DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE"

Transkript

1 DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 2. december 2014 i sag nr. 12/2014 [A] mod [Klub 1] Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen, Eigil Lego Andersen, Birte Rasmussen og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [A] v/advokat Lars Halgreen har ved appelskrivelse af 15. september 2014 indbragt [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 for DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen). Kendelsen er fremsendt til [A] ved mail af 24. august Ved den appellerede kendelse stadfæstedes [Klub 1]s generalforsamlings beslutning af 23. februar 2014 om at stadfæste den af klubbens bestyrelse trufne beslutning af 18. september 2013 om tidsubegrænset eksklusion af [A]. Den appellerede kendelse fra [Specialforbundet] s Appeludvalg er begrundet således (uddrag af præmisserne): Klubbens vedtægters 13 [ ] må i overensstemmelse hermed forstås således, at kun ekstraordinære forhold af en vis grovhed i forhold til klubben bør kunne føre til eksklusion. Permanent udelukkelse eksklusion er den foreningsretligt ultimativt alvorligste reaktion over for et medlem. Overtrædelser af klubbens vedtægter, regler og bestemmelser bør kun kunne føre til eksklusion i konkrete, kvalificerede og veldokumenterede tilfælde af handlinger med skadevirkning for klubben, som for eksempel direkte modarbejdelse af klubbens formål eller skade på klubbens anseelse og omdømme. Som sagen er oplyst for appeludvalget, har de af [KLUB B] til begrundelse for eksklusionen anførte forhold i 2013, været af en sådan grovhed, at det har kunnet skade klubbens anseelse og omdømme og derfor berettiger til en permanent eksklusion.

2 Side 2 af 9 Udgangspunktet for den aktuelle eksklusionssag, er at [A] anfægter [KLUB B] s fremlagte årsregnskab, med begrundelse om at det ikke overholder regnskabsregler for foreningsregnskaber. Regnskabet bliver dog trods [A] s anfægtelse med overvejende majoritet godkendt på [KLUB B] s generalforsamling den 23. februar Til sagens fulde belysning har appeludvalget indhentet mail - korrespondancer fra både [KLUB B] og [A]. Hermed lægger vi særlig vægt på at [A] i mail af 11. marts og mail af 11. august 2013 helt åbenlyst og meget aggressivt underkender [KLUB B] s bestyrelse, samt en generalfor- samlingsbeslutning i [KLUB B], i disse mail fremgår det klart og tydeligt at [A] ikke er i stand til at respektere [KLUB B] s øverste myndigheder, og via en lang række af tiltag med overvejende sandsynlighed har skadet klubbens anseelse og omdømme. [ ] Der er i handlingerne fra [A] s side, ikke isoleret set i hver enkelt handling, tilstrækkeligt til en eksklusion, men summen af de mange handlinger, giver proportional hjelm for at man kan træffe den meget ultimative permanente eksklusion af et medlem. Af ovenstående grunde giver vi ikke [A] medhold i hans påstand om ophævelse af eksklusion. På denne baggrund stadfæster appeludvalget den af [KLUB B] begrundede eksklusion af [A]. [A] har til appelskrivelsen fremlagt 6 bilag. [Klub 1] har afgivet svar i sagen. Herudover har [Specialforbundet] s Appeludvalg fremsendt de øvrige sagsakter, der er indgået ved sagens behandling i appeludvalget. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen, idet ingen af parterne har fremsat ønske om mundtligt behandling, jf. DIF s Lovregulativ II s 5, stk. 1. PÅSTANDE [A] har nedlagt påstand om, at den af [Specialforbundet]s Appeludvalg trufne afgørelse af 1. august 2014 ændres, således at [KLUB B] s beslutning om eksklusion af ham annulleres. Subsidiært har [A] nedlagt påstand om en mildere sanktion. [Klub 1] har nedlagt påstand om stadfæstelse. OPLYSNINGER I SAGEN Sagsforløbet er overordnet beskrevet i den appellerede afgørelse fra [Specialforbundet] s Appeudvalg. [A] har efter det oplyste været medlem af [Klub 1] i 42 år. Sagen tager sit primære udspring i et hændelsesforløb i slutningen af 2012 i forbindelse med aflæggelsen af årets regnskab og nogle forhold tilknyttet klubbens varelager. På dette tidspunkt var [A] kasserer i foreningen. Der blev afholdt bestyrelsesmøde i klubben den 16. oktober Af mødereferatet fremgår det, at bestyrelsen ville indkalde til et nyt møde mandag den 22. oktober 2012 med deltagelse af [A]. Herudover er det bl.a. anført i referatet, at:

3 Side 3 af 9 Det endelige mål er at frigøre/ekskludere [A] fra alle opgaver i klubben. Af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 22. oktober 2012, hvori [A] deltog, fremgår bl.a.: Ad 1. [A] udleverede oversigt over vores bankstatus og regnskaber for de sidste 10 år, men ingen posteringsoversigt og opgørelse af varelager. I den forbindelse blev der også stillet spørgsmål om forholdet mellem indkøbspriser og udsalgspriser. Gennemsyn af regnskaberne viste, at salget af bolde m.v. som forventet har været i strid med momsreglerne på området, samtidig med, at indtjeningen ved aktiviteten er lidt tvivlsom. Det blev besluttet, at alt salg straks må stoppe, og at [C] og [D] på søndag, d.28. mødes hos [A] for at lave en nøjagtig lageroptælling. Ad 2. Butikken giver underskud, bl.a. fordi der bliver købt for stort ind, så vi ofte må kassere varer, der overskrider udløbsdatoen. I fremtiden skal [A] ikke købe ind. [ ] Den 5. november 2012 blev der afholdt endnu et bestyrelsesmøde i klubben. [A] deltog også på dette møde. Af mødereferatet fremgår: Eneste dagsordenspunkt var klubbens regnskab. [A] havde sent aftenen før sendt kontoudtog på mail, men det var kun lykkedes [E] at udskrive et eksemplar, som gik på omgang. Vi måtte konstatere, at der stadig er en del uklarhed om momsbetaling/momsfritagelse, som vi på kommunens opfordring skal have fuldstændig afklaret Det besluttedes at bede klubbens revisorer ([F] og [G]) om at gennemgå regnskabet, incl. bilag, gerne inden for 14 dage, med speciel opmærksomhed på køb og salg af udstyr. Erik kontakter telefonisk revisorerne, som så aftaler procedure med [A]. Efter revisorernes gennemgang og konklusion afholdes et møde mellem dem og bestyrelsen forud for henvendelse til Told & Skat for endelig afklaring, så vi kan arbejde videre med helt klare retningslinjer. Efterfølgende fremsendte [A] den 11. december 2012 en mail til klubbens bestyrelse om klubbens varelager. Af mailen fremgår, at varelageret oprindeligt var opmagasineret på [A]s hjemmeadresse, men blev fjernet af klubbens bestyrelse den 28. oktober I mailen anfægter [A] den optælling af varelageret, der blev foretaget i forbindelse med afhentningen. Det foreløbige regnskab blev i samme periode fremsendt til gennemsyn hos klubbens revisorer, som i mail af 13. december 2012 oplyste, at de ikke havde nogen bemærkninger til regnskabet. I forlængelse af [A]s mail af 11. december 2012 angående varelageret havde [A] ultimo december 2012 en mail-korrespondance med et af bestyrelsesmedlemmerne vedrørende den varelageroptælling, der blev foretaget den 28. oktober 2012 på [A]s bopæl. I en mail af 29. december 2012 henstillede klubbens formand til [A], at denne stoppede med at true og kræve.

4 Side 4 af 9 Klubbens regnskab for 2012 blev godkendt af generalforsamlingen i april Kort forinden var [A] fratrådt sin post som kasserer i klubben som følge af uoverensstemmelserne mellem [A] og bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og forholdene ved varelageret. Efterfølgende den 24. april 2013 fremsendte [A] en mail til klubbens bestyrelsesformand, hvori han anfægtede lovligheden af regnskabet for Samtidig oplyste [A], at [A] agtede at indberette sagen for kommunen. Det er ikke oplyst nærmere i mailen, på hvilke konkrete punkter regnskabet anfægtedes. Klubbens bestyrelsesformand svarede på henvendelsen i mail af 24. april 2013 og oplyste, at regnskabet var afleveret på kommunen. Dagen efter, den 25. april 2013, skrev det bestyrelsesmedlem, der tidligere havde korresponderet med [A] om den omtvistede lageroptælling, bl.a. følgende i en mail: Hej [A] Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab. Det ville være dejligt, hvis du vil beskrive helt nøjagtigt, hvad du har at indvende mod regnskabet [ ]. [ ] Jeg kan ikke forestille mig, at hverken kommune eller politi har lyst/ressourcer til seriøst at behandle denne sag, hvilket jo ville indebære, at de skulle gennemgå samtlige bilag i året, så mon ikke alle parter er bedst tjent med at lade tingene være, hvor de er, pengene passer, og du har vel også nok at gøre med dit nye formandskab i [lokalunionen]. Den 22. maj 2013 fremsendte [A] et brev til [Kommunen], adresseret til borgmesteren, med anmodning om, at kommunen gik ind i sagen. Kommunen svarede i brev af 17. juni 2013, at kommunen ikke fører tilsyn og administrerer foreningers årsregnskaber i henhold til bogføringsloven og årsregnskabsloven. Efterfølgende rettede [A] i mail af 24. juni 2013 henvendelse til Danmarks Idrætsforbund (DIF) med anmodning om en vurdering af lovligheden af klubbens regnskab. Willy Rasmussen fra DIF afslog i mail af 25. juni 2013 at gå ind i sagen og anførte blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. [A] henvendte sig igen i mail af 11. august 2013 til klubbens bestyrelse angående regnskabet for [A] oplyste, at han foruden henvendelserne til kommunen og DIF også havde rettet forhåndshenvendelse til politiet. Herudover blev bl.a. følgende anført i mailen: Det ulovlige i [KLUB B] s regnskab for 2012 er, at en indtægt (salgsfaktura ) på ,- er bogført som en udgift under passiver [ ] Jeg har derfor efter længere tids overvejelser og samtaler med andre besluttet at politianmelde [KLUB B] s bestyrelse for overtrædelse af bogføringsloven og/eller årsregnskabsloven, og giver Jer 3 uger til at beslutte, om I vil lovliggøre regnskabet, og melde dette ud til klubbens medlemmer, hvornår lovliggørelse vil ske. Den 17. august 2013 rettede [A] henvendelse til foreningens revisorer og anfægtede også i denne forbindelse 2012-regnskabet og den mulige konsekvens heraf for revisorerne.

5 Side 5 af 9 Dagen efter, den 18. august 2013, fremsendte [A] sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen til klubbens øvrige medlemmer. Ved høringsbrev af 6. september 2013 meddelte klubbens bestyrelse [A], at bestyrelsen agtede at ekskludere [A] fra klubben. I brevet hedder det bl.a.: Vedlagt følger: Mail af den 11. august 2013 til [KLUB B] s bestyrelse fra dig Mail af den 25. juli 2013 fra Willy Rasmussen til dig Med henvisning til vedtægterne 13 er bestyrelsen på møde den 20. august 2013 kommet frem til, at den agter at ekskludere dig fra klubben og dens arealer på ubestemt tid. Eksklusionen begrundes med din illoyale adfærd overfor klubben, manglende respekt overfor demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd over klubbens tillidsrepræsentanter. I henhold til foreningens vedtægter. skal vi gøre dig opmærksom pa, at du har krav på at udtale dig i forhold til ovenstående. Såfremt du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du senest den 10. september 2013 rette henvendelse til foreningens formand, så vi senest den 14. september 2013 kan få afholdt et møde, hvor du har mulighed for at redegøre for dine synspunkter overfor bestyrelsen i henhold til ovenstående. Den 14. september 2013 blev der afholdt møde mellem bestyrelsen og [A], hvorpå eksklusionssagen blev drøftet. Ved brev af 18. september 2013 meddelte bestyrelsen [A], at eksklusionen af [KLUB B] effektueredes pr. dags dato. [A] blev i denne forbindelse oplyst om muligheden for at få sagen indbragt for klubbens generalforsamling. Efter det oplyste rettede advokat Lars Halgreen på vegne af [A] efterfølgende henvendelse til klubbens bestyrelse og anfægtede eksklusionen. Der blev samtidig fremsat anmodning om at få forelagt bestyrelsens eksklusionsbeslutning på den kommende ordinære generalforsamling i klubben den 23. februar Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at advokat Lars Halgreens brev til bestyrelsen var blevet udsendt til de øvrige medlemmer forud herfor, og at [A] fik lejlighed til at fremføre sin sag. Herudover er sagsforløbet overordnet beskrevet i formandens beretning. Eksklusionen af [A] blev vedtaget med 29 stemmer for og 4 stemmer imod samt 4 blanke. Efter generalforsamlingens eksklusionsbeslutning fremsendte [A] den 11. marts 2014 en mail til en række medlemmer af klubben, hvori bestyrelsen bl.a. blev betegnet som pensionistbanden". Denne mail er citeret i afgørelsen fra [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved klageskrivelse af 20. marts 2014 indbragte [A] v/advokat Lars Halgreen sagen for [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved den appellerede kendelse af 1. august 2014 har appeludvalget stadfæstet eksklusionen af [A]. [A] har efter det i sagen oplyste etableret [Klub 2], hvori han er formand. REGELGRUNDLAGET Bestemmelsen om udelukkelse fra [Klub 1] fremgår af 13 i klubbens vedtægter:

6 Side 6 af 9 1. Såfremt bestyrelsen formener, at et af foreningens medlemmer har overtrådt foreningens love, reglementer eller bestemmelser eller har udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan der træffes følgende foranstaltninger overfor den pågældende: 1. Tildeling af misbilligelser og advarsler 2. Udelukkelse på bestemt tid 3. Udelukkelse af foreningen 2. Disse foranstaltninger kan dog først træde i kraft efter at det pågældende medlem har fået lov til at udtale sig. Eventuelle afgørelser, truffet af bestyrelsen, kan dog ankes til generalforsamlingen, som tager endelig stilling til forseelsen. PARTERNES ARGUMENTER Følgende er alene udtryk for en sammenfatning af parternes argumenter, som de er fremført i de skriftlige indlæg i sagen, og Appelinstansen er således bekendt med parternes samlede argumenter. [A] har overordnet gjort gældende, at [Klub 1]s generalforsamlings beslutning om at ekskludere [A] ikke er begrundet og ikke er truffet på et tilstrækkeligt sagligt og objektivt grundlag, men at afstemningen har været af subjektiv karakter og præget af personlige hævnmotiver. Klubbens bestyrelses beslutning hviler også på subjektive grunde. Udadtil begrunder bestyrelsen eksklusionen med illoyal adfærd, manglende respekt over for demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd uden, at man overhovedet kommer ind på, hvad dette støttes på. Det er heller ikke foretaget en proportionalitetsafvejning i hverken bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, og [A]s adfærd burde have været påtalt inden beslutningen om eksklusion. Det forhold, at [A] anfægtede en beslutning fra bestyrelsen om regnskabets godkendelse, kan ikke i sig selv begrunde eksklusion. Mailen af 11. marts 2014, som [Specialforbundet] s Appeludvalg lægger vægt på, er sendt af [A] efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning om eksklusion. Denne mail bør derfor ikke have indflydelse. [A]s udtalelser i de to mails af 11. august 2013 og 11. marts 2014 bør omfattes af den betydelige ytringsfrihed, som [A] både i henhold til grundloven og foreningsretten har ret til. [A] har ikke foretaget den i sagen omhandlede politianmeldelse, og [A]s motiv har været at bringe orden i tingene, således at foreningens formål vedblivende kan blive opfyldt. [A] har en betydelig interesse i at bibeholde sit medlemsskab af [Klub 1], da [A] har været medlem i 42 år. [Klub 1] har overordnet gjort gældende, at beslutningen om at ekskludere [A] ikke er foretaget på baggrund af subjektive forhold, eller fordi at man er ramt på stoltheden i bestyrelsen. Beslutningen bygger ikke alene på [A]s protester samt trusler om politianmeldelse over for det generalforsamlingsgodkendte regnskab for 2012, men på flere på hinanden følgende hændelser, hvor [A] flere gange har ignoreret eller bevidst modarbejdet beslutninger foretaget i bestyrelsen, herunder mens [A] selv sad i bestyrelsen som kasserer.

7 Side 7 af 9 Eksklusionen er blevet diskuteret på flere bestyrelsesmøder, og generalforsamlingens afstemning er objektiv og velovervejet. På generalforsamlingen fik [A] mulighed for at fremføre sin sag. Det kan ikke kræves, at generalforsamlingens eksklusionsbeslutning, hvor afstemningen er foretaget som en lukket skriftlig afstemning, begrundes yderligere. [A]s adfærd er påtalt flere gange både skriftligt og mundtligt. Hvad angår spørgsmålet om proportionalitet, har bestyrelsen diskuteret, hvordan man skulle gribe sagen an, og så ingen anden udvej end eksklusion på ubestemt tid. APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af [Klub 1]s vedtægters 13, stk. 1, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse af bl.a. et medlem, der har udvist usømmelig adfærd. Af bestemmelsens stk. 2 følger, at medlemmet skal have adgang til at udtale sig i sagen, og at bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Ved brev af 6. september 2013 orienterede bestyrelsen [A] om den påtænkte udelukkelse og begrundelsen derfor, og der blev på denne baggrund afholdt et møde mellem parterne den 14. september 2013, hvorpå sagen blev drøftet. Bestyrelsens efterfølgende udelukkelsesbeslutning af 18. september 2013 blev indbragt for og behandlet på klubbens ordinære generalforsamling den 23. februar [A] var til stede på generalforsamlingen og fik her mulighed for at fremføre sin sag, ligesom klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen havde modtaget kopi af den klageskrivelse, [A]s advokat havde tilsendt bestyrelsen efter dennes udelukkelsesbeslutning af 18. september De formelle betingelser i vedtægternes 13 er således opfyldt. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af [A] må efter brevet af 6. september 2013 primært anses for begrundet dels i indholdet af mailen af 25. juni 2013 fra Willy Rasmussen og dels i indholdet af [A]s mail af 11. august 2013 til bestyrelsen, herunder med trussel om politianmeldelse. I et tilfælde som det foreliggende, hvor afstemningstemaet for generalforsamlingen var, om den af bestyrelsen trufne beslutning om udelukkelse af [A] skulle stå ved magt, kan der herefter ikke stilles krav om en særskilt begrundelse for generalforsamlingens afstemningsresultat. I forbindelse med mail-korrespondancen i december 2012 mellem [A] og to af klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, om regnskabet og varelageroptællingen henstillede formanden i mail af 29. december 2012 til [A] om at stoppe med at true og kræve. Da [A] efterfølgende i sin mail af 24. april 2013 varslede, at [A] ville indberette sagen til kommunen, svarede et andet bestyrelsesmedlem i mail af 25. april 2013, at Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab, og også i denne mail blev der henstillet til at lade tingene være, hvor de er. Selvom bestyrelsesmedlemmernes mails ikke var udfærdiget som formelle påtaler, må det herefter have stået [A] klart, at bestyrelsen ville misbillige den adfærd, [A] efterfølgende udviste ved bl.a. at rette henvendelse til både kommunen, politiet og Danmarks Idrætsforbund. På denne baggrund finder Appelinstansen ikke grundlag for at tilsidesætte bestyrelsens beslutning af 18. september 2013 eller generalforsamlingens beslutning af 23. februar 2014 om tidsubegrænset udelukkelse af [A] som ugyldig allerede som følge af formelle mangler.

8 Side 8 af 9 Sagen angår herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt udelukkelsen af [A] var saglig og rimelig begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Sagen tager sit primære udspring i en uenighed mellem [A] og den øvrige bestyrelse om klubbens varelagerbeholdning og opgørelsen deraf i forbindelse med aflæggelsen af 2012-regnskabet. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at det enkelte foreningsmedlems interesse i kontrollen med foreningens regnskabsforhold normalt varetages gennem dels den uvildige revision og dels generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. I mail af 13. december 2012 meddelte klubbens revisorer, at de ikke havde bemærkninger til klubbens foreløbige regnskab, og regnskabet blev endeligt godkendt af klubbens generalforsamling i april Efter det i sagen oplyste, blev regnskabet indgående diskuteret på generalforsamlingen, og Appelinstansen lægger til grund, at generalforsamlingens godkendelse af regnskabet således skete på et oplyst grundlag. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at den af [A] påståede ulovlige bogføring af salgsfaktura nr heller ikke er nærmere dokumenteret i sagen for Appelinstansen. Willy Rasmussen fra DIF anførte i mailen af 25. juni 2013 blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. Et medlem, der herefter fortsætter med at anfægte retmæssigheden af regnskabet, må normalt forvente, at en sådan adfærd vil blive opfattet som trættekær og illoyal af klubbens bestyrelse. Det gælder særligt i et tilfælde som det foreliggende, hvor [A] efter henvendelse til både kommunen og politiet i sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen varslede en politianmeldelse af bestyrelsens medlemmer, hvilket kun kan opfattes som en uunderbygget beskyldning om strafbare forhold. Den eksterne kritik af bestyrelsens arbejde, der ligger i de nævnte myndighedshenvendelser, rækker i hvert fald under disse omstændigheder videre end den interne kritik, en bestyrelse normalt må tåle inden for rammerne af foreningsdemokratiet. Appelinstansen finder på denne baggrund, at [Klub 1]s bestyrelse og generalforsamling har haft fornødent grundlag for at anse [A]s beskrevne adfærd som usømmelig i henhold til klubbens vedtægters 13, stk. 1 (dvs. en adfærd, der på grund af dens kendelige skadevirkning for foreningen og sporten ikke sømmer sig for et medlem), og således sanktionere denne. I denne vurdering må bestyrelsen og generalforsamlingen indrømmes et vist skøn og dermed adgang til dels at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen, og dermed også beskytte foreningslivet, og til dels at sikre, at de almindelige foreningsfunktioner, der ofte varetages af frivillige, kan varetages på en acceptabel måde. Som anført ovenfor er [A]s adfærd tidligere blevet påtalt af to bestyrelsesmedlemmer, men på trods heraf har [A]s efterfølgende valgt at true bestyrelsen med en politianmeldelse, hvorfor Appelinstansen ikke finder, at tildeling af en misbilligelse eller en advarsel er en tilstrækkelig sanktion. Efter omstændighederne i sagen finder Appelinstansen dog, at udelukkelsen af [A] ud fra almindelige proportionalitetsprincipper bør begrænses til en udelukkelse på bestemt tid efter vedtægternes 13, stk. 1, nr. 2. Udelukkelsesperioden kan passende fastsættes til samlet 18 måneder fra og med bestyrelsens afgørelse af 18. september Appelinstansen bemærker, at [A]s mail af 11. marts 2014 til en række af klubbens medlemmer ikke er tillagt betydning, eftersom denne mail er fremsendt efter bestyrelsens og generalforsamlingens eks-

9 Side 9 af 9 klusionsbeslutninger i sagen, ligesom bestyrelsens henvisning i skrivelsen af 6. september 2013 til illoyal adfærd m.v., og bestyrelsens henvisning over for Appelinstansen til en række øvrige forhold heller ikke er tillagt betydning, allerede fordi de pågældende forhold ikke er konkretiserede på en sådan måde, at [A] har haft mulighed for at forholde sig hertil. Thi bestemmes: [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 stadfæstes med den ændring, at udelukkelsen af [A] nedsættes til 18 måneder at regne fra og med den 18. september Ole Græsbøll Olesen Formand

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager.

K e n d e l s e: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013. Finanstilsynet. mod. statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager. Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 157/2013 Finanstilsynet mod statsautoriseret revisor Steen Kofod Bager afsagt K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. december 2013 har Finanstilsynet i medfør af

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet 1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 15. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i de forenede sager Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet, j.nr.

Læs mere