AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning beskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.wilamed.com AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning beskrivelse"

Transkript

1 DK AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning og teknisk beskrivelse 1275

2 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og bemærkninger Advarsler Sikkerheds foranstaltninger Bemærkninger Basisudstyr og nødvendige ressourcer Medfølgende artikler Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer Opsætning og opstart Tilslutning af komponenter Isætning af fugterkammer Tilslutning af slangesystem Tænding af apparat Operatørkontrol Display i normaltilstand Funktionsknapper Operatørkontrol i normaltilstand Gendannelse af fabriksindstillinger Terapipause Operatørkontrol i ændringstilstand Reducering af kondensation i inspirationsslange Ændring af luftfugtighed Reducering af kondensation i eksspirationsslange Operatørkontrol i konfigurationstilstand Driftstilstand Indstil temperaturer Indstil kontrol Indstil kammer Operatørkontrol i alarmtilstand Dæmpning af alarm Alarmforsinkelse Opvarmningstid

3 7. Alarmer og fejlfinding Inspirationsopvarmning mangler/er defekt Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt Respirationsluftens temperatur for høj Respirationsluftens temperatur for lav Temperatur i fugterkammer for høj Temperatur i fugterkammer for lav Temperaturfølerkabel mangler/er defekt Defekt varmeplade Manglende fugterkammer Vandstand for lav Vandstand for høj VT_ALM Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade Varmeplade for varm Tid til kontroleftersyn format eeprom Igangværende måling Rengøring Vedligeholdelse Opbevaring Bortskaffelse Symbolforklaring Tekniske data Producentens adresse Tillæg til den tekniske beskrivelse

4 1. Anvendelse Respirationsluft-fugteren AIRcon er et apparat til opvarmning og fugtning af respiratoriske luftarter såsom medicinsk oxygen og/eller komprimeret luft eller rumluft ved mekanisk ventilation eller respirationsterapi i både kliniske og ambulante miljøer. AIRcon en kan anvendes til invasiv såvel som noninvasiv ventilation-/respirationsterapi af voksne, børn og nyfødte. AIRcon en placeres altid mellem terapienheden og patienten. Til denne forbindelse skal altid anvendes et slangesystem og fugterkammer. Slangesystemet skal forud matches til den anvendte terapienhed, den medicinske indikation og den respektive patientgruppe. Det er kun tilladt at slutte AIRcon en til godkendte terapienheder (som f.eks. ventilatorer, bi-niveau-enheder, CPAP-apparater osv.), så længe kombinationen ikke kompromitterer patienternes, operatørernes eller omgivelsernes sikkerhed. Hvis kombinationens sikkerhed ikke fremgår klart, skal brugeren forsikre sig herom, for eksempel ved at forhøre sig hos producenterne. Respirationsluften overføres fra terapienheden eller oxygenkilden til fugterkammeret på respirationsluft-fugteren. Her bliver respirationsluften opvarmet og fugtet med vanddamp, hvorefter den via inspirationsslangen ledes hen til patienten. Tre forskellige basistilstande i kombination med det faktum at temperaturerne til enhver tid frit kan justeres ved fugterkammerets udtag og nær patienten, sikrer at befugtningskapaciteten kan justeres eller kontrolleres optimalt for hver enkelt applikation. AIRcon-fugteren er ikke egnet eller beregnet til forstøvning af medikamenter. 4

5 2. Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og bemærkninger 2.1. Advarsler ADVARSEL Placér respirationsluft-fugteren under patientens niveau for at sikre, at det kondensat der dannes, ikke løber ned i patientens respiratoriske passager, men i stedet føres tilbage til kammeret. Respirationsluft-fugteren genererer fugtig luft med et relativt vandindhold på cirka 100%. Dette høje relative vandindhold er medicinsk tilsigtet, men tillader også at vand nemt kan kondenseres fra den fugtige luft. Kondensering kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt som følge af ændringer i klimaforholdene i hospitalsværelset (f.eks. opvarmning, luftcirkulation) eller som følge af ændringer i patientens respiration eller ventilation. ADVARSEL Det er aldrig tilladeligt at betjene opvarmede respirationsslanger eller ekstraudstyr, der ikke er blevet godkendt af WILAmed sammen med AIRcon-fugteren. Brug af respirationsslanger og tilbehør, der ikke er blevet godkendt kan medføre usikre forhold ved drift og kan udgøre en fare for brugere og patienter. ADVARSEL Isæt temperaturføleren på en sådan måde, at respirationsluftens temperatur i respirationsslangen bliver målt. Sker dette ikke, vil der være risiko for, at temperaturen på den leverede respirationsluft stiger til over 41 C. ADVARSEL Når AIRcon en startes eller genstartes, må den maksimalt tilladte temperatur på vandet i fugterkammeret være 30 C. Vandtemperaturer, der overstiger dette, kan medføre skoldningsfare for patienten grundet overophedet og fugtig respirationsluft. ADVARSEL Respirationsluften skal strømme gennem respirationsslangesystemet inden der tændes for AIRcon en og inden patienten sluttes til patientslangesystemet. AIRcon en måler temperaturen på respirationsluften, der strømmer forbi kammerets udtag og nær patienten og anvender disse målte værdier til at kontrollere begge temperaturer. Ved fravær af respirationsluft vil AIRcon en ikke være i stand til at bedømme temperaturerne korrekt. 5

6 ADVARSEL Forbrændingsfare! Varmepladen og bunden af fugterkammeret kan opnå temperaturer på over 85 C. ADVARSEL Det er ikke tilladt at overdække respirationsslangesystemet med isolerende materialer såsom lagner eller tæpper. Den fugtige luft fra fugterkammeret opvarmes også i respirationsslangen, med henblik på at mindske sandsynligheden for at der dannes kondens i slangen. Varme tilføres via en varmetråd, der løber inde i respirationsslangen. Tildækkes respirationsslangen med lagner eller tæpper vil der således være risiko for lokal overophedning, hvilket kan deformere eller endda smelte respirationsslangen. ADVARSEL Det er ikke tilladt at bringe respirationsslangesystemet i kontakt med patienten. Anbringes respirationsslangen direkte på patienten, kan dennes hud risikere at blive opvarmet til 70 C, hvilket kan forårsage smertefuld rødmen af huden Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger er markerede med symbolet FORSIGTIG. Sikkerhedsbemærkningerne husker brugeren på, at denne skal være ekstra opmærksom for at sikre en tryg og effektiv brug af AIRcon-fugteren. FORSIGTIG Inden apparatet på nogen måde tages i brug, er det meget vigtigt at kontrollere om basisapparatet, de medfølgende systemdele samt det anvendte ekstraudstyr er ubeskadigede. Det er ikke tilladt at benytte en defekt eller beskadiget AIRcon-fugter. Er dette tilfældet, skal de medicinske teknikere på hospitalet eller kundeservice underrettes. Sorter beskadigede systemkomponenter fra og brug dem ikke. FORSIGTIG Fugtoutputtet kan blive forringet, hvis apparatet betjenes uden for de specificerede miljøtemperaturer. FORSIGTIG Fugtoutputtet reduceres, hvis ventilationsenheden leverer respirationsluft ved en højere temperatur. Temperaturen på respirationsluften, der strømmer ind i fugtertemperaturen, skal være minimum 5 C koldere end temperaturindstillingen for vandet i kammeret. 6

7 FORSIGTIG Der kræves et kontinuerligt flow af respirationsluft i slangesystemet på minimum 1 l/min. for at forhindre overophedning. Afbrydes respirationsluft-flowet, vil apparatet automatisk slukke. FORSIGTIG Reservoirvand og vand til manuel påfyldning af fugterkammer må ikke være varmere end 30 C! FORSIGTIG Fjern venligst strømstikket inden rengøring, vedligeholdelse, kontroleftersyn eller reparation. FORSIGTIG Kun uddannede serviceteknikere har tilladelse til at betjene apparatet indvendigt. Dette gælder også i forbindelse med vedligeholdelse og testkørsler. Se den tekniske beskrivelse for yderligere oplysninger. FORSIGTIG Steriliser hverken basisapparat eller ekstraudstyr, og dyp dem ej heller i væsker! Se afsnittet Vedligeholdelse og pleje for detaljerede beskrivelser af, hvorledes apparatet skal rengøres og plejes. FORSIGTIG Kun en læge eller personer, som er bemyndiget af denne, har tilladelse til at oprette eller foretage ændringer i patientindstillingerne. FORSIGTIG Denne betjeningsvejledning erstatter ikke lægelige ordrer eller officielle regulativer for patientpleje. Sådanne ordrer og officielle regulativer har forrang for denne betjeningsvejledning Bemærkninger Bemærkninger er markerede med symbolet BEMÆRK. Bemærkningerne indeholder vigtige oplysninger, som bør efterleves. BEMÆRK AIRcon en kan bruges flere gange. Det er nødvendigt at rengøre og desinficere som angivet i kapitel 8 før brug på en anden patient. BEMÆRK Brugsanvisningerne for ekstraudstyr skal følges inden ibrugtagning! BEMÆRK Forandringer i rumklimaet (f.eks. opvarmning, luftcirkulation) eller angivelse af nye ventilationsparametre kan medføre, at respirationsluften i respirationsslangesystemet 7

8 kondenserer. Kondensering skal altid overvåges og holdes på et minimum. BEMÆRK Ved manuel påfyldning af fugterkammeret er det ikke tilladt at overskride mærket for maksimal vandstand. Hvis vandstanden er for høj, er der risiko for, at vand fra fugterkammeret føres ind i respirationsslangesystemet. BEMÆRK Respirationsluft-fugteren og fugterkammeret er ikke inhalationsaggregater og er ikke godkendte til administration af medicin. BEMÆRK Bærbare og mobile radiofrekvens kommunikationsenheder (såsom mobiltelefoner) kan påvirke luftfugteren. Se producentens EMC-meddelelse i appendikset for yderligere oplysninger. BEMÆRK Kun uddannet personel har tilladelse til at betjene dette apparat. 8

9 3. Basisudstyr og nødvendige ressourcer 3.1. Medfølgende artikler Basis AIRcon-apparat Temperaturfølerkabel Varmetrådsdistributionskabel Strømkabel Betjeningsvejledning Lynoversigt Temperaturfølerkabel Strømkabel Varmetrådsdistributionskabel 2.4. Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer Eksempler på ekstraudstyr som kræves ved drift af WILAmed AIRcon er anført nedenfor. Afhængig af applikationen vil andet ekstraudstyr være nødvendigt. Dette kan skaffes fra WILAmed Kontakt venligst WILAmed eller WILAmed repræsentanten for en fuldstændig liste over alt tilgængeligt ekstraudstyr. WILAmed-artikelnummer Ekstraudstyr BTS3180A Smooth-Bor-ventilationssystem med opvarmning (inspiration + eksspiration) for voksne (22 mm ID), længde cirka 150 cm med 60 cm tilslutningsslange WILAmed AIRcon C200AF-fugterkammer med luftforstøver 9

10 4. Opsætning og opstart 4.1. Tilslutning af komponenter AIRcon en er forsynet med silikonefødder og kan monteres på en flad, fast og vandret overflade eller fastgøres i en dertil beregnet klo ved hjælp af fastgørelsesstropperne bagpå. Indgangen til strømstikket er placeret på undersiden af AIRcon-fugteren. Indfør det tobenede strømstik i denne indgang, og anbring strømkablet i guidekanalen, så det sidder godt og sikkert fast. Slut strømstikket til en egnet stikkontakt eller stikdåse med tilstrækkelig høj spænding. Indgangene til hhv. varmetrådsdistributionskablet og temperaturfølerkablet findes på siden af apparatet. Begge indgange er farvemarkerede, mekanisk kodede og forsynede med identifikationssymboler. Tilslutningsstikkene på begge varmetråde (inspiration og eksspiration) er også farvemarkerede og mekanisk kodede for at forhindre fejltilslutning. Slut temperaturfølerkablet (blå) til den blå indgang (symbol ) verbinden. Slut varmetrådsdistributionskablet (gul) til den gule indgang (symbol ) verbinden. 10

11 4.2. Isætning af fugterkammer AIRcon en kan anvendes sammen med andre standard fugterkamre på markedet. Det gælder både fugterkamre til engangsbrug og flergangsbrug. Også fugterkamre med automatisk vandpåfyldningsmekanisme kan anvendes. For yderligere oplysninger henvises til brugsanvisningen for det relevante fugterkammer. Udpak fugterkammeret og undersøg det for eventuelle skader, inden det tages i brug. Vigtigt: Anvend kun fejlfrie fugterkamre! Træk de farvede forseglingshætter af, kassér dem på forsvarlig vis og pak tilslutningskittet til vandposen ud. Fugterkammerets korrekte placering bestemmes ud fra, hvorledes basisapparatet er placeret (højre eller venstre) i forhold til patientens seng. Set forfra skal de to slangeporte på fugterkammeret pege til højre og venstre for basisapparatet. Slangeporten på ventilationsenhedens luftforsyning (med luftforstøver eller high-flow indsats) bør placeres væk fra patienten, mens slangeporten på luftforsyningen (uden indsats) bør placeres tæt på patienten for at sikre, at slangesystemet ikke bliver unødvendigt sammenfiltret. Tryk først på knappen forneden på fugteren under remmen på frontstrukturen og herefter under fastgørelsesbøjlen, indtil bøjlen hørligt klikker på plads. Kun når fugterkammeret er korrekt tilsluttet, kan den sensoriske monitor signalere til mikroprocessoren, at apparatet er klar til brug. Ved brug af fugterkamre med automatisk påfyldningsmekanisme skal reservoirposen være ophængt på et dropstativ. Forseglingspladerne skal være fjernet og perforatoren skal være isat tilslutningskittet. Ved korrekt påfyldning skal det sterile vand gradvist fylde fugterkammeret. Ved brug af fugterkamre uden påfyldningsmekanisme skal påfyldningen af sterilt vand ske manuelt for at sikre, at vandet når det anbefalede niveau. Under påfyldningen skal det korrekte vandniveau regelmæssigt kontrolleres og mere vand påfyldes efter behov. BEMÆRK Vejledning i brugsanvisningen til det relevante fugterkammer skal overholdes. 11

12 4.3. Tilslutning af slangesystem Slut ventilationsenheden til slangeporten på luftforsyningen (med indsats) ved hjælp af den kortere tilslutningsslange. Slut den opvarmede inspirationsslange, som er identificeret ved et grønt stik, til den anden slangeport (uden indsats) ved hjælp af det vinklede stik. Før temperaturfølerkablets første målehoved ind i åbningen på det vinklede stik og herefter det andet målehoved for enden af temperaturfølerkablet ind i åbningen nær patienten. Begge målehoveder skal være fast og sikkert indført i deres respektive åbninger. Lederen på temperaturfølerkablet kan fastgøres ved hjælp af de tilsvarende kroge på slangeklamperne, så den ikke hænger løst. Den grønne sammenkobling på varmetrådsforsyningen skal til enhver tid være tilsluttet det grønne varmetrådsstik på inspirationsslangen. enhver tid være tilsluttet det hvide varmetrådsstik på eksspirationsslangen. Inden patienten sluttes til patientslangesystemet, kontrolleres det, at terapienheden fungerer fejlfrit, at terapiværdierne er korrekt indstillede og at respirationsluften har uhindret passage gennem slangesystemet. BEMÆRK Varmetrådsdistributionskablet (gult apparatstik) kan anvendes til både respirationsslangesystemer med varmetråd i inspirationsslangen (grøn sammenkobling) og til slangesystemer med dobbelte varmetråde (grøn sammenkobling for inspirationsslange og hvid sammenkobling for eksspirationsslange). BEMÆRK Der findes en varmetrådssadapter (varenummer ) for tilslutning af et slangesystem, som alene har opvarmningskapacitet i inspirationsslangen. AIRcon-fugteren er ikke klar til brug, før den inspirationsvarmetråd er blevet tilsluttet. Når det anvendte slangesystem er blevet forsynet med en opvarmet eksspirationsslange, skal den hvide sammenkobling på varmetrådsforsyningen til 12

13 Det er vigtigt at undgå, opsamles i slangesystemet kondensat. Dette afhænger af de særlige former for behandling og miljøforhold. Figur Defekt arrangement af slangesystemet Figur Korrekt arrangement af slangesystemet Note Ved returnering af kondensat i vandkammeret, kan en alarm udløses. Derfor, sørg for, at den tilsluttede kredsløb er angordnet at en svag hældning ned til vandet kammer er nået. Korrekt føring af rørsystemet opnås ved en holderarm med en slange holder. 13

14 4.4. Tænding af apparat Respirationsluft-fugteren må kun tændes ved hjælp af hovedafbryderen på siden af apparatet, når fugterkammeret er blevet korrekt tilsluttet og vandbeholderen perforeret. NOTE AIRcon -fugteren lagrer den sidste indstilling og anvender denne ved genstart (f.eks. efter et strømsvigt). Apparatets fabriksindstillinger kan gendannes som beskrevet i 6.1 Operatørkontrol i normaltilstand. Ved opstart af apparatet vises først produktets navn og version på displayet, hvorefter apparatet udfører en selvtest. Det vil ikke være muligt at betjene apparatet, mens det initialiserer. BEMÆRK Opstartsdisplayet er kun et eksempel til illustration. Nummeret på software-versionen kan være et andet. Efter at apparatet har initialiseret, vises betjeningsdisplayet. Fabriksindstillingen IV (invasiv) vises som eksempel nedenfor. I fabriksindstillingen IV antager apparatet følgende faste parametre: måltemperatur nær patient = 39 C, kammertemperatur 37 C C 39.0 C EXP. IV Figur: Betjeningsdisplay BEMÆRK Ved opstart af apparatet vil opvarmningsfasen, som indikeres med symbolet, vare maks. 30 minutter (typisk 15 minutter). WILAmed AIRcon Version System booting 14 Figur: Opstartsdisplay

15 5. Operatørkontrol 5.1. Display i normaltilstand Måltemperatur nær patient. Kammerets måltemperatur og faktiske temperatur kan kort vises ved at trykke på knappen <+> eller <->. Den faktiske temperatur nær patienten. I det viste eksempel anvendes parametre til invasiv ventilation. Der anvendes et forudindstillet parameter ved invasiv ventilation. Alternativt kan anvendes noninvasive ( NIV ) eller individuelle parametre ( FREE ). Befugtningen i fugterkammeret kan indstilles i tre trin. Fugtningseffektiviteten vises her. Er denne ikke optimal, vises en orange trekant i stedet for en grøn prik. format eeprom 38.8 C 39.0 C EXP. IV Symbolet angiver, at serviceintervallet er udløbet. Timeglassymbolet angiver, at apparatet stadig varmer op, hvorfor alarmer vil blive ignoreret. I en terapipause vil et tilsvarende symbol blive vist her. Meddelelser og advarsler vises i denne række om nødvendigt. F.eks. sletning af intern datahukommelse ( format eeprom ) eller høj varmepladetemperatur ( thp max ). Valgmuligheder for indstilling af opvarmningseffekt i eksspirationsslangen. En prik vises kort, mens der foretages målinger til kontrol af apparatet. I dette tidsrum vil input via knapperne blive behandlet med forsinkelse. 15

16 6. Funktionsknapper Knapperne kan have forskellige funktioner alt efter hvilken af de fire displaytilstande, der er aktiv. Operatørkontrolhandlingerne forklares i de følgende figurer, hvor: HN = Hold nede TK = Tryk kort 6.1. Operatørkontrol i normaltilstand HN: Påbegynder terapipause TK: Viser kammerets måltemperatur og faktiske temperatur. Holdes begge knapper nede samtidigt, gendannes fabriksindstillingerne 38.8 C 39.0 C EXP. IV WILAmed AIRcon Operatørkontrol i normaltilstand HN: Åbner konfigurationstilstanden HN: Åben menu til indstillinger 16

17 Gendannelse af fabriksindstillinger Enheden blev leveret med fabriksindstillingen IV aktiv og således en målværdi for respirationsluftens temperatur nær patienten (øvre målepunkt) på: 39 C en målværdi for kammertemperaturen (nedre målepunkt) på: 37 C Under drift kan apparatets fabriksindstilling gendannes ved at holde knapperne og nede samtidigt i 3 sekunder. Mens fabriksindstillingen indlæses, vises en sort skærm med beskeden FACTORY RESET... i gult i nederste venstre hjørne Terapipause Hold knappen nede i 3 sekunder i normaltilstand for at påbegynde en terapipause. Mens terapipausen er aktiv, vises statussymbolet STOP i nederste højre hjørne af skærmen. Efter 180 sekunder annulleres terapipausen automatisk, hvorefter apparatet genoptager driften i sidst anvendte driftstilstand. I terapipausen vil slangevarmerens opvarmningseffekt være reduceret. Herved forhindres det, at temperaturen ved patientudtaget bliver for høj, når respirationsluft-flowet genstartes efter terapipausen Operatørkontrol i ændringstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder i normaltilstand for at aktivere ændringstilstanden og ændre måltemperaturerne eller opvarmningseffekten i eksspirationsslangen. Målværdien for temperaturen nær patienten kan ændres i den øverste række, og målværdien for kammertemperaturen kan ændres i den næstøverste række. I den nederste række kan opvarmningseffekten for varmetråden i eksspirationsslangen hæves eller sænkes i 5 trin på søjledisplayet. Vælg den relevante række ved hjælp af knapperne og for at foretage ændringer. Det valgte element vises først i inverteret hvid. Når der trykkes på, markeres elementet med gult. Markerede værdier kan hæves eller sænkes ved at trykke på knapperne og. Enhver ændring skal bekræftes med et tryk på knappen. Tryk på knappen for at forlade ændringstilstanden. 17

18 TK: Scroller med den sorte valgbjælke eller forøger/formindsker det valgte parameter C 36.0 C EXP. WILAmed AIRcon Operatørkontrol iændringstilstand (free) TK: Forlader ændringstilstanden TK: Skifter mellem scroll- og ændringsfunktionerne for knapperne plus og minus Reducering af kondensation i inspirationsslange For at reducere mængden af kondensat i inspirationsslangen anbefales det, at temperaturforskellen mellem måltemperaturen nær patienten og fugterkammerets måltemperatur øges Reducering af kondensation i eksspirationsslange For at reducere mængden af kondensat i eksspirationsslangen anbefales det, at opvarmningseffekten for varmetråden i eksspirationsslangen øges (overboost-funktion) Ændring af luftfugtighed Fugtmængden, der overføres til patienten, kan øges ved at øge fugterkammerets måltemperatur. Fugtmængden, der overføres til patienten, kan sænkes ved at sænke fugterkammerets måltemperatur. 18

19 6.3. Operatørkontrol i konfigurationstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder i normal tilstand for at åbne konfigurationsmenuen i hvilken følgende indstillinger kan foretages. Den følgende illustration forklarer menuernes sekvens: FREE 39.0 C 36.0 C IV NIV Water Level Detection ON OFF Vælg den ønskede funktion ved hjælp af knapperne og. Funktionen markeres automatisk i gult og skal herefter bekræftes ved hjælp af knappen. Tryk på knappen for at åbne den næste menu til driftstilstand. 19

20 TK: Vælger næste eller forrige menupunkt FREE IV NIV WILAmed AIRcon Operatørkontrol i konfigurationstilstand TK: Går til næste opsætningsskærmaufrufen TK: Bekræft ændring med [+] eller [-] tasterne. Fluebenet viser den nuværende position Driftstilstand Fabriksindstillingen NIV (noninvasiv) fungerer med FREE følgende faste driftsparametre: Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 34 C Kammertemperatur (nedre målepunkt) 31 C IV NIV Fabriksindstillingen IV (invasiv) fungerer med følgende faste driftsparametre: Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 39 C Kammertemperatur (nedre målepunkt) 37 C Ved hjælp af indstillingen FREE kan driftsparametrene for hhv. respirationsluftens og fugterkammerets temperatur indstilles individuelt. 20

21 39.0 C 36.0 C Indstil temperaturer Denne menu vises kun, hvis brugeren har valgt ventilationstilstanden FREE. I modsætning til fabriksindstillingen for invasiv og noninvasiv ventilation skal brugeren manuelt indstille de ønskede patient- og kammertemperaturer her. Bemærk Uanset hvilken driftstilstand, der anvendes (herunder IV og NIV), kan temperaturen tilpasses patientens behov (f.eks. hvis respirationsluften er for fugtig/tør) ved at holde knappen nede i 3 sekunder, hvorved den ønskede indstilling foretages. Ændres temperaturparametrene, skifter apparatet automatisk over til driftstilstanden FREE, også selvom fabriksindstillingen (IV eller NIV) anvendes Indstil kontrol I fabriksindstillingerne noninvasiv (NIV) og invasiv (IV) ventilation kan brugeren manuelt indstille befugtningen. Et enkelt trin ned angiver befugtningsminimum, tre trin ned angiver befugtningsmaksimum. Afhængigt af det valgte slangesystem og den anvendte behandlingsform giver det brugeren mulighed for mere fleksibel tilpasning af befugtningen efter patientens behov. Eventuel kondens i slangesystemet reduceres. 21

22 Indstil kammer Den aktive fugter AIRcon registrerer automatisk vandstanden i fugterkammeret. Akustiske og optiske alarmer vil blive Water Level Detection ON OFF udløst, hvis vandstanden i fugterkammeret overstiger maksimumsværdien eller falder under minimumsværdien. Følgende valgmuligheder er tilgængelige for automatisk registrering af vandstand: { ON = funktionen er aktiveret { OFF = funktionen er deaktiveret BEMÆRK En forudsætning for at funktionen til automatisk registrering af vandstand fungerer korrekt er, at der anvendes transparente, umærkede fugterkamre (f.eks.: WILAmed AF200). Hvis fugterkammerets ydervæg er forsynet med et mærke eller hvis der anvendes et fugterkammer med en high-flow-indsats, skal funktionen til automatisk registrering af vandstand deaktiveres Operatørkontrol i alarmtilstand TK: Dæmper alarm WILAmed AIRcon 22 HN: Går ind i opsætningen Operatørkontrol i alarmtilstand HN: Ændrer parametre (måltemperaturer og opvarmningseffekt i eksspirationsslangen).

23 Dæmpning af alarm Tryk kort for at dæmpe det akustiske alarmsignal i 120 sekunder. Knappens baggrundsbelysning vil fortsætte med at blinke som en optisk alarm. Ved udløb af de 120 sekunder vil det akustiske alarmsignal lyde igen, men kan dæmpes på ny om nødvendigt. Er det ikke muligt at udbedre fejlen, efter at alarmen er blevet dæmpet igen, vil apparatet slukke for varmelegemerne efter 10 minutter. Statussen vises med teksten OFF under det blinkede symbol Alarmforsinkelse Alarmforsinkelsen dæmper en alarm i 3 minutter og aktiveres automatisk, hvis måltemperaturen ændres. Denne funktion forhindrer alarmen i at blive udløst ved usædvanlige korrektioner såsom en ændring på mere end 2 C i måltemperaturen nær patienten. Alarmforsinkelsen er også aktiv ved afslutningen på en terapipause. Alarmforsinkelsen anvendes ved følgende alarmer: Patienttemperatur for høj (med andre ord, en afvigelse på mere end 2 C. Overskrid ikke tærsklen på 43 C!) Patienttemperatur for lav Kammertemperatur for høj Kammertemperatur for lav Varmepladens følersystem defekt Opvarmningstid Ved opstart af apparatet vil temperaturalarmerne samt alarmforsinkelsen blive ignoreret i et vist stykke tid. Opvarmningsfasen kan vare 30 minutter og vil blive sænket til 5 minutter, hvis begge faktiske temperaturer har overskredet deres målgrænseværdier for første gang. 23

24 7. Alarmer og fejlfinding 7.1. Inspirationsopvarmning mangler/er defekt Fejl i forbindelse mellem varmetråd og inspirationsslange. Mulig årsag Handlinger Inspirationsslangens varmetråd er ikke tilsluttet Tilslut varmetråd Defekt varmetråd Udskift varmetråd Varmetrådsdistributionskabel defekt varmetrådsdistributionskabel Udskift De interne sikringer til Kontakt kundeservice varmetråden er defekte 7.2. Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt Fejl i forbindelse mellem varmetråd og eksspirationsslange. Mulig årsag Handlinger Eksspirationsslangens Tilslut varmetråd varmetråd er ikke tilsluttet Defekt varmetråd Udskift varmetråd Varmetrådsdistributionskabel defekt varmetrådsdistributionskabel Udskift De interne sikringer til Kontakt kundeservice varmetråden er defekte 7.3. Respirationsluftens temperatur for høj 39.4 C Respirationsluften er varmere end 43 C, eller mindst 2 C over målværdien, efter opvarmningsfasen og under alarmforsinkelse. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Dæmp alarm og observer om temperaturen falder til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 24

25 7.4. Respirationsluftens temperatur for lav 35.8 C Respirationsluftens temperatur er mindst 2 C lavere end målværdien efter opvarmningsfasen og under alarmforsinkelse. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Fugterkammeret er ikke tilsluttet korrekt, hvilket forårsager utilstrækkelig varmeoverførsel 7.5. Temperatur i fugterkammer for høj 41.9 C Dæmp alarm og observer om temperaturen stiger til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Isæt fugterkammer korrekt. Temperaturen i fugterkammeret ligger 4 C over målværdien i 20 minutter eller minimum 10 C over målværdien. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Dæmp alarm og observer om temperaturen falder til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 25

26 7.6. Temperatur i fugterkammer for lav 29.5 C Temperaturen i fugterkammeret ligger 4 C under målværdien i 20 minutter eller minimum 10 C under målværdien. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Fugterkammer ikke tilsluttet korrekt Temperatursikringen er gået Fugterkammerets bund er ujævn Dæmp alarm og observer om temperaturen stiger til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Isæt fugterkammer korrekt. Kontakt kundeservice Udskift fugterkammer 7.7. Temperaturfølerkabel mangler/er defekt Temperaturfølerkablet er i stykker eller har en fejl Mulig årsag Handlinger Temperaturfølerkabel ikke Tilslut temperaturfølerkabel tilsluttet Defekt temperaturføler Udskift temperaturfølerkabel 26

27 7.8. Defekt varmeplade Fejl i varmeplade Mulig årsag Defekt varmelegeme Handlinger Kontakt kundeservice 7.9. Manglende fugterkammer Intet fugterkammer i brug Mulig årsag Der er ikke isat et fugterkammer Respirationsluft-fugter defekt Handlinger Isæt fugterkammer Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Vandstand for lav For lidt vand i fugterkammer Mulig årsag Handlinger Vandbeholderen er tom Udskift vandbeholderen eller fyld fugterkammeret op med sterilt vand 27

28 7.11. Vandstand for høj For meget vand i fugterkammer Mulig årsag Handlinger Defekt float Udskift fugterkammer Falsk signal grundet fugterens hældning Der anvendes et fugterkammer med mærke Følere til registrering af vandstand er beskidte Placer fugteren horisontalt eller deaktiver funktionen til registrering af vandstand Brug et fugterkammer uden mærke (f.eks. WILAmed AF200) eller deaktiver funktionen til registrering af vandstand Fjern slangesystem. Rengør følere med en ren klud og kontakt kundeservice om nødvendigt VT_ALM VT_ALM Intern fejl i apparatet Handlinger Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 39.0 C Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade OFF Tvungen afbrydelse af samtlige opvarmningssystemer Mulig årsag Handlinger En fejl blev ikke rettet inden for 10 minutter efter alarmsignalet blev udløst Sluk fugter, ret fejl og genstart. Kontakt kundeservice om nødvendigt C

29 7.14. Varmeplade for varm thp max 38.8 C 39.0 C EXP. IV Mulig årsag Pludselig forøgelse af respirationsluftens flowrate Apparatet tændte med høj flowrate Respirationsluftens temperatur er meget lav Respirationsluftens måltemperatur er høj, og flowraten når den øvre tilladte grænse. Fugterkammerets bund er ujævn Handlinger Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Udskift fugterkammer Tid til kontroleftersyn 38.8 C 39.0 C EXP. IV Serviceintervallet er udløbet. En blå skiftenøgle vises i skærmens nederste højre hjørne. Handlinger Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 29

30 7.16. format eeprom format eeprom 38.8 C 39.0 C EXP. IV Hændelseslistens hukommelse er fuld. En del af denne liste vil blive slettet. Dette tager cirka 5 sekunder. Handlinger ingen Igangværende måling 38.8 C 39.0 C EXP. IV En sort prik vises sporadisk (cirka hver 3. minut) i cirka 3 sekunder i nederste højre hjørne. Dette indikerer, at apparatet er i færd med at foretage en intern måling, som ikke kan afbrydes og under hvilken det ikke er muligt at benytte knapperne. Handlinger ingen 30

31 8. Rengøring Husk at slukke for AIRcon-fugteren inden den og evt. tilsluttet ekstraudstyr rengøres. Steriliser ikke basisapparatet og dyp det ikke i væsker! Steriliser ikke temperaturmålingssonden! Rengør basisapparatet og temperaturmålingssonden med et mildt rengøringsmiddel. Desinficér ved at aftørre apparatet med et aldehyd- og alkoholbaseret lyndesinficeringspræparat i henhold til producentens anvisninger. Ved rengøring og deinficering af tilbehør skal producentens brugsanvisning for det pågældende produkt følges. 10. Opbevaring Efter rengøring (afsnit 8) indpakkes apparatet i PE-poser. Rul temperaturfølerkablet og varmetrådsdistributionskablet løst sammen og pak dem i PE-poser. 11. Bortskaffelse Bortskaffelse af basisapparat og tilbehør skal ske i henhold til relevante, gældende regulativer. 9. Vedligeholdelse AIRcon-fugteren skal ikke kalibreres. AIRcon en skal have foretaget et sikkerhedseftersyn og en funktionalitetstest hver 12. måned, hvis det anvendes på en klink eller hver 24. måned, hvis det anvendes til hjemmepleje. 31

32 12. Symbolforklaring Enheden er i overensstemmelse med IEC/EN standarden for apparater af type BF. Følg betjeningsvejledningen REF SN Referencenummer Serienummer: fremstillingsår efterfulgt af et 6-cifret serienummer CE-mærke med bemyndiget organ Fremstillingsdato Producent IP22 Bortskaf produktet i henhold til relevante, gældende regulativer. Apparatet overholder betingelserne i beskyttelsesklasse II i henhold til DIN Grad af beskyttelse Følg anvisningerne! Bemærk! Varm overflade! Stik til varmetrådsdistributionskabel Stik til temperaturfølerkabel WILAmed GmbH D Kammerstein AIRcon Heater Base SN REF V~ 50/60Hz 280VA Uddrag af mærkepladen (er placeret på undersiden af AIRcon en) IP22 32 MADE IN GERMANY

33 13. Tekniske data Kontroller inden apparatet tages i brug, at yderspændingen stemmer overens med den på mærkepladen angivne driftsspænding. Mål H 170 mm x B 145 mm x D 200 mm Vægt cirka 2,8 kg uden kammer Klassificering Apparat (beskyttelsesklasse i henhold til IEC 60601) Klasse II Anvendte dele af type BF Grad af beskyttelse med kabinet IP22 Elektriske data Driftsspænding 220 V~ V~ Linjefrekvens 50 Hz/60 Hz Strømforbrug 280 VA maks. Fugterkammerets varmeplade 170 W Respirationsslange: varmetråde i inspirations- og eksspirationsslanger på 22 V~, 30 W Driftsdata Opvarmningstid mindre end 30 minutter, typisk minutter Anbefalet flowrate 1 til 80 l/min. Fugtindhold > 33 mg/l i intervallet 1 til 80 l/min. med en kammertemperatur på > 33 C Maksimalt driftstryk 200 mbar, medmindre betjeningsvejledningen for det anvendte fugterkammer angiver et lavere maksimumstryk 1 Luftlækage i fugtersystemet ved maksimalt driftstryk mindre end 1 ml/min. 1 Tryktab gennem fugtersystemet er typisk mindre end 0,3 mbar pr. meter respirationsslange (22 mm slangesystem, fugterkammer med forstøver) 1 Fugtersystemets interne overensstemmelse er typisk lavere end 5 ml.kpa Vedvarende støj er lavere end 50 dba (1 m) Maksimal vandvolume på 500 ml tilgængelig ved forstøvning 2 33

34 Miljø Tilladt omgivende temperatur +10 C til +35 C (30 C ved NIV-drift) Tilladt opbevaringstemperatur -20 C til +60 C Tilladt luftfugtighed ved drift og opbevaring 15% 95%, ikke-kondenserende Fugterens effektivitet reduceres, hvis ventilationsenheden leverer respirationsluft ved en højere temperatur. Respirationsluftens temperatur i fugterkammeret skal være minimum 5 C koldere, end den temperatur vandet er indstillet til i kammeret. Temperaturindstillinger IV (invasiv drift) kammer 31 C, nær patient 34 C IV (invasiv drift) kammer 37 C, nær patient 39 C (tilstande) FREE (frit valg af temperaturer) temperaturer mellem 28 C og 40,5 C kan vælges pr. bruger For samtlige tilstande kan slangens varmeinput på eksspirationssiden øges i 5 gradueringer fire trin. Målingsinterval Data vises på et TFT-display Tolerance for temperaturmåling ±2 C 8 C til 50 C (nær patienten) 5 C til 80 C (ved kammeret) (1) afhænger af, hvilket fugterkammer og slangesystem, der anvendes. (2) afhænger dog af, hvilket fugterkammer, der anvendes; for det selvfyldende fugterkammer AIRcon C200AF er det 180 ml 34

35 14. Producentens adresse WILAmed GmbH Medicinske enheder og udstyr Gewerbepark Barthelmesaurach Aurachhöhe Kammerstein (Tyskland) Tlf.: Fax: Tillæg til den tekniske beskrivelse AIRcon en måler respirationsluftens temperaturer ved fugterkammerets udtag og slangesystemets udtag nær patienten og viser disse på LCD-skærmen. Målingsintervallerne og præcisionen af de viste værdier er anført i de tekniske data (se afsnit 13). Sikringerne på primærsiden er tilgængelige fra undersiden af AIRcon en. Ved forespørgsel vil WILAmed gøre relevante dokumenter tilgængelige for at bistå ejerens tekniske personale med reparation af AIRcon en. 35

36 Appendiks Information om elektromagnetisk kompatibilitet Retningslinjer og producenterklæring Elektromagnetisk emission AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Emissionsmålinger Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer RF-emissioner i henhold til CISPR 11 Gruppe 1 AIRcon'en anvender kun RF-energi til interne funktioner. Apparatets RF-emissioner er derfor meget lave, og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektriske enheder i nærheden. RF-emissioner i henhold til CISPR 11 Svingninger i henhold til IEC Spændingsudsving/ flimren i henhold til IEC Klasse B Ikke relevant Ikke relevant AIRcon'en er egnet til brug i alle faciliteter, med undtagelse af private hjem og andre steder, som er direkte tilsluttet et offentligt lavspændingsnetværk. 36

37 Retningslinjer og producenterklæring elektromagnetisk immunitet AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest Elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til IEC Elektriske hurtige transienter/burst i henhold til IEC IEC testniveau ± 6 kv kontaktudladning ± 8 kv luftudladning ±2 kv for indgangskabler ±1 kv for indgangs- og udgangskabler ± 6 kv kontaktudladning ± 8 kv luftudladning Ikke relevant Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er beklædt med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30%. Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. Stødspænding i henhold til IEC ± 1 kv differentialtilstand ± 2 kv almindelig tilstand Ikke relevant Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. 37

38 Immunitetstest Spændingsfald, korte afbrydelser og udsving på indgangskabler i henhold til IEC Magnetisk felt ved strømforsyningsfrekvens (50/60 Hz) i henhold til IEC IEC testniveau < 5% U T for 0,5 cyklus (> 95% fald) < 40% U T for 5 cyklusser (> 60% fald) < 70% U T for 25 cyklusser (> 30% fald) <5% U T for 5 s (> 95% fald) Ikke relevant Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. 3 A/m 3 A/m Magnetiske felter ved linjefrekvens skal befinde sig på niveauer, der er karakteristiske for et almindeligt erhvers- eller hospitalsmiljø. Bemærk: U T er vekselstrømsspændingen inden anvendelse af testniveauet. 38

39 Retningslinjer og producenterklæring elektromagnetisk immunitet AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Immunitet for udstrålet interferens Ledet RF-interferens i henhold til IEC Udstrålet RF-interferens i henhold til IEC IEC testniveau 3 V rms 150 khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Overensstemmelsesgrad 3V 3V/m Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Bærbare og mobile radioenheder må ikke anvendes tættere på nogen dele af AIRcon en, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, der er beregnet på grundlag af den gældende ligning for transmitterens frekvens. Anbefalede sikkerhedsafstand: d = 3,5/3 P d = 3,5/3 P for 80 MHz til 800 MHz d = 7/3 P for 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til producentens oplysninger, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-transmittere, der er fastlagt gennem en elektromagnetisk undersøgelse på stedet a, skal være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af enheder, som er mærket med følgende symbol: 39

40 Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer. a Feltstyrker fra faste transmittere, såsom sendere til radiotelefoner (mobile, trådløse) og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-transmissioner og tv-transmissioner, kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som skyldes faste RF-transmittere, bør det overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse på lokaliteten. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor AIRcon en benyttes, overstiger det gældende RF-niveau, skal der holdes øje med AIRcon en, for at sikre sig at den fungerer normalt. Hvis driften ikke er normal, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, såsom at ændre AIRcon ens retning eller placering. b I frekvensområdet 150 khz til 90 MHz bør feltstyrkerne ligge under 3 V/m. 40

41 Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og AIRcon en AIRcon en er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor udstrålet RF-støj kontrolleres. Kunden eller brugeren af AIRcon en kan hjælpe med at modvirke elektromagnetisk interferens ved at opretholde minimumsafstanden mellem bærbart og mobilt RF-telekommunikationsudstyr (transmittere) og AIRcon en, som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsenhedens maksimale udgangseffekt. Nominel maksimal udgangseffekt på transmitteren W Sikkerhedsafstande i m i henhold til transmitterens frekvens 150 KHz til 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,2 1,2 2,3 10 3,7 3,7 7, MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P For transmittere med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) anslås ved hjælp af ligningen, som er anført i den respektive kolonne, hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren i watt (W) ifølge producenten. Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 41

42 42 Notits

43 43

44 WILAmed GmbH Medicinske enheder og udstyr Aurachhöhe 5 7 Gewerbepark Barthelmesaurach Kammerstein (Tyskland) Tlf.: Fax: Version 2.0 Stand: Alle rettigheder forbeholdt. Med forbehold for ændringer.

-brystkompressionssystem Brugervejledning

-brystkompressionssystem Brugervejledning -brystkompressionssystem Brugervejledning DA www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM -brystkompressionssystem Brugervejledning 100666-05 A, gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Tak, fordi du har

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning

Enteral ernæringspumpe Brugervejledning Enteral ernæringspumpe Brugervejledning DK Indholdsfortegnelse Brugervejledning til APPLIX Smart Læs venligst brugervejledningen inden pumpen tages i brug. Information 5 Anvendelse 5 Indikationer 5 Kontraindikationer

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Forbedring af liv via innovation

Forbedring af liv via innovation Forbedring af liv via innovation Brugsanvisning 30MI System til vaskulær behandling (Udstyr med kompressibel manchet INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅLET MED DETTE UDSTYR... 3 KONTRAINDIKATIONER.... 3 ADVARSLER...

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Professionel blodtryksmåler HBP-1300

Professionel blodtryksmåler HBP-1300 HBP-1300-E main2.book Page -1 Tuesday, April 16, 2013 4:56 PM Professionel blodtryksmåler HBP-1300 Brugsanvisning DA Tak, fordi du har købt et professionelt OMRON blodtryksapparat. Læs denne brugsanvisning

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA

MERLIN CLA System. Brugervejledning til Kondenserlinse-samling. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA MERLIN CLA System Brugervejledning til Kondenserlinse-samling Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 USA 2 Indledning Det er med glæde at Volk Optical Inc., lederen inden for asfærisk

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK

AURICAL Aud. Brugerguide. Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK AURICAL Aud Brugerguide Dok. nr. 7-50-1270-DK/02 Part nr. 7-50-12700-DK 0 4 5 9 Copyright Ingen delaf denne dokumentation ellerdette programmå duplikeres,lagres iet genfindingssystemeller overføres i nogen

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da

Alaris PK sprøjtepumpe. Brugsanvisning da laris PK sprøjtepumpe s Brugsanvisning da Indhold laris PK sprøjtepumpen Indledning...2 Om denne manual...3 TCI-oversigt...3 Oprettelse af et datasæt...6 Karakteristika for laris PK sprøjtepumpe...7 Knapper

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere