HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HistoCore Arcadia H. Paraffinindstøbnings-apparat. Brugsanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat HistoCore Arcadia H V 1.3, dansk 07/2015 Bestillingsnr.: Rev. D Skal altid opbevares i nærheden af instrumentet. Læs brugsanvisningen grundigt, før instrumentet tages i brug.

2

3 - BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har fulgt angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende brugsanvisning anses ikke for at være garanterede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica Biosystems forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (eller dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, webcam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af instrumentet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Montering er udført på kontrakt af Leica Microsystems Ltd. Shanghai HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 1

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige oplysninger Navngivningskonventioner Symboler i teksten og deres betydning Apparattype Formålsmæssig anvendelse Brugergruppe Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Advarsler Integrerede sikkerhedsanordninger Apparatets komponenter og specifikationer Oversigt - instrumentets dele Instrumentets hovedfunktioner Tekniske data Installation af instrumentet Krav til installationsstedet Standardleveringens omfang Udpakning og opstilling Nødvendigt monteringsarbejde Elektrisk tilslutning Flytning af instrumentet Betjening Apparatets dele/funktioner Start af apparatet Betjeningspanelets funktioner Arbejdsmodusser Apparatets opvarmning Vedligeholdelse og rengøring Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Problemløsninger Fejlmeddelelse Mulige fejl Udskiftning af en sikring Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

5 Indholdsfortegnelse 8. Ekstraudstyr Lup Fodkontakt Forfilterkop Bestillingsoplysninger Ansvar for mangler og service Dekontamineringserklæring (master) HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 3

6 1. Vigtige oplysninger 1.1 Navngivningskonventioner Instrumentets fuldstændige navn er HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat. Instrumentet benævnes HistoCore Arcadia H for at gøre brugsanvisningen let læselig. 1.2 Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. (5) (Figur 5) Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Tal i parentes henviser forklarende til positionsnumre i figurer hhv. til selve figurerne. Funktionstaster, som man skal trykke på i skærmbilledet, er gengivet med fed skrift og med store bogstaver i teksten. Dette advarselssymbol markerer på apparatet flader, der er varme under brugen. Undgå direkte berøring, der er risiko for forbrænding. Opløsningsmidler og reagenser, som er brandfarlige, er markeret med dette symbol. Forsigtig! Se brugsanvisningen for oplysninger om forholdsregler. Forsigtig! Se brugsanvisningen for oplysninger om forholdsregler. Tænd. Sluk. 4 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

7 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Følg brugsanvisningen. Producent Fremstillingsdato Symbol for vekselstrøm PE-klemme Bestillingsnr. Serienummer Miljøbeskyttelsessymbol for det kinesiske RoHS-direktiv. Tallet i symbolet viser produktets "miljøsikre brugsvarighed". Symbolet bruges, hvis et stof, der er begrænset i Kina, anvendes over den tilladte maksimumgrænse. Symbol til mærkning af elektronisk og elektrisk udstyr iht. 7 ElektroG. ElektroG er den tyske lov om produktion, returnering og miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektronisk og elektrisk udstyr. Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiverne. Dette produkt opfylder kravene i CAN/CSA-C22.2 No Kolliets indhold er skrøbeligt og skal derfor håndteres forsigtigt. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 5

8 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Kolliet skal holdes i tørre omgivelser. Viser kolliets korrekte opretstående position. Det tillader stabling i højst 2 lag. Viser temperaturområdet ved transport, inden for hvilket kolliet skal opbevares og håndteres. min. -29 C maks. +50 C Viser det tilladte temperaturområde for opbevaring af kolliet. min. +5 C maks. +50 C Viser det tilladte luftfugtighedsområde for opbevaring og transport af kolliet. min. 10 % r.f. maks. 85 % r.f. 6 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

9 1. Vigtige oplysninger 1.2 Symboler i teksten og deres betydning (fortsat) Tip-n-Tell overvåger, om forsendelsen er transporteret og opbevaret opretstående iht. dine krav. Fra og med en hældning på 60 strømmer blåt kvartssand ind i det pilformede indikationsfelt, hvor det bliver siddende. En ukorrekt behandling af forsendelsen bliver straks synlig og kan dokumenteres uden for enhver tvivl. I "shockwatch" viser et præcisionsglasrør slag eller stød, der ligger over et fastsat niveau, ved hjælp af rød farve. Ved overskridelse af en defineret acceleration (g-værdi) brister væskens overfladespænding inde i røret. Derved farves indikatorrøret. Angiver, at produktet kan genbruges på steder med de korrekte faciliteter. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 7

10 1. Vigtige oplysninger 1.3 Apparattype Alle angivelser i denne brugsanvisning gælder kun for den instrumenttype, som er angivet på forsiden. Der sidder en navneplade bag på instrumentet og et mærke med serienummer på siden af instrumentet. Fig. 1 er kun et eksempel og viser et typeskilt med de nødvendige oplysninger, der gælder for dette apparat. De nøjagtige data for de forskellige versioner er angivet i kapitel 3.3, "Tekniske data". 1.4 Formålsmæssig anvendelse HistoCore Arcadia H er et moderne paraffinindstøbningsapparat med mikroprocessorstyring. HistoCore Arcadia H er udviklet til indstøbning af histologiske vævsprøver i smeltet paraffin til brug i patologilaboratorier Den må kun anvendes til følgende opgaver: At gøre fast paraffin flydende til indstøbning af prøver og holde dens temperatur. At fylde indstøbningsforme, hvori prøverne placeres, med paraffin. At opvarme kassetter med prøvemateriale og indstøbningsforme samt de pincetter, der er nødvendige til indstøbningen, og holde disse varme. Det er ikke tilladt at anvende apparatettil noget andet formål! Fig Brugergruppe HistoCore Arcadia H må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle apparatets tekniske detaljer. 8 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

11 2. Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsanvisninger Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om De allerede er fortrolig med håndteringen og anvendelsen af udstyr fra Leica Biosystems. Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af instrumentet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før instrumentet tændes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Dette instrument er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre- og laboratorieinstrumenter. For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde anvisninger og advarsler, der findes i denne brugsanvisning. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Sikkerhedsanordningerne på apparatet og på tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Instrumentet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica Biosystems. Anvend kun det medfølgende strømkabel. Strømkablet skal udskiftes, hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten i dit land. Kontakt Leica Biosystems Service. Den maksimale belastning på paraffinbeholderens låg er 1 kg. Belastningen på 1 kg må ikke overskrides, da dette kan medføre skader på låget. Restrisici Apparatet er konstrueret på grundlag af den aktuelt kendte teknik og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Ved ukorrekt anvendelse og behandling kan der opstå farer for brugerens eller tredjemænds liv og helbred og/eller forringelser på apparatet eller på andre materielle værdier. Apparatet må kun anvendes formålsmæssigt og kun i en sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand. Fejl, der kan forringe sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Aktuelle oplysninger om gældende direktiver findes i CE-erklæringen til apparatet samt på internettet på adressen: HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 9

12 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret instrumentet med, udgør kun grundlaget for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for sikkerheden under arbejdet påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem instrumentet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller reparere instrumentet. For at sikre, at instrumentet virker korrekt, skal følgende anvisninger og advarsler iagttages. Advarsler sikkerhedsanvisninger på selve apparatet Sikkerhedsanvisninger, som er markerede med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og eller skader på apparatet/tilbehøret. Bestemte flader på apparatet bliver varme ved formålsmæssig brug. De er forsynet med dette advarselstegn. Berøring af disse overflader uden brug af egnet sikkerhedsudstyr kan medføre forbrændinger. Advarsler transport og installation Efter udpakningen må man kun transportere apparatet opret. Stil instrumentet på et laboratoriebord, og kontrollér, at det står i vater. Undgå direkte sollys på apparatet (vinduer)! Instrumentet må kun tilsluttes en jordet lysnetstikdåse. Hvis der skal anvendes forlængerledning, skal det sikres, at ledningen er forsynet med beskyttende jordleder. Tilslut instrumentet til den korrekte lysnetspænding på 100~120 V eller 220~240 V afhængig af instrumenttypen. Installationsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke forefindes antændelseskilder. Apparatet må ikke anvendes i lokaler med fare for eksplosion. Hvis der er ekstreme temperaturforskelle mellem opbevarings- og installationsstedet og samtidig en høj luftfugtighed, kan der dannes kondensvand. Hvis dette sker, skal man vente med at slå apparatet til, til der er gået to timer. 10 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

13 2. Sikkerhed 2.2 Advarsler (fortsat) Advarsler arbejdet med apparatet Paraffin er et brændbart materiale og skal derfor behandles med passende forsigtighed. Eventuelle paraffinrester på arbejdsfladerne må ikke kradses af med skarpe genstande, da dette vil kunne ødelægge overfladebelægningen. Brug den medfølgende paraffinskraber til dette. I arbejdsmodus er paraffinbeholderen, beholderen til indstøbningsformene, kassettekarret, arbejdspladen og pincetholderen opvarmet. Der er risiko for forbrændingsskader! Instrumentet må ikke flyttes, mens det er i drift. Brændbare og brandfarlige substanser må ikke opbevares i umiddelbar nærhed af apparatet. Der er fare for brand, hvis der arbejdes med åben ild (f. eks. bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold derfor en minimumssikkerhedsafstand på 2 meter! Lad instrumentet stå i 30 minutter efter slukning, før det berøres. Manglende overholdelse af producentens anvisninger kan medføre skade på den beskyttelse, instrumentet yder. Advarsler vedligeholdelse og rengøring Sluk altid apparatet, og træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages vedligeholdelse af apparatet. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne ved omgangen med rengøringsmidler. Ved udskiftning af defekte sikringer skal apparatets forbindelse til elnettet afbrydes. Sikringerne i sikringsholderen på bagpanelet kan udskiftes af brugeren. Der må ikke komme væske ind i apparatet under arbejdet eller under rengøringen. 2.3 Integrerede sikkerhedsanordninger Apparatet er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Sikringer i varmeelementer Alle AC-varmeelementer i apparatet forsynet med overophedningssikringer, der udløses ved overophedning af et AC-varmeelement og slår elementet fra. Sikringerne nulstilles automatisk, når instrumentet kobles fra vekselstrømmen og varmeelementets temperatur falder til under 50 C. Bemærk, at brugeren kun kan koble instrumentet fra strømkilden ved at trække stikket ud. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 11

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Oversigt - instrumentets dele Instrumentet set forfra Fig Hovedafbryder 6. Låg til det venstre kar 11. Højre kar 2. Betjeningspanel 7. Arbejdsflade 12. Oplysning af arbejdsområde 3. Dispenser 8. Koldt område 13. Paraffinbeholder 4. Pincetholder 9. Opsamlingskar til paraffin 5. Venstre kar 10. Låg til den højre kar 12 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

15 3.1 Oversigt - Instrumentets dele (fortsat) Apparatets bagside 3. Apparatets komponenter og specifikationer 1 2 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 3 1. Stik til fodkontakt 3. Stik til strømforsyning 5. Fod 2. Bagpanel 4. AC-sikringer 3.2 Instrumentets hovedfunktioner 4 5 Fig. 3 Paraffinbeholder,d er rummer 4 liter. 5,7" LCD-display og indbyggede kapacitive berøringstaster. Paraffinflowet kan aktiveres ved hjælp af en svingbar der kan indstilles i højden kan aktiveres enten manuelt ved tryk eller via en fodkontakt (ekstraudstyr). Regulerbar flowrate. Aftagelige opsamlingskar til paraffin. Stor, opvarmet arbejdsflade, der er let at rengøre, med integreret kølespot, også til ekstra store kassetter ("super-kassetter") med paraffinafløbssystem. Kar til kassetter og/eller indstøbningsforme med sammenklappeligt låg, kan tages ud og byttes om. Udtagelig, opvarmet pincetholder til 6 pincetter, tilgængelig fra begge sider. Optimal oplysning af arbejdsfladen med LED-lampe, der styres via tasten på LCD-betjeningspanelet. Temperaturområdet i kassette-/indstøbningsformkarret, arbejdsfladen og paraffinbeholderen kan indstilles mellem 50 C og 75 C. Arbejdstidens start og slutning samt arbejdsdagene kan programmeres. Angiv fejlmeddelelsen for overvågning af driftsbetingelserne. Angiv funktionen for øget opvarmning for at opnå hurtigere paraffinsmeltning. 13

16 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Netspænding VAC, VAC, 50/60 Hz Nominel strøm Maks. 10 A Beskyttelsesklasse 1 I Forureningsgrad 1 2 Overspændingskategori II Arbejdstemperaturer 50 C til 75 C, justerbar i trin på 1 C IP-beskyttelsesklasse (fodkontakt) IPX80 Driftsmiljø Omgivende arbejdstemperatur +20 C til +30 C Omgivende relativ fugtighed under drift 20 % til 80 % ikke-kondenserende Omgivende arbejdshøjde Op til 2000 m Forhold under transport og opbevaring Temperatur under transport -29 C til +50 C Temperatur ved opbevaring +5 C til +50 C Relativ fugtighed under transport og opbevaring 10 % til 85 % ikke-kondenserende 1) iht. IEC-61010, UL 3101, EN Elektromagnetisk miljø Sikringer Timelag-sikringer 5 x 20 mm Mål og vægt Dimensioner Højde Bredde Dybde Vægt Grundlæggende elektromagnetisk miljø 2 x T10 A, 250 V 385 mm 560 mm 600 mm 25 kg 14 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

17 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data (fortsat) Påfyldningsmængder Paraffinbeholder Programmerbare parametre Temperatur Klokkeslæt Maks. 4 l - Paraffinbeholder/dispenser - Indstøbningsformkar/kassettekar, - Arbejdsflade/pincetholder -Arbejdsdag, aktuel ugedag -Arbejdstider (start, slut), aktuelt klokkeslæt HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 15

18 4. Installation af instrumentet 4.1 Krav til installationsstedet Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, plan bordplade samt et stort set svingningsfrit gulv. Instrumentet må ikke placeres i nærheden af et klimaanlægs luftudblæsning og bør beskyttes mod stærkt sollys (vindue). Sørg for, at der på bagsiden af apparatet er et frirum på mindst 15 cm, for at sikre apparatets fulde funktionsevne. Instrumentet skal installeres et sted, hvor det nemt kan kobles fra netspændingen. Strømkablet skal placeres et sted, hvor der er nem adgang til det. Omgivelserne omkring arbejdsområdet skal være fri for olie og kemiske dampe. Opstillingsstedet skal være godt ventileret, og der må ikke findes nogen antændingskilder. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med eksplosionsfare. 16 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

19 4. Installation af instrumentet 4.2 Standardleveringens omfang Ant. Benævnelse Bestillingsnr. 1 Basisenhed HistoCore Arcadia H, VAC VAC, Kina VAC Lysnetkabelsæt (afhængig af mållandet) USA Japan Brasilien Europa Kina Australien: Storbritannien Schweiz Italien Danmark Argentina Venstre/højre kar/aftagelige Låg til venstre/højre kar Paraffinskraber Pincetholder, aftagelig Filter til paraffinbeholder Reservesikringer, 250 V 10 A HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 17

20 4. Installation af instrumentet 4.2 Leveringsomfang - pakliste (fortsat) 1 Betjeningsvejledning (trykt version på tysk/engelsk samt sprog-cd ) Sammenlign omhyggeligt det leverede med pakningslisten, følgesedlen og Deres bestilling. Hvis De skulle konstatere afvigelser, bør De omgående henvende Dem til det salgsselskab for Leica Biosystems, der er ansvarlig for leveringen. 18 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

21 4. Installation af instrumentet 4.3 Udpakning og opstilling Når apparatet leveres, skal hældeangivelserne på pakningen kontrolleres. Er pilespidsen blå, blev apparatet transporteret liggende, hældet for meget eller væltede under transporten. Anfør dette på følgesedlerne, og undersøg forsendelsen for eventuelle skader. 1 2 Disse udpakningsanvisninger gælder kun, hvis kassen med symbolerne peger opad ved udpakningen Fjern stroppen (1) og tapen (2). 2. Åbn kolliet. Løft skillevæggen i æsken, og fjern den (3). 3. Tag kassen med tilbehør ud (4). 4. Fjern skumpuderne (5) én ad gangen. Fig Fig. 5 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 19

22 4. Installation af instrumentet 4.3 Udpakning og opstilling (fortsat) 6 5. Instrumentet (6) skal løftes af pallen af to personer, som løfter i de fire nederste hjørner af kabinettets base (fig. 6). 6. Placér instrumentet på et stabilt laboratoriebord. 7. Tag tilbehøret ud af kassen med tilbehør (7) på pallens bund. Fig Fig. 7 Emballagen skal gemmes i hele garantiperiodens løbetid. Gå frem i omvendt rækkefølge i forbindelse med returnering. 20 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

23 4. Installation af instrumentet 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde Det følgende skal gøres for at gøre apparatet klar til brug: Montér tilbehørsdelene. Montér forstørrelsesglasset (ekstraudstyr), se kapitel 8.1. Tilslut fodkontakten (ekstraudstyr), se kapitel 8.2. Foretag tilslutning til strømforsyningen. Montér forfilterkoppen (ekstraudstyr), se kapitel 8.3. Montering af tilbehør 1. Montér det venstre kar (2) og det højre kar (3). Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (9) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. 2. luk det venstre/højre kar med de tilhørende låg (4), (5). 3. Skyd paraffinopsamlingskarret (6) ind i en af føringerne under arbejdsfladen. 4. Montér pincetholderen (1). 5. Montér paraffinfilteret (7) i afløbsåbningen til paraffin (8) på paraffinbeholderen, så den sorte O-ring tætner åbningen. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 21

24 4. Installation af instrumentet 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde (fortsat) Montering af tilbehørsdelene Fig Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

25 4. Installation af instrumentet 4.5 Elektrisk tilslutning Instrumentet SKAL sluttes til en stikkontakt med jord og den korrekte AC-spænding. 1 Tilslutning af lysnetkablet Sæt lysnetkablets stik (1) i tilslutningsbøsningen (2) bag på instrumentet. Sæt strømkablet i stikkontakten. 2 Fig Flytning af instrumentet Instrumentet må ikke flyttes, mens det er i drift. Før instrumentet flyttes, skal det kontrolleres, at der ikke er paraffin i paraffinbeholderen eller de to kar, at instrumentet er kølet af, og at lysnetkablet er taget ud af stikkontakten. Hvis man løfter apparatet i dispenseren (2) eller i paraffinbeholderen (3), kan det medføre alvorlige skader Hold instrumentet i den forreste og bagerste del af kabinettets nederste base under flytningen. Fig. 10 HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 23

26 5. Betjening 5.1 Apparatets dele/funktioner Paraffinbeholder (1) Paraffinbeholderen kan højst rumme 4 liter. Paraffintemperaturen kan indstilles inden for området 50 C og 75 C i trin på 1 C. Paraffinforrådsbeholderen skal altid være tildækket, for at den indstillede temperatur kan holdes. En overhedningssikring beskytter mod overophedning af paraffinen, hvis temperatureguleringen svigter. Det indbyggede filter forhindrer, at forureninger i paraffinen kommer ned i slangesystemet. Luk låget til paraffinbeholderen omhyggeligt. Der er risiko for klemningsskader! I HistoCore Arcadia H må der ikke anvendes genbrugsparaffin på grund af forureningsrisikoen. Paraffin i dårlig kvalitet kan medføre blokering. Anvend altid den korrekte paraffin i god kvalitet. Genopfyldning med en anden type paraffin kan medføre revner i paraffinblokkene. Det anbefales at anvende samme type paraffin. Paraffin skal påfyldes med forsigtighed. Der er risiko for forbrændingsskader! Fig. 11 Gennemstrømningen kan ikke standses fuldstændig med doseringsknappen (11). Den må ikke drejes i kold tilstand! Dispenseren må ikke anvendes, når instrumentet er slukket. Dette kan medføre mekaniske skader på dispenseren. Dispenser (2) Dispenseren opvarmes separat. Temperaturindstillingen er koblet med paraffinbeholderens. Paraffinmængden, der kommer ud af påfyldningsrøret (14), kan indstilles trinløst med doseringsknappen (11). Dispenserbøjlen (12) anvendes til manuel indstøbning. Den er forsynet med en trykklemme (13). Trykklemmen kan vendes, så der bliver mere plads til mega-kassetter under påfyldingsslangen (14). Tryk indstøbningsformen (eller en finger) mod trykklemmen for at aktivere dispenserbøjlen. Et let tryk bagud åbner udstrømningsventilen. Når man slipper dispenserbøjlen igen, går dispenserbøjlen vha. en fjeder tilbage til udgangspositionen, og udstrømningsventilen lukkes igen. 24 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

27 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Fig. 12 Arbejdsflade (3) 5. Betjening Arbejdsfladen omfatter indstøbningsområdet (3), pincetholderen (5) og kølespottet (4). Temperaturen på indstøbningsområdet (3) og pincetholderen (5) kan justeres i området 50 C til 75 C i trin på 1 C. På grund af opsamlingsrenden og adskillige paraffinafløbshuller (15) inden for arbejdsområdet løber overskydende paraffin hurtigt væk. Kølespot (4) Kølespottet er en integreret del af arbejdsfladen. Når prøverne skal orienteres, fylder man først indstøbningsformen med prøven i ca. en tredjedel op med paraffin. På kølespottet begynder paraffinen snart at stivne. Når paraffinen er tyktflydende, kan prøven orienteres som ønsket. Derefter kan formen fyldes hurtigt med paraffin. Pincetholder (5) Den udtagelige pincetholder under dispenseren har plads til op til 6 pincetter. Mens prøverne orienteres, må paraffinen ikke blive for fast, da der ellers kan optræde fasespring, der senere kan gøre det svært at skære blokkene. Det anbefales at rengøre pincetten før brug. Pincetholderen opvarmes til mellem 50 C og 75 C under brugen. Der er risiko for forbrændingsskader! HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 25

28 5. Betjening 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Paraffinopsamlingskar (8) Under arbejdspladen er der anbragt to indirekte opvarmede paraffinopsamlingskar, som opsamler den overskydende paraffin fra arbejdsfladen. Paraffinopsamlingskarret skal tømmes dagligt, eller når det er fyldt. For at undgå forureninger bør man ikke anvende denne paraffin igen. Hvis apparatet bruges uden paraffinopsamlingskar, er der risiko for forbrændinger Kar til indstøbningsformer eller kassetter (16) Alt efter den arbejdsretning, man foretrækker, kan de to opvarmede kar (6,7) anvendes til indstøbningsforme eller kassetter. Temperaturen indstilles mellem 50 C og 75 C. I hvert kar i apparatet kan der indsættes et udtageligt kar (16) til kassetter eller indstøbningsforme. Et låg på hver af beholderne (17) beskytter beholderne (16) mod varmetab og urenheder. Låget kan vippes op for at sikre nem adgang. Fig. 13 Kassetten, indstøbningsformkarret og paraffinbeholderen må kun anvendes med de medfølgende låg. Bær handsker, når lågene åbnes. Det anbefales at rengøre kassettens kar, før der tilføjes en ny prøve. Hvis man arbejder med halvåbne låg (17), skal temperaturen justeres for at sikre, at paraffinen forbliver i smeltet form. Brug de udtagelige far i kassette-/formkarret i et normalt arbejdsflow. Anvend de kurve, der passer til karrene. Anvend korrekte forme. Kontrollér, at alle kassetter er helt dækket under anvendelsen. Der må ikke fyldes for meget paraffin i kassette-/formkarret. Der er risiko for forbrændingsskader! 26 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

29 5. Betjening 5.1 Instrumentets dele/funktioner (fortsat) Hovedafbryder (9) Tryk på hovedafbryderen (ON/OFF) for at tilkoble/afbryde netstrømmen. "I" = ON "O" = OFF Der lyser en lampe i kontakten for at angive, at instrumentet er koblet på netstrømmen. Efter at instrumentet er taget i brug, bør standby-kontakten kun anvendes, når instrumentet skal være slukket i længere tid. Fig. 14 For at der kan udføres programmerede opgaver, skal hovedafbyderen være slået til (9) og apparatet være i standby-modus. Se herom i kapitel 5.4 Arbejdspladslampe (10) LED-arbejdsbelysning sørger for en homogen diffus belysning af indstøbningsfladen og kølespottet. Derved ser man optimalt, når paraffinen skal hældes ud, og når prøverne skal placeres. Belysningen kan styres ved at trykke på lyskontakten (15 in fig. 14, 18) på kontrolpanelet Skraber (11) Brug skraberhovedet (1) til at fjerne eventuelle rester af paraffin fra instrumentet. Brug skraberfingeren (2) til at fjerne eventuelle rester af paraffin i rillerne på arbejdsfladen. Fig. 15 Kør skraberfingeren (2) langs rillerne på arbejdsfladen som vist i fig. 15. Hvis denne anvisning ikke følges, kan skraberfingeren (2) knække. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 27

30 5. Betjening 5.2 Start af apparatet 20 9 Fig. 16 Følg anvisningerne nedenfor, når instrumentet skal tændes første gang. Fyld paraffin på paraffinbeholderen. Stil hovedafbryderen (til højre ved siden af kontrolpanelet) på positionen "I" (9 på fig. 16, 17). Instrumentet udfører en selvtest. Alle ikoner på touchskærmen lyser kortvarigt og slukkes så. Derefter vises fire knapper: op, ned, højre og venstre i rækkefølge på skærmen i nogle sekunder. Når de fire knapper slukkes, vises knappen Start/Standby (20 på fig. 16, 18) og belysningsknappen på skærmen. Instrumentet går i standby-tilstand. Tryk på knappen Start/Standby i mindst 1 sekund. Instrumentet går i arbejdsmodus. Instrumentets normale tilstande er Standby og Drift. Skift mellem de to tilstande ved at trykke på knappen Start/Standby. Hovedafbryderen må kun anvendes, hvis instrumentet skal slukkes i længere tid, eller der skal anvendes nye indstillinger for start- og sluk-tid. Indstil opvarmningsområdets temperatur, arbejdsdag, lokal tid, starttid og sluk-tid. Se kapitel 5.3 for oplysninger om indstilling af disse værdier. Varmeelementerne bliver aktive. Indikatoren for smeltning (13 i fig. 18) blinker en gang i sekundet under opvarmningsfasen. Temperaturindstillingerne kan ændres under opvarmningsfasen. HistoCore Arcadia H testes grundigt under laboratoriebetingelser, før det forlader fabrikken.kontrollér, paraffinbeholderen og dispenseren før brug eller efter service. Der vil være en lille mængde ren paraffin i paraffinbeholderen eller tabt fra dispenseren. Denne paraffin kan fortsat anvendes uden betænkeligheder. Under drift anbefales det ikke at fylde paraffin i fast form på instrumentet, mens paraffinen i paraffinbeholderen er smeltet. Der er risiko for forbrændingsskader! Der er risiko for blokering i paraffinbeholderens tilslutning til påfyldningsslangen. Der må højst fyldes 4 liter paraffin på beholderen. 28 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

31 5.3 Betjeningspanelets funktioner Oversigt over betjeningspanelet 5. Betjening Betjeningspanelet ved siden af hovedafbryderen (9 in fig. 17) er en bagbelyst touchskærm. Den består af ikoner og berøringsfølsomme knapper. 9 Ikoner Knapper til styring og programmering Fig Fig Ugedag/arbejdsdag 7. Dato/meddelelseskode 13. Smelteindikator 19. Forøg varme 2. Starttid 8. Temperatur i kar 14. Opsætning 20. Drift/standby 3. Aktuelt klokkeslæt 9. Temperatur i paraffinbeholderen 15. Belysning 21. Højre 4. Planlægning 10. Temperatur på arbejdsfladen 16. Venstre 22. Op 5. Datoformat 11. Fejl 17. Ned 6. Sluk-tid 12. Advarsel 18. Enter HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 29

32 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af temperaturen Hvis der ikke udføres en berøringshandling inden for 60 sekunder, lukkes indstillingstilstanden automatisk. Alle indstillingerne lagres, indtil de ændres, også når instrumentet er slukkes på hovedafbryderen. Temperaturerne for instrumentets forskellige opvarmningsområder kan indstilles separat fra 50 C og 75 C i trin på 1 C. Overhold paraffinproducentens angivelser (af den maksimale tilladte temperatur) ved temperaturindstillingen. 1. Temperatur i kar 1. Tryk på knappen Installation (14). Karrenes temperaturer begynder at blinke. 2. Indstil temperaturværdien ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. Tryk på knappen Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem temperatur i kar, temperatur i paraffinbeholder/dispenser, temperatur på arbejdsflade/pincetholder, temperaturenhed ( C eller F). 3. Hvis det er nødvendigt, trykkes på knapperne Op (22)/Ned (17) for at vælge grader Celsius ( C) eller grader Fahrenheit ( F). 4. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. 2. Temperatur i paraffinbeholder/dispenser 3. Temperatur på arbejdsflader/pincetholder Fig. 19 Når en temperatur på 75 C er nået, vender temperaturen tilbage til 50 C. Den indstillede temperaturværdi for en område lagres, indtil den bliver ændret. 30 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

33 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af arbejdsdage Apparatets tidsstyring er kombineret med de enkelte ugedage. Derfor skal de arbejdsdage defineres, hvor tidsstyringen skal være aktiv. Kun på ugedage, der er definerede som arbejdsdage, er apparatet opvarmet og klar til brug. 4. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. Indstilling af dato og klokkeslæt For at tidsstyringen fungerer på de programmerede tidspunkter, skal man indstille den dato og det klokkeslæt, der vises på kontrolpanelet, til det aktuelle lokale klokkeslæt. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) de nødvendige antal gange, til datoformatet blinker. 3. Tryk på knapperne Op (22)/Ned (17) for at vælge datoformat. Datoformater: Fig. 20 ÅÅÅÅ.MM.DD. I dette datoformat er urformatet 24 timer. MM.DD.ÅÅÅÅ. I dette datoformat er urformatet 12 timer. DD.MM.ÅÅÅÅ. I dette datoformat er urformatet 24 timer. 4. Tryk på knappen Højre (21). 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, indtil ikonet Mon (mandag) blinker. 3. Tryk på knapperne Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem ugedage, og indstil arbejdsdage ved at trykke på knapperne op (22)/Ned (17). Den valgte arbejdsdag er markeret med en firkant. Den aktuelle dag er markeret med en omvendt trekant. 5. Indstil dato og klokkeslæt ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Venstre (16)/Højre (21) for at skifte mellem værdierne år, måned, dag, time, minut, am og pm (kun 12-timersformat). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. 6. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 31

34 5. Betjening 5.3 Betjeningspanelets funktioner (fortsat) Indstilling af starttid Fig. 21 Starttiden er det tidspunkt, hvor instrumentet automatisk går i arbejdsmodus. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, til ikonet for starttid (2 i fig. 21) vises, og timeværdien. 3. Indstil time ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Tryk på knappen Op/Ned i mere end 2 sekunder. Indstillingsværdien ændres kontinuerligt. 4. Tryk på knappen Højre (21). Minutværdien blinker. 5. Indstil minut ved hjælp af knapperne Op (22)/Ned (17). Hvis 12-timersformat er valgt, skal du trykke på knappen Højre (21) og bruge knapperne Op (22)/Ned (17) til at indstille am og pm. 6. Tryk på knappen Enter (18) for at gemme indstillingen. Indstilling af sluk-tid Sluk-tiden er det tidspunkt, hvor instrumentet automatisk skifter fra arbejdsmodus til standby. 1. Tryk på knappen Installation (14). 2. Tryk på knappen Enter (18) det nødvendige antal gange, til ikonet for sluk-tid (6 in fig. 21) vises, og timeværdien blinker. 3. Følg trin 3, 4, 5 og 6 i Indstilling af starttid for at indstille sluk-tiden. Når starttiden og sluk-tiden er indstillet, slukkes og tændes instrumentet ved hjælp af den fysiske knap (9 i fig. 16), og planlægningsikonet vises på betjeningspanelet (4 i fig. 21). For oplysninger om deaktivering af planlægningsfunktionen, se kapitel 5.4. Planlægningsfunktionen fungerer kun, når instrumentet er tændt. Starttiden og sluk-tiden er stadigvæk aktive i standby. 32 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

35 5.4 Arbejdsmodusser Standby-Modus 5. Betjening Hvis planlægningsfunktionen er aktiveret, går instrumentet automatisk i arbejdsmodus og standby på det programmerede starttidspunkt og sluk-tidspunkt. I standby: Alle varmeelementer (paraffinbeholder/dispenser, arbejdsflade/pincetholder og kar) er slukket. Køling med kølespot er slået fra. Dispenserstyringen er deaktiveret. Kun knappen Drift/standby, knappen til forøgelse af varme, belysningsknappen og ikonet til planlægningsfunktionen (hvis denne blev aktiveret dagen i forvejen) vises på betjeningspanelet. 20 Aktivering af arbejdsmodus Tryk på knappen Drift/standby (20) i mindst 1 sekund. Instrumentet skifter fra standby-modus til arbejdsmodus. Det aktuelle klokkeslæt og ikonerne for de aktuelt valgte værdier vises på betjeningspanelet. 24-timers-modus arbejde i skiftehold Hvis starttiden og sluk-tiden er indstillet til samme værdi, kører instrumentet kontinuerligt, også på dage der ikke er defineret som arbejdsdage. Eksempel: Starttid = 00:00 og sluk-tid = 00:00. For indstilling af planlægningsfunktionen, se kapitel 5.3 OBS! Planlægningsfunktionen er også sat ud af kraft, hvis sluk-tiden ligger før starttiden. Planlægningsfunktionens ikon vises ikke. F.eks. starttid: kl og sluk-tid: 06:00. I 24-timersmodus aktiveres modussen til forøgelse af varme (se kapitel 5.5) for at fremskynde smelteprocessen efter påfyldning af fast paraffin. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 33

36 5. Betjening 5.5 Apparatets opvarmning Forvarmningsmodus Når planlægningsfunktionen er aktiveret, og den tilgængelige forvarmningstid er mindst 5 timer, går instrumentet i forvarmningsmodus 5 timer før starttidspunktet. Alle varmeelementer (paraffinbeholder/dispenser, arbejdsflade/pincetholder og kar): Opvarmningen starter 5 timer før starttiden. Kølespot og blæser: Starter 25 minutter før starttiden. I forvarmningsfasen vises kun knappen Drift/standby ikonet for planlægningsfunktionen, belysningsknappen og det blinkende ikon for smeltning på betjeningspanelet. Modus for øget opvarmning Smeltning af paraffin kræver megen varme. Dette tilgodeses kun i standby-modus vha. en tilsvarende opstarttid. I arbejdsmodus tilføres der derimod netop så meget varme, som er nødvendigt for at holde paraffinen på den temperatur, der er valgt. Hvis det er nødvendigt (f.eks. ved påfyldning af paraffin i kontinuerlig drift), kan smeltningen fremskyndes, ved at der tilføres en større varmemængde (modus til forøgelse af varme). Derefter opvarmes paraffinbeholderen til en højere temperatur (modus til forøgelse af varme). Tryk på knappen for forøgelse af varme for at aktivere modussen til forøgelse af varme. Knappen til forøgelse af varme vises, og indikatoren for smeltning blinker hurtigere, mens modussen for forøgelse af varme er aktiveret. Modussen til forøgelse af varme kan slås fra når som helst ved at trykke på den samme knap. OBS! Instrumentet må ikke anvendes under modussen til forøgelse af varme. Dette kan forårsage skader på prøven. Instrumentet må ikke anvendes, hvis advarselssymbolet (12 i fig. 18) blinker. Vent, til advarselssymbolet slukkes. 34 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

37 6. Vedligeholdelse og rengøring 6.1 Rengøring af apparatet Arbejdsflader Til rengøring kan man anvende alle gængse laboratorierengøringsmidler, som er egnede til at fjerne paraffin med (f. eks. Polyguard eller xylol-erstatninger). Det skal undgås, at organiske opløsningsmidler påvirker kabinettets overflader i længere tid. Brug et tørt og fnugfrit papirhåndklæde til at tørre kondensvand af kølespottet, når det er nødvendigt. Betjeningspanel Betjeningspanelet rengøres ugentligt med en tør, fnugfri klud. Fjern forsigtigt eventuelt størknet paraffin på betjeningspanelet. Paraffinbeholder Sørg for, at der ikke kommer forureninger i paraffinbeholderen. Tøm paraffinen ud via dispenseren. Efter tømningen skal der være en vis restmængde paraffin tilbage i beholderen for at det undgåes, at der kommer smudspartikler i dispenseren. Fjern denne paraffin med cellstof eller fiberpapir. Paraffinfilteret må først fjernes, når paraffinresterne er fjernet. Rengør det indre af beholderen med cellstof. Pincetholder Anvend ikke xylol til rengøring. Xyloldampe er tungere end luft og kan også antændes på nogen afstand af varmekilden. Der er brandfare! Der må ikke anvendes ikke-anbefalede rengøringsprodukter. Rester af rengøringsmiddel kan forurene prøven. For at undgå ridser i apparatets overflade må man kun bruge den medfølgende paraffinskraber til rengøring og aldrig metalredskaber! Den smeltede paraffin og paraffinbeholderen er meget varme. Der er risiko for forbrændingsskader! Pincetholderen er ofte en forureningskilde og er særligt stærkt udsat for tilsmudsning. Brug en fnugfri klud dyppet i rengøringsmiddel til at rengøre pincetholderen og hulrummet en gang om ugen. Pincetholderen opvarmes til mellem 50 C og 75 C under brugen. Der er risiko for forbrændingsskader! HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 35

38 6. Vedligeholdelse og rengøring 6.1. Rengøring af instrumentet (fortsat) Belysning Dårlig belysning kan påvirke det daglige arbejde, f.eks. forkert placering af prøven. Brug en fnugfri klud dyppet i rengøringsmiddel til at rengøre LED-beskyttelsescoveret en gang om måneden. Paraffinopsamlingskar Før paraffinopsamlingkarrene kan tømmes, skal overskydende paraffin på arbejdspladen fjernes med cellstof, så det forhindres, at der føres paraffin ind i apparatet. Pas på ved paraffiner med lavt smeltepunkt der er risiko for forbrændinger, når paraffinopsamlingskarrene trækkes ud, fordi paraffinen kan være flydende. Tag kun paraffinopsamlingskarrene ud, og tøm dem kun i varm tilstand. Paraffinen, der er opsamlet i paraffinopsamlingskarrene, må ikke bruges igen. Der er risiko for overførsel af prøver. Tøm begge paraffinopsamlingskar regelmæssigt for at forhindre, at paraffinen løber over og ind i apparatet. Dette skal gøres efter hver arbejdsgang, dog mindst en gang om dagen. Hvis paraffinopsamlingskarrene ikke tømmes korrekt, løber overskydende paraffin ind i apparatet hhv. ud på arbejdsbordet. Der er risiko for forbrændinger, og desuden kan det medføre skader på apparatet 6.2 Vedligeholdelsesanvisninger Kun serviceteknikere fra Leica Biosystems må åbne instrumentet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Følgende skal overholdes for at sikre, at instrumentet fungerer pålideligt. Rengør instrumentet omhyggeligt hver dag. Fjern støv fra ventilationsspalteåbningerne på bagsiden af instrumentet regelmæssigt med en pensel eller med støvsuger. Indgå en servicekontakt efter garantiperiodens udløb. Nærmere oplysninger fås hos Deres lokale kundeserviceorganisation. 36 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

39 7.1 Fejlmeddelelse 7. Problemløsninger Når der opstår en fejl i instrumentet, vises en blinkende fejlmeddelelse i området "Dato/meddelelseskode" (7 i fig. 18). Tryk på knappen Enter (18 i fig. 18) for at få fejlmeddelelsen til at holde op med at blinke. Fejlmeddelelsen slukkes først, når instrumentet genstartes. Følg vejledningen i kolonnen Handling. Der findes yderligere instruktioner i kapitel 9. I tabellen nedenfor er angivet de fejlmeddelelser, der kan vises på kontrolpanelet. Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 1 2_11 Dispenserens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af dispenseren 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Kontakt kundeservice. 2 2_12 Temperaturen i dispenseren falder til under den nedre måltemperaturgrænse. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3 2_15 Dispenserens temperatur stiger for hurtigt. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 4 2_21 Paraffinbeholderens 1. Stop opvarmningen af temperatur er over den øvre beholderen temperaturgrænse. 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 5 2_22 Temperaturen i Fejlmeddelelse og paraffinbeholderen blinkende fejlikon falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 6 2_23 Paraffinbeholderen kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 1. Stop opvarmningen af beholderen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Sluk instrumentet, og kontakt kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 37

40 7. Problemløsninger 7.1. Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 7 2_25 Temperaturen i paraffinbeholderen stiger for hurtigt. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 8 2_31 Det venstre kars temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 9 2_32 Temperaturen i det venstre kar falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 10 2_33 De venstre kar kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 11 2_35 Det venstre kars temperatur stiger for hurtigt. 1. Stop opvarmningen af det venstre kar 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Kontakt kundeservice. Tag prøven ud af instrumentet, og kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. Kontakt kundeservice. 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. 38 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

41 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 12 2_41 Det højre kars temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af det højre kar 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Tag prøven ud af instrumentet, og kontakt kundeservice. 13 2_42 Temperaturen i det højre kar falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 14 2_43 De højre kar kan ikke nå op på måltemperaturen efter 5 timer efter opstart af systemet. 15 2_45 Det højre kars temperatur stiger for hurtigt. 16 2_51 Arbejdsfladens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Stop opvarmningen af arbejdsfladen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 3. Alarmbip Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 2. Kontakt kundeservice. 1. Tag prøven ud af instrumentet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. Sluk instrumentet, og kontakt kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 39

42 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 17 2_52 Arbejdsfladens temperatur falder til under den nedre måltemperaturgrænse. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 1. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 18 2_55 Arbejdsfladens temperatur stiger for hurtigt. 19 2_71 Kølespottets temperatur er under den nedre temperaturgrænse. 20 2_72 Kølespottets temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 21 2_73 Kølespottets temperatur er højere end den øvre temperaturgrænse, efter at systemet har været tændt i 1 time. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon 2. Kontakt kundeservice. 1. Stop indstøbningsarbejdsflowet. 2. Kontrollér, at indgangsspændingen passer til instrumentet. 3. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 1. Kontrollér, at rumtemperaturen er 20~30 C. 2. Kontakt kundeservice. 40 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

43 7. Problemløsninger 7.1 Fejlmeddelelse (fortsat) Nr. Fejlmeddelelse Beskrivelse Instrumentet viser Handling 22 2_61 Pincetholderens temperatur er over den øvre temperaturgrænse. 1. Stop opvarmningen af pincetholderen 2. Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Tag pincetten ud af pincetholderen, og kontakt kundeservice. 23 2_62 Pincetholderens temperatur falder til under den nedre måltemperaturgrænse. 24 / Advarsel om beholdertemperatur Beholderens temperatur af over 80 C. 3. Alarmbip Fejlmeddelelse og blinkende fejlikon Advarselsikon blinker med 1 Hz Kontakt kundeservice. Undgå at bruge instrumentet, og vent, til ikonet forsvinder. Hvis ikonet fortsat blinker, skal du slukke for instrumentet og kontakte kundeservice. HistoCore Arcadia H Paraffinindstøbnings-apparat 41

44 7. Problemløsninger 7.2 Mulige fejl Du kan bruge dette afsnit til at diagnosticere problemer, der kan opstå under arbejdet med instrumentet. Hvis det ikke er muligt at løse problemet ved hjælp af instruktioner, skal du kontakte din Leica kundeserviceorganisation. For yderligere instruktioner se kapitel 9. I det følgende skema findes de hyppigste problemer sammen med årsager og råd om afhjælpning af fejl. Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen 1. Betjeningspanel Knappen på betjeningspanelet reagerer ikke. - Kablet/stikket er løst. - Der sidder paraffin på touchpanelet. - Kontakt kundeservice. - Fjern paraffinen fra touchpanelet. Indikatoren for smeltning blinker stadigvæk, når den angivne smeltetid er gået. 2. Paraffinbeholder Paraffinen smelter ikke helt. Paraffinbeholderen er overophedet. - Betjeningspanelet er defekt. - Softwarefejl. - Starttiden er ikke korrekt. - Der opstod en fejl i betjeningspanelet. - Kontakt kundeservice. - Genstart instrumentet. - Kontakt kundeservice. - Kontrollér planlægningsfunktionens opsætning. - Kontakt kundeservice. - Varmebegrænseren er defekt. 3. Belysningen virker ikke. - Det trykte kredsløb er defekt. - LED-kablet er defekt. - LED-indikatoren er defekt. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. - Kontakt kundeservice. 42 Brugsanvisning V 1.3 Rev. D 07/2015

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM3050 S Kryostat Dansk V1.3 03/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. Serie-nr.:...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning

SpeedMarking-Laser. Betjeningsvejledning SpeedMarking-Laser Betjeningsvejledning Forord Forord Revisionsforløb Version Dato Ændring 0.0 05/07 Første udgave Leverancen omfatter Kontroller venligst, at din SpeedMarking-laser er komplet. Din SpeedMarking-Laser

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere