MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 SPANIEN INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...4 TÆRSKELBELØB...6 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU...7 FAKTURERING...7 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...9 LISTER...10 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...11 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...13 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...15 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER INDHENTE OPLYSNINGER OM DET SPANSKE MOMSSYSTEM? Udenlandske virksomheder, der ønsker at få generelle oplysninger om momssystemet i Spanien, kan sende deres forespørgsler skriftligt til: Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c/ Infanta Mercedes no. 37 E Madrid Tlf Apartado de Correos 993 E Madrid Der findes også et telefonnummer for skatteoplysninger: Dette nummer kan imidlertid ikke anvendes uden for Spanien. I overensstemmelse med artikel 107 i den generelle lov om beskatning findes der en mere formel procedure for at få oplysninger om de afgiftsmæssige aspekter af en transaktion eller gruppe af transaktioner, som går ud på, at den afgiftspligtige (og ikke en advokat eller en juridisk vejleder, medmindre denne repræsenterer den afgiftspligtige) sender en anmodning om oplysninger til: Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo. Dirección General de Tributos c/ Alcalá, 5 E Madrid 2. HVAD ER DE SPANSKE SKATTEMYNDIGHEDERS WEBADRESSE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? PÅ HVILKE SPROG? Det spanske skattevæsens webadresse er: Denne webside indeholder lovgivning, hyppigt stillede spørgsmål, afgørelser truffet af generaldirektoratet for beskatning osv. Det er også muligt at få adgang til forskellige blanketter, der benyttes i Spanien, at downloade hjælpeprogrammer og at indsende momsangivelser elektronisk osv. Desuden indeholder segmentet Extranjeres/Foreigners nyttige oplysninger på spansk og i nogle tilfælde også på engelsk om lovgivningen vedrørende ikke-bosiddende. 3

4 3. HVOR KAN DE SPANSKE MOMSREGLER OG -BEKENDTGØRELSER FINDES? PÅ HVILKE SPROG FINDES DE? Momslovgivningen kan findes på under Información Tributaria (afgiftsoplysninger), Normativa (lovgivning), Impuesta sobre el Valor Añadido (moms). Momslovgivningen og svar på anmodninger om oplysninger om afgiftsspørgsmål kan også findes på finansministeriets webside (www.minhac.es) under Dirección General de Tributos (Generaldirektoratet for beskatning). MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVOR SKAL VIRKSOMHEDERNE MOMSREGISTRERES? Alle virksomheder eller liberale erhverv, der er momspligtige på grund af karakteren af deres transaktioner i det spanske momsområde (hovedlandet og De Baleariske Øer), skal lade sig opføre i afgiftsregisteret ved at fremsende en erklæring (blanket 036) med angivelse af den momsordning, som de ønsker at være omfattet af. For udenlandske virksomheders vedkommende skelnes der i den spanske lovgivning mellem virksomheder med og uden fast forretningssted i Spanien: udenlandske virksomheder, der har, hvad der ifølge spansk lovgivning betragtes som et "fast forretningssted" i landet, skal indgive anmodning om tildeling af et momsnummer til det lokale AEAT-kontor, som forretningsstedet hører under udenlandske virksomheder uden fast forretningssted i Spanien skal enten selv eller gennem en eventuel fiskal repræsentant indsende ansøgningen til AEAT-kontoret på det sted, hvor den pågældende driver virksomhed eller agter at drive virksomhed. Virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Spanien, kan også ansøge om et registreringsnummer gennem et spansk konsulat eller repræsentationskontor i deres hjemland. Der indrømmes ingen fritagelser fra registreringspligten på grundlag af beløbsgrænser. Der findes dog fritagelser i følgende tilfælde: a) Personer, der kun foretager transaktioner, for hvilke der ikke er nogen ret til at fratrække momsen, eller kun er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af den særlige ordning for landbruget, hvis deres EU-interne erhvervelser er fritaget. b) personer, der kun lejlighedsvis leverer nye, momsfritagne transportmidler c) Personer, der ikke er etableret inden for momsområdet, og som kun foretager transaktioner, hvor den momspligtige er den person, til hvem varerne eller ydelserne leveres. d) personer, der ikke er etableret inden for det spanske momsområde, og som kun foretager trekantsleverancer, hvor de optræder som mellemmænd. 4

5 Der er ikke adgang til frivillig momsregistrering. 5. I HVILKE TILFÆLDE BEHØVER EN VIRKSOMHED IKKE AT LADE SIG REGISTRERE, FORDI DEN MOMSPLIGTIGE PERSON ER KØBEREN AF VARERNE OG YDELSERNE? ER FRIVILLIG REGISTRERING MULIG I SÅDANNE TILFÆLDE? En udenlandske virksomhed, som ikke er etableret i det spanske momsområde, og som gennemfører en transaktion i dette område, skal ikke momsregistreres, da vedkommende ikke er momspligtig, hvis modtageren af de varer eller ydelser, som der skal betales moms af, er en virksomhed eller en udøver af et liberalt erhverv. Ovennævnte gælder ikke i følgende tilfælde: a) Hvis virksomheden eller udøveren af et liberalt erhverv, til hvem varerne eller ydelserne leveres, heller ikke er etableret i det spanske momsområde, og hvis de ydelser, der leveres, er forskellige fra dem, der er specificeret i artiklerne 70 Uno, stk. 7, 72, 73 og 74 i lov nr. 37/1992, b) hvis de leverede varer er opført i artikel 68 Tres og Cinco i lov nr. 37/1992. Hvis en virksomhed, der ikke er etableret i Spanien, ikke er momspligtig, kan den ikke momsregistreres. 6. HVOR SKAL EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG FOR AT BLIVE MOMSREGISTRERET? Angivelser, der vedrører registrering, ændring eller suspension (blanket 036/037) skal indsendes til skattevæsenet, evt. til regionskontoret (AEAT) for den region, hvor den momspligtige har sit skattemæssige hjemsted. Hvis den person, der indsender angivelsen, ikke er etableret i momsområdet, skal disse angivelser indsendes til AEAT-kontor, der er ansvarlig for den region, hvor vedkommendes eventuelle repræsentant har sit skattemæssige hjemsted. Det er ikke obligatorisk for virksomheder eller udøvere af liberale erhverv, der driver virksomhed i andre medlemslande, at udpege en repræsentant. Når det drejer sig om juridiske personer eller enheder, der ikke er bosiddende i Spanien, som driver virksomhed på spansk momsområde uden fast etablering dér, skal anmodningen om momsregistreringsnummer (NIF) indsendes til AEAT-kontoret for den region, hvor der drives virksomhed. Nærmere oplysninger om AEAT-kontorerne findes på skattevæsenets webside på adressen: 7. HVAD ER PROCEDURERNE FOR UDSTEDELSE AF MOMSREGISTRERINGSNUMRE? Alle fysiske og juridiske personer skal have et momsregistreringsnummer. Dette fås ved at indsende registreringsblanketten (blanket 036/037). 5

6 TÆRSKELBELØB 8. HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? Beløbsgrænsen for EU-internt fjernsalg i henhold til artikel 28b, litra B, stk. 2, i sjette momsdirektiv er EUR. 9. HVILKE BELØBSGRÆNSER GÆLDER FOR EU-INTERNE ERHVERVELSER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), I SJETTE MOMSDIREKTIV? Beløbsgrænsen for EU-interne erhvervelser i henhold til artikel 28a, stk. 1, litra a), i sjette momsdirektiv er EUR. UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. HVORNÅR SKAL DER UDPEGES EN FISKAL REPRÆSENTANT? Udenlandske virksomheder, der ikke er etableret i EU eller i et land, hvor der findes lovgivning om gensidig bistand svarende den i EU gældende, skal udpege en fiskal repræsentant. Imidlertid behøver virksomheder, der etableret på De Kanariske Øer, Ceuta eller Melilla, ikke at udpege en fiskal repræsentant. Virksomheder eller udøvere af liberale erhverv, der ikke er etableret inden for EU, og som ønsker momsrefusion for betalt moms i det spanske momsområde, jf. Rådets ottende direktiv af 6. december 1979, skal også udpege en fiskal repræsentant. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Enhver fysisk eller juridisk person, der er bosiddende i det spanske momsområde, kan udpeges som fiskal repræsentant. Udpegelsen skal ske, før der kan foretages momspligtige transaktioner. Repræsentantens navn skal meddeles skattevæsenet. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant skal være i stand til at opfylde de forpligtelser, som den fiskale repræsentation kræver. Vedkommende er imidlertid ikke ansvarlig over for finansministeriet. Ansvaret påhviler den ikke-bosiddende momspligtige person, som han repræsenterer. 6

7 13. HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET EU-LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? At undlade at udpege en repræsentant betragtes i Spanien som en mindre overtrædelse. 14. KRÆVES DER BANKGARANTI? Nej. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU 15. ER DET MULIGT AT UDPEGE EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Udenlandske virksomheder etableret i EU, De Kanariske Øer, Ceuta eller Melilla, kan, hvis de ønsker det, udpege en fiskal repræsentant i Spanien. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Se besvarelsen af spørgsmål ER DER SITUATIONER, HVOR DER KRÆVES BANKGARANTI? Nej. FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? Reglerne om udstedelse af fakturaer er indeholdt i kgl. anordning nr. 2401/1985 af 18. december Virksomheder skal udstede og udlevere faktura for hver transaktion, de foretager, og opbevare kopi heraf, også i de tilfælde, der i momsmæssig forstand henregnes under eget forbrug. Fakturaer og dermed sidestillede dokumenter skal udstedes på leveringstidspunktet eller, hvis aftageren er en virksomhed, senest 30 dage herefter. 7

8 Fakturaen og kopierne heraf skal som minimum indeholde følgende oplysninger: (1) Fakturanummer og eventuelt løbenummer. Fakturaerne skal være fortløbende nummereret. Der kan anvendes forskellige serier, navnlig hvis der findes forskellige faktureringssteder. (2) Sælgers og købers fulde navn eller firma, momsnummer og adresse (er vedkommende etableret uden for landet, angives oplysningerne for det faste forretningssted). Er køberen en fysisk person, der ikke driver erhvervsvirksomhed, er det tilstrækkeligt, at fakturaen indeholder hans fulde navn og nummeret på hans spanske identitetskort. (1) Beskrivelse af den leverede vare eller ydelse og den fulde pris. Er der tale om en ikke fritaget, momspligtig transaktion, skal fakturaen indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for, at momsgrundlaget kan fastlægges, herunder momssatsen og momsbeløbet. Hvis momsbeløbet er inkluderet i prisen, er det tilstrækkeligt at anføre den anvendte momssats eller udtrykket "IVA incluido" (inkl. moms), i de tilfælde hvor dette er tilladt i henhold til momsreglerne. Hvis fakturaen omfatter leverancer af varer eller tjenesteydelser, der momsbelastes efter forskellige satser, anføres leverancerne særskilt efter momssats. (2) Sted og dato for udstedelse af faktura. Der skal udstedes en faktura for enhver betaling, der foretages forud for transaktionen. Enhver betaling af denne art skal være nævnt i fakturaen. Lovgivningen indeholder ikke nogen regler om brug af sprog i fakturaerne eller særlige krav til fakturaer i forbindelse med fjernsalg. 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF VIRKSOMHEDER GÆLDER DE DA? Alle leverancer af varer og tjenesteydelser, der foretages af virksomheder som led i deres virksomhed, skal faktureres. Der skal altid leveres en faktura indeholdende alle de oplysninger, der er opregnet i spørgsmål 19, dog med undtagelse af de tilfælde, hvor lovgivningen indeholder en lempelse eller en fritagelse fra denne forpligtelse. (1) Dette gælder motorvejsafgifter, transaktioner omfattet af den forenklede momsordning og visse transaktioner, der foretages med tilladelse fra den kompetente skattemyndighed. (2) Når der er tale om ikke-erhvervsmæssige leverancer til andre virksomheder, og hvis prisen på varen eller ydelsen ikke overstiger 90 EUR, behøver fakturaen ikke at indeholde oplysninger om køberen. (3) Boner eller kvitteringer, der indholder færre oplysninger end fakturaer, kan udstedes i alle de tilfælde, hvor der er tale om personbefordring, hotel- og restaurationsydelser, parkeringsydelser, detailsalg, offentligt tilgængelige forestillinger, telefontjenester og andre ydelser, der er godkendt af de kompetente momsmyndigheder. 8

9 Ovennævnte fritagelser lempelser gælder ikke under alle omstændigheder: hvis kunden anmoder om udstedelse af en faktura for at sætte ham i stand til at foretage fradrag i momsgrundlaget eller det pligtige momsbeløb i forbindelse med eksport eller fritagne EU-interne leverancer. Det er muligt at angive alle transaktioner, der gennemføres for en bestemt kunde i løbet af en kalendermåned (højest tilladte periode), i en enkelt faktura. PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDER PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSE? I princippet skal alle momsregistrerede virksomheder indsende kvartalsangivelser (i visse tilfælde månedsangivelser), uanset om de har foretaget leverancer i det pågældende kvartal (eller måned) eller ej. Personer, der kun gennemfører transaktioner, hvor momsen ikke kan fratrækkes, behøver ikke at indsende angivelser. Alle momspligtige skal desuden indsende en årlig momsangivelse, vedlagt kopier af momsangivelserne for de respektive momsperioder i årets løb. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Momsperioden svarer til et kvartal. For følgende momspligtige kan den dog være en måned: (1) momspligtige, hvis leverancer i det foregående kalenderår beløber sig til over EUR. (2) momspligtige med ret til refusion af for meget indbetalt moms ved udgangen af hver momsperiode (hovedsagelig eksportører og virksomheder, der udfører transaktioner, for hvilke der gælder nedsatte momssatser). Momsangivelsen skal indsendes på en blanket, der er godkendt af finansministeriet. Den indsendes senest den 20. i måneden efter momsperiodens udløb (måned eller kvartal). 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? Momspligtige, der er omfattet af den forenklede ordning, skal indsende deres momsangivelser på en anden blanket. Momsangivelsen og betalingsperioden følger imidlertid også kalenderkvartalet, og de skal også indsende en årlig liste. 9

10 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Den forenklede ordning gælder for visse transaktioner, der gennemføres af fysiske personer, der har fralagt den normale momsbehandling. Momsen beregnes ved at benytte indekser, der er baseret på specifikke afgiftsdata; disse indekser er forskellige for hver aktivitetskategori. Den påløbne moms kan derefter fratrækkes det beløb, der er beregnet på denne måde, selv om der er fastlagt en mindstebeløb for hver aktivitetskategori. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Listerne indsendes mellem den 1. og den 20. i måneden efter hvert kalenderkvartal, mens angivelsen for årets sidste kvartal skal indsendes i løbet af de første 30 dage af januar. 26. KRÆVES DER ANDRE OPLYSNINGER END DEM, DER SKAL GIVES I HENHOLD TIL ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? I Spanien skal både EU-interne erhvervelser og leverancer angives. I begge tilfælde kræves følgende oplyst: (1) Registreringsnummer, navn og efternavn eller firma for den momspligtige i den anden medlemsstat, (2) momsgrundlaget for transaktionen, (3) efter omstændighederne om varerne er leveret som led i en trekantsleverance. 27. FINDES DER FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? Lovgivningen åbner mulighed for visse lempelser med hensyn til momslisterne. De årlige lister kan indsendes senest den 30. januar det følgende år, i de tilfælde hvor : værdien af de samlede leverancer af varer og ydelser, uden moms, i det foregående kalenderår ikke har oversteget EUR, værdien af de samlede momsfrie EU-interne leverancer, med undtagelse af leverancer af nye transportmidler, i det foregående kalenderår ikke har oversteget EUR. 10

11 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 28. FINDES DER STANDARDSATSORDNINGER. I BEKRÆFTENDE FALD HVILKE? a) For detailhandlere (fortrinsvis fysiske personer eller virksomheder underlagt en særlig beskatningsordning), der sælger visse, nærmere bestemte varer, gælder der en særordning med ækvivalent tillægsafgift ("regimen especial del recargo de equivalencia"). Detailhandlere, der er omfattet af ordningen, skal betale deres leverandører en tillægsafgift ud over den moms, der beregnes af erhvervelserne; dette fritager dem for alle momsforpligtelser. Disse detailhandlere har ikke pligt til at udstede salgsfaktura eller dermed sidestillede dokumenter, når de sælger til ikke-momspligtige personer. b) Særordning for landbrug, kvægavl og fiskeri: Virksomheder inden for landbrug, kvægavl og fiskeri kan anmode om ikke at være omfattet af denne ordning, enten når de indgiver anmeldelse om, at de påbegynder den pågældende virksomhed, eller i december måned forud for det år, hvor de ønsker at udtræde af ordningen, hvilket sker ved at indsende den relevante momsblanket. Disse momspligtige har ret at modtage kompensation på 8% (land- eller skovbrug) eller 7% (kvægavl eller fiskeri) af værdien af de produkter, som leveres fra deres virksomheder. De momspligtige, der er omfattet af denne særordning, opnår visse lempelser med hensyn til angivelse og indbetaling af moms i forbindelse med udøvelsen af den pågældende virksomhed og er ikke omfattet af regnskabs- eller registreringskravene. 29. FINDES DER ANDRE FORENKLINGSFORANSTALTNINGER UD OVER DE ALLEREDE NÆVNTE? I BEKRÆFTENDE FALD HVILKE? Den forenklede ordning, som er frivillig, gælder for små virksomheder, som overholder en række krav, og hvis omsætning ikke overstiger visse lofter. Det særlige ved denne ordning er, at momstilsvaret beregnes ved at anvende tegn, indicier eller modeller af objektiv karakter. Virksomheder under denne ordning skal kun undtagelsesvis udfærdige fakturaer. 30. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER)? FINDES DER OVERSÆTTELSER? Momsblanketter og -modeller samt lister findes på spansk. Kun blanket 361 vedrørende tilbagebetaling af moms til udenlandske virksomheder findes på engelsk og spansk (8. og 13. direktiv). 11

12

13 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 13

14 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 14

15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 15

16 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 16

17 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 17

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006),

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006), P6_TA(2006)0440 Europæisk betalingspåkravsprocedure ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet 31.10.2003 L 283/51 RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere