Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil"

Transkript

1 HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg man skal være, hvis man kan, og jeg går omkring og passer på, at alle har det godt for jeg syn s nu, det er flot at ha det godt Jeg har lavet en Kardemomme-lov, der gælder, hvor man går, og i Kardemomme-lomme-loven står: Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil Det er en herlig vise fra Folk og Røvere i Kardemomme by. Den handler om frihed under ansvar, som vi alle ønsker os, og hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne nøjes med disse få og enkle ord. Men i virkelighedens verden er det hele lidt mere kompliceret. Det er ikke altid, man er enig om, hvad der skader andre. Vi vil alle gerne have friheden til at gøre, hvad vi vil - men hvis vi gør det uden tanke på andre, begrænser vi deres frihed. Derfor er man nødt til at have nogle spilleregler, en husorden, som beskriver, hvad man gerne må, hvad man skal, og hvad man skal lade være med - når man skal have det godt med sig selv og naboerne. Denne husorden er vedtaget af Humlevængets beboere på afdelingsmødet den 28. november 1998, revideret på afdelingsmødet den 12. maj 2009 og 15. marts Den er udformet sådan, at stikord er opstillet i alfabetisk rækkefølge, så man nemt og hurtigt kan finde bestemmelserne om det emne, der er aktuelt Vi har bestræbt os på at bruge et nutidigt og klart sprog, og vi har sparet på udtrykket forbudt. Det er vores opfattelse, at de fleste vil følge fornuftige regler, uden at man konstant løfter en pegefinger. - en betragtes i første række som en vejledning til beboeren om den adfærd, man skal udvise for at blive betragtet som en god nabo, men i tilfælde af overtrædelser, skal husordenen selvfølgelig bruges som værktøj til at bringe forholdene på plads. Vester Voldgade København V Tlf Hjemmeside: Side 1 af 6

2 Gem denne husorden sammen med din lejekontrakt. Læs den igen, hvis du får brug for at opfriske reglerne. Hvis der er punkter, du synes skal ændres eller hvis du synes, der mangler noget, kan du altid stille nye forslag på et afdelingsmøde. Det er jo beboerne, der i fællesskab bestemmer, hvordan husordenen skal være. Jo flere, der deltager i beslutningerne, jo større chance er der for, at reglerne bliver respekteret og vi syn s nu det er flot, at have det godt! Med venlig hilsen for afdelingsbestyrelsen Affald Husholdningsaffald anbringes i de til afdelingen hørende affaldscontainere. Glas og flasker afleveres i glascontaineren på hjørnet af Veksøvej/ Smørumvej Haveaffald og storskrald kan i åbningstiden afleveres i containerne henholdsvis på Bjernedevej. Åbningstider vil fremgå af opslag og i beboerbladet. Miljøfarligt affald skal afleveres på containerpladsen. En del forretninger modtager dog brugte batterier eller gammel maling. Medicinrester modtages på apotekerne. De kommunale genbrugsstationer modtager også farligt affald. Antenne Humlevænget er medejer af antennelauget HUSUM I, der drives af 5 SAB boligafdelinger. TV- og radiosignaler udsendes fra fællesantennean-lægget. Tilslutning må kun ske med originale kabler og stik. Yderligere antenner (paraboler) må kun opsættes efter ansøgning til og skriftlig godkendelse fra administrationen. Bad og toilet Utætheder i installationer skal straks meddeles til ejendomskontoret, som vil sørge for hurtig reparation. Hvis beboeren undlader anmeldelse og der konstateres et større vandspild, betragtes det som misligholdelse, der kan medføre et betalingsansvar. Vester Voldgade København V Tlf Hjemmeside: Side 1 af 6

3 Tilstopning af afløbsrør bør undgås. Derfor må der aldrig kastes bleer, vat avispapir eller lignende i toiletkummen. Håndvask og gulvafløb bør jævnlig renses. Baldakiner, vindfang Det er ikke tilladt at bore i den bærende stålkonstruktion. Som afskærmning for vinden må man opsætte glatte, klare plader af hærdet materiale, pladerne skal opsættes i specialbeslag, der ikke beskadiger rørene. Barnevogne bør anbringes i have eller i kælder. På adgangsstier må de af hensyn til passagemulighederne kun stå i et kort tidsrum. Boldspil Må kun foregå i de dertil indrettede boldbure. Cykler må kun stå på adgangsstien i et kort tidsrum, i øvrigt skal de placeres i haver eller i kælderrum. Med undtagelse af små børnecykler, er det af hensyn til sikkerheden forbudt at cykle på fortove, stier og pladser. Forsikringer Bygningsforsikring er tegnet af boligafdelingen. Den omfatter skader på bygningerne som følge af brand, lynnedslag, eksplosion, vand, sky- og tøbrud, tilsodning, væltende eller nedstyrtende genstande - endvidere dækkes husejer-ansvar. Ejendommens forsikring dækker aldrig beboernes private indbo - hvorfor det må anbefales beboerne at have en privat husstands/familie-forsikring. Hjemmeside: Side 3 af 6

4 Haver og terrasser Beboeren har ansvaret for at lejemålets udearealer har karakter af haver og fremtræder i en pæn stand. Buske og træer i haverne skal beskæres, hvis administrationen vurderer, at de er til fare for bygningerne eller hvis de giver anledning til klager fra naboerne. Flisebelægning - adgangsstien til hoveddøren skal holdes ren og ryddet for sne. Grill - Det er tilladt at grille udendørs under hensyntagen til naboerne og under overholdelse af myndighedskrav. Hække adskiller haverne og afgrænser dem mod vej og sti. Beboeren har pligt til at vedligeholde sine hække også på vej og sti. Den maximalt tilladte højde er 1,80 m. - Til erstatning af udgåede hækplanter kan nye bestilles på ejendomskontoret. Planter udleveres i oktober. Den minimale højde for hække mellem de enkelte lejemål fastsættes til 160 cm. Længere må den enkelte beboer ikke klippe ned uden aftale/enighed med naboen. Tilmed må man kun klippe ned på egen side af hækken: naboens side må man ikke klippe uden aftale. Legehuse til småbørn kan opstilles. De må dog ikke være større end 1,2 m på hver led, og de skal være flytbare. Markiser kan opsættes efter skriftlig ansøgning, og ifølge reglerne. Pavillontelte o lign. skal placeres, så de ikke er til gene for naboerne. De må ikke kombineres med faste konstruktioner, og skal nedtages i vinterhalvåret. 1. Okt April. Skure kan opføres efter skriftlig ansøgning og ifølge reglerne herom. Terrasser: overdækning kan udføres efter skriftlig ansøgning og kun i overensstemmelse med de gældende regler, som er godkendt af Københavns Kommune. Plankeværker/hegn: De af afdelingen opsatte plankeværker skal vedligeholdes af beboeren med træbeskyttelse, som kan fås på ejendomskon-toret hvert 3. år. (Der benyttes standardfarverne saltgrøn og mørk umbra) Reparation/udskiftning påhviler afdelingen. Beboerne må ikke opsætte hegn som erstatning for hække. Ved nyplant-ning af hæk kan midlertidigt hegn benyttes som afskærmning indtil hæk-ken er vokset til normal højde. Hvis man etablerer adskillelse mellem terrasse og have med hegn eller lignende, må det højst være 150 cm højt. Hækkeklipning, græsslåning eller anden brug af støjende maskiner må kun Hjemmeside: Side 4 af 6

5 foregå mellem kl. 8 og 19 på hverdage og mellem kl. 10 og 15 lørdage, søndage og helligdage. Husdyrhold Hund og/eller kat må holdes i henhold til et særligt husdyrreglement. Ansøgning herom skal godkendes af administrationen. Tilladelsen betragtes som et bilag til lejekontrakten, og overtrædelse af reglerne behandles som misligholdelse med deraf følgende konsekvenser for lejeforholdet. For hunde kræves, at disse til stadighed er forsikret, så eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Hunde og katte skal altid, når de færdes på ejendommen udenfor lejemålet, føres i snor. Husdyret må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan. Husdyret må ikke luftes på legepladser, og ejeren er ansvarlig for, at husdyret ikke forurener bebyggelsens friarealer og grønne områder. Ved husdyrets død eller afskaffelse, skal dette meddeles ejendomskontoret. Der må maximalt holdes to husdyr. Følgende hunderacer (muskel-/kamphunde) er ikke tilladt at holde: Staffordshireterrier = Amstaff og blandinger af disse. Bullmastiff og blandiger af disse. Bullterrier og blandinger af disse. Pitt Bull Terrier (er forbudt ved lov) og blandinger af disse. Dogo Argentino og blandinger af disse. Dogo canarian og blandinger af disse. Dogo de Bourdeux og blandinger af disse. Americano Bull Terrier og blandinger af disse. Amerikanske og engelske Bulldogs og blandinger af disse. Det er forbudt at have besøgt af/eller pasning af disse kamphunde. Små kæledyr: burfugle, hamstere, marsvin, kaniner må holdes inde i boligen. Beboeren skal sørge for, at der er den nødvendige hygiejne om dyrene, og ved evt. klager over lugtgener eller lignende kan dyrene kræves fjernet. Slanger, krybdyr o.l., der kan frembyde fare eller frygt, er det ikke tilladt at have i bebyggelsen. Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed. Legepladser Legeredskaber og inventar på legepladser er omfattet af sikkerhedskrav. Derfor må der ikke foretages ændringer eller flytning af dem. Ejendomsfunktionærerne foretager rutinemæssigt sikkerhedscheck. Legepladserne er tilgængelige for alle børn og de tilladte legetider er indtil kl. 20 om vinteren og indtil kl. 22 om sommeren. Maskiner Brug af støjende maskiner må kun foregå mellem kl. 8 og 19 på hverdage og mellem kl. 10 og 15 lørdage, søndage og helligdage. Hjemmeside: Side 5 af 6

6 Det skal foregå under størst mulig hensyntagen til andre beboere. Skal man undtagelsesvis udføre arbejde udenfor disse tidsrum, bør man forud indgå aftale med naboerne om dette. Musik Radio, TV, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal benyttes med størst mulig hensyntagen til naboerne. Især i de sene aftentimer skal der dæmpes ned. - I særlige tilfælde (eks. familiefest) bør man sikre sig, at naboerne adviseres i god tid og at de er indforstået med støj efter kl. 24. Parkering og motorkørsel Der må parkeres langs fortovskanten efter færdselslovens regler herom. Desuden findes et antal parkeringspladser, som kan lejes af beboerne til privat bil. Opnotering sker i, og ledige pladser tilbydes i opnoterings rækkefølge. Det er ikke tilladt at køre på knallert, motorcykel eller i bil på ad- gangsstier og pladser. Undtaget herfra er motordrevne kørestole. Terrasser Se haver Tøjtørring Afdelingens udendørs tørrestativer kan benyttes af alle beboere. Hvis der tørres tøj i kælderen, skal man sikre tilstrækkelig udluftning for at undgå fugtproblemer. Udluftning Eksisterende ventilationskanaler må ikke lukkes eller tildækkes. For at undgå fugtproblemer og -skader skal boligen udluftes ofte og grundigt. Det sker bedst ved at skabe 4-5 minutters gennemtræk et par gange i døgnet. Vandhaner og cisterner Se bad og toilet Vinduer og døre Beboerne skal sørge for at ruderne i lejemålet er hele. Afdelingen betaler udskiftningen medmindre skaden er sket ved misligholdelse. - Der må ikke bores i vinduesrammerne. Hoveddøre - aluminiumsmembranen i hoveddøren må ikke gennembrydes. Derfor må der ikke bores for isættelse af ekstra låse eller navne-skilte. Den eksisterende lås kan udskiftes til en mere indbrudssikret model. Varmeinstallationen Varmeunits findes i hvert hus i afdelingen. Beboeren kan ved betjening af det Hjemmeside: Side 6 af 6

7 udvendige panel tids styre varmeforsyningen og regulere indgangstemperaturen. Ved at åbne frontpladen kan beboeren selv foretage påfyldning af vand til centralvarmeanlægget og regulering af varmtvandstemperaturen. Beboeren er ansvarlig for påfyldning af vand på anlægget. Der må ikke foretages indgreb i anlæggets installationer. Termostatventiler er monteret på samtlige radiatorer. Under udluftning er det god økonomi at indstille dem på - efter udluftning stilles de tilbage til den ønskede temperatur. Ændringer af boligen Må kun foretages efter reglerne i råderetskataloget, som er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde. Hjemmeside: Side 7 af 6

8 Hjemmeside: Side 8 af 6

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak

Om at klage. af cand. jur. Arne Donsbak Om at klage af cand. jur. Arne Donsbak Godt naboskab efter fælles regler En boligafdeling er et mini-samfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt bomiljø er det nødvendigt

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere