Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet"

Transkript

1 Justitsministeriet EU-formandsskabssekretariatet STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL FAX DATO 2. juli 2012 J.NR /27314 /RFJ/HSC Høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) Justitsministeriet har ved af 11. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse). Forslaget til forordning har efter sit indhold bl.a. til formål at ophæve og erstatte det gældende databeskyttelsesdirektiv (direktiv 95/46/EF), som er grundlaget for den danske persondatalov. Direktivet finder ikke anvendelse vedrørende behandling af oplysninger, der vedrører den offentlige sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed og statens aktiviteter på det strafferetlige område. Rammeafgørelse 2008/977/RIA, som regulerer den EU-retlige beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, foreslås erstattet af et direktiv (KOM(2012) 10 endelig), som senere sendes i høring. 1. Baggrund Personoplysninger er beskyttet ved Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 8 om privatlivets fred. EU-chartret beskytter privatlivets fred i artikel 7, mens der er en særskilt beskyttelse af personoplysninger i chartrets artikel 8. Endvidere har artikel 16 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde skabt en ramme for en moderniseret og global tilgang til databeskyttelse. INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ER OPRETTET VED LOV AF OM ETABLERING AF DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET ER ETABLERET SOM NATIONAL MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION I HENHOLD TIL FN'S PARIS PRINCIPPER. INSTITUTTET VIDEREFØRER DE AKTIVITETER, DER SIDEN 1987 BLEV VARETAGET AF DET DANSKE CENTER FOR MENNESKERETTIGHEDER. INSTITUTTET VARETAGER FORSKNING, INFORMATION, UNDERVISNING, DOKUMENTATION OG INTERNATIONALE PROGRAMMER.

2 Det fremgår af Kommissionens meddelelse Beskyttelse af privatlivets fred i en forbundet verden: En europæisk databeskyttelsesramme til det 21. århundrede. (KOM (2012) 9 endelig), at offentlige høringer mv. har afdækket et ønske blandt borgere og virksomheder om en omfattende reform af EU s databeskyttelsesregler. Efter såvel forslaget til forordning som Kommissionens meddelelse vil forslaget til ny forordning gavne fysiske personer ved at styrke deres databeskyttelsesrettigheder og øge deres tillid til det digitale miljø, ligesom det forventes at ville stimulere udviklingen af den digitale økonomi i og uden for EU s marked. Samtidigt er det understreget, at der i løbet af vedtagelsesprocessen og i tiden efter - i forbindelse med vedtagelsen af nye retlige instrumenter - vil blive opretholdt en tæt og åben dialog med alle interessenter. 2. Nærmere om forslaget til ny forordning Forslaget til ny forordning indeholder en række nyskabelser i forhold den gældende regulering på området. Disse vedrører blandet andet: Styrket beskyttelse af den enkelte borger: Den enkelte borgers kontrol over egne personoplysninger styrkes bl.a. ved en skærpelse af reglerne om samtykke, der etableres en ret til at blive glemt, øget ret til indsigt i egne oplysninger, en ret til dataportabilitet, dvs. ret til at få en kopi af opbevarede personoplysninger fra den registeransvarlige og frihed til uhindret at flytte dem fra én tjenesteudbyder til en anden, samt en ret til information, så registrerede i højere grad oplyses om, hvordan deres personoplysninger behandles. Endvidere er der særligt fokus på børn, idet børn ifølge præamblens betragtning (29) bør nyde særlig beskyttelse af deres personoplysninger, eftersom de ofte er mindre bevidste om risici, konsekvenser, garantier og rettigheder, for så vidt angår behandling af personoplysninger. I den forbindelse foreslås en begrænsning af unges adgang til informationssamfundstjenester, idet et barn under 13 år skal have samtykke/godkendelse fra forældre eller værge. EU-reglerne finder tillige anvendelse på udenlandske virksomheder, hvis personoplysninger behandles i udlandet af virksomheder, som er aktive på EU-markedet og tilbyder deres tjenester til EU-borgere. Skærpede krav til databehandlingen: Datasikkerheden skærpes ved, at den dataansvarlige tilskyndes til at anvende teknologier, der kan forbedre beskyttelsen af privatlivets fred, ligesom den dataansvarlige pålægges en pligt til uden unødig forsinkelse (normalt 24 timer) at underrette både databeskyttelsesmyndighederne og de berørte fysiske personer om brud på 2

3 datasikkerheden. I virksomheder med over 250 ansatte og i virksomheder, hvis art og omfang indebærer særligt risikobehæftet databehandling, skal der udpeges en databeskyttelsesansvarlig. Tillige indføres et princip om Privacy by Design, og der pålægges organisationer, som udfører risikobehæftet databehandling, en pligt til at foretage konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Derudover bemærkes ift. databehandlingen, at den generelle anmeldelsespligt afskaffes med forordningen, og der foreslås regler, hvorefter de dataansvarlige kun skal henvende sig til myndigheden (one-stop-shop) i den medlemsstat, hvor der er hovedkontor. Styrket tilsyn: De nationale databeskyttelsesmyndigheders uafhængighed og beføjelser styrkes, således at de bl.a. vil få beføjelser til at pålægge bøder på op til 1 mio. EUR eller på op til 2 % af virksomhedens samlede årlige omsætning, hvis en virksomhed overtræder EU's databeskyttelsesregler. I den forbindelse skal databeskyttelsesmyndighederne tilføres de fornødne ressourcer til opgaven, se herved bl.a. præamblens betragtning (94) og forslaget til artikel 47, stk. 5. Samarbejdet mellem databeskyttelsesmyndighederne udvides, der indføres en sammenhængsmekanisme ( consistency mechanism ) på EU-plan, og artikel 29- gruppen opgraderes til et uafhængigt databeskyttelsesråd for at styrke en ensartet anvendelse af databeskyttelsesforordningen. 3. Instituttets generelle bemærkninger Institut for Menneskerettigheder finder, at forslaget til forordning om databeskyttelse indeholder en klar forbedring af individets ret til beskyttelse af personoplysninger, herunder mange positive initiativer med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder på området. Det fremgår af forslaget, at Kommissionen anser en forordning for at være det mest hensigtsmæssige instrument til at fastlægge regler om beskyttelse af personoplysninger i EU. Det betyder, at den danske persondatalov ophæves og dermed også de særregler, som vi har haft i Danmark i en årrække. Brug af forordning er et fornuftigt valg på områder med grænseoverskridende handel og grænseoverskridende databehandling mv. Danmark har imidlertid - sammenlignet med øvrige medlemslande - et relativt højt databeskyttelsesniveau, og det bør sikres, at forordningen ikke på enkeltområder udvander dette, men sikrer at man på nationalt plan har hånd i hanke med procedurer, 3

4 hvorefter data behandles og overføres, herunder til tredjelande. Samtidig er det vigtigt, at forordningens meget ambitiøse niveau ikke bliver baseret på et omfattende bureaukrati, som i praksis vil svække dens gennemslagskraft. Det er instituttets opfattelse, at der bør foretages en nærmere gennemgang af, hvilke konsekvenser forordningens regulering vil få for henholdsvis den offentlige og private sektor, herunder om det på enkeltområder kan medføre en forringelse af det danske databeskyttelsesniveau. Relevante undersøgelsespunkter vil her blandt andet være: På hvilke områder vurderes forordningen at forbedre det eksisterende niveau for databeskyttelse i Danmark. På hvilke områder vurderes forordningen at forringe det eksisterende niveau for databeskyttelse i Danmark. Hvor mange ressourcer må der påregnes til forordningens gennemførelse i Danmark (sammenholdt med nuværende ressourceforbrug). Hvor mange ressourcer vurderes forordningens gennemførelse at koste kommissionen. Bør implementeringen af forordningen eventuelt ske i forskellige tempi. Forslaget delegerer en ganske omfattende regulering på databeskyttelsesområdet til Europa-Kommissionen (Kommissionen), idet det i vidt omfang overlades til Kommissionen at fastlægge den nærmere regulering af forordningens rækkevidde. Det er instituttets opfattelse, at den vide delegation til Kommissionen bør begrænses til mere specifikke områder, således at fastlæggelsen af forordningens anvendelsesområde, definitioner mv. sker direkte i forordningens tekst. Instituttet finder det endvidere vigtigt at understrege, at hvis denne løsning vælges, er det af afgørende betydning, at der direkte i forordningsteksten søges fastlagt så klare og præcise bestemmelser, at forskellige fortolkninger og grænsetilfælde undgås i videst muligt omfang. Instituttet henviser i den forbindelse til den fortolkning af legalitetskravet i EMRK artikel 8, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har fastlagt, hvorefter retstilstanden skal være forudsigelig, hvormed menes, at reglerne skal være så tilstrækkeligt klare og præcise, at den enkelte borger og berørte virksomheder med en vis grad af sikkerhed kan forudsige, hvilke følger en handling vil kunne få, se herved bl.a. Sunday Times mod Storbritannien, dom af 26. april 1979, 49. Forordningen skal gælde direkte i EU-landene og bør derfor udformes i et letforståeligt og direkte sprog og med 4

5 bestemmelser, som efter deres indhold er direkte forståelige. Det bør være udgangspunktet, at forordningens tekst kan stå alene. Det er forudsat i forbindelse med fremsendelsen af forslaget til forordning, at den nærmere rækkevidde og det nærmere indhold af forslaget i videst muligt omfang må søges afklaret under de videre forhandlinger. Instituttet henleder generelt opmærksomheden på de meget grundige høringssvar, som henholdsvis Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (European Data Protection Supervisor - EDPS) og Artikel 29-arbejdsgruppen har afgivet i marts i år vedrørende forslagene til henholdsvis forordning og direktiv på persondatabeskyttelsesområdet. Instituttet har en række bemærkninger til flere af de enkelte foreslåede artikler. 4. Bemærkninger til de enkelte foreslåede artikler Institut for Menneskerettigheder har i det følgende nogle konkrete anbefalinger, som har til formål at fremme den enkeltes menneskerettigheder. Ad artikel 2 (Materielt anvendelsesområde) Forslagets artikel 2 definerer forordningens materielle anvendelsesområde, jf. kapiteloverskriften. I artikel 2, stk. 2, er der oplistet en række undtagelser, hvor forordningen ikke skal gælde, herunder litra a) aktiviteter, der ikke er omfattet af EUretten, navnlig for så vidt angår national sikkerhed. Da der må antages at være en vis national variation i definitionen af dette begreb, og der med forslaget tilstræbes en ensartet databeskyttelse inden for EU, finder instituttet, at der bør opstilles en nærmere definition af dette begreb og som et minimum angives nærmere præciserede kriterier. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i forslaget til undtagelsesbestemmelsen i artikel 2, stk. 2, litra a) nærmere præciseres, hvad der skal forstås med aktiviteter, der vedrører national sikkerhed. Af stk. 2, litra b), fremgår, at EU- institutioner er undtaget fra forordningens område. Det fremgår ikke, hvad denne undtagelse har sin baggrund i, men det er instituttets opfattelse, at EU-institutioner bør være bundet af samme regler som medlemslandene. Instituttet anbefaler, at også EU-institutioner omfattes af forordningens regulering. 5

6 Det fremgår af samme artikels stk. 2, litra d), at forordningen ikke skal gælde behandling af personoplysninger, som uden vederlag foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter. EU-Domstolen har i sagen Bodil Lindquist (dom af 6. november 2003, C-101/01) fastslået, at undtagelsen kun gælder i tilfælde, hvor data bliver gjort tilgængelige for en nærmere afgrænset kreds. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i undtagelsen under artikel 2, stk. 2, litra d), tilføjes medmindre data bliver gjort tilgængelige for en bredere kreds. Af artiklens litra e) fremgår, at forordningen ikke skal gælde behandling af personoplysninger, som foretages af kompetente myndigheder. Efter instituttets opfattelse bør der i undtagelsen indføjes offentlige. Instituttet anbefaler, at der i undtagelsen under litra e) tilføjes offentlige, således at teksten lyder kompetente offentlige myndigheder. Ad artikel 4 (Definitioner) Forslaget til artikel 4 indeholder definitioner af de begreber mv., som forordningen vedrører, herunder under nr. 1), hvad der forstås ved en registreret ( data subject ) og udvider definitionen, idet identifikation kan ske bl.a. ved hjælp af et id-nummer, lokaliseringsdata, online-id mv. I EU-Domstolens afgørelse i sagen Scarlet Extended SA mod SABAM (dom af 24 november 2011, 70/10) blev det bl.a. fastslået, at IP-adresser er personlige, fordi de gør det muligt præcist at identificere de nævnte brugere. Under præamblens betragtning (24) fremgår af sidste sætning, at sådanne faktorer bør derfor ikke som sådan betragtes som personoplysninger under alle omstændigheder. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at den tilsyneladende modsætning, som ligger i præamblens betragtning (24) i forhold til definitionen i artikel 4 af en registreret afklares. EU-Domstolen har i sagen Lindquist (dom af 6. november 2003) fastslået, at det ikke kan antages, at fællesskabslovgiver har tilsigtet, at begrebet videregivelse til et tredjeland af personoplysninger skulle omfatte den omstændighed, at der lægges oplysninger ud på en internetside, selvom disse data dermed gøres tilgængelige for personer i tredjelande. 6

7 Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i artikel 4 som et selvstændigt punkt defineres, hvad der forstås ved overførsel/videregivelse af persondata. Samtidigt bør der efter instituttets opfattelse ske en nærmere præcisering og fastlæggelse af, hvad der konkret forstås ved offentlighedens interesse ( public interest ) i de forskellige sammenhænge, hvor dette begreb skal tillægges betydning. Det kan således også konstateres, at der i forordningstekstens danske udgave er forskellige oversættelser, herunder almene hensyn (artikel 17), vigtige samfundsmæssige interesser (artikel 44), andre samfundsmæssige interesser på området (artikel 81, litra c), hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet (artikel 17, stk. 3, litra b) med henvisning til artikel 81). Ad artikel 5 (Principper for behandling af personoplysninger) og delvist artikel 6 (Lovlig behandling) Forslaget til artikel 5 indeholder et nyt princip om, at behandlingen skal være gennemsigtig ( transparent ), ligesom forslaget forbedrer princippet om dataminimering. Forslaget indeholder i overensstemmelse med det gældende direktiv 95/46/EF og persondataloven en begrænsning i brugen af persondata, idet disse ikke senere må gøres til genstand for behandling, som er uforenelig med de formål oplysninger er indsamlet til brug for (formålsbegrænsning). Da der må antages at være en vis national variation i, hvorledes denne begrænsning skal forstås, og forordningsforslaget tilstræber en ensartet databeskyttelse, finder instituttet, at der bør opstilles en nærmere definition af dette begreb og - som et minimum - angives nærmere præciserede kriterier. Dette skal også ses i lyset af, at der i forslaget til artikel 6, stk. 4, kan ske databehandling på trods af uforenelige formål i de i artikel 6, stk. 1 angivne situationer. Herved sker der efter instituttets opfattelse en delvis udvanding af formålsbegrænsningen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i forslaget til undtagelsesbestemmelsen i artikel 5 nærmere defineres, hvad der forstås ved forenelige formål. Instituttet bemærker, at forordningens tekst ikke forholder sig til den opsamling og videregivelse mv. af data, som bl.a. private virksomheder og ikke-retshåndhævende myndigheder foretager til brug for retshåndhævelsesformål, f.eks. PNR-oplysninger og logningsdata. 7

8 Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at den opsamling og videregivelse af persondata, som private og ikke-retshåndhævende myndigheder foretager til brug for retshåndhævelsesformål, reguleres direkte i forordningen. Ad artikel 7 (Betingelser for samtykke) Efter forslaget til artikel 7 har den registeransvarlige bevisbyrden for, at den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af vedkommendes personoplysninger til de angivne formål. Samtykke defineres i artikel 4, stk. 8, som enhver frivillig, specifik, informeret eller udtrykkelig viljestilkendegivelse baseret på en erklæring eller klar bekræftelse fra den registrerede.... Det fremgår af præamblens betragtning (25), at der bør gives udtrykkeligt samtykke ved hjælp af en passende metode, der muliggør en frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse fra den registrerede, herunder ved markering i afkrydsningsfelt, som tydeligt tilkendegiver den registreredes accept af den foreslåede behandling. Der er således tale om fleksible former for samtykke afhængigt af den konkrete situation. Tavshed og inaktivitet kan ikke indebære samtykke. Det understreges i artikel 7, pkt. 4, at samtykke ikke tilvejebringer retsgrundlag, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den registeransvarlige. Instituttet finder, at der ved vurderingen af de forskellige former for samtykke bør fokuseres på, om et samtykke er meningsfuldt. Ved vurderingen heraf bør indgå de omstændigheder, hvorunder samtykket er afgivet, herunder om samtykket er afgivet som forudsætning for at modtage specifikke ydelser, om betingelserne var tilstrækkeligt gennemskuelige for den registrerede, og om den registrerede er blevet præsenteret for alternativer mv. Det følger af forslaget til artikel 14, stk. 2, at den, der indsamler oplysninger (den registeransvarlige), skal oplyse den registrerede om, hvorvidt indgivelsen er obligatorisk eller frivillig, og de mulige konsekvenser, hvis sådanne oplysninger ikke indgives. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at betingelserne for et samtykke søges nærmere præciseret, herunder de forhold der gør et samtykke meningsfuldt. Det bør samtidig fremgå, at samtykke er en ud fra flere mulige måder, hvorpå man med forordningen søger at sikre beskyttelsen af den enkelte ved behandling af personoplysninger. Som det fremgår af behandlingen under artikel 23 understreger forordningen den stigende betydning af databeskyttelse by design. 8

9 Ad artikel 8 (Behandling af et barns personoplysninger) Den foreslåede bestemmelse i artikel 8 kræver samtykke fra forældre eller værge ved direkte tilbud om informationssamfundstjenester (herunder sociale netværk) til et barn under 13 år. Den registeransvarlige skal ifølge artiklen træffe enhver rimelig foranstaltning for at indhente et verificerbart samtykke. Instituttet bemærker, at et barns modenhed er individuelt bestemt, og det fremgår ikke nærmere af forslaget, på hvilken baggrund aldersgrænsen er fastsat til netop 13 år, herunder om der til brug for fastsættelsen af aldersgrænsen er indhentet erklæringer fra sagkyndige på området. Børnekonventionens artikel 13 fastsætter, at barnet skal have ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til uanset territoriale grænser at søge, modtage og videregive oplysninger og tanker af enhver art. Udøvelsen af denne ret kan underkastes visse begrænsninger, men kun begrænsninger, som følger af lovgivningen, og som er nødvendige af hensyn til andres rettigheder eller omdømme eller til beskyttelse af den nationale sikkerhed, offentlige orden, folkesundhed eller sædelighed. I børnekonventionens artikel 17 erkendes massemediernes vigtige rolle, og at medlemslandene skal sikre, at barnet har adgang til information og materiale fra forskellige nationale og internationale kilder, særligt sådanne, hvis formål er at fremme barnets sociale, åndelige og moralske velfærd og fysiske og psykiske sundhed. Med henblik herpå skal deltagerstaterne bl.a. tilskynde til udvikling af passende retningslinjer for beskyttelse af barnet mod oplysning og materiale, der skader dets velfærd, jf. bl.a. bestemmelsen i artikel 13. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at eventuelle overvejelser og eksperterklæringer på området gøres tilgængelige med henblik på en vurdering af rimeligheden af den fastsatte aldersgrænse på 13 år, samt om der er afdækket andre områder, hvor der kan være behov for særlige regler for børn. Ad artikel 9 (Behandling af særlige kategorier af personoplysninger) I forslaget til artikel 9, stk. 1, er oplistet forbud mod at behandle følsomme data. I forhold til det gældende direktivs artikel 8, stk. 1, er der sket en udvidelse af området for følsomme oplysninger, idet genetiske data og straffedomme nu er tilføjet. Listen fremstår som udtømmende. Det er instituttets opfattelse, at også oplysninger om væsentlige sociale eller økonomiske forhold bør omfattes, og at forslaget bør formuleres således, at også andre rent private forhold kan kategoriseres som følsomme oplysninger. 9

10 Institut for Menneskerettigheder foreslår, at der i artikel 9, stk.1, tilføjes eller oplysninger om væsentlige sociale eller økonomiske forhold eller andre rent private forhold. Instituttet bemærker - som også anført af Justitsministeriet i det medsendte grund- og nærhedsnotat, bl.a. side 6 at der er en ikke uvæsentlig afvigelse i den danske oversættelse sammenholdt med den engelske version, hvor is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims oversættes til er nødvendig for, at et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares ved en domstol. Oversættelsen indeholder dermed en begrænsning i forhold til den engelske version, se forslagets artikel 9, stk. 2, litra f. Ad artikel (Den registreredes rettigheder) Kapitel III om den registreredes rettigheder betyder en ganske væsentlig styrkelse af de informationer, som den registeransvarlige skal udlevere til den registrerede om databehandlingen i klart og forståeligt sprog tilpasset den registrerede, navnlig hvis oplysningerne rettes til et barn. Det fremgår af forslagets artikel 14, stk. 5, litra b, at der gøres en undtagelse fra informationskravene i stk. 1-4, bl.a. i den situation, hvor oplysningerne ikke indsamles fra den registrerede og det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at underrette den pågældende. Instituttet finder, at der direkte i forordningsteksten bør fastsættes mere specifikke krav for, i hvilke situationer der ikke kan ske underretning. Institut for Menneskerettigheder foreslår, at undtagelsessituationen i artikel 14, stk. 5, litra b, nærmere præciseres direkte i forordningsteksten. I forslaget til artikel 17 introduceres nu en ret til at blive glemt i forbindelse med sletningsreglerne. Herved styrkes de allerede eksisterende rettigheder omkring sletning af personoplysninger, som enten ikke længere er nødvendige for databehandling, eller hvor den registrerede har tilbagekaldt et samtykke. Der kan forekomme situationer, hvor retten til at blive glemt vil kunne komme i konflikt med ytringsfriheden, f.eks. hvis en person har medvirket i en offentlig debat på sociale medier og efterfølgende ønsker at få slettet egne indlæg eller indlæg, hvor den pågældende er omtalt. 10

11 Efter artikel 17, stk. 3, foretages der ikke sletning i situationer, hvor det er nødvendigt at bevare personoplysningerne bl.a. med henblik på at udøve retten til ytringsfrihed i henhold til artikel 80. Det bør efter instituttets opfattelse præciseres, hvorledes retten til at blive glemt skal afbalanceres over for ytringsfriheden, således at der sker en nærmere afklaring af forholdet mellem artikel 17, stk. 3, og forpligtelsen efter artikel 17, stk. 2. Instituttet bemærker i den forbindelse, at forholdet til ytringsfriheden ikke er behandlet særligt grundigt i forhold til de vanskelige afvejninger, som spørgsmålet rejser. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i artikel 17, stk. 2 og 3, nærmere præciseres, hvorledes retten til at blive glemt skal afbalanceres over for hensynene til ytringsfriheden. I artikel 18 fastlægges nærmere regler for dataportabilitet, som også vil betyde en væsentlig forbedring af den registreredes rettigheder. I forslaget til artikel 20 fastsættes nærmere regler for i hvilke tilfælde, der kan foretages profilering. Profilering forstås som automatisk databehandling, der har til formål at vurdere, analysere eller forudsige bestemte personlige forhold vedrørende en person, f.eks. adfærd eller personlige præferencer. Profilering benyttes i vidt omfang i reklame og marketing, og ofte kender forbrugerne ikke hertil. Der er ikke tale om et totalt forbud mod profilering, men profilering er ikke tilladt, hvis foranstaltningen har retsvirkning for vedkommende, eller berører vedkommende i væsentlig grad, se artikel 20, stk. 1. Instituttet finder, at det - for at sikre retssikkerheden i medlemsstaterne - nærmere bør præciseres i forordningens tekst, hvorledes disse begreber skal forstås. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i forordningens tekst i artikel 20, stk. 1, nærmere præciseres, i hvilke situationer profilering ikke er tilladt, herunder at det nærmere præciseres, hvad der forstås med har retsvirkning for vedkommende, eller berører vedkommende i væsentlig grad. Forslaget til artikel 21 omhandler begrænsninger i rækkevidden af forordningens bestemmelser. I artiklen oplistes en række særlige tilfælde, hvor forordningens beskyttelse af den registrerede kan begrænses, bl.a. under hensyn til den offentlige sikkerhed, efterforskning og retsforfølgning i straffesager eller ved brud på etiske regler i lovregulerede erhverv eller for at beskytte Unionens, en medlemsstats eller den registreredes interesser. Der er tale om en ganske vid mulighed for at begrænse 11

12 databeskyttelsen, som kan bruges til at begrænse næsten alle den registreredes rettigheder. Det er instituttets opfattelse, at der bør opstilles helt klare og præcise kriterier for, hvornår der kan ske begrænsninger i og under hvilke nærmere omstændigheder den registreredes rettigheder kan begrænses, herunder i relation til formål, nødvendighed og proportionalitet. Samtidigt er det vigtigt, at det sikres - såvel på nationalt som internationalt plan - at der etableres tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier, som kan sikre mod misbrug og vilkårlig udnyttelse af en indgrebsmulighed. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der opstilles helt klare og præcise kriterier for, hvornår der kan ske begrænsninger i og under hvilke nærmere omstændigheder den registreredes rettigheder kan begrænses, herunder i relation til formål, nødvendighed og proportionalitet. Ad artikel 23 (Indbygget databeskyttelse gennem indstillinger) Den foreslåede artikel 23 omhandler indbygget databeskyttelse gennem indstillinger ( by design ). Instituttet finder det positivt, at forordningen i tråd med udviklingen indenfor databeskyttelse søger at indbygge retten til respekt for privatliv og databeskyttelse gennem design. Instituttet bemærker, at der særligt i forbindelse med sociale netværkstjenester såsom Facebook mv. har været fokus på, hvorvidt brugernes data som udgangspunkt er underlagt maksimal beskyttelse (f.eks. i forhold til adgang til data), eller hvorvidt dette kræver, at den enkelte selv begrænser adgangen til data gennem tjenestens indstillinger. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i forordningen udtrykkeligt angives, at online tjenesteydelser og produkter som udgangspunkt er sat til maksimal beskyttelse af personoplysninger, uden at dette kræver nogen aktiv handling fra den registrerede. Ad artikel 25 (Repræsentanter for registeransvarlige, der ikke er etableret i Unionen) Det fremgår af forslaget til artikel 25, at der som udgangspunkt skal udpeges en repræsentant for registeransvarlige, der ikke er etableret i Unionen, når der udføres nærmere bestemte aktiviteter i Unionen, jf. herved forslaget til artikel 3, stk. 2. Forpligtelsen gælder dog ikke i de situationer, som oplistes i artikel 25, stk. 2, herunder 12

13 hvis virksomheden efter Kommissionens vurdering har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, har under 250 ansatte eller er en offentlig myndighed. Repræsentanten forventes at være kontaktled for både databeskyttelsesmyndighederne og for den registrerede. Instituttet finder på denne baggrund, at der som udgangspunkt bør udpeges en repræsentant i Unionen også i de tilfælde, som fremgår af undtagelserne i stk. 2, medmindre en undtagelse fra kravet er særligt underbygget. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der som udgangspunkt udpeges en repræsentant i Unionen alle tilfælde, hvor der udføres aktiviteter, som anført i forslaget til artikel 3, stk. 2. Undtagelse bør kun kunne ske i ganske særlige tilfælde, hvor en sådan repræsentation findes overflødig. Ad artikel 31 (Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden) Når der sker brud på persondatasikkerheden, skal der ske anmeldelse til tilsynsmyndigheden uden unødig forsinkelse og om muligt senest 24 timer efter bruddet. Præamblens betragtninger (67) og (68) omtaler sådanne brud, men der er ikke en egentlig definition af, hvad der skal betragtes som brud på persondatasikkerheden. Instituttet anbefaler, at der i artikel 31 foretages en nærmere præcisering (definition) af, hvad der forstås ved databrud. Instituttet anbefaler, at det i forordningens tekst nærmere præciseres i artikel 31, hvad der forstås ved brud på persondatasikkerheden. Ad artikel 33 (Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse) Forslaget til artikel 33 omhandler konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Instituttet finder det positivt, at der indføres en pligt til at foretage konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis behandlingen kan indebære specifikke risici for den registrerede, jf. artikel 33, pkt. 1. En sådan konsekvensanalyse kan være med til at identificere risici forbundet med databeskyttelse på et tidligt tidspunkt. Instituttet bemærker, at forordningens tekst anvender terminologien konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. Sådanne konsekvensanalyser omtales normalt konsekvensanalyser vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred eller PIA'er (Privacy Impact Assessments), jf. f.eks. Kommissionens henstilling af 12. maj 2009 om gennemførelse af principperne om beskyttelse af personoplysninger og 13

14 privatlivets fred i forbindelse med anvendelse af radiofrekvensbaseret identifikation, K(2009) 3200 endelig. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at den internationalt anvendte terminologi for konsekvensanalyser (privacy impact assessments) anvendes i forordningen, således at disse omtales konsekvensanalyser vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred. Dette understreger den bredere sammenhæng mellem databeskyttelse og privatlivets fred. Det fremgår af artikel 5, stk.3, at der ikke skal foretages konsekvensanalyser på områder, hvor den registeransvarlige er en offentlig myndighed eller et offentligt organ, medmindre medlemslandet vurderer, at analysen skal foretages. Instituttet finder imidlertid, at en sådan konsekvensanalyse som udgangspunkt altid bør foretages, hvis der er tvivl om, hvorvidt behandlingen kan indebære risici for den enkelte. Ligeledes bør den som udgangspunkt foretages, hvis der behandles personfølsomme oplysninger, uanset omfanget af disse. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der som udgangspunkt altid bør foretages en konsekvensanalyse, hvis der er tvivl om, hvorvidt behandlingen kan indebære risici for den enkelte. Ad artikel (Udpegning af databeskyttelsesansvarlig) Det fremgår af forslaget til artikel 35, at der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig af den registeransvarlige og registerføreren i nærmere angivne tilfælde, herunder i virksomheder, der beskæftiger mindst 250 personer. Henset til at også mindre virksomheder kan behandle ganske betydelige mængder data, herunder følsomme dataoplysninger, finder instituttet ikke, at den fastsatte grænse ud fra antal ansatte forekommer dækkende og tilstrækkelig ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det ved vurderingen af, om der skal udpeges en databeskyttelsesansvarlig i højere grad lægges vægt på individuelle og konkrete forhold, såsom karakteren af de personoplysninger, som behandles i virksomheden, herunder i hvilket omfang, der er tale om personfølsomme oplysninger og hvor mange registrerede, der behandles oplysninger vedrørende. 14

15 Artiklerne (Adfærdskodekser og certificering) Det fremgår af forslagene til artiklerne 38 og 39, at medlemsstaterne, (tilsynsmyndighederne) og Kommissionen tilskynder til, at udarbejdelse af adfærdskodekser og fastlæggelse af certificeringsordninger. Instituttet finder, at den selvregulering, som forslagene lægger op til, i alle tilfælde bør undergives en uafhængig myndigheds godkendelse. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at adfærdskodekser og certificeringsordninger skal godkendes af en uafhængig myndighed. Ad artikel 41 (Videregivelse ved afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet) Forslaget til artikel 41 vedrører i hvilke situationer, der kan ske videregivelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. Videregivelse kan ske, hvis Kommissionen har fastslået, at der er et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Herudover kræves ikke nogen yderligere godkendelse. Ved vurderingen af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, skal Kommissionen tage hensyn til en række faktorer angivet i artikel 41, stk. 2, litra a)-c). Videregivelse af personoplysninger til lande, organisationer mv. uden tilstrækkeligt beskyttelsesniveau kan indebære en omfattende risiko for den enkelte. Det bør derfor efter instituttets opfattelse overvejes at inddrage Det Europæiske Databeskyttelsesråd i sådanne afgørelser - f.eks. ved en høring af rådet - for hermed at inddrage dettes ekspertise. Ad artikel 42 ( Videregivelse ved anvendelse af de fornødne garantier) Videregivelse kan trods manglende afgørelse efter artikel 41 ske i nærmere angivne situationer, jf. forslagets artikel 42, stk. 2, herunder ved bindende virksomhedsregler efter artikel 43, eller ved standardbestemmelser vedtaget af en tilsynsmyndighed eller Kommissionen. Efter artikel 42, stk. 5, kan der dispenseres fra kravet herom ved indhentelse af en forhåndsgodkendelse fra tilsynsmyndigheden. Det er instituttets opfattelse, at muligheden for af kunne videregive personoplysninger i situationer, hvor de fornødne retlige garantier ikke er etableret, bør begrænses til situationer, hvor nødvendigheden af sådanne det er bevist, og således at de nærmere betingelser herfor bør fastlægges direkte i forordningsteksten. 15

16 Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at de situationer, som omhandles i artikel 42, stk. 5, begrænses og præciseres direkte i forordningen. Samtidigt bør præciseres, at der ikke skal kunne ske overførsel af data til tredjelande mv., når der allerede er truffet en beslutning på EU-plan om, at disse ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Ad artikel 44 (Undtagelser) Forslaget til artikel 44 angiver undtagelser, hvorefter videregivelse kan finde sted, selvom der ikke er truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet (artikel 41), eller hvis de fornødne garantier efter artikel 42 ikke foreligger. Artikel 44 forekommer at have et meget bredt anvendelsesområde, når henses til at der er tale om en undtagelsesbestemmelse. Instituttet finder derfor, at undtagelsesbetingelserne bør præciseres nærmere, da flere af disse er meget bredt formuleret og derved principielt åbner for en omfattende videregivelse af personoplysninger, der kan udgøre alvorlige risici for den enkelte. Eksempelvis angives som grund, at videregivelsen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser (d), hvilket kan dække over en række mere eller mindre legitime grunde til at ønske personoplysninger overgivet. Instituttet mener det bør understreges, at videregivelse efter undtagelserne kun kan finde sted i et begrænset antal tilfælde efter en individuel vurdering, og disse ikke bør kunne anvendes som grundlag for regelmæssig og/eller omfattende videregivelse af personoplysninger. Også brugen af samtykke rejser bekymringer, idet det kan være vanskeligt for den enkelte registrerede at overskue rækkevidden af et samtykke. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at undtagelserne oplistet i artikel 44 søges nærmere præciseret og begrænset. Ad artikel 51 (Kompetence) Forslaget til artikel 51 omhandler tilsynsmyndighedernes kompetence. Det fremgår af stk. 3, at også domstolenes behandling af personoplysninger er omfattet, dog bortset fra når disse behandles som led i deres retspleje.. Den generelle regel, som er baseret på artikel 28, stk. 6, i direktiv 95/46/EF (kompetence inden for medlemsstatens eget område), suppleres med en bestemmelse om, at hvis en registeransvarlig eller registerfører er etableret i flere medlemsstater, er det den 16

17 tilsynsmyndighed, hvor hovedvirksomheden er etableret, som er ansvarlig for aktiviteter i alle medlemslande for at sikre ensartet anvendelse ("one-stopshop"). Dette forhold rejser efter instituttets opfattelse en risiko i forhold til forum-shopping, idet et medlemsland med lavere standarder end andre, må forventes at blive brugt som godkendelsesland. Det bør sikres, at bestemmelsen ikke reelt betyder et lavere beskyttelsesniveau, og at den enkelte tilsynsmyndighed må acceptere ikke at have enekompetence på området, men derimod at være forpligtet til at samarbejde med andre berørte medlemslandes tilsynsmyndigheder og gøre brug af sammenhængsmekanismen. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at det i forordningen understreges, at den enkelte medlemsstats kompetente tilsynsmyndighed ved anvendelse af "onestopshop forudsættes at acceptere ikke at have enekompetence på området, men derimod at være forpligtet til at samarbejde med andre berørte medlemslandes tilsynsmyndigheder og gøre brug af sammenhængsmekanismen. Ad artikel 60 (Suspension af en foreslået foranstaltning) Det fremgår af artikel 57, at tilsynsmyndighederne samarbejder med hinanden og Kommissionen via den sammenhængsmekanisme, som er nærmere fastlagt i kapitel VII, afdeling 2. Kommissionen får i den forbindelse tillagt en ret til at suspendere nationale tilsynsmyndigheders afgørelser, se nærmere forslaget til artikel 60. Adgangen til at suspendere afgørelser af hensyn til sammenhængsmekanismen er ikke begrænset til særlige former for afgørelser, og en suspension kan vare i op til 1 år. Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har udtrykt bekymring over for Kommissionens vidtgående beføjelser på dette område i forhold til de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Instituttet finder, at det bør overvejes at begrænse Kommissionens rolle, således at det er EU-domstolen, som træffer afgørelse om eventuel suspension af en national tilsynsmyndigheds afgørelse. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at kompetencen til at kunne suspendere af en national tilsynsmyndigheds afgørelse overlades til EUdomstolen. Artikel 79 (Administrative sanktioner) Efter forslaget til artikel 79, stk. 6, får hver tilsynsmyndighed beføjelse til at anvende administrative sanktioner, herunder en adgang til at kunne pålægge bøder på op til 1 mio. 17

18 EUR eller, hvis der er tale om en virksomhed, bøder på op til 2 % af dens globale omsætning, hvis der handles forsætligt eller uagtsomt. For den danske tilsynsmyndighed vil dette betyde, at sådanne sanktioner vil skulle pålægges i form af udenretlige bødeforlæg. Der er ikke en sådan adgang efter gældende dansk ret, og det kræver derfor, at der etableres lovhjemmel hertil. Instituttet finder anledning til at bemærke, at der er tale om meget høje bødeniveauer, og at det derfor er vigtigt at sikre den fornødne proportionalitet ved en bødeudmåling. Sluttelig bemærker instituttet, at selvom der ikke er foretaget en grundig sammenligning af den engelske og den danske tekst, har det i flere tilfælde vist sig, at den danske oversættelse ikke er helt korrekt. Der kan udover det under artikel 9 anførte ( som også gælder artikel 44) henvises til at der i flere artikler er faldet et og eller eller ud, se f.eks. artiklerne 3, stk. 2, 41, stk. 1, 42, stk. 2, 81, stk.1, og 83, stk. 1 og 2. Samtidigt henledes opmærksomheden på, at persondataloven bruger udtrykket data (-ansvarlig mv.) i stedet for den i oversættelsen anvendte betegnelse register (-ansvarlig mv.) Der henvises til j.nr Med venlig hilsen Jonas Christoffersen Direktør 18

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets

Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler - Justitsministeriets Sendt via e-mail: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K 27. juni 2012 S531 - D41229 Att.: fm. Christian Wiese Svanberg Høring over EU-Kommissionens forslag til nye EU-databeskyttelsesregler

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse

Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Att.: Christian Wiese Slotsholmsgade 10 1216 København K Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Dansk Erhverv takker for det fremsendte

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark databeskyttelse@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E A N P E @ H U M A N R I

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018

Persondatareguleringen. Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Persondatareguleringen Hvorfor, hvornår, systemet og lidt om maj 2018 Hvorfor? I er så meget i et brændpunkt for persondataretten, at vi er nødt til at stige op i helikopteren. Hvad tænker EU? Hvad tænker

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final)

Vedr.: Høring over omarbejdet forslag til ændring af Eurodac-forordningen (COM(2012) 254 final) Justitsministeriet Det Internationale Kontor ara@jm.dk, lxh@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. maj 2012 Kontor: EUformandskabssekretariatet Sagsbeh: Christian Wiese Svanberg Sagsnr.: 2012-3756-0005 Dok.: 331847

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse.

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse. Justitsministeriet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 26. april 2011 J.NR. 540.10/25078/SWG

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Indledningsvis vil Finansrådet takke for muligheden for at afgive bemærkninger til grund- og nærhedsnotatet.

Indledningsvis vil Finansrådet takke for muligheden for at afgive bemærkninger til grund- og nærhedsnotatet. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høringssvar til Justitsministeriets grund- og nærhedsnotat af 8. maj 2012 vedrørende EU-Kommissionens forslag til en generel forordning om databeskyttelse

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

5419/1/16 REV 1 ADD 1 ht/lao/ef 1 DRI

5419/1/16 REV 1 ADD 1 ht/lao/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0011 (COD) 5419/1/16 REV 1 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: TAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 PIX 9 FREMP

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Persondataforordningen og offentlige organisationer

Persondataforordningen og offentlige organisationer Persondataforordningen og offentlige organisationer Nis Peter Dall, advokat, partner BvHD Gladsaxe, den 30. oktober 2012 www.bvhd.dk Forordning, ikke et direktiv 2 1 Forordning, ikke direktiv Hvad betyder

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3396 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2015-3051/01-0030 Dok.: 1625737

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 10 final 2012/0010 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIVom beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse

B I LAG. KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse B I LAG KL s bemærkninger til de enkelte artikler i Kommissionens forslag til generel forordning om databeskyttelse Kapitel 1 Generelle bestemmelser Artikel 2, stk. 2, litra d og præambel nr. 15: Det bør

Læs mere

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse

KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 5 Offentligt KL s holdning til Europa-Kommissionens generelle forordning om databeskyttelse Baggrund Europa-Kommissionen fremlagde den 25. januar 2012 forslag

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016

Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Grab n Go: Session 2 EU s persondataforordning og hvad så?!? 17. marts 2016 Introduktion 2016 Deloitte 2 Introduktion: Den nye EU-persondataforordning Rationale Forskelle i hastigheden af lovgivningsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Databeskyttelsesdagen 2016

Databeskyttelsesdagen 2016 Databeskyttelsesdagen 2016 Christiansborg v/ direktør Cris-na Angela Gulisano Emner Datatilsynet i dag Ny forordning på vej Hvilken tilsynsmyndighed? Nye opgaver? Nye måder at samarbejde på? Fremtidens

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den nye persondataret

Den nye persondataret Peter Blume Den nye persondataret Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse Med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Den nye persondataret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 1 Udbud og persondata Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 2 Det nye retlige landskab forordningen Persondataloven (og bekendtgørelserne udstedt i medfør af den) ophæves Forordningen

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere