Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues."

Transkript

1 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe

2 INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse og rengøring... 6 FEJLFINDING Fejlfinding... 8 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. 1

3 LÆS Sikkerhedsforanstaltninger FØR BETJENING Opbevar denne manual på et sted, hvor brugeren kan finde den. Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Af sikkerhedshensyn skal brugeren læse følgende vigtige punkter grundigt. I denne manual er forholdsregler gengivet med hhv. ADVARSEL og PAS PÅ. Du skal følge anvisningerne nævnt under forholdsreglerne nedenfor: de er alle meget vigtige med hensyn til sikkerheden. Lydeffekten er mindre end 70 db (A). ADVARSEL Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage tingsskade, personskade eller tab af liv. PAS PÅ Hvis ikke du følger disse instruktioner meget nøje, kan enheden forårsage mindre eller moderat tingsskade eller tilskadekomst. Gør aldrig dette. Du skal sikre dig, at klimaanlægget har jordforbindelse. Rør aldrig ved klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) med en våd hånd. ADVARSEL Følg instruktionerne nøje. Klimaanlægget (inklusive fjernstyringsenheden) må aldrig blive vådt. For at undgå brand, eksplosion eller tilskadekomst må du aldrig betjene enheden, når der er konstateret farlige gasser, herunder brandfarlige eller korroderende gasser, i nærheden af enheden. Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for luftstrømmen i for lang tid ad gangen. Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftudtaget eller -indtaget. Da ventilatoren kører med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst. Forsøg ikke på selv at reparere, flytte, ændre eller genopsætte klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre elektrisk stød, brand osv. Kontakt din Daikin-forhandler for at få råd og vejledning. Kølemidlet, som anvendes i klimaanlægget, er ufarligt. Selvom der ikke burde forekomme lækage, skal man, hvis der alligevel trænger kølemiddel ind i lokalet, sikre sig, at det ikke kommer i kontakt med brændere eller gasfyr, petroleumsovne eller gaskomfurer. Hvis klimaanlægget ikke køler (varmer) ordentligt, kan det skyldes, at der trænger kølemiddel ud, og derfor skal du kontakte din forhandler. Når du foretager reparationer, hvor der også tilsættes kølemiddel, skal du kontrollere den tilsatte mængde sammen med vort personale. Prøv ikke på selv at installere klimaanlægget. Forkert arbejde vil medføre vandlækage, elektrisk stød osv. Kontakt forhandleren eller en kvalificeret fagmand vedrørende installationen. For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal du standse driften og slå afbryderen fra, hvis du opdager noget usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt. Ring til din forhandler for at få vejledning. Alt afhængigt af omgivelserne kan det være nødvendigt at installere en jordafledningsafbryder. Hvis jordafledningsafbryderen mangler, kan det resultere i elektrisk stød eller brand. Klimaanlægget skal jordforbindes. Utilstrækkelig jordforbindelse kan resultere i elektrisk stød. Forbind ikke jordkablet med et gasrør, et vandrør, en lynafleder eller et telefon-jordkabel. PAS PÅ For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande. Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm. 2

4 Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let industri, på gårde eller til erhvervsmæssig eller privat brug af ikke-faguddannede. Placér ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under indendørsenheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på grund af varmen. Blokér ikke luftindtagene og -udtagene. Nedsat luftstrøm kan medføre nedsat ydelse eller problemer. Undlad at sidde eller stå på den udendørs enhed. Placér ikke objekter på enheden og fjern ikke ventilatorafskærmningen, da det kan være farligt. Placér ikke objekter, som ikke kan tåle fugt, under den indendørs eller udendørs enhed. Under visse omstændigheder kan fugten i luften danne kondens og dryppe. Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Rør ikke ved luftindtaget og aluminiumlamellerne på udendørsenheden. Du kan komme til skade. Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder sammen med klimaanlægget. Før rengøring skal du standse driften, slå afbryderen fra eller trække forsyningsstikket ud. Tilslut ikke klimaanlægget til en strømforsyning, der afviger fra den specificerede. Det kan medføre driftsfejl eller brand. Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv. Placér ikke ting, som ikke må blive våde, under indendørsenheden. Der kan dryppe vand fra indendørsenheden, hvis luftfugtigheden er 80% eller mere, eller når drænafgangen er tilstoppet, eller luftfilteret er tilsmudset. Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele. Betjen ikke klimaanlægget med våde hænder. Vask ikke indendørsenheden med overdreven brug af vand, brug kun en klud med en anelse vand. Placér ikke objekter såsom beholdere med vand eller andet oven på enheden. Vand kan trænge ind i enheden og ødelægge elektrisk isolering, hvilket kan medføre elektrisk stød. Placering. Hvis klimaanlægget skal installeres i følgende omgivelser, skal man kontakte forhandleren. Steder med olieholdige omgivelser eller steder, hvor der forekommer damp eller sod. Omgivelser med megen salt såsom kystnære områder. Steder, hvor der forekommer sulfidholdig gas, såsom varme kilder. Steder, hvor sne kan blokere udendørsenheden. Drænet fra udendørsenheden skal munde ud på et sted med god vandafledning. Overvej, om du udsætter dine naboer for støjgener. Med hensyn til installation skal du vælge et sted som beskrevet nedenfor. Det skal være et sted, som kan bære vægten af enheden, og som ikke forstærker støj eller vibration fra driften. Et sted, hvor luften afgivet fra udendørsenheden og støjen fra driften ikke generer dine naboer. Elarbejde. Du skal bruge en separat hovedstrømkreds ved strømforsyning til klimaanlægget. Flytning af systemet. Omplacering af klimaanlægget kræver særlig viden og særlige færdigheder. Kontakt venligst forhandleren, hvis omplacering er påkrævet i forbindelse med flytning eller ombygning. 3

5 Delenes betegnelse Indendørsenhed n EKSTRA TILBEHØR Denne indendørsenhed kræver mindst en af fjernbetjeningerne. Se betjeningsvejledningen, der leveres sammen med fjernbetjeningen. Fjernstyring 4

6 Udendørsenhed n Indendørsenhed 1. Luftudtag 2. Luftudtagsgitter: (medfølger ikke) Gitteret for luftudtag og luftindtag kan variere alt efter model. 3. Indsugningsgitter: (ekstraudstyr) Indsugningsgitteret og gitteret for luftindtag kan variere alt efter model. n Udendørsenhed 4. Luftindtag Driftstilstanden relaterer til følgende tabel. Tilstand Temperaturindstilling Luftstrøm FDXS AUTO 25 C AUTO 5. Luftindtag: (bagside og side) 8. Jordklemme: 6. kølemiddelrørledning og kabel til intern Findes på indersiden af dette dæksel. enhed 9. Luftudtag 7. Drænslange Udendørsenhedens udformning kan afvige ved nogle modeller. n Bemærk Hvis du ikke anvender klimaanlægget i længere tid, f.eks. om foråret eller om efteråret, skal du slå afbryderen FRA. Anvend klimaanlægget under følgende forhold. TILSTAND Driftsbetingelser Hvis driften fortsættes uden for dette interval Udendørstemperatur: <2MXS> C En sikkerhedsanordning kan anvendes til <3/4/5MXS> C at stoppe driften. KØLE Indendørstemperatur: <RXS> C (I multisystemer kan den anvendes alene C til at stoppe driften af udendørsenheden.) Indendørs luftfugtighed: max. 80% Der kan forekomme kondensdannelse og dråber på indendørsenheden. Udendørstemperatur: <2/3/4/5MXS> C En sikkerhedsanordning kan anvendes til at VARME <RXS> C stoppe driften. Indendørstemperatur: C Hvis anlægget anvendes uden for dette fugtigheds- eller temperaturinterval, kan en sikkerhedsanordning afbryde systemet. 5

7 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse og rengøring PAS PÅ Vedligeholdelse må kun foretages af en uddannet servicetekniker. Før man rengør anlægget, skal man standse driften og slå afbryderen FRA. Rensning af luftfilteret 1.Udtagning af luftfilteret Udsugning bagpå Træk undersiden af luftfiltret bagud over fligene. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) Bundudsugning Træk filteret over fligene (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) bag på enheden. 2.Rensning af luftfilteret. Fjern støvet fra luftfilteret med en støvsuger, og skyl det forsigtigt i koldt vand. Anvend ikke rengøringsmiddel eller varmt vand, da det kan få filteret til at krympe eller deformere. Efter rengøring skal filteret tørre i skyggen. 3.Isætning af luftfilteret. Udsugning bagpå Fastgør filteret bag flappen i toppen af enheden, og skub den anden side forsigtigt over de 3 flige. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) Bundudsugning Fastgør filteret bag flappen midt på enheden, og skub den anden side forsigtigt over de 3 flige. (2 flige på 25/35 type, 3 flige på 50/60 type) Hovedenhed Filter Kraft Kraft Sæt filteret på hovedenheden, mens du skubber ned på bøjningerne. (2 bøjninger for 25/35-type, 3 bøjninger for 50/60-type) Ved bagsiden Ved bunden 6

8 Rensning af afløbsbakken Rens afløbsbakken regelmæssigt, ellers kan drænrørsledningen blive tilstoppet med støv, hvilket kan medføre vandlækage. Spørg din DAIKIN-forhandler til råds vedrørende rengøring. Fremskaf et dæksel på stedet, der kan hindre støv i luften omkring indendørsenheden i at trænge ind i afløbsbakken, hvis støvdannelsen på stedet er kraftig. PAS PÅ Anvend ikke klimaanlægget uden filtre for at undgå, at der samler sig støv inde i enheden. Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det. Unødvendig berøring kan skade filteret. Brug aldrig motorbenzin, kemisk ren benzin, fortynder, polerpulver eller flydende insektdræbende midler; det kan skade lakken eller resultere i, at komponenterne vrides. Lad aldrig indendørsenheden blive våd. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Drift med støvede luftfiltre reducerer køle- og varmekapaciteten og øger energiforbruget. Indsugningsgitteret er ekstraudstyr. Brug ikke vand eller luft med en temperatur på 50 C eller højere til at rense luftfiltrene og de udvendige paneler. Spørg din DAIKIN-forhandler til råds vedrørende rengøring. Kontrol Kontrollér, om bunden, rammen og andet tilbehør på udendørsenheden er nedbrudt eller korroderet. Kontrollér, om der er noget, der blokerer luftindtagene og -udtagene på indendørs- og udendørsenhederne. Kontrollér, om det afledte vand løber let ud af drænslangen i KØLE- eller TØRRE-drift. Hvis du ikke kan se afledt vand, kan der være en vandlækage på indendørsenheden. Stands driften og kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet. Før en lang periode, hvor anlægget står stille 1. Kør "kun ventilere"-funktionen i flere timer på en solskinsdag for at tørre anlægget indvendigt. Tryk på "MODE-vælgerknappen" og vælg "ventilere"-drift (FAN). Tryk på ON/OFF -knappen og start. 2. Rens luftfiltrene og montér dem igen. 3. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen. 4. Slå afbryderen FRA på rummets klimaanlæg. Hvis der er tilsluttet en multi-udendørsenhed, skal man sikre sig, at det andet rum ikke er i varmedrift, før man bruger ventilere-funktionen. (side 18.) 7

9 FEJLFINDING Fejlfinding Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget. Følgende tilfælde er ikke fejl på klimaanlægget, men skyldes andre forhold. Du kan fortsat anvende anlægget. Hændelse Driften starter ikke hurtigt. Når ON/OFF-knappen blev aktiveret igen kort tid efter driftsstop. Når driftstilstanden blev valgt igen. Der strømmer ikke varm luft ud kort tid efter start af varmedrift. Varmedriften standser pludseligt, og der høres en susende lyd. Udendørsenheden afgiver vand eller damp. Der trænger dis ud af indendørsenheden. Indendørsenheden afgiver lugt. Den udendørs ventilator roterer, når klimaanlægget ikke er i drift. Anlægget standser pludseligt. (Driftslampen er tændt) Forklaring Dette er for at beskytte klimaanlægget. Du skal vente ca. 3 minutter. Klimaanlægget varmer op. Du skal vente mellem 1 og 4 minutter. (Systemet er beregnet til først at påbegynde luftafladningen, når det har nået en vis temperatur.) Systemet fjerner frost på udendørsenheden. Du skal vente mellem 3 og 8 minutter. I VARME-drift Frosten på udendørsenheden omdannes til vand eller damp, når klimaanlægget er i afrimnings-drift. I KØLE- eller TØRRE-drift Fugt i luften kondenseres på udendørsenhedens rør og dråbefang. Dette forekommer, når luften i rummet køles ned til dis af den kolde luftstrøm i køledrift. Dette forekommer, når lugte i rummet eller fra møbler eller cigaretter optages i enheden og udledes sammen med luftstrømmen. (Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at du får en tekniker til at vaske indendørsenheden. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig.) Efter standsning af driften: Den udendørs ventilator fortsætter med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet. Når klimaanlægget er slukket: Når udendørstemperaturen er meget høj, begynder udendørsventilatoren at rotere for at beskytte systemet. For at beskytte systemet kan klimaanlægget standse driften ved et pludseligt, stort spændingsudsving. Anlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. 8

10 Kontrollér en gang til Kontrollér en gang til, før du ringer efter en reparatør. Hændelse Klimaanlægget kører ikke (Driftslampen er slukket) Køleeffekten (varmeeffekten) er ringe. Driften standses pludseligt. (DRIFTS-lampen blinker) Unormal funktion under drift. Kontrol Er der en afbrudt hovedafbryder eller en sprunget sikring? Er der strømsvigt? Er batterierne sat i fjernbetjeningen? Er tidsindstillingen korrekt? Er luftfiltrene rene? Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne? Er temperaturindstillingen rigtig? Er vinduer og døre lukkede? Er luftstrømmen og luftretningen indstillet rigtigt? Er luftfiltrene rene? Er der noget, som blokerer luftindtaget eller -udtaget på indendørs- og udendørsenhederne? Rens luftfiltrene eller fjern hindringer og sæt afbryderen på OFF (FRA). Sæt herefter afbryderen på ON (TIL) igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. Hvis lampen stadig blinker, skal du ringe til den butik, hvor du købte klimaanlægget. Er driftstilstanden den samme for indendørsenheder tilsluttet udendørsenheden i multisystemet? Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille alle indendørsenheder til samme driftsmåde og se efter, om lamperne blinker. Sæt endvidere, hvis driftstilstanden er AUTO, alle indendørsenheder i driftstilstanden KØLE eller VARME et øjeblik, og se igen efter, om lamperne virker normalt. Hvis lamperne holder op med at blinke efter gennemførelsen af ovennævnte trin, er der ikke driftsfejl. (side 18.) Der kan opstå driftsfejl på klimaanlægget i forbindelse med lyn eller radiobølger. Slå afbryderen FRA, slå den TIL igen og prøv at betjene klimaanlægget med fjernbetjeningen. 9

11 Ring omgående til kundeservice. ADVARSEL Hvis der forekommer noget unormalt (f.eks. at der lugter brændt), skal du standse driften og slå afbryderen FRA. Hvis driften fortsættes, når der forekommer noget unormalt, kan det medføre problemer, elektrisk stød eller brand. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig. Forsøg ikke på selv at reparere eller ændre klimaanlægget. Forkert arbejde kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig. Hvis et af følgende symptomer forekommer, skal du straks ringe til kundeservice. Strømkablet er unormalt varmt eller beskadiget. Der høres en unormal lyd under driften. Sikkerhedsafbryderen, en sikring, eller jordledningsafbryderen kobler ofte driften fra En kontakt eller en knap virker ofte ikke, som den skal. Der lugter brændt. Der trænger vand ud af indendørsenheden. Slå afbryderen FRA og ring til kundeservice. Efter strømsvigt Klimaanlægget genoptager automatisk driften efter ca. 3 minutter. Du skal blot vente lidt. Krav til bortskaffelse Lyn Hvis lynet slår ned i området, skal du standse driften og slå afbryderen FRA (OFF) for at beskytte systemet. Dit produkt batterierne, der følger med fjernbetjeningen, er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter samt batterier ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. For batterier kan der være trykt et kemisk symbol under symbolet. Dette kemiske symbol betyder, at batteriet indeholder et tungmetal i en koncentration, der ligger over et bestemt niveau. Mulige kemiske symboler er: Pb: bly (>0,004%) Forsøg ikke på selv at afmontere systemet. Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser. Enheder og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information. Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele, skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser. 10

12 Vi anbefaler periodisk vedligeholdelse. Under visse driftsbetingelser kan klimaanlægget blive tilstoppet indvendigt efter flere års brug, hvilket resulterer i dårlig ydelse. Vi anbefaler, at man lejlighedsvis får en specialist til at vedligeholde anlægget, udover den regelmæssige rengøring udført af bruger. Kontakt den forhandler, der solgte klimaanlægget til dig vedrørende vedligeholdelse udført af en specialist. Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren. Vigtig information om det anvendte kølemiddel. Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen. Kølemiddeltype:R410A GWP (1) værdi:1975 (1) GWP = globalt opvarmningspotentiale Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. 11

13

14

15

16 Copyright 2013 Daikin 4P

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Betjeningsvejledning DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Betjeningsvejledning FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B INDHOLD LÆS FØR DRIFT Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Navne på dele... 5 PLEJE Pleje og rengøring... 8 FEJLFINDING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel

Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B. Varmepumpe Gulvmodel Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B Varmepumpe Gulvmodel LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 DRIFT Drift

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM Klimaanlæg MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Vi takker for, at du

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB

DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB DAIKIN VARMEPUMPEKONVEKTOR BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FWXV15AVEB FWXV20AVEB INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Delenes betegnelse... 4 Forberedelse før drift... 7 BETJENING KØLE

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Egenskaber Giver dig en rigtig god komfort og sparer energi INTELLIGENT EYE INTELLIGENT EYE-føleren

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM BETJENINGSVEJLEDNING MODELLER FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B . INDHOLD Før betjening Sikkerhedsforanstaltninger...3 Delenes betegnelse og funktioner...5 Forberedelse før brug...9

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor BETJENINGSVEJLEDNING Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor MODELLER (Loftsophængt type med kanal) Med DX konvektor og luftbefugter VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 Med DX konvektor

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Denne betjeningsvejledning er baseret på den af Daikin produceret vejledning 4PWDA A

Denne betjeningsvejledning er baseret på den af Daikin produceret vejledning 4PWDA A LÆS FØR BETJENING Delenes betegnelse...1 Forberedelse før drift...2 DRIFT Drift af AUTO TØRRE KØLE VARME VENTILERE...4 Justering af luftstrømmens retning...5 POWERFUL-drift...6 UDENDØRSENHED støjsvag drift...6

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆGGET

AIRCONDITIONANLÆGGET BRUGSANVISNING AIRCONDITIONANLÆGGET Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. TYPE: VÆGMONTERET www.lg.com 2 GODE RÅD FOR ENERGI BESPARELSER GODE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. Betjeningsvejledning FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB INDHOLD LÆS FØR BETJENING Sikkerhedsforanstaltninger... Delenes betegnelse...3 Forberedelse før drift...6 BETJENING KØLING "SARARA"

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Luftkølet kondenserende køleenhed LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

BETJENINGSVEJLEDNING. Luftkølet kondenserende køleenhed LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 BETJENINGSVEJLEDNING LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 INDHOLD 1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere