HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 294/2009 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Elinstallatør Jørgen Holst ApS (advokat Emil Baumann Geist) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 28. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Jytte Scharling, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande m.v. Appellanten, Københavns Kommune, har gentaget påstanden om afvisning, subsidiært frifindelse. Indstævnte, Elinstallatør Jørgen Holst ApS, har påstået stadfæstelse. Elinstallatør Jørgen Holst ApS har endvidere nedlagt påstand om, at Københavns Kommune skal anerkende, at indførelsen af et standsningsforbud i Rosengården, København K, vil udgøre et ekspropriativt indgreb over for selskabet. Københavns Kommune har heroverfor påstået frifindelse. Sagen drejer sig om, hvorvidt Elinstallatør Jørgen Holst ApS har søgsmålskompetence til at få prøvet gyldigheden af Københavns Kommunes afgørelse fra 2007 om etablering af et standsningsforbud i gågaden Rosengården i København, hvorfra selskabet driver sin virksomhed. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om standsningsforbuddet var ugyldigt som følge af en

2 - 2 - række påberåbte mangler, herunder at selskabet ikke blev hørt som part, inden kommunen indførte et standsningsforbud. For Højesteret angår sagen yderligere, om indførelsen af et standsningsforbud i Rosengården udgør ekspropriation i forhold til selskabet. Anbringender Københavns Kommune har med hensyn til påstanden om afvisning gentaget, at selskabet ikke har søgsmålskompetence, fordi selskabet ikke har fornøden retlig interesse i at få prøvet standsningsforbuddets gyldighed. Kommunen har med hensyn til den subsidiære påstand om frifindelse gentaget, at selskabet ikke var part i sagen om etablering af et standsningsforbud, og at afgørelsen ikke var i strid med proportionalitetsprincippet. Kommunen har videre anført, at afgørelsen udelukkende var båret af saglige hensyn. Kommunen har endelig anført, at eventuelle sagsbehandlingsfejl m.v. ikke havde nogen væsentlig betydning for afgørelsen om standsningsforbud. Kommunen har i relation til selskabets påstand om ekspropriation anført, at indførelsen af et standsningsforbud ikke udgør et ekspropriativt indgreb i forhold til selskabet, men har karakter af erstatningsfri regulering. En standsningsforbudszone udgør en generel regulering, hvis sigte alene er at regulere objektivt bestemte situationer (standsninger i et givet tidsrum), og som alene rammer en abstrakt personkreds (samtlige bilister, der færdes i Rosengården). Det er en forudsætning for at fastslå, at standsningsforbudszonen i Rosengården helt ekstraordinært udgør et ekspropriativt indgreb over for selskabet, at selskabet godtgør, at standsningsforbuddet til trods for dets generelle karakter ud fra en samlet vurdering rammer selskabet på en sådan måde, at dette hjemler et grundlovsmæssigt krav på erstatning. Denne bevisbyrde har selskabet ikke løftet, og selskabets manglende opfyldelse af de fremsatte opfordringer til at dokumentere, på hvilken måde indførelsen af den tidsbegrænsede standsningsforbudszone har gjort indgreb i selskabets rettigheder, skal tillægges processuel skadevirkning. Da der i denne sag ikke er indført et egentligt kørselsforbud, men alene et tidsbegrænset standsningsforbud, kan principperne i vejlovens 69 ikke føre til, at der foreligger ekspropriation, således som selskabet gør gældende. Elinstallatør Jørgen Holst ApS har i relation til Københavns Kommunes påstand om afvisning gentaget, at selskabet har retlig interesse i at få prøvet gyldigheden af kommunens afgørelse om standsningsforbud.

3 - 3 - For så vidt angår kommunens påstand om frifindelse har selskabet gentaget, at det var part i sagen om indførelsen af et standsningsforbud og skulle have været hørt. I øvrigt var afgørelsen uproportional. Selskabet har yderligere anført, at kommunens afgørelse var udtryk for magtfordrejning, og at den byggede på usaglige kriterier, idet standsningsforbuddet blev indført for at varetage særinteresser hos en række erhvervsdrivende i Rosengården. Selskabet har til støtte for påstanden om ekspropriation anført, at et standsningsforbud har direkte, væsentlig og individuel betydning for selskabet. Forbuddet indebærer en væsentlig forringelse af selskabets fornødne vejadgang. Selskabet har i den forbindelse henvist til, at der efter vejlovens 69, stk. 2, skal betales erstatning, hvis anlæggelse af en ny offentlig vej eller ombygning af en eksisterende vej medfører, at der ikke længere er fornøden vejadgang til en ejendom. Efter praksis finder bestemmelsen i vejlovens 69 analog anvendelse i situationer, hvor en beslutning efter færdselslovens bestemmelser om regulering af trafikken betyder, at en ejendom ikke længere har fornøden adgang, herunder ved etablering af gågader, hvor nødvendig kørsel til en ejendom afskæres eller begrænses. Ved etablering af gågader påhviler det vejmyndigheden så vidt muligt at sikre, at der fortsat er fornøden vejadgang fra ejendomme langs gågaden til offentlig vej, og en ejer af en ejendom har krav på erstatning, såfremt det ikke er muligt for vejmyndigheden at etablere fornøden vejadgang. Supplerende sagsfremstilling I en af 16. oktober 2007 fra Leif Henriksen, Københavns Kommune, til Steen Per Byrgesen, Københavns Politi, hedder det bl.a.: Vi har fået en henvendelse fra de fleste forretninger i Rosengården, som ønsker at vi hjælper dem, da der ofte parkeres i gågaden af lastbiler og erhvervskøretøjer. Mange parkerer netop her, da der er standsningsforbudszone på Kultorvet. Jeg foreslår derfor at denne standsningsforbudszone udvides til også at gælde i Rosengården. Den skal så gælde i samme tidsrum nemlig kl og lørdag kl Jeg skal bede om jeres holdning til dette. Se i øvrigt medsendte skitse og foto af det eksisterende skilt på Kultorvet. I Steen Per Byrgesens svar ved af 18. oktober 2007 hedder det bl.a.: Jeg har modtaget din mail vedrørende udvidelse af standsningsforbudszonen ved Kultorvet til at omfatte Rosengården. Jeg har besigtiget stedet, og fra politiets side er der intet til hinder for dette.

4 - 4 - Efter landsrettens dom, som Københavns Kommune ankede til Højesteret, genoptog kommunen sagen om standsningsforbud og foretog ved brev af 24. november 2009 partshøring af selskabet. I brevet anførte kommunen, at det efter kommunens vurdering var usikkert, om selskabet havde den fornødne interesse i sagen til at være part i forvaltningslovens forstand, men kommunen valgte for en god ordens skyld alligevel at partshøre selskabet. Efter modtagelsen af et høringssvar fra selskabet traf Københavns Kommune ved brev af 28. januar 2010 en ny afgørelse om etablering af tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården. Det hedder i afgørelsen bl.a.: Kommunen har efter forudgående indhentelse af politiets samtykke besluttet at indføre en tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården gældende mellem kl på hverdage. Grundlaget for kommunens afgørelse Kommunen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende almene hensyn: - Sikring af at gågaden fungerer som et attraktivt byrum af høj kvalitet med gode udfoldelsesmuligheder for de mange mennesker, der ønsker at benytte gågaden efter dens formål. - Sikring af et attraktivt og så vidt muligt bilfrit miljø i gaden, der giver mulighed for optimal udfoldelse for de mennesker, der vælger at bruge byen, herunder mulighed for at skabe liv gennem etablering af muligheder for udeservering mv. - Opfyldelsen af den samlede strategi for Middelalderbyens byliv, som Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget. At disse almene hensyn har stor vægt ved etableringen af attraktive byrum er veldokumenteret ikke alene ved kommunens mangeårige erfaringer men også ved uafhængig forskning. Den trufne beslutning i forhold til Rosengården er således et led i kommunen overordnede strategi, og det er kommunens vurdering, at afgørelsen er fuldt tilstrækkeligt begrundet i de ovenfor beskrevne vægtige almene hensyn, herunder i forhold tilat skabe et attraktivt og i videst muligt omfang bilfrit byrum. Henset til de bemærkninger herom, som er anført i dit brev af 7. december 2009, skal det for god ordens skyld understreges, at det er de ovenfor anførte almene hensyn, der som det også var tilfældet i forhold til den tidligere beslutning om at etablere en standsningsforbudszone i Rosengården har betydning for kommunens vurdering af, at der er det fornødne behov for etableringen af en tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården.

5 - 5 - Hensyn, der ikke er af almen karakter, herunder hensynet til at fremme enkelte erhvervsdrivendes særinteresser, har således ikke indgået i kommunens overvejelser. Varetagelsen af sidstnævnte hensyn vil i øvrigt ikke lovligt kunne finde sted med hjemmel i færdselslovens 92. Ved anvendelsen af færdselslovens 92 er kommunen afskåret fra at lægge vægt på andet end almene hensyn ved reguleringen af færdselsforholdene, herunder parkeringsforholdene, på de offentlige veje, medmindre der undtagelsesvist er etableret et særligt hjemmelsgrundlag, som tilfældet f.eks. er i forhold til reservation af invalideparkeringspladser til bestemte borgere/køretøjer. Kommunen kan således ikke lovligt etablere et generelt tidsbegrænset standsningsforbud på en offentlig vej f.eks. alene på grund af et særligt hensyn til en enkelt beboer eller en enkelt erhvervsdrivende. For så vidt angår det anførte om, at den eksisterende gågadeskiltning vil kunne blive suppleret af konkrete parkeringsforbudstavler, hvilket efter din vurdering ville have samme effekt som en tidsbegrænset standsningsforbudszone, kan kommunen oplyse, at bilister med køretøj må forventes at have kendskab til betydningen af de enkelte færdselstavler, herunder at en gågadezonetavle i sig selv indeholder et parkeringsforbud undtagen i afmærkede felter. Da der herudover er en formodning mod, at der opsættes færdselstavler uden en selvstændig betydning, vil sådanne konkrete tavler kunne forvirre bilister i forhold til, om forbuddet starter ved denne tavle, og sådanne tavler vil derfor kunne være vildledende idet det kunne forlede bilister til at tro at parkering er tilladt hvor p-forbudstavlen ikke er opsat. Der er et forbud mod indførelsen af sådan vildledende afmærkning, jf. forudsætningsvist det anførte i færdselslovens 99 og 7 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Det anførte om supplerende afmærkning vil derfor ikke kunne føre til et andet resultat. Kommunen har derfor også af denne grund i forhold til denne afgørelse alene lagt vægt på de ovennævnte almene hensyn til sikring af et attraktivt byrum m.v. Det er derfor i det hele taget kommunens vurdering, at der er et sådant behov for den pågældende tidsbegrænsede standsningsforbudszone, at det er tilstrækkeligt nødvendigt at etablere en sådan zone allerede nu. Standsningsforbudszonens tidsmæssige udstrækning Ved fastlæggelsen af, hvilket nærmere tidsrum standsningsforbudszonen skal gælde i, har kommunen på den ene side inddraget hensynet til at mindske de begrænsede gener, som standsningsforbudszonen vil kunne medføre for gadens erhvervsdrivende og beboere og på den anden side varetagelsen af forbudszonens generelle sigte om at sikre et attraktivt byrum, herunder et bilfrit miljø m.v. Rosengården er omgivet af en række gårdgader, herunder f.eks. Kultorvet, hvor der allerede var etableret en tidsbegrænset standsningsforbudszone i tidsrummet mellem klokken 11 og 17. Det er almindeligt anerkendt, at en ensartet regulering af de samme forhold øger bilisternes mulighed for at kende og forstå de indførte forbud m.v. Såfremt kommunen opererede med to forskellige tidszoner i et sammenhængende geografisk område, ville dette kunne give anledning til meget tvivl, og endda til at enkelte bilister ville kunne blive vildledt. Også hensynet til at opnå en ensartet regulering af det samlede område har indgået ved kommunens vurdering i forhold til den tidsmæssige udstrækning af standsningsforbudszonen. Det er under alle omstændigheder kommunen opfattelse, at det ved beslutningen om at begrænse standsningsforbudszonen til kun at finde anvendelse i tidsrummet mellem klokken 11 og 17, er blevet sikret, at forbudszonen ikke udstrækkes videre end formålet tilsiger og berettiger.

6 - 6 - Forbudszonens mulige ekspropriative karakter Kommunen har i forbindelse med sagens afgørelse overvejet, om det må antages, at indførelsen af standsningsforbudszonen helt undtagelsesvis vil indebære begrænsninger for din virksomhedsudøvelse i Rosengården af en så intensiv karakter, at indførelsen af forbudszonen konkret opnår ekspropriativ karakter. Det er kommunen vurdering, at dette ikke kan antages at være tilfældet. Kommunen har lagt vægt på, at de offentlige veje har karakter af infrastrukturarealer, hvor der gælder en allemandsret. Enkeltpersoner har som udgangspunkt ikke adgang til at opnå særrettigheder over sådanne arealer. Dette er f.eks. udtrykkeligt fremhævet i vejlovens 88, stk. 2, hvorefter der ikke kan vindes hævd over offentlige veje. Samme tankegang ligger bag bestemmelsen i 90, stk. 7, hvorefter en nedlæggelse af en offentlig vej ikke kan begrunde et erstatningskrav mod kommunen. Hertil kommer, at dansk rets udgangspunkt er, at bilisterne skal parkere deres køretøj inde på egen ejendom, jf. det anførte i udstykningsloven, byggeloven og vejloven herom. Du har således ikke som erhvervsdrivende i Rosengården en retsbeskyttet adgang til ubegrænset at kunne parkere eller foretage af- og pålæsninger på offentlig vej i umiddelbar tilknytning til din virksomheds domicil. Det helt klare udgangspunkt er, at en generel regulering i form af en tidsbegrænset standsningsforbudszone ikke har karakter af et ekspropriativt indgreb, og derfor allerede af denne grund ikke berettiger til en erstatning. Det kræver således meget stærke konkrete grunde i netop det foreliggende tilfælde, hvis der helt undtagelsesvist skulle være tale om et ekspropriativt indgreb her. Det er kommunen opfattelse at der ikke i den konkrete situation foreligger sådanne grunde, idet kommunen herved har lagt vægt på følgende: - At der i Rosengården blev indført gågade, herunder et parkeringsforbud, delvist i 1975 og helt i 1978, - At du først erhvervede din virksomhed i 1985, hvorfor du således ved erhvervelsen var bekendt med det eksisterende parkeringsforbud. - At det er alene er stramningen af reguleringen fra et parkeringsforbud til en tidsbegrænset standsningsforbudszone, der kan være af betydning ved vurderingen af, om der er tale om et ekspropriativt indgreb, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt. - At indgrebet er tidsbegrænset til perioden mellem klokken 11 og 17, hvorfor det i hvert til en vis grad er muligt at planlægge af- og pålæsning mv. til andre perioder. Der kan herved også henvises til din forklaring til landsretten om, at der gennemsnitligt er under 10 akutopgaver om ugen, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt.

7 At der er alternative parkeringspladser i området, selv om der kan være længere at gå. Der kan herved henvises til, at der i mange ejendommen i København ikke er elevator, og at det i disse situationer er muligt for dine ansatte f.eks. at bære materialet fra vognen til 5. sal, når de er ude hos kunden, hvorfor det normalt også må være muligt for dine ansatte at bære materialet fra forretningen til f.eks. Peter Huitfeldtsgade eller Fiolstræde. - At du i din forklaring for landsretten oplyste, at virksomheden selvfølgelig har kunnet mærke krisen, men at der ikke herudover er sket den store ændring siden 2007, hvorfor standsningsforbudszonen indførelse ultimo 2007 ikke i sig selv kan have haft den store betydning for omfanget af din virksomhed, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt. - At du ikke herudover ses at have fremført konkrete oplysninger m.v., der kan underbygge en antagelse om, at indførelsen af et generelt og tidsbegrænset standsningsforbud i Rosengården rammer dig på en måde, som må betragtes som atypisk og uforholdsmæssigt hårdt for et standsningsforbud. Ved vurderingen af dette spørgsmål har kommunen endvidere lagt vægt på, at etableringen af en standsningsforbudszone i medfør af færdselslovens 92, har karakter af en generel regulering, hvis sigte alene er at regulere objektivt bestemte situationer (standsninger i et givet tidsrum), og som alene rammer generelt (samtlige bilister der færdes i Rosengården). Proportionalitet Det følger af ovenstående, at der er særdeles gode grunde til at indføre den pågældende tidsbegrænsede standsningsforbudszone, og at der ikke er meget tungtvejende grunde, der taler imod denne beslutning. Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at det ikke strider mod proportionalitetsprincippet at træffe denne afgørelse. I en udtalelse af 28. maj 2010 fra Steen Per Byrgesen, Københavns Politi, hedder det bl.a.: I denne sag som i alle andre vejsager, blev der startet en sag op i medfør af færdselslovens 92, stk. 1, idet vejbestyrelsen for en offentlig vej med samtykke fra politiet kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Der blev i sagens anledning besigtiget i Rosengården, der er udlagt som gågade. Vejmyndighedens skitseforslag blev gennemgået, og den blev fundet i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, således at overtrædelse af den opsatte skiltning og afmærkning kunne retshåndhæves. På den baggrund og for at forhindre ulovlig standsning eller parkering i Rosengården meddelte vi i den 18. oktober 2007 politiets samtykke til den ønskede udvidelse af standsningsforbudszonen.

8 - 8 - Den 30. oktober 2007 fremsendte Center for Trafik en arbejdsrekvisition samt en afmærkningsplan for tavlerne i Rosengården. Efterfølgende blev opsætningen af tavlerne færdigmeldt fra Center for Trafik, og Vejsektionen besigtigede på stedet den 18. januar 2008, hvor det blev konstateret, at tavlerne var opstillet som aftalt. Områdechef Steffen Rasmussen fra Københavns Kommune har i en udtalelse af 18. juni 2010 anført bl.a.: Kommunen har et større antal gågader og pladser, hvor et væsentligt formål er at fremme et levende byliv og bymiljø. Gågaderne er reserveret for gående, og det er forbudt at parkere i gågaderne. I en række tilfælde har parkeringsforbuddet imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at sikre den almene formål at fremme et levende byliv og bymiljø Når kommunen for eksempel efter en konkret trafikal vurdering konstaterer, at der parkeres ulovligt i en gågade, og hvis ikke pålagte afgifter afhjælper dette over en periode, kan kommunen skærpe restriktionen og indføre standsningsforbud. Det gælder blandt andet Kultorvet og Købmagergade. På Kultorvet og i Købmagergade har kommunen tidligere etableret standsningsforbudszoner kl på hverdage og kl på lørdage. Rosengården ligger op imod Kultorvet og da kommunen efter besigtigelse og skærpet parkeringskontrol fandt at gågaden ikke levede op til det almene formål om at fremme byliv og bymiljø, udvidede vi standsningsforbudszonen til at omfatte Rosengården. Herved etablerede vi ensartede forhold begge steder. Tilsvarende er der etableret tidsbegrænsede standsnings-forbudszoner kl på hverdage og kl på lørdage i f.eks. Nyhavn mellem Toldbodgade og Bredgade i den side, hvor der foregår udeservering, og i Blågårdsgade også her grundet udeservering. Færdselsloven I færdselslovens 92, stk. 1, hedder det under overskriften Færdselsindskrænkninger bl.a.: 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om 1) parkering og standsning, 2) etablering af fodgængerfelter og 3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.

9 - 9 - Bestemmelsen fik sin nuværende formulering ved lov nr. 292 af 28. april 2000 om ændring af bl.a. færdselsloven. I bemærkningerne til det lovforslag, som bestemmelsen er baseret på, hedder det bl.a. (L 156, Folketingstidende , tillæg A, s. 4202): Ved forslagets 1, nr. 11, foreslås det med bestemmelserne 92 og 92 a at ændre kompetencen til at træffe færdselsmæssige bestemmelser på offentlige veje og på private fællesveje i byerne, således at vejbestyrelsen fremover med enkelte undtagelser træffer afgørelse med samtykke fra politiet. Efter de nugældende regler er det politiet, der med samtykke fra vejbestyrelserne eller vejmyndighederne, træffer sådanne færdselsmæssige bestemmelser. De foreslåede bestemmelser er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget af marts 1998, hvori er anført, at der skal tilvejebringes lovgivningsmæssig mulighed for, at kommuner kan foretage trafikreguleringer. Derudover har regeringen i en række tilfælde tilskyndet kommuner til at tage færdselssikkerhed på dagsordenen, herunder at udarbejde egentlige trafikhandlingsplaner. Det er regeringens vurdering, at der ved at give kommuner og amtskommuner mulighed for at foretage færdselsregulerende foranstaltninger, således at trafikhandlingsplaner og øvrig kommunal planlægning fremover i videre omfang kan gennemføres som en helhed, sikres en styrkelse af det lokale trafikpolitiske arbejde. Det er ligeledes regeringens vurdering, at der for at styrke dette arbejde må ske en reel overførelse af kompetence, således at ansvaret for de færdselsregulerende foranstaltninger i forbindelse med trafikhandlingsplaner m.v. overgår til kommuner og amtskommuner. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet om søgsmålskompetence Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, traf i slutningen af 2007 i henhold til færdselslovens 92, stk. 1, en afgørelse, der bl.a. indebar, at standsning på hverdage mellem kl. 11 og 17 var forbudt i gågaden Rosengården i København. Elinstallatør Jørgen Holst ApS drev virksomhed fra adressen Rosengården 8, hvor selskabet havde butik, kontor og lager. Det må efter Torben Meilvangs forklaring lægges til grund, at selskabets ansatte i løbet af en arbejdsdag jævnligt standsede i Rosengården for bl.a. at hente materialer og værktøj. Højesteret finder på denne baggrund, at selskabet blev så konkret berørt af standsningsforbuddet, at selskabet har retlig interesse i at få prøvet gyldigheden heraf. Københavns Kommunes påstand om afvisning kan derfor ikke tages til følge. Spørgsmålet om gyldigheden af kommunens afgørelse fra 2007 om standsningsforbud Københavns Kommunes sag om standsningsforbud blev indledt på baggrund af henvendelser fra en anden erhvervsdrivende i Rosengården, hvori der blev klaget over, at Elinstallatør Jørgen Holst ApS overtrådte det eksisterende parkeringsforbud. Efter besigtigelse af forholdene undlod kommunen at indføre et standsningsforbud. Herefter kom der en henstilling fra alle er-

10 hvervsdrivende i Rosengården bortset fra selskabet om indførelse af et standsningsforbud i Rosengården. Kommunen genoptog sagen og traf efter at have indhentet samtykke fra politiet afgørelse om at indføre et standsningsforbud. Henset til baggrunden for, at kommunen genoptog sagen, og efter det ovenfor anførte om selskabets brug af muligheden for at standse i Rosengården finder Højesteret, at selskabet på trods af standsningsforbuddets generelle karakter måtte anses for at være så væsentligt og individuelt berørt heraf, at selskabet skulle tillægges partsstatus. Af henvendelserne fra de andre erhvervsdrivende i Rosengården måtte kommunen forstå, at selskabets virksomhed adskilte sig fra den almindelige butiksvirksomhed i gaden med hensyn til interessen i kortvarige standsninger. Selskabet burde derfor have været partshørt, inden kommunen traf afgørelse om indførelse af standsningsforbuddet, jf. herved forvaltningslovens 19, stk. 1. Efter bevisførelsen for Højesteret findes det godtgjort, at kommunens afgørelse fra 2007 var båret af hensynet til færdselsforholdene og udviklingen af byliv og bymiljø i området. Disse forhold er saglige hensyn, som kommunen kan lægge vægt på ved afgørelser efter færdselslovens 92, stk. 1. Den omstændighed, at et standsningsforbud tillige var i en række erhvervsdrivendes interesse, indebærer ikke, at afgørelsen er udtryk for magtfordrejning eller i øvrigt usaglig. Der er ikke under sagen fremkommet noget, som giver Højesteret grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, hvorefter ulemperne ved standsningsforbuddet ikke stod i misforhold til de hensyn, som kommunen kunne varetage. Afgørelsen var derfor ikke i strid med proportionalitetsprincippet. Kommunens afgørelse om standsningsforbud fra 2007 var således ikke ugyldig som følge af magtfordrejning, inddragelse af usaglige kriterier eller manglende proportionalitet. Højesteret finder det tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke ved partshøring af selskabet, inden der blev truffet afgørelse om standsningsforbud, ville være fremkommet noget, som kunne føre til en anden afgørelse. Der er derfor heller ikke grundlag for at fastslå, at afgørelsen om standsningsforbud var ugyldig som følge af manglende partshøring af selskabet. Ekspropriationsspørgsmålet Rosengården er en gågade i indre by i København, og parkering i Rosengården har været forbudt siden Indførelsen af et tidsbegrænset standsningsforbud som sket i afgørelsen fra 2007 var et led i den trafikale udvikling i området, og denne afgørelse må som udgangspunkt anses for en erstatningsfri regulering. Det oplyste om standsningsforbuddets betydning for

11 selskabets drift giver ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt og fastslå, at afgørelsen udgjorde ekspropriation i forhold til selskabet, jf. grundlovens 73. Efter det anførte tages Københavns Kommunes påstand om frifindelse til følge. Efter sagens baggrund og forløb finder Højesteret, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Københavns Kommune frifindes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Medfører for lave vejbidrag modregning?

Medfører for lave vejbidrag modregning? Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2012 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Medfører for lave vejbidrag modregning? Forvaltningsloven 25 år - forvaltningsloven

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter udgivet af Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 6 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. januar 2015 Sag 180/2013 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Jesper Schäfer Munk) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Carsten

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere