A /04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04"

Transkript

1 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus A /04

2 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Türkçe Pºcc å¼ Magyar Česky Slovensko Polski Românește Slovensky Hrvatski Srpski ½æ apc å Eesti Lietuvių kalba Latviski

3

4 4 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus

5 HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus 5

6 Dansk Apparatdele Sikkerhedsanvisninger Fold billedsiden foran ud 1 Dyseholder 2 Håndtag 3 Højtrykstilslutning 4 Tryk-/mængderegulering (kun HD 6/13...) 5 Vandtilslutning 6 Oliestandsmåler 7 Oliebeholder 8 Afdækning 9 Apparatkontakt 10 Fastspændingsbolt til afdækning 11 Slangeholder 12 Holder til håndsprøjtepistol 13 Dyse 14 Markering af dysen 15 Strålerør 16 Håndsprøjtepistol 17 Håndsprøjtepistolens sikring 18 Håndsprøjtepistolens håndtag 19 Højtryksslange 20 Skubbebøjle 21 Kabelholder 22 Klemskrue til skubbebøjle 23 Sugeslange med filter til rengøringsmiddel 24 Doseringsventil til rengøringsmiddel 25 Tilbehørsrum 26 Slangetromle 27 Håndsving Læs denne betjeningsvejledning før første brug af apparatet og vær særdeles opmærksom på den vedlagte brochure "Sikkerhedsanvisninger for højtryksrensere" nr Apparatets anvendelsesområder Denne renser må udelukkende anvendes til at rengøre med højtryksstråle og rengøringsmidler (f.eks. rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj), at rengøre med højtryksstråle uden rengøringsmidler (f.eks. rengøring af facader, terrasser, haveudstyr). Til hårdnakket snavs anbefaler vi smudsfræseren som ekstratilbehør. Sikkerhedsanordninger Overløbsventil (kun HD 6/13...) Når vandmængden reduceres med tryk- og mængdereguleringen, åbner overløbsventilen og en del af vandet løber tilbage til pumpens sugeside. Trykafbryder Slippes håndsprøjtepistolens håndtag, kobler trykafbryderen pumpen ud. Når der trækkes i håndtaget, starter trykafbryderen pumpen igen. Overløbsventilen og trykafbryderen er blevet indstillet og plomberet på fabrikken. Indstillinger må kun udføres af kundeservice. 61

7 Dansk Før den første igangsætning Udpakning af apparatet Kontroller pakningens indhold ved udpakningen. Meld transportskader til forhandleren. Emballagen må ikke smides væk med husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrug. Kontrol af oliestand Aflæs oliestanden på måleren, mens apparatet ikke er i gang. Oliestanden skal være over de to visere. Aktivering af udluftning af oliebeholder Skru afdækningens fastspændingsbolt ud, og tag afdækningen af. Skær toppen af oliebeholderens dæksel af. Fastgør afdækningen. Montering af tilbehør Monter dysen på strålerøret (markeringer oppe på stilleringen). Sæt strålerøret på håndsprøjtepistolen. Ved rensere uden slangetromle: Løsn skubbebøjlens klemning. Indstil skubbebøjlen i den ønskede højde. Stram skubbebøjlens klemning. Skru højtryksslangen fast på højtryksudgangen. Ved rensere med slangetromle: Sæt håndsvinget i slangetromlens aksel, så det går i indgreb. Vi anbefaler at lægge højtryksslangen udstrakt på jorden, før den vikles op. Vikl højtryksslangen i ensartede lag op på slangetromlen ved at dreje håndsvinget. Vælg omdrejningsretningen således, at der ikke kommer knæk på højtryksslangen. Igangsætning Elektrisk tilslutning Spændingen på typeskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen. Den højest tilladte netimpedans på det elektriske tilslutningspunkt må ikke overskrides (se Tekniske data). Anvend forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit (se Tekniske data) og afvikl dem komplet af kabeltromlen. Se Typeskilt/Tekniske data angående tilslutningsværdier. Renseren skal i hvert fald forbindes med et stik til det elektriske net. En forbindelse til elnettet, som ikke kan afbrydes, er forbudt. Stikket er beregnet til netadskillelse. Vandtilslutning/sugefunktion Tilslutning til vandledning Overhold det lokale vandværks forskrifter; iht. DIN 1988 må renseren ikke forbindes direkte til den offentlige drikkevandsforsyning. En kortvarig tilslutning via en kontraventil (bestillingsnr ) er tilladt. Se Tekniske data angående tilslutningsværdier.. Forbind en tilførselsslange (ikke del af leverancen) til renserens vandtilslutning og til vandforsyningen (f.eks. vandhane). Åbn vandtilførslen. 62

8 Dansk Sugning af vand fra en åben beholder Skru sugeslangen med filter (bestillingsnr ) på vandtilslutningen. Udluft renseren før brug. Skru dysen af for at udlufte, og lad renseren køre, indtil vandet kommer ud uden blærer. Lad eventuelt renseren køre i 10 sekunder sluk derefter. Gentag proceduren flere gange. Sluk for renseren og skru dysen på igen. Betjening Fare!! Overhold de tilsvarende forskrifter, når renseren anvendes på tankstationer eller i andre farezoner. Rengør motorer kun på steder med tilsvarende olieudskiller (miljøbeskyttelse). Vask dyr kun med lavtryk-fladstråle (se "Valg af stråletype"). Risiko for tilstopning. Læg dyserne med mundingen opad i tilbehørsrummet. Drift med højtryk Renseren er udstyret med en trykafbryder. Motoren starter kun, når pistolens håndtag er trukket. Rul højtryksslangen komplet af slangetromlen. Stil apparatkontakten på "I". Afsikr håndsprøjtepistolen og træk i pistolens håndtag. kun ved HD 6/13...: Indstil arbejdstrykket og vandmængden ved at dreje (trinløs) på tryk- og mængdereguleringen (+/-). Valg af stråletype Håndsprøjtepistolen skal være lukket. Drej dysens hus, indtil det ønskede symbol stemmer overens med markeringen: Højtryk-rundstråle: anbefales ved særdeles hårdnakket snavs. Lavtryk-fladstråle: anbefales til rengrøing med meget lavt tryk og til rengøring med rengøringsmidler. Højtryk-fladstråle: anbefales til rengøring af snavs på større flader. Drift med rengøringsmidler Uegnede rengøringsmidler kan beskadige renseren og objektet, som skal rengøres. Anvend kun rengøringsmidler, som Kärcher har godkendt. Følg doseringsanbefalingen og anvisningerne, som følger med rengøringsmidlerne. Anvend rengøringsmidlerne sparsomt for at beskytte miljøet. Kärcher-rengøringsmidler garanterer problemløst arbejde. Spørg din forhandler i forbindelse med dette eller bestil vort katalog eller informationsblade om rengøringsmidler. Træk sugeslangen til rengøringsmiddel ud og dyk filtret ned i rengøringsmiddeldunken. Stil dysen på. Indstil doseringsventilen til rengøringsmiddel på den ønskede koncentration. 63

9 Dansk Anbefalet rengøringsmetode Sprøjt rengøringsmidlet med lavtryksstrålen sparsomt på den tørre overflade og lad det virke, men ikke tørre. Spul løsnet snavs af med højtryksstrålen. Dyk filtret ned i rent vand efter brug. Drej doseringsventilen på den højeste koncentration af rengøringsmiddel. Start renseren og renspul i et minut. Afbrydelse af drift Slip håndsprøjtepistolens håndtag, renseren standser. Træk igen i håndtaget og renseren går i gang igen. Udkobling af renseren Stil apparatkontakten på "0" og træk netstikket ud af stikkontakten. Luk vandtilførslen. Træk i pistolens håndtag, indtil renseren er trykløs. Træk i håndsprøjtepistolens sikringshåndtag for at sikre pistolens håndtag mod utilsigtet udløsning. Transport af renseren Til transport over længere strækninger træk renseren efter dig i håndtaget. Stil skubbebøjlen nedad for at bære renseren, når den ikke har nogen slangetromle. Hold renseren i håndtagene og ikke i skubbebøjlen for at bære den. Opbevaring af renseren Sæt håndsprøjtepistolen i holderen. Opvikl højttrykslangen og hæng den over slangeholderen, eller oprul højtryksslangen på slangetromlen. Skub håndsvingets håndtag ind for at blokere slangetromlen. Vikl tilslutningskablet om kabelholderen. Fastgør stikket med monteret clips. Frostbeskyttelse Frost ødelægger renseren, hvis det ikke er helt tømt for vand! Opbevar apparatet på et frostfrit sted. Hvis frostfri opbevaring ikke er mulig: Aftap vandet og skyl renseren med frostbeskyttelsesmiddel. Lad renseren køre tør i max. 1 min. Anvend normale frostbeskyttelsesmidler til biler på glykolbasis. Følg anvisningerne fra producenten af frostbeskyttelsesmidlet. Pleje og vedligeholdelse Fare!! Træk netstikket ud af stikkontakten før alt pleje- og vedligeholdelsesarbejde. Bortskaf spildolie efter et olieskift kun via autoriserede depoter for problemaffald. Sikkerhedsinspektion/ servicekontrakt Med din forhandler kan du aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion eller tegne en servicekontrakt hos ham. Få en grundig rådgivning. Før hver brug Kontrol af tilslutningskablet for skader (fare på grund af elektrisk stød). Beskadigede tilslutningskabler skal omgående udskiftes af autoriseret kundeservice/elektriker. Kontrol af højtryksslangen for skader (fare for sprængning); udskift omgående en beskadiget højtryksslange. Kontrol af renseren (pumpe) for tæthed. 3 dråber vand pr. minut er normalt og kan komme ud på renserens underside. Kontakt kundeservice i tilfælde af kraftigere utæthed. 64

10 Dansk Ugentligt Kontrol af oliestand i oliebeholder: Kontakt omgående kundeservice, hvis olien er mælkeagtig (vand i olien). Rengør sigten i vandtilslutningen. Rens filtret på sugeslangen til rengøringsmiddel. Årligt eller efter 500 driftstimer Udskiftning af olie Se Tekniske data angående oliemængde og -sort. Løsn fastspændingsbolten, tag afdækningen af, fjern dækslet fra oliebeholderen, kip renseren. Aftap olien i en egnet beholder. Påfyld langsomt ny olie; luftblærerne skal undvige. Sæt dækslet på oliebeholderen. Fejlsøgning Fare!! Sluk for apparatet og træk netstikket ud af stikkontakten før alt reparationsarbejde. Elektriske komponenter må kun kontrolleres og repareres af autoriseret kundeservice. Ved fejl, som ikke er nævnt i dette kapitel, kontakt i tvivlstilfælde og ved udtrykkelig anmærkning autoriseret kundeservice. Renseren arbejder ikke Kontrol af tilslutningskabel for skader. Kontrol af netspænding. Kontakt kundeservice i tilfælde af elektrisk defekt. Apparatet opnår intet tryk Indstilling af dyse på "højtryk". Rengøring/udskiftning af dyse. Udluftning af apparat (se Igangsætning). Kontrol af tilført vandmængde (se Tekniske data). Rengøring af sigte i vandtilslutning. Kontrol af samtlige tilførselsledninger til pumpen for tæthed og tilstopning. Kontakt om nødvendigt kundeservice. Pumpe utæt 3 dråber vand pr. minut er normalt og kan komme ud på renserens underside. Kontakt kundeservice i tilfælde af kraftigere utæthed. Pumpe banker Kontrol af samtlige tilførselsledninger, også systemet for rengøringsmiddel, for tæthed. Lukning af doseringsventil for rengøringsmiddel ved drift uden rengøringsmiddel. Udluftning af apparat (se Igangsætning). Kontakt om nødvendigt kundeservice. Rengøringsmiddel indsuges ikke Indstilling af dyse på "Kemi". Kontrol/rengøring af sugeslange med filter til rengøringsmiddel for tæthed eller tilstopning. Åbning af doseringsventil til rengøringsmiddel eller kontrol af tæthed/ afhjælpning af tilstopning. Kontakt om nødvendigt kundeservice. 65

11 Dansk Reservedele En oversigt over reservedele findes der bagi denne betjeningsvejledning. Garanti I hvert land gælder de garantibetingelser, som vores autoriserede salgsvirksomhed har udleveret. Eventuelle fejl på renseren afhjælper vi gratis inden for garantiperioden, såfremt årsagen er materiale- eller fabrikationsfejl. Henvend dig med tilbehør og kvittering i garantitilfælde til din forhandler eller den nærmeste autoriserede kundeservice. EF-overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav af de nedenfor anførte EU-direktiver. Hvis maskinen forandres uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed. Produkt: Højtryksrenser Type: xxx Gældende EU-direktiver: EF-maskindirektiv (98/37/EU) EF-lavspændingsdirektiv (73/23/EWG) ændret gennem 93/68/EØF EF-direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) ændret gennem 91/263/EØF, 92/31/EØF, 93/68/EØF, EF-direktiv om støjemissioner (2000/14/EU) Anvendte harmoniserede normer: DIN EN DIN EN DIN EN : A1 : 2001 DIN EN : 1997 DIN EN : 2000 DIN EN : A1 : 2001 Anvendte nationale normer: Anvendte overensstemmelsesvurderingsmetoder: Tillæg V Målt lydeffektniveau: HD 5/12: 87 db (A) HD 6/13: 87 db (A) Garanteret lydeffektniveau: HD 5/12: 89 db (A) HD 6/13: 89 db (A) S. Reiser H. Jenner Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Cleaning Systems D Winnenden Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Hjemsted Winnenden, Tyskland; Registerret: Waiblingen, HRA 169. Komplementar: Kärcher Reinigungstechnik GmbH; Sitz Winnenden, 2404 Registerret Waiblingen, HRB Direktører: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Gennem interne foranstaltninger er det sikret, at serieapparaterne altid opfylder kravene i de aktuelle EF-direktiver og de anvendte normer. Underskriverne handler på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen. 66

12 Dansk Tekniske data HD 5/12 C HD 6/13 C HD 5/12 CX HD 6/13 CX Strømtilslutning EF EF Spænding V Strømtype Hz 1~50 1~50 Tilsluttet effekt kw 2,2 2,7 Netsikring (træg/char. C) A Max. tilladt netimpedans Ù ( j 0.216) Forlængerledning 30 m mm 2 2,5 2,5 Vandtilslutning Indgangstemperatur max. C Tilløbsmængde min. l/t (l/min) 600 (10) 700 (11,7) Tilførselsslangens længde min. m 7,5 7,5 Tilførselsslangens diameter min. Tommer 3/4 3/4 Sugehøjde fra åben beholder m 0,5 0,5 (20 C) Tilløbstryk max. MPa (bar) 1 (10) 1 (10) Ydelsesdata Arbejdstryk MPa (bar) 12 (120) 13 (130) Max. driftsovertryk (sikkerhedsventil) MPa (bar) 15 (150) 17 (170) Pumpeydelse l/t (l/min) 500 (8,3) 560 (9,3) Indsugning af rengøringsmiddel l/t (l/min) 0 35 (0 0,6) 0 35 (0 0,6) Håndsprøjtepistolens tilbagestødskraft N Støjemission Lydtryksniveau (EN ) db (A) Garanteret lydtryksniveau (2000/14/EC) db (A) Apparatvibrationer / totalværdi af svingninger (ISO 5349) Håndsprøjtepistol m/s 2 2,5 1,7 Strålerør m/s 2 1,8 1,7 Mål Længde mm Bredde (CX) mm 375 (400) 375 (400) Højde mm Vægt uden tilbehør kg Vægt uden tilbehør, CX kg Oliemængde i pumpe l 0,36 0,36 Oliesort til pumpe SAE 15W40 SAE 15W40 67

13

14

1. Illustration af apparat

1. Illustration af apparat www.kaercher.com 5.956-535 A 2009680 (11/04) Deutsch Seite 4 English Page 17 Français Page 30 Italiano Pagina 43 Nederlands Pagina 56 Español Página 69 Português Página 82 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 95 Dansk Norsk

Læs mere

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268 english Operating Instructions...3-16 deutsch Betriebsanleitung...17-30 français Notice d utilisation...31-44 nederlands Gebruiksaanwijzing...45-58 italiano Istruzioni sull uso...59-72 norsk Driftsinstruks...73-86

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

WIWA Professional. Brugervejledning. Model: 24026. Fabrik-nr.

WIWA Professional. Brugervejledning. Model: 24026. Fabrik-nr. Brugervejledning Model: 24026 WIWA Professional 24053 24071 28023 28048 28064 38032 38042 44024 44032 Fabrik-nr. Oversættelse af den originale driftsvejledning WIWA Professional Professional DBK da 02.12

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208

METROMINI 18. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:043-1208 METROMINI 18 08:043-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 18 METRO nummer: 117181601 VVS nummer: 345141480 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere