Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed"

Transkript

1 Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og der skal derfor primo 2017 afholdes udbud af sendemulighederne. Den eksisterende lokalradiobekendtgørelse har hidtil omfattet al lokalradio i Danmark, men der skabes nu to separate ordninger for henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradio pga. de indholdsmæssigt forskellige krav mv. Slots- og Kulturstyrelsen sendte den 26. september 2016 udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i høring med frist den 27. oktober Der er modtaget 25 høringssvar med indholdsmæssige bemærkninger og 7 høringssvar uden bemærkninger. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar over udkast til bekendtgørelsen samt for Kulturministeriets bemærkninger hertil. Der har været bemærkninger til følgende emner: Fordeling af sendemuligheder Lokalt indhold Administrative krav Sendesamvirker og sendenet Økonomi og tilskud Udbud og fordelingskriterier Øvrige Fordeling af sendemuligheder DILEM (Danske idebaserede Lokale Elektronisk Medier) kvitterer positivt for, at Slots- og Kulturstyrelsen har indbudt såvel kommercielle som ikkekommercielle interesseorganisationer til, i fællesskab med Energistyrelsen, at finde løsninger på frekvensbehovet. Energistyrelsen kvitterer for et yderst konstruktivt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og lokalradiobranchen omkring udarbejdelsen af den plan, der ligger til grund for bilag 1 i de to bekendtgørelser. PartyZone Radio er utilfredse med, at de enkelte stationer ikke har været inddraget i fordelingen af frekvenser mellem kommerciel og ikkekommerciel lokalradio. SAML (Sammenslutningen af Medier i Lokalsamfundet) anfører, at de principielt mener, der skal være mulighed for ikkekommerciel lokalradio i alle landets 98 kommuner, men de anerkender, at dette ikke er opnåeligt. DILEM anfører, at de Dok. nr. 16/

2 Side 2 principielt mener, at der bør være mulighed for en ikkekommerciel lokalradio i hver kommune eller i hver centerby i kommunerne. DILEM tilføjer, at man kan leve med den fremlagte plan og strategi, idet man erkender de tekniske begrænsninger, og at frekvenser er en begrænset ressource. RødovreKanalen glæder sig over, at der vil kunne sendes lokalradio fra en meget stor del af landets kommuner. DR bemærker, at frekvenslisten indeholder flere frekvenser, som ikke overholder beskyttelsesforholdene mod DR s FM-stationer og dermed brænder hul i DR s FMdækning. DR har derfor identificeret en række kritiske lokalradiofrekvenser ift. konkret angivne DR-stationers dækning, som DR derfor ønsker fjernet fra frekvenslisten. Energistyrelsen forstår 5, stk. 1, i forslagene således, at bestemmelsen indeholder hjemmel til at afgrænse frekvensgenstanden yderligere, hvilket styrelsen finder hensigtsmæssigt, da listen i bilag 1 efter deres mening ikke er en udtømmende beskrivelse af den udbudte genstand. Energistyrelsen forventer desuden, at det tekniske grundlag for beskyttelsen af lokalradiofrekvenser mod øvrige danske FMfrekvenser bliver fastlagt i forbindelse med selve udbuddet. Sendesamvirket Djursland foreslår, at formuleringen i 2, stk. 1, udvides, så det fremgår, at der ved sendemulighed forstås sendetid på en frekvens eller et sendenet i henhold til bilag 1, som Radio- og tv-nævnet, i henhold til 5, stk. 1, har givet tilladelse til. RødovreKanalen, Sendesamvirket Ringkøbing Fjord og Sendesamvirket 6960 konstaterer alle, at der er fejl i tabel 1. Sendesamvirket Ringkøbing Fjord og Sendesamvirket 6960 mener, at det er urimeligt, at der ved planlægning af frekvenser stadig opereres med en dækning på 5 kilometer, der ikke tager højde for store forskelle i befolkningstætheden. På baggrund af en tilkendegivelse fra medieordførerne den 8. juni 2016 om, at der i det kommende udbud skulle allokkeres frekvenser til ikkekommerciel lokalradio i så mange kommuner som muligt, er branchen med bistand fra Energistyrelsen nået til enighed om et forslag til fordeling af de ledige og helt nye frekvenser. I branchens forslag fordeles 104 ledige eller helt nye frekvenser, hvilket giver mulighed for ikkekommerciel lokalradio i op til 82 kommuner. En anderledes fordeling af de 104 frekvenser ville ikke i nævneværdig grad have forøget antallet af kommuner med mulighed for ikkekommerciel lokalradio. De 104 frekvenser er indarbejdet i oversigterne over sendemuligheder, der fremgår af bilag 1 til henholdsvis den kommercielle og den ikkekommercielle bekendtgørelse. Ministeriet skal dog bemærke, at branchens forslag indebærer, at der vil være 16 kommuner, hvor der efter omlægningen fortsat ikke vil være mulighed for ikkekommerciel lokalradio. I alle disse kommuner er det dog ifølge repræsentanter

3 Side 3 for de ikkekommercielle aktører muligt at høre ikkekommerciel lokalradio fra en eller flere sendere i nabokommuner. Hvad angår inddragelse af nuværende tilladelseshavere i fordelingen af frekvenser mellem den kommercielle og den ikkekommercielle ordning, skal ministeriet bemærke, at fordelingen følger det forslag, som branchen repræsenteret ved sine organisationer har lavet, samt at høringen har givet alle parter mulighed for at komme med bemærkninger. Energistyrelsen er blevet hørt om DR s bemærkninger og har i den forbindelse oplyst, at det er korrekt, at de nævnte lokalradiofrekvenser ligger inden for dækningsområderne for de nævnte DR frekvenser, og at de således vil kunne brænde et hul i dækningen. For nogle af stederne er der dog ifølge Energistyrelsen allerede dækning fra en anden DR-sender med samme program. For de øvrige frekvenser er der ifølge Energistyrelsen tale om eksisterende frekvenser, som alle har været i praktisk brug i mindst 10 år. For halvdelens vedkommende har de været i brug siden 1980 erne eller 1990 erne. DR og Energistyrelsen har på baggrund af DR s høringssvar været i dialog og fundet en teknisk løsning på de væsentligste forstyrrelser. Ministeriet henviser i den forbindelse til forslagets 5, stk. 1, hvoraf det fremgår, at Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelser til de i bilag 1 angivne sendemuligheder, i det omfang det er frekvensteknisk muligt. De herudover indsendte korrektioner til frekvenslisten er i relevant omfang indarbejdet i vedlagte reviderede udkast til bekendtgørelse. Hvad angår bemærkningen om, at der ved planlægning af frekvenser stadig opereres med en dækning på 5 km, er dette nævnt i Energistyrelsens notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio, der indgik som bilag til høringen. Det tekniske grundlag for beskyttelsen af lokalradiofrekvenser mod øvrige danske FMfrekvenser forventes i samarbejde med branchen fastlagt i forbindelse med selve udbuddet. Der er således ikke tale om bestemmelser omfattet af bekendtgørelsen, og bemærkningen giver ikke ministeriet anledning til at ændre i bekendtgørelsen. De øvrige bemærkninger giver heller ikke anledning til ændringer i forslaget. Administrative krav PartyZone Radio er kritiske over for, at en ikkekommerciel radiostation som PartyZone Radio ikke længere kan være fysisk beliggende i en kommune uden ikkekommerciel sendemulighed. Radio Jet FM synes, det er et rimeligt krav, at en lokalradio skal have studie i kommunen/området. Sendesamvirket Djursland foreslår, at Radio- og tv-nævnet skal kunne dispensere fra hjemstedskravet, hvis en ansøger har hjemsted i en kommune uden ikkekommerciel frekvens. Randers Radio/DÅB foreslår, at både udsendelser med lokalt indhold og musikudsendelser produceret af frivillige fra lokalområdet kan anses som

4 Side 4 egenproduktion. Radio Ådalen glæder sig over, at egenproduktion efter deres forståelse blot kan (og ikke skal) laves af borgere i sendeområdet. Radio- og tv-nævnet og ARF-Multimedier foreslår, at der i 14 indføres et krav om, at tilladelseshavere på hjemmesiden skal offentliggøre vedtægter og bringe en oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. Kravet foreslås indført for at understøtte transparensen og nævnets tilsyn. Radio Ådalen er tilfredse med, at foreningen skal have en hjemmeside. Radio Jet FM kan ikke se formålet med kravet om en hjemmeside og om en aktuel programoversigt. Radio Kattegat og Antenne Nordsjælland mener, at lytterne er ligeglade med en programoversigt på hjemmesiden, og at det kan blive problematisk, hvis oversigten ikke stemmer overens med det, stationen oplyser i et tilsyn. Sendesamvirket Djursland anbefaler, at Facebook bliver tilladt som hjemmeside. Højderyggens Lokalradio/Højderyggens Weekendradio forventer, at Radio- og tv-nævnet leverer tekst og eventuelt link, så nævnet optræder korrekt på hjemmesiden. Radio- og tv-nævnet har noteret sig, at der i udkastene til hhv. den kommercielle og den ikkekommercielle bekendtgørelse er forskel på, hvor hurtigt programvirksomheden skal være påbegyndt, hvilket efter nævnets opfattelse er hensigtsmæssigt henset til karakteren af ordningernes forskellige ansøgerkreds, tilskud mv. Radio2000 bifalder, at der gives sendetilladelse til en 10-års periode. Radio Lumi efterlyser en beskrivelse af, hvordan foreningens vedtægter skal være indrettet, hvornår de kan blive godkendt mv. Kravet om hjemsted skal forstås således, at foreningen i henhold til foreningens vedtægter skal have hjemsted i det pågældende tilladelsesområde. Bopælskravet regulerer, hvor flertallet af bestyrelsens medlemmer skal bo. Ministeriet skal bemærke, at forslaget ikke indeholder krav om, hvor programmerne skal optages. Hvad angår muligheden for at lokalt indhold og musikudsendelser produceret af frivillige fra lokalområdet kan være egenproduktion, skal ministeriet bemærke, at termen egenproduktion knytter sig til det lokale indhold. Det lokale indhold skal være egenproduceret, dvs. produceret af tilladelseshaver selv eller ved tilladelseshavers eventuelle facilitering af public access. Den øvrige programvirksomhed skal være selvstændig programvirksomhed, hvor der er ikke er krav om egenproduktion. Ministeriet finder på baggrund af høringssvarene anledning til at justere forslaget, således at kravet om aktuel programoversigt på hjemmesiden bortfalder, da ministeriet vurderer, at dette krav er unødigt ressourcekrævende i forhold til den eventuelle merværdi for lytterne. Ministeriet finder endvidere anledning til at justere bekendtgørelsen, så der indføres et krav om, at tilladelseshavere på hjemmesiden skal offentliggøre vedtægter og bringe en oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.

5 Side 5 De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Lokalt indhold Radio- og tv-nævnet bemærker, at kravene til lokalt indhold i 11 ikke er sammenfaldende med kravene til lokalt indhold for ikkekommercielt tv i MUX 1. Nævnet bemærker endvidere, at der er tale om et enklere og lempeligere krav, hvilket forventes at være enklere at administrere. DILEM tilkendegiver, at foreningen er taknemmelig for, at lokale nyheder fra idebaserede foreninger også er tilladt, ligesom udsendelser om arbejdet i lokale idebaserede organisationer/foreninger er tilladt. RødovreKanalen finder, at lokalkravet er rimeligt og opnåeligt. Radio Lumi efterlyser en klar fremstilling af, hvordan lokalt indhold afgrænses i forhold til mere generelle emner. SAML erklærer sig enige i, at der skal produceres mindst én times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold om ugen, men foreningen mener, at formuleringen om, at det i begrænset omfang er tilladt at anvende jingler mv. er for uklart formuleret. ARF-Multimedier foreslår, at der indsættes en procentsats for brug af jingler mv. i stedet for den elastikprægede formulering i begrænset omfang. Radio Ådalen accepterer, at der skal laves lokale indslag, men stationen mener ikke, der er stof nok til en hel time om ugen uden musik. Sendesamvirket Djursland foreslår, at der blødes op på kravet om mindst en times udsendelse med lokalt indhold om ugen i form af ét eller flere taleradioprogrammer, så det bliver muligt at blande musik med tale om lokale forhold i et større antal programmer fordelt over hele ugen. Højderyggens Lokalradio/Højderyggens Weekendradio mener, det bør være tilladt at dele en times taleradio op i flere mindre bidder fordelt over ugen. Radio Vest og Thomas Jacobi Olesen opfordrer til at forpligte tilladelseshavere til at sende i blokke af 60 eller 120 minutter for at undgå, at der flere gange i timen skiftes mellem forskellige tilladelseshavere. Radio Kattegat mener, det er kritisabelt, at der er forskel på, hvor detaljeret kravet til lokalt indhold beskrives i henholdsvis forslaget og høringsbrevet i forhold til den fremtidige fortolkning af kravet. Stationen frygter desuden, at man ikke vil kunne udsende interviews med lokale byrådsmedlemmer om deres og deres partiers holdninger til lokale sager. Sengeløse Radio anfører, at et interview med en lokal borger om et generelt emne ofte har betydning for lokalområdet, samt at genudsendelser bør tælle med i den ene time om ugen med lokalt indhold. Radio Lumi anbefaler, at det afklares, hvor meget der skal ændres for at et program ikke længere er en førstegangsudsendelse. ARF-Multimedier mener, det bør præciseres, at førstegangsudsendelser er programmer, der ikke tidligere har været udsendt, på egen eller anden kanal, inkl. web-kanal.

6 Side 6 Ministeriet skal bemærke, at den ene time hver uge med lokalt indhold kan bestå af ét eller flere taleradioprogrammer om forhold i lokalområdet, f.eks. taleradio om lokale politiske forhold, såsom skolelukninger eller ældrepleje, hvad EU- eller landspolitik konkret betyder for lokalområdet eller interviews om det lokale kulturliv mv. Der kan således ikke i den ene time med lokalt indhold hver uge udsendes programmer om mere generelle emner uanset om der f.eks. er tale om et interview med en lokal borger. I den resterende del af sendetiden er der ingen krav til indholdet, og de ikkekommercielle lokalradioer vil fortsat have mulighed for at udsende programmer med andet indhold, herunder f.eks. musik, så længe det er i overensstemmelse med tilladelseshavers ansøgning. Det er i sidste ende Radio- og tv-nævnet, der afgør, hvorvidt et konkret program kan tælle med som lokalt indhold. Hvad angår muligheden for i begrænset omfang at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag som en del af det lokale indhold skal ministeriet bemærke, at det bør være op til Radio- og tv-nævnet at afgøre, hvad der er et rimeligt omfang, Hvad angår muligheden for i videre omfang at blande det lokale indhold med musik i et større antal programmer fordelt over hele ugen skal ministeriet bemærke, at sådanne muligheder vil svække kravet om lokalt indhold. For så vidt angår opdeling af den ene times lokale indhold, så giver forslaget allerede mulighed for, at den ene time kan opdeles i et eller flere taleradioprogammer. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Sendesamvirker og sendenet SAML mener, at sendesamvirkernes eneste formål skal være at eje, leje og drive et fælles sendeanlæg bestående af sendere og antenner samt fordele sendetiden blandt de tilsluttede stationer. SAML mener, at det altid skal være den enkelte tilladelseshaver, der er ansvarlig over for myndigheden. I forlængelse heraf mener SAML og Radio2000, at det aldrig vil være sendesamvirket, der vil være i besiddelse af de oplysninger, dokumenter mv., som Radio- og tv-nævnet kan kræve udleveret. Radio Ådalen mener, at sendesamvirkerne udelukkende skal være administrative foreninger uden myndighed. ARF-Multimedier mener, det bør præciseres, at sendesamvirket alene varetager fælles anliggender, der vedrører sendesamvirket, og ikke de enkelte lokalradioer. Radio2000 mener, at sendesamvirkerne skal have en kontaktperson fra hver tilladelseshaver, samt at det ikke er rimeligt, at en eksisterende radio skal være med til at investere i etablering af en konkurrerende station på samme frekvens, jf. 15, stk. 8. ARF-Multimedier mener, det bør præciseres, at kontakten alene vedrører sendesamvirkets forhold. Sendesamvirket 105,3 og Radio Boost kritiserer, at en samling af flere frekvenser i ét sendenet med én sendeflade drastisk vil reducere mængden af indhold fra

7 Side 7 stationer i det pågældende område. Sendesamvirket 105,3 efterlyser desuden information om, hvor mange stationer der er plads til på hvert sendenet. Sendesamvirket Djursland bemærker, at der i forslagets 15 om sendesamvirker konsekvent skrives frekvenser og ikke sendenet. Sendesamvirket Djursland mener, det bør overvejes, om ikke sendetiden på frekvenserne i samme net skal være den samme. Radio2000 mener, at det er at skyde gråspurve med kanoner, når der skal dannes et sendesamvirke på en frekvens med kun to tilladelseshavere. Ministeriet skal bemærke, at sendesamvirkernes formål er at varetage fælles anliggender i henhold til 15 og 16 i forslaget, hvilket ministeriet har præciseret i bilag 2 om de obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter. Det drejer sig om opgaver, der er knyttet til den tekniske udsendelse af programmer, herunder fordeling af sendetid, etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, betaling for sendetid mv. Hvad angår grupperingen af frekvenser i større sendenet skal ministeriet bemærke, at de konkrete opdelinger i sendenet er foreslået af branchen, og at hensigten har været, at de enkelte stationer skulle kunne nå et endnu større publikum med deres programmer. Forslaget tager ikke stilling til, hvor mange ikkekommercielle lokalradioer der kan få tilladelse til de 168 timer om ugen i hvert sendenet. De fleste af de nuværende tilladelseshavere får tilskud til 15 timer om ugen. Hvad angår brugen af termen frekvens i forslagets 15, så finder ministeriet anledning til at justere forslaget, således, at tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke. Hvad angår timetallet på forskellige frekvenser i samme sendenet, så afspejler forskellene i timetal den nuværende fordeling af sendetid mellem den kommercielle og den ikkekommercielle lokalradio ordning, som bibeholdes. Bemærkninger giver derudover ikke anledning til ændringer i forslaget. Økonomi og tilskud SAML frygter, at hvis der i udbuddet gives flere tilladelser end det nuværende antal, så vil det betyde, at der vil være et væsentligt mindre tilskud til den enkelte ikkekommercielle lokalradio. RødovreKanalen og Radio2000 er enige. SAML foreslår derfor, at den samlede pulje til driftstilskud til ikkekommerciel lokalradioog tv-virksomhed forhøjes til mindst 75 mio. kr. SAML mener desuden, der bør afsættes en pulje til dækning af udgifter til indkøb af sendeudstyr mv. på mindst 5 mio. kr. Randers Radio/DÅB erklærer sig enige i sidstnævnte. Sendesamvirket Djursland anbefaler, at der fremover skal kunne gives tilskud til mellem 20 og 30 timers udsendelse om ugen per tilladelseshaver, samtidig med at tilskudspuljen til ikkekommerciel lokalradio forøges. I den forbindelse mener

8 Side 8 sendesamvirket, at et minimumstilskud på 30 % af den samlede pulje er for lidt. SAML foreslår, at der maksimalt skal ydes tilskud til 20 ugentlige sendetimer, hvoraf de 10 timer er egenproducerede førstegangsudsendelser og resten er genudsendelser, forudsat at det samlede tilskud er højere end i dag. Radio Sengeløse er enig i, at der fortsat også skal kunne gives støtte til mindre en 15 timer om ugen. ARF-Multimedier mener, at de maksimalt 15 tilskudsberettigede ugentlige timer bør indeholde et begrænset antal genudsendelsestimer, da stationerne er drevet af frivillige. SAML, Sendesamvirket Djursland, Radio Ådalen og Radio2000 mener ikke, der skal kunne udstedes flere programtilladelser til samme ansøger, da det vil åbne for tilskudsrytteri. ARF-Multimedier mener, at der ikke skal kunne udstedes mere end én programtilladelse til samme ansøger for at sikre mangfoldighed. Sendesamvirket Djursland foreslår, at det skal være muligt for en tilladelseshaver at søge flere sendenet i samme kommune. Størrelsen på den årlige bevilling til ikkekommerciel lokalradio og -tv fremgår af medieaftalen for Det fremgår endvidere af 31, stk. 2 i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, at det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til tv-området skal udgøre mindst 50 procent af den samlede bevilling. Det er indenfor disse rammer Radio- og tv-nævnet, der beslutter, hvor stor en del af den årlige bevilling, der afsættes til radioområdet. Ministeriet bemærker, at forslaget giver mulighed for, at samme ansøger kan søge flere sendenet i samme kommune, så længe kravet om hjemsted overholdes. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Udbud og fordelingskriterier SAML foreslår, at det i formuleringen om, at nævnet kan undlade at udbyde de i henhold til stk. 1 ledige sendemuligheder præciseres, at dette gælder efter det første udbud i SAML og Radio Lumi foreslår, at det indføres i forslaget, at udbuddet afholdes i to led, efter alsidighedsprincippet og skønhedskriterier. Antenne Nordsjælland forstår ikke, hvorfor alle sendetilladelser skal ansøges på ny. SAML er kritiske over for, at ansøgere skal dokumentere foreningens stiftelse, da ældre foreningers stiftelsesdokument kan være gået tabt. Foreningen foreslår derfor, at der for gamle foreninger i stedet kræves referat af den seneste generalforsamling. SAML mener, at der vil være betydelige ophavsretlige økonomiske konsekvenser af kravet om at stille sin programvirksomhed til rådighed på internettet.

9 Side 9 Sendesamvirket Ringkøbing Fjord og Sendesamvirket 6960 finder det unødvendigt, at de skal bruge tid og kræfter på at fremskaffe dokumentation for deres evner og muligheder for at drive lokalradio. De mener desuden, at der bør være fortrinsret til de lokalradioer/sendesamvirker, der i dag bruger det ansøgte sendenet. Radio Kattegat og Antenne Nordsjælland er kritiske over for, at der ifølge forslaget skal indsendes dokumentation i forbindelse med en ansøgning. Stationerne er ligeledes kritiske over for, at der skal indsendes en optagelse af minimum 10 minutters varighed, der ifølge stationerne aldrig kan være retvisende for en 10 års sendeperiode. Radio Jet FM kan ikke se formålet med kravet om en prøveoptagelse i 17, stk. 3, da alle laver lokalradio på hver deres måde. De mener desuden, at det er urimeligt at lægge vægt på streaming på internettet, da de allerfleste lytter til lokalradio på FM-båndet. SAML og Radio2000 anbefaler, at der i udbuddet ikke lægges vægt på ansøgers økonomiske formåen, da foreningen mener, den vil være den samme for alle ansøgere til ikkekommerciel lokalradio. Radio2000 mener, man i forhold til ansøgers angivelse af omfanget af lokalt indhold skal være varsom med at stille større krav om taleradio. Radio Lumi er bange for, at mange ikke vil søge, hvis man skal sende mere end én times taleradio per uge. Stationen anbefaler desuden, at det gøres mere klart, om man forventes at ansætte journalister, hvilket vil skubbe de frivillige væk. Radio Kattegat og Antenne Nordsjælland mener desuden, at skønhedskriteriet om programvirksomhed på internettet bør fjernes, da stationerne forventer, at der på sigt vil komme musikafgifter på nettet. Sengeløse Radio og Radio2000 forstår ikke, hvad der menes med at tilbyde public access. Radio2000 mener, at punktet med public access bør udgå. SAML mener, at formuleringen vedrørende public access bør ændres, så den afspejler virkeligheden, hvor det ofte er lokalradioen, der tilbyder borgere eller foreninger at få noget udsendt i radioens sendetid, og foreningen kan desuden ikke se, hvordan en ansøger kan dokumentere dette krav. Randers Radio/DÅR mener punktet med public access skal være rummeligt og umisforståeligt. Kravet om dokumentation for foreningens stiftelse, vedtægter mv. er nødvendigt for Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger, uanset om der er tale om en nystiftet eller en eksisterende lokalradio. For så vidt angår dokumentation for foreningens stiftelse bemærker ministeriet, at foreninger, der ikke er i besiddelse af stiftelsesprotokollater, i stedet kan indsende referat fra seneste generalforsamling. På den baggrund justeres forslaget. Som det fremgår af forslaget, skal Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelser i første omgang søge at sikre det enkelte tilladelsesområde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til

10 Side 10 eksempelvis emner, målgrupper og geografisk fokusområde inden for tilladelsesområdet. I behandlingen kan nævnet også lægge vægt på ansøgers økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. Derudover prioriterer nævnet mellem ansøgningerne efter en række skønhedskriterier i prioriteret rækkefølge, f.eks. omfanget af programmer med lokalt indhold ud over minimumskravet mv. Ministeriet fastholder, at kravet om en prøveoptagelse kan give en indikation af programvirksomhedens kvalitet ved vurderingen af ansøgninger. Ministeriet bemærker, at skønhedskriteriet vedr. at stille sin programvirksomhed til rådighed på internettet ikke skal opfattes som formelt krav for at få programtilladelse og kan vedrøre dele af programvirksomheden, for eksempel alene programmerne med lokalt indhold. Ministeriet finder derfor anledning til at foretage en mindre justering i forslaget, så det nu fremgår, at nævnet som en del af skønhedskriterierne kan lægge vægt på, om dele af eller hele programvirksomheden stilles til rådighed på internettet. Ministeriet finder det i øvrigt hensigtsmæssigt at udelade bestemmelsen om lodtrækning i bekendtgørelsesudkastets 18, stk. 4, da 18 stk. 1-3, efter nærmere overvejelse må anses for at være tilstrækkeligt grundlag ved Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger. Reglerne om public access giver mulighed for, at borgere i tilladelsesområdet, der ikke er en del af stationen, kan medvirke til programproduktion. Hidtil er public access blevet forstået sådan, at borgere i tilladelsesområdet producerede programmer hos tilladelseshaveren og ved brug af tilladelseshavers produktionsudstyr mv. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført, at public access tillige må forstås som muligheden for, at borgere i tilladelsesområdet selv producerer indslag, der derefter udsendes af tilladelseshaver og på tilladelseshavers ansvar. Ministeriet har dog ikke fundet anledning til at foretage indholdsmæssige ændringer i formuleringen af public access i forslaget. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Øvrige Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at styrelsen forudsætter, at udbuddet af sendemuligheder sker på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. ARF-Multimedier m.fl. udtrykker tilfredshed med udkastet til ikkekommerciel bekendtgørelse. Sendesamvirket Ringkøbing Fjord og Sendesamvirket 6960 og Antenne Nordsjælland er glade for, at der er blevet lyttet til deres indsigelser fra tidligere høringer. Radio Jet FM og Radio Kattegat mener, at forslaget ikke har forståelse for den virkelige verden.

11 Side 11 Nørrebro Radio mener, at forslaget mangler principper for fremtiden, da lokalradioens fornemste opgave må være at udvikle lokalradiostilen og skabe forståelse mellem udkantsdanmark fra øst til vest. SAML er særligt glade for, at kommerciel og ikkekommerciel lokalradio får hver sin bekendtgørelse, at tilskudsrytteri imødegås, samt at de ikkekommercielle lokalradioers eksistensberettigelse som folkeoplysende, demokratiskabende og borgerinddragende medier styrkes. SAML anbefaler, at der gennemføres en informationskampagne i hele landet inden udbuddet. Energistyrelsen bemærker, at begrebet de tilgrænsende kommuner i 2, stk. 3, kan vise sig vanskeligt at fortolke, når der er tale om strækninger over hav. Radio2000 mener, at reglerne for skjult reklame bør specificeres. Radio2000 foreslår, at 19, stk. 4, udgår, da det samme står i 19, stk. 2 og 3 samt 20. SAML mener, det vil afskære en række mindretalsgrupper fra at komme til orde, at nævnet kan pålægge en tilladelseshaver at tilvejebringe oversættelse af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. ARF-Multimedier foreslår, at såfremt en lokalradio fratages programtilladelse, bør sendesamvirket ikke uden udbud kunne overdrage den frigjorte sendetid til en anden station i sendesamvirket. For så vidt angår fortolkningen af de tilgrænsende kommuner, når der er tale om strækninger over hav, vil det blive præciseret i udbudsmaterialet. Afgrænsningen af de tilgrænsende kommuner kan for eksempel tage udgangspunkt i, om der er bro eller fast færgeforbindelse fra en ø til fastlandet. Ministeriet bemærker, at forbuddet mod skjult reklame ikke er reguleret af denne bekendtgørelse. Hvad angår det forhold, at nævnet kan pålægge en tilladelseshaver at tilvejebringe oversættelse af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk, skal ministeriet henvise til bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, hvor samme krav gør sig gældende. Kravet er nødvendigt for, at Radio- og tv-nævnet kan føre tilsyn med lokalradioernes programvirksomhed. Det er Radio- og tv-nævnet, der vurderer behovet for information om udbuddet, de nye regler mv. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer. Bilag 1. Modtagne høringssvar

12 Side 12 Høringssvar med indholdsmæssige bemærkninger: Radio- og tv-nævnet Energistyrelsen Konkurrence og Forbrugerstyrelsen SAML Dilem DR Nørrebro Radio Sendesamvirket Ringkøbing Fjord og Sendesamvirket 6960 Lumi Radio Antenne Nordsjælland Radio Jet RødovreKanalen Radio Ådalen Radio2000 Sengeløse Radio Sendesamvirket Djursland Radio Kattegat Sendesamvirket 105,3 PartyZone Radio Radio Boost Thomas Jacobi Olesen Højderyggens Lokalradio/Højderyggens Weekendradio Radio Randers/DÅR ARF-Multimedier Radio Vest. Høringssvar uden indholdsmæssige bemærkninger: Uddannelses- og Forskningsministeriet Dansk Annoncørforening Forbrugerombudsmanden Justitsministeriet Rigsrevisionen Telenor Arken Radio.

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed Notat Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 22. november 2016 Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og der

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Dato: 8. oktober 2015 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen sendte den 24. april 2015 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 25. oktober 2016 Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 45a, 47, stk. 3, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10

Lokal radio og Tv. Overordnede Ideer til nutid og fremtid. Bilag 10 Lokal radio og Tv Overordnede Ideer til nutid og fremtid Kommissorium Overordnet anbefaling af hvorledes lokalradio og Tv s vilkår kan forbedres? Skal nævnsstrukturen ændres? Skal sende nettet re-planlægges?

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt NOTAT 7. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 Kulturstyrelsen sendte den 5. juli 2013 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed BILAG 12: Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr 1460 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato 20. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer:

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv

NOTAT. Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv NOTAT Radio og tv 28. november 2012 Bruttoliste over bemærkninger fra rundbordssamtale den 27. november 2012 om forslag til ny lokalordning for radio og tv Mødedeltagerne var fordelt på fire borde og blev

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 32181104 Produktionsnummer 10139287 Foreningens navn

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med FTF København

Afgørelse om tilsyn med FTF København 25. november 2016 FTF København Sendt til: boc@komc.dk Radio- og tv-nævnet Grace Bondebjerg Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med FTF København Sammendrag Radio-

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0222 Ansøger: Radiostudiet Tønder v/holger Wollesen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004

1570 København V 8000 Århus C. København den 5. maj 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TvDanmark v/advokat Jan Christiansen Thor Clasen Jonasen Banegårdspladsen 1, 8. Mejlgade 69, st. th. 1570 København V 8000 Århus C København den 5. maj 2004 Reklameafbrydelse i Final

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 25. oktober 2016 Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur lvl@slks.dk www.slks.dk Høring over udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0273 Ansøger: Frederiksberg Natradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Side

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1

Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Radio- og tv-nævnet Juni 2016 Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Programtilladelsen og generelle krav... 3 2.1. Udstedelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K.

1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune. Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox Kbh. K. RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Advokataktieselskabet Lindh 2. Roskilde Kommune Stabell Horten Børne- og Kulturforvaltningen Ved Stranden 18 Dr. Margrethesvej 14 Box 2034 Postbox 229 1012 Kbh. K. 4000 Roskilde 4.

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0145 Ansøger: Eagles FM Projekttitel: Tilladelse og Drifttilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Radio- og tv-nævnets

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere