Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006"

Transkript

1 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr /PK

2 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv Ad 2. Forrum og møblering af forrum... 3 Ad 3. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter... 3 Ad 4. Andre forhold (mulighed for at komme i fri luft)... 3 Ad 5. Sager til gennemsyn... 4 Ad Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag)... 5 Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere - Politimesteren i Grønlands dagsbefaling nr. 1 af 20. april Ad 5.3. Belægning... 7 Ad 5.4. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv Ad 5.5. Udskrift af kriminalregisteret... 9 Ad 5.6. Lægeundersøgelse Ad 5.7. Visitation Ad 5.8. Tilsyn med berusere mv Ad Politiets tilsyn med den tilbageholdte kvinde (Ap.nr. 78/06) Ad Politiets tilsyn med berusere Ad 5.9. Løsladelse Ad Orientering til forældre mv. til unge detentionsanbragte Opfølgning Underretning... 19

3 2/19 Den 10. december 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2006 af detentionen i Paamiut. I rapporten bad jeg politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønland om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg bad om at oplysningerne blev sendt til mig gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. Jeg modtog herefter udtalelser mv. af 30. juni 2008 fra politiet i Paamiut, 11. august 2008 fra Politimesteren i Grønland, 7. november 2008 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og 1. oktober 2009 fra Justitsministeriet. Politimesteren har i sin udtalelse anført at det som politiet i Paamiut har oplyst, kun har givet politimesteren anledning til bemærkninger på to punkter: politiets kontrol af brandmeldersystemet og politiets udfyldning af detentionsblanketterne. Jeg henviser til pkt. 1 (brandmeldersystemet) og pkt. 5.4 (udfyldningen af detentionsblanketterne) nedenfor. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 1. Celler, forrum mv. Jeg anførte i rapporten at det er beklageligt at brandmeldersystemet tilsyneladende ikke er blevet kontrolleret i overensstemmelse med dagsbefalingens regler. Politimesteren i Grønland har beklaget dette forhold hvilket Justitsministeriet har henvist til. Dette har jeg noteret mig. Politimesteren har mere generelt anført at politimesterembedet i forbindelse med de årlige inspektioner af politidistrikterne bl.a. kontrollerer distrikternes overholdelse af reglerne om kontrol af detentionernes brandmeldersystem. Også distrikternes udfyldning af detentionsblanketterne og distrikternes dokumentation af de forhold der er nævnt i dagsbefalingens pkt. 2.8, bliver kontrolleret.

4 3/19 Også det har jeg noteret mig. Om politiet i Paamiuts udfyldning af detentionsblanketterne mv. henviser jeg som allerede nævnt til pkt. 5.4 nedenfor. Ad 2. Forrum og møblering af forrum Jeg anførte i rapporten at der i forrummet i detentionen i Paamiut, som i modsætning til detentionsrummene ikke er forsynet med vinduer, kun var orienteringslys fra en søvnig lampe i loftet. Og jeg vurderede umiddelbart at lyset var utilstrækkeligt som læselys. Hvis dette forhold ikke var blevet ændret, f.eks. i forbindelse med politiets modtagelse af de nye møbler til forrummet, henstillede jeg til politiet i Paamiut at overveje en bedre belysning af forrummet. Politiet i Paamiut har oplyst at forholdet er rettet ved at lysstyrken i lampen er forøget, hvilket Justitsministeriet har henvist til. Dette tager jeg til efterretning. Ad 3. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt vejledningen rutinemæssigt udleveres til de detentionsanbragte. Politiet har oplyst at vejledningen altid udleveres, og at dette sker umiddelbart forud for indsættelsen i detentionen. Jeg har noteret mig dette. Ad 4. Andre forhold (mulighed for at komme i fri luft) Jeg anførte i rapporten, med en henvisning til dagsbefalingens pkt. 4.9, at tilbageholdte så vidt muligt bør have lejlighed til at komme i fri luft en halv time hver dag. Til orientering for politiet i Paamiut nævnte jeg at bestemmelsen (om en halv time i fri luft hver dag) ikke er gentaget i dagsbefalingens kapitel 5 om personer der er dømt til anbringelse i anstalt i Grønland. Jeg oplyste endvidere at jeg i min endelige rapport af 3. september 2007 om inspektionen af detentionen i Nuuk er gået ud fra at der er

5 4/19 tale om en forglemmelse hvilket jeg blot havde gjort Politimesteren i Grønland opmærksom på. Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at politimesteren i forbindelse med opfølgningen af denne nævnte anden inspektion har anført at der ikke er tale om en forglemmelse. Politimesteren har herved henvist til at bekendtgørelsen om anstaltsophold i Grønland stiller krav om at domfældte normalt skal have adgang til mindst 1 time i fri luft. Jeg har noteret mig dette i forbindelse med opfølgningen af denne anden inspektion (opfølgningsrapport af 26. januar 2011). Jeg bad i rapporten politiet i Paamiut om at oplyse om og i givet fald hvordan og hvor længe de tilbageholdte og de (eventuelle) afsonere som bliver anbragt i detentionen i Paamiut, har mulighed for ophold i fri luft. Politiet har oplyst at anholdte og tilbageholdte som udgangspunkt dagligt har adgang til fri luft idet adgangsdøren til detentionen normalt er ulåst i dagtimerne. Hvis døren undtagelsesvist er låst, får anholdte/tilbageholdte adgang til det fri under opsyn mindst 30 minutter dagligt. Det har jeg noteret mig. Ad 5. Sager til gennemsyn På baggrund af politiets oplysninger om antallet af domfældte og tilbageholdte i detentionen i Paamiut i 2006, afstod jeg under inspektionen fra en gennemgang af rapporter mv. vedrørende denne type af detentionsanbragte. I rapporten om inspektionen bad jeg dog på baggrund af politiets oplysning om den på inspektionstidspunktet kvindelige tilbageholdte om at modtage detentionsrapporten mv. om denne detentionsanbragtes ophold (Ap.nr. 78/06). Jeg bad endvidere om at modtage (kopi af) anholdelsesprotokollen fra den 1. september 2006 til den 1. juli Jeg har med politiets udtalelse af 30. juni 2008 modtaget en kopi af anholdelsesprotokollen dækkende perioden fra den 15. august 2006 til den 30. juni Jeg har endvidere modtaget en kopi af detentionsblanketten vedrørende den nævnte kvinde inklusive oplysninger om politiets tilsyn med hende fra indsættelsen i detentio-

6 5/19 nen den 11. august til den 14. december 2006 hvor hun ifølge detentionsblanketten blev overført til Anstalten for domfældte i Nuuk. Jeg har nedenfor under pkt foretaget en nærmere gennemgang af denne detentionsrapport og stillet forskellige spørgsmål i forlængelse heraf. Jeg har endvidere modtaget en kopi af lægeerklæringen vedrørende Ap.nr. 57/06 (jf. pkt. 5.6 nedenfor). Ad Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag) Jeg orienterede i inspektionsrapporten om at jeg i den endelige rapport (af 3. september 2007) om min inspektion af detentionen i Nuuk havde indledt en undersøgelse af om den nye bekendtgørelse om anstaltsophold i Grønland (fra 2006) var blevet kundgjort korrekt. Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at jeg har behandlet og afsluttet dette spørgsmål i et særskilt brev af 9. februar 2010 til Justitsministeriet hvormed jeg erklærede mig enig med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet i at bekendtgørelsen burde have været kundgjort i Lovtidende. Ap.nr. 78/06 Den pågældende kvinde var tilbageholdt i detentionen på tidspunktet for inspektionen; hun opholdt sig i ifølge detentionsblanketten i detentionen i Paamiut fra den 11. august til den 14. december Ifølge detentionsrapporten blev den pågældende kvinde anholdt den 10. august 2006, kl , men først indsat i detentionen den 11. august 2006, kl Jeg går ud fra at kvinden blev afhørt af politiet i dette tidsrum. Kvinden var ifølge detentionsrapporten beruset ved anholdelsen, men jeg går også på grund af den manglende oplysning om lægeundersøgelse ud fra at hun ikke længere var beruset da hun blev indsat i detentionen eller i hvert fald ikke var det i en udstrækning som (alene) kunne have begrundet anbringelse i detentionen (jeg bemærker at graden af påvirkethed ikke er angivet i detentionsblanketten ved afkrydsning af de dertil hørende rubrikker).

7 6/19 Kvinden blev visiteret kl , umiddelbart før indsættelsen i detentionen. Visitationen blev foretaget af vpk. HAP. Den pågældende er en mandlig polititjenestemand, og jeg går derfor ud fra at omstændighederne ikke har tilsagt en visitation der kan krænke blufærdigheden, jf. dagsbefalingens pkt. 2.3 (som jeg går ud fra også finder anvendelse i forhold til tilbageholdte og domfældte der indsættes i detentionen). Jeg beder dog for en ordens skyld politiet i Paamiut og politimesteren om at oplyse om jeg har forstået dette rigtigt. Kvinden fik ved visitationen frataget såvel effekter (2 mobiltelefoner, ur, lighter mv.) som penge (164 kr.), men hun har ikke kvitteret for udlevering af de pågældende effekter/penge formentlig fordi hun, den 14. december 2006, ikke blev løsladt, men blev overført til Anstalten for domfældte i Nuuk. Hvad angår tilsynet med den tilbageholdte kvinde, henviser jeg til pkt nedenfor. Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere Politimesteren i Grønlands dagsbefaling nr. 1 af 20. april 2004 Jeg bad politiet i Paamiut om at oplyse i hvilken udstrækning politiet i perioden 1. september 2006 til 1. juli 2007 har valgt den fremgangsmåde at køre berusere hjem i stedet for at anbringe dem i detentionen. Politiet har anført følgende herom: Kørsel til bopælen/anden lokalitet er i perioden fra den 5. september 2006 til den 30. juni 2007 praktiseret i alt 29 gange. Heraf 8 kvinder, der i 5 tilfælde er bragt til egen bopæl og i 3 tilfælde bragt til anden adresse, hvor de er overladt til tredjepersons opsyn. Mænd er i 3 tilfælde ud af 21 bragt til anden adresse og overladt til tredjepersons opsyn samt i 1 tilfælde bragt til sundhedscenteret og her overvåget af sundhedspersonalet. Jeg har noteret mig disse oplysninger og herunder at politiet i Paamiut således som det også blev anført under inspektionen er opmærksom på at dagsbefalingens retlige udgangspunkt ikke er indsættelse i detentionen.

8 7/19 Ad 5.3. Belægning Politiet oplyste under inspektionen at det er sjældent at der er domfældte og tilbageholdte anbragt i detentionen, og at det således ikke havde været tilfældet i 2006 frem til tidspunktet for varslingen (den 13. juli 2006) af inspektionen. Med henblik på at få et mere indgående billede af belægningssituationen i detentionen bad jeg om at modtage kopi af anholdelsesprotokollen for perioden 1. september 2006 til 1. juli Jeg har modtaget og gennemgået anholdelsesprotokollen for perioden 15. august 2006 til 30. juni Den nævnte periode angår 121 Ap-numre heraf blev 99 personer afgivet til detentionen. Hvis det lægges til grund at belægningssituationen på inspektionstidspunktet var som politiet oplyste under inspektionen, jf. referatet ovenfor, har situationen ændret sig markant efter tidspunktet for inspektionen. Det fremgår således af anholdelsesprotokollen at der i den periode på knap et år som min undersøgelse angår, har været anbragt adskillige tilbageholdte i detentionen. Der har eksempelvis i perioden fra den 15. november til den 14. december 2006 været fuld belægning i detentionen alene med tilbageholdte (tre personer). Det drejer sig om Ap.nr. 78/06 (den ovenfor nævnte kvinde som også på inspektionstidspunktet var anbragt i detentionen), og Ap.nr. 117/06 og 123/06. De pågældende var anbragt i detentionen i følgende perioder: 11. august til 14. december 2006 (Ap.nr. 78/06) 1. november til 22. december 2006 (Ap.nr. 117/06) og 15. november til 14. december 2006 (Ap.nr. 123/06) I perioden 15. november til 14. december 2006 var der i yderligere 8 tilfælde personer indsat i detentionen (Ap.nr /06, 132 og 133/06); der er hovedsageligt tale om berusere. Jeg beder politiet i Paamiut om at oplyse hvorledes belægningsproblemet i disse 8 tilfælde har været løst.

9 8/19 Også i første halvår af 2007 har der været en periode med fuld belægning i detentionen alene med tilbageholdte; fra den 2. til den 13. juni 2007 (Ap.nr. 43, 50 og 56/07). I denne periode var yderligere 2 personer anbragt i detentionen (Ap.nr. 58 og 59/07); begge personer blev anholdt den 12. juni 2007, kl , for voldtægt? tilsnigelse til samleje, og begge var ifølge anholdelsesprotokollen (venterums)anbragt i detentionen i tidsrummet til Jeg går ud fra at politiet af efterforskningsmæssige grunde var afskåret fra at placere de to anholdte i det samme detentionsrum. Og jeg beder også i dette tilfælde politiet i Paamiut om at oplyse hvordan belægningsproblemet har været løst. Tilsvarende gælder den 26. maj 2007 (i tidsrummet fra kl til kl ) hvor der ifølge anholdelsesprotokollen var anbragt 2 tilbageholdte og 2 andre personer i detentionen (det drejer sig om Ap.nr. 43 og 50/07, henholdsvis Ap.nr. 53 og 54/07). Den detentionsanbragte med Ap.nr. 53/07 er en kvinde. Ad 5.4. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv. Efter dagsbefalingens pkt. 2.8 mv. skal detentionsblanketten nøje udfyldes med henblik på at tilvejebringe dokumentation for en lang række forhold. Jeg kritiserede i rapporten at politiet i Paamiut i langt størstedelen af de tilfælde af detentionsanbringelse som er omfattet af min undersøgelse, ikke har dokumenteret samtlige de forhold som er opregnet i pkt. 2.8, i form af udfyldelse af de rubrikker i detentionsblanketten som svarer hertil. Politimesteren og Justitsministeriet har beklaget dette forhold, og Justitsministeriet har endvidere oplyst at ministeriet over for politimesteren har indskærpet vigtigheden af, at alle de i dagbefalingens pkt. 2.8 foreskrevne forhold dokumenteres på detentionsblanketterne. Dette tager jeg til efterretning.

10 9/19 Ad 5.5. Udskrift af kriminalregisteret Jeg bad politiet i Paamiut om nærmere oplysninger om politiets praksis for søgning i kriminalregisteret. Jeg bad endvidere politiet om at oplyse om der er søgt i kriminalregisteret forud for detentionsanbringelsen i to konkrete sager (Ap.nr. 57 og 62/06). Politiet har oplyst at der sædvanligvis forespørges i kriminalregisteret. Om det også er sket i de to nævnte tilfælde, kan politiet dog ikke oplyse. Politiet har dog samtidig oplyst at den omstændighed at der for så vidt angår Ap.nr. 57/06 foreligger en udskrift fra kriminalregisteret om anholdelsen, tyder på det. Justitsministeriet har henholdt sig til det som politiet har anført. Det er beklageligt at der tilsyneladende ikke er søgt i kriminalregisteret i (mindst) ét af de to tilfælde. Jeg har noteret mig at politiet har oplyst at der sædvanligvis forespørges i kriminalregisteret. Jeg går ud fra at politiet er blevet mere opmærksom også på denne bestemmelse i dagsbefalingen hvorefter der altid skal foretages en sådan søgning (og laves et print) og jeg foretager mig ikke mere på dette punkt. Jeg anførte i rapporten at det kun indirekte fremgår af dagsbefalingens dokumentationsregler i pkt. 2.8 at politiet skal foretage en søgning i kriminalregisteret, jf. bestemmelsen om at udskrift af kriminalregistret ( ) i mindst to år [skal] opbevares i et særskilt ringbind. På den baggrund henstillede jeg i rapporten om min inspektion af detentionen i Nuuk at politimesteren overvejede om det ville være hensigtsmæssigt at der i detentionsblanketten var en rubrik til angivelse af at en sådan søgning var foretaget (og med hvilket resultat). Politimesteren har i forbindelse med opfølgningen på inspektionen af detentionen i Nuuk oplyst at det i forbindelse med indførelsen af den elektroniske anholdelsesprotokol (og dermed også den elektroniske detentionsblanket) blev overvejet om der skulle indføres en særskilt rubrik til KR-udskrifter. Efter politimesterens opfattelse var det dog tilstrækkeligt at det af dagsbefalingen fremgår at en udskrift af kriminalregisteret skal udskrives og opbevares sammen med detentionsblanketten i 2 år. Jeg har i opfølgningsrapport af 26. januar 2011 (detentionen i Nuuk) taget til efterretning at politimesteren har efterkommet min henstilling og har noteret mig resultatet af politimesterens overvejelser.

11 10/19 Ad 5.6. Lægeundersøgelse Jeg bad politiet i Paamiut om nærmere oplysninger om lægetilsynet i to sager hvor jeg ikke havde modtaget en lægeerklæring (Ap.nr. 56 og 57/06). Politiet har oplyst at det ikke er muligt at af- eller bekræfte om personen med Ap.nr. 56/06 blev undersøgt af en læge. Politiet har vedlagt en kopi af lægeerklæringen for så vidt angår Ap.nr. 57/06. Politimesteren i Grønland har beklaget at det ikke er muligt at afklare om der er fundet lægetilsyn sted i sagen med Ap.nr. 56/06, og Justitsministeriet har tilsluttet sig beklagelsen. Jeg er enig i at dette er beklageligt. Jeg går ud fra at politimesteren har gjort politiet i Paamiut bekendt med sin opfattelse og foretager mig ikke mere på dette punkt. Lægeerklæringen vedrørende Ap.nr. 57/06 (som politiet i Paamiut har ret i at jeg faktisk havde modtaget i første omgang) indeholder ikke noget tidspunkt for lægeundersøgelsens påbegyndelse (jf. det som jeg har anført under pkt nedenfor om politiets tilsyn med den detentionsanbragte). Lægeerklæringen giver mig ikke i øvrigt anledning til bemærkninger. Ad 5.7. Visitation Jeg bad politiet i Paamiut om at oplyse hvordan den detentionsanbragtes kvittering i tre sager skal forstås (Ap.nr. 53, 56 og 57/06); den detentionsindsatte blev i de tre tilfælde ikke frataget noget ved visitationen. Politiet har oplyst at sædvanlig praksis er at der ikke kvitteres på blanketten når der ikke er frataget effekter. Hvorfor denne praksis tilsyneladende ikke er fulgt i de tre sager, kan politiet ikke oplyse. Justitsministeriet har henvist til det som politiet har anført. Jeg har noteret mig det som politiet har anført, og foretager mig ikke mere på dette punkt.

12 11/19 Ad 5.8. Tilsyn med berusere mv. Jeg anførte i rapporten at dagsbefalingens retningslinjer kunne læses således at der i detentioner der er beliggende i samme by som politistationen (ikke døgnbetjente politidistrikter; dvs. alle detentioner i Grønland på nær detentionen i Nuuk) ud over det fysiske tilsyn mindst 4 gange i døgnet i bestemte tidsrum, skal føres 8 tekniske tilsyn hvilket i givet fald ville føre til 12 obligatoriske tilsyn i døgnet. Jeg bad om Politimesteren i Grønlands bemærkninger hertil inden jeg gennemgik detentionsblanketternes afsnit om politiets tilsyn nærmere. Jeg har i rapporterne efter mine inspektioner ligeledes i august måned 2006 af detentionerne i Qaqortoq, Narsaq, Nanortalik og Narsarsuaq skrevet noget tilsvarende. Jeg anførte dog samtidig i rapporten om inspektionen af detentionen i Paamiut at jeg umiddelbart forstod dagsbefalingens retningslinjer om tilsyn med de detentionsanbragte således at der normalt skal føres tilsyn 8 gange i døgnet: 4 gange ved personligt fremmøde i detentionen og 4 gange ved brug af overvågningsudstyret (eller eventuelt ved personligt fremmøde). Politimesteren har anført at dagsbefalingen skal forstås på sidstnævnte måde det vil sige som et krav om mindst 8 tilsyn i døgnet. Politimesteren har endvidere bemærket at han i forbindelse med revisionen af dagsbefalingen har præciseret at de tekniske tilsyn som minimum skal foretages en gang i løbet af hvert af følgende tidsrum: kl til kl kl til kl kl til kl , og kl til kl Det har jeg noteret mig. I rapporten gengav jeg følgende eksempel på politiets tilsyn i et tænkt handlingsforløb: En beruser indsættes i detentionen i fx Paamiut kl (efter forudgående lægeundersøgelse). Politiet i Paamiut fører fysisk tilsyn med den pågældende kl og Herefter tilses den pågældende kl ligeledes ved personligt fremmøde i detentionen. Han løslades kl uden yderligere tilsyn.

13 12/19 I eksemplet går der næsten 7 timer mellem det andet og tredje tilsyn, men dette synes umiddelbart at være i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer uanset at behovet for tilsyn med en beruser alt andet lige må antages at være størst i starten af detentionsanbringelsen. Eksemplet kunne også strammes yderligere således at der i hele indsættelsesperioden på 10 timer og 50 minutter kun føres tilsyn to gange: kl og kl (begge som fysiske tilsyn, jf. det som jeg har anført ovenfor). Også dette tilsyn synes umiddelbart at ligge inden for de fastsatte retningslinjer. Jeg bad i rapporten om Politimesteren i Grønlands bemærkninger hertil idet jeg samtidig bemærkede at ingen af de to varianter af eksemplet er inspireret af det tilsyn som politiet i Paamiut har ført i de sager som er omfattet af min undersøgelse. Politimesteren har anført at det tilsyn som er fastsat i dagsbefalingen (mindst 8 gange i døgnet) er et minimumstilsyn, og at et tilsyn svarende til politiets tilsyn i de to varianter af eksemplet forudsætter at den detentionsanbragtes tilstand ikke nødvendiggør et eller flere yderligere tilsyn. Jeg har noteret mig det som politimesteren har anført. Ad Politiets tilsyn med den tilbageholdte kvinde (Ap.nr. 78/06) Det fremgår af den del af detentionsblanketten som vedrører politiets tilsyn med den tilbageholdte detentionsanbragte kvinde, at politiet har iagttaget den del af reglerne som angår tilsyn ved fremmøde i detentionen (i dagsbefalingen kaldet fysisk tilsyn): de ovenfor nævnte obligatoriske 4 tilsyn (i tidsrummene kl , 11-13, og 22-00). Dog synes det sidste tilsyn (i tidsrummet kl ) i 3 dage i august og september måned umiddelbart at være ført for tidligt. Tilsynet har været ført henholdsvis kl (den 26. august 2006), kl (den 29. august 2006) og kl (den 15. september 2006). Inden jeg foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om udtalelser herom fra politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønland.

14 13/19 Tilsynet i øvrigt der, som jeg har nævnt i rapporten, kan føres alene som et teknisk tilsyn hvis der forinden har været ført mindst 2 tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen har ifølge detentionsblanketten i (så godt som) hele den periode hvor den pågældende kvinde var anbragt i detentionen som tilbageholdt, højst været ført 3 gange i døgnet. I 3 sammenhængende dage skete det dog de obligatoriske 4 gange i døgnet. Det drejer sig om perioden november 2006 (jeg ser i den forbindelse bort fra perioden fra den 23. oktober til den 1. november 2006 som jeg har spurgt nærmere til nedenfor). Jeg beder i fortsættelse af min anmodning ovenfor også om politiets og politimesterens bemærkninger til dette forhold. Dét (tekniske) tilsyn der som altovervejende udgangspunkt (tilsyneladende) ikke er ført, er tilsynet om natten (i tidsrummet kl ). De øvrige, som udgangspunkt, tre (obligatoriske) tekniske tilsyn har typisk været ført omkring kl. 10, 15 og 20. I en enkelt weekend i november måned 2006 er der ifølge detentionsblanketten ikke ført noget tilsyn i øvrigt med den pågældende kvinde (men altså udelukkende 4 fysiske tilsyn). Jeg henviser til weekenden den november Inden jeg foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om politiet i Paamiuts og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført. I en kortere periode fra den 23. oktober til den 1. november 2006 er det i detentionsblanketten angivet at det øvrige tilsyn er ført de obligatoriske 4 gange, og at dette hver gang er sket ved fysisk fremmøde i detentionen. På hvilket tidspunkter disse (ekstraordinære) fysiske tilsyn er ført, fremgår derimod ikke af detentionsblanketten. Også dette beder jeg om politiets og politimesterens bemærkninger til.

15 14/19 Ad Politiets tilsyn med berusere Som anført ovenfor (og på s. 26 i rapporten om inspektionen) afventede jeg politimesterens svar på mit generelle spørgsmål om politiets tilsyn før jeg foretog en nærmere gennemgang af politiet i Paamiuts tilsyn med de 7 berusede personer (med i alt 9 anbringelser i detentionen) som er omfattet af min undersøgelse. Jeg har gennemgået politiets tilsyn mv. i de 9 sager. Gennemgangen giver mig anledning til følgende bemærkninger: a. Før en beruset person indsættes i detentionen, skal den pågældende så vidt muligt fremstilles for en læge eller hvis der ikke findes en læge i byen/bygden for en sygeplejerske eller en anden repræsentant for sundhedsvæsenet, jf. dagsbefalingens pkt Formålet med undersøgelsen er ifølge dagsbefalingen at få en lægefaglig/ sundhedsfaglig vurdering af om den pågældende befinder sig i en tilstand, der taler mod anbringelse i detentionen, og om den pågældendes tilstand eventuelt kræver behandling på sygehus eller lignende. Af dagsbefalingens pkt. 2.2 (om detentionsanbringelse af berusere) fremgår det at der hvis det ikke er muligt at fremstille beruseren for en læge eller eventuelt en anden sundhedsperson skal udfærdiges en notits om grunden hertil. Det fremgår endvidere at notitsen skal hæftes sammen med detentionsblanketten. Det fremgår endvidere at beruseren i to nærmere angivne situationer altid skal fremstilles for en læge eller en anden sundhedsperson før den pågældende indsættes i detentionen, nemlig - hvis der foreligger oplysninger om at den pågældende er selvmordstruet, eller - hvis det efter oplysningerne om de personlige forhold mv. ikke kan udelukkes at den pågældende er selvmordstruet. Som jeg har anført i rapporten om inspektionen, fremgår det af lægeerklæringen om Ap.nr. 57/06 at politiet havde oplyst til lægen at den pågældende tidligere havde forsøgt at begå selvmord ifm. afsoning af en dom i Anstalten for Domfældte i Nuuk for personfarlig kriminalitet.

16 15/19 Jeg forstår dette således at det ikke kunne udelukkes at den pågældende var selvmordstruet, og at politiet derfor var pligtig til at fremstille ham for lægen inden han blev indsat i detentionen. Ifølge detentionsblankettens forside blev den pågældende indsat i detentionen kl , fremstillet (for lægen) kl og visiteret kl Af den del af detentionsblanketten som angår politiets tilsyn, fremgår det imidlertid at den pågældende blev indsat kl Jeg henviser til politiets bemærkning til det først noterede tilsyn. Lægen har, som nævnt i rapporten om inspektionen, desværre ikke noteret hvornår lægeundersøgelsen blev påbegyndt. Inden jeg eventuelt foretager mig noget vedrørende (intensiteten af) politiets tilsyn med denne detentionsanbragte (Ap.nr. 57/06), beder jeg politiet om at oplyse hvilket af de to tidspunkter for indsættelsen i detentionen der er det rigtige. Jeg beder endvidere om politiets bemærkninger til det forhold at det pågældende felt (selvmordstruet/selvmord kan ikke udelukkes) ikke er afkrydset, og at lægen tilsyneladende ikke (på ny) fik besked om det tidligere selvmordsforsøg da den selvsamme person 17 dage senere igen blev indsat i detentionen som beruser. Jeg henviser til sagen med Ap.nr. 61/06 og til at den pågældende igen var svært påvirket af alkohol. Jeg bemærker for fuldstændighedens skyld at jeg er opmærksom på at det er den samme læge som foretog de to lægeundersøgelser (den 10. og den 27. juni 2006). I sagen med Ap.nr. 53/06 fandt lægeundersøgelsen sted 35 minutter efter indsættelsen i detentionen; denne beruser var dog ifølge detentionsblanketten ikke selvmordstruet mv. Ifølge detentionsblanketten blev der tilsyneladende forud for tidspunktet for lægeundersøgelsen ført tilsyn med den detentionsanbragte kl og Disse to tidspunkter er sammenfaldende med de tidspunkter som der i detentionsblanketten er angivet for indsættelsen i detentionen, henholdsvis lægetilsynet. Umiddelbart kan jeg konstatere at der ikke har været foretaget et egentligt tilsyn med den detentionsanbragte forud for tidspunktet for lægens undersøgelse af ham (i de nævnte 35 minutter).

17 16/19 Inden jeg eventuelt foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført. b. I dagsbefalingens pkt. 2.6 er anført følgende under overskriften Skærpet tilsyn : Stationslederen eller politimesteren kan efter en konkret vurdering træffe beslutning om iværksættelse af et mere intensivt tilsyn skærpet tilsyn. Oplysning om det nærmere indhold og omfang af et skærpet tilsyn, samt måden hvorpå det udføres, skal tilføres detentionsblanketten. Skærpet tilsyn kan kun ske ved fysisk tilsyn. Det er i dagsbefalingen fastsat at der i to yderligere situationer ud over hvis der som anført konkret vurderes at være behov herfor skal føres skærpet tilsyn med den detentionsanbragte: 1) hvis det ikke har været muligt at gennemføre en fuldstændig visitation (der kan krænke blufærdigheden) af den detentionsanbragte (og omstændighederne tilsiger en sådan visitation) og 2) hvis den detentionsanbragte er et barn under 15 år. Jeg henviser til dagsbefalingens pkt. 2.3 og 2.6 (det skærpede tilsyn kan, som det fremgår af citatet, kun ske ved personligt fremmøde i detentionen). Der er i dagsbefalingen derimod ikke stillet krav om skærpet tilsyn hvis den detentionsanbragte undtagelsesvist ikke er blevet fremstillet for en læge før indsættelsen i detentionen (således som det f.eks. er tilfældet med Ap.nr. 53/06, som jeg har spurgt til ovenfor). Dette er i modsætning til de regler som Rigspolitichefen har fastsat for anbringelse af berusede personer i de danske detentioner. Jeg henviser til Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55 af 2. februar 2006, 10, stk. 3 (om tilsynet med personer som er foreløbigt anbragt i politiets detentioner). Også på dette punkt beder jeg om en udtalelse fra Politimesteren i Grønland før jeg eventuelt foretager mig mere. c. I rapporten om inspektionen anførte jeg bl.a. følgende om dagsbefalingens regler om politiets indledende tilsyn med de detentionsanbragte:

18 17/19 Det følger af reglerne at tilsynet i fx Paamiut først kan føres som teknisk tilsyn når der har været ført tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen (mindst) to gange. Dette gælder uanset om disse to fysiske tilsyn har været ført inden for de obligatoriske tidsrum eller ej. Det fremgår desuden at tilsynet inden for hvert af de obligatoriske tidsrum i mindst et tilfælde skal føres ved personligt fremmøde i detentionen uanset hvor mange tekniske tilsyn der måtte være foretaget forinden, og uanset i hvilken tilstand den detentionsanbragte nu måtte befinde sig. Min gennemgang af politiets tilsyn med de 7 berusede person (i 9 sager) som indgår i min undersøgelse, viser at denne regel tilsyneladende ikke er blevet iagttaget af politiet i Paamiut i 3 tilfælde. Det drejer som om sagerne med Ap.nr. 53, 56 og 57/06. I den sidstnævnte sag (som jeg også har spurgt til i anden sammenhæng) blev politiets første tilsyn ført kl Hvis det viser sig at den pågældende beruser først blev indsat i detentionen på dette tidspunkt hvilket meget tyder på skal der efter dagsbefalingens pkt. 2.6 helt ses bort herfra (idet selve detentionsanbringelsen ikke kan gøre det ud for et tilsyn). I givet fald er tilsynet kl politiets første tilsyn med den detentionsanbragte. Dette tilsyn blev ifølge detentionsblanketten ført som et teknisk tilsyn. Det fremgår af detentionsblanketten at der herefter blev ført tilsyn med den pågældende kl (ved personligt fremmøde) og kl (teknisk tilsyn). Inden jeg eventuelt foretager mig mere i forhold til (intensiteten af) politiets tilsyn i denne sag, beder jeg om politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført. Den pågældende beruser blev ifølge detentionsblanketten løsladt senere samme dag kl Tilsyneladende blev der ikke ført tilsyn med ham i tidsrummet fra kl til kl heller ikke teknisk tilsyn. Også dette beder jeg politiet og politimesteren om at kommentere.

19 18/19 I en enkel sag hvor reglen om tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen mindst to gange før overgangen til teknisk tilsyn klart er iagttaget af politiet er det i tilsynsblanketten noteret at der i tidsrummet fra kl til kl har været ført teknisk tilsyn med den detentionsanbragte. Jeg henviser til sagen med Ap.nr. 58/06. Jeg beder om politiets og politimesterens bemærkninger til denne form for dokumentation for tilsynets udførelse (jf. dagsbefalingens pkt. 2.8). d. I 3 af de 9 sager er der øverst på tilsynsblanketten sat kryds i rubrikken til angivelse af at den pågældende er dagmand (Ap.nr. 58, 59 og 61/06). Jeg går ud fra at der er tale om en misforståelse, men beder for en ordens skyld også om bemærkninger hertil. Ad 5.9. Løsladelse Jeg oplyste i rapporten om inspektionen til orientering for politiet i Paamiut at jeg i inspektionsrapporten om min tilsvarende inspektion af detentionen i Nuuk hvor løsladelsestidspunktet var noteret i en langt mindre udstrækning end i Paamiut havde bedt Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at løsladelsestidspunktet ikke er omfattet af dokumentationskravet i dagsbefalingens pkt Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at politimesteren i forbindelse med opfølgningen på denne anden inspektion har svaret at løsladelsestidspunktet i forbindelse med revideringen af dagsbefalingen er blevet omfattet af dokumentationskravet i pkt. 2.8, hvilket jeg har taget til efterretning. Jeg henviser til opfølgningsrapport af 26. januar Ad Orientering til forældre mv. til unge detentionsanbragte I rapporten om inspektionen af detentionen i Nuuk henstillede jeg til politimesteren at overveje om der er grundlag for at føje en rubrik til detentionsblanketten til brug for angivelse af den pligtmæssige underretning af de sociale myndigheder (og for så vidt angår berusere underretning af hjemmet) vedrørende unge under 18 år der anbringes i detentionen som berusere eller anholdes som sigtet. Tilsvarende gælder spørgsmålet om hvorvidt dokumentationskravet i dagsbefalingens pkt. 2.8 bør omfatte denne pligt.

20 19/19 Politimesteren har som svar anført at der i forbindelse med indførelsen af den elektroniske anholdelsesprotokol (og detentionsblanket) er indsat en sådan rubrik om underretning af forældre/sociale myndigheder, og at denne oplysning også er tilføjet i dagsbefalingens pkt. 2.8 (om dokumentationskrav) hvilket jeg har taget til efterretning (jf. ligeledes opfølgningsrapport af 26. januar 2011). Opfølgning Jeg beder om at oplysningerne mv. fra politiet i Paamiut sendes gennem Politimesteren i Grønland med henblik på at politimesteren kan komme med bemærkninger hertil. Jeg beder endvidere politimesteren om at sende det samlede materiale gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med sine eventuelle bemærkninger til det som politiet og politimesteren har anført. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Paamiut, Politimesteren i Grønland, Kriminalforsorgen i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1/36 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...3 2. Forrum og møblering af forrum...6 3. Møblering af celler...7 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 2 2. Forrum og møblering af forrum... 6 3. Møblering af celler... 8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv Tv-overvågning mv Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv Tv-overvågning mv Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Møblering af forrum...8 3. Tv-overvågning mv...10 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 19. december 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 ENDELIG J.nr. 2011-1699-6180/MV3 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelse af detentioner... 2 2.1. Regelgrundlag...

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet.

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. april 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. maj 2003 af arresten/detentionen i Ilulissat. I rapporten bad jeg Politimesteren i Grønland, Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere