INSTRUKTIONSMANUAL DUSTBOX CFU Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSMANUAL DUSTBOX CFU-1000. www.geovent.dk. Version1.0 06.01.15"

Transkript

1 INSTRUKTIONSMANUAL DUSTBOX CFU-1000 Version

2 Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter Fare Anvendelsesområde Tekniske data Konstruktion Installation Timerindstilling Testkørsel - finjustering Vedligeholdelse Tømning af opsamlingsskuffe Udskiftning af filterpatroner Problemløsning Ansvar Overensstemmelseserklæring Generelle sikkerhedsforskrifter VIGTIGT - Læs hele vejledningen igennem før montering og ibrugtagning. Opbevar denne betjeningsvejledning og giv alle brugere instruktion i, hvordan produktet fungerer og betjenes. Vedligeholdelse, udskiftning af filtermedier/ opsamlingsskuffe, bør kun ske efter nøje gennemlæsning af afsnit 4. Undlad at demonterer fabriksmonterede dele, da dette besværliggør ibrugtagningen af anlægget. Netkabler og trykluftslanger skal udskiftes med det samme, hvis de er beskadiget (kun af en autoriseret elinstallatør. Alle el installationer må kun foretages af en autoriseret elinstallatør. Filterrensningen sker manuelt ved, at en trykluft-chokbølge sendes ned igennem filterpatronerne, hvorved de partikler som sidder på tekstilmaterialet bliver blæst af og lander i opsamlingsskuffen forneden. 1.3 Tekniske data Trykluft: Luftforbrug: El-forsyning: Temperatur: Korrosions-klasse: Rør tæt.: Max. 3,5 bar - ren og tør luft 3,0 liter/min pr. ventil. 24VDC el. 230VAC (standard) -12 C C (Udsuget luft) III Klasse C Temperatur udsugede luft Max 80 C Temperatur omgivelser -10 C C Relativ luftfugtighed skal være <90% Differenstryk over Geovent Dustbox CFU-1000 Typisk tryktab : Pa Tryktabet over filteret vil variere alt efter hvor belastet og beskidt filtermedierne er. Når tryktabet overstiger 1800 Pa skal filterpatronerne skiftes. Differenstrykket i filteret må IKKE overstige Pa. 1.1 Fare Det er forbundet med livsfare at begynde at demontere dele på Dustbox filtret mens dette er i brug. Ved montage eller service af Dustbox filtret, skal strømmen altid afbrydes. 1.2 Anvendelsesområde Geovent Dustbox anvendes til filtrering af den udsugede luft fra industriprocesser som f.eks. svejserøg, slibning og sandblæsning. Filteret må ikke anvendes i områder der kategoriseres som ATEX-zoner, f.eks. til aluminiums-, mel- og træstøv samt andre medier som er forbundet med eksplosionsfare (i disse situationer benyttes et ATEX-godkendt filter). Geovent Dustbox CFU-1000 leveres med filterpatron af forskellige plisserede tekstiler med og uden coating (minimumsfiltreringsgrad på 99,90% iht. BIA-test.) [Pa] MHF Ventilator MHF Rpm Volumenstrøm [m³/h] MHF-500 2

3 1.4 Konstruktion Kabinet: Kraftig varmgalvaniseret stål (korrosionsklasse lll), med filterkonus og sugestuts. Tryklufttank: Pulverlakeret Opsamlingsskuffe: Galvaniseret kapacitet op til 38L 2.0 Installation Geovent Dustbox CFU-1000 skal installeres indendørs i f.eks. teknikrum med god ventilation for at undgå kondensproblemer. Udendørs installation er ikke anbefalelsesværdigt, og det skal som minimum placeres tørt pg.a. luftindtag i toppen. Det skal sikres, at filteret ikke udsættes for temperaturer under -10 C Måltabel Ventilator Filter Filtret leveres komplet/samlet klar til tilslutning af rørføring samt el. Inden montering, overvej da først det optimale installationsområde. Et det muligt at placere filtret indendørs? Er der plads til at der kan udføres tilfredsstillende installation/ service af Dustbox filtret? Er der optimale tilslutningsmuligheder for rørføring og automatik? Følgende installation bør kun ske af uddannet montør. Fremgangsmåde: 1. Geovent Dustbox CFU-1000 placeres på et solidt og plant fundament (f.eks. cementgulv). Der skal desuden tages højde for om man kan foretage filterskift 2. Geovent Dustbox CFU-1000 skal tilsluttes cirkulære spiralfalsede ventilationsrør (SPIRO) på både ren og beskidt side. (Den underste rørtilslutning er altid beskidt side). Husk at tætne samlingen med fugemasse og/eller tape! 3. For at sikre fri opblanding, bør afkastet føres to meter over tagryg mod atmosfæren med en afkast hastighed på minimum 8 m/s. Tilslutning af ventilator til El-nettet: 4. Tilslutningen af Geovent Dustbox CFU-1000 filterets elektriske komponenter må kun udføres af autoriseret elinstallatør. 5. For tilslutningsmuligheder se tegninger på næste side. Tilbehør Varenr Beskrivelse Ventilator for CFU ,1 kw, 3x400V 50Hz, 2,6A, 2800rpm Isolering - monteret i kabinettet Automatikpakke til CFU Motorværn, procesvagt m.v. Ikke fabriksmonteret. Manuel Trykluftrensning. Effektiv filterrensning v.hj.a. trykknap Filterpatron til CFU

4 2.1 Timer indstilling Timer er ekstraudstyr Tryk på ON knappen for at aktivere timeren on vises kortvarigt i displayet. Tryk på OFF knappen for at ændre OFF tiden. OFF vil kortvarigt blinke i displayet. Tryk nu pil op for at øge tiden eller pil ned for at sænke ON tiden. Når den ønskede OFF tid er indstillet, gør da ikke noget. Efter et par sekunder vil displayet blinke for at indikere, at den nye tid er gemt. Ventilatoren vil nu fungere med den nye indstilling. Enheden er nu programmeret med de ønskede indstillinger og vil fungere automatisk. Tryk TEST knappen for at teste ventilfunktionen. Når den ønskede ON tid er indstillet, gør da ikke noget. Efter et par sekunder vil displayet blinke for at indikere, at den nye tid er gemt. Ventilatoren vil nu fungere med den nye indstilling. Fabriksindstillinger: ON: 0,2 sekunder OFF: 30 sekunder 4

5 Filter/trykvagt (Airbox) I Danmark skal alle udsugningsanlæg forsynes med kontrolanordning til kontrol af korrekt sug iht. Arbejdstilsynet. Se separat vejledning herom. 2.2 Testkørsel - finjustering Inden endelig ibrugtagning skal filtrets funktion kontrolleres og filterrensningsfunktionen tjekkes.tjek om der er rystelser eller lydgener ved drift af Dustbox filteret. Tjek at hele anlægget er fuldstændigt tæt. Ved pibelyde, bør utætheden lokaliseres og tætnes med fugemasse. Det skal sikres, at ventilatoren leverer den luftmængde anlægget er dimensioneret til. Mål derfor luftmængden og indreguler vha. indreguleringsspjæld. Ved overkapacitet kan strømforbruget (amperetallet) overstige ventilatormotorens kapacitet og dermed forårsage at motoren brænder af. Se manual for ventilator. 5

6 4.0 Vedligeholdelse Hele punktudsugningsanlægget bør mindst 1 gang årligt efterses af kvalificeret service-montør. Periodisk vedligeholdelse: Årligt bør alle elektriske dele tjekkes. Kontrollér at trykluftforsyningen er ren og tør, så filterpatroner og skudventiler ikke beskadiges af kondens. Check tryktabet over filteret og udskift filterpatroner, hvis dette overstiger 2000 Pa. Check filterets renside for støvpartikler med jævne mellemrum og udskift filterpatroner ved lækager Tømning af opsamlingsskuffe Tømning af opsamlingsskuffen bør ske når denne er ca. 2/3 fyldt, da det ellers kan belaste filtermediet yderligere. 1. Opsamlingsskuffen der fastholdes af to beslag frigøres og kan herefter forsigtigt trækkes ud. Skuffens indhold skal destrueres herefter på forsvarlig vis efter de gældende regler. 2. Skuffen sættes tilbage og fastgøres igen under filteret Udskiftning af filterpatroner Filtermediet bør udskiftes efter ca timers drift eller max. 4 år. Dette afhænger dels af belastningen af filteret og dels om det er anvendt i forbindelse med svejsning eller slibning m.v. Fremgangsmåde: 1. Inden servicelågen på siden Dustbox afmonteres er det vigtigt at serviceteknikeren er iført nødvendigt personligt sikkerhedsudstyr, som åndedrætsværn, handsker, der lever op til Arbejdstilsynets regler for arbejde med forurenet støv. 2. Al strøm skal afbrydes og det bør sikres, at strømmen ikke kan blive aktiveret under service. 3. Tryklufttilslutningen skal afbrydes via kugleventilen. Hvis ingen kugleventil er monteret skal kompressoren slukkes og trykluftsystemet tømmes for trykluft. 4. Skru alle fingerskruer af som holder filterets servicelåge fast og fjern lågen. 5. Filterpatronen fastholdes ved hjælp af tre lasker i en flange, der holder filterpatronen på plads. 6. Filterpatronen løsnes ved at dreje det så laskerne i flangen slipper. 7. Den forurenede filterpatron løftes forsigtigt ud, og placeres i en stor affaldssæk, som derefter forsegles forsvarligt. 8. Den nye filterpatron isættes forsigtigt (for ikke at beskadige mediet) og drejes så tappene i flangen holder det på plads. 9. Monter servicelågen og skru fingerskruerne til så lågen slutter tæt. (Husk at tilslutte strøm og trykluft!) 10. Kontroller filteret for funktion og lækager. 11. Forurenede filterpatroner skal sendes til destruktion hos den nærmeste affaldscentral. 6

7 4.2 Problemløsning I tilfælde af at der opstår problemer med forøget tryktab eller for lav luftmængde m.v., kan følgende punkter gennemgås: Skudventilerne lyder som om de snorker. Snorkeriet forårsages af fremmedlegemer i tanken. Udløs skudventilen og snorkeriet ophører. Efterse ventilen for fejl. Tryktabet stiger hurtigt under drift og luftmængden falder tilsvarende. Rensesystemet kan ikke følge med støvmængden. Udløs skudventilen oftere. Hvis dette ikke hjælper skal filterpatronerne udskiftes. Filtervagt giver alarm. Enten er en filterpatron revnet hvorfor denne skal udskiftes øjeblikkeligt (for lavt differenstryk) ellers kan filterpatronerne være nær enden på deres livscyklus hvorfor disse skal skiftes (for højt differenstryk). - Kun ved differenstryksmåling over filteret. 5.0 Ansvar Garanti Geovent A/S vil yde garanti på produkter der er behæftet med fejl eller mangler der beviseligt skyldes dårlig forarbejdning eller materiale hos Geovent. Garantien omfatter udbedring af skaden (reparation eller ombytning) indtil 1 år efter afsendelsesdatoen. Der kan ikke rejses krav mod Geovent A/S for tabt arbejdsfortjeneste eller driftstab som følge af fejl ved Geovents produkter. Slitage dele som f.eks. filterpatroner er ikke omfattet af garantien. Brugeransvar. For at Geovent skal kunne yde den erklærede garanti skal bruger/installatør have fulgt denne instruktionsmanual i alle henseender. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser på 7

8 6.0 EF-overensstemmelseserklæring iht. Bilag IIA HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP (+45) Erklærer som producent hermed at: Bemyndiget til at samle det tekniske dossier: Produkt: Model: GeoFilter Dustbox CFU-1000 Ole Madsen er i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder: Dato: 06/01-15 Europa-Parlamentets og rådets Direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændringer af direktiv 95/16/EF Stilling: Navn: Direktør Thomas Molsen EN ISO :2007 Risikovurdering Del 1 EN ISO :2005 Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering EN ISO :2009 konstruktion og udformning Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik EN ISO :2005 Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering EN ISO :2009 konstruktion og udformning Del 2: Tekniske principper Underskrift : 8

VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630. www.geovent.com. Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual

VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630. www.geovent.com. Med eller uden frekvensomformer. Instruction manual. Bedienungsanleitung. Instruktionsmanual VENTILATOR LEF(I)/MEF(I) 250-630 Med eller uden frekvensomformer UK D DK Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Kære kunde, Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

EU Overensstemmelseserklæring

EU Overensstemmelseserklæring Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HØJTRYKSKØLING. Ver. 01 12-09-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HØJTRYKSKØLING 981 002 190 Ver. 01 12-09-2013 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Vigtige oplysninger... 5 2.1 Før ibrugtagning... 5 2.2 Ved anvendelse... 6 2.3 Ved service...

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere