: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1996-12-19: Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov)"

Transkript

1 1 af : : Dom fra Østre Landsrets vedr. Fritz Hansens Eftf. A/S (Leveringspåbud efter den tidligere konkurrencelov) UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1996 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Niels Larsen, Aamand og Morten Larsen (kst). 16. afd. nr. B : Fritz Hansens Eftf. A/S nu Fritz Hansen A/S (advokat Johan Schlüter) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat K. Hagel Sørensen). Sagsøger, Fritz Hansen A/S, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Konkurrencerådet, tilpligtes at ophæve afgørelse truffet på møde den 10. oktober 1990, hvorved sagsøgte i henhold til konkurrencelovens 12, stk. 2, besluttede at pålægge sagsøger at genoptage levering af sagsøgers møbler til Frank Sørensen Bolighus ApS på selskabets almindelige gældende vilkår senest den l. november 1990, i det omfang denne kendelse er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet ved afgørelse af 19. december Sagsøgte har nedlagt endelig påstand om frifindelse. Sagsøger ved salgsdirektør Bent Kiefer meddelte i skrivelse af 11. januar 1990 til Jette Frank Sørensen, der driver Frank Sørensen Bolighus ApS, følgende: "Vedr.: Forhandling af Fritz Hansen produkter. Da vi sidst talte sammen i forbindelse med mit brev af fik jeg det indtryk, at De ville respektere vor salgspolitik. Vi talte på daværende tidspunkt både om videresalg til andre ikke Fritz Hansen forhandlere samt jeres efterhånden så "berømte" rabatgivning. Under vor samtale gav De mig det helt klare løfte, at ovennævnte forhold ville gå over i historien og ikke gentage sig i fremtiden. De understregede det endda ved at bruge sætningen: "når man overtager en forretning overtager man jo også dens ry". De præciserede, at nu skulle der tjenes penge, hvilket refererede til den tidligere så uhæmmet rabatgivning. Vi har desværre i den seneste tid måttet konstatere, at der ikke er sket den lovede

2 2 af :55 ændring i forbindelse med afsætningen af vore produkter, hvorfor vi ikke ser nogen mulighed for at fortsætte samarbejdet. Allerede bekræftede ordrer vil blive leveret som planlagt, mens vi desværre ikke kan bekræfte nye ordrer." Skrivelsen blev besvaret af advokat Erik Hovgaard på vegne af bolighuset i en skrivelse af 17. januar 1990, hvori det bl.a. hed: "På min klients vegne skal jeg gøre gældende, at der ikke senere end de forhandlinger, der fandt sted i forbindelse med Deres skrivelse af 12. oktober 1989, har fundet salg af produkter sted til ikke Fritz Hansen forhandlere, ligesom min klient har fulgt de retningslinier for rabatgivning, der blev udstukket på dette tidspunkt. Min klients rabatpolitik er således i fuldstændig overensstemmelse med Deres øvrige forhandleres rabatpolitik, hvorfor der ikke af de anførte grunde kan findes saglig støtte for den ophævelse af det forretningsmellemværende, der har eksisteret med min klient igennem de sidste 23 år, hvor min klients forretning har været forhandler af Fritz Hansens produkter. Idet det er af afgørende betydning for min klients forretning at kunne fortsætte med at sælge Fritz Hansens produkter, skal jeg anmode om, at man tilbagekalder skrivelsen af 11. januar 1990, idet min klient som sagt erklære at ville følge de regler der skrevet eller uskrevet gælder for forhandling af Deres produkter." Ved skrivelse af 24. januar 1990 henholdt sagsøger ved salgsdirektør Bent Kiefer sig til skrivelsen af 11. januar Efter at advokat Erik Hovgaard i en skrivelse af 9. februar 1990 havde bedt om en begrundelse for leveringsstoppet, anførte sagsøger ved salgsdirektør Bent Kiefer i en skrivelse 12. februar 1990 bl.a. følgende: "Det tjener efter vor opfattelse ikke noget praktisk formål at gå ind i en diskussion om berettigelsen af enkelte punkter i Deres brev. Det er ikke sådan, at vi vil genoptage leverancerne, hvis Franks bolighus ændrer sig på et eller nogle få punkter. Vi har nok tilsløret den egentlige problemstilling ved at lange ud efter enkelte konkrete forhold. Vi vil faktisk ikke modsætte os Franks prispolitik eller markedsføringsform eller udstillingsform eller placering o.s.v. Franks bolighus har sikkert sin berettigelse på markedet, og vil klare sig fortrinligt også uden leverancer fra os. Vor markedsandel er trods alt - desværre - forsvindende lille. Det virkelige problem, som vi har haft lidt svært ved at få over læberne, er, at vi i længere tid og stadig kraftigere har følt, at Franks bolighus har skabt et image af discount, ikke-strøgbutik og stilforvirring. Dette ligger fjernt fra det image, som vi igennem mange år har brugt stor indsats og mange penge på at skabe for os selv og vore møbler, og som vi føler er en stadig vigtigere parameter i vor markedsføring. Vi tror simpelthen ikke på, at Franks bolighus kan (og vil) nærme sig vort ideal

3 3 af :55 tilstrækkeligt, og så vil vi ikke længere bruge kræfter på forbindelsen." Advokat Erik Hovgaard anførte i en skrivelse af 26. Februar 1990, at hans klient ikke kunne anerkende de rejste kritikpunkter, og at man var meget villig til at deltage i et møde med henblik på indgåelse af en skriftlig aftale indeholdende sagsøgers betingelser for fortsat: at lade Franks bolighus ApS forhandle sagsøgers produkter. Ved skrivelse af 2. marts 1990 afslog sagsøger ved salgsdirektør Bent Kiefer at afholde et møde, idet sagsøger ikke fandt, at det tjente noget praktisk formål. Ved skrivelse af 23. marts 1990 indbragte Jette Frank Sørensen sagen for Konkurrencerådet. Det hed bl.a. i skrivelsen: "Sagen er, at jeg i 23 år har forhandlet møbelproducenten Frits Hansens produkter, indtil de for et par måneder siden tog forhandlingen fra mig. Jeg har købt for ca kr. om måneden, og har altid betalt kontant og til tiden for at opnå kasserabat. Endvidere har jeg altid ovennævnte møbler i min udstilling sammen med andre såkaldte mærkevarer som f.eks. DUX, Wegner, Ole Wancher, Børge Mogensen, Erik Jørgensen og mange andre. I første omgang anklagede Fritz Hansen mig for at sælge med rabat, hvilket jeg også har gjort. Da jeg imidlertid kunne bevise at også andre velrenommerede møbelhandlere har ydet og yder rabat, påstod man pludselig at Frank's Bolighus er præget af stilforvirring og har image som discount butik. Jeg har i min udstilling på 760 m2 prioriteret mange alternativer frem for en kunstnerisk og smuk opstilling, da det er min erfaring, at mine kunder kan lide det på den måde. Stilforvirring og discount er ikke kun en overdrivelse det er decideret forkert. Med hensyn til at undvære Fritz Hansen's produkter, kommer jeg ofte til kort over for mine kunder, der til tider skal have suppleret eller repareret, de hos mig købte møbler...." Af konkurrencerådets sekretariats notat af 17. august 1990 fremgår bl.a. følgende: "Virksomheden udsender såvel en nettoprisliste som en bruttoprisliste for sine møbler (Fritz Hansen Møbler var anmeldt til Monopoltilsynets bruttoprisregister i henhold til pris- og avanceloven for at fastsætte vejledende videresalgspriser). Det fremgår heraf, at virksomheden indregner meget store avancetillæg til detailhandel i de fastsatte bruttopriser. Således udgør bruttoavancen (opgjort som forskellen mellem netto- og bruttopris) til møbelhandler 68% af indkøbsprisen (eksklusive moms) eller 33% af prisen til forbruger (= bruttoprisen inklusive moms). Det drejer sig derfor om et i udpræget grad højavanceområde, hvilket samtidig medfører, at detailforretningerne vil kunne være "fristet" til at yde ret betydelige, men fortrolige prisnedslag på de vejledende bruttopriser - specielt når henses til, at det drejer sig om forbrugskøb af en betydelig størrelse." Af et senere notat fra sekretariatet af 28. september 1990 fremgår bl.a. følgende: "Der er næppe tvivl om, at selskabet vil kunne have en interesse i at forhindre videresalg til andre forhandlere, idet nye distributionsveje vil kunne skabe et

4 4 af :55 konkurrencepres på de vejledende priser. Selv om det ikke uden videre er givet, at det mest rationelle distributionssystem i branchen vil være, at der indskydes et grossistled mellem producent og detailhandel, kan dette begrundes med, at der eksisterer et stort antal producenter i branchen, der står over for et stort antal detailhandlere. Også de meget høje avancer i detailleddet sætter spørgsmålstegn ved, hvor rationel distributionsformen er. Disse avancer vil antageligt være rigeligt store til at tillade et engrosled i branchen. Det er tilsyneladende denne funktion, som Franks bolighus på et tidspunkt har forsøgt at udfylde. På et møde den 10. oktober 1990 pålagde Konkurrencerådet sagsøger at genoptage leveringen af selskabets møbler til Frank Sørensen bolighus ApS på de sædvanligt gældende vilkår senest den l. november Ved advokat Johan Schlüters ankeskrift af 6. november 1990 og endelige ankeskrift af 17. januar 1991 indbragte sagsøger afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet afsagde den 19. december 1991 sålydende kendelse: " 1. Ved skrivelse af 6. november 1990 har advokat Johan Schlüter på vegne Fritz Hansens Eftf. A/S klaget over en af KonkurrenceRådet den 11. oktober 1990 truffet afgørelse, hvorved rådet pålagde Fritz Hansens Eftf. A/S at genoptage leveringen af selskabets møbler til Frank Sørensen, Bolighus ApS på selskabets almindeligt gældende vilkår senest den l. november Klageren har påstået afgørelsen ophævet. KonkurrenceRådet har påstået afgørelsen stadfæstet. Under sagens behandling har ankenævnet bestemt, at en anmodning fra klageren om, at klagen skulle tillægges opsættende virkning, ikke kunne imødekommes. Sagen har været mundtlig forhandlet. 2. Rådets skrivelse af 11. oktober 1990 er sålydende: "På sit møde onsdag den 10. oktober 1990 har KonkurrenceRådet behandlet sagen om leveringsstandsning af møbler fra Fritz Hansens Eftf. A/S over for Frank's Bolighus ApS. KonkurrenceRådet besluttede i henhold til konkurrencelovens 12, stk. 2, at pålægge Fritz Hansens Eftf. A/S at genoptage leveringen af selskabets møbler til Franks Bolighus ApS på selskabets almindeligt gældende vilkår senest den l. november Ved afgørelsen har rådet lagt vægt på, at Fritz Hansens Eftf. indtager en dominerende stilling på det delmarked, der som beskrevet i virksomhedens skrivelse af 30. april 1990 består af møbler, der er "præget af fornemt design og fremragende kvalitet og finish i den prestigebetonede del af møbelmarkedet". Man skal i denne forbindelse pege på, at bemærkningerne til konkurrencelovens 11 udtrykkeligt fastslår, at det ved bedømmelse af leveringsnægtelsessager kan være påkrævet at anvende et forholdsvist snævert og kortsigtet kriterium for markedets afgrænsning, og at der tillige kan lægges vægt på andet end den numeriske markedsandel, når det skal bedømmes, hvorvidt virksomhed indtager en dominerende stilling på markedet. Endvidere har konkurrenceloven i henhold til l udtrykkeligt til formål at opretholde

5 5 af :55 erhvervsfriheden og foretage foranstaltninger, der tjener til dennes opretholdelse. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan det konstateres, at det er af væsentlig erhvervsmæssig betydning for Franks Bolighus at føre selskabets møbler, idet en meget betydelig del af klagerens omsætning, indtil afbrydelsen af leverancen fra selskabet fandt sted, har bestået af møbler fra selskabet, og disse møbler er grundigt indarbejdede mærkevarer med stor prestige og med begrænsede substitionsmuligheder. Selskabet har bl.a. begrundet afbrydelsen af leverancerne til klageren med, at klageren videresolgte selskabets møbler til andre møbelforhandlere. Det bemærkes, at der ikke i rådets behandling er taget stilling til, hvorvidt det er rimeligt, at selskabet forbyder dets forhandlere at videresælge møbler til andre forhandlere...." 3. Klagerens argumentation Klageren har anført, at KonkurrenceRådet i sin afgrænsning af det markedsområde, hvor klageren virker, har anvendt en ufuldstændig og snæver afgrænsning baseret på subjektive faktorer. Grundlaget for rådets undersøgelse af markedet er brochuremateriale for 47 møbelfabrikanter. Herefter er udvalgt 7 fabrikanter. Denne udvælgelse er alene sket ud fra, om disse fabrikanter selv mener at konkurrere på samme marked som klageren. For at anvende indgrebsbeføjelserne i konkurrenceloven skal der på et markedsområde foreligge en konkurrencebegrænsning, der medfører eller vil kunne medføre skadelige virkninger for konkurrencen og dermed for effektiviteten i produktion og omsætning af varer eller tjenesteydelser eller begrænsninger i erhvervsfriheden. Alle betingelserne i konkurrencelovens 11 skal være opfyldt, og rådet har bevisbyrden for ethvert af de nævnte led i bestemmelsen. Endvidere skal det påvises, at virksomheden har en dominerende position og indflydelse på det marked, hvor virksomheden er i konkurrence. Ved gennemførelsen af konkurrenceloven skete der en væsentlig skærpelse af de kvantitative krav i henseende til, at en virksomhed kan anses for dominerende. Herefter kan konkurrencelovens indgrebsbeføjelser kun undtagelsesvis bringes i anvendelse, såfremt den pågældende virksomheds markedsandel er mindre end 40-45%, jf. Betænkning nr. 1075/1986 om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven. Herved er de nationale regler bragt i bedre overensstemmelse med gældende praksis inden for EF-retten, hvor det gælder, at en markedsandel på mindre end 40-45% ikke automatisk medfører, at en virksomhed antages at have en dominerende indflydelse. Hvis konkurrencelovens indgrebsbeføjelser skal bringes i anvendelse, når markedsandelen er mindre end 40-45%, må det kræves, at rådet dokumenterer, at der foreligger andre faktiske forhold, som viser, at virksomheden er dominerende inden for sit markedsområde. Ved denne vurdering kan faktorer som markedsadfærd, virksomhedens resultat, virksomhedens know-how og styrke indgå. Muligheden for substitution er et spørgsmål om afgrænsning af det relevante marked og udgør derfor ikke en selvstændig faktor ved fastsættelse af markedsandelen, når det skal bedømme, om konkurrencelovens indgrebsbeføjelser kan anvendes. Endvidere er det uden betydning for fastlæggelse af, om et firma har markedsdominans eller ej, om firmaet afsætter eller beskæftiger sig med mærkevarer, idet der ikke ved konkurrencelovgivningen er tilsigtet indskrænkning i de ophavsretlige

6 6 af :55 enerettigheder. I ophavsret til et givet produkt ligger således også eneret til fremstilling og salg af produktet. Når rådets sekretariat har afgrænset markedet til kun at omfatte møbler fortrinsvis til anvendelse til boligformål og dermed reelt har udelukket salg til institutions- og erhvervsbrug, er denne afgrænsning af markedet ganske uberettiget. Herved indgår klagerens omsætning såvel med detailforretninger til boligformål som til institutionsog erhvervsformål, men rådet sammenligner kun med virksomheder, der alene foretager afsætning til detailforretninger til boligformål. Dette er ikke en rigtig måde at sammenligne på. Klageren har efterfølgende foretager en undersøgelse af det marked, hvori selskabet efter rådets opfattelse er i konkurrence - selv om det i øvrigt er klagerens opfattelse, at selskabet som følge af produkternes funktion er i konkurrence med hele det indenlandske møbelmarked, hvor der på årsbasis realiseres en omsætning på 4.65 mia. kr. i engrosleddet, og at det er meget svært overhovedet at foretage nogen afgrænsning af det samlede møbelmarked. Denne undersøgelse har taget udgangspunkt i, at andre producenters produkter vel kan være i konkurrence med et produkt fra klageren, uanset om klagerens produkt måtte være noget dyrere. Det afgørende har været, om en konkurrents produkt kvalitets- eller prestigemæssigt vil kunne blive valgt af forbrugeren ved sammenligning med klagerens produkt. Klagerens produkter sælges såvel til private som til erhvervsdrivende. Undersøgelsen er delt op i en undersøgelse af markedet for så vidt angår klagerens Kevi-produkter, der udelukkende sælges til erhvervsvirksomheder, og i klagerens øvrige produkter. Resultatet af undersøgelsen af det marked, hvori klagerens øvrige produkter i hvert fald er i konkurrence, viser, at klagerens markedsandel kun udgør 14,9%. Hertil kommer, at selskabets produkter også konkurrerer med produkter importeret fra udlandet. Hvis det antages, at ca. 30% af de produkter, selskabets produkter konkurrerer med, stammer fra udlandet, udgør klagerens samlede omsætning kun ca. 10% af markedet. Markedsandelen ligger således langt fra den størrelse, der er en betingelse for, at der overhovedet kan meddeles noget leveringspålæg. Klageren har under den mundtlige forhandling for ankenævnet erklæret, at tidligere påberåbt forhold vedrørende bolighusets forhold - ydede rabatter, videresalg, forretningsstandard - ikke ønskes påberåbt for ankenævnet. 4. KonkurrenceRådets argumentation Rådet har anført, at sagen drejer sig om en leveringsstandsning. Klageren har standset en mangeårig levering til Frank Sørensen, Bolighus ApS. Det skal derfor i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 1, bedømmes, om der foreligger konkurrencebegrænsning, som skaber indskrænkninger i erhvervsfriheden, samt om klageren har en dominerende indflydelse på det relevante marked. Herved skal der sammenholdes med lovens formål i 1. Det er ubestridt af væsentlig erhvervsmæssig betydning for Frank Sørensen, Bolighus ApS fortsat at føre klagerens produkter, idet en meget betydelig del af bolighusets omsætning har bestået af produkter fra klageren. Produkterne er grundigt indarbejdede mærkevarer med stor prestige og med begrænset substitutionsmulighed. Hverken i konkurrenceloven eller i bemærkningerne hertil er det nævnt, at kun en fast

7 7 af :55 grænse for markedsandelen, f.eks. på 40-45%, giver mulighed for indgreb. I de fleste tilfælde, hvor der kan blive tale om indgreb, vil det være andre markedsmæssige forhold så som varens art, kundepræferencer, virksomhedens markedsadfærd m.v., der giver en virksomhed så stor dominans på markedet, at den bliver i stand til uafhængigt af andre virksomheder i væsentlig grad at bestemme priserne på egen produktion. Disse forhold mere end overskridelse af en grænse på f.eks % vil være årsagen til, at konkurrencelovens 11 kan bringes i anvendelse. Andre forhold end klagerens markedsandele er egnede til at medføre den nødvendige konkurrencebegrænsning. Klageren producerer møbler af en bestemt stil og af høj kvalitet, som kun i ringe grad kan substitueres af andre møbler. Møblerne er indarbejdede mærkevarer. Selskabet sælger til en bestemt kreds af forhandlere. Der er fastsat vejledende videresalgspriser for forhandlere, og i disse priser er indregnet meget høje forhandleravancer. Ikke enhver substitutionsmulighed kan komme på tale. Dette ville betyde, at også hvor der foreligger ringe krydspriselasticitet mellem produkterne, skulle alle de varer, der overhovedet kan substituere produkter fra klageren, medregnes ved opgørelsen af det relevante delmarked. Efter at KonkurrenceRådet havde indhentet brochuremateriale fra 47 møbelfabrikanter, skete der en frasortering. De virksomheder, i relation til hvilke det direkte fremgik af brochurerne eller af samtale med fabrikanten, at deres produkter faldt uden for det relevante delmarked, blev udskilt. Herefter henvendte rådet sig til de resterende fabrikanter, der afgav oplysninger om, hvilke fabrikker deres virksomhed betragtede som konkurrenter til klageren. Herefter blev endnu en frasortering foretaget, idet de fabrikker, der ikke kunne anses for konkurrenter til klageren, blev valgt fra. De 7 møbelfabrikker, der herefter resterede, var de virksomheder, som rådet anmodede om at give oplysninger om det relevante delmarked og dets omfang. Som grundlag for denne endelige bedømmelse indgik producenternes egen beskrivelse af deres stil og kvalitet. Rådet har allerede ved afgrænsningen af de virksomheder, som findes på det relevante marked, udskilt bl.a. de møbelproducenter, der for den væsentligste del af produktionens vedkommende fremstiller kontor- og institutionsmøbler. Dette indebærer, at virksomhedernes salg af møbler til boligformål til institutions- og erhvervsbrug indgår i virksomhedernes omsætningstal. For den del af virksomhederne, der har en vis produktion af kontor- og institutionsmøbler, vil dette salg også indgå i virksomhedens omsætningstal. Rådet er enig med klageren i, at salget af Kevi-produkterne kan udgå af det samlede danske salg i det relevante delmarked. Rådets afgørelse angår i øvrigt kun møbler fortrinsvis til boligformål, det være sig til privat eller erhvervsmæssigt brug. Afgørelsen skal derfor forstås således, at den ikke omfatter klagerens Kevi-produkter. Til de beregnede tal i klagerens undersøgelse af de øvrige produkter knytter sig stor usikkerhed. Der er anvendt estimerede tal, og selv om det kun er 6 ud af de af undersøgelsen omfattede 25 producenter, hvorom dette er tilfældet, udgør de 39% af den samlede omsætning. Endvidere er disse producenters salg af kontormøbler ikke fradraget, medens dette er tilfældet for klagerens vedkommende, og det samlede omsætningstal bliver følgelig for stort. Kvaliteten af de fremstillede møbler er i øvrigt for en del af de undersøgte virksomheder ikke høj nok til, at disse virksomheders møbler kan danne grundlag for en sammenligning med klagerens møbler. Tages der højde for disse korrektioner, resulterer det i en markedsandel på ca. 42%. Rådet finder herefter ikke, at der for bedømmelse af klagerens markedsposition skal foretages nogen justering af det relevante marked ud over, hvad der allerede er sket.

8 8 af :55 Også i klagerens opgørelse af den del af det relevante marked, der stammer fra import, er der så store unøjagtigheder, at den opstillede antagelse vedrørende proportionalitet mellem importens andel på de respektive markeder er så urimelig, at der ikke kan lægges nogen vægt de fundne resultater. Rådet har til sammenligning gennemført en konkret undersøgelse af de virksomheder, der importerer møbler, der kan substituere klagerens møbler, og som derfor kan betragtes som udbydere på det relevante delmarked. Undersøgelsen viser, at importen af møbler, der kan substituere selskabets produkter, udgjorde 40 mio. kr., således at klageren herefter vil have en markedsandel på 36,8% (105 mio. kr. i forhold til 245 mio. kr mio. kr.). 6. Ankenævnets bemærkninger Udstedelse af leveringspåbud i medfør af konkurrencelovens 12, stk. 2, er betinget af, at der på det pågældende markedsområde foreligger en konkurrencebegrænsning, der medfører eller vil kunne medføre skadelige virkninger for konkurrencen, jf. lovens 11, stk. l. Dette betyder bl.a., at leveringspåbud kun kan udstedes, såfremt leverandørens styrke på markedet er af en sådan karakter, at leveringsnægtelsen er ensbetydende med en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. Klageren har ikke for ankenævnet påberåbt sig særlige grunde til ikke at ville levere netop til Frank Sørensen, Bolighus ApS, og det er i øvrigt ubestridt, at det for bolighuset er af væsentlig betydning at modtage leverancer fra klageren. Allerede som sagen er forelagt for ankenævnet, er det således alene afgørende, om klageren på et relevant marked har en sådan styrke, at nægtelsen af at levere til bolighuset er ensbetydende med en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. I forarbejderne til konkurrenceloven - jf. herved betænkning nr. 1075/1986 s. 256 og Folketingstidende 1988/89 (l. samling), tillæg A, sp er der givet udtryk for, at det i sager om leveringsnægtelse kan være påkrævet at anvende et forholdsvis snævert og kortsigtet kriterium for markedets afgrænsning. Ankenævnet finder det utvivlsomt, at ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish udgør et relevant marked. Endvidere finder ankenævnet det godtgjort, at klageren med sine produkter, der repræsenterer et bredt udvalg af navnlig klassisk dansk møbelkunst, har en sådan styrke på dette særlige marked, der ikke er karakteriseret af fuldkommen konkurrence, at nægtelsen af at levere til Frank Sørensen, Bolighus ApS er ensbetydende med en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. Ankenævnet stadfæster derfor KonkurrenceRådets leveringspålæg. Herefter bestemmes: KonkurrenceRådets afgørelse af 11. oktober 1990 stadfæstes alene med den tilføjelse, at leveringspåbudet ikke omfatter klageren, Fritz Hansen Eftf. A/S', omsætning af Kevi-Produkter." Ifølge Frank Sørensen Bolighus ApS' regnskab for perioden 1. juli 1989 til 30. juni 1990 udgjorde årets resultat kr. I 1990/91 regnskabet var resultatet opgjort til kr. I årsberetningen i dette regnskab hed det bl.a.: "Selskabet har i det forløbne år realiseret et bruttoresultat på t.kr , hvilket udgør en stigning på 9% i forhold til 1989/90. Årets resultat er opgjort til t.kr. 400, hvilket anses for tilfredsstillende." Der er under sagen afgivet syns- og skønserklæringer af 19. januar, 5. juni og 13. november

9 9 af : I erklæringen af 19. januar 1995 hedder det bl.a.: " Der ønskes en udtalelse om, hvorvidt Fritz Hansens Eftf. A/S' møbler konkurrerer med de produkter, der udbydes til de i bilag 23, side 4, nævnte indenlandske udbydere. Der ønskes en udtalelse om, hvorvidt Fritz Hansens Eftf. A/S' møbler konkurrerer med de produkter, der afsættes på det danske marked af de i bilag 23, side 5, nævnte udenlandske udbydere. For så vidt angår spørgsmål 1 og 2 besvares bekræftende ønskes en udtalelse om, hvorvidt konkurrencen omfatter alle den pågældende udbyders produkter eller kun enkelte af den pågældende udbyders produkter, der da ønskes angivet. Der ønskes så vidt muligt oplysninger om størrelsen af omsætningen på det danske marked - af produkter fra de pågældende indenlandske og udenlandske udbyderes side - som er i konkurrence med Fritz Hansens Eftf. A/S' møbler. Ved bedømmelsen af konkurrenceforholdene skal der tages udgangspunkt i den definition af markedet, som er lagt til grund for Konkurrenceankenævnets afgørelse: Det relevante marked er markedet for ikke-modeprægedeboligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish. Det bemærkes, at definition efter sagsøgers opfattelse må forstås således, at der skal tages hensvn til afsætning af møbler til såvel private boligformål som til institutioner og erhvervsvirksomheder. Sidstnævnte punkt er fremhævet i syns- og skønstemaet, i det det dog bør betones, at sagsøgtes advokat i brev af 21. juni til Østre Landsret begrunder sin uenighed i denne begrebsfastlæggelse. Sagsøgte er uenig i inddragelsen af institutions- og kontormarkedet. Syns- og skønstemaet giver dermed anledning til to væsentlige fortolkninger, der er afgørende for rapportens konklusioner: Vi vil i en kortfattet form prøve at begrunde vort valg af afgrænsning Boligmøbler kan i sin rendyrkede form opfattes som møbler, der afsættes til husholdninger. Da mange møbler indenfor det ovennævnte marked anvendes til såvel private boliger som til virksomheders repræsentative kontorer, mødelokaler og fællesfaciliteter, har vi imidlertid besluttet at inddrage såvel det private marked og virksomheds- og institutionsmarkedet. Der ligger således ikke i formuleringen boligmøbler en afgrænsning af markedet til kun at omfatte private boliger. Medvirkende til denne fortolkning er ligeledes, at interview med Frank's Bolighus har vist, at Frank's Bolighus afsætter til såvel private som til virksomheder. Fritz Hansens indenlandske og udenlandske konkurrenter kan defineres udfra en smags- eller stilbetragtning eller en substitutionsbetragtning. Denne fortolkning er ligeledes afgørende for denne rapports konklusioner. Da Fritz Hansens

10 10 af :55 produkter ligesom øvrige designbaserede virksomheders møbler er mønsterbeskyttede, har virksomheden i realiteten et monopol på sine produkter. Det vil sige, at hvis en kunde ønsker det pågældende produkt, så har vedkommende ikke andre muligheder end at købe et Fritz Hansen produkt. Vi har valgt en substitutionsbetragtning som kriterium for konkurrencen, uagtet at nogle møbelhandlere i Danmark har anført, at det kan man ikke gøre i sin rendyrkede form. Vi har imidlertid vurderet om en kunde - privat eller virksomhed - der har sat et givent beløb af til køb af møbler, har en række valgmuligheder indenfor en række mere eller mindre beslægtede møbelstile. Der er substitutionsmuligheder mellem disse udbydere, og det er disse substitutter vi opfatter som konkurrerende produkter. Disse produkter konkurrerer om det samme budget. Det kan således konkluderes, at vi vælger at betragte såvel privatmarkedet som markedet til institutioner og virksomheder. Endvidere har vi valgt en substitutionsbetragtning for så vidt angår valget af relevante konkurrenter. Disse to fortolkninger er afgørende for nærværende rapports konklusioner, men vi finder, at de i lyset af de dokumenter i sagen, som vi har haft adgang til, er de mest relevante. Dette skyldes, at mange af de producenter som vi har spurgt, men som producerer møbler af en anden stil end Fritz Hansen har oplevet, at de har mistet en ordre til Fritz Hansen. Tilsvarende har Fritz Hansen oplevet en længere række eksempler på større leverancer i åbent udbud, som man har tabt. Disse leverancer gik i stedet til en af de virksomheder som ikke producerer stålmøbler. Det skal pointeres, at disse informationer ikke er afgivet af Fritz Hansen, men derimod af uafhængige forhandlere, som har forestået den egentlige tilbudsgivning med Fritz Hansen møbler. Det må samtidig pointeres, at såfremt Franks Bolighus ikke havde haft noget salg til virksomheder og institutioner, ville afgrænsningen af markedet sandsynligvis ikke havde inkluderet institutionsmarkedet. Såfremt analysen kun havde omfattet privatmarkedet, ville vi have valgt en anden undersøgelsesform. Konkret ville vi ikke have efterspurgt oplysninger i engrosleddet, men derimod i detailleddet Konklusionen på vor analyse. og vore nødvendige skøn er derfor, at Fritz Hansen har en markedsandel på godt 15% af totalmarkedet for de produkter som Fritz Hansen afsætter. Totalmarkedet betjenes af såvel danske producenter som importører eller agentvirksomheder. En lang række af disse virksomheder har et fuldt produktprogram, medens andre kun dækker dele af Fritz Hansens produktprogram." I erklæringen af 5. juni 1995 hedder det bl.a.: "Vi er blevet anmodet om at foretage en vurdering af følgende spørgsmål: Der ønskes en udtalelse om, hvordan konkurrencesituationen er mellem møbler fremstillet af Fritz Hansen A/S og de virksomheder, der er udvalgt af syns- og skønsmændene, når der alene ses på salget til privatmarkedet, d.v.s. detailforhandlere. Med henblik på besvarelse af spørgsmål 5 kan syns- og skønsmændene betragte privatmarkedet som modsætning til kontraktmarkedet, idet privatmarkedet omfatter

11 11 af :55 salg af enkelte eksemplarer af møbler til den endelige forbruger, uanset om denne er momsregistreret eller ej. Analysen har en række forbundne usikkerheder. Dette skyldes, at datakvaliteten ikke har samme høje kvalitet, som den første undersøgelse Fritz Hansens markedsposition på markedet for boligmøbler af høj kvalitet i henseende til design, materiale, udførelse og finish til private er opgjort udfra en analyse af 67 virksomheders afsætning til kontrakt- og privatmarkedet. Afsætningen til det private marked er opgjort som et residual af totalmarkedet fratrukket omsætningen på kontraktmarkedet. Privatmarkedet må således anføres, at være en smule overvurderet, idet erhvervskunder også køber møbler i enkeltstående eksemplarer fra forhandlere. Omvendt er der også dele af kontraktmøblerne, der ender i private hjem. Konklusionen på spørgsmål 5 om Fritz Hansens konkurrencesituation er følgende: Fritz Hansen A/S har i følge vor analyse og vurdering en samlet markedsandel på privatmarkedet der udgør mellem 13 og 17%......" I erklæringen af 13. november 1995 hedder det bl.a.: "Vi er blevet anmodet om at foretage en vurdering af følgende spørgsmål: Der ønskes en udtalelse om, hvordan konkurrencesituationen er mellem møbler fremstillet af Fritz Hansen A/S og de virksomheder, der er udvalgt af syns- og skønsmændene i deres rapport af 19. januar 1995 (bilag 33), samt de virksomheder, syns- og skønsmændene måtte udvælge fra bilag 38, når der alene ses på salget til privatmarkedet, det vil sige detailforhandlere. Konklusionen på spørgsmål 7 om Fritz Hansens konkurrencesituation er følgende:... Fritz Hansen har i følge vor analyse og vurdering en samlet markedsandel på privatmarkedet der udgør mellem 8 og 11%. Af slutning Det er altafgørende for udfaldet af disse analyser hvilke kriterier, der anlægges for udvælgelsen af relevante konkurrenter. Vi har nu efterhånden diskuteret følgende vurderingskriterier.: Et smags- og designkriterium En budgetbetragtning En prisniveaubetragtning og En distributørbetragtning De forskellige kriterier vil give forskellige resultater. Vi har valgt, at lægge os tæt op af en budgetbetragtning, fordi vores udgangspunkt var fastlæggelse af såvel

12 12 af :55 kontraktmarkedet som privatmarkedet. Dette valg kunne også diskuteres. Det var vor vurdering, at begge markeder var de mest relevante, fordi Franks Bolighus leverede til begge markeder. I takt med at undersøgelserne har bevæget sig i retning af privatmarkedet, har vi valgt at fastholde budgetkriteriet, selvom dette unægteligt bliver mere diskutabelt, når man alene betragter privatmarkedet. Budgetbetragtningen er uden tvivl den bredeste konkurrencedefinition af de ovennævnte. Vi opfatter derfor, at det tillige er vigtigt, at be- tragte mulige konkurrenter udfra, om de førende møbelforhandlere rundt omkring i landet ville føre disse produkter i deres udstilling. Med andre ord; kunne de tænkes, at udstille de pågældende virksomheders produkter eller visse af disse i samme forretning, i hvilke der står Fritz Hansen møbler? Vi har prøvet, at indarbejde distributionskriteriet i denne rapportering, men vi har ikke afsøgt kilderne direkte. Dette vil indebære spørgeskemaer til detailforhandlere eller interviews med disse, hvilket har ligget uden for denne erklærings rammer. Det er i øvrigt vor vurdering, at det vil være vanskeligt, at få valid information om omsætning i producentleddet fra detailleddet via spørgeskemaer. Dette skyldes, at der skal granskes indkøbsordrer og ikke salgsfakturaer ligesom problemstillingen vil være vanskeligere at forklare respondenterne." Syns- og skønsmændene Henrik Busch og Claus Kongsted har afgivet forklaring i forbindelse med afhjemling af erklæringerne. Der er endvidere afgivet forklaring af Bent Kiefer og Jette Sørensen. Bent Kiefer har bl.a. forklaret, at han i slutningen 1989 havde et møde med Jette Sørensen, hvor de særlig drøftede prissætningen, herunder bolighusets salg af Fritz Hansen-produkter til ikke-fritz Hansen forhandlere. Fritz Hansen udsendte vejledende priser og rabatsatser. Kiefer henstillede, at priserne og de vejledende rabatsatser blev overholdt. De drøftede også markedsføring. Han bad om, at Fritz Hansens produkter blev præsenteret i en sammenhæng, så man undgik stilforvirring. Bolighuset solgte såvel til private som til erhvervsvirksomheder. Når Fritz Hansen standsede leveringen i januar 1990 og i forbindelse hermed ubetinget afviste forhandling med Jette Sørensen, var det fordi, man var overbevist om, at intentionerne om at overholde Fritz Hansens salgspolitik ikke var tilstede. Jette Sørensen har bl.a. forklaret, at hun overtog forretningen i 1987/88 fra sin mand i forbindelse med deres skilsmisse. Forretningen havde kunder over hele landet, dog mest fra det nordlige København. Forretningen, der har eksisteret i over 30 år, sælger såvel til private som til enkelte erhvervsvirksomheder, for eksempel til A.P. Møller til møblering af unge medarbejderes hjem i forbindelse med udstationering. De solgte også tidligere til Ø.K. og til NOVOs personaleafdeling. På mødet i 1989 ønskede Kiefer først og fremmest, at hun ændrede rabatpolitik. Hun måtte ikke give rabat over 5%, der var Hansens vejledende rabatsats. Hun måtte endvidere ikke sælge til ikke-fritz Hansen forhandlere, hvilket hun i øvrigt lovede og senere har overholdt. Kiefer tilkendegav også, at forretningen ikke var pæn nok. Under leveringsstandsningen købte hun Fritz Hansen-produkter hos en anden møbelhandler mod at betale tillæg på 10%. Sagsøger har anført, at sagen har vidtrækkende retssikkerhedsmæssige perspektiver, idet den vedrører grænserne for myndighedernes ret til at foretage indgreb i private virksomheders adgang til at bestemme, hvem de vil handle med. Til støtte for sin påstand om ophævelse af leveringspåbuddet har sagsøger nærmere gjort gældende, at betingelserne i konkurrenceloven for udstedelse af påbud ikke er opfyldt, og at

13 13 af :55 påbuddet derfor er ugyldigt. Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet har ved deres afgørelser lagt forskellige, urigtige markedsafgrænsninger til grund. Navnlig Konkurrenceankenævnets introduktion af begrebet "boligmøbler" indebærer en yderligere, uberettiget indsnævring af det relevante marked. Landsretten må derfor forkaste myndighedernes markedsafgrænsninger. Inden for den markedsafgrænsning, som må lægges til grund ved sagens bedømmelse, har sagsøger i følge syns- og skønserklæringerne en markedsandel på omkring 13%. Det antages almindeligvis, at der ved markedsandele under 20% kun i helt exceptionelle tilfælde kan blive tale om udstedelse af leveringspåbud. Der foreligger ikke særlige forhold i denne sag, og det har derfor været uberettiget, at konkurrencemyndighederne har antaget, at sagsøger har en sådan markedsdominans, at det kan begrunde et indgreb. Det er ikke dokumenteret, at Frank Sørensen Bolighus ApS har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i levering af sagsøgers produkter. Bolighuset har under leveringsstoppet haft en tilfredsstillende drift og har i øvrigt formået at få leveret sagsøgers produkter ad andre kanaler end direkte fra sagsøger. Sagsøger har endelig gjort gældende, at påbuddet savner den fornødne præcision i henseende til, hvilke produkter, det omfatter. Påbuddets brede formulering indebærer bl.a., at det kommer til at omfatte produkter, som sagsøger utvivlsomt ikke er markedsdominerende med. Sagsøgte har anført, at der er tale om leveringsstandsning, og at der derfor har været grund til at udvise særlig agtpågivenhed fra myndighedernes side. Til støtte for frifindelsespåstanden har sagsøgte nærmere gjort gældende, at der er foretaget en saglig og gyldig afgrænsning af det relevante snævre marked, som ikke er karakteriseret ved fuldstændig konkurrence. Afgrænsningen af markedet bør helt åbenbart hvile på et smagskriterium. I syns- og skønserklæringerne er der sket en tilsidesættelse af myndighedernes markedsafgrænsning, idet der i erklæringerne er anlagt en budgetbetragtning, hvorved det samtidig er forudsat, at der er fri konkurrence på markedet. Syns- og skønserklæringerne kan derfor ikke tillægges vægt. Det kan ikke anerkendes, at der gælder en nærmere fastlagt grænse - angivet ved en vis markedsandel - som betingelse for udstedelse af leveringspåbud. Praksis viser, at der selv ved ret lave markedsandele er blevet udstedt leveringspåbud. I den foreliggende sag kan det fremhæves, at sagsøger er kendt for at samarbejde med Danmarks førende arkitekter, og at sagsøgers markedsposition er opnået i kraft af ikke bare de produkter, som aktuelt udbydes, men også de produkter, der kan forventes lanceret fremover. Ved en leveringsstandsning afskæres en forhandler således ikke alene fra at kunne sælge de nuværende produkter, men også de fremtidige. Frank Sørensen Bolighus ApS har efter det oplyste forhandlet sagsøgers produkter i 23 år. Bolighuset har derfor en væsentlig interesse i fortsat at kunne have denne forhandling. Konkurrenceloven opstiller ikke nærmere krav til indholdet af et påbud, bortset fra at salget til de købere, der er omfattet af påbuddet, skal ske på sælgerens sædvanlige vilkår. Landsretten udtaler: Det følger af forarbejderne til konkurrencelovens 11, jf. bemærkningerne til lovforslaget i Ft. 1988/89, till. A, sp og betænkning nr. 1075/1986, s. 256, at der i sager om leveringsnægtelse kan anvendes et forholdsvist snævert og kortsigtet kriterium for afgrænsningen af det relevante marked, inden for hvilket markedsstyrken skal vurderes. Der er herefter ikke efter

14 14 af :55 det oplyste grundlag for at tilsidesætte den afgrænsning af markedet, som Konkurrenceankenævnet har foretaget, hvorefter markedet er afgrænset til ikke-modeprægede boligmøbler af høj standard i henseende til design, materialer, udførelse og finish, og som omfatter det brede udvalg af klassisk dansk møbelkunst, sagsøgeren repræsentere. Af forarbejderne til konkurrencelovens 11, jf. Ft. 1988/89, till. A, sp , fremgår endvidere følgende om grundlaget for den afgørelse, der i hvert enkelt tilfælde skal træffes af konkurrencemyndighederne efter en konkret vurdering vedrørende markedsdominans: "Der er herved i overensstemmelse med fremstillingen i betænkning nr tilsigtet at fastlægge et ændret og mere præcist kriterium for markedsstyrken. Med henblik herpå er der i betænkningen, s. 266 ff, opstillet følgende momenter, der bør indgå ved fastlæggelsen af begrebet "markedsdominans": strukturelle forhold, herunder markedsandele, antal udbydere og deres relative størrelse, virksomhedsrelaterede forhold, herunder kapitalstyrke, omsætning m.v., markedsadfærden, herunder specielt tilstedeværelsen af konkurrencebegrænsninger, virksomhedernes indtjening. Det fremhæves, at normalt vil ingen af disse momenter i sig selv kunne begrunde, at kravet om markedsdominans er opfyldt. Der kræves fortsat en skønspræget helhedsvurdering. Det understreges, at det herudover bl.a. må indgå i vurderingen, om den dominerende indflydelse kan opretholdes i en længere periode, hvilket afhænger af, om der på det pågældende marked findes adgangsbarrierer." I overensstemmelse hermed er der ikke i forarbejderne angivet nogen grænse eller undergrænse for markedsandele, idet det er overladt til konkurrencemyndighederne at foretage en konkret vurdering heraf som led i en samlet skønspræget helhedsvurdering på grundlag af de ovenfor angivne momenter. Afgørelsen træffes endeligt af Konkurrenceankenævnet. Som følge heraf finder landsretten ikke, at syns- og skønserklæringen, der bl.a. beror på andre forudsætninger, har betydning. Landsretten finder endvidere ikke efter det oplyste grundlag for at tilsidesætte det af ankenævnet udøvede skøn, ifølge hvilket sagsøgeren inden for det af nævnet afgrænsede særlige marked, der ikke er karakteriseret af fuldkommen konkurrence, har sådan styrke, at nægtelsen af at levere til Frank Sørensen Bolighus ApS indebærer en reel og betydningsfuld konkurrencebegrænsning. Efter sit indhold, jf. tillige konkurrencelovens 18, stk. 2, vedrører sagen en prøvelse af de elementer, der er indgået i Konkurrenceankenævnets afgørelse. Det fremgår af ankenævnets kendelse, at det under behandlingen i nævnet var ubestridt at det for bolighuset var af væsentlig erhvervsmæssig betydning at modtage leverancer fra sagsøgeren. Landsretten kan derfor ikke foretage en selvstændig vurdering af dette element. Idet endelig bemærkes, at ankenævnets afgørelse efter lovgrundlagets karakter indeholder fornøden præcisering af påbudets indhold, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. T h i k e n d e s f o r r e t : Sagsøgte, Konkurrencerådet, frifindes. Inden 14 dage efter denne dom betaler sagsøger, Fritz Hansen A/S, kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. (Sign.)

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS

Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Leveringsnægtelse - Montana Møbler A/S /P. Lindegaard Poulsen ApS Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Jnr.: 2:801-12/cg Møbelforretningen P. Lindegaard Poulsen ApS har klaget over, at møbelproducenten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B369300P - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 6. februar 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Michael Kistrup og Julie Slott (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere