HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 294/2009 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Elinstallatør Jørgen Holst ApS (advokat Emil Baumann Geist) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 28. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Jytte Scharling, Jens Peter Christensen og Oliver Talevski. Påstande m.v. Appellanten, Københavns Kommune, har gentaget påstanden om afvisning, subsidiært frifindelse. Indstævnte, Elinstallatør Jørgen Holst ApS, har påstået stadfæstelse. Elinstallatør Jørgen Holst ApS har endvidere nedlagt påstand om, at Københavns Kommune skal anerkende, at indførelsen af et standsningsforbud i Rosengården, København K, vil udgøre et ekspropriativt indgreb over for selskabet. Københavns Kommune har heroverfor påstået frifindelse. Sagen drejer sig om, hvorvidt Elinstallatør Jørgen Holst ApS har søgsmålskompetence til at få prøvet gyldigheden af Københavns Kommunes afgørelse fra 2007 om etablering af et standsningsforbud i gågaden Rosengården i København, hvorfra selskabet driver sin virksomhed. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om standsningsforbuddet var ugyldigt som følge af en

2 - 2 - række påberåbte mangler, herunder at selskabet ikke blev hørt som part, inden kommunen indførte et standsningsforbud. For Højesteret angår sagen yderligere, om indførelsen af et standsningsforbud i Rosengården udgør ekspropriation i forhold til selskabet. Anbringender Københavns Kommune har med hensyn til påstanden om afvisning gentaget, at selskabet ikke har søgsmålskompetence, fordi selskabet ikke har fornøden retlig interesse i at få prøvet standsningsforbuddets gyldighed. Kommunen har med hensyn til den subsidiære påstand om frifindelse gentaget, at selskabet ikke var part i sagen om etablering af et standsningsforbud, og at afgørelsen ikke var i strid med proportionalitetsprincippet. Kommunen har videre anført, at afgørelsen udelukkende var båret af saglige hensyn. Kommunen har endelig anført, at eventuelle sagsbehandlingsfejl m.v. ikke havde nogen væsentlig betydning for afgørelsen om standsningsforbud. Kommunen har i relation til selskabets påstand om ekspropriation anført, at indførelsen af et standsningsforbud ikke udgør et ekspropriativt indgreb i forhold til selskabet, men har karakter af erstatningsfri regulering. En standsningsforbudszone udgør en generel regulering, hvis sigte alene er at regulere objektivt bestemte situationer (standsninger i et givet tidsrum), og som alene rammer en abstrakt personkreds (samtlige bilister, der færdes i Rosengården). Det er en forudsætning for at fastslå, at standsningsforbudszonen i Rosengården helt ekstraordinært udgør et ekspropriativt indgreb over for selskabet, at selskabet godtgør, at standsningsforbuddet til trods for dets generelle karakter ud fra en samlet vurdering rammer selskabet på en sådan måde, at dette hjemler et grundlovsmæssigt krav på erstatning. Denne bevisbyrde har selskabet ikke løftet, og selskabets manglende opfyldelse af de fremsatte opfordringer til at dokumentere, på hvilken måde indførelsen af den tidsbegrænsede standsningsforbudszone har gjort indgreb i selskabets rettigheder, skal tillægges processuel skadevirkning. Da der i denne sag ikke er indført et egentligt kørselsforbud, men alene et tidsbegrænset standsningsforbud, kan principperne i vejlovens 69 ikke føre til, at der foreligger ekspropriation, således som selskabet gør gældende. Elinstallatør Jørgen Holst ApS har i relation til Københavns Kommunes påstand om afvisning gentaget, at selskabet har retlig interesse i at få prøvet gyldigheden af kommunens afgørelse om standsningsforbud.

3 - 3 - For så vidt angår kommunens påstand om frifindelse har selskabet gentaget, at det var part i sagen om indførelsen af et standsningsforbud og skulle have været hørt. I øvrigt var afgørelsen uproportional. Selskabet har yderligere anført, at kommunens afgørelse var udtryk for magtfordrejning, og at den byggede på usaglige kriterier, idet standsningsforbuddet blev indført for at varetage særinteresser hos en række erhvervsdrivende i Rosengården. Selskabet har til støtte for påstanden om ekspropriation anført, at et standsningsforbud har direkte, væsentlig og individuel betydning for selskabet. Forbuddet indebærer en væsentlig forringelse af selskabets fornødne vejadgang. Selskabet har i den forbindelse henvist til, at der efter vejlovens 69, stk. 2, skal betales erstatning, hvis anlæggelse af en ny offentlig vej eller ombygning af en eksisterende vej medfører, at der ikke længere er fornøden vejadgang til en ejendom. Efter praksis finder bestemmelsen i vejlovens 69 analog anvendelse i situationer, hvor en beslutning efter færdselslovens bestemmelser om regulering af trafikken betyder, at en ejendom ikke længere har fornøden adgang, herunder ved etablering af gågader, hvor nødvendig kørsel til en ejendom afskæres eller begrænses. Ved etablering af gågader påhviler det vejmyndigheden så vidt muligt at sikre, at der fortsat er fornøden vejadgang fra ejendomme langs gågaden til offentlig vej, og en ejer af en ejendom har krav på erstatning, såfremt det ikke er muligt for vejmyndigheden at etablere fornøden vejadgang. Supplerende sagsfremstilling I en af 16. oktober 2007 fra Leif Henriksen, Københavns Kommune, til Steen Per Byrgesen, Københavns Politi, hedder det bl.a.: Vi har fået en henvendelse fra de fleste forretninger i Rosengården, som ønsker at vi hjælper dem, da der ofte parkeres i gågaden af lastbiler og erhvervskøretøjer. Mange parkerer netop her, da der er standsningsforbudszone på Kultorvet. Jeg foreslår derfor at denne standsningsforbudszone udvides til også at gælde i Rosengården. Den skal så gælde i samme tidsrum nemlig kl og lørdag kl Jeg skal bede om jeres holdning til dette. Se i øvrigt medsendte skitse og foto af det eksisterende skilt på Kultorvet. I Steen Per Byrgesens svar ved af 18. oktober 2007 hedder det bl.a.: Jeg har modtaget din mail vedrørende udvidelse af standsningsforbudszonen ved Kultorvet til at omfatte Rosengården. Jeg har besigtiget stedet, og fra politiets side er der intet til hinder for dette.

4 - 4 - Efter landsrettens dom, som Københavns Kommune ankede til Højesteret, genoptog kommunen sagen om standsningsforbud og foretog ved brev af 24. november 2009 partshøring af selskabet. I brevet anførte kommunen, at det efter kommunens vurdering var usikkert, om selskabet havde den fornødne interesse i sagen til at være part i forvaltningslovens forstand, men kommunen valgte for en god ordens skyld alligevel at partshøre selskabet. Efter modtagelsen af et høringssvar fra selskabet traf Københavns Kommune ved brev af 28. januar 2010 en ny afgørelse om etablering af tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården. Det hedder i afgørelsen bl.a.: Kommunen har efter forudgående indhentelse af politiets samtykke besluttet at indføre en tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården gældende mellem kl på hverdage. Grundlaget for kommunens afgørelse Kommunen har ved afgørelsen lagt vægt på følgende almene hensyn: - Sikring af at gågaden fungerer som et attraktivt byrum af høj kvalitet med gode udfoldelsesmuligheder for de mange mennesker, der ønsker at benytte gågaden efter dens formål. - Sikring af et attraktivt og så vidt muligt bilfrit miljø i gaden, der giver mulighed for optimal udfoldelse for de mennesker, der vælger at bruge byen, herunder mulighed for at skabe liv gennem etablering af muligheder for udeservering mv. - Opfyldelsen af den samlede strategi for Middelalderbyens byliv, som Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget. At disse almene hensyn har stor vægt ved etableringen af attraktive byrum er veldokumenteret ikke alene ved kommunens mangeårige erfaringer men også ved uafhængig forskning. Den trufne beslutning i forhold til Rosengården er således et led i kommunen overordnede strategi, og det er kommunens vurdering, at afgørelsen er fuldt tilstrækkeligt begrundet i de ovenfor beskrevne vægtige almene hensyn, herunder i forhold tilat skabe et attraktivt og i videst muligt omfang bilfrit byrum. Henset til de bemærkninger herom, som er anført i dit brev af 7. december 2009, skal det for god ordens skyld understreges, at det er de ovenfor anførte almene hensyn, der som det også var tilfældet i forhold til den tidligere beslutning om at etablere en standsningsforbudszone i Rosengården har betydning for kommunens vurdering af, at der er det fornødne behov for etableringen af en tidsbegrænset standsningsforbudszone i Rosengården.

5 - 5 - Hensyn, der ikke er af almen karakter, herunder hensynet til at fremme enkelte erhvervsdrivendes særinteresser, har således ikke indgået i kommunens overvejelser. Varetagelsen af sidstnævnte hensyn vil i øvrigt ikke lovligt kunne finde sted med hjemmel i færdselslovens 92. Ved anvendelsen af færdselslovens 92 er kommunen afskåret fra at lægge vægt på andet end almene hensyn ved reguleringen af færdselsforholdene, herunder parkeringsforholdene, på de offentlige veje, medmindre der undtagelsesvist er etableret et særligt hjemmelsgrundlag, som tilfældet f.eks. er i forhold til reservation af invalideparkeringspladser til bestemte borgere/køretøjer. Kommunen kan således ikke lovligt etablere et generelt tidsbegrænset standsningsforbud på en offentlig vej f.eks. alene på grund af et særligt hensyn til en enkelt beboer eller en enkelt erhvervsdrivende. For så vidt angår det anførte om, at den eksisterende gågadeskiltning vil kunne blive suppleret af konkrete parkeringsforbudstavler, hvilket efter din vurdering ville have samme effekt som en tidsbegrænset standsningsforbudszone, kan kommunen oplyse, at bilister med køretøj må forventes at have kendskab til betydningen af de enkelte færdselstavler, herunder at en gågadezonetavle i sig selv indeholder et parkeringsforbud undtagen i afmærkede felter. Da der herudover er en formodning mod, at der opsættes færdselstavler uden en selvstændig betydning, vil sådanne konkrete tavler kunne forvirre bilister i forhold til, om forbuddet starter ved denne tavle, og sådanne tavler vil derfor kunne være vildledende idet det kunne forlede bilister til at tro at parkering er tilladt hvor p-forbudstavlen ikke er opsat. Der er et forbud mod indførelsen af sådan vildledende afmærkning, jf. forudsætningsvist det anførte i færdselslovens 99 og 7 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. Det anførte om supplerende afmærkning vil derfor ikke kunne føre til et andet resultat. Kommunen har derfor også af denne grund i forhold til denne afgørelse alene lagt vægt på de ovennævnte almene hensyn til sikring af et attraktivt byrum m.v. Det er derfor i det hele taget kommunens vurdering, at der er et sådant behov for den pågældende tidsbegrænsede standsningsforbudszone, at det er tilstrækkeligt nødvendigt at etablere en sådan zone allerede nu. Standsningsforbudszonens tidsmæssige udstrækning Ved fastlæggelsen af, hvilket nærmere tidsrum standsningsforbudszonen skal gælde i, har kommunen på den ene side inddraget hensynet til at mindske de begrænsede gener, som standsningsforbudszonen vil kunne medføre for gadens erhvervsdrivende og beboere og på den anden side varetagelsen af forbudszonens generelle sigte om at sikre et attraktivt byrum, herunder et bilfrit miljø m.v. Rosengården er omgivet af en række gårdgader, herunder f.eks. Kultorvet, hvor der allerede var etableret en tidsbegrænset standsningsforbudszone i tidsrummet mellem klokken 11 og 17. Det er almindeligt anerkendt, at en ensartet regulering af de samme forhold øger bilisternes mulighed for at kende og forstå de indførte forbud m.v. Såfremt kommunen opererede med to forskellige tidszoner i et sammenhængende geografisk område, ville dette kunne give anledning til meget tvivl, og endda til at enkelte bilister ville kunne blive vildledt. Også hensynet til at opnå en ensartet regulering af det samlede område har indgået ved kommunens vurdering i forhold til den tidsmæssige udstrækning af standsningsforbudszonen. Det er under alle omstændigheder kommunen opfattelse, at det ved beslutningen om at begrænse standsningsforbudszonen til kun at finde anvendelse i tidsrummet mellem klokken 11 og 17, er blevet sikret, at forbudszonen ikke udstrækkes videre end formålet tilsiger og berettiger.

6 - 6 - Forbudszonens mulige ekspropriative karakter Kommunen har i forbindelse med sagens afgørelse overvejet, om det må antages, at indførelsen af standsningsforbudszonen helt undtagelsesvis vil indebære begrænsninger for din virksomhedsudøvelse i Rosengården af en så intensiv karakter, at indførelsen af forbudszonen konkret opnår ekspropriativ karakter. Det er kommunen vurdering, at dette ikke kan antages at være tilfældet. Kommunen har lagt vægt på, at de offentlige veje har karakter af infrastrukturarealer, hvor der gælder en allemandsret. Enkeltpersoner har som udgangspunkt ikke adgang til at opnå særrettigheder over sådanne arealer. Dette er f.eks. udtrykkeligt fremhævet i vejlovens 88, stk. 2, hvorefter der ikke kan vindes hævd over offentlige veje. Samme tankegang ligger bag bestemmelsen i 90, stk. 7, hvorefter en nedlæggelse af en offentlig vej ikke kan begrunde et erstatningskrav mod kommunen. Hertil kommer, at dansk rets udgangspunkt er, at bilisterne skal parkere deres køretøj inde på egen ejendom, jf. det anførte i udstykningsloven, byggeloven og vejloven herom. Du har således ikke som erhvervsdrivende i Rosengården en retsbeskyttet adgang til ubegrænset at kunne parkere eller foretage af- og pålæsninger på offentlig vej i umiddelbar tilknytning til din virksomheds domicil. Det helt klare udgangspunkt er, at en generel regulering i form af en tidsbegrænset standsningsforbudszone ikke har karakter af et ekspropriativt indgreb, og derfor allerede af denne grund ikke berettiger til en erstatning. Det kræver således meget stærke konkrete grunde i netop det foreliggende tilfælde, hvis der helt undtagelsesvist skulle være tale om et ekspropriativt indgreb her. Det er kommunen opfattelse at der ikke i den konkrete situation foreligger sådanne grunde, idet kommunen herved har lagt vægt på følgende: - At der i Rosengården blev indført gågade, herunder et parkeringsforbud, delvist i 1975 og helt i 1978, - At du først erhvervede din virksomhed i 1985, hvorfor du således ved erhvervelsen var bekendt med det eksisterende parkeringsforbud. - At det er alene er stramningen af reguleringen fra et parkeringsforbud til en tidsbegrænset standsningsforbudszone, der kan være af betydning ved vurderingen af, om der er tale om et ekspropriativt indgreb, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt. - At indgrebet er tidsbegrænset til perioden mellem klokken 11 og 17, hvorfor det i hvert til en vis grad er muligt at planlægge af- og pålæsning mv. til andre perioder. Der kan herved også henvises til din forklaring til landsretten om, at der gennemsnitligt er under 10 akutopgaver om ugen, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt.

7 At der er alternative parkeringspladser i området, selv om der kan være længere at gå. Der kan herved henvises til, at der i mange ejendommen i København ikke er elevator, og at det i disse situationer er muligt for dine ansatte f.eks. at bære materialet fra vognen til 5. sal, når de er ude hos kunden, hvorfor det normalt også må være muligt for dine ansatte at bære materialet fra forretningen til f.eks. Peter Huitfeldtsgade eller Fiolstræde. - At du i din forklaring for landsretten oplyste, at virksomheden selvfølgelig har kunnet mærke krisen, men at der ikke herudover er sket den store ændring siden 2007, hvorfor standsningsforbudszonen indførelse ultimo 2007 ikke i sig selv kan have haft den store betydning for omfanget af din virksomhed, hvilket begrænser virkningen og intensiteten af indgrebet betydeligt. - At du ikke herudover ses at have fremført konkrete oplysninger m.v., der kan underbygge en antagelse om, at indførelsen af et generelt og tidsbegrænset standsningsforbud i Rosengården rammer dig på en måde, som må betragtes som atypisk og uforholdsmæssigt hårdt for et standsningsforbud. Ved vurderingen af dette spørgsmål har kommunen endvidere lagt vægt på, at etableringen af en standsningsforbudszone i medfør af færdselslovens 92, har karakter af en generel regulering, hvis sigte alene er at regulere objektivt bestemte situationer (standsninger i et givet tidsrum), og som alene rammer generelt (samtlige bilister der færdes i Rosengården). Proportionalitet Det følger af ovenstående, at der er særdeles gode grunde til at indføre den pågældende tidsbegrænsede standsningsforbudszone, og at der ikke er meget tungtvejende grunde, der taler imod denne beslutning. Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at det ikke strider mod proportionalitetsprincippet at træffe denne afgørelse. I en udtalelse af 28. maj 2010 fra Steen Per Byrgesen, Københavns Politi, hedder det bl.a.: I denne sag som i alle andre vejsager, blev der startet en sag op i medfør af færdselslovens 92, stk. 1, idet vejbestyrelsen for en offentlig vej med samtykke fra politiet kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Der blev i sagens anledning besigtiget i Rosengården, der er udlagt som gågade. Vejmyndighedens skitseforslag blev gennemgået, og den blev fundet i overensstemmelse med bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, således at overtrædelse af den opsatte skiltning og afmærkning kunne retshåndhæves. På den baggrund og for at forhindre ulovlig standsning eller parkering i Rosengården meddelte vi i den 18. oktober 2007 politiets samtykke til den ønskede udvidelse af standsningsforbudszonen.

8 - 8 - Den 30. oktober 2007 fremsendte Center for Trafik en arbejdsrekvisition samt en afmærkningsplan for tavlerne i Rosengården. Efterfølgende blev opsætningen af tavlerne færdigmeldt fra Center for Trafik, og Vejsektionen besigtigede på stedet den 18. januar 2008, hvor det blev konstateret, at tavlerne var opstillet som aftalt. Områdechef Steffen Rasmussen fra Københavns Kommune har i en udtalelse af 18. juni 2010 anført bl.a.: Kommunen har et større antal gågader og pladser, hvor et væsentligt formål er at fremme et levende byliv og bymiljø. Gågaderne er reserveret for gående, og det er forbudt at parkere i gågaderne. I en række tilfælde har parkeringsforbuddet imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at sikre den almene formål at fremme et levende byliv og bymiljø Når kommunen for eksempel efter en konkret trafikal vurdering konstaterer, at der parkeres ulovligt i en gågade, og hvis ikke pålagte afgifter afhjælper dette over en periode, kan kommunen skærpe restriktionen og indføre standsningsforbud. Det gælder blandt andet Kultorvet og Købmagergade. På Kultorvet og i Købmagergade har kommunen tidligere etableret standsningsforbudszoner kl på hverdage og kl på lørdage. Rosengården ligger op imod Kultorvet og da kommunen efter besigtigelse og skærpet parkeringskontrol fandt at gågaden ikke levede op til det almene formål om at fremme byliv og bymiljø, udvidede vi standsningsforbudszonen til at omfatte Rosengården. Herved etablerede vi ensartede forhold begge steder. Tilsvarende er der etableret tidsbegrænsede standsnings-forbudszoner kl på hverdage og kl på lørdage i f.eks. Nyhavn mellem Toldbodgade og Bredgade i den side, hvor der foregår udeservering, og i Blågårdsgade også her grundet udeservering. Færdselsloven I færdselslovens 92, stk. 1, hedder det under overskriften Færdselsindskrænkninger bl.a.: 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om 1) parkering og standsning, 2) etablering af fodgængerfelter og 3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.

9 - 9 - Bestemmelsen fik sin nuværende formulering ved lov nr. 292 af 28. april 2000 om ændring af bl.a. færdselsloven. I bemærkningerne til det lovforslag, som bestemmelsen er baseret på, hedder det bl.a. (L 156, Folketingstidende , tillæg A, s. 4202): Ved forslagets 1, nr. 11, foreslås det med bestemmelserne 92 og 92 a at ændre kompetencen til at træffe færdselsmæssige bestemmelser på offentlige veje og på private fællesveje i byerne, således at vejbestyrelsen fremover med enkelte undtagelser træffer afgørelse med samtykke fra politiet. Efter de nugældende regler er det politiet, der med samtykke fra vejbestyrelserne eller vejmyndighederne, træffer sådanne færdselsmæssige bestemmelser. De foreslåede bestemmelser er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget af marts 1998, hvori er anført, at der skal tilvejebringes lovgivningsmæssig mulighed for, at kommuner kan foretage trafikreguleringer. Derudover har regeringen i en række tilfælde tilskyndet kommuner til at tage færdselssikkerhed på dagsordenen, herunder at udarbejde egentlige trafikhandlingsplaner. Det er regeringens vurdering, at der ved at give kommuner og amtskommuner mulighed for at foretage færdselsregulerende foranstaltninger, således at trafikhandlingsplaner og øvrig kommunal planlægning fremover i videre omfang kan gennemføres som en helhed, sikres en styrkelse af det lokale trafikpolitiske arbejde. Det er ligeledes regeringens vurdering, at der for at styrke dette arbejde må ske en reel overførelse af kompetence, således at ansvaret for de færdselsregulerende foranstaltninger i forbindelse med trafikhandlingsplaner m.v. overgår til kommuner og amtskommuner. Højesterets begrundelse og resultat Spørgsmålet om søgsmålskompetence Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, traf i slutningen af 2007 i henhold til færdselslovens 92, stk. 1, en afgørelse, der bl.a. indebar, at standsning på hverdage mellem kl. 11 og 17 var forbudt i gågaden Rosengården i København. Elinstallatør Jørgen Holst ApS drev virksomhed fra adressen Rosengården 8, hvor selskabet havde butik, kontor og lager. Det må efter Torben Meilvangs forklaring lægges til grund, at selskabets ansatte i løbet af en arbejdsdag jævnligt standsede i Rosengården for bl.a. at hente materialer og værktøj. Højesteret finder på denne baggrund, at selskabet blev så konkret berørt af standsningsforbuddet, at selskabet har retlig interesse i at få prøvet gyldigheden heraf. Københavns Kommunes påstand om afvisning kan derfor ikke tages til følge. Spørgsmålet om gyldigheden af kommunens afgørelse fra 2007 om standsningsforbud Københavns Kommunes sag om standsningsforbud blev indledt på baggrund af henvendelser fra en anden erhvervsdrivende i Rosengården, hvori der blev klaget over, at Elinstallatør Jørgen Holst ApS overtrådte det eksisterende parkeringsforbud. Efter besigtigelse af forholdene undlod kommunen at indføre et standsningsforbud. Herefter kom der en henstilling fra alle er-

10 hvervsdrivende i Rosengården bortset fra selskabet om indførelse af et standsningsforbud i Rosengården. Kommunen genoptog sagen og traf efter at have indhentet samtykke fra politiet afgørelse om at indføre et standsningsforbud. Henset til baggrunden for, at kommunen genoptog sagen, og efter det ovenfor anførte om selskabets brug af muligheden for at standse i Rosengården finder Højesteret, at selskabet på trods af standsningsforbuddets generelle karakter måtte anses for at være så væsentligt og individuelt berørt heraf, at selskabet skulle tillægges partsstatus. Af henvendelserne fra de andre erhvervsdrivende i Rosengården måtte kommunen forstå, at selskabets virksomhed adskilte sig fra den almindelige butiksvirksomhed i gaden med hensyn til interessen i kortvarige standsninger. Selskabet burde derfor have været partshørt, inden kommunen traf afgørelse om indførelse af standsningsforbuddet, jf. herved forvaltningslovens 19, stk. 1. Efter bevisførelsen for Højesteret findes det godtgjort, at kommunens afgørelse fra 2007 var båret af hensynet til færdselsforholdene og udviklingen af byliv og bymiljø i området. Disse forhold er saglige hensyn, som kommunen kan lægge vægt på ved afgørelser efter færdselslovens 92, stk. 1. Den omstændighed, at et standsningsforbud tillige var i en række erhvervsdrivendes interesse, indebærer ikke, at afgørelsen er udtryk for magtfordrejning eller i øvrigt usaglig. Der er ikke under sagen fremkommet noget, som giver Højesteret grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, hvorefter ulemperne ved standsningsforbuddet ikke stod i misforhold til de hensyn, som kommunen kunne varetage. Afgørelsen var derfor ikke i strid med proportionalitetsprincippet. Kommunens afgørelse om standsningsforbud fra 2007 var således ikke ugyldig som følge af magtfordrejning, inddragelse af usaglige kriterier eller manglende proportionalitet. Højesteret finder det tilstrækkeligt godtgjort, at der ikke ved partshøring af selskabet, inden der blev truffet afgørelse om standsningsforbud, ville være fremkommet noget, som kunne føre til en anden afgørelse. Der er derfor heller ikke grundlag for at fastslå, at afgørelsen om standsningsforbud var ugyldig som følge af manglende partshøring af selskabet. Ekspropriationsspørgsmålet Rosengården er en gågade i indre by i København, og parkering i Rosengården har været forbudt siden Indførelsen af et tidsbegrænset standsningsforbud som sket i afgørelsen fra 2007 var et led i den trafikale udvikling i området, og denne afgørelse må som udgangspunkt anses for en erstatningsfri regulering. Det oplyste om standsningsforbuddets betydning for

11 selskabets drift giver ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt og fastslå, at afgørelsen udgjorde ekspropriation i forhold til selskabet, jf. grundlovens 73. Efter det anførte tages Københavns Kommunes påstand om frifindelse til følge. Efter sagens baggrund og forløb finder Højesteret, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Københavns Kommune frifindes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15

UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1309 Offentligt Dok.: HAA40773 UDKAST TIL TALE til brug for samråd Ø i Folketingets Trafikudvalg den 15. juni 2010 kl. 15 Samrådsspørgsmål Ø: Vil ministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere