DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE"

Transkript

1 DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 2. december 2014 i sag nr. 12/2014 [A] mod [Klub 1] Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen, Eigil Lego Andersen, Birte Rasmussen og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [A] v/advokat Lars Halgreen har ved appelskrivelse af 15. september 2014 indbragt [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 for DIF-idrættens Højeste Appelinstans (Appelinstansen). Kendelsen er fremsendt til [A] ved mail af 24. august Ved den appellerede kendelse stadfæstedes [Klub 1]s generalforsamlings beslutning af 23. februar 2014 om at stadfæste den af klubbens bestyrelse trufne beslutning af 18. september 2013 om tidsubegrænset eksklusion af [A]. Den appellerede kendelse fra [Specialforbundet] s Appeludvalg er begrundet således (uddrag af præmisserne): Klubbens vedtægters 13 [ ] må i overensstemmelse hermed forstås således, at kun ekstraordinære forhold af en vis grovhed i forhold til klubben bør kunne føre til eksklusion. Permanent udelukkelse eksklusion er den foreningsretligt ultimativt alvorligste reaktion over for et medlem. Overtrædelser af klubbens vedtægter, regler og bestemmelser bør kun kunne føre til eksklusion i konkrete, kvalificerede og veldokumenterede tilfælde af handlinger med skadevirkning for klubben, som for eksempel direkte modarbejdelse af klubbens formål eller skade på klubbens anseelse og omdømme. Som sagen er oplyst for appeludvalget, har de af [KLUB B] til begrundelse for eksklusionen anførte forhold i 2013, været af en sådan grovhed, at det har kunnet skade klubbens anseelse og omdømme og derfor berettiger til en permanent eksklusion.

2 Side 2 af 9 Udgangspunktet for den aktuelle eksklusionssag, er at [A] anfægter [KLUB B] s fremlagte årsregnskab, med begrundelse om at det ikke overholder regnskabsregler for foreningsregnskaber. Regnskabet bliver dog trods [A] s anfægtelse med overvejende majoritet godkendt på [KLUB B] s generalforsamling den 23. februar Til sagens fulde belysning har appeludvalget indhentet mail - korrespondancer fra både [KLUB B] og [A]. Hermed lægger vi særlig vægt på at [A] i mail af 11. marts og mail af 11. august 2013 helt åbenlyst og meget aggressivt underkender [KLUB B] s bestyrelse, samt en generalfor- samlingsbeslutning i [KLUB B], i disse mail fremgår det klart og tydeligt at [A] ikke er i stand til at respektere [KLUB B] s øverste myndigheder, og via en lang række af tiltag med overvejende sandsynlighed har skadet klubbens anseelse og omdømme. [ ] Der er i handlingerne fra [A] s side, ikke isoleret set i hver enkelt handling, tilstrækkeligt til en eksklusion, men summen af de mange handlinger, giver proportional hjelm for at man kan træffe den meget ultimative permanente eksklusion af et medlem. Af ovenstående grunde giver vi ikke [A] medhold i hans påstand om ophævelse af eksklusion. På denne baggrund stadfæster appeludvalget den af [KLUB B] begrundede eksklusion af [A]. [A] har til appelskrivelsen fremlagt 6 bilag. [Klub 1] har afgivet svar i sagen. Herudover har [Specialforbundet] s Appeludvalg fremsendt de øvrige sagsakter, der er indgået ved sagens behandling i appeludvalget. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag i Appelinstansen, idet ingen af parterne har fremsat ønske om mundtligt behandling, jf. DIF s Lovregulativ II s 5, stk. 1. PÅSTANDE [A] har nedlagt påstand om, at den af [Specialforbundet]s Appeludvalg trufne afgørelse af 1. august 2014 ændres, således at [KLUB B] s beslutning om eksklusion af ham annulleres. Subsidiært har [A] nedlagt påstand om en mildere sanktion. [Klub 1] har nedlagt påstand om stadfæstelse. OPLYSNINGER I SAGEN Sagsforløbet er overordnet beskrevet i den appellerede afgørelse fra [Specialforbundet] s Appeudvalg. [A] har efter det oplyste været medlem af [Klub 1] i 42 år. Sagen tager sit primære udspring i et hændelsesforløb i slutningen af 2012 i forbindelse med aflæggelsen af årets regnskab og nogle forhold tilknyttet klubbens varelager. På dette tidspunkt var [A] kasserer i foreningen. Der blev afholdt bestyrelsesmøde i klubben den 16. oktober Af mødereferatet fremgår det, at bestyrelsen ville indkalde til et nyt møde mandag den 22. oktober 2012 med deltagelse af [A]. Herudover er det bl.a. anført i referatet, at:

3 Side 3 af 9 Det endelige mål er at frigøre/ekskludere [A] fra alle opgaver i klubben. Af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 22. oktober 2012, hvori [A] deltog, fremgår bl.a.: Ad 1. [A] udleverede oversigt over vores bankstatus og regnskaber for de sidste 10 år, men ingen posteringsoversigt og opgørelse af varelager. I den forbindelse blev der også stillet spørgsmål om forholdet mellem indkøbspriser og udsalgspriser. Gennemsyn af regnskaberne viste, at salget af bolde m.v. som forventet har været i strid med momsreglerne på området, samtidig med, at indtjeningen ved aktiviteten er lidt tvivlsom. Det blev besluttet, at alt salg straks må stoppe, og at [C] og [D] på søndag, d.28. mødes hos [A] for at lave en nøjagtig lageroptælling. Ad 2. Butikken giver underskud, bl.a. fordi der bliver købt for stort ind, så vi ofte må kassere varer, der overskrider udløbsdatoen. I fremtiden skal [A] ikke købe ind. [ ] Den 5. november 2012 blev der afholdt endnu et bestyrelsesmøde i klubben. [A] deltog også på dette møde. Af mødereferatet fremgår: Eneste dagsordenspunkt var klubbens regnskab. [A] havde sent aftenen før sendt kontoudtog på mail, men det var kun lykkedes [E] at udskrive et eksemplar, som gik på omgang. Vi måtte konstatere, at der stadig er en del uklarhed om momsbetaling/momsfritagelse, som vi på kommunens opfordring skal have fuldstændig afklaret Det besluttedes at bede klubbens revisorer ([F] og [G]) om at gennemgå regnskabet, incl. bilag, gerne inden for 14 dage, med speciel opmærksomhed på køb og salg af udstyr. Erik kontakter telefonisk revisorerne, som så aftaler procedure med [A]. Efter revisorernes gennemgang og konklusion afholdes et møde mellem dem og bestyrelsen forud for henvendelse til Told & Skat for endelig afklaring, så vi kan arbejde videre med helt klare retningslinjer. Efterfølgende fremsendte [A] den 11. december 2012 en mail til klubbens bestyrelse om klubbens varelager. Af mailen fremgår, at varelageret oprindeligt var opmagasineret på [A]s hjemmeadresse, men blev fjernet af klubbens bestyrelse den 28. oktober I mailen anfægter [A] den optælling af varelageret, der blev foretaget i forbindelse med afhentningen. Det foreløbige regnskab blev i samme periode fremsendt til gennemsyn hos klubbens revisorer, som i mail af 13. december 2012 oplyste, at de ikke havde nogen bemærkninger til regnskabet. I forlængelse af [A]s mail af 11. december 2012 angående varelageret havde [A] ultimo december 2012 en mail-korrespondance med et af bestyrelsesmedlemmerne vedrørende den varelageroptælling, der blev foretaget den 28. oktober 2012 på [A]s bopæl. I en mail af 29. december 2012 henstillede klubbens formand til [A], at denne stoppede med at true og kræve.

4 Side 4 af 9 Klubbens regnskab for 2012 blev godkendt af generalforsamlingen i april Kort forinden var [A] fratrådt sin post som kasserer i klubben som følge af uoverensstemmelserne mellem [A] og bestyrelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og forholdene ved varelageret. Efterfølgende den 24. april 2013 fremsendte [A] en mail til klubbens bestyrelsesformand, hvori han anfægtede lovligheden af regnskabet for Samtidig oplyste [A], at [A] agtede at indberette sagen for kommunen. Det er ikke oplyst nærmere i mailen, på hvilke konkrete punkter regnskabet anfægtedes. Klubbens bestyrelsesformand svarede på henvendelsen i mail af 24. april 2013 og oplyste, at regnskabet var afleveret på kommunen. Dagen efter, den 25. april 2013, skrev det bestyrelsesmedlem, der tidligere havde korresponderet med [A] om den omtvistede lageroptælling, bl.a. følgende i en mail: Hej [A] Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab. Det ville være dejligt, hvis du vil beskrive helt nøjagtigt, hvad du har at indvende mod regnskabet [ ]. [ ] Jeg kan ikke forestille mig, at hverken kommune eller politi har lyst/ressourcer til seriøst at behandle denne sag, hvilket jo ville indebære, at de skulle gennemgå samtlige bilag i året, så mon ikke alle parter er bedst tjent med at lade tingene være, hvor de er, pengene passer, og du har vel også nok at gøre med dit nye formandskab i [lokalunionen]. Den 22. maj 2013 fremsendte [A] et brev til [Kommunen], adresseret til borgmesteren, med anmodning om, at kommunen gik ind i sagen. Kommunen svarede i brev af 17. juni 2013, at kommunen ikke fører tilsyn og administrerer foreningers årsregnskaber i henhold til bogføringsloven og årsregnskabsloven. Efterfølgende rettede [A] i mail af 24. juni 2013 henvendelse til Danmarks Idrætsforbund (DIF) med anmodning om en vurdering af lovligheden af klubbens regnskab. Willy Rasmussen fra DIF afslog i mail af 25. juni 2013 at gå ind i sagen og anførte blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. [A] henvendte sig igen i mail af 11. august 2013 til klubbens bestyrelse angående regnskabet for [A] oplyste, at han foruden henvendelserne til kommunen og DIF også havde rettet forhåndshenvendelse til politiet. Herudover blev bl.a. følgende anført i mailen: Det ulovlige i [KLUB B] s regnskab for 2012 er, at en indtægt (salgsfaktura ) på ,- er bogført som en udgift under passiver [ ] Jeg har derfor efter længere tids overvejelser og samtaler med andre besluttet at politianmelde [KLUB B] s bestyrelse for overtrædelse af bogføringsloven og/eller årsregnskabsloven, og giver Jer 3 uger til at beslutte, om I vil lovliggøre regnskabet, og melde dette ud til klubbens medlemmer, hvornår lovliggørelse vil ske. Den 17. august 2013 rettede [A] henvendelse til foreningens revisorer og anfægtede også i denne forbindelse 2012-regnskabet og den mulige konsekvens heraf for revisorerne.

5 Side 5 af 9 Dagen efter, den 18. august 2013, fremsendte [A] sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen til klubbens øvrige medlemmer. Ved høringsbrev af 6. september 2013 meddelte klubbens bestyrelse [A], at bestyrelsen agtede at ekskludere [A] fra klubben. I brevet hedder det bl.a.: Vedlagt følger: Mail af den 11. august 2013 til [KLUB B] s bestyrelse fra dig Mail af den 25. juli 2013 fra Willy Rasmussen til dig Med henvisning til vedtægterne 13 er bestyrelsen på møde den 20. august 2013 kommet frem til, at den agter at ekskludere dig fra klubben og dens arealer på ubestemt tid. Eksklusionen begrundes med din illoyale adfærd overfor klubben, manglende respekt overfor demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd over klubbens tillidsrepræsentanter. I henhold til foreningens vedtægter. skal vi gøre dig opmærksom pa, at du har krav på at udtale dig i forhold til ovenstående. Såfremt du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du senest den 10. september 2013 rette henvendelse til foreningens formand, så vi senest den 14. september 2013 kan få afholdt et møde, hvor du har mulighed for at redegøre for dine synspunkter overfor bestyrelsen i henhold til ovenstående. Den 14. september 2013 blev der afholdt møde mellem bestyrelsen og [A], hvorpå eksklusionssagen blev drøftet. Ved brev af 18. september 2013 meddelte bestyrelsen [A], at eksklusionen af [KLUB B] effektueredes pr. dags dato. [A] blev i denne forbindelse oplyst om muligheden for at få sagen indbragt for klubbens generalforsamling. Efter det oplyste rettede advokat Lars Halgreen på vegne af [A] efterfølgende henvendelse til klubbens bestyrelse og anfægtede eksklusionen. Der blev samtidig fremsat anmodning om at få forelagt bestyrelsens eksklusionsbeslutning på den kommende ordinære generalforsamling i klubben den 23. februar Det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at advokat Lars Halgreens brev til bestyrelsen var blevet udsendt til de øvrige medlemmer forud herfor, og at [A] fik lejlighed til at fremføre sin sag. Herudover er sagsforløbet overordnet beskrevet i formandens beretning. Eksklusionen af [A] blev vedtaget med 29 stemmer for og 4 stemmer imod samt 4 blanke. Efter generalforsamlingens eksklusionsbeslutning fremsendte [A] den 11. marts 2014 en mail til en række medlemmer af klubben, hvori bestyrelsen bl.a. blev betegnet som pensionistbanden". Denne mail er citeret i afgørelsen fra [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved klageskrivelse af 20. marts 2014 indbragte [A] v/advokat Lars Halgreen sagen for [Specialforbundet] s Appeludvalg. Ved den appellerede kendelse af 1. august 2014 har appeludvalget stadfæstet eksklusionen af [A]. [A] har efter det i sagen oplyste etableret [Klub 2], hvori han er formand. REGELGRUNDLAGET Bestemmelsen om udelukkelse fra [Klub 1] fremgår af 13 i klubbens vedtægter:

6 Side 6 af 9 1. Såfremt bestyrelsen formener, at et af foreningens medlemmer har overtrådt foreningens love, reglementer eller bestemmelser eller har udvist usportslig eller usømmelig adfærd, kan der træffes følgende foranstaltninger overfor den pågældende: 1. Tildeling af misbilligelser og advarsler 2. Udelukkelse på bestemt tid 3. Udelukkelse af foreningen 2. Disse foranstaltninger kan dog først træde i kraft efter at det pågældende medlem har fået lov til at udtale sig. Eventuelle afgørelser, truffet af bestyrelsen, kan dog ankes til generalforsamlingen, som tager endelig stilling til forseelsen. PARTERNES ARGUMENTER Følgende er alene udtryk for en sammenfatning af parternes argumenter, som de er fremført i de skriftlige indlæg i sagen, og Appelinstansen er således bekendt med parternes samlede argumenter. [A] har overordnet gjort gældende, at [Klub 1]s generalforsamlings beslutning om at ekskludere [A] ikke er begrundet og ikke er truffet på et tilstrækkeligt sagligt og objektivt grundlag, men at afstemningen har været af subjektiv karakter og præget af personlige hævnmotiver. Klubbens bestyrelses beslutning hviler også på subjektive grunde. Udadtil begrunder bestyrelsen eksklusionen med illoyal adfærd, manglende respekt over for demokratiske afgørelser, fordrejninger af sandheden i fremsendt materiale og truende adfærd uden, at man overhovedet kommer ind på, hvad dette støttes på. Det er heller ikke foretaget en proportionalitetsafvejning i hverken bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, og [A]s adfærd burde have været påtalt inden beslutningen om eksklusion. Det forhold, at [A] anfægtede en beslutning fra bestyrelsen om regnskabets godkendelse, kan ikke i sig selv begrunde eksklusion. Mailen af 11. marts 2014, som [Specialforbundet] s Appeludvalg lægger vægt på, er sendt af [A] efter bestyrelsens og generalforsamlingens beslutning om eksklusion. Denne mail bør derfor ikke have indflydelse. [A]s udtalelser i de to mails af 11. august 2013 og 11. marts 2014 bør omfattes af den betydelige ytringsfrihed, som [A] både i henhold til grundloven og foreningsretten har ret til. [A] har ikke foretaget den i sagen omhandlede politianmeldelse, og [A]s motiv har været at bringe orden i tingene, således at foreningens formål vedblivende kan blive opfyldt. [A] har en betydelig interesse i at bibeholde sit medlemsskab af [Klub 1], da [A] har været medlem i 42 år. [Klub 1] har overordnet gjort gældende, at beslutningen om at ekskludere [A] ikke er foretaget på baggrund af subjektive forhold, eller fordi at man er ramt på stoltheden i bestyrelsen. Beslutningen bygger ikke alene på [A]s protester samt trusler om politianmeldelse over for det generalforsamlingsgodkendte regnskab for 2012, men på flere på hinanden følgende hændelser, hvor [A] flere gange har ignoreret eller bevidst modarbejdet beslutninger foretaget i bestyrelsen, herunder mens [A] selv sad i bestyrelsen som kasserer.

7 Side 7 af 9 Eksklusionen er blevet diskuteret på flere bestyrelsesmøder, og generalforsamlingens afstemning er objektiv og velovervejet. På generalforsamlingen fik [A] mulighed for at fremføre sin sag. Det kan ikke kræves, at generalforsamlingens eksklusionsbeslutning, hvor afstemningen er foretaget som en lukket skriftlig afstemning, begrundes yderligere. [A]s adfærd er påtalt flere gange både skriftligt og mundtligt. Hvad angår spørgsmålet om proportionalitet, har bestyrelsen diskuteret, hvordan man skulle gribe sagen an, og så ingen anden udvej end eksklusion på ubestemt tid. APPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af [Klub 1]s vedtægters 13, stk. 1, at bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse af bl.a. et medlem, der har udvist usømmelig adfærd. Af bestemmelsens stk. 2 følger, at medlemmet skal have adgang til at udtale sig i sagen, og at bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Ved brev af 6. september 2013 orienterede bestyrelsen [A] om den påtænkte udelukkelse og begrundelsen derfor, og der blev på denne baggrund afholdt et møde mellem parterne den 14. september 2013, hvorpå sagen blev drøftet. Bestyrelsens efterfølgende udelukkelsesbeslutning af 18. september 2013 blev indbragt for og behandlet på klubbens ordinære generalforsamling den 23. februar [A] var til stede på generalforsamlingen og fik her mulighed for at fremføre sin sag, ligesom klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen havde modtaget kopi af den klageskrivelse, [A]s advokat havde tilsendt bestyrelsen efter dennes udelukkelsesbeslutning af 18. september De formelle betingelser i vedtægternes 13 er således opfyldt. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af [A] må efter brevet af 6. september 2013 primært anses for begrundet dels i indholdet af mailen af 25. juni 2013 fra Willy Rasmussen og dels i indholdet af [A]s mail af 11. august 2013 til bestyrelsen, herunder med trussel om politianmeldelse. I et tilfælde som det foreliggende, hvor afstemningstemaet for generalforsamlingen var, om den af bestyrelsen trufne beslutning om udelukkelse af [A] skulle stå ved magt, kan der herefter ikke stilles krav om en særskilt begrundelse for generalforsamlingens afstemningsresultat. I forbindelse med mail-korrespondancen i december 2012 mellem [A] og to af klubbens øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, om regnskabet og varelageroptællingen henstillede formanden i mail af 29. december 2012 til [A] om at stoppe med at true og kræve. Da [A] efterfølgende i sin mail af 24. april 2013 varslede, at [A] ville indberette sagen til kommunen, svarede et andet bestyrelsesmedlem i mail af 25. april 2013, at Det var da et alvorligt brev, jeg troede, vi var færdige med det regnskab, og også i denne mail blev der henstillet til at lade tingene være, hvor de er. Selvom bestyrelsesmedlemmernes mails ikke var udfærdiget som formelle påtaler, må det herefter have stået [A] klart, at bestyrelsen ville misbillige den adfærd, [A] efterfølgende udviste ved bl.a. at rette henvendelse til både kommunen, politiet og Danmarks Idrætsforbund. På denne baggrund finder Appelinstansen ikke grundlag for at tilsidesætte bestyrelsens beslutning af 18. september 2013 eller generalforsamlingens beslutning af 23. februar 2014 om tidsubegrænset udelukkelse af [A] som ugyldig allerede som følge af formelle mangler.

8 Side 8 af 9 Sagen angår herefter alene spørgsmålet om, hvorvidt udelukkelsen af [A] var saglig og rimelig begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Sagen tager sit primære udspring i en uenighed mellem [A] og den øvrige bestyrelse om klubbens varelagerbeholdning og opgørelsen deraf i forbindelse med aflæggelsen af 2012-regnskabet. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at det enkelte foreningsmedlems interesse i kontrollen med foreningens regnskabsforhold normalt varetages gennem dels den uvildige revision og dels generalforsamlingens godkendelse af regnskabet. I mail af 13. december 2012 meddelte klubbens revisorer, at de ikke havde bemærkninger til klubbens foreløbige regnskab, og regnskabet blev endeligt godkendt af klubbens generalforsamling i april Efter det i sagen oplyste, blev regnskabet indgående diskuteret på generalforsamlingen, og Appelinstansen lægger til grund, at generalforsamlingens godkendelse af regnskabet således skete på et oplyst grundlag. Appelinstansen bemærker i denne forbindelse, at den af [A] påståede ulovlige bogføring af salgsfaktura nr heller ikke er nærmere dokumenteret i sagen for Appelinstansen. Willy Rasmussen fra DIF anførte i mailen af 25. juni 2013 blandt andet, at hvorvidt en klubs bogføring lever op til god bogføringsskik og hvorvidt klubbens regnskab er lovligt, er [ ] først og fremmest et internt anliggende, som klubbens medlemmer (generalforsamlingen) må forholde sig til. Et medlem, der herefter fortsætter med at anfægte retmæssigheden af regnskabet, må normalt forvente, at en sådan adfærd vil blive opfattet som trættekær og illoyal af klubbens bestyrelse. Det gælder særligt i et tilfælde som det foreliggende, hvor [A] efter henvendelse til både kommunen og politiet i sin mail af 11. august 2013 til bestyrelsen varslede en politianmeldelse af bestyrelsens medlemmer, hvilket kun kan opfattes som en uunderbygget beskyldning om strafbare forhold. Den eksterne kritik af bestyrelsens arbejde, der ligger i de nævnte myndighedshenvendelser, rækker i hvert fald under disse omstændigheder videre end den interne kritik, en bestyrelse normalt må tåle inden for rammerne af foreningsdemokratiet. Appelinstansen finder på denne baggrund, at [Klub 1]s bestyrelse og generalforsamling har haft fornødent grundlag for at anse [A]s beskrevne adfærd som usømmelig i henhold til klubbens vedtægters 13, stk. 1 (dvs. en adfærd, der på grund af dens kendelige skadevirkning for foreningen og sporten ikke sømmer sig for et medlem), og således sanktionere denne. I denne vurdering må bestyrelsen og generalforsamlingen indrømmes et vist skøn og dermed adgang til dels at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen, og dermed også beskytte foreningslivet, og til dels at sikre, at de almindelige foreningsfunktioner, der ofte varetages af frivillige, kan varetages på en acceptabel måde. Som anført ovenfor er [A]s adfærd tidligere blevet påtalt af to bestyrelsesmedlemmer, men på trods heraf har [A]s efterfølgende valgt at true bestyrelsen med en politianmeldelse, hvorfor Appelinstansen ikke finder, at tildeling af en misbilligelse eller en advarsel er en tilstrækkelig sanktion. Efter omstændighederne i sagen finder Appelinstansen dog, at udelukkelsen af [A] ud fra almindelige proportionalitetsprincipper bør begrænses til en udelukkelse på bestemt tid efter vedtægternes 13, stk. 1, nr. 2. Udelukkelsesperioden kan passende fastsættes til samlet 18 måneder fra og med bestyrelsens afgørelse af 18. september Appelinstansen bemærker, at [A]s mail af 11. marts 2014 til en række af klubbens medlemmer ikke er tillagt betydning, eftersom denne mail er fremsendt efter bestyrelsens og generalforsamlingens eks-

9 Side 9 af 9 klusionsbeslutninger i sagen, ligesom bestyrelsens henvisning i skrivelsen af 6. september 2013 til illoyal adfærd m.v., og bestyrelsens henvisning over for Appelinstansen til en række øvrige forhold heller ikke er tillagt betydning, allerede fordi de pågældende forhold ikke er konkretiserede på en sådan måde, at [A] har haft mulighed for at forholde sig hertil. Thi bestemmes: [Specialforbundet]s Appeludvalgs kendelse af 1. august 2014 stadfæstes med den ændring, at udelukkelsen af [A] nedsættes til 18 måneder at regne fra og med den 18. september Ole Græsbøll Olesen Formand

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 22. september 2014 i sag nr. 9/2014 og mod Sagen er behandlet af Morten Larsen, Lis Hævdholm og Claus Juel Hansen. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING og

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 14. juni 2013 i sag nr. 6/2013 Søhøjlandets BTK mod Virum-Sorgenfri BTK Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Græsbøll Olesen og Ulla Ingerslev

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede

FAABORG SVØMMEKLUBs formål er at fremme interessen for svømning og dermed beslægtede Vedtægter gældende fra 15. april 2013 for FAABORG SVØMMEKLUB 1: Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er FAABORG SVØMMEKLUB Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2: Klubbens formål FAABORG SVØMMEKLUBs

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec

ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec ROSKILDE FLYVEKLUBs SELVRISIKOFOND 1996/jec VEDTÆGTER 1 Formål 1. Selvrisikofonden blev etableret ved en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Flyveklub den 20. marts 1980. 2. Formålet med Selvrisikofonden

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere