VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101

2 VUBME101

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsforskrifter Beskyttelse Om din varmepumpe Produktbeskrivelse Varmepumpens princip Vandvarmer Systemoversigt Rumføler (option) Rørinstallation Driftsinstruktioner Kontrol af kuldebærerkredsens tryk Kontrol af vandstandsniveauet i varmesystemet Kontrol af sikkerhedsventil I tilfælde af lækage Fejlfinding Alarm Fagudtryk og forkortelser Referencer VUBME101 3

4 1 Vigtig information Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis anlægget ikke er i brug om vinteren, skal det tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader på anlægget. Kontakt en autoriseret installatør, se afsnittet Referencer, for at få yderligere oplysninger. Anlægget kan betragtes som vedligeholdelsesfrit, men et vist tilsyn er nødvendigt. Før du ændrer styreenhedens indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ændringer betyder. Se separat manual for styresystemet. Ved evt. behov for servicearbejde skal du henvende dig til din installatør. 1.1 Sikkerhedsforskrifter Installation og vedligeholdelse Det er kun en autoriseret installatør, der må installere, idriftsætte og udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde på varmepumpen. Se afsnittet Referencer for at få flere oplysninger. Det er kun en autoriseret el-installatør, der må foretage ændringer i den elektriske installation. Se afsnittet Referencer for at få flere oplysninger. L IVSFARE! Det er kun en autoriseret køletekniker, der må foretage indgreb i kølemiddelkredsen. Se afsnittet Referencer for at få flere oplysninger. Ændringer i systemet Det er kun en autoriseret installatør, der må udføre ændringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheden Ledningerne til kølemiddel, kuldebærer, vand og strøm Sikkerhedsventilen Du må ikke udføre byggetekniske installationer, der kan påvirke varmepumpens driftssikkerhed. Sikkerhedsventil Følgende sikkerhedsforskrifter gælder for varmtvandskredsens sikkerhedsventil med tilhørende afløbsledning: Blokér aldrig forbindelsen til sikkerhedsventilens afløbsledning. Når vand opvarmes, ekspanderer det, og det betyder, at der slipper lidt vand ud af systemet via afløbsledningen. Det vand, der kommer ud af afløbsledningen, kan være varmt! Lad den derfor munde ud i et afløb et sted, hvor man ikke risikerer at brænde sig. 1.2 Beskyttelse Korrosionsbeskyttelse På grund af risikoen for korrosionsskader skal man undgå at bruge diverse sprays i nærheden af varmepumpen. Det gælder især: Opløsningsmidler Klorholdige rengøringsmidler Maling Lim 4 VUBME101

5 2 Om din varmepumpe 2.1 Produktbeskrivelse Danfoss DHP-R er et opvarmningsanlæg til varme og varmtvand, hvis der monteres en ekstern vandvarmer. Det har en kompressor, der er udviklet til varmepumper alene. Danfoss DHP-R er forsynet med et reguleringssystem, som præsenteres i et grafisk display. Styringsudstyret er også forberedt til overvågning via Internettet. Det afgives varme til huset via et vandbåret varmesystem. Varmepumpen leverer så meget af varmebehovet som muligt, før tilskudsvarmen tilkobles for at supplere op. Danfoss DHP-R opvarmningsanlæg består af to grundenheder: Varmepumpeenhed Scroll-kompressor Rustfri varmeveksler, kondensator, fordamper og varmgasveksler Cirkulationspumper til kollektor- og varmesystem Reguleringsudstyr Reguleringsudstyret styrer opvarmningsanlæggets indgående komponenter (kompressor, cirkulationspumper, tilskudsvarme og skifteventil) og fastsætter, hvornår varmepumpen skal starte og stoppe, samt om den skal producere varme til huset eller varmtvand. Reguleringsudstyret består af: Styreenhed, relæmodul samt operatørpanel med grafisk display Temperaturføler (ude, fremløb, returløb, kuldebærer, varmtvand og varmgas) Rumføler (tilbehør) 2.2 Varmepumpens princip En varmepumpe udnytter den energi, der er i en naturlig varmekilde. Man kan lidt forenklet sige, at den henter energi i form af varme fra en varmekilde. Varmepumpen er derfor en meget miljøvenlig og økonomisk måde at opvarme et hus på. 1. En slange fyldt med væske (kuldebærer) sænkes ned i en sø, graves ned i jorden eller sænkes ned i undergrunden. Kuldebærervæsken optager energi fra varmekilden, ved at væsketemperaturen i slangen opvarmes nogle grader af varmekilden omkring den. 2. Kuldebærervæsken ledes ind i varmepumpens fordamper. I ekspansionsventilen sænkes trykket for derefter at passere gennem fordamperen og derefter overgå til gasform (fordampes). Den energi, der bruges i denne proces, afgives af kuldebærervæsken. Kondensator Varmgasveksler 6 Varmebærerkreds / Varmgaskreds Ekspansionsventil/ tryksænkning Kompressor/ trykøgning Kølemiddelkreds 2 Kølemiddel Fordamper Kuldebærerkreds 1 Kuldebærer 3. Kølemidlet, der nu indeholder en stor mængde energi i form af varme, føres videre ind i kompressoren, der både øger dets temperatur og tryk. 4. Kølemidlet fortsætter derefter ind i varmgasveksleren. Her kan en lille effekt med høj temperatur udnyttes til f.eks. at forhøje varmtvandstemperaturen 5. Derefter fortsætter gassen ind i kondensatoren. Ved kondenseringen afgiver kølemidlet sin varmeenergi til varmebærerkredsen. Kølemidlets temperatur falder, og det går tilbage til væskeform. 6. Varmebærerkredsen transporterer varmeenergien hen til vandvarmeren, radiator- og gulvvarmesystemet, der opvarmes. Kølemidlet er stadig varmt, når det har passeret kondensatoren. Derefter ledes kølemidlet gennem ekspansionsventilen, hvor trykket sænkes, hvorefter processen starter forfra igen. VUBME101 5

6 Varmepumpen har fire separate væskekredse Kuldebærerkreds - er en vandbaseret blanding, der transporterer energi fra varmekilden til varmepumpen. Kølemiddelkreds - er den kreds i varmepumpen, der ved fordampning, kompression og kondensation optager energi fra kuldebærerkredsen og afgiver den til varmebærerkredsen. Kølemidlet er klorfrit. Varmebærerkreds - er det vand, der transporterer varmen/energien til varmesystemet og vandvarmeren Varmgaskreds er en højtemperaturkreds til varmtvandskredsens slutvandvarmer. Hvis varmepumpen ikke er tilsluttet nogen vandvarmer, skal varmgaskredsen ikke tilsluttes. 2.3 Vandvarmer Danfoss DHP-R kan også producere varmtvand til eksterne vandvarmere. Vandtemperaturen til vandvarmeren styres af reguleringspressostaten og kan ikke justeres. Varmtvandsproduktionen stopper, når reguleringspressostaten har opnået sit maksimale arbejdstryk. 2.4 Systemoversigt Danfoss DHP-R kan konfigureres i mange forskellige kombinationer, og her nedenfor vises én af dem. Billedet viser en Danfoss DHP-R varmepumpe med fire vandvarmere, hvoraf slutvandvarmeren er tilsluttet varmepumpens varmgaskreds. Tilskudsshunt (0-10V) Varme TWC Communication KV Varmtvand VV VVC VVB VVB VVB VVB Varmgaskreds Kuldebærer TWC = Tap Water Control KV = Koldtvand VV = Varmtvand VVC = Varmtvandscirkulation VVB = Vandvarmer 2.5 Rumføler (option) Som tilvalg kan varmepumpesystemet udstyres med en rumføler, som er af en Aktiv type = 24 VAC 0-10V. Installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Se separat manual for styresystemet vedrørende tilkobling. 2.6 Rørinstallation (Udført ifølge din installatør) 6 VUBME101

7 3 Driftsinstruktioner Se separat manual for styresystemet. 3.1 Kontrol af kuldebærerkredsens tryk Kuldebærerkredsen skal være fyldt med korrekt mængde væske, idet anlægget ellers kan tage skade. Sørg for, at der er tilstrækkeligt tryk i systemet, dog ikke over det maksimale tryk på 3 bar. Ved påfyldning af kuldebærervæske: Se i installationsvejledningen under: Fyldning af kuldebærersystem. Anvendes ved påfyldning Tilslutning til kuldebærerkreds 3.2 Kontrol af vandstandsniveauet i varmesystemet Anlæggets systemtryk skal kontrolleres en gang om måneden. Sørg for, at der er tilstrækkeligt tryk i varmesystemet, dog maks. 3 bar. Man kan bruge almindeligt postevand ved påfyldning af varmesystemet. I visse undtagelsestilfælde kan vandkvaliteten være uegnet til påfyldning af varmesystemet (korroderende eller kalkholdigt vand). Er du i tvivl, så kontakt din installatør. (Se Referencer på side 12). Brug ikke tilsætningsstoffer til vandbehandling i varmesystemets vand! 3.3 Kontrol af sikkerhedsventil Varmepumpens to sikkerhedsventiler skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. Vandvarmerens sikkerhedsventil er en beskyttelse mod overtryk i den lukkede vandvarmer. Den er monteret på koldtvandsindløbet, med udløbet nedad. Hvis vandvarmerens sikkerhedsventil ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at vandvarmeren kan tage skade. Det er normalt, at sikkerhedsventilen under opfyldning af vandvarmeren slipper små mængder vand ud, især når der er brugt store mængder varmtvand. Begge sikkerhedsventilerne kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang med uret, så ventilen slipper lidt vand ud via spildledningen. Hvis en ventil ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontakt din installatør, se afsnittet Referencer, for at få yderligere oplysninger. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke omstilles. 3.4 I tilfælde af lækage Ved eventuel lækage i varmtvandsledningerne, mellem aggregat og aftapningssteder, skal lukkeventilen for koldtvandstilførsel lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. Se afsnittet Referencer for at få flere oplysninger. Ved lækage i kølemiddelkredsen skal man lukke for varmepumpen og straks kontakte sin installatør. Se afsnittet Referencer for at få flere oplysninger. VUBME101 7

8 4 Fejlfinding 4.1 Alarm Meddelelse Betydning Årsag Afhjælpning LAVTRYK UDLØST Udløst lavtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. For lidt væske i kuldebærersystemet. Luft i kuldebærersystemet. Kontakt din installatør. Tilstoppet snavsfilter i kuldebærersystemet. HØJTRYK UDLØST Udløst højtryk - Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Radiator-/gulvslangetermostater ikke tilstrækkeligt åbne. Luft i varmesystemet. Tilstoppet snavsfilter i varmesystemet. Åbn radiator-/gulvslangetermostater. Foretag påfyldning og udluftning af varmesystemet Kontakt din installatør. MOTORVÆRN UDLØST Udløst motorværn. Kompressoren stopper, og der sker ingen varmtvandsproduktion. Strømafbrydelse på grund af sprunget sikring. Overstrømsrelæ er udløst. Kontrollér sikringerne Nulstil sikkerhedsafbryderen. For øvrige alarmer: Se separat manual for styresystemet. 8 VUBME101

9 5 Fagudtryk og forkortelser Fordamper INTEGRAL Kompressor Kondensator Kuldebærer Kuldebærerkreds Kølemiddelkreds Kølemiddel Varmgasveksler Radiator Varmebærerkreds Varmekurve I fordamperen hentes energi fra varmekilden, og kølemidlet, der passerer gennem fordamperen, overgår til gasform. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) INTEGRAL er varmesystemets energibalance. Varmeproduktionen styres ud fra et beregnet behov. Dette behov beregnes ved at sammenligne den faktiske fremløbstemperatur med den beregnede fremløbstemperatur. Forskellen mellem temperaturerne multipliceres med den tid forskellen gør sig gældende. Resultatet kaldes for integral. Integralen beregnes automatisk, når varmesystemet er i brug. Kompressoren øger kølemidlets temperatur og tryk. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) I kondensatoren afgiver kølemidlet sin varmeenergi til varmebærerkredsen. (Se Varmepumpens princip på side 5 for mere information.) Er en vandbaseret blanding, der transporterer energi fra varmekilden til varmepumpen. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) Den væskekreds, der transporterer varmen fra varmekilden til varmepumpen. (Se Varmepumpens princip på side 5 for mere information.) Er den kreds i varmepumpen, der ved fordampning, kompression og kondensation optager varmen fra kuldebærerkredsen og afgiver den til varmebærerkredsen. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) Er den væske, der transporterer varme fra kuldebærerkredsen og afgiver den til varmebærerkredsen. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) I varmgasveksleren afgives en delmængde af den totale varmeeffekt (ca. 15 %). Her kan der udtages en højere temperatur end den normale kondenseringstemperatur. Varmeelement, element. Væskekredsen får varme/energi fra kølemiddelkredsen, og denne varme transporterer den derefter til vandvarmeren eller radiator- og gulvvarmesystemet. (Se Varmepumpens princip for at få flere oplysninger.) Varmekurven er styreenhedens værktøj til at beregne, hvilken fremløbstemperatur varmesystemet skal have. Man justerer indetemperaturen ved at ændre hældningen på varmesystemets KURVE. Se separat styringsvejledning. VUBME101 9

10 6 Referencer Installation og idriftsættelse er udført af: Rørinstallation Dato: Firma: Navn: Tlf.: El-installation Dato: Firma: Navn: Tlf.: Justering af systemet Dato: Firma: Navn: Tlf.: Danfoss AS forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 10 VUBME101

11 VUBME101 11

12 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse, er Danfoss AS s forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss AS Box 950 SE Arvika VUBME101

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere