LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN"

Transkript

1 Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1

2 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang af Beredskabsstyrelsen bemærkninger til forslag for plan for risikobaseret dimensionering af Lolland- Falster Brandvæsen, samt brandvæsnets ændringsforslag. 2. Indstiftelse af Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen 3. Kort orientering om sommerens indsatser 4. Budgetforslag for Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Birkevænget, 4900 Nakskov. 6. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Hotel Falster, 4800 Nykøbing F. 7. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Kongeleddet 1, 4970 Rødby. 8. Politisk aftale for redningsberedskabet 9. Eventuelt 10. Underskriftsblad Side 3-4 Side 5-6 Side 7-8 Side 9-10 Side Side Side Side Side 19 Side 20 2

3 1. Gennemgang af Beredskabsstyrelsen bemærkninger til forslag for plan for risikobaseret dimensionering af Lolland-Falster Brandvæsen, samt brandvæsnets ændringsforslag. SAGSFREMSTILLING: Beredskabskommissionen vedtog på sit møde i april, at godkende det udarbejdede forslag til risikobaseret dimensionering, for Lolland-Falster Brandvæsen. I henhold til beredskabsloven skal forslaget efter godkendelse i beredskabskommissionen, indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, før det fremsendes til de respektive byråd for endelig vedtagelse. Beredskabsstyrelsen har haft forslaget til udtalelse og har fremsendt en række mindre kritikpunkter og ændringsforslag. Beredskabsstyrelsens bemærkninger, såvel som brandvæsnets kommentarer hertil og relevante ændringsforslag, fremgår af vedlagte bilag. Beredskabsstyrelsens bemærkninger giver dog ikke anledning til ændringer i forslaget til det akutte beredskab og de overordnede rammer for planen i sin helhed. Planen, vil efter behandling i beredskabskommissionen blive fremsendt til de to respektive byråd for endelig vedtagelse. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: Det ændrede planforslaget indebærer ingen bevillingsmæssige konsekvenser. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen DER SKAL TAGES STILLING TIL: Hvorvidt det reviderede planforslag kan godkendes af beredskabskommissionen og fremsendes til byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommuner for endelig vedtagelse. INDSTILLING: 3

4 Beredskabschefen indstiller at beredskabskommissionen godkender det reviderede planforslag og at det herefter fremsendes til byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommuner, for endelig vedtagelse. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Planen godkendt som indstillet. Indkvarteringskapaciteten ændres til 1000 personer. 500 personer akut. BILAG: Beredskabsstyrelsens udtalelser over Guldborgsund og Lolland Kommuner forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet. Kort beskrivelse af Beredskabsstyrelsens (BRS) udtalelse vedr. risikobaseret dimensionering (RBD) for Lolland og Guldborgsund Kommuner samt Lolland- Falster Brandvæsens (LFBV) videre arbejde med planforslaget. Forslag til tilføjelser til RBD 2014 inden fremlæggelse for byrådene 4

5 2. Indstiftelse af Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen SAGSFREMSTILLING: Lolland-Falster Brandvæsen ønsker at indstifte et fortjensttegn. Tegnet skal kunne benyttes til at markerer en særlig indsats af beredskabsfaglig værdi, udført af såvel uniformerede som civile med baggrund i en uselvisk handling. Tegnet tildeles af beredskabskommissionen, efter indstilling til denne. Brandvæsnet har i dag ingen muligheder for at indstille personer til en udmærkelse, for en lokal uselvisk beredskabsfaglig handling. Der kan her være tale om dagligdagens helte der udviser mod og redder mennesker, dyr eller værdier, men der kan også være tale om personer, der via deres indsats i fritiden eller i deres arbejde er med til at understøtte det beredskabsmæssige arbejde eller brandvæsnets muligheder for at gøre en forskel. LOVGRUNDLAG: Ingen ØKONOMI: Indstiftelsen af tegnet indebærer ingen bevillingsmæssige konsekvenser. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen DER SKAL TAGES STILLING TIL: Hvorvidt Beredskabskommissionen ønsker at indstifte Fortjensttegn for Lolland- Falster Brandvæsen INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til at Beredskabskommissionen indstifter Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen 5

6 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Fortjensttegnet indstiftes. BILAG: Regelsæt for tildeling, brug og returnering af Fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen 6

7 3. Kort orientering om sommerens indsatser SAGSFREMSTILLING: Henover sommeren har Lolland-Falster Brandvæsen haft en række større indsatser som særligt har involveret både det akutte beredskab, brandvæsnets niveau 2 beredskab (de frivillige) og det statslige beredskab. Lolland-Falster Brandvæsens niveau 2 beredskab har i de første knapt 8 månereder af 2014, deltaget i løsningen af en lang række større indsatsopgaver. Pr. den 18. august har de frivillige deltaget i 21 indsatsopgaver. Til at løse disse opgaver er der anvendt 897 mandtimer til indsats. Hertil kommer et ikke opgjort antal timer der er anvendt på efterfølgende reetablering af materiel og køretøjer efter endt opgave. Brandvæsnets frivillige er indsat i de situationer, hvor Brandvæsnet har stået overfor enten store, langvarige eller mandskabskrævende opgaver, eller opgaver hvor niveau 1 beredskabet ikke råder over det fornødne materiel. Herudover har brandvæsnet deltaget i en række arrangementer med både frivillige og faste medarbejdere, hvilket pt. udgør ca. 20 år til dato. Indsatserne og arrangementerne har trukket store veksler på den samlede personalestyrke. Brandvæsnets ledelse arbejder derfor målrettet mod at nedbringe antallet af arrangementer mv. således at der til enhver tid er de nødvendige ressourcer til rådighed til brug for brandvæsnets primære opgavesæt. Brandslukning, redning og miljøindsatser. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven, samordningsaftalen og handlingsprogrammet for de frivillige. ØKONOMI: Ingen PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der er tale om en efterretningssag 7

8 INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til kommissionen at denne tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Punktet tages til efterretning. Der udtrykkes stor ros til de frivillige. BILAG: Ingen 8

9 4. Budgetforslag for 2015 SAGSFREMSTILLING: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Beredskabskommissionen vedtog, på sit møde i april, den overordnede ramme for brandvæsnets budgetarbejde for budget Med udgangspunkt i den vedtagne ramme, er der udarbejdet et endeligt budgetforslag for 2015, som er vedlagt som bilag. Det endelige budgetforslag er lidt mindre end den fremlagte ramme på aprilmødet. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014 og fremskrives i forhold til KL s fremskrivningsprocenter. Budgetforslaget er opdelt i 3 hovedområder: 1. Falck-kontrakter kr. 2. Personale, herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø kr. 3. Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige kr. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven og samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen ØKONOMI: Budgettet er alene fremskrevet i forhold til budget 2014 PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen DER SKAL TAGES STILLING TIL: Om kommissionen, med udgangspunkt i kommissionens beslutning på aprilmødet, kan godkende det fremlagte budgetforslag og om det kan fremsendes til byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommuner til godkendelse. INDSTILLING: 9

10 Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne godkender det fremlagte budgetforslag og at det fremsendes til byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommuner til endelig godkendelse. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Budgettet godkendes som indstillet. BILAG: Budgetforslag for Lolland-Falster Brandvæsen for

11 5. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Birkevænget, 4900 Nakskov. SAGSFREMSTILLING: Arkitektgården har på vegne af Boligselskabet Lejerbo, ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum i blok G og O. Nedlæggelse af sikringsrum sker som et led i helhedsplanen for Birkevænget hvor blok G og O nedrives. Jf. Lov om beskyttelsesrum 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at den beskrevne ændring af bygningsmassen i Birkevænget, opfylder lovens 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden krav om etablering af erstatningsrum. LOVGRUNDLAG: Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven ØKONOMI: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der skal tages stilling til om den ansøgte nedlæggelse af sikringsrummet, kan fremsendes med anbefaling om tilladelse, til Lolland byråd. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til Lolland Byråd med følgende anbefaling: Nedlæggelse af sikringsrum i Birkevænget kan gennemføres i henhold til fremsendte ansøgning med bilag. Tilladelsen gives i jf. Lov om beskyttelsesrum 20 stk. 2, såfremt dette sker uden økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune. 11

12 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Sagen fremsendes til Lolland Byråd med anbefaling som indstillet. BILAG: Ansøgning om nedrivningstilladelse Underskrevet fuldmagt Tegningsoversigt GO - 1 Eksisterende beliggenhedsplan G - 02 Eksisterende etageplaner blok G G-06 Eksisterende tværsnit blok G G-07 Eksisterende facader blok G O-02 Eksisterende etageplaner blok O O-05 Eksisterende. tværsnit blok O O-06 Eksisterende facader blok O 12

13 6. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Hotel Falster, 4800 Nykøbing F. SAGSFREMSTILLING: Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s har på vegne af Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F, ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum beliggende i kælderen under det brandhærgede område. Nedlæggelse, af sikringsrummet sker som et led i genopbygningen, af Hotellet med ændringer for den fremtidige indretning og nutidens energikrav. Jf. Lov om beskyttelsesrum 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Lolland-Falster Brandvæsen vurderer, at de beskrevne ændringer af bygningsmassen på Hotel Falster ikke, opfylder lovens 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden krav om etablering af erstatningsrum. Lolland Falster Brandvæsen kan derfor ikke understøtte ansøgning om nedlæggelse af eksisterende sikringsrum i forbindelse med en gennemopførelse af hotellet. LOVGRUNDLAG: Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven ØKONOMI: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der skal tages stilling til den ansøgte tilladelse skal fremsendes til Guldborgsund byråd med anbefaling om afslag. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til Guldborgsund Byråd med følgende anbefaling: Der meddeles afslag på ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum på Hotel Falster. Afslaget begrundes i manglende lovhjemmel jf. lov om beskyttelsesrum, til at imødekomme det ansøgte. 13

14 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Sagen fremsendes til Guldborgsund Byråd med anbefaling som indstillet. BILAG: Ansøgning fra Arkitektfirma Friis Andersen a/s Tegninger og oversigtsfoto af eksisterende forhold: 001 Sikringsrum oversigtsfoto 002 Sikringsrum Kælderplan eksisterende forhold 003 Sikringsrum Stueplan eksisterende forhold 14

15 7. Ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum, Kongeleddet 1, 4970 Rødby. SAGSFREMSTILLING: Arkitektfirmaet Friis Andersen a/s har på vegne af Lolland Almennyttige Boligselskab, Kongeledder1, 4970 Rødby, ansøgt Lolland-Falster Brandvæsen om tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum i blok A. Begrundelse for nedlæggelse af sikringsrummet skyldes at blok A skal nedrives. Jf. Lov om beskyttelsesrum 20 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, i særlige tilfælde, godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning. Lolland-Falster Brandvæsen vurderer at den beskrevne ændring af bygningsmassen i Birkevænget, opfylder lovens 20 stk. 2 om nedlæggelse af sikringsrum uden krav om etablering af erstatningsrum. LOVGRUNDLAG: Lov om beskyttelsesrum og Byggeloven ØKONOMI: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: Sagen har ingen personalemæssige konsekvenser DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der skal tages stilling til om den ansøgte nedlæggelse af sikringsrummet, kan fremsendes med anbefaling om tilladelse, til Lolland byråd. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at sagen fremsendes til Lolland Byråd med følgende anbefaling: Nedlæggelse af sikringsrum i Kongeleddet 1 kan gennemføres i henhold til fremsendte ansøgning med bilag. Tilladelsen gives i jf. Lov om beskyttelsesrum 20 stk. 2, såfremt dette sker uden økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune. 15

16 BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Sagen fremsendes til Lolland Byråd med anbefaling som indstillet. BILAG: 1. Ansøgning om nedrivning af sikringsrum i Kongeleddet Godkendelse af anmeldelse om nedrivning af Kongeleddet 1 3. Situationsplan Kongeleddet Tingbogsattest 16

17 8. Politisk aftale for redningsberedskabet SAGSFREMSTILLING: KL og Regeringen indgik d. 3. Juni aftale om kommunernes og regionernes økonomi for Aftalen betyder at der skal ske en omlægning af både det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab. Sideløbende med at aftalen er blevet forhandlet på plads, har der siddet en statslig nedsat strukturkommission, som har haft til opgave at se på strukturen og opgavefordelingen i det samlede redningsberedskab. Strukturkommissionen skulle have afleveret deres analyse i foråret, men den afventes stadig. Det må forventes at strukturkommissionens rapport har indarbejdet aftalen mellem KL og Regeringen, når denne efter al sandsynlighed bliver fremlagt i løbet af efteråret. Aftalen mellem KL og Regeringen betyder dog, at antallet af kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra de nuværende ca. 85 til maks. 20 inden udgangen af Reduktionen (sammenlægningen) skal søges gennemført af frivillig vej. Såfremt dette ikke har fundet sted inden udgangen af 2015, medfører aftalen at Regeringen har mandat til at søge flertal i Folketinget, til at gennemføre inddelingen. Der pågår pt. et arbejde i K17, på opdrag fra KKR, om at komme med et forslag til den fremtidige inddeling af de kommunale redningsberedskaber i Region Sjælland. Lolland-Falster Brandvæsen er etableret bl.a. ud fra en forventning om et fremtidigt krav om større kommunale redningsberedskaber. Lolland-Falster Brandvæsens afgrænsning tager udgangspunkt i den naturlige geografiske afgrænsning mellem landsdelene Lolland-Falster og Sydsjælland/Sjælland. En afgrænsning der gør det svært at etablere et operativt beredskab på tværs af Storstrømmen, når der samtidigt skal tages højde for en mulig isolation under ekstreme vejrforhold ol. LOVGRUNDLAG: Det forventes at aftalen mellem KL og Regeringen kan medføre en ændring i Beredskabsloven. ØKONOMI: De endelige økonomiske konsekvenser af aftalen kendes endnu ikke. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: 17

18 Vides endnu ikke DER SKAL TAGES STILLING TIL: Der er tale om et efterretningspunkt INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne tager punktet til efterretning. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Punktet tages til efterretning. Det understreges at Lolland-Falster Brandvæsen er en bæredygtig enhed, der arbejdes for at beholdes. Der opstartes intet sammenlægningsarbejde, medmindre det pålægges fra centralt hold. BILAG: Ingen 18

19 9. Eventuelt SAGSFREMSTILLING: Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter dagsordenens udsendelse. ANDET: Næste møde afholdes fredag d. 28/11 kl på Skibevej 2 i Maribo. Efter mødet har kommissionen planlagt aftenspisning sammen med frivillige og personale ved Lolland- Falster Brandvæsen. Spisningen forventes at starte kl BEREDSKABSKOMMISSIONENS DRØFTELSER: Beredskabskommissionen udtrykker ønske om at der, på de kommende møder, tages temaer op. Første møde i 2015 skal afholdes på Femerns INFO-center i Tyskland, med repræsentation fra lokalt Tysk politisk niveau vedr. beredskab. Øvrige temaer: Fængslet, Storstrømsbroen, Lalandia, Jernbanen. 19

20 Mødedeltagere d. 26. august 2014: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Borgmester Guldborgsund Kommune: John Brædder Borgmester Lolland Kommune: Holger Schou Rasmussen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Poul Erik Ibsen Byrådsmedlem Lolland Kommune: Jens Erik Kistrup Frivillig repræsentant Maribo: Agnes Berg Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Niels Henriksen Byrådsmedlem Guldborgsund Kommune: Peter Bring-Larsen Frivillig repræsentant Nykøbing F.: Steffen Bigum Repræsentant for Politidirektøren: 20

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere