DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE"

Transkript

1 DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 2. december 2014 i sag nr. 12/2014 [A] mod [Klub 1] Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen, Eigil Lego Andersen, Birte Rasmussen og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [A] v/advokat Lars Halgreen har ved appelskrivelse af 15. september 2014 indbragt [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 for DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen). Kendelsen er fremsendt til [A] ved mail af 24. august Ved den appellerede kendelse stadfæstedes [Klub 1]s generalforsamlings beslutning af 23. februar 2014 om at stadfæste den af klubbens bestyrelse trufne beslutning af 18. september 2013 om tidsubegrænset eksklusion af [A]. Den appellerede kendelse fra [Specialforbundet] s Appeludvalg er begrundet således (uddrag af præmisserne): Klubbens vedtægters 13 [ ] må i overensstemmelse hermed forstås således, at kun ekstraordinære forhold af en vis grovhed i forhold til klubben bør kunne føre til eksklusion. Permanent udelukkelse eksklusion er den foreningsretligt ultimativt alvorligste reaktion over for et medlem. Overtrædelser af klubbens vedtægter, regler og bestemmelser bør kun kunne føre til eksklusion i konkrete, kvalificerede og veldokumenterede tilfælde af handlinger med skadevirkning for klubben, som for eksempel direkte modarbejdelse af klubbens formål eller skade på klubbens anseelse og omdømme. Som sagen er oplyst for appeludvalget, har de af [KLUB B] til begrundelse for eksklusionen anførte forhold i 2013, været af en sådan grovhed, at det har kunnet skade klubbens anseelse og omdømme og derfor berettiger til en permanent eksklusion.

2 Side 2 af 9 Udgangspunktet for den aktuelle eksklusionssag, er at [A] anfægter [KLUB B] s fremlagte årsregnskab, med begrundelse om at det ikke overholder regnskabsregler for foreningsregnskaber. Regnskabet bliver dog trods [A] s anfægtelse med overvejende majoritet godkendt på [KLUB B] s generalforsamling den 23. februar Til sagens fulde belysning har appeludvalget indhentet mail - korrespondancer fra både [KLUB B] og [A]. Hermed lægger vi særlig vægt på at [A] i mail af 11. marts og mail af 11. august 2013 helt åbenlyst og meget aggressivt underkender [KLUB B] s bestyrelse, samt en generalfor- samlingsbeslutning i [KLUB B], i disse mail fremgår det klart og tydeligt at [A] ikke er i stand til at respektere [KLUB B] s øverste myndigheder, og via en lang række af tiltag med overvejende sandsynlighed har skadet klubbens anseelse og omdømme. [ ] Der er i handlingerne fra [A] s side, ikke isoleret set i hver enkelt handling, tilstrækkeligt til en eksklusion, men summen af de mange handlinger, giver proportional hjelm for at man kan træffe den meget ultimative permanente eksklusion af et medlem. Af ovenstående grunde giver vi ikke [A] medhold i hans påstand om ophævelse af eksklusion. På denne baggrund stadfæster appeludvalget den af [KLUB B] begrundede eksklusion af [A]. [A] har til appelskrivelsen fremlagt 6 bilag. [Klub 1] har afgivet svar i sagen. Herudover har [Specialforbundet] s Appeludvalg fremsendt de øvrige sagsakter, der er indgået ved sagens behandling i appeludvalget. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen, idet ingen af parterne har fremsat ønske om mundtligt behandling, jf. DIF s Lovregulativ II s 5, stk. 1. PÅSTANDE [A] har nedlagt påstand om, at den af [Specialforbundet]s Appeludvalg trufne afgørelse af 1. august 2014 ændres, således at [KLUB B] s beslutning om eksklusion af ham annulleres. Subsidiært har [A] nedlagt påstand om en mildere sanktion. [Klub 1] har nedlagt påstand om stadfæstelse. OPLYSNINGER I SAGEN Sagsforløbet er overordnet beskrevet i den appellerede afgørelse fra [Specialforbundet] s Appeudvalg. [A] har efter det oplyste været medlem af [Klub 1] i 42 år. Sagen tager sit primære udspring i et hændelsesforløb i slutningen af 2012 i forbindelse med aflæggelsen af årets regnskab og nogle forhold tilknyttet klubbens varelager. På dette tidspunkt var [A] kasserer i foreningen. Der blev afholdt bestyrelsesmøde i klubben den 16. oktober Af mødereferatet fremgår det, at bestyrelsen ville indkalde til et nyt møde mandag den 22. oktober 2012 med deltagelse af [A]. Herudover er det bl.a. anført i referatet, at:

3 Side 3 af 9 Det endelige mål er at frigøre/ekskludere [A] fra alle opgaver i klubben. Af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 22. oktober 2012, hvori [A] deltog, fremgår bl.a.: Ad 1. [A] udleverede oversigt over vores bankstatus og regnskaber for de sidste 10 år, men ingen posteringsoversigt og opgørelse af varelager. I den forbindelse blev der også stillet spørgsmål om forholdet mellem indkøbspriser og udsalgspriser. Gennemsyn af regnskaberne viste, at salget af bolde m.v. som forventet har været i strid med momsreglerne på området, samtidig med, at indtjeningen ved aktiviteten er lidt tvivlsom. Det blev besluttet, at alt salg straks må stoppe, og at [C] og [D] på søndag, d.28. mødes hos [A] for at lave en nøjagtig lageroptælling. Ad 2. Butikken giver underskud, bl.a. fordi der bliver købt for stort ind, så vi ofte må kassere varer, der overskrider udløbsdatoen. I fremtiden skal [A] ikke købe ind. [ ] Den 5. november 2012 blev der afholdt endnu et bestyrelsesmøde i klubben. [A] deltog også på dette møde. Af mødereferatet fremgår: Eneste dagsordenspunkt var klubbens regnskab. [A] havde sent aftenen før sendt kontoudtog på mail, men det var kun lykkedes [E] at udskrive et eksemplar, som gik på omgang. Vi måtte konstatere, at der stadig er en del uklarhed om momsbetaling/momsfritagelse, som vi på kommunens opfordring skal have fuldstændig afklaret Det besluttedes at bede klubbens revisorer ([F] og [G]) om at gennemgå regnskabet, incl. bilag, gerne inden for 14 dage, med speciel opmærksomhed på køb og salg af udstyr. Erik kontakter telefonisk revisorerne, som så aftaler procedure med [A]. Efter revisorernes gennemgang og konklusion afholdes et møde mellem dem og bestyrelsen forud for henvendelse til Told & Skat for endelig afklaring, så vi kan arbejde videre med helt klare retningslinjer. Efterfølgende fremsendte [A] den 11. december 2012 en mail til klubbens bestyrelse om klubbens varelager. Af mailen fremgår, at varelageret oprindeligt var opmagasineret på [A]s hjemmeadresse, men blev fjernet af klubbens bestyrelse den 28. oktober I mailen anfægter [A] den optælling af varelageret, der blev foretaget i forbindelse med afhentningen. Det foreløbige regnskab blev i samme periode fremsendt til gennemsyn hos klubbens revisorer, som i mail af 13. december 2012 oplyste, at de ikke havde nogen bemærkninger til regnskabet. I forlængelse af [A]s mail af 11. december 2012 angående varelageret havde [A] ultimo december 2012 en mail-korrespondance med et af bestyrelsesmedlemmerne vedrørende den varelageroptælling, der blev foretaget den 28. oktober 2012 på [A]s bopæl. I en mail af 29. december 2012 henstillede klubbens formand til [A], at denne stoppede med at true og kræve.

4 Side 4 af 9 Klubbens regnskab for 2012 blev godkendt af generalforsamlingen i april Kort forinden var [A] fratrådt sin post som kasserer i klubben som følge af uoverensstemmelserne mellem [A] og bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og forholdene ved varelageret. Efterfølgende den 24. april 2013 fremsendte [A] en mail til klubbens bestyrelsesformand, hvori han anfægtede lovligheden af regnskabet for Samtidig oplyste [A], at [A] agtede at indberette sagen for kommunen. Det er ikke oplyst nærmere i mailen, på hvilke konkrete punkter regnskabet anfægtedes. Klubbens bestyrelsesformand svarede på henvendelsen i mail af 24. april 2013 og oplyste, at regnskabet var afleveret på kommunen. Dagen efter, den 25. april 2013, skrev det bestyrelsesmedlem, der tidligere havde korresponderet med [A] om den omtvistede lageroptælling, bl.a. følgende i en mail: Hej [A] Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab. Det ville være dejligt, hvis du vil beskrive helt nøjagtigt, hvad du har at indvende mod regnskabet [ ]. [ ] Jeg kan ikke forestille mig, at hverken kommune eller politi har lyst/ressourcer til seriøst at behandle denne sag, hvilket jo ville indebære, at de skulle gennemgå samtlige bilag i året, så mon ikke alle parter er bedst tjent med at lade tingene være, hvor de er, pengene passer, og du har vel også nok at gøre med dit nye formandskab i [lokalunionen]. Den 22. maj 2013 fremsendte [A] et brev til [Kommunen], adresseret til borgmesteren, med anmodning om, at kommunen gik ind i sagen. Kommunen svarede i brev af 17. juni 2013, at kommunen ikke fører tilsyn og administrerer foreningers årsregnskaber i henhold til bogføringsloven og årsregnskabsloven. Efterfølgende rettede [A] i mail af 24. juni 2013 henvendelse til Danmarks Idrætsforbund (DIF) med anmodning om en vurdering af lovligheden af klubbens regnskab. Willy Rasmussen fra DIF afslog i mail af 25. juni 2013 at gå ind i sagen og anførte blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. [A] henvendte sig igen i mail af 11. august 2013 til klubbens bestyrelse angående regnskabet for [A] oplyste, at han foruden henvendelserne til kommunen og DIF også havde rettet forhåndshenvendelse til politiet. Herudover blev bl.a. følgende anført i mailen: Det ulovlige i [KLUB B] s regnskab for 2012 er, at en indtægt (salgsfaktura ) på ,- er bogført som en udgift under passiver [ ] Jeg har derfor efter længere tids overvejelser og samtaler med andre besluttet at politianmelde [KLUB B] s bestyrelse for overtrædelse af bogføringsloven og/eller årsregnskabsloven, og giver Jer 3 uger til at beslutte, om I vil lovliggøre regnskabet, og melde dette ud til klubbens medlemmer, hvornår lovliggørelse vil ske. Den 17. august 2013 rettede [A] henvendelse til foreningens revisorer og anfægtede også i denne forbindelse 2012-regnskabet og den mulige konsekvens heraf for revisorerne.

5 Side 5 af 9 Dagen efter, den 18. august 2013, fremsendte [A] sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen til klubbens øvrige medlemmer. Ved høringsbrev af 6. september 2013 meddelte klubbens bestyrelse [A], at bestyrelsen agtede at ekskludere [A] fra klubben. I brevet hedder det bl.a.: Vedlagt følger: Mail af den 11. august 2013 til [KLUB B] s bestyrelse fra dig Mail af den 25. juli 2013 fra Willy Rasmussen til dig Med henvisning til vedtægterne 13 er bestyrelsen på møde den 20. august 2013 kommet frem til, at den agter at ekskludere dig fra klubben og dens arealer på ubestemt tid. Eksklusionen begrundes med din illoyale adfærd overfor klubben, manglende respekt overfor demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd over klubbens tillidsrepræsentanter. I henhold til foreningens vedtægter. skal vi gøre dig opmærksom pa, at du har krav på at udtale dig i forhold til ovenstående. Såfremt du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du senest den 10. september 2013 rette henvendelse til foreningens formand, så vi senest den 14. september 2013 kan få afholdt et møde, hvor du har mulighed for at redegøre for dine synspunkter overfor bestyrelsen i henhold til ovenstående. Den 14. september 2013 blev der afholdt møde mellem bestyrelsen og [A], hvorpå eksklusionssagen blev drøftet. Ved brev af 18. september 2013 meddelte bestyrelsen [A], at eksklusionen af [KLUB B] effektueredes pr. dags dato. [A] blev i denne forbindelse oplyst om muligheden for at få sagen indbragt for klubbens generalforsamling. Efter det oplyste rettede advokat Lars Halgreen på vegne af [A] efterfølgende henvendelse til klubbens bestyrelse og anfægtede eksklusionen. Der blev samtidig fremsat anmodning om at få forelagt bestyrelsens eksklusionsbeslutning på den kommende ordinære generalforsamling i klubben den 23. februar Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at advokat Lars Halgreens brev til bestyrelsen var blevet udsendt til de øvrige medlemmer forud herfor, og at [A] fik lejlighed til at fremføre sin sag. Herudover er sagsforløbet overordnet beskrevet i formandens beretning. Eksklusionen af [A] blev vedtaget med 29 stemmer for og 4 stemmer imod samt 4 blanke. Efter generalforsamlingens eksklusionsbeslutning fremsendte [A] den 11. marts 2014 en mail til en række medlemmer af klubben, hvori bestyrelsen bl.a. blev betegnet som pensionistbanden". Denne mail er citeret i afgørelsen fra [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved klageskrivelse af 20. marts 2014 indbragte [A] v/advokat Lars Halgreen sagen for [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved den appellerede kendelse af 1. august 2014 har appeludvalget stadfæstet eksklusionen af [A]. [A] har efter det i sagen oplyste etableret [Klub 2], hvori han er formand. REGELGRUNDLAGET Bestemmelsen om udelukkelse fra [Klub 1] fremgår af 13 i klubbens vedtægter:

6 Side 6 af 9 1. Såfremt bestyrelsen formener, at et af foreningens medlemmer har overtrådt foreningens love, reglementer eller bestemmelser eller har udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan der træffes følgende foranstaltninger overfor den pågældende: 1. Tildeling af misbilligelser og advarsler 2. Udelukkelse på bestemt tid 3. Udelukkelse af foreningen 2. Disse foranstaltninger kan dog først træde i kraft efter at det pågældende medlem har fået lov til at udtale sig. Eventuelle afgørelser, truffet af bestyrelsen, kan dog ankes til generalforsamlingen, som tager endelig stilling til forseelsen. PARTERNES ARGUMENTER Følgende er alene udtryk for en sammenfatning af parternes argumenter, som de er fremført i de skriftlige indlæg i sagen, og Appelinstansen er således bekendt med parternes samlede argumenter. [A] har overordnet gjort gældende, at [Klub 1]s generalforsamlings beslutning om at ekskludere [A] ikke er begrundet og ikke er truffet på et tilstrækkeligt sagligt og objektivt grundlag, men at afstemningen har været af subjektiv karakter og præget af personlige hævnmotiver. Klubbens bestyrelses beslutning hviler også på subjektive grunde. Udadtil begrunder bestyrelsen eksklusionen med illoyal adfærd, manglende respekt over for demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd uden, at man overhovedet kommer ind på, hvad dette støttes på. Det er heller ikke foretaget en proportionalitetsafvejning i hverken bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, og [A]s adfærd burde have været påtalt inden beslutningen om eksklusion. Det forhold, at [A] anfægtede en beslutning fra bestyrelsen om regnskabets godkendelse, kan ikke i sig selv begrunde eksklusion. Mailen af 11. marts 2014, som [Specialforbundet] s Appeludvalg lægger vægt på, er sendt af [A] efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning om eksklusion. Denne mail bør derfor ikke have indflydelse. [A]s udtalelser i de to mails af 11. august 2013 og 11. marts 2014 bør omfattes af den betydelige ytringsfrihed, som [A] både i henhold til grundloven og foreningsretten har ret til. [A] har ikke foretaget den i sagen omhandlede politianmeldelse, og [A]s motiv har været at bringe orden i tingene, således at foreningens formål vedblivende kan blive opfyldt. [A] har en betydelig interesse i at bibeholde sit medlemsskab af [Klub 1], da [A] har været medlem i 42 år. [Klub 1] har overordnet gjort gældende, at beslutningen om at ekskludere [A] ikke er foretaget på baggrund af subjektive forhold, eller fordi at man er ramt på stoltheden i bestyrelsen. Beslutningen bygger ikke alene på [A]s protester samt trusler om politianmeldelse over for det generalforsamlingsgodkendte regnskab for 2012, men på flere på hinanden følgende hændelser, hvor [A] flere gange har ignoreret eller bevidst modarbejdet beslutninger foretaget i bestyrelsen, herunder mens [A] selv sad i bestyrelsen som kasserer.

7 Side 7 af 9 Eksklusionen er blevet diskuteret på flere bestyrelsesmøder, og generalforsamlingens afstemning er objektiv og velovervejet. På generalforsamlingen fik [A] mulighed for at fremføre sin sag. Det kan ikke kræves, at generalforsamlingens eksklusionsbeslutning, hvor afstemningen er foretaget som en lukket skriftlig afstemning, begrundes yderligere. [A]s adfærd er påtalt flere gange både skriftligt og mundtligt. Hvad angår spørgsmålet om proportionalitet, har bestyrelsen diskuteret, hvordan man skulle gribe sagen an, og så ingen anden udvej end eksklusion på ubestemt tid. APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af [Klub 1]s vedtægters 13, stk. 1, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse af bl.a. et medlem, der har udvist usømmelig adfærd. Af bestemmelsens stk. 2 følger, at medlemmet skal have adgang til at udtale sig i sagen, og at bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Ved brev af 6. september 2013 orienterede bestyrelsen [A] om den påtænkte udelukkelse og begrundelsen derfor, og der blev på denne baggrund afholdt et møde mellem parterne den 14. september 2013, hvorpå sagen blev drøftet. Bestyrelsens efterfølgende udelukkelsesbeslutning af 18. september 2013 blev indbragt for og behandlet på klubbens ordinære generalforsamling den 23. februar [A] var til stede på generalforsamlingen og fik her mulighed for at fremføre sin sag, ligesom klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen havde modtaget kopi af den klageskrivelse, [A]s advokat havde tilsendt bestyrelsen efter dennes udelukkelsesbeslutning af 18. september De formelle betingelser i vedtægternes 13 er således opfyldt. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af [A] må efter brevet af 6. september 2013 primært anses for begrundet dels i indholdet af mailen af 25. juni 2013 fra Willy Rasmussen og dels i indholdet af [A]s mail af 11. august 2013 til bestyrelsen, herunder med trussel om politianmeldelse. I et tilfælde som det foreliggende, hvor afstemningstemaet for generalforsamlingen var, om den af bestyrelsen trufne beslutning om udelukkelse af [A] skulle stå ved magt, kan der herefter ikke stilles krav om en særskilt begrundelse for generalforsamlingens afstemningsresultat. I forbindelse med mail-korrespondancen i december 2012 mellem [A] og to af klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, om regnskabet og varelageroptællingen henstillede formanden i mail af 29. december 2012 til [A] om at stoppe med at true og kræve. Da [A] efterfølgende i sin mail af 24. april 2013 varslede, at [A] ville indberette sagen til kommunen, svarede et andet bestyrelsesmedlem i mail af 25. april 2013, at Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab, og også i denne mail blev der henstillet til at lade tingene være, hvor de er. Selvom bestyrelsesmedlemmernes mails ikke var udfærdiget som formelle påtaler, må det herefter have stået [A] klart, at bestyrelsen ville misbillige den adfærd, [A] efterfølgende udviste ved bl.a. at rette henvendelse til både kommunen, politiet og Danmarks Idrætsforbund. På denne baggrund finder Appelinstansen ikke grundlag for at tilsidesætte bestyrelsens beslutning af 18. september 2013 eller generalforsamlingens beslutning af 23. februar 2014 om tidsubegrænset udelukkelse af [A] som ugyldig allerede som følge af formelle mangler.

8 Side 8 af 9 Sagen angår herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt udelukkelsen af [A] var saglig og rimelig begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Sagen tager sit primære udspring i en uenighed mellem [A] og den øvrige bestyrelse om klubbens varelagerbeholdning og opgørelsen deraf i forbindelse med aflæggelsen af 2012-regnskabet. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at det enkelte foreningsmedlems interesse i kontrollen med foreningens regnskabsforhold normalt varetages gennem dels den uvildige revision og dels generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. I mail af 13. december 2012 meddelte klubbens revisorer, at de ikke havde bemærkninger til klubbens foreløbige regnskab, og regnskabet blev endeligt godkendt af klubbens generalforsamling i april Efter det i sagen oplyste, blev regnskabet indgående diskuteret på generalforsamlingen, og Appelinstansen lægger til grund, at generalforsamlingens godkendelse af regnskabet således skete på et oplyst grundlag. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at den af [A] påståede ulovlige bogføring af salgsfaktura nr heller ikke er nærmere dokumenteret i sagen for Appelinstansen. Willy Rasmussen fra DIF anførte i mailen af 25. juni 2013 blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. Et medlem, der herefter fortsætter med at anfægte retmæssigheden af regnskabet, må normalt forvente, at en sådan adfærd vil blive opfattet som trættekær og illoyal af klubbens bestyrelse. Det gælder særligt i et tilfælde som det foreliggende, hvor [A] efter henvendelse til både kommunen og politiet i sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen varslede en politianmeldelse af bestyrelsens medlemmer, hvilket kun kan opfattes som en uunderbygget beskyldning om strafbare forhold. Den eksterne kritik af bestyrelsens arbejde, der ligger i de nævnte myndighedshenvendelser, rækker i hvert fald under disse omstændigheder videre end den interne kritik, en bestyrelse normalt må tåle inden for rammerne af foreningsdemokratiet. Appelinstansen finder på denne baggrund, at [Klub 1]s bestyrelse og generalforsamling har haft fornødent grundlag for at anse [A]s beskrevne adfærd som usømmelig i henhold til klubbens vedtægters 13, stk. 1 (dvs. en adfærd, der på grund af dens kendelige skadevirkning for foreningen og sporten ikke sømmer sig for et medlem), og således sanktionere denne. I denne vurdering må bestyrelsen og generalforsamlingen indrømmes et vist skøn og dermed adgang til dels at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen, og dermed også beskytte foreningslivet, og til dels at sikre, at de almindelige foreningsfunktioner, der ofte varetages af frivillige, kan varetages på en acceptabel måde. Som anført ovenfor er [A]s adfærd tidligere blevet påtalt af to bestyrelsesmedlemmer, men på trods heraf har [A]s efterfølgende valgt at true bestyrelsen med en politianmeldelse, hvorfor Appelinstansen ikke finder, at tildeling af en misbilligelse eller en advarsel er en tilstrækkelig sanktion. Efter omstændighederne i sagen finder Appelinstansen dog, at udelukkelsen af [A] ud fra almindelige proportionalitetsprincipper bør begrænses til en udelukkelse på bestemt tid efter vedtægternes 13, stk. 1, nr. 2. Udelukkelsesperioden kan passende fastsættes til samlet 18 måneder fra og med bestyrelsens afgørelse af 18. september Appelinstansen bemærker, at [A]s mail af 11. marts 2014 til en række af klubbens medlemmer ikke er tillagt betydning, eftersom denne mail er fremsendt efter bestyrelsens og generalforsamlingens eks-

9 Side 9 af 9 klusionsbeslutninger i sagen, ligesom bestyrelsens henvisning i skrivelsen af 6. september 2013 til illoyal adfærd m.v., og bestyrelsens henvisning over for Appelinstansen til en række øvrige forhold heller ikke er tillagt betydning, allerede fordi de pågældende forhold ikke er konkretiserede på en sådan måde, at [A] har haft mulighed for at forholde sig hertil. Thi bestemmes: [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 stadfæstes med den ændring, at udelukkelsen af [A] nedsættes til 18 måneder at regne fra og med den 18. september Ole Græsbøll Olesen Formand

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER. - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres?

EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER. - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres? EKSKLUSION FRA DIF-FORENINGER - hvad gælder og hvordan skal sagerne håndteres? Om pjecen Formålet med denne pjece er at klæde idrætsforeningerne, navnlig bestyrelserne, bedre på, når det overvejes at indlede

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 22. september 2014 i sag nr. 9/2014 og mod Sagen er behandlet af Morten Larsen, Lis Hævdholm og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. februar 2014 i sag nr. 20/2013 Sportsrideklubben Himmerland mod Karin Fisker Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen, Lis Hævdholm, John Skovbjerg,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 8. juni 2016 i Sag nr. 6/2016: [Klub A] mod [Klub B] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og John Skovbjerg. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 22. september 2014 i sag nr. 9/2014 Inger Juul Iversen og Tine Deth Christiansen mod Sindal Rideklub Sagen er behandlet af Morten Larsen, Lis Hævdholm

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 11. NOVEMBER 2013 I SAGEN 1/2013

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 11. NOVEMBER 2013 I SAGEN 1/2013 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 11. NOVEMBER 2013 I SAGEN 1/2013 Klager: Medlem Indklagede: Sejlklub Ved sagens behandling har udvalgsmedlemmerne John Christensen, Peer S. Jørgensen,

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 15. april 2013 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 14. juni 2013 i sag nr. 6/2013 Søhøjlandets BTK mod Virum-Sorgenfri BTK Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Græsbøll Olesen og Ulla Ingerslev

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 16. oktober 2017 i Sag nr. 14/2017: Odense Håndbolds indbringelse af Håndboldens Appelinstans kendelse af 3. oktober 2017 Sagen er behandlet af stedfortrædende

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 1. juli 2016 i Sag nr. 10/2016: [A] mod Bueskydning Danmark Sagen er behandlet af Louise Saul, Eigil Lego Andersen og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 29. marts 2017 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 15. januar 2016 i Sag nr. 24/2015 [Klub A] mod [Spiller 1] og [Klub B] Sagen er behandlet af Louise Saul, Eigil Lego Andersen og John Skovbjerg. APPELLEN

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2012-0032639) Afgift som følge af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen 7. april 2016 Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen Er sagen en konflikt mellem Gråsten Sejlklub og Dansk Sejlunions bestyrelse? Nej - sagen er en lokal konflikt i Gråsten, og løsningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG

VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN LEG 1 Foreningens navn er Legebranchen LEG. Foreningens engelske navn er The Danish Association of Play (DAP). Foreningens hjemsted er København. 2 Formål LEG består af ansvarlige

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub

Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Vedtægter for VULF - Vestjyllands UL Flyveklub Klubbens navn, hjemsted og tilhørsforhold 1. Stk. 1. Klubbens navn er VULF - Vestjyllands UL Flyveklub (herefter VULF) Stk. 2. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

Vandreforeningen STREJFERNE

Vandreforeningen STREJFERNE Vedtægter for Vandreforeningen STREJFERNE 1 Navn og hjemsted Navn: Vandreforeningen Strejferne Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd Stiftet den 4. September 1979 Foreningen er hjemhørende

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere