HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat HistoCore Arcadia H V 1.3, dansk 07/2015 Bestillingsnr.: Rev. D Skal altid opbevares i nærheden af instrumentet. Læs brugsanvisningen grundigt, før instrumentet tages i brug.

2

3 - BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har fulgt angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning anses ikke for at være garanterede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica Biosystems forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (eller dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, webcam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af instrumentet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Montering er udført på kontrakt af Leica Microsystems Ltd. Shanghai HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 1

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Navngivningskonventioner Symboler i teksten og deres betydning Apparattype Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Advarsler Integrerede sikkerhedsanordninger Apparatets komponenter og specifikationer Oversigt - instrumentets dele Instrumentets hovedfunktioner Tekniske data Installation af instrumentet Krav til installationsstedet Standardleveringens omfang Udpakning og opstilling Nødvendigt monteringsarbejde Elektrisk tilslutning Flytning af instrumentet Betjening Apparatets dele/funktioner Start af apparatet Betjeningspanelets funktioner Arbejdsmodusser Apparatets opvarmning Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Problemløsninger Fejlmeddelelse Mulige fejl Udskiftning af en sikring Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

5 Indholdsfortegnelse 8. Ekstraudstyr Lup Fodkontakt Forfilterkop Bestillingsoplysninger Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring (master) HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 3

6 1. Vigtige oplysninger 1.1 Navngivningskonventioner Instrumentets fuldstændige navn er HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat. Instrumentet benævnes HistoCore Arcadia H for at gøre brugsanvisningen let læselig. 1.2 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. (5) (Figur 5) Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. Funktionstaster, som man skal trykke på i skærmbilledet, er gengivet med fed skrift og med store bogstaver i teksten. Dette advarselssymbol markerer på apparatet flader, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. Forsigtig! Se brugsanvisningen for oplysninger om forholdsregler. Forsigtig! Se brugsanvisningen for oplysninger om forholdsregler. Tænd. Sluk. 4 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

7 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Følg brugsanvisningen. Producent Fremstillingsdato Symbol for vekselstrøm PE-klemme Bestillingsnr. Serienummer Miljøbeskyttelsessymbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiverne. Dette produkt opfylder kravene i CAN/CSA-C22.2 No Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 5

8 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Viser kolliets korrekte opretstående position. Det tillader stabling i højst 2 lag. Viser temperaturområdet ved transport, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres. min. -29 C maks. +50 C Viser det tilladte temperaturområde for opbevaring af kolliet. min. +5 C maks. +50 C Viser det tilladte luftfugtighedsområde for opbevaring og transport af kolliet. min. 10 % r.f. maks. 85 % r.f. 6 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

9 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. I "shockwatch" viser et præcisionsglasrør slag eller stød, der ligger over et fastsat niveau, ved hjælp af rød farve. Ved overskridelse af en defineret acceleration (g-værdi) brister væskens overfladespænding inde i røret. Derved farves indikatorrøret. Angiver, at produktet kan genbruges på steder med de korrekte faciliteter. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 7

10 1. Vigtige oplysninger 1.3 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den instrumenttype, som er angivet på forsiden. Der sidder en navneplade bag på instrumentet og et mærke med serienummer på siden af instrumentet. Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kapitel 3.3, "Tekniske data". 1.4 Formålsmæssig anvendelse HistoCore Arcadia H er et moderne paraffinindstøbningsapparat med mikroprocessorstyring. HistoCore Arcadia H er udviklet til indstøbning af histologiske vævsprøver i smeltet paraffin til brug i patologilaboratorier Den må kun anvendes til følgende opgaver: At gøre fast paraffin flydende til indstøbning af prøver og holde dens temperatur. At fylde indstøbningsforme, hvori prøverne placeres, med paraffin. At opvarme kassetter med prøvemateriale og indstøbningsforme samt de pincetter, der er nødvendige til indstøbningen, og holde disse varme. Det er ikke tilladt at anvende apparatettil noget andet formål! Fig Brugergruppe HistoCore Arcadia H må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle apparatets tekniske detaljer. 8 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

11 2. Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsanvisninger Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af udstyr fra Leica Biosystems. Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af instrumentet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før instrumentet tændes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Dette instrument er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre- og laboratorieinstrumenter. For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Sikkerhedsanordningerne på apparatet og på tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Instrumentet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica Biosystems. Anvend kun det medfølgende strømkabel. Strømkablet skal udskiftes, hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten i dit land. Kontakt Leica Biosystems Service. Den maksimale belastning på paraffinbeholderens låg er 1 kg. Belastningen på 1 kg må ikke overskrides, da dette kan medføre skader på låget. Restrisici Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Aktuelle oplysninger om gældende direktiver findes i CE-erklæringen til apparatet samt på internettet på adressen: HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 9

12 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret instrumentet med, udgør kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem instrumentet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere instrumentet. For at sikre, at instrumentet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages. Advarsler sikkerhedsanvisninger på selve apparatet Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader uden brug af egnet sikkerhedsudstyr kan medføre forbrændinger. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Stil instrumentet på et laboratoriebord, og kontrollér, at det står i vater. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer)! Instrumentet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Hvis der skal anvendes forlængerledning, skal det sikres, at ledningen er forsynet med beskyttende jordleder. Tilslut instrumentet til den korrekte lysnetspænding på 100~120 V eller 220~240 V afhængig af instrumenttypen. Installationsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og installationsstedet og samtidig en høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal man vente med at slå apparatet til, til der er gået to timer. 10 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

13 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler (fortsat) Advarsler arbejdet med apparatet Paraffin er et brændbart materiale og skal derfor behandles med passende forsigtighed. Eventuelle paraffinrester på arbejdsfladerne må ikke kradses af med skarpe genstande, da dette vil kunne ødelægge overfladebelægningen. Brug den medfølgende paraffinskraber til dette. I arbejdsmodus er paraffinbeholderen, beholderen til indstøbningsformene, kassettekarret, arbejdspladen og pincetholderen opvarmet. Der er risiko for forbrændingsskader! Instrumentet må ikke flyttes, mens det er i drift. Brændbare og brandfarlige substanser må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af apparatet. Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Lad instrumentet stå i 30 minutter efter slukning, før det berøres. Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre skade på den beskyttelse, instrumentet yder. Advarsler vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med rengøringsmidler. Ved udskiftning af defekte sikringer skal apparatets forbindelse til elnettet afbrydes. Sikringerne i sikringsholderen på bagpanelet kan udskiftes af brugeren. Der må ikke komme væske ind i apparatet under arbejdet eller under rengøringen. 2.3 Integrerede sikkerhedsanordninger Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Sikringer i varmeelementer Alle AC-varmeelementer i apparatet forsynet med overophedningssikringer, der udløses ved overophedning af et AC-varmeelement og slår elementet fra. Sikringerne nulstilles automatisk, når instrumentet kobles fra vekselstrømmen og varmeelementets temperatur falder til under 50 C. Bemærk, at brugeren kun kan koble instrumentet fra strømkilden ved at trække stikket ud. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 11

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Oversigt - instrumentets dele Instrumentet set forfra Fig Hovedafbryder 6. Låg til det venstre kar 11. Højre kar 2. Betjeningspanel 7. Arbejdsflade 12. Oplysning af arbejdsområde 3. Dispenser 8. Koldt område 13. Paraffinbeholder 4. Pincetholder 9. Opsamlingskar til paraffin 5. Venstre kar 10. Låg til den højre kar 12 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

15 3.1 Oversigt - Instrumentets dele (fortsat) Apparatets bagside 3. Apparatets komponenter og specifikationer 1 2 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 3 1. Stik til fodkontakt 3. Stik til strømforsyning 5. Fod 2. Bagpanel 4. AC-sikringer 3.2 Instrumentets hovedfunktioner 4 5 Fig. 3 Paraffinbeholder,d er rummer 4 liter. 5,7" LCD-display og indbyggede kapacitive berøringstaster. Paraffinflowet kan aktiveres ved hjælp af en svingbar der kan indstilles i højden kan aktiveres enten manuelt ved tryk eller via en fodkontakt (ekstraudstyr). Regulerbar flowrate. Aftagelige opsamlingskar til paraffin. Stor, opvarmet arbejdsflade, der er let at rengøre, med integreret kølespot, også til ekstra store kassetter ("super-kassetter") med paraffinafløbssystem. Kar til kassetter og/eller indstøbningsforme med sammenklappeligt låg, kan tages ud og byttes om. Udtagelig, opvarmet pincetholder til 6 pincetter, tilgængelig fra begge sider. Optimal oplysning af arbejdsfladen med LED-lampe, der styres via tasten på LCD-betjeningspanelet. Temperaturområdet i kassette-/indstøbningsformkarret, arbejdsfladen og paraffinbeholderen kan indstilles mellem 50 C og 75 C. Arbejdstidens start og slutning samt arbejdsdagene kan programmeres. Angiv fejlmeddelelsen for overvågning af driftsbetingelserne. Angiv funktionen for øget opvarmning for at opnå hurtigere paraffinsmeltning. 13

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Netspænding VAC, VAC, 50/60 Hz Nominel strøm Maks. 10 A Beskyttelsesklasse 1 I Forureningsgrad 1 2 Overspændingskategori II Arbejdstemperaturer 50 C til 75 C, justerbar i trin på 1 C IP-beskyttelsesklasse (fodkontakt) IPX80 Driftsmiljø Omgivende arbejdstemperatur +20 C til +30 C Omgivende relativ fugtighed under drift 20 % til 80 % ikke-kondenserende Omgivende arbejdshøjde Op til 2000 m Forhold under transport og opbevaring Temperatur under transport -29 C til +50 C Temperatur ved opbevaring +5 C til +50 C Relativ fugtighed under transport og opbevaring 10 % til 85 % ikke-kondenserende 1) iht. IEC-61010, UL 3101, EN Elektromagnetisk miljø Sikringer Timelag-sikringer 5 x 20 mm Mål og vægt Dimensioner Højde Bredde Dybde Vægt Grundlæggende elektromagnetisk miljø 2 x T10 A, 250 V 385 mm 560 mm 600 mm 25 kg 14 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

17 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data (fortsat) Påfyldningsmængder Paraffinbeholder Programmerbare parametre Temperatur Klokkeslæt Maks. 4 l - Paraffinbeholder/dispenser - Indstøbningsformkar/kassettekar, - Arbejdsflade/pincetholder -Arbejdsdag, aktuel ugedag -Arbejdstider (start, slut), aktuelt klokkeslæt HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 15

18 4. Installation af instrumentet 4.1 Krav til installationsstedet Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, plan bordplade samt et stort set svingningsfrit gulv. Instrumentet må ikke placeres i nærheden af et klimaanlægs luftudblæsning og bør beskyttes mod stærkt sollys (vindue). Sørg for, at der på bagsiden af apparatet er et frirum på mindst 15 cm, for at sikre apparatets fulde funktionsevne. Instrumentet skal installeres et sted, hvor det nemt kan kobles fra netspændingen. Strømkablet skal placeres et sted, hvor der er nem adgang til det. Omgivelserne omkring arbejdsområdet skal være fri for olie og kemiske dampe. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke findes nogen antændingskilder. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare. 16 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

19 4. Installation af instrumentet 4.2 Standardleveringens omfang Ant. Benævnelse Bestillingsnr. 1 Basisenhed HistoCore Arcadia H, VAC VAC, Kina VAC Lysnetkabelsæt (afhængig af mållandet) USA Japan Brasilien Europa Kina Australien: Storbritannien Schweiz Italien Danmark Argentina Venstre/højre kar/aftagelige Låg til venstre/højre kar Paraffinskraber Pincetholder, aftagelig Filter til paraffinbeholder Reservesikringer, 250 V 10 A HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 17

20 4. Installation af instrumentet 4.2 Leveringsomfang - pakliste (fortsat) 1 Betjeningsvejledning (trykt version på tysk/engelsk samt sprog-cd ) Sammenlign omhyggeligt det leverede med pakningslisten, følgesedlen og Deres bestilling. Hvis De skulle konstatere afvigelser, bør De omgående henvende Dem til det salgsselskab for Leica Biosystems, der er ansvarlig for leveringen. 18 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

21 4. Installation af instrumentet 4.3 Udpakning og opstilling Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg forsendelsen for eventuelle skader. 1 2 Disse udpakningsanvisninger gælder kun, hvis kassen med symbolerne peger opad ved udpakningen Fjern stroppen (1) og tapen (2). 2. Åbn kolliet. Løft skillevæggen i æsken, og fjern den (3). 3. Tag kassen med tilbehør ud (4). 4. Fjern skumpuderne (5) én ad gangen. Fig Fig. 5 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 19

22 4. Installation af instrumentet 4.3 Udpakning og opstilling (fortsat) 6 5. Instrumentet (6) skal løftes af pallen af to personer, som løfter i de fire nederste hjørner af kabinettets base (fig. 6). 6. Placér instrumentet på et stabilt laboratoriebord. 7. Tag tilbehøret ud af kassen med tilbehør (7) på pallens bund. Fig Fig. 7 Emballagen skal gemmes i hele garantiperiodens løbetid. Gå frem i omvendt rækkefølge i forbindelse med returnering. 20 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

23 4. Installation af instrumentet 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde Det følgende skal gøres for at gøre apparatet klar til brug: Montér tilbehørsdelene. Montér forstørrelsesglasset (ekstraudstyr), se kapitel 8.1. Tilslut fodkontakten (ekstraudstyr), se kapitel 8.2. Foretag tilslutning til strømforsyningen. Montér forfilterkoppen (ekstraudstyr), se kapitel 8.3. Montering af tilbehør 1. Montér det venstre kar (2) og det højre kar (3). Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (9) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. 2. luk det venstre/højre kar med de tilhørende låg (4), (5). 3. Skyd paraffinopsamlingskarret (6) ind i en af føringerne under arbejdsfladen. 4. Montér pincetholderen (1). 5. Montér paraffinfilteret (7) i afløbsåbningen til paraffin (8) på paraffinbeholderen, så den sorte O-ring tætner åbningen. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 21

24 4. Installation af instrumentet 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde (fortsat) Montering af tilbehørsdelene Fig Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

25 4. Installation af instrumentet 4.5 Elektrisk tilslutning Instrumentet SKAL sluttes til en stikkontakt med jord og den korrekte AC-spænding. 1 Tilslutning af lysnetkablet Sæt lysnetkablets stik (1) i tilslutningsbøsningen (2) bag på instrumentet. Sæt strømkablet i stikkontakten. 2 Fig Flytning af instrumentet Instrumentet må ikke flyttes, mens det er i drift. Før instrumentet flyttes, skal det kontrolleres, at der ikke er paraffin i paraffinbeholderen eller de to kar, at instrumentet er kølet af, og at lysnetkablet er taget ud af stikkontakten. Hvis man løfter apparatet i dispenseren (2) eller i paraffinbeholderen (3), kan det medføre alvorlige skader Hold instrumentet i den forreste og bagerste del af kabinettets nederste base under flytningen. Fig. 10 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 23

26 5. Betjening 5.1 Apparatets dele/funktioner Paraffinbeholder (1) Paraffinbeholderen kan højst rumme 4 liter. Paraffintemperaturen kan indstilles inden for området 50 C og 75 C i trin på 1 C. Paraffinforrådsbeholderen skal altid være tildækket, for at den indstillede temperatur kan holdes. En overhedningssikring beskytter mod overophedning af paraffinen, hvis temperatureguleringen svigter. Det indbyggede filter forhindrer, at forureninger i paraffinen kommer ned i slangesystemet. Luk låget til paraffinbeholderen omhyggeligt. Der er risiko for klemningsskader! I HistoCore Arcadia H må der ikke anvendes genbrugsparaffin på grund af forureningsrisikoen. Paraffin i dårlig kvalitet kan medføre blokering. Anvend altid den korrekte paraffin i god kvalitet. Genopfyldning med en anden type paraffin kan medføre revner i paraffinblokkene. Det anbefales at anvende samme type paraffin. Paraffin skal påfyldes med forsigtighed. Der er risiko for forbrændingsskader! Fig. 11 Gennemstrømningen kan ikke standses fuldstændig med doseringsknappen (11). Den må ikke drejes i kold tilstand! Dispenseren må ikke anvendes, når instrumentet er slukket. Dette kan medføre mekaniske skader på dispenseren. Dispenser (2) Dispenseren opvarmes separat. Temperaturindstillingen er koblet med paraffinbeholderens. Paraffinmængden, der kommer ud af påfyldningsrøret (14), kan indstilles trinløst med doseringsknappen (11). Dispenserbøjlen (12) anvendes til manuel indstøbning. Den er forsynet med en trykklemme (13). Trykklemmen kan vendes, så der bliver mere plads til mega-kassetter under påfyldingsslangen (14). Tryk indstøbningsformen (eller en finger) mod trykklemmen for at aktivere dispenserbøjlen. Et let tryk bagud åbner udstrømningsventilen. Når man slipper dispenserbøjlen igen, går dispenserbøjlen vha. en fjeder tilbage til udgangspositionen, og udstrømningsventilen lukkes igen. 24 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

27 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Fig. 12 Arbejdsflade (3) 5. Betjening Arbejdsfladen omfatter indstøbningsområdet (3), pincetholderen (5) og kølespottet (4). Temperaturen på indstøbningsområdet (3) og pincetholderen (5) kan justeres i området 50 C til 75 C i trin på 1 C. På grund af opsamlingsrenden og adskillige paraffinafløbshuller (15) inden for arbejdsområdet løber overskydende paraffin hurtigt væk. Kølespot (4) Kølespottet er en integreret del af arbejdsfladen. Når prøverne skal orienteres, fylder man først indstøbningsformen med prøven i ca. en tredjedel op med paraffin. På kølespottet begynder paraffinen snart at stivne. Når paraffinen er tyktflydende, kan prøven orienteres som ønsket. Derefter kan formen fyldes hurtigt med paraffin. Pincetholder (5) Den udtagelige pincetholder under dispenseren har plads til op til 6 pincetter. Mens prøverne orienteres, må paraffinen ikke blive for fast, da der ellers kan optræde fasespring, der senere kan gøre det svært at skære blokkene. Det anbefales at rengøre pincetten før brug. Pincetholderen opvarmes til mellem 50 C og 75 C under brugen. Der er risiko for forbrændingsskader! HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 25

28 5. Betjening 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Paraffinopsamlingskar (8) Under arbejdspladen er der anbragt to indirekte opvarmede paraffinopsamlingskar, som opsamler den overskydende paraffin fra arbejdsfladen. Paraffinopsamlingskarret skal tømmes dagligt, eller når det er fyldt. For at undgå forureninger bør man ikke anvende denne paraffin igen. Hvis apparatet bruges uden paraffinopsamlingskar, er der risiko for forbrændinger Kar til indstøbningsformer eller kassetter (16) Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (6,7) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. Temperaturen indstilles mellem 50 C og 75 C. I hvert kar i apparatet kan der indsættes et udtageligt kar (16) til kassetter eller indstøbningsforme. Et låg på hver af beholderne (17) beskytter beholderne (16) mod varmetab og urenheder. Låget kan vippes op for at sikre nem adgang. Fig. 13 Kassetten, indstøbningsformkarret og paraffinbeholderen må kun anvendes med de medfølgende låg. Bær handsker, når lågene åbnes. Det anbefales at rengøre kassettens kar, før der tilføjes en ny prøve. Hvis man arbejder med halvåbne låg (17), skal temperaturen justeres for at sikre, at paraffinen forbliver i smeltet form. Brug de udtagelige far i kassette-/formkarret i et normalt arbejdsflow. Anvend de kurve, der passer til karrene. Anvend korrekte forme. Kontrollér, at alle kassetter er helt dækket under anvendelsen. Der må ikke fyldes for meget paraffin i kassette-/formkarret. Der er risiko for forbrændingsskader! 26 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

29 5. Betjening 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Hovedafbryder (9) Tryk på hovedafbryderen (ON/OFF) for at tilkoble/afbryde netstrømmen. "I" = ON "O" = OFF Der lyser en lampe i kontakten for at angive, at instrumentet er koblet på netstrømmen. Efter at instrumentet er taget i brug, bør standby-kontakten kun anvendes, når instrumentet skal være slukket i længere tid. Fig. 14 For at der kan udføres programmerede opgaver, skal hovedafbyderen være slået til (9) og apparatet være i standby-modus. Se herom i kapitel 5.4 Arbejdspladslampe (10) LED-arbejdsbelysning sørger for en homogen diffus belysning af indstøbningsfladen og kølespottet. Derved ser man optimalt, når paraffinen skal hældes ud, og når prøverne skal placeres. Belysningen kan styres ved at trykke på lyskontakten (15 in fig. 14, 18) på kontrolpanelet Skraber (11) Brug skraberhovedet (1) til at fjerne eventuelle rester af paraffin fra instrumentet. Brug skraberfingeren (2) til at fjerne eventuelle rester af paraffin i rillerne på arbejdsfladen. Fig. 15 Kør skraberfingeren (2) langs rillerne på arbejdsfladen som vist i fig. 15. Hvis denne anvisning ikke følges, kan skraberfingeren (2) knække. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 27

30 5. Betjening 5.2 Start af apparatet 20 9 Fig. 16 Følg anvisningerne nedenfor, når instrumentet skal tændes første gang. Fyld paraffin på paraffinbeholderen. Stil hovedafbryderen (til højre ved siden af kontrolpanelet) på positionen "I" (9 på fig. 16, 17). Instrumentet udfører en selvtest. Alle ikoner på touchskærmen lyser kortvarigt og slukkes så. Derefter vises fire knapper: op, ned, højre og venstre i rækkefølge på skærmen i nogle sekunder. Når de fire knapper slukkes, vises knappen Start/Standby (20 på fig. 16, 18) og belysningsknappen på skærmen. Instrumentet går i standby-tilstand. Tryk på knappen Start/Standby i mindst 1 sekund. Instrumentet går i arbejdsmodus. Instrumentets normale tilstande er Standby og Drift. Skift mellem de to tilstande ved at trykke på knappen Start/Standby. Hovedafbryderen må kun anvendes, hvis instrumentet skal slukkes i længere tid, eller der skal anvendes nye indstillinger for start- og sluk-tid. Indstil opvarmningsområdets temperatur, arbejdsdag, lokal tid, starttid og sluk-tid. Se kapitel 5.3 for oplysninger om indstilling af disse værdier. Varmeelementerne bliver aktive. Indikatoren for smeltning (13 i fig. 18) blinker en gang i sekundet under opvarmningsfasen. Temperaturindstillingerne kan ændres under opvarmningsfasen. HistoCore Arcadia H testes grundigt under laboratoriebetingelser, før det forlader fabrikken.kontrollér, paraffinbeholderen og dispenseren før brug eller efter service. Der vil være en lille mængde ren paraffin i paraffinbeholderen eller tabt fra dispenseren. Denne paraffin kan fortsat anvendes uden betænkeligheder. Under drift anbefales det ikke at fylde paraffin i fast form på instrumentet, mens paraffinen i paraffinbeholderen er smeltet. Der er risiko for forbrændingsskader! Der er risiko for blokering i paraffinbeholderens tilslutning til påfyldningsslangen. Der må højst fyldes 4 liter paraffin på beholderen. 28 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

31 5.3 Betjeningspanelets funktioner Oversigt over betjeningspanelet 5. Betjening Betjeningspanelet ved siden af hovedafbryderen (9 in fig. 17) er en bagbelyst touchskærm. Den består af ikoner og berøringsfølsomme knapper. 9 Ikoner Knapper til styring og programmering Fig Fig Ugedag/arbejdsdag 7. Dato/meddelelseskode 13. Smelteindikator 19. Forøg varme 2. Starttid 8. Temperatur i kar 14. Opsætning 20. Drift/standby 3. Aktuelt klokkeslæt 9. Temperatur i paraffinbeholderen 15. Belysning 21. Højre 4. Planlægning 10. Temperatur på arbejdsfladen 16. Venstre 22. Op 5. Datoformat 11. Fejl 17. Ned 6. Sluk-tid 12. Advarsel 18. Enter HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 29

32 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af temperaturen Hvis der ikke udføres en berøringshandling inden for 60 sekunder, lukkes indstillingstilstanden automatisk. Alle indstillingerne lagres, indtil de ændres, også når instrumentet er slukkes på hovedafbryderen. Temperaturerne for instrumentets forskellige opvarmningsområder kan indstilles separat fra 50 C og 75 C i trin på 1 C. Overhold paraffinproducentens angivelser (af den maksimale tilladte temperatur) ved temperaturindstillingen. 1. Temperatur i kar 1. Tryk på knappen Installation (14). Karrenes temperaturer begynder at blinke. 2. Indstil temperaturværdien ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. Tryk på knappen Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem temperatur i kar, temperatur i paraffinbeholder/dispenser, temperatur på arbejdsflade/pincetholder, temperaturenhed ( C eller F). 3. Hvis det er nødvendigt, trykkes på knapperne Op (22)/Ned (17) for at vælge grader Celsius ( C) eller grader Fahrenheit ( F). 4. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. 2. Temperatur i paraffinbeholder/dispenser 3. Temperatur på arbejdsflader/pincetholder Fig. 19 Når en temperatur på 75 C er nået, vender temperaturen tilbage til 50 C. Den indstillede temperaturværdi for en område lagres, indtil den bliver ændret. 30 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

33 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af arbejdsdage Apparatets tidsstyring er kombineret med de enkelte ugedage. Derfor skal de arbejdsdage defineres, hvor tidsstyringen skal være aktiv. Kun på ugedage, der er definerede som arbejdsdage, er apparatet opvarmet og klar til brug. 4. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. Indstilling af dato og klokkeslæt For at tidsstyringen fungerer på de programmerede tidspunkter, skal man indstille den dato og det klokkeslæt, der vises på kontrolpanelet, til det aktuelle lokale klokkeslæt. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) de nødvendige antal gange, til datoformatet blinker. 3. Tryk på knapperne Op (22)/Ned (17) for at vælge datoformat. Datoformater: Fig. 20 ÅÅÅÅ.MM.DD. I dette datoformat er urformatet 24 timer. MM.DD.ÅÅÅÅ. I dette datoformat er urformatet 12 timer. DD.MM.ÅÅÅÅ. I dette datoformat er urformatet 24 timer. 4. Tryk på knappen Højre (21). 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, indtil ikonet Mon (mandag) blinker. 3. Tryk på knapperne Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem ugedage, og indstil arbejdsdage ved at trykke på knapperne op (22)/Ned (17). Den valgte arbejdsdag er markeret med en firkant. Den aktuelle dag er markeret med en omvendt trekant. 5. Indstil dato og klokkeslæt ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem værdierne år, måned, dag, time, minut, am og pm (kun 12-timersformat). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. 6. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 31

34 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af starttid Fig. 21 Starttiden er det tidspunkt, hvor instrumentet automatisk går i arbejdsmodus. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, til ikonet for starttid (2 i fig. 21) vises, og timeværdien. 3. Indstil time ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. 4. Tryk på knappen Højre (21). Minutværdien blinker. 5. Indstil minut ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Hvis 12-timersformat er valgt, skal du trykke på knappen Højre (21) og bruge knapperne Op (22)/Ned (17) til at indstille am og pm. 6. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. Indstilling af sluk-tid Sluk-tiden er det tidspunkt, hvor instrumentet automatisk skifter fra arbejdsmodus til standby. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, til ikonet for sluk-tid (6 in fig. 21) vises, og timeværdien blinker. 3. Følg trin 3, 4, 5 og 6 i Indstilling af starttid for at indstille sluk-tiden. Når starttiden og sluk-tiden er indstillet, slukkes og tændes instrumentet ved hjælp af den fysiske knap (9 i fig. 16), og planlægningsikonet vises på betjeningspanelet (4 i fig. 21). For oplysninger om deaktivering af planlægningsfunktionen, se kapitel 5.4. Planlægningsfunktionen fungerer kun, når instrumentet er tændt. Starttiden og sluk-tiden er stadigvæk aktive i standby. 32 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

35 5.4 Arbejdsmodusser Standby-Modus 5. Betjening Hvis planlægningsfunktionen er aktiveret, går instrumentet automatisk i arbejdsmodus og standby på det programmerede starttidspunkt og sluk-tidspunkt. I standby: Alle varmeelementer (paraffinbeholder/dispenser, arbejdsflade/pincetholder og kar) er slukket. Køling med kølespot er slået fra. Dispenserstyringen er deaktiveret. Kun knappen Drift/standby, knappen til forøgelse af varme, belysningsknappen og ikonet til planlægningsfunktionen (hvis denne blev aktiveret dagen i forvejen) vises på betjeningspanelet. 20 Aktivering af arbejdsmodus Tryk på knappen Drift/standby (20) i mindst 1 sekund. Instrumentet skifter fra standby-modus til arbejdsmodus. Det aktuelle klokkeslæt og ikonerne for de aktuelt valgte værdier vises på betjeningspanelet. 24-timers-modus arbejde i skiftehold Hvis starttiden og sluk-tiden er indstillet til samme værdi, kører instrumentet kontinuerligt, også på dage der ikke er defineret som arbejdsdage. Eksempel: Starttid = 00:00 og sluk-tid = 00:00. For indstilling af planlægningsfunktionen, se kapitel 5.3 OBS! Planlægningsfunktionen er også sat ud af kraft, hvis sluk-tiden ligger før starttiden. Planlægningsfunktionens ikon vises ikke. F.eks. starttid: kl og sluk-tid: 06:00. I 24-timersmodus aktiveres modussen til forøgelse af varme (se kapitel 5.5) for at fremskynde smelteprocessen efter påfyldning af fast paraffin. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 33

36 5. Betjening 5.5 Apparatets opvarmning Forvarmningsmodus Når planlægningsfunktionen er aktiveret, og den tilgængelige forvarmningstid er mindst 5 timer, går instrumentet i forvarmningsmodus 5 timer før starttidspunktet. Alle varmeelementer (paraffinbeholder/dispenser, arbejdsflade/pincetholder og kar): Opvarmningen starter 5 timer før starttiden. Kølespot og blæser: Starter 25 minutter før starttiden. I forvarmningsfasen vises kun knappen Drift/standby ikonet for planlægningsfunktionen, belysningsknappen og det blinkende ikon for smeltning på betjeningspanelet. Modus for øget opvarmning Smeltning af paraffin kræver megen varme. Dette tilgodeses kun i standby-modus vha. en tilsvarende opstarttid. I arbejdsmodus tilføres der derimod netop så meget varme, som er nødvendigt for at holde paraffinen på den temperatur, der er valgt. Hvis det er nødvendigt (f.eks. ved påfyldning af paraffin i kontinuerlig drift), kan smeltningen fremskyndes, ved at der tilføres en større varmemængde (modus til forøgelse af varme). Derefter opvarmes paraffinbeholderen til en højere temperatur (modus til forøgelse af varme). Tryk på knappen for forøgelse af varme for at aktivere modussen til forøgelse af varme. Knappen til forøgelse af varme vises, og indikatoren for smeltning blinker hurtigere, mens modussen for forøgelse af varme er aktiveret. Modussen til forøgelse af varme kan slås fra når som helst ved at trykke på den samme knap. OBS! Instrumentet må ikke anvendes under modussen til forøgelse af varme. Dette kan forårsage skader på prøven. Instrumentet må ikke anvendes, hvis advarselssymbolet (12 i fig. 18) blinker. Vent, til advarselssymbolet slukkes. 34 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

37 6. Vedligeholdelse og rengøring 6.1 Rengøring af apparatet Arbejdsflader Til rengøring kan man anvende alle gængse laboratorierengøringsmidler, som er egnede til at fjerne paraffin med (f. eks. Polyguard eller xylol-erstatninger). Det skal undgås, at organiske opløsningsmidler påvirker kabinettets overflader i længere tid. Brug et tørt og fnugfrit papirhåndklæde til at tørre kondensvand af kølespottet, når det er nødvendigt. Betjeningspanel Betjeningspanelet rengøres ugentligt med en tør, fnugfri klud. Fjern forsigtigt eventuelt størknet paraffin på betjeningspanelet. Paraffinbeholder Sørg for, at der ikke kommer forureninger i paraffinbeholderen. Tøm paraffinen ud via dispenseren. Efter tømningen skal der være en vis restmængde paraffin tilbage i beholderen for at det undgåes, at der kommer smudspartikler i dispenseren. Fjern denne paraffin med cellstof eller fiberpapir. Paraffinfilteret må først fjernes, når paraffinresterne er fjernet. Rengør det indre af beholderen med cellstof. Pincetholder Anvend ikke xylol til rengøring. Xyloldampe er tungere end luft og kan også antændes på nogen afstand af varmekilden. Der er brandfare! Der må ikke anvendes ikke-anbefalede rengøringsprodukter. Rester af rengøringsmiddel kan forurene prøven. For at undgå ridser i apparatets overflade må man kun bruge den medfølgende paraffinskraber til rengøring og aldrig metalredskaber! Den smeltede paraffin og paraffinbeholderen er meget varme. Der er risiko for forbrændingsskader! Pincetholderen er ofte en forureningskilde og er særligt stærkt udsat for tilsmudsning. Brug en fnugfri klud dyppet i rengøringsmiddel til at rengøre pincetholderen og hulrummet en gang om ugen. Pincetholderen opvarmes til mellem 50 C og 75 C under brugen. Der er risiko for forbrændingsskader! HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 35

38 6. Vedligeholdelse og rengøring 6.1. Rengøring af instrumentet (fortsat) Belysning Dårlig belysning kan påvirke det daglige arbejde, f.eks. forkert placering af prøven. Brug en fnugfri klud dyppet i rengøringsmiddel til at rengøre LED-beskyttelsescoveret en gang om måneden. Paraffinopsamlingskar Før paraffinopsamlingkarrene kan tømmes, skal overskydende paraffin på arbejdspladen fjernes med cellstof, så det forhindres, at der føres paraffin ind i apparatet. Pas på ved paraffiner med lavt smeltepunkt der er risiko for forbrændinger, når paraffinopsamlingskarrene trækkes ud, fordi paraffinen kan være flydende. Tag kun paraffinopsamlingskarrene ud, og tøm dem kun i varm tilstand. Paraffinen, der er opsamlet i paraffinopsamlingskarrene, må ikke bruges igen. Der er risiko for overførsel af prøver. Tøm begge paraffinopsamlingskar regelmæssigt for at forhindre, at paraffinen løber over og ind i apparatet. Dette skal gøres efter hver arbejdsgang, dog mindst en gang om dagen. Hvis paraffinopsamlingskarrene ikke tømmes korrekt, løber overskydende paraffin ind i apparatet hhv. ud på arbejdsbordet. Der er risiko for forbrændinger, og desuden kan det medføre skader på apparatet 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger Kun serviceteknikere fra Leica Biosystems må åbne instrumentet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Følgende skal overholdes for at sikre, at instrumentet fungerer pålideligt. Rengør instrumentet omhyggeligt hver dag. Fjern støv fra ventilationsspalteåbningerne på bagsiden af instrumentet regelmæssigt med en pensel eller med støvsuger. Indgå en servicekontakt efter garantiperiodens udløb. Nærmere oplysninger fås hos Deres lokale kundeserviceorganisation. 36 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

39 7.1 Fejlmeddelelse 7. Problemløsninger Når der opstår en fejl i instrumentet, vises en blinkende fejlmeddelelse i området "Dato/meddelelseskode" (7 i fig. 18). Tryk på knappen Enter (18 i fig. 18) for at få fejlmeddelelsen til at holde op med at blinke. Fejlmeddelelsen slukkes først, når instrumentet genstartes. Følg vejledningen i kolonnen Handling. Der findes yderligere instruktioner i kapitel 9. I tabellen nedenfor er angivet de fejlmeddelelser, der kan vises på kontrolpanelet. Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 1 2_11 Dispenserens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af dispenseren 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Kontakt kundeservice. 2 2_12 Temperaturen i dispenseren falder til under den nedre måltemperaturgrænse. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3 2_15 Dispenserens temperatur stiger for hurtigt. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 4 2_21 Paraffinbeholderens 1. Stop opvarmningen af temperatur er over den øvre beholderen temperaturgrænse. 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 5 2_22 Temperaturen i Fejlmeddelelse og paraffinbeholderen blinkende fejlikon falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 6 2_23 Paraffinbeholderen kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 1. Stop opvarmningen af beholderen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Sluk instrumentet, og kontakt kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 37

40 7. Problemløsninger 7.1. Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 7 2_25 Temperaturen i paraffinbeholderen stiger for hurtigt. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 8 2_31 Det venstre kars temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 9 2_32 Temperaturen i det venstre kar falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 10 2_33 De venstre kar kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 11 2_35 Det venstre kars temperatur stiger for hurtigt. 1. Stop opvarmningen af det venstre kar 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Kontakt kundeservice. Tag prøven ud af instrumentet, og kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. 38 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

41 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 12 2_41 Det højre kars temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af det højre kar 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Tag prøven ud af instrumentet, og kontakt kundeservice. 13 2_42 Temperaturen i det højre kar falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 14 2_43 De højre kar kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 15 2_45 Det højre kars temperatur stiger for hurtigt. 16 2_51 Arbejdsfladens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Stop opvarmningen af arbejdsfladen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 2. Kontakt kundeservice. 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. Sluk instrumentet, og kontakt kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 39

42 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 17 2_52 Arbejdsfladens temperatur falder til under den nedre måltemperaturgrænse. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 18 2_55 Arbejdsfladens temperatur stiger for hurtigt. 19 2_71 Kølespottets temperatur er under den nedre temperaturgrænse. 20 2_72 Kølespottets temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 21 2_73 Kølespottets temperatur er højere end den øvre temperaturgrænse, efter at systemet har været tændt i 1 time. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 2. Kontakt kundeservice. 1. Stop indstøbningsarbejdsflowet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 40 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

43 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 22 2_61 Pincetholderens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af pincetholderen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Tag pincetten ud af pincetholderen, og kontakt kundeservice. 23 2_62 Pincetholderens temperatur falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 24 / Advarsel om beholdertemperatur Beholderens temperatur af over 80 C. 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Advarselsikon blinker med 1 Hz Kontakt kundeservice. Undgå at bruge instrumentet, og vent, til ikonet forsvinder. Hvis ikonet fortsat blinker, skal du slukke for instrumentet og kontakte kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 41

44 7. Problemløsninger 7.2 Mulige fejl Du kan bruge dette afsnit til at diagnosticere problemer, der kan opstå under arbejdet med instrumentet. Hvis det ikke er muligt at løse problemet ved hjælp af instruktioner, skal du kontakte din Leica kundeserviceorganisation. For yderligere instruktioner se kapitel 9. I det følgende skema findes de hyppigste problemer sammen med årsager og råd om afhjælpning af fejl. Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen 1. Betjeningspanel Knappen på betjeningspanelet reagerer ikke. - Kablet/stikket er løst. - Der sidder paraffin på touchpanelet. - Kontakt kundeservice. - Fjern paraffinen fra touchpanelet. Indikatoren for smeltning blinker stadigvæk, når den angivne smeltetid er gået. 2. Paraffinbeholder Paraffinen smelter ikke helt. Paraffinbeholderen er overophedet. - Betjeningspanelet er defekt. - Softwarefejl. - Starttiden er ikke korrekt. - Der opstod en fejl i betjeningspanelet. - Kontakt kundeservice. - Genstart instrumentet. - Kontakt kundeservice. - Kontrollér planlægningsfunktionens opsætning. - Kontakt kundeservice. - Varmebegrænseren er defekt. 3. Belysningen virker ikke. - Det trykte kredsløb er defekt. - LED-kablet er defekt. - LED-indikatoren er defekt. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. 42 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica EG1150 H. Paraffinindstøbningsapparat

Leica EG1150 H. Paraffinindstøbningsapparat Leica EG1150 H Paraffinindstøbningsapparat Betjeningsvejledning Leica EG1150 H V2.2 - Rev B, Dansk - 12/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

HistoCore Arcadia C. Køleplade. Brugsanvisning

HistoCore Arcadia C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning HistoCore Arcadia C Køleplade HistoCore Arcadia C V 1.6, dansk 01/2017 Bestillingsnr.: 14 0393 80103 Rev. H Skal altid opbevares i nærheden af instrumentet. Læs brugsanvisningen grundigt,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning

Leica EG1150 C. Køleplade. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG1150 C Køleplade Leica EG1150 C V 2.6, dansk 03/2015 Best.-nr.: 14 0388 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages

Læs mere

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning

Leica HI1210 Vandbad. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica HI1210 Vandbad Leica HI1210 V 3.3, dansk 07/2016 Best.-nr.: 14 0415 80103 RevG Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug.

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere