableres cykelparkering ved servicefunktionerne. Lokalplanområdet har et poppelhegn mod vest, som skal bevares. Derudover findes en del solitære træer, som ligeledes skal bevares. Kommuneplan Kommuneplanens rammer udlægger lokalplanområdet til bolig og serviceformål, område 2.BS1. Idé til illustrationsskitse Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr 15 til Kommuneplan I kommuneplanen for området er bebyggelsesprocenten 40, og der må være én dagligvarebutik på max 300 m 2. I forslaget til kommuneplantillæg nr. 15 fastsættes bebyggelsesprocenten til 60, og der kan opføres én dagligvarebutik på max m 2. Byggehøjde er fortsat max. 5 etager eller max. 20 m. Bebyggelsen skal variere i højden og den primære bebyggelse må ikke overstige 3-4 etager eller 12 m. Miljøvurdering Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af planforslagne, at planerne ikke får væsentlig påvirkning af miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslagene. Retsvirkninger følge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen.

4 Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge planlovens 13. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag. Kortbilag fra lokalplanforslaget

5 Lokalplan Forslag Munkebjergvænget Bolig/serviceområde

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser som nævnt i Lov om Planlægning fx: områdets anvendelse udstykning vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilagene viser lokalplanens område med optegnelser af lokalplanes bestemmelser. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 23. marts Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Esben Fog, tlf Planlægger Mette Holm Pedersen, tlf Adresse: Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlighed side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 7 Formål og indhold side 7 Forhold til anden planlægning side 8 Miljøforhold side 11 Tilladelse fra andre myndigheder side 13 Foreløbige retsvirkninger side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Skiltning og belysning side Ubebyggede arealer side Grundejerforening side Forudsætning for ibrugtagen side Ophævelse af lokalplan side Lokalplanens varige retsvirkninger side 24 Påtegning og offentlighedsperiode side 24 Kortbilag og illustrationsplan 5

10 Om lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for, at området kan udbygges med bolig- og servicefunktioner i sammenhæng med de eksisterende og planlagte grønne træk. Der gives mulighed for et blandet boligudbud, herunder seniorboliger, plejeboliger, plejehjem, ungdomsboliger, kollegium, rækkehuse mm. og en række forskellige servicefunktioner, som advokater, læger, kontorer, fitness, etc. Desuden kan der etableres en dagligvarebutik på max. 1000m². Ny bebyggelse i området skal være med til at give stedet en mere bymæssig karakter mod Munkebjergvænget, samtidig med at de grønne træk respekteres. Desuden udlægges cykel og gangstier samt cykelparkering i hele området med henblik på at minimere biltrafikken og understøtte en bæredygtig udvikling. Lokalplanområdets placering i Odense Kommune Området ligger i byzone. Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund I gældende lokalplan er området udlagt til bolig og service - primært uddannelsesinstitutioner. Denne anvendelse er ikke længere aktuel. Arealet ligger centralt i forhold til uddannelsesinstitutioner, butiksforsyning og infrastruktur. Området er derfor velegnet til boligformål, kortorformål og service. Som led i Odense Kommunes bæredygtighedsstrategi ønskes samtidig en mere intensiv udnyttelse af arealet. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Området afgrænses af bebyggelsen mellem Niels Bohrs Allé og Munkebjergvænget mod nord; bebyggelsen ved Munkebjergvej mod øst; skovbælte og sti til Universitetet mod syd og H.C Ørsteds Kollegiet mod vest. Umiddelbart nordøst for området findes en børneinstitution. Der er ca. 0,5 km til nærmeste lokalcenter og 1,5 km til Rosengårdcenteret. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra Odense centrum og udgør et areal på ca m². Adgang til området foregår fra Munkebjergvej via Munkebjergvænget. Hovedstien til universitetet løber langs den sydlige del. Boliger mod nord. Inden for lokalplanområdet findes en del enkeltstående træer. Syd og øst for området ligger skovbælter. Områdets vestlige grænse udgøres af et poppelhegn. Fredskoven i syd medfører en skovbyggelinie. For at muliggøre byggeri skal der dispenseres fra denne. Mod nord/vest støder lokalplanen op til en sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet er forholdsvis jævnt uden nævneværdige terrænspring. Poppelhegn i lokalplanområdets vestlige skel. Formål og indhold Området udformes således, at bebyggelsen får en bymæssig karakter med højder op til 4 etager + en penthouse i den nordøstlige del mod Munkebjergvænget. Herfra trapper bebyggelsen ned til 1 2 etager mod de grønne strøg vest, syd og øst for bebyggelsen. Den bymæssige del opføres omkring et bytorv med mulighed for butik og service i stueetagen og kontor og boliger i de øvrige etager. Den nordøstlige bymæssige del betjenes af fællesparkering. I den lave del af bebyggelsen etableres privat parkering og mindre pladser til fælles parkering. Eksisterende beplantning. Bebyggelsens facader udformes med et varieret udtryk i en vekselvirkning mellem materialer som f.eks. hårdt træ, beton, Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse teglsten og zinkbeklædning. Bebyggelsen skal indeholde varierede boligstørrelser for at opnå en bred beboersammensætning. Et offentligt tilgængeligt stisystem skal tilgodese gående og cyklende til, fra og gennem området, og der etableres cykelparkering ved servicefunktionerne. Lokalplanområdet har et poppelhegn mod vest, som skal bevares. Derudover findes en del solitære træer, som ligeledes skal bevares. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Kommuneplanens rammer udlægger lokalplanområdet til bolig og serviceformål, område 2.BS1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, og størrelse på dagligvarebutik. Derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr 15 til Kommuneplan Ungdomsboliger nord for lokalplanområdet, opført i perioden I kommuneplanen for området er bebyggelsesprocenten 40, og der må være én dagligvarebutik på max 300 m 2. I forslaget til kommuneplantillæg nr. 15 fastsættes bebyggelsesprocenten til 60 og at der kan opføres én dagligvarebutik på max m 2. Byggehøjde er fortsat max. 5 etager eller max. 20 m. Bebyggelsen skal variere i højden og den primære bebyggelse må Variable højder. Den højeste bebyggelse placeres centralt i området, medens den laveste bebyggelse placeres ud til de grønne områder. 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse ikke overstige 3-4 etager eller 12 m. Det tilstræbes i henhold til de generelle rammer for bolig og serviceformål, at boliger ikke orienteres ensidigt mod nord. For bolig og serviceformål gælder en parkeringsnorm på 1 plads pr. 100 m² uanset anvendelse. Der skal udlægges friarealer svarende til 55 m 2 af boligarealet og 25 m 2 af ungdomsboligareal. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Bæredygtighed I 2008 vedtog Odense Kommune en miljøpolitik. Det er et væsentligt mål i miljøpolitikken, at bæredygtighed indtænkes i alle dele af kommunens planlægning. På baggrund af denne vedtagne miljøpolitik opfordres til, at byggeriet opføres med bæredygtige materialer og med en isolering svarende til lavenergihuse, således at energiforbruget minimeres. Lokalplanen vil bidrage positivt til nedbringelsen af CO2- udledningen ved at etablere gode forhold for de cyklende og gående ved hjælp af stier og cykelparkering. Gennem en større bebyggelsestæthed vil forbruget af nye områder mindskes. Bevaringsværdige bygninger Der findes ingen bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Gældende lokalplaner Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves den hidtil gældende lokalplan nr for den del af lokalplanområdet, som denne lokalplan dækker. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Odense Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil påvirke nabokommunerne. Kollektiv trafik Lokalplanområdet vil med etableringen af det nye byggeri øge behovet for kollektiv transport. Odense Bytrafik har allerede stoppesteder ved Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej i gåafstand til lokalplanområdet. Hovedtrafikstien i lokalplanområdets sydlige skel. Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse Vej og stiplanlægning Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Munkebjergvej. Der er gode cykelstier til centrum og universitetet. De planlagte adgangsveje og boligveje inden for lokalplanområdet får status som private fællesveje. Lokalplanforslaget sikrer en offentlig tilgængelig øst/vest og nord/syd-gående stiforbindelse gennem området. Stierne skal knytter sig til de eksterne stiforbindelser bla. trafikstien til Universitetet, som løber i lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Princip for stiforbindelser ses nederst side 10, samt kortbilag 2. Skoledistrikt/børneinstitution Lokalplanområdet ligger inden for Holluf Pile Skoles skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Områdets tilknytning til et skoledistrikt fremgår af kommunens hjemmeside. Desuden ligger børnehuset Troldhøj og H.C. Ørsted i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Centerstruktur Området ligger ca. 600 m fra en dagligvarebutik på Skovsbovænget, ca. 800 m fra lokalcenteret på Hjallesevej, ca. 2 km fra Rosengårdcenteret og ca. 3,5 km fra Odense centrum. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme. Der kan suppleres med alternativ opvarmning fx. solvarme efter regler fastsat af Odense Kommune. Overordnet princip for stiforbindelser i lokalplanområdet. 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse Varmeforsyning Området forsynes af Fjernvarme Fyn A/S. Forsyning kræver godkendelse af et projekt efter Varmeforsyningsloven af Odense Kommune. EL-forsyning Området forsynes fra Energi Net Fyn. Vandforsyning Området forsynes af Vandcenter Syd A/S. Forsyningen foregår via 3 stikledninger fra Niels Bohrs Allé, og der kan etableres flere. Regn- og spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Odense Kommunes Spildevandsplan Området er fælleskloakeret og en lille del af området er separatkloakeret. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Efter miljølovgivningen kan, på nærmere givne vilkår, gives tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, og hvis det kan ske uden ulemper for naboer, eller uden tilstanden i den nærliggende 3 beskyttede sø ændres. 3 beskyttet sø, der bruges til regnvand fra boliger beliggende ud til Niels Bohrs Allé. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der maksimalt må udledes tag og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 50% til det offentlige system. Affaldshåndtering I lokalplanområdet ønskes en æstetisk god løsning, hvor indsamlingsmateriel til affald indarbejdes i den samlede bebyggelsesplan. Der skal være let adgang til affaldsbeholdere for områdets brugere. Der kan etableres affaldssug og mobile affaldscontainere, hvis de ikke er direkte synlige fra offentlig vej. Belysningsplan Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for området, hvor de grønne områder samt boligveje har parkbelysning, imens den bymæssige nordøstlige del har en mere bymæssig belysning. Miljøforhold Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009) er der foretaget en miljø- Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse screening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Habitatbekendtgørelsen Odense Kommune har screenet lokalplanområdet og vurderer samlet, at lokalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV. Jordforurening Ved ændring af et areals anvendelse til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads har ejer eller bruger pligt til at sikre sig, at det øverste 50 cm jordlag på friarealer ikke er forurenet ( 72b i Lov om forurenet jord). Vejtrafikstøj Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbidraget fra vejtrafik er L den = 58 db(a). Grænseværdien bør være overholdt udendørs ved boligernes facader og på udendørs opholdsarealer. Rambøll har undersøgt, hvilke støjbidrag vejtrafikken vil påføre lokalplanområdet. Undersøgelsen er beskrevet i notatet Munkebjerg Park, Munkebjergvænget, Odense Beregning af vejstøj, af 9. august Beregningerne gælder for den forventede trafik i 2020, som forventes at belaste området med mere støj end trafikken i Ifølge beregningerne vil støjbidraget fra vejtrafikken være mindre end 58 db(a) i stort set hele lokalplanområdet, bortset fra en lille del af det nordøstlige hjørne. Overskridelsen er mindre end 1 db(a), og der er ikke taget højde for, at planlagte bygninger i lokalplanområdet vil Illustrationen viser udbredelsen af støjbidraget fra vejtrafik i et tiårigt perspektiv. 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse skærme for støjen. Forenklingen betyder, at beregningerne alt andet lige overvurderer støjen. Odense Kommune finder derfor ikke, at der er grundlag for at fastsætte bestemmelser om vejtrafikstøj i lokalplanen. Virksomhedsstøj Lokalplanområdet udlægges til etageboligområde. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj i etageboligområder er 50/45/45/40 db(a) for dag/sen weekend/aften/ nat. Støjgrænserne angår den enkelte virksomheds bidrag til støjniveauet i området. Der er kun en enkelt virksomhed, som ligger inden for støjmæssig relevant afstand fra lokalplanområdet. Beregninger viser, at så længe denne virksomhed overholder de juridisk bindende støjkrav i sin miljøgodkendelse, vil den næppe kunne overskride de vejledende støjgrænser for etageboliger i lokalplanområdet. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som et område med drikkevandsinteresser, hvor grundvandet skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Tilladelse fra andre myndigheder Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af en 300 m skovbyggelinje i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Ibrugtagningen af området forudsætter, at der er meddelt dispensation fra skovbyggelinjen. Odense Kommune, der er myndighed efter naturbeskyttelsesloven, vil være indstillet på at meddele dispensation fra skovbyggelinjen. Jordforurening Findes der i forbindelse med gravearbejdet jordforurening på grunden skal dette anmeldes til kommunen. Jordflytning sker i henhold til gældende lovgivning. Museumsloven Odense Bys Museer oplyser, at området ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på området stødes på jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og der skal gives besked til Odense Bys Museer. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. 14 Lokalplanforslag nr

19 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: At udlægge området til bolig og serviceområde. At disponere bebyggelsen således, at den højeste og mest bymæssige del koncentreres og orienteres omkring et bytorv i områdets nordøstlige del. At bebyggelsen mod vest, syd og øst trappes ned til 1 2 etager ud mod de grønne strøg. Bebyggelsen får her en mere åben og landskabelig karakter. At sikre offentlig adgang gennem området via cykel- og gangstier. At sikre, at den arkitektonisk fremtræden giver området kvalitet. Bebyggelse skal både i sit hovedtræk og detaljering udformes, så der skabes variation i det arkitektoniske udtryk inden for en samlet arkitektonisk idé. De enkelte bygninger skal udformes, så de enkeltvis har en spændende arkitektur og samtidig skaber en arkitektonisk helhedsvirkning med den resterende bebyggelse. At sikre at flest mulig af de eksisterende træer bevares. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 4æ af Killerup, Odense Jorder samt alle parceller, der udstykkes herfra. Hovedanvendelsen fordeles i område A og B, hvor A både er til bolig og serviceformål, medens område B kun er til boligformål. Se tillige kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

20 Bestemmelser 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3. Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet opdeles i områder som vist på kortbilag 2. Delområde A: Området skal anvendes til bolig- og serviceformål. Der kan udlægges areal til kontorer, boligformål, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne. Der kan etableres en dagligvarebutik på max m². Kontorer og butik må maksimalt udgøre 35% af den samlede bebyggelse. Delområde B1-B3 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav og etagebyggeri. 3.2 Område F1-F2: Området må kun anvendes til friareal i form af lokalpark med mulighed for boldspil samt legepladser til småbørn såvel som til større børn. Der kan etableres mindre skure og lign., som er nødvendige for områdets brug som friareal. Ad. 3.1 Anvendelsen omfatter bl.a. mindre erhverv som, arkitekter, advokater, tandlæger og andet kontorerhverv. Der kan desuden etableres daginstitutioner, plejecenter/hjem, genoptræningscenter, fitnesscenter, sundhedscenter, privathospital, pizzeria etc. 4. Udstykning 4.1 Udstykning skal godkendes af byrådet på baggrund af en samlet plan i overensstemmelse med lokalplanens principper. 4.2 I delområde B1-B3 må der ved tæt/lav bebyggelse ikke udstykkes grunde under 175 m². 5. Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Munkebjergvænget via Munkebjergvej, som vist på kortbilag Der anlægges boligveje i min. 5 m bredde og med hævet overkørselsflade til Munkebjergvænget. 5.3 Der skal anlægges fortove på hver side af Munkebjergvænget med en min. bredde på 1,5 m. 5.4 Der skal anlægges stier med offentlig adgang efter principperne som vist på side 10. Stierne skal have forbindelse til eksterne stier som markeret med pile på kortbilag 2. Stier skal anlægges i en min. bredde på 3,5 m med jævn cykelvenlig belægning. Eksisterende stier, markeret på kortbilag 2, må ikke nedlægges. 5.5 Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med nedenstående: Boliger generelt: 3 stativer pr. 100 m² 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser Ungdomsboliger: 1 stativ pr. bolig Kontor/service: 4 stativer pr. 100 m². Min. 25 % af cykelstativerne for den enkle bygning skal være overdækket. 5.6 Der skal udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal uanset anvendelse. 5.7 I område A skal parkering fortrinsvis anlægges som fællesparkering. I område B skal parkeringen anlægges som privat parkering med enkelte mindre arealer til fællesparkering. Parkering på terræn skal tilpasses den grønne parkkarakter. Belægninger i område B (se kortbilag 2) skal udføres med gennemtrængelige overflader, således at overfladevand kan nedsives - fx. som græsarmerede belægninger eller grus. I område A (se kortbilag 2) skal parkering i videst mulig omfang udføres med vandgennemtrængelige belægninger. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 60%. 6.2 Bebyggelsen skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 6.3 Delområde A: Bebyggelsen skal opføres i varieret højde. Bygninger kan opføres i min. 2 etager max. 4 etager + en penthouseetage. Penthouseetager skal tilbagerykkes min. 1,2 m i forhold til bygningens gavl/facade. Bygningens højde må ikke overstige 17,5 m. De på kortbilag 2 markerede hushjørner kan opføres i op til 5 etager, med en max. højde på 20 m. Delområde B1: Bygninger kan opføres i max. 3 etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 12 m. Delområde B2: Bygninger kan opføres i max. 2½ etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 10 m. Delområde B3: Bygninger kan opføres i max. 2 etager. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 m. 6.4 For at sikre, at område B får en åben grøn karakter, skal bebyggelsen brydes af grønne strøg og lommer efter principperne som vist på kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser 6.5 I område A skal bebyggelsen primært opføres omkring en offentlig plads (se kortbilag 2). Butikker og andre kundeorienterede funktioner skal placeres omkring pladsen og have indgangspartierne orienteret mod denne. 6.6 Boligerne skal opføres med en varieret størrelsessammensætning. Minimum 20% af boligerne skal opføres som ungdomsboliger. Minimum 40% skal opføres som familieboliger. 6.7 Et bælte på min. 20 m fra poppelhegnet i lokalplanområdets vestlige skel skal friholdes for bebyggelse. Et bælte på min. 35 m fra fredsskoven syd for lokalplanområdet skal friholdes for bebyggelse. (Se kortbilag 2). 6.8 I forlængelse af adgangsvejen skal der etableres en sigtelinje gennem hele lokalplanområdet, i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan placeres bygninger på tværs af sigtelinjen, såfremt kigget sikres ved hjælp af porte. Portene skal være min. 3 m brede og min. 4 m høje. 6.9 Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal udformes som en integreret del af bebyggelsen og må højst være én etage. Udhuse mod adgangsvej/sti må max. dække en fjerdedel af facaden og have et fremspring på max. 3 m fra facaden Tekniske anlæg/installationer skal udformes som en integreret del af bygningens arkitektur. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke er synlige fra adgangsveje, og så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. Afstande til eksisterende grønne områder. Afstanden til poppelhegnet i vest er 20 m, medens afstanden til fredsskoven i syd er 35 m. 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser 6.11 Affaldshåndteringen skal indarbejdes i den samlede bebyggelsesplan for lokalplanområdet på en æstetisk god måde. Det skal sikres, at der er den nødvendige plads til affaldshåndteringen, og brugerne skal have let adgang til affaldsbeholderne. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bebyggelsen skal fremstå varieret. Lange lige forløb skal undgås. I område A skal variationen sikres med karnapper, materialeskift, brug af farver m.m. Yderligere variation kan skabes ved forskydninger og spring i facaden. I område B1, B2 og B3 skal variationen sikres ved at boliger forskydes i forhold til hinanden eller ved markante spring i facaden. Yderligere variation kan skabes ved karnapper, materialeskift, brug af farver m.m. Bebyggelsen i område A skal fremtræde med en urban karakter, medens bebyggelsen i område B skal fremtræde som parkbebyggelse. (se illustrationsplanen bilag 3). 7.2 I område A skal arkitekturen fremstå i tunge materialer som f.eks. indfarvet beton, puds, eller teglsten. Mindre dele kan udføres i træ, metal eller andre lette materialer. Arkitekturen i område B kan tillige fremstå i lettere materialer som f.eks. træ. Synlige dele af bygningerne skal udføres i materialer, der patinerer naturligt, hvorfor f.eks. plastmaterialer eller synligt trykimprægneret træ ikke må anvendes. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer. Det grønne trækkes ind i bebyggelsen via grønne lommer og passager. Lokalplanforslag nr

24 Bestemmelser 7.3 I område A kan der indrettes fælles tagterrasse for byggeriet som delvis erstatning for friarealer på terræn. 7.4 I område A og område B1 må tage ikke have en hældning på mere end 15 grader. I område B2-B3 må tage ikke have en hældning på over 35 grader. 7.5 Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer, dog undtages solceller og/eller solfangere. Disse kan tillades, såfremt de integreres i bygningens arkitektur. Tage må ikke udføres i bølgeplader. 7.6 Der må ikke opsættes synlige udvendige antenner og paraboler på bygningerne. 7.7 Tekniske installationer skal udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tagplanet, skal disse samles og afskærmes på en måde, så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. 7.8 Carporte, skure og andre sekundære bygninger skal tilpasses bebyggelsen og opføres efter samme retningslinjer som beboelsesbygninger, så der opstår et samlet helhedsindtryk. 8. Skiltning og belysning 8.1 Skiltning må kun finde sted med baggrund i et firmas fysiske tilstedeværelse på den pågældende ejendom og etage. Der må ikke reklameres for produkter, men alene skiltes med de aktuelle firmaers navne. 8.2 Skiltning på bygninger skal i størrelse og udstrækning tilpasses bygningens karakter. Al skiltning skal tilpasses husets arkitektur og omgivelser med hensyn til dimensionering, materialer, farver og design. I B områderne må der ikke opsættes skilte ud over sådanne, der naturligt hører hjemme i et boligområde (henvisninger, gadenavne, husnumre mm.). 8.3 El-ledninger til belysning af veje, stier, adgangsarealer og parkeringspladser må kun udføres som jordkabler. 8.4 Belysning udføres med en minimum lyspunktshøjde på 1 m og med hvidt lys. Belysning må ikke blænde. I område A må lyskilden ikke placeres højere end 7 m over terræn. I område B må lyskilden ikke placeres højere end 3 m over terræn. 8.5 Belysning skal udføres efter en samlet plan. 20 Lokalplanforslag nr

25 Bestemmelser 9. Ubebyggede arealer 9.1 Der skal udlægges friarealer svarende til min. 55 m² pr. boligenhed. Friarealerne udlægges i princippet som vist på kortbilag 2. I område F1 skal der være mulighed for boldspil og leg for større børn. Beplantningen skal udføres i græs og med enkeltstående træer. Dog kan faste belægninger anvendes til befæstning af mindre aktivitets arealer. Området skal fremstå som en integreret del af de tilstødende grønne områder, og der må ikke hegnes mod disse. 9.2 Område F2 gives en parklignende karakter med solitære træer og græs. I den udstrækning det er muligt under hensyn til sikringen af handicappede og gangbesværedes færdsel i området, skal stier udføres med gennemtrængelige materiale. 9.3 I område A må der ikke etableres hegn eller hække mod bypladsen. I B-områder må afskærmning med adgangsarealer kun udføres som levende hegn eller hæk. Hække skal klippes, så de er max. 90 cm høje. Hække med fælles grønne arealer må max. være 1,5 m. Overfladevand 9.4 Der skal reserveres plads til regnvandsbassiner. Hvis der kan opnås tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3, vil der alternativt kunne ledes regnvand til den 3 beskyttede sø uden for lokalplanområdet. Eksisterende træbeplantning i lokalplanområdet består af solitære træer. Lokalplanforslag nr

26 Bestemmelser 9.5 Der må maksimalt udledes tag og overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 50% til det offentlige system. Overstiges denne befæstelsesgrad skal det overskydende tag og overfladevand enten forsinkes eller nedsives. En forsinkelse kan f.eks. ske via udligningsbassiner, grønne tage eller ved brug af åbne render, kanaler eller bassiner, der evt. kan indgå som elementer i det grønne friareal. 9.6 Alt overfladevand skal i vides muligt omfang føres i åbne render. 9.7 Overfladevand fra veje og parkeringspladser må ikke ledes direkte til regnvandsbassiner eller søer. Træer 9.8 Poppelhegnet i lokalplanområdets vestlige del skal bevares. Der skal udarbejdes en beplantningsplan for lokalplanområdet. Eksisterende træer skal bevares i videst muligt omfang. Inden for område A samt inden for områderne B1 til B3 skal mindst halvdelen af de eksisterende træer i princippet bevares. Beskyttelse af eksisterende træer Inden for F1 og F2 skal størstedelen af de eksisterende træer bevares. Beplantningsplanen skal godkendes af Odense Kommune. 9.9 For træer, som i henhold til ovenstående bevaringsplan, er aftalt bevaret, gælder: - træer, som kan være udsat for overlast i byggeperioden, skal være forsvarligt afskærmet, så der ikke kommer byggepladstrafik eller oplag indenfor dryplinien. (jf. illustration her på siden), - der må ikke etableres bygninger, tunge belægninger eller terrænreguleres indenfor træets dryplinie. - ved fjernelse eller beskadigelse af træer, skal disse erstattes af nye træer med et volumen og en karakter, der i princippet svarer til det oprindelige. Beskæring af træer - træerne må max. opstammes til en 1/3 af træets højde (se illustrationen på denne side). - træerne må ikke stynes. Andet 9.10 Lastbiler, campingvogne, uindregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer. 22 Lokalplanforslag nr

27 Bestemmelser 9.11 Terrænregulering på mere end +/- 50 cm må ikke finde sted uden byrådets godkendelse. 10. Grundejerforening 10.1 I forbindelse med udstykning skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesstier og fælles friarealer indenfor lokalplanområdet. 11. Forudsætninger for ibrugtagen 11.1 Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal senest være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, kollektiv varmeforsyning og offentligt spildevandsanlæg. De fælles friarealer område F1 skal være etableret før bebyggelsen i område A tages i brug. De fælles friarealer område F2 skal være etableret før bebyggelsen i område B tages i brug Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de nødvendige foranstaltninger til nedsivning af mest mulig overfladevand er etableret. 12. Ophævelse af lokalplan 12.1 Lokalplan nr ophæves for den del, som dækkes af lokalplanområdet i denne lokalplan. 13. Lokalplanens varige retsvirkninger Lokalplanens foreløbige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Bebyggelse/anvendelse Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, Lokalplanforslag nr

28 Bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Servitutter og lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Påtegning Godkendt til offentliggørelse Odense Byråd, den 19. januar 2011 Lokalplanforslaget fremlægges offentligt fra 27. januar til 23.marts Lokalplanforslag nr

29

30

31

32

33 Bilag 3 til lokalplan nr Illustrationsplan 1:2000

34

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård

Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512

Rådhusgrunden i Gl. Viby. Lokalplan 512 Rådhusgrunden i Gl. Viby Lokalplan 512 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Planlægning i forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere