Information for censorer 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information for censorer 2013"

Transkript

1 Information for censorer Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej Odense V Tlf Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej Jelling Tlf

2 Indholdsfortegnelse Eksamens gennemførelse... 3 Grundlag for prøver under gældende uddannelsesbekendtgørelse... 3 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige prøver... 3 Gennemførelse af mundtlige prøver... 4 Censorberetning... 4 Indberetning til studierektor eller uddannelseschefen... 4 Censorvederlag... 5 Aftager-censorer... 5 Interne censorer... 5 Opgørelse af censors arbejdstid... 5 Opgørelse af rejseudgifter... 6 Offentligt eller eget transportmiddel... 6 Time- og dagpenge/ refusion mod dokumentation... 7 Hoteldispositionsbeløb... 7 Fast nattillæg... 7 Morgenmåltid... 7 Bilag 1: Normer for opgørelse og afregning af censors arbejdstid Bilag 2: Gældende satser for time-/dagpenge, hotel- og transportudgifter mm. 2

3 Eksamens gennemførelse Grundlag for prøver under gældende uddannelsesbekendtgørelse: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen BEK nr. 526 af 01/06/2011 (uddannelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 714 af 27/06/2012 (prøvebekendtgørelsen). Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007. Studieordning 2012 med fagbeskrivelser, der fastlægger de særlige bestemmelser for hvert enkelt fag med hensyn til mål, indhold og prøveformer Eventuelle opgaver Eventuelle relevante dispensationer Studiekontoret fremsender gældende studieordning for det aktuelle fag og eventuelle skriftlige opgaver til censor. Til orientering for censor vedlægger studiekontoret desuden en oversigt over anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale, der er anvendt på de aktuelle hold, jf. Studieordning Ovennævnte bekendtgørelser og læreruddannelsens studieordninger er tilgængelige på nettet via hjemmesiden Skriftlige prøver Umiddelbart efter gennemførelsen af de skriftlige prøver sender studiekontoret besvarelserne som almindeligt brev/almindelig pakke til censor. Censor bør straks efter modtagelsen kontrollere, at antallet af besvarelser passer med antallet af studerende, opført på den medfølgende censurliste. I tilfælde af uoverensstemmelse kontakter censor studiekontoret hurtigst muligt. Mundtlige prøver Studiekontoret fremsender eventuelle forslag til eksamensspørgsmål og andet relevant materiale vedrørende de mundtlige prøver samlet til censor. Opgaver/oplæg og eksamensspørgsmål sendes som almindeligt brev. Forhandlinger om eksamensspørgsmålene foregår mellem censor og eksaminator. Aftale om tidspunkt for første eksamination træffes mellem censor og eksaminator. Der tages hensyn til, at censor kan nå frem til eksaminationsstedet på første eksamensdag. Ved bacheloreksamen fastsætter studiekontoret dog tidspunktet for prøvens begyndelse. Af hensyn til de efterfølgende eksaminander bør eksaminationstiden ikke overskrides. Dette er specielt vigtigt i forbindelse med bacheloreksamen, som for eksaminators vedkommende kan indebære koordinering af prøver i forskellige fag. 3

4 Gennemførelse af mundtlige prøver Ved prøver efter gældende uddannelsesbekendtgørelse (ny læreruddannelse) er længden af hver eksamination (inkl.votering): Linjefag: 45 minutter Bacheloropgaven: 45 minutter Andre fag: 30 minutter Organisationen af prøven inden for denne tidsramme - herunder organiseringen af eventuelle praktiske dele af prøven fastsættes lokalt. Efter hvert gennemført eksamensforløb skal der gives en bedømmelse. Et eksamensforløb anses for gennemført, når den studerende har været til stede under hele forløbet, hvilket vil sige, indtil eksaminator erklærer den mundtlige prøve for afsluttet. Censor og eksaminator skal under voteringen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelsen af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år. Der udfyldes en censurliste for hvert hold og hvert fag for sig. Hvis et eksamensforløb ikke er gennemført, skrives Eksamen afbrudt ud for den pågældende eksaminands navn. Hvis en studerende udebliver fra eksamen, skrives Ej mødt. Af sikkerhedsmæssige grunde anføres karaktererne 2 og 0 som 02 og 00. Censurlisterne skal dateres og underskrives af såvel censor som eksaminator og afleveres på studiekontoret eller i postkassen ved studiekontoret. Hvis der er flere eksaminatorer og censorer på samme censurliste underskrives ud for hver studerende. Censorberetning Beretning til censorformandskabet skal ske umiddelbart efter censuren på hjemmesiden for Professionshøjskolernes Censorsekretariat: https://www.censorformandskabet.dk. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan man rette henvendelse til Censorformandsskabernes Sekretariat ved at maile til Indberetning til studierektor eller uddannelseschefen Finder en censor, at der ved eksamen er forekommet forhold, som må forelægges studierektor eller uddannelseschefen til nærmere undersøgelse, indgives skriftlig indberetning herom. En evt. indberetning bør afleveres i tæt tilknytning til gennemført eksamen. 4

5 Censorvederlag Blanketten Censorafregning/Arbejdstid er vedlagt. Den udfyldes af alle censorer i overensstemmelse med bilag 1, hvorefter den underskrives og afleveres på studiekontoret sammen med censurlisten efter endt censur. Ved opgørelse og afregning af censors arbejdstid skelnes der mellem aftager-censorer og interne censorer: Aftager-censorer Aftager-censorer defineres som censorer, der ikke er ansat ved en professionshøjskole. Aftagercensorers arbejde aflønnes i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Timesatsen fremgår af bilag 1. Denne timesats inkluderer også censors arbejdstid til forberedelse til mundtlige prøver, herunder læsning af eventuelle opgaver eller oplæg, der indgår i mundtlige prøver. Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår. Censor modtager ved udbetaling af vederlaget en lønspecifikation fra Statens Centrale Lønanvisning. Beløbet indsættes på NemKonto. Husk ved udfyldelsen af blanketten Censorafregning/Arbejdstid at sætte X i rubrikken Vederlag skal udbetales iht. censorcirkulære. Der ydes i henhold til bestemmelserne for aftager-censorer ikke vederlag for rejsetid. Interne censorer Interne censorer defineres som censorer, der er ansat ved en anden professionshøjskole og som får censuren indregnet som en del af deres ansættelse. Interne censorers arbejdstid til forberedelse til mundtlige prøver, herunder læsning af eventuelle opgaver eller oplæg, der indgår i mundtlige prøver, honoreres ved en omregning af eksaminationstiden ved mundtlige prøver med faktor 2,15 jf. bilag 1. Afregning af censorvederlag for censorarbejdstid foregår mellem professionshøjskolerne. Husk ved udfyldelsen af blanketten Censorafregning/Arbejdstid at oplyse ansættelsessted og at sætte X i rubrikken Vederlag skal indregnes. Til interne censorer ydes der vederlag for rejsetid fra ansættelsesstedet til uddannelsesstedet. Hvis den interne censor ifølge aftale med sit tjenestested ikke skal have censuren indregnet i sin arbejdstid, skal censor sætte X kryds i rubrikken Vederlag skal udbetales iht. Censorcirkulære. Censorvederlag udbetales i så tilfælde efter bestemmelserne for aftager-censorer, se ovenfor. Opgørelse af censors arbejdstid Opgørelsen af censors arbejdstid foretages efter reglerne i bilag 1. Ved mundtlige prøver afregnes censor for det antal studerende, som censor har fået tilsendt eksamensplan og eksamensoplæg for. Ved skriftlige prøver afregnes censor for det faktiske antal bedømte opgaver. 5

6 Opgørelse af rejseudgifter Der ydes godtgørelse af rejseudgifter. I forbindelse med overnatning ydes endvidere time/dagpenge. Blanketten Rejseafregning for censorer 2013 til brug ved opgørelse og afregning af rejseudgifter er vedlagt det fremsendte materiale. Blanketten udfyldes og sendes med tilhørende originale bilag til uddannelsesstedet snarest muligt efter hjemkomsten. Censorer er berettigede til at få deres rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med censuren godtgjort efter de for statens tjenestemænd gældende regler (jfr. cirkulære om Tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000). Endvidere anføres de specielle regler for Læreruddannelsen i UC Lillebælt, hvad angår valg af offentligt eller eget transportmiddel. Offentligt eller eget transportmiddel Ved tjenesterejser skal der fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler. Det kan tillades, at censor benytter eget transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for læreruddannelsesstedet. I så fald vil censor få udbetalt godtgørelse pr. km., jf. takstoplysningerne i bilag 2. Godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel ydes for det antal kilometer, der er kørt i forbindelse med rejsen til og fra læreruddannelsesstedet. Ved rejser mellem Lolland/Falster eller Sjælland og læreruddannelsesstedet er det navnlig udgiften til overførsel af bilen med færge eller broafgift, som gør det dyrere at benytte egen bil fremfor offentlige transportmidler. Censorerne kan derfor i disse tilfælde kun få rejseudgifterne dækket, hvis de samlede rejseudgifter og opholdsudgifter tilsammen er mindre end med offentlige transportmidler. Udgifter til taxakørsel godtgøres kun, når læreruddannelsesstedet skønner, at ganske særlige forhold har gjort det nødvendigt at anvende taxa. Det skal af den medsendte kvittering fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt, samt hvorfor der er benyttet taxa. Hvis læreruddannelsesstedet på forhånd har godkendt anvendelse af taxa, dækkes kun taxakørsel ved ankomst første eksamensdag. Dette gælder kun for Læreruddannelsen på Fyn. Læreruddannelsen i Jelling refunderer ikke udgifter til taxakørsel. Der ydes ikke yderligere godtgørelse for lokal transport under censoropholdet. Ved befordring med tog godtgøres billetudgiften til standard og evt. tillæg for pladsbillet. Ved tvivl anbefales det at lave en aftale med læreruddannelsesstedet forud for censuren. Henvendelse rettes til studiekontoret. 6

7 Time- og dagpengerefusion mod dokumentation Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider, småfornødenheder og transport på bestemmelsesstedet (bus, taxa, parkering, mm.). Time- og dagpenge udbetales kun, når rejsen er forbundet med overnatning væk fra bopælen, og rejsen har en varighed på min. 24 timer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Satserne for time- og dagpenge samt for måltidsfradrag fremgår af bilag 2. På tjenesterejser, der ikke er forbundet med overnatning, refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation (originalbilag). Dette gælder kun Læreruddannelsen på Fyn. Tjenesterejser, som varer mindre end 5 timer, berettiger ikke til refusion af merudgifter. Originalbilag skal vedlægges for alle udgifter, da de ellers ikke vil kunne refunderes. UC Lillebælt Læreruddannelsen i Jelling serverer kaffe og frokost på eksamensdage. Der sker modregning herfor i time- og dagpengene med kr. 117,- kr. pr. dag svarende til måltidsfradragsbeløbet for frokost, jf. bilag 2. Hvis censor ikke er indforstået med denne ordning, skal censor senest 2 dage før prøveperiodens begyndelse give besked herom til studiesekretær Kirsten Jakobsen på tlf eller på mail: Hoteldispositionsbeløb For dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden indkvartering refunderes et maksimumbeløb pr. overnatning. Hoteldispositionsbeløbet fremgår af bilag 2. Ved reservation af hotelværelse skal det aftales, at værelsesprisen er i henhold til Statens Hotelaftaler. Hvor eksamen er planlagt, så tidspunkt for første eksamination giver censor mulighed for at komme frem samme dag, som eksamen begynder, yder læreruddannelsesstedet ikke refusion for hoteludgifter for natten før eksamen. Fast nattillæg Hvis overnatningsudgifter ikke refunderes mod dokumentation udbetales et fast nattillæg. Der kan dog kun udbetales fast nattillæg, når det har været nødvendigt at overnatte udenfor hjemmet. Satsen for udokumenteret nattillæg fremgår af bilag 2. Morgenmåltid Udgifter til morgenmåltid afholdes af time- og dagpengene. Hvis morgenmåltidet er obligatorisk på overnatningshotellet, anses morgenmad for indtaget dér med den virkning, at der foretages fradrag i time- og dagpengene med måltidets faktiske pris, dog maksimalt med måltidsfradraget for morgenmad, se bilag 2. Med venlig hilsen Studierektor Niels Grønbæk Nielsen Læreruddannelsen på Fyn Uddannelseschef Ulla Riisbjerg Thomsen Læreruddannelsen i Jelling 7

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere