AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.wilamed.com AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning beskrivelse"

Transkript

1 DK AIRcon respirationsluft-fugter Betjeningsvejledning og teknisk beskrivelse 1275

2 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og bemærkninger Advarsler Sikkerheds foranstaltninger Bemærkninger Basisudstyr og nødvendige ressourcer Medfølgende artikler Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer Opsætning og opstart Tilslutning af komponenter Isætning af fugterkammer Tilslutning af slangesystem Tænding af apparat Operatørkontrol Display i normaltilstand Funktionsknapper Operatørkontrol i normaltilstand Gendannelse af fabriksindstillinger Terapipause Operatørkontrol i ændringstilstand Reducering af kondensation i inspirationsslange Ændring af luftfugtighed Reducering af kondensation i eksspirationsslange Operatørkontrol i konfigurationstilstand Driftstilstand Indstil temperaturer Indstil kontrol Indstil kammer Operatørkontrol i alarmtilstand Dæmpning af alarm Alarmforsinkelse Opvarmningstid

3 7. Alarmer og fejlfinding Inspirationsopvarmning mangler/er defekt Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt Respirationsluftens temperatur for høj Respirationsluftens temperatur for lav Temperatur i fugterkammer for høj Temperatur i fugterkammer for lav Temperaturfølerkabel mangler/er defekt Defekt varmeplade Manglende fugterkammer Vandstand for lav Vandstand for høj VT_ALM Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade Varmeplade for varm Tid til kontroleftersyn format eeprom Igangværende måling Rengøring Vedligeholdelse Opbevaring Bortskaffelse Symbolforklaring Tekniske data Producentens adresse Tillæg til den tekniske beskrivelse

4 1. Anvendelse Respirationsluft-fugteren AIRcon er et apparat til opvarmning og fugtning af respiratoriske luftarter såsom medicinsk oxygen og/eller komprimeret luft eller rumluft ved mekanisk ventilation eller respirationsterapi i både kliniske og ambulante miljøer. AIRcon en kan anvendes til invasiv såvel som noninvasiv ventilation-/respirationsterapi af voksne, børn og nyfødte. AIRcon en placeres altid mellem terapienheden og patienten. Til denne forbindelse skal altid anvendes et slangesystem og fugterkammer. Slangesystemet skal forud matches til den anvendte terapienhed, den medicinske indikation og den respektive patientgruppe. Det er kun tilladt at slutte AIRcon en til godkendte terapienheder (som f.eks. ventilatorer, bi-niveau-enheder, CPAP-apparater osv.), så længe kombinationen ikke kompromitterer patienternes, operatørernes eller omgivelsernes sikkerhed. Hvis kombinationens sikkerhed ikke fremgår klart, skal brugeren forsikre sig herom, for eksempel ved at forhøre sig hos producenterne. Respirationsluften overføres fra terapienheden eller oxygenkilden til fugterkammeret på respirationsluft-fugteren. Her bliver respirationsluften opvarmet og fugtet med vanddamp, hvorefter den via inspirationsslangen ledes hen til patienten. Tre forskellige basistilstande i kombination med det faktum at temperaturerne til enhver tid frit kan justeres ved fugterkammerets udtag og nær patienten, sikrer at befugtningskapaciteten kan justeres eller kontrolleres optimalt for hver enkelt applikation. AIRcon-fugteren er ikke egnet eller beregnet til forstøvning af medikamenter. 4

5 2. Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og bemærkninger 2.1. Advarsler ADVARSEL Placér respirationsluft-fugteren under patientens niveau for at sikre, at det kondensat der dannes, ikke løber ned i patientens respiratoriske passager, men i stedet føres tilbage til kammeret. Respirationsluft-fugteren genererer fugtig luft med et relativt vandindhold på cirka 100%. Dette høje relative vandindhold er medicinsk tilsigtet, men tillader også at vand nemt kan kondenseres fra den fugtige luft. Kondensering kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt som følge af ændringer i klimaforholdene i hospitalsværelset (f.eks. opvarmning, luftcirkulation) eller som følge af ændringer i patientens respiration eller ventilation. ADVARSEL Det er aldrig tilladeligt at betjene opvarmede respirationsslanger eller ekstraudstyr, der ikke er blevet godkendt af WILAmed sammen med AIRcon-fugteren. Brug af respirationsslanger og tilbehør, der ikke er blevet godkendt kan medføre usikre forhold ved drift og kan udgøre en fare for brugere og patienter. ADVARSEL Isæt temperaturføleren på en sådan måde, at respirationsluftens temperatur i respirationsslangen bliver målt. Sker dette ikke, vil der være risiko for, at temperaturen på den leverede respirationsluft stiger til over 41 C. ADVARSEL Når AIRcon en startes eller genstartes, må den maksimalt tilladte temperatur på vandet i fugterkammeret være 30 C. Vandtemperaturer, der overstiger dette, kan medføre skoldningsfare for patienten grundet overophedet og fugtig respirationsluft. ADVARSEL Respirationsluften skal strømme gennem respirationsslangesystemet inden der tændes for AIRcon en og inden patienten sluttes til patientslangesystemet. AIRcon en måler temperaturen på respirationsluften, der strømmer forbi kammerets udtag og nær patienten og anvender disse målte værdier til at kontrollere begge temperaturer. Ved fravær af respirationsluft vil AIRcon en ikke være i stand til at bedømme temperaturerne korrekt. 5

6 ADVARSEL Forbrændingsfare! Varmepladen og bunden af fugterkammeret kan opnå temperaturer på over 85 C. ADVARSEL Det er ikke tilladt at overdække respirationsslangesystemet med isolerende materialer såsom lagner eller tæpper. Den fugtige luft fra fugterkammeret opvarmes også i respirationsslangen, med henblik på at mindske sandsynligheden for at der dannes kondens i slangen. Varme tilføres via en varmetråd, der løber inde i respirationsslangen. Tildækkes respirationsslangen med lagner eller tæpper vil der således være risiko for lokal overophedning, hvilket kan deformere eller endda smelte respirationsslangen. ADVARSEL Det er ikke tilladt at bringe respirationsslangesystemet i kontakt med patienten. Anbringes respirationsslangen direkte på patienten, kan dennes hud risikere at blive opvarmet til 70 C, hvilket kan forårsage smertefuld rødmen af huden Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsbemærkninger er markerede med symbolet FORSIGTIG. Sikkerhedsbemærkningerne husker brugeren på, at denne skal være ekstra opmærksom for at sikre en tryg og effektiv brug af AIRcon-fugteren. FORSIGTIG Inden apparatet på nogen måde tages i brug, er det meget vigtigt at kontrollere om basisapparatet, de medfølgende systemdele samt det anvendte ekstraudstyr er ubeskadigede. Det er ikke tilladt at benytte en defekt eller beskadiget AIRcon-fugter. Er dette tilfældet, skal de medicinske teknikere på hospitalet eller kundeservice underrettes. Sorter beskadigede systemkomponenter fra og brug dem ikke. FORSIGTIG Fugtoutputtet kan blive forringet, hvis apparatet betjenes uden for de specificerede miljøtemperaturer. FORSIGTIG Fugtoutputtet reduceres, hvis ventilationsenheden leverer respirationsluft ved en højere temperatur. Temperaturen på respirationsluften, der strømmer ind i fugtertemperaturen, skal være minimum 5 C koldere end temperaturindstillingen for vandet i kammeret. 6

7 FORSIGTIG Der kræves et kontinuerligt flow af respirationsluft i slangesystemet på minimum 1 l/min. for at forhindre overophedning. Afbrydes respirationsluft-flowet, vil apparatet automatisk slukke. FORSIGTIG Reservoirvand og vand til manuel påfyldning af fugterkammer må ikke være varmere end 30 C! FORSIGTIG Fjern venligst strømstikket inden rengøring, vedligeholdelse, kontroleftersyn eller reparation. FORSIGTIG Kun uddannede serviceteknikere har tilladelse til at betjene apparatet indvendigt. Dette gælder også i forbindelse med vedligeholdelse og testkørsler. Se den tekniske beskrivelse for yderligere oplysninger. FORSIGTIG Steriliser hverken basisapparat eller ekstraudstyr, og dyp dem ej heller i væsker! Se afsnittet Vedligeholdelse og pleje for detaljerede beskrivelser af, hvorledes apparatet skal rengøres og plejes. FORSIGTIG Kun en læge eller personer, som er bemyndiget af denne, har tilladelse til at oprette eller foretage ændringer i patientindstillingerne. FORSIGTIG Denne betjeningsvejledning erstatter ikke lægelige ordrer eller officielle regulativer for patientpleje. Sådanne ordrer og officielle regulativer har forrang for denne betjeningsvejledning Bemærkninger Bemærkninger er markerede med symbolet BEMÆRK. Bemærkningerne indeholder vigtige oplysninger, som bør efterleves. BEMÆRK AIRcon en kan bruges flere gange. Det er nødvendigt at rengøre og desinficere som angivet i kapitel 8 før brug på en anden patient. BEMÆRK Brugsanvisningerne for ekstraudstyr skal følges inden ibrugtagning! BEMÆRK Forandringer i rumklimaet (f.eks. opvarmning, luftcirkulation) eller angivelse af nye ventilationsparametre kan medføre, at respirationsluften i respirationsslangesystemet 7

8 kondenserer. Kondensering skal altid overvåges og holdes på et minimum. BEMÆRK Ved manuel påfyldning af fugterkammeret er det ikke tilladt at overskride mærket for maksimal vandstand. Hvis vandstanden er for høj, er der risiko for, at vand fra fugterkammeret føres ind i respirationsslangesystemet. BEMÆRK Respirationsluft-fugteren og fugterkammeret er ikke inhalationsaggregater og er ikke godkendte til administration af medicin. BEMÆRK Bærbare og mobile radiofrekvens kommunikationsenheder (såsom mobiltelefoner) kan påvirke luftfugteren. Se producentens EMC-meddelelse i appendikset for yderligere oplysninger. BEMÆRK Kun uddannet personel har tilladelse til at betjene dette apparat. 8

9 3. Basisudstyr og nødvendige ressourcer 3.1. Medfølgende artikler Basis AIRcon-apparat Temperaturfølerkabel Varmetrådsdistributionskabel Strømkabel Betjeningsvejledning Lynoversigt Temperaturfølerkabel Strømkabel Varmetrådsdistributionskabel 2.4. Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer Eksempler på ekstraudstyr som kræves ved drift af WILAmed AIRcon er anført nedenfor. Afhængig af applikationen vil andet ekstraudstyr være nødvendigt. Dette kan skaffes fra WILAmed Kontakt venligst WILAmed eller WILAmed repræsentanten for en fuldstændig liste over alt tilgængeligt ekstraudstyr. WILAmed-artikelnummer Ekstraudstyr BTS3180A Smooth-Bor-ventilationssystem med opvarmning (inspiration + eksspiration) for voksne (22 mm ID), længde cirka 150 cm med 60 cm tilslutningsslange WILAmed AIRcon C200AF-fugterkammer med luftforstøver 9

10 4. Opsætning og opstart 4.1. Tilslutning af komponenter AIRcon en er forsynet med silikonefødder og kan monteres på en flad, fast og vandret overflade eller fastgøres i en dertil beregnet klo ved hjælp af fastgørelsesstropperne bagpå. Indgangen til strømstikket er placeret på undersiden af AIRcon-fugteren. Indfør det tobenede strømstik i denne indgang, og anbring strømkablet i guidekanalen, så det sidder godt og sikkert fast. Slut strømstikket til en egnet stikkontakt eller stikdåse med tilstrækkelig høj spænding. Indgangene til hhv. varmetrådsdistributionskablet og temperaturfølerkablet findes på siden af apparatet. Begge indgange er farvemarkerede, mekanisk kodede og forsynede med identifikationssymboler. Tilslutningsstikkene på begge varmetråde (inspiration og eksspiration) er også farvemarkerede og mekanisk kodede for at forhindre fejltilslutning. Slut temperaturfølerkablet (blå) til den blå indgang (symbol ) verbinden. Slut varmetrådsdistributionskablet (gul) til den gule indgang (symbol ) verbinden. 10

11 4.2. Isætning af fugterkammer AIRcon en kan anvendes sammen med andre standard fugterkamre på markedet. Det gælder både fugterkamre til engangsbrug og flergangsbrug. Også fugterkamre med automatisk vandpåfyldningsmekanisme kan anvendes. For yderligere oplysninger henvises til brugsanvisningen for det relevante fugterkammer. Udpak fugterkammeret og undersøg det for eventuelle skader, inden det tages i brug. Vigtigt: Anvend kun fejlfrie fugterkamre! Træk de farvede forseglingshætter af, kassér dem på forsvarlig vis og pak tilslutningskittet til vandposen ud. Fugterkammerets korrekte placering bestemmes ud fra, hvorledes basisapparatet er placeret (højre eller venstre) i forhold til patientens seng. Set forfra skal de to slangeporte på fugterkammeret pege til højre og venstre for basisapparatet. Slangeporten på ventilationsenhedens luftforsyning (med luftforstøver eller high-flow indsats) bør placeres væk fra patienten, mens slangeporten på luftforsyningen (uden indsats) bør placeres tæt på patienten for at sikre, at slangesystemet ikke bliver unødvendigt sammenfiltret. Tryk først på knappen forneden på fugteren under remmen på frontstrukturen og herefter under fastgørelsesbøjlen, indtil bøjlen hørligt klikker på plads. Kun når fugterkammeret er korrekt tilsluttet, kan den sensoriske monitor signalere til mikroprocessoren, at apparatet er klar til brug. Ved brug af fugterkamre med automatisk påfyldningsmekanisme skal reservoirposen være ophængt på et dropstativ. Forseglingspladerne skal være fjernet og perforatoren skal være isat tilslutningskittet. Ved korrekt påfyldning skal det sterile vand gradvist fylde fugterkammeret. Ved brug af fugterkamre uden påfyldningsmekanisme skal påfyldningen af sterilt vand ske manuelt for at sikre, at vandet når det anbefalede niveau. Under påfyldningen skal det korrekte vandniveau regelmæssigt kontrolleres og mere vand påfyldes efter behov. BEMÆRK Vejledning i brugsanvisningen til det relevante fugterkammer skal overholdes. 11

12 4.3. Tilslutning af slangesystem Slut ventilationsenheden til slangeporten på luftforsyningen (med indsats) ved hjælp af den kortere tilslutningsslange. Slut den opvarmede inspirationsslange, som er identificeret ved et grønt stik, til den anden slangeport (uden indsats) ved hjælp af det vinklede stik. Før temperaturfølerkablets første målehoved ind i åbningen på det vinklede stik og herefter det andet målehoved for enden af temperaturfølerkablet ind i åbningen nær patienten. Begge målehoveder skal være fast og sikkert indført i deres respektive åbninger. Lederen på temperaturfølerkablet kan fastgøres ved hjælp af de tilsvarende kroge på slangeklamperne, så den ikke hænger løst. Den grønne sammenkobling på varmetrådsforsyningen skal til enhver tid være tilsluttet det grønne varmetrådsstik på inspirationsslangen. enhver tid være tilsluttet det hvide varmetrådsstik på eksspirationsslangen. Inden patienten sluttes til patientslangesystemet, kontrolleres det, at terapienheden fungerer fejlfrit, at terapiværdierne er korrekt indstillede og at respirationsluften har uhindret passage gennem slangesystemet. BEMÆRK Varmetrådsdistributionskablet (gult apparatstik) kan anvendes til både respirationsslangesystemer med varmetråd i inspirationsslangen (grøn sammenkobling) og til slangesystemer med dobbelte varmetråde (grøn sammenkobling for inspirationsslange og hvid sammenkobling for eksspirationsslange). BEMÆRK Der findes en varmetrådssadapter (varenummer ) for tilslutning af et slangesystem, som alene har opvarmningskapacitet i inspirationsslangen. AIRcon-fugteren er ikke klar til brug, før den inspirationsvarmetråd er blevet tilsluttet. Når det anvendte slangesystem er blevet forsynet med en opvarmet eksspirationsslange, skal den hvide sammenkobling på varmetrådsforsyningen til 12

13 Det er vigtigt at undgå, opsamles i slangesystemet kondensat. Dette afhænger af de særlige former for behandling og miljøforhold. Figur Defekt arrangement af slangesystemet Figur Korrekt arrangement af slangesystemet Note Ved returnering af kondensat i vandkammeret, kan en alarm udløses. Derfor, sørg for, at den tilsluttede kredsløb er angordnet at en svag hældning ned til vandet kammer er nået. Korrekt føring af rørsystemet opnås ved en holderarm med en slange holder. 13

14 4.4. Tænding af apparat Respirationsluft-fugteren må kun tændes ved hjælp af hovedafbryderen på siden af apparatet, når fugterkammeret er blevet korrekt tilsluttet og vandbeholderen perforeret. NOTE AIRcon -fugteren lagrer den sidste indstilling og anvender denne ved genstart (f.eks. efter et strømsvigt). Apparatets fabriksindstillinger kan gendannes som beskrevet i 6.1 Operatørkontrol i normaltilstand. Ved opstart af apparatet vises først produktets navn og version på displayet, hvorefter apparatet udfører en selvtest. Det vil ikke være muligt at betjene apparatet, mens det initialiserer. BEMÆRK Opstartsdisplayet er kun et eksempel til illustration. Nummeret på software-versionen kan være et andet. Efter at apparatet har initialiseret, vises betjeningsdisplayet. Fabriksindstillingen IV (invasiv) vises som eksempel nedenfor. I fabriksindstillingen IV antager apparatet følgende faste parametre: måltemperatur nær patient = 39 C, kammertemperatur 37 C C 39.0 C EXP. IV Figur: Betjeningsdisplay BEMÆRK Ved opstart af apparatet vil opvarmningsfasen, som indikeres med symbolet, vare maks. 30 minutter (typisk 15 minutter). WILAmed AIRcon Version System booting 14 Figur: Opstartsdisplay

15 5. Operatørkontrol 5.1. Display i normaltilstand Måltemperatur nær patient. Kammerets måltemperatur og faktiske temperatur kan kort vises ved at trykke på knappen <+> eller <->. Den faktiske temperatur nær patienten. I det viste eksempel anvendes parametre til invasiv ventilation. Der anvendes et forudindstillet parameter ved invasiv ventilation. Alternativt kan anvendes noninvasive ( NIV ) eller individuelle parametre ( FREE ). Befugtningen i fugterkammeret kan indstilles i tre trin. Fugtningseffektiviteten vises her. Er denne ikke optimal, vises en orange trekant i stedet for en grøn prik. format eeprom 38.8 C 39.0 C EXP. IV Symbolet angiver, at serviceintervallet er udløbet. Timeglassymbolet angiver, at apparatet stadig varmer op, hvorfor alarmer vil blive ignoreret. I en terapipause vil et tilsvarende symbol blive vist her. Meddelelser og advarsler vises i denne række om nødvendigt. F.eks. sletning af intern datahukommelse ( format eeprom ) eller høj varmepladetemperatur ( thp max ). Valgmuligheder for indstilling af opvarmningseffekt i eksspirationsslangen. En prik vises kort, mens der foretages målinger til kontrol af apparatet. I dette tidsrum vil input via knapperne blive behandlet med forsinkelse. 15

16 6. Funktionsknapper Knapperne kan have forskellige funktioner alt efter hvilken af de fire displaytilstande, der er aktiv. Operatørkontrolhandlingerne forklares i de følgende figurer, hvor: HN = Hold nede TK = Tryk kort 6.1. Operatørkontrol i normaltilstand HN: Påbegynder terapipause TK: Viser kammerets måltemperatur og faktiske temperatur. Holdes begge knapper nede samtidigt, gendannes fabriksindstillingerne 38.8 C 39.0 C EXP. IV WILAmed AIRcon Operatørkontrol i normaltilstand HN: Åbner konfigurationstilstanden HN: Åben menu til indstillinger 16

17 Gendannelse af fabriksindstillinger Enheden blev leveret med fabriksindstillingen IV aktiv og således en målværdi for respirationsluftens temperatur nær patienten (øvre målepunkt) på: 39 C en målværdi for kammertemperaturen (nedre målepunkt) på: 37 C Under drift kan apparatets fabriksindstilling gendannes ved at holde knapperne og nede samtidigt i 3 sekunder. Mens fabriksindstillingen indlæses, vises en sort skærm med beskeden FACTORY RESET... i gult i nederste venstre hjørne Terapipause Hold knappen nede i 3 sekunder i normaltilstand for at påbegynde en terapipause. Mens terapipausen er aktiv, vises statussymbolet STOP i nederste højre hjørne af skærmen. Efter 180 sekunder annulleres terapipausen automatisk, hvorefter apparatet genoptager driften i sidst anvendte driftstilstand. I terapipausen vil slangevarmerens opvarmningseffekt være reduceret. Herved forhindres det, at temperaturen ved patientudtaget bliver for høj, når respirationsluft-flowet genstartes efter terapipausen Operatørkontrol i ændringstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder i normaltilstand for at aktivere ændringstilstanden og ændre måltemperaturerne eller opvarmningseffekten i eksspirationsslangen. Målværdien for temperaturen nær patienten kan ændres i den øverste række, og målværdien for kammertemperaturen kan ændres i den næstøverste række. I den nederste række kan opvarmningseffekten for varmetråden i eksspirationsslangen hæves eller sænkes i 5 trin på søjledisplayet. Vælg den relevante række ved hjælp af knapperne og for at foretage ændringer. Det valgte element vises først i inverteret hvid. Når der trykkes på, markeres elementet med gult. Markerede værdier kan hæves eller sænkes ved at trykke på knapperne og. Enhver ændring skal bekræftes med et tryk på knappen. Tryk på knappen for at forlade ændringstilstanden. 17

18 TK: Scroller med den sorte valgbjælke eller forøger/formindsker det valgte parameter C 36.0 C EXP. WILAmed AIRcon Operatørkontrol iændringstilstand (free) TK: Forlader ændringstilstanden TK: Skifter mellem scroll- og ændringsfunktionerne for knapperne plus og minus Reducering af kondensation i inspirationsslange For at reducere mængden af kondensat i inspirationsslangen anbefales det, at temperaturforskellen mellem måltemperaturen nær patienten og fugterkammerets måltemperatur øges Reducering af kondensation i eksspirationsslange For at reducere mængden af kondensat i eksspirationsslangen anbefales det, at opvarmningseffekten for varmetråden i eksspirationsslangen øges (overboost-funktion) Ændring af luftfugtighed Fugtmængden, der overføres til patienten, kan øges ved at øge fugterkammerets måltemperatur. Fugtmængden, der overføres til patienten, kan sænkes ved at sænke fugterkammerets måltemperatur. 18

19 6.3. Operatørkontrol i konfigurationstilstand Hold knappen nede i 3 sekunder i normal tilstand for at åbne konfigurationsmenuen i hvilken følgende indstillinger kan foretages. Den følgende illustration forklarer menuernes sekvens: FREE 39.0 C 36.0 C IV NIV Water Level Detection ON OFF Vælg den ønskede funktion ved hjælp af knapperne og. Funktionen markeres automatisk i gult og skal herefter bekræftes ved hjælp af knappen. Tryk på knappen for at åbne den næste menu til driftstilstand. 19

20 TK: Vælger næste eller forrige menupunkt FREE IV NIV WILAmed AIRcon Operatørkontrol i konfigurationstilstand TK: Går til næste opsætningsskærmaufrufen TK: Bekræft ændring med [+] eller [-] tasterne. Fluebenet viser den nuværende position Driftstilstand Fabriksindstillingen NIV (noninvasiv) fungerer med FREE følgende faste driftsparametre: Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 34 C Kammertemperatur (nedre målepunkt) 31 C IV NIV Fabriksindstillingen IV (invasiv) fungerer med følgende faste driftsparametre: Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 39 C Kammertemperatur (nedre målepunkt) 37 C Ved hjælp af indstillingen FREE kan driftsparametrene for hhv. respirationsluftens og fugterkammerets temperatur indstilles individuelt. 20

21 39.0 C 36.0 C Indstil temperaturer Denne menu vises kun, hvis brugeren har valgt ventilationstilstanden FREE. I modsætning til fabriksindstillingen for invasiv og noninvasiv ventilation skal brugeren manuelt indstille de ønskede patient- og kammertemperaturer her. Bemærk Uanset hvilken driftstilstand, der anvendes (herunder IV og NIV), kan temperaturen tilpasses patientens behov (f.eks. hvis respirationsluften er for fugtig/tør) ved at holde knappen nede i 3 sekunder, hvorved den ønskede indstilling foretages. Ændres temperaturparametrene, skifter apparatet automatisk over til driftstilstanden FREE, også selvom fabriksindstillingen (IV eller NIV) anvendes Indstil kontrol I fabriksindstillingerne noninvasiv (NIV) og invasiv (IV) ventilation kan brugeren manuelt indstille befugtningen. Et enkelt trin ned angiver befugtningsminimum, tre trin ned angiver befugtningsmaksimum. Afhængigt af det valgte slangesystem og den anvendte behandlingsform giver det brugeren mulighed for mere fleksibel tilpasning af befugtningen efter patientens behov. Eventuel kondens i slangesystemet reduceres. 21

22 Indstil kammer Den aktive fugter AIRcon registrerer automatisk vandstanden i fugterkammeret. Akustiske og optiske alarmer vil blive Water Level Detection ON OFF udløst, hvis vandstanden i fugterkammeret overstiger maksimumsværdien eller falder under minimumsværdien. Følgende valgmuligheder er tilgængelige for automatisk registrering af vandstand: { ON = funktionen er aktiveret { OFF = funktionen er deaktiveret BEMÆRK En forudsætning for at funktionen til automatisk registrering af vandstand fungerer korrekt er, at der anvendes transparente, umærkede fugterkamre (f.eks.: WILAmed AF200). Hvis fugterkammerets ydervæg er forsynet med et mærke eller hvis der anvendes et fugterkammer med en high-flow-indsats, skal funktionen til automatisk registrering af vandstand deaktiveres Operatørkontrol i alarmtilstand TK: Dæmper alarm WILAmed AIRcon 22 HN: Går ind i opsætningen Operatørkontrol i alarmtilstand HN: Ændrer parametre (måltemperaturer og opvarmningseffekt i eksspirationsslangen).

23 Dæmpning af alarm Tryk kort for at dæmpe det akustiske alarmsignal i 120 sekunder. Knappens baggrundsbelysning vil fortsætte med at blinke som en optisk alarm. Ved udløb af de 120 sekunder vil det akustiske alarmsignal lyde igen, men kan dæmpes på ny om nødvendigt. Er det ikke muligt at udbedre fejlen, efter at alarmen er blevet dæmpet igen, vil apparatet slukke for varmelegemerne efter 10 minutter. Statussen vises med teksten OFF under det blinkede symbol Alarmforsinkelse Alarmforsinkelsen dæmper en alarm i 3 minutter og aktiveres automatisk, hvis måltemperaturen ændres. Denne funktion forhindrer alarmen i at blive udløst ved usædvanlige korrektioner såsom en ændring på mere end 2 C i måltemperaturen nær patienten. Alarmforsinkelsen er også aktiv ved afslutningen på en terapipause. Alarmforsinkelsen anvendes ved følgende alarmer: Patienttemperatur for høj (med andre ord, en afvigelse på mere end 2 C. Overskrid ikke tærsklen på 43 C!) Patienttemperatur for lav Kammertemperatur for høj Kammertemperatur for lav Varmepladens følersystem defekt Opvarmningstid Ved opstart af apparatet vil temperaturalarmerne samt alarmforsinkelsen blive ignoreret i et vist stykke tid. Opvarmningsfasen kan vare 30 minutter og vil blive sænket til 5 minutter, hvis begge faktiske temperaturer har overskredet deres målgrænseværdier for første gang. 23

24 7. Alarmer og fejlfinding 7.1. Inspirationsopvarmning mangler/er defekt Fejl i forbindelse mellem varmetråd og inspirationsslange. Mulig årsag Handlinger Inspirationsslangens varmetråd er ikke tilsluttet Tilslut varmetråd Defekt varmetråd Udskift varmetråd Varmetrådsdistributionskabel defekt varmetrådsdistributionskabel Udskift De interne sikringer til Kontakt kundeservice varmetråden er defekte 7.2. Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt Fejl i forbindelse mellem varmetråd og eksspirationsslange. Mulig årsag Handlinger Eksspirationsslangens Tilslut varmetråd varmetråd er ikke tilsluttet Defekt varmetråd Udskift varmetråd Varmetrådsdistributionskabel defekt varmetrådsdistributionskabel Udskift De interne sikringer til Kontakt kundeservice varmetråden er defekte 7.3. Respirationsluftens temperatur for høj 39.4 C Respirationsluften er varmere end 43 C, eller mindst 2 C over målværdien, efter opvarmningsfasen og under alarmforsinkelse. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Dæmp alarm og observer om temperaturen falder til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 24

25 7.4. Respirationsluftens temperatur for lav 35.8 C Respirationsluftens temperatur er mindst 2 C lavere end målværdien efter opvarmningsfasen og under alarmforsinkelse. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Fugterkammeret er ikke tilsluttet korrekt, hvilket forårsager utilstrækkelig varmeoverførsel 7.5. Temperatur i fugterkammer for høj 41.9 C Dæmp alarm og observer om temperaturen stiger til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Isæt fugterkammer korrekt. Temperaturen i fugterkammeret ligger 4 C over målværdien i 20 minutter eller minimum 10 C over målværdien. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Dæmp alarm og observer om temperaturen falder til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 25

26 7.6. Temperatur i fugterkammer for lav 29.5 C Temperaturen i fugterkammeret ligger 4 C under målværdien i 20 minutter eller minimum 10 C under målværdien. Mulig årsag Handlinger Pludselig ændring i respirationsluftens flowrate Defekt temperaturføler Respirationsluft-fugter defekt Fugterkammer ikke tilsluttet korrekt Temperatursikringen er gået Fugterkammerets bund er ujævn Dæmp alarm og observer om temperaturen stiger til et acceptabelt niveau. Fjern slangesystem og udskift temperaturføler Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Isæt fugterkammer korrekt. Kontakt kundeservice Udskift fugterkammer 7.7. Temperaturfølerkabel mangler/er defekt Temperaturfølerkablet er i stykker eller har en fejl Mulig årsag Handlinger Temperaturfølerkabel ikke Tilslut temperaturfølerkabel tilsluttet Defekt temperaturføler Udskift temperaturfølerkabel 26

27 7.8. Defekt varmeplade Fejl i varmeplade Mulig årsag Defekt varmelegeme Handlinger Kontakt kundeservice 7.9. Manglende fugterkammer Intet fugterkammer i brug Mulig årsag Der er ikke isat et fugterkammer Respirationsluft-fugter defekt Handlinger Isæt fugterkammer Fjern slangesystem og kontakt kundeservice Vandstand for lav For lidt vand i fugterkammer Mulig årsag Handlinger Vandbeholderen er tom Udskift vandbeholderen eller fyld fugterkammeret op med sterilt vand 27

28 7.11. Vandstand for høj For meget vand i fugterkammer Mulig årsag Handlinger Defekt float Udskift fugterkammer Falsk signal grundet fugterens hældning Der anvendes et fugterkammer med mærke Følere til registrering af vandstand er beskidte Placer fugteren horisontalt eller deaktiver funktionen til registrering af vandstand Brug et fugterkammer uden mærke (f.eks. WILAmed AF200) eller deaktiver funktionen til registrering af vandstand Fjern slangesystem. Rengør følere med en ren klud og kontakt kundeservice om nødvendigt VT_ALM VT_ALM Intern fejl i apparatet Handlinger Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 39.0 C Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade OFF Tvungen afbrydelse af samtlige opvarmningssystemer Mulig årsag Handlinger En fejl blev ikke rettet inden for 10 minutter efter alarmsignalet blev udløst Sluk fugter, ret fejl og genstart. Kontakt kundeservice om nødvendigt C

29 7.14. Varmeplade for varm thp max 38.8 C 39.0 C EXP. IV Mulig årsag Pludselig forøgelse af respirationsluftens flowrate Apparatet tændte med høj flowrate Respirationsluftens temperatur er meget lav Respirationsluftens måltemperatur er høj, og flowraten når den øvre tilladte grænse. Fugterkammerets bund er ujævn Handlinger Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Observer om advarslen vedbliver at være tændt. Kontakt kundeservice, hvis dette er tilfældet Udskift fugterkammer Tid til kontroleftersyn 38.8 C 39.0 C EXP. IV Serviceintervallet er udløbet. En blå skiftenøgle vises i skærmens nederste højre hjørne. Handlinger Fjern slangesystem og kontakt kundeservice 29

30 7.16. format eeprom format eeprom 38.8 C 39.0 C EXP. IV Hændelseslistens hukommelse er fuld. En del af denne liste vil blive slettet. Dette tager cirka 5 sekunder. Handlinger ingen Igangværende måling 38.8 C 39.0 C EXP. IV En sort prik vises sporadisk (cirka hver 3. minut) i cirka 3 sekunder i nederste højre hjørne. Dette indikerer, at apparatet er i færd med at foretage en intern måling, som ikke kan afbrydes og under hvilken det ikke er muligt at benytte knapperne. Handlinger ingen 30

31 8. Rengøring Husk at slukke for AIRcon-fugteren inden den og evt. tilsluttet ekstraudstyr rengøres. Steriliser ikke basisapparatet og dyp det ikke i væsker! Steriliser ikke temperaturmålingssonden! Rengør basisapparatet og temperaturmålingssonden med et mildt rengøringsmiddel. Desinficér ved at aftørre apparatet med et aldehyd- og alkoholbaseret lyndesinficeringspræparat i henhold til producentens anvisninger. Ved rengøring og deinficering af tilbehør skal producentens brugsanvisning for det pågældende produkt følges. 10. Opbevaring Efter rengøring (afsnit 8) indpakkes apparatet i PE-poser. Rul temperaturfølerkablet og varmetrådsdistributionskablet løst sammen og pak dem i PE-poser. 11. Bortskaffelse Bortskaffelse af basisapparat og tilbehør skal ske i henhold til relevante, gældende regulativer. 9. Vedligeholdelse AIRcon-fugteren skal ikke kalibreres. AIRcon en skal have foretaget et sikkerhedseftersyn og en funktionalitetstest hver 12. måned, hvis det anvendes på en klink eller hver 24. måned, hvis det anvendes til hjemmepleje. 31

32 12. Symbolforklaring Enheden er i overensstemmelse med IEC/EN standarden for apparater af type BF. Følg betjeningsvejledningen REF SN Referencenummer Serienummer: fremstillingsår efterfulgt af et 6-cifret serienummer CE-mærke med bemyndiget organ Fremstillingsdato Producent IP22 Bortskaf produktet i henhold til relevante, gældende regulativer. Apparatet overholder betingelserne i beskyttelsesklasse II i henhold til DIN Grad af beskyttelse Følg anvisningerne! Bemærk! Varm overflade! Stik til varmetrådsdistributionskabel Stik til temperaturfølerkabel WILAmed GmbH D Kammerstein AIRcon Heater Base SN REF V~ 50/60Hz 280VA Uddrag af mærkepladen (er placeret på undersiden af AIRcon en) IP22 32 MADE IN GERMANY

33 13. Tekniske data Kontroller inden apparatet tages i brug, at yderspændingen stemmer overens med den på mærkepladen angivne driftsspænding. Mål H 170 mm x B 145 mm x D 200 mm Vægt cirka 2,8 kg uden kammer Klassificering Apparat (beskyttelsesklasse i henhold til IEC 60601) Klasse II Anvendte dele af type BF Grad af beskyttelse med kabinet IP22 Elektriske data Driftsspænding 220 V~ V~ Linjefrekvens 50 Hz/60 Hz Strømforbrug 280 VA maks. Fugterkammerets varmeplade 170 W Respirationsslange: varmetråde i inspirations- og eksspirationsslanger på 22 V~, 30 W Driftsdata Opvarmningstid mindre end 30 minutter, typisk minutter Anbefalet flowrate 1 til 80 l/min. Fugtindhold > 33 mg/l i intervallet 1 til 80 l/min. med en kammertemperatur på > 33 C Maksimalt driftstryk 200 mbar, medmindre betjeningsvejledningen for det anvendte fugterkammer angiver et lavere maksimumstryk 1 Luftlækage i fugtersystemet ved maksimalt driftstryk mindre end 1 ml/min. 1 Tryktab gennem fugtersystemet er typisk mindre end 0,3 mbar pr. meter respirationsslange (22 mm slangesystem, fugterkammer med forstøver) 1 Fugtersystemets interne overensstemmelse er typisk lavere end 5 ml.kpa Vedvarende støj er lavere end 50 dba (1 m) Maksimal vandvolume på 500 ml tilgængelig ved forstøvning 2 33

34 Miljø Tilladt omgivende temperatur +10 C til +35 C (30 C ved NIV-drift) Tilladt opbevaringstemperatur -20 C til +60 C Tilladt luftfugtighed ved drift og opbevaring 15% 95%, ikke-kondenserende Fugterens effektivitet reduceres, hvis ventilationsenheden leverer respirationsluft ved en højere temperatur. Respirationsluftens temperatur i fugterkammeret skal være minimum 5 C koldere, end den temperatur vandet er indstillet til i kammeret. Temperaturindstillinger IV (invasiv drift) kammer 31 C, nær patient 34 C IV (invasiv drift) kammer 37 C, nær patient 39 C (tilstande) FREE (frit valg af temperaturer) temperaturer mellem 28 C og 40,5 C kan vælges pr. bruger For samtlige tilstande kan slangens varmeinput på eksspirationssiden øges i 5 gradueringer fire trin. Målingsinterval Data vises på et TFT-display Tolerance for temperaturmåling ±2 C 8 C til 50 C (nær patienten) 5 C til 80 C (ved kammeret) (1) afhænger af, hvilket fugterkammer og slangesystem, der anvendes. (2) afhænger dog af, hvilket fugterkammer, der anvendes; for det selvfyldende fugterkammer AIRcon C200AF er det 180 ml 34

35 14. Producentens adresse WILAmed GmbH Medicinske enheder og udstyr Gewerbepark Barthelmesaurach Aurachhöhe Kammerstein (Tyskland) Tlf.: Fax: Tillæg til den tekniske beskrivelse AIRcon en måler respirationsluftens temperaturer ved fugterkammerets udtag og slangesystemets udtag nær patienten og viser disse på LCD-skærmen. Målingsintervallerne og præcisionen af de viste værdier er anført i de tekniske data (se afsnit 13). Sikringerne på primærsiden er tilgængelige fra undersiden af AIRcon en. Ved forespørgsel vil WILAmed gøre relevante dokumenter tilgængelige for at bistå ejerens tekniske personale med reparation af AIRcon en. 35

36 Appendiks Information om elektromagnetisk kompatibilitet Retningslinjer og producenterklæring Elektromagnetisk emission AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Emissionsmålinger Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer RF-emissioner i henhold til CISPR 11 Gruppe 1 AIRcon'en anvender kun RF-energi til interne funktioner. Apparatets RF-emissioner er derfor meget lave, og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens i elektriske enheder i nærheden. RF-emissioner i henhold til CISPR 11 Svingninger i henhold til IEC Spændingsudsving/ flimren i henhold til IEC Klasse B Ikke relevant Ikke relevant AIRcon'en er egnet til brug i alle faciliteter, med undtagelse af private hjem og andre steder, som er direkte tilsluttet et offentligt lavspændingsnetværk. 36

37 Retningslinjer og producenterklæring elektromagnetisk immunitet AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Immunitetstest Elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til IEC Elektriske hurtige transienter/burst i henhold til IEC IEC testniveau ± 6 kv kontaktudladning ± 8 kv luftudladning ±2 kv for indgangskabler ±1 kv for indgangs- og udgangskabler ± 6 kv kontaktudladning ± 8 kv luftudladning Ikke relevant Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er beklædt med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30%. Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. Stødspænding i henhold til IEC ± 1 kv differentialtilstand ± 2 kv almindelig tilstand Ikke relevant Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. 37

38 Immunitetstest Spændingsfald, korte afbrydelser og udsving på indgangskabler i henhold til IEC Magnetisk felt ved strømforsyningsfrekvens (50/60 Hz) i henhold til IEC IEC testniveau < 5% U T for 0,5 cyklus (> 95% fald) < 40% U T for 5 cyklusser (> 60% fald) < 70% U T for 25 cyklusser (> 30% fald) <5% U T for 5 s (> 95% fald) Ikke relevant Overensstemmelsesgrad Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Strømforsyningsspændingen skal være den for et erhvers- eller hospitalsmiljø typiske. 3 A/m 3 A/m Magnetiske felter ved linjefrekvens skal befinde sig på niveauer, der er karakteristiske for et almindeligt erhvers- eller hospitalsmiljø. Bemærk: U T er vekselstrømsspændingen inden anvendelse af testniveauet. 38

39 Retningslinjer og producenterklæring elektromagnetisk immunitet AIRcon en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser. Kunden eller brugeren af AIRcon en skal sørge for, at apparatet anvendes i et sådant miljø. Immunitet for udstrålet interferens Ledet RF-interferens i henhold til IEC Udstrålet RF-interferens i henhold til IEC IEC testniveau 3 V rms 150 khz til 80 MHz 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Overensstemmelsesgrad 3V 3V/m Elektromagnetiske omgivelser retningslinjer Bærbare og mobile radioenheder må ikke anvendes tættere på nogen dele af AIRcon en, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, der er beregnet på grundlag af den gældende ligning for transmitterens frekvens. Anbefalede sikkerhedsafstand: d = 3,5/3 P d = 3,5/3 P for 80 MHz til 800 MHz d = 7/3 P for 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold til producentens oplysninger, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-transmittere, der er fastlagt gennem en elektromagnetisk undersøgelse på stedet a, skal være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde b. Der kan forekomme interferens i nærheden af enheder, som er mærket med følgende symbol: 39

40 Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer. a Feltstyrker fra faste transmittere, såsom sendere til radiotelefoner (mobile, trådløse) og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-transmissioner og tv-transmissioner, kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som skyldes faste RF-transmittere, bør det overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse på lokaliteten. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor AIRcon en benyttes, overstiger det gældende RF-niveau, skal der holdes øje med AIRcon en, for at sikre sig at den fungerer normalt. Hvis driften ikke er normal, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, såsom at ændre AIRcon ens retning eller placering. b I frekvensområdet 150 khz til 90 MHz bør feltstyrkerne ligge under 3 V/m. 40

41 Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og AIRcon en AIRcon en er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor udstrålet RF-støj kontrolleres. Kunden eller brugeren af AIRcon en kan hjælpe med at modvirke elektromagnetisk interferens ved at opretholde minimumsafstanden mellem bærbart og mobilt RF-telekommunikationsudstyr (transmittere) og AIRcon en, som anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsenhedens maksimale udgangseffekt. Nominel maksimal udgangseffekt på transmitteren W Sikkerhedsafstande i m i henhold til transmitterens frekvens 150 KHz til 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,2 1,2 2,3 10 3,7 3,7 7, MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P For transmittere med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) anslås ved hjælp af ligningen, som er anført i den respektive kolonne, hvor P er den maksimale udgangseffekt for transmitteren i watt (W) ifølge producenten. Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde. Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og personer. 41

42 42 Notits

43 43

44 WILAmed GmbH Medicinske enheder og udstyr Aurachhöhe 5 7 Gewerbepark Barthelmesaurach Kammerstein (Tyskland) Tlf.: Fax: Version 2.0 Stand: Alle rettigheder forbeholdt. Med forbehold for ændringer.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Fugter/Varmer PMH7000 Brugsanvisning

Fugter/Varmer PMH7000 Brugsanvisning Fugter/Varmer PMH7000 Brugsanvisning Side 1 af 24 Indhold 1. Introduktion 4 1.1 Anvendelse af PMH7000 4 1.2 Apparatets funktioner 4 2. Sikkerheds foranstaltninger 4 2.1 Advarsler og Noter 4 2.2 Symboler

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning

Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning Neo Pod T Transportabelt anlæg til opvarmning & befugtning Brugervejledning Brugervejledningen til Neo Pod T er oversat til følgende sprog og kan findes på vores hjemmeside på adressen: www.westmedinc.com

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B.

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B. Brugsvejledning UNI-DAMP klimaskabe Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008 www.uni-damp.dk Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov Preben B. Nielsen +45 2819 7071 / info@uni-damp.dk 1 Kære Brugere

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere