Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt"

Transkript

1 Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt

2 Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale myndigheder og boligselskaber i stigende grad. Udfordringen er ikke kun at sanere bygningsmassen, men i høj grad også at håndtere og bortskaffe det PCBholdige bygningsaffald. Lovgivningen kræver som udgangspunkt, at PCB destrueres. Kommunekemis højtemperaturforbrænding er den løsning i Danmark, der mest effektivt destruerer PCB-forurenet bygningsaffald. Kontakt Kundeservice på telefon og få råd og vejledning om prøvetagning, sikkert arbejdsmiljø, sortering, emballagevalg, transport og behandling. I brochuren kan du læse nærmere om PCB - hvor det findes, samt hvordan Kommunekemi håndterer og behandler affaldet enkelt og effektivt. Sådan behandler vi PCB-affald Kommunekemi har 40 års erfaring med behandling af farlige, miljøskadelige stoffer. Kommunekemi henter og behandler i dag PCB-holdige materialer sammen med andet farligt affald. Affaldet tilføres vores forskellige affaldsgruber. Her bliver det homogeniseret, blandet med andet affald og tilført vores roterovne, hvor affaldet forbrændes ved mindst 1100 C. Temperaturen nedbryder PCB fuldstændigt. Den varme røggas fra forbrændingen nyttiggøres i vores kedelanlæg til produktion af elektricitet og fjernvarme. Røggassen gennemgår en avanceret rensningsproces, der sikrer, at alle miljøkrav til stadighed overholdes. Slagge og aske fra forbrændingen deponeres på Kommunekemis godkendte deponi. Kommunekemis behandlingsproces opfylder alle regler om håndtering og destruktion af PCB. Transport til kommunekemi PCB-forurenet bygningsaffald skal klassificeres og transporteres i henhold til ADR-konventionen (transport af farligt gods ad vej). I samarbejde med godkendte transportører tilrettelægger Kommunekemi en sikker og korrekt transport af PCB-affaldet til behandling på anlægget i Nyborg. Hvordan sorteres det PCB-holdige affald? Det er vigtigt, at PCB-holdigt affald sorteres omhyggeligt, så vi efterfølgende kan håndtere og forbrænde det miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Sorteringen skal planlægges, inden saneringen eller nedrivningen sættes i gang. Emballager og containere til PCB-holdigt affald skal tydeligt mærkes på hver side med teksten PCB-holdigt affald. Mærkaten skal være mindst 60 x 20 centimeter og gul med sorte bogstaver. Emballagerne skal være lukkede eller overdækkes med presenning, så der ikke kommer nedbør i dem. Emne Emballering Termoruder/vinduer/døre/dørkarme Separat container Fugemasse fjernet fra bygninger Beton og afskårne betonkanter Spændelågsfade eller anden emballage med låg, der slutter tæt Containere Jord Containere Andet PCB-holdigt affald Skal omhyggeligt frasorteres og emballeres i tætte containere/beholdere

3 Materiale Fuger i betonbyggeri. Behandling Fuger har ofte et højt indhold af PCB og destrueres ved forbrænding. Afskårne betonkanter. Beton tæt ved fugen kan være forurenet med PCB, og bør skæres fra til behandling. Termoruder. Termoruder knuses og destrueres ved forbrænding. Vindueskarme, -rammer og dørkarme. Karme og rammer knuses og destrueres ved forbrænding. PCB-malet betonvæg. Betonfacader og -vægge kan i nogle tilfælde være malet med PCB-holdig maling. Malingsrester destrueres ved forbrænding. Forurenet jord omkring bygning med PCB-fuger. PCB i jord destrueres ved forbrænding.

4 Kommunekemi vil øge genanvendelsen Kommunekemi følger udviklingen og sammensætningen af PCB-holdigt bygningsaffald tæt. Vores nuværende faciliteter er tilstrækkelige til at behandle de aktuelle mængder af PCB-affald. Vi forventer dog, at en større del af den ældre danske bygningsmasse skal PCB-renoveres. Derfor arbejder vi på at etablere selvstændige faciliteter til håndtering af det PCB-holdige bygningsaffald. Det vil bl.a. forbedre mulighederne for at håndtere termoruder og skære PCB-holdige bestanddele fra, så det meste af glasset kan genanvendes. Hvad er PCB? PCB er en forkortelse for en gruppe af organiske stoffer, der tidligere blev anvendt til industrielle formål. PCB har alvorlige miljø- og sundhedsfarlige virkninger og blev forbudt at anvende for mange år siden. Den anvendte PCB vil i mange tilfælde stadig findes i bygningsdelene. PCB blev anvendt i fuger og malinger mv. fra omkring 1950 erne til 1970 erne. På det tidspunkt var stoffernes skadelige virkninger ikke fuldt erkendt. Anvendelsen af PCB skyldtes, at stofferne havde stor holdbarhed samt tekniske egenskaber, som kunne forbedre bygningsdelenes funktioner. PCB i bygningsdele kan spredes til andre bygningsdele ved, at PCB en vandrer mellem materialerne, hvis der er direkte berøring mellem de forskellige bygningsdele. PCB fra fugemasse trænger f.eks. ind i omgivende beton eller mursten. PCB kan også spredes som støv i bygninger eller fordampe fra nogle bygningsdele og fortættes på andre. PCB kan således være spredt til bygningsdele, der oprindeligt ikke indeholdt stoffet. PCB - til fare for helbredet og miljøet I løbet af 1970 erne viste det sig, at PCB havde meget uheldige virkninger på helbredet og miljøet. Det er blandt andet hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, fosterbeskadigende og i øvrigt giftigt. PCB nedbrydes meget langsomt i naturen og opkoncentreres i fødekæderne og har blandt andet truet rovfugle på eksistensen. Der er en stor risiko for, at vi indtager PCB med føden, og der er bl.a. fundet væsentlige mængder af stoffet i modermælk. Effekterne på sundheden og miljøet er baggrunden for, at ny anvendelse af stoffet blev forbudt i det meste af verden i midten af 1970 erne. PCB hører til en gruppe af stoffer, der derfor gøres en særlig indsats for helt at fjerne og uskadeliggøre. PCB-holdigt støv og PCB-dampe i bygninger kan udsætte brugerne for en sundhedsrisiko. Når bygninger rives ned og renoveres, kan håndværkere komme i forbindelse med PCB en. Ved såkaldt PCB-sanering fjernes de PCB-holdige dele fra bygningerne dels for at eliminere risikoen for effekter på de mennesker, der opholder sig i bygningerne dels for at minimere risikoen for at sprede stofferne i miljøet. Det PCB-holdige bygningsaffald skal derfor håndteres og bortskaffes på en måde, så det ikke spredes og truer miljøet og sundheden, efter det er fjernet fra bygningerne. PCB en skal derfor destrueres efter særlige regler, der er fastsat i lovgivningen.

5 Hvor finder man PCB i byggeri og bygningsaffald? PCB findes i flere bygningsmaterialer. Fugemasser og betonelementer Elastiske fugemasser, der er anvendt mellem betonelementer og mellem facader, vinduer og døre, indeholdt i en vis udstrækning PCB fra 50 erne til 70 erne. PCBindholdet kan være ganske betydeligt og stadig udgøre en fare for sundheden og miljøet. En del af PCB en fra fugerne kan være blevet vasket ud og ført til jord eller belægninger omkring bygningerne. En del af PCB en kan være sivet ind i murværket eller betonelementerne, og bygningsmaterialerne udgør derfor et forureningsproblem - også ved sanering og bortskaffelse. Ofte betyder indsivningen, at der må skæres kanter af betonelementerne, så PCB en i kanterne kan uskadeliggøres, og den resterende del af betonelementerne fortsat kan anvendes, eller materialet kan genanvendes. Termoruder, døre og vinduesindfatninger Mange termoruder indeholder PCB i kantforseglingen. Indholdet af PCB kan være så højt, at hele ruden skal klassificeres som farligt affald. Vinduesrammerne, der omgiver de PCB-holdige termoruder, indeholder også ofte PCB i et omfang, så de skal bortskaffes som farligt affald. Det samme gælder dørkarme og vindueskarme, der har været i kontakt med fugemasse. Murværk og puds Der er i nogle tilfælde anvendt PCB-holdig betonmaling i Danmark. PCB en fra malingen kan være sivet ind i underlaget og have forurenet nogle centimeter af betonlaget. Derfor kan betonen ikke genanvendes uden afrensning. I udlandet er det konstateret, at puds kan indeholde PCB. Om der er anvendt PCB-holdigt puds i Danmark vides ikke. Gulve og gulvbelægninger Betongulve kan indeholde PCB. Den er blevet tilsat for at give betonen bedre flydeegenskaber. PCB er i udlandet blevet anvendt til skridsikre gulve, f.eks. på slagterier m.m. Om PCB er benyttet i Danmark til disse formål er usikkert. Jord og belægninger omkring bygninger Der vil ofte være sket en udvaskning af PCB fra fuger til jorden og belægninger omkring bygningerne. Indholdet kan variere, og områderne bør renses op. Andre materialer PCB er blevet anvendt i en række elektriske og elektroniske produkter blandt andet i transformatorer og kondensatorer. Der kan være spild af PCB fra sådant udstyr, ligesom der kan være afsat fordampet PCB på bygningsfladerne, hvor sådant udstyr har været placeret.

6 Hvilke regler gælder for bortskaffelse af PCB-holdigt affald? Som udgangspunkt skal alt PCB-holdigt bygningsaffald destrueres, så de miljø- og sundhedsfarlige kemiske og fysiske egenskaber bliver uskadeliggjort. Det betyder i praksis, at alt PCB-holdigt bygningsaffald skal destrueres ved forbrænding uanset, om det er klassificeret som farligt affald eller som ikke-farligt affald. Der er p.t. ikke er realistiske alternativer til forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald. Yderligere information Kontakt Kommunekemis kundeservice og få råd og vejledning om PCB-holdigt affald. Telefon: Fax.: Håndtering af PCB-holdige bygningsdele kan give arbejdsmiljøproblemer. Søg derfor yderligere oplysninger om, hvordan disse problemer håndteres hos Arbejdstilsynet (www.arbejdstilsynet.dk). Få nærmere oplysninger om regler for håndtering af PCB-holdigt affald hos Miljøstyrelsen (www.mst.dk). Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 DK-5800 Nyborg Telefon: Fax.: CVR-nr Skabe flest mulige værdier ud af farligt affald: Udvinde - Omdanne - Genanvende - Forbrænde Værdi 2 Afgifte kredsløbet af stoffer: Fjerne - Neutralisere - Uskadeliggøre Miljø 3 Udvikle miljømæssigt forsvarlige og omkostningseffektive teknologier Udvikling 04/ Fotos: J. Jensen A/S og Rambøll A/S

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre

Miljømagasinet er lukket - men artiklerne lever videre EKSTRA SERVICE - DET AKTUELLE MAGASIN OM KLIMA, MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG CSR Foto: Susanne Rübner En plads i solen Spildevandsbranchen har fået en plads i solen, for efter sol kommer regn, og aldrig tidligere

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM

MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MILJØVENLIG NEDBRYDNING MED KUNDEN I CENTRUM MED KUNDEN I CENTRUM IF Nedbrydning A/S udfører totalløsninger indenfor totalnedrivninger, indvendige nedrivnings- og rydningsopgaver, miljøsaneringsopgaver,

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Fokus på sundt indeklima Reduktion af allergi og kræftfremkaldende stoffer i boligen.

Fokus på sundt indeklima Reduktion af allergi og kræftfremkaldende stoffer i boligen. 2011 Fokus på sundt indeklima Reduktion af allergi og kræftfremkaldende stoffer i boligen. Martin Brunhøj Pedersen Bygningskonstruktør 06 04 2011 Titelblad Speciale titel: Fokus på sundt indeklima undgå

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014. AVISEn. Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2. Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 1 MARTS 2014 AVISEn Sådan håndterer du byggeog anlægsaffald side 2 Affaldstjek hos dagligvarebutikker side 3 Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Solrød Kommune

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3

Klimanetværksmøde. >> side 10. Anmeld din jordflytning >> side 12. Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 Kan cyklisterne i Ballerup gøre det igen? >> side 2 Undlad at lade bilen holde i tomgang >> side 3 NR. 1 - marts 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup KOMMUNE Klimanetværksmøde >>

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER

UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER UDKAST FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2014 2018 ODDER OG SKANDERBORG KOMMUNER INDHOLD NYE TIDER NY AFFALDSPLAN... 3 MÅLSÆTNINGER... 5 STATUS AFFALDSPLAN 2010 2012... 6 RESSOURCESTRATEGIENS INITIATIVER... 7 TEMA

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere