D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning (2010/01)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)"

Transkript

1 D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning

2 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Informationer om indendørsenheden Generelt Funktion for indendørs enhed Opbygning for indendørsenhed Eftersyn og service Kontrol af manometeret Rengøring af spil/dryp-beholder Kontrol af sikkerhedsventiler Fejl Anode Overkogssikring Nøddrift Tekniske data

3 DA Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. 1.2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart Installation og opstart må kun udføres af en autoriseret installatør. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Øvrige symboler Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau)

4 4 Informationer om indendørsenheden DA 2 Informationer om indendørsenheden 2.1 Generelt Den indendørs enhed til luft-/vand-varmepumpen CC 160 anvendes sammen med en udendørs enhed til luft-/ vand-varmepumpen EHP 6 AW-2 - EHP 10 AW-2. Således opnås der en komplet løsning til opvarmning og til varmt vand. Varmtvandsbeholderen af rustfrit stål er integreret i den indendørs enhed. Varmtvandsbeholderen er udstyret med en vedligeholdelsesfri strømanode og er egnet til alle vandkvaliteter. Den indendørs enhed monteres i huset, og luft-/vandvarmepumpens udvendige enhed uden for huset. Varmepumpen udvinder energi af udeluften. Energien overføres til den indendørs enhed ved hjælp af det opvarmede vand. Energien føres så videre til husets varmesystem (radiator og/eller gulvvarme) og til opvarmning af det varme vand. Hele anlægget styres og overvåges af styringen i den indendørs enhed. Styringen har et betjeningsfelt med et display med grafisk visning. De fleste indstillinger skal udføres af installatøren på betjeningsfeltet, så anlægget får den bedste funktion. Endvidere giver betjeningsfeltet mulighed for at påvirke driften på flere måder, f.eks. for at øge eller reducere varmen, modtage ekstra varmt vand osv. For indstilling af den ønskede brugs- og varmtvandstemperatur indeholder anlægget temperaturfølere. Styringen viser f.eks. den aktuelle udetemperatur og varmtvandstemperaturen. Anlægget kan udstyres med en effektafbryder (tilbehør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme strømkreds, kobler effektafbryderen strømforsyningen fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. De anbefalede sikringsstørrelser gælder også ved anvendelse af en effektafbryder. 2.2 Funktion for indendørs enhed til ekstra høje varmtvandstemperaturer, som kræves ved spidsværdier (termisk desinfektion). Endvidere tilkobles elpatronen, hvis varmepumpen ikke kan dække varmeanlæggets energibehov ved f.eks. lave udetemperaturer Principper for forskellige behovssituationer Aktiv varmeproduktion uden varmtvandsbehov Varmepumpen varmer det varme vand op i henhold til fremløbsføleren og fremløbstemperaturen, som er indstillet på styringen. Det varme vand ledes gennem den indendørs enhed uden at løbe gennem varmtvandsbeholderen. Aktiv varmeproduktion med varmtvandsbehov Beholderføleren aktiverer varmt vand. Varmepumpens centralvarmevand ledes gennem varmtvandsbeholderens beklædning og varmer dermed brugsvandet op, indtil varmtvandsbehovet er dækket. Derefter skifter varmepumpen over til opvarmning igen. Aktiv varmeproduktion med elpatron Elpatronen varmer brugsvandet i varmtvandsbeholderens kappe op. Brugsvandet blandes i varmesystemet og øger fremløbstemperaturen. Ekstra varmt vand og spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) Styringen sørger for, at det varme vand først opvarmes af kompressoren og elpatronen og derefter kun af elpatronen, til behovet er dækket. Udetemperatur falder under -20 ºC Varmepumpens kompressor kobles fra. Hele varmeproduktionen foregår ved hjælp af elpatronen i den indendørs enhed. Sommerdrift Der produceres ikke varme, og kompressoren er koblet fra. Kompressoren starter, så snart der er behov for varmt vand. Ekstra varmt vand og spidsværdier for varmt vand (termisk desinfektion, legionella bekæmpelse) fungerer som beskrevet tidligere Varmeproduktion og elopvarmning I indendørsenheden befinder der sig en dobbeltkappebeholder. Systemet skifter via 3-vejs-ventilen mellem varme og varmt vand (radiator og gulvvarme) og varmt vand (brugsvand). Systemet varmer brugsvandet op i henhold til beholderføleren og varmtvandstemperaturen, som er indstillet på styringen. Det varme vand opvarmes af varmepumpen med højeste prioritet. Hvis varmepumpens ydelse ikke er tilstrækkelig, aktiveres elpatronen i den indendørs enhed. Den ekstra ydelse fra elpatronen anvendes også

5 DA Opbygning for indendørsenhed 5 3 Opbygning for indendørsenhed D Fig. 1 Indendørs enhed uden afdækning 1 Betjeningsfelt med grafisk display 2 Kontakt til nøddrift 3 Lysdiode med strømanode 4 Kontaktskab med tilslutningskort og elpatron 5 Overkogssikring for indendørs enhed 6 Centralvarmepumpe primær 7 Centralvarmepumpe sekundær 8 Manometer 9 Ekspansionsbeholder, volumen 12 liter 10 Varmtvandsbeholder

6 6 Eftersyn og service DA 4 Eftersyn og service 4.1 Kontrol af manometeret B Kontrollér manometeret for indendørsenheden to gange om året én gang om efteråret og én gang om foråret. Anbefalet tryk: 1,2-2,0 bar. B Hvis trykket ligger under 1,0 bar, skal der fyldes vand på, til trykket er på ca. 1,5 bar. Ventilen til påfyldning af vand sidder i det åbne rum til tilslutninger ( fig. 2, [4], side 6). 4.2 Rengøring af spil/dryp-beholder B Skyl spil/dryp-beholder med varmt vand og et desinficerende rengøringsmiddel, så alger og snavs forsvinder. Skyl flere gange, og sørg for, at vandet løber ud gennem røret. 4.3 Kontrol af sikkerhedsventiler B Kontrollér sikkerhedsventilerne til brugsvand og anlægsvand ved at dreje på ventilernes indstillingshjul. Under opvarmning slipper der vand ud af sikkerhedsventilen. Luk aldrig sikkerhedsventilen. Kontakt din vvs-installatør, hvis varmtvandsbeholderen skal tømmes D Fig. 2 Åbent rum til tilslutninger 1 Sikkerhedsventil brugsvand 2 Spildevandsbeholder 3 Manometer 4 Påfyldning af anlægsvand

7 DA Fejl 7 5 Fejl Hvis der opstår en fejl i systemet, udløser styringen en alarm. Den beskrives udførligt i betjeningsvejledningen til luft-/vand-varmepumpens udendørs enhed. 5.1 Anode Under isoleringen på oversiden af varmtvandsbeholderen sidder der en vedligeholdelsesfri anode. Den forhindrer korrosion. Varmtvandsbeholderen skal være fyldt med vand, for at anoden fungerer. På kontaktskabet sidder der en lysdiode ( fig. 1, [3], side 5), som lyser grønt eller rødt. Dioden lyser grønt: Anoden er i drift og fungerer fejlfrit. Dioden lyser rødt: Hvis dioden lyser rødt mere end 10 timer, er der en fejl i anoden. Kontakt kundeservice inden for en uge. Ved større vandforbrug kan det forekomme, at dioden lyser rødt i længere tid, selv om der ikke er fejl, f.eks. når der tages bad. 5.2 Overkogssikring I kontaktskabet til indendørsenheden er der en taste til tilbagestilling af overkogssikring. Denne overkogssikring udløses normalt ikke. Hvis overkogssikringen er udløst: B Tilbagestil overkogssikringen ved at trykke hårdt på tasten 5 ( fig. 1, side 5). Hvis overkogssikringen udløses flere gange, skal din vvsinstallatør informeres omgående. 5.3 Nøddrift På oversiden af den indendørs enheds kontaktskab sidder der en kontakt til nøddrift ( fig. 1, [2], side 5). Denne kontakt lyser grønt i normaldrift. Ved samtidig indstilling af den ønskede temperatur aktiveres nøddriften automatisk. Kontakten til nøddrift lyser videre. Nøddriften kan også aktiveres manuelt. For at gøre dette aktiveres kontakten. Lampen i kontakten slukkes. I nøddrift overtager elpatronen varmeproduktionen. Dermed kan der stadig produceres varme, indtil kundeservice har afhjulpet fejlen. Nøddriften må ikke forveksles med alarmdriften. Ved alarmdrift stoppes varmepumpen. Varmeproduktionen styres fortsat af styringen.

8 8 Tekniske data DA 6 Tekniske data Indendørsenhed Ydelse for indendørs enhed kw 9/13,5 Cirkulationspumpens ydelse kw 0,2 Eltilslutning 400V, 3N AC 50Hz Maksimalt strømforbrug kw 9,2/13,7 Sikringsstørrelse 1) A 16/25 Maksimalt arbejdstryk bar (MPa) 3,0 (0,30) Nytteindhold varmtvandsbeholder l 145 Ekspansionsbeholder l 12 Ekspansionsbeholder, fortryk bar (MPa) 1 (0,1) Overkogssikring C 90 min. volumenstrøm varmesystem Centralvarmepumpe sekundær G1 Centralvarmepumpe primær G2 l/s 0 Wilo Star RS 25/6-3 Wilo Star RS 25/6-3 Mål (BxDxH) mm Vægt uden vand kg 122 Vægt med vand kg 347 Tab. 2 Indendørsenhed 1) Smeltesikring type gl-gg eller automatsikring type C.

9 DA Tekniske data 9

10 10 Tekniske data DA

11 DA Tekniske data 11

12 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: Direkte:

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere