DAflsK s ocralnåncrvnrforenrng SE1\l-IORGRT]PPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAflsK s ocralnåncrvnrforenrng SE1\l-IORGRT]PPEN"

Transkript

1 DAflsK s ocralnåncrvnrforenrng SE1\l-IORGRT]PPEN Generalforsamling i Dansk Socialrådgiverforenings Seniorgruppe torsdag denzz.mai 2003 på Hotel Hvide Hus, Strandgårdshøj 1, 8400 Ebeltoft- Bestyrelsens beretning Denne berefiring omfatter tiden fra maj 2002 til april Beretningen dækker således Seniorgruppens aktiviteter fra generalforsamlingen den22. maj 2A02 på LO-skolen til i dag den22. maj 2003, hvor vi aflrolder generalforsamling på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft i forbindelse med vort årsmøde. Arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen har i det forløbne år aftroldt 6 bestyrelsesmøder. De 5 af møderne er afholdt i Dansk Socialrådgiverforenings lokaler i Toldbodgade, det sjette er afholdt på Hotel Hvide Hus umiddelbart inden dette årsmøde. Ved sammenligning med beretningen 20A1r-2002 fremgår det at vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder mere end sidste år. Det var der flere grunde til. Seniorgruppen kunne for furste gangefter vedtægtsændringerne i foreningen sende 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet. Hvad skulle vi bruge de 2 stemmer til og hvor kunne vi gøre vor indflydelse gældende? Disse vigtige spørgsmål må vi have gennemdiskuteret på vor generalforsamling i år. Desuden skulle hele repræsentantskabet tage stilling til den nye struktur med Dansk Socialrådgiverforenings opdeling i Regioner. Bestyrelsesmedlemmerne var ikke enige om fordele og mangler ved denne nye strukfur, men vi fik os da diskuteret frem til en repræsentativ mandatfordeling. På vort første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede vi os og bestyrelsen blev som følger:

2 Grete Dynnes Hansen formand Else Marie Carlslund næstformand Per Egebak kasserer Karen Marie Hjort sekretær Iørgen G.Flansen Suppleanter: Birthe Appelrod Dorte Voltelen Repræsentantskabsmedlemmer: Grete Dynnes Hansen Lizza Homum Kontaktpersoner for amterne blev: Grete Dynnes Hansen Jørgen G.Hansen Karen Marie Fljort Birthe Appelrod Per Egebak Dorte Voltelen Else Marie Carlslund Århus, Viborg og Nordjyllands amt Ribe og Ringkøbing amt Fytt, Vejle og Sønderjlands amt Vestsjællands,Storstrøms,Roskilde Københavns og Frederiksborgs amt og Københaut og Frederiberg kommuner Bornholms amt Seniorgruppen har 548 medlemmer fordelt således: Region Øst: 298 medlerlmer Region Syd 96 medlemmer Region Nord 154 medlemmer Vi sender denne beretning ud til samtlige deltagere i årsmødet sammen med deltagerliste og regnskab. Forslag til nye vedtægter er udsendt sammen med indkaldelse til årsmødet. I lighed med de forrige år har vi fiet referater af vore bestyrel sesmøder optaget i " S OCIAIRÅDCVEREN ', dette samarbej de

3 takker vi redaktionen for. Derfor vil en del af de emner vi behandler i beretningen være kendt stof for nogle. Årsmødet 2003 Bestyrelsen har sarnmen planlagt årsmødet 2003 på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft. Vi har i år efterkommet ønskerne om en ud-af-huset lokavkulturel oplevelse, men har i år hele 3 tilbud: Et besøg på Fregatten Jylland, et besøg på Glasmuseet eller en slentretur gennem det pitoreske Ebeltoft. Der er afsat 2 timer til disse oplevelser, der skal hermed gøres opmærksom på at indgangsbillet er for egen regning. Efter disse forskelligartede oplevelser hvor vi håber på godt vejr, har vi inviteret professor,dr.med. formand for Ældre Forum Povl Riis til at komme og causere over emnet "fa indhold i din ældretilværelse". Generalforsamlingen har vi lagt påz.dagen af vort årsmøde ligesom sidste år, da vi udfra sidste års evaluering frk indtryk af en succes. Vi har således også i år 3 hele timer til generalforsamlingen inden vi går til frokost og også mulighed for en fortsættelse indtil ki.r4.00. Årsmødet 2004 Årsmødet2004 skal finde sted i Region Syd,( d.v.s. Fyns,Sønderjyllands,Ribe og Vejle amter). I den anledning beder vi alle komme med gode ideer og forslag til lokaliteter, hvor årsmødet kan aflroldes, stedet skal primært være handicap-venligt, kunne modtage ca. 60 personer på enkelwærelser og være rimeligt centralt beliggende i forhold til bus og tog. Planlægningen begynder allerede i efteråret 2003, da egnede steder ofte er bookede flere år frem i tiden. Ligeledes modtages gode ideer omkring emner og eventuelle foredrag med glæde. På forhand tak. Bestyrelsens a rbej de i Besfyrelsen startede, straks efter sidste årsmøde, med at bearbejde forslagene fra g*ppearbejdet i relation til Jette Flindt Petersens oplæg "Hvad vil vi med Seniorgruppen?" De mange forslag, emner og meninger endte op i papiret "Sammenfatning og resultat af dialogen fra gruppeme på årsmødet maj 2002" der blev udsendt til alle årsmødets deltagere. Et flot papir, der stillede krav til både bestyrelse og menige medlemmer. Blev kravene opffldt og hvordan passer vore ideer og tanker fra sidste årsmøde med den nye strukfur i foreningen?

4 Seniorgruppen fik 2 repræsentanter i foreningens repræsentantskab netop i tide til at kunne bruge de 2 stemmer på en markant vigtig generalforsamling, hvor der var forslag om at vor forenings hele strulctur skulle omorganiseres ud fra både økonomiske og faglige behov. Samtidig var alle Seniorgruppens medlemmer igen blevet fuldgyldige medlemmer af foreningen, idet vi på repræsentantskabsmødet i December fik vedtaget, at vi er stemmeberettigede på kredsgeneral-forsamlinger (nu regionsgeneralforsamlinger) og derfor havde vi ved den netop overståede urafstemning også valgret. I skrivende stund vil der i nær fremtid blive afholdt "stiftende" generalforsamlinger i alle 3 regioner, hvor der skal vælges bestyrelser, også her er vi stemmeberettigede, men dog ikke valgbare. 1. maj 2Aæ vil den nye struktur træde i kraft. I Seniorgruppens vedtægter $ 6 stk. 2 står, at man ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal tilstræbe at vælge 1 fra Sjælland,Lolland-Falster og Bornholm, 1 fra Fyn og2 fra Jylland. For at få Senior-gruppens lokale arbejde styrket i de 3 regioner, foreslår Seniorgruppens bestyrelse at $ 6 ændres, (ændringsforslag vedlagt indkaldelsen til årsmødet) således at det præciseres, at der på vor generalforsamling i fremtiden skal vælges I besl5irelsesmedlem fra hver af de 3 regioner. Det andet forslag til vedtægtsændring som bestyrelsen har arbejdet med drejer sig om valg af suppleanter til repræsentantskabet. Dette ændringsforslag forholder sig ordret til henstillinger fra generalforsamlingen På årsmødet2a02 kom brug af seniorernes faglige ressourcer igen op til debat. Bestyrelsen havde besluttet at nedlægge listen med ressource-personer, den liste vi havde håbet foreningen ville gørebrug af, men som egentlig aldrig eller for at tale sandt kun var blevet benyttet dn gang. På et møde for faggruppeformænd i maj 2002 blev Seniorgruppen opfordret til "at udpege enkelte viden-personer indenfor de respektive faggruppers område og meddele deres navne til den pågældende fagg uppes kontakt-person direkte i stedet for at sende fælles brev til sekretariatet med en længere interesseliste. Else Marie Carlslund blev Seniorgruppens kontakl-person, men interessen var ikke længere til stede blandt Seniorgruppens medlemmer. Vi tog ligeledes problemerne om nye medleillmer op til diskussion. Det havde på årsmødet vist sig at den ordning vi havde lavet med DS ikke fungerede. Vi besluttede at tage et nyt punkt på dagsordenen på vore bestyrelsesmøder, et punlt der hedder "nye medlemmer". Vi får nu fra Jan Sylvest, til hvert bestyrelsesmøde, en liste over nye medlemmer. Vi sørger så for at velkomstfolderne og vedtægter bliver sendt ud.

5 Lokalaktiviteter HT-området Socialpolitisk arbejdsgruppe i HT-området afholdt første temamøde i denne beretningsperiode den27. september?002, hvor candjur. Janie Dyring fra DSI{Æ( havde en opfølgning på Pensionsloven, herunder arbej dsmetoden(ressourceprofi len.) Efterrniddagens første indlæg kom fra socialrådgiver Susanne Holter, der fortalte om erfaringer fra handicaporganisationernes frivillige boliginformation, og socialrådgiver Margit Ottow, den sociale forvaltning, Helsingør afsluttede dagen med et indlæg om "Det rummelige arbejdsmarked". Der deltogz3 i dette møde. Den 28. marts 2003 er der planlagt nyt møde hvor Candjur. Janie Dyring holder oplæg om regeringens oplæg "Flere i arbejde", og de ændringer som trådte i kraft 1. januar 2003 i Aktivloven. Om eftermiddagen vil musikeren og entertaineren Lotte Rømer komme med indlæg om "Tungnem i middelsvær grad" Fyn Seniorgruppen for Fyn og Vejle amter havde et tema-arrangement på DSH- Odense den21. olctober Kredsforeningen stod for indkaldelsen og var vært ved den frokost der indledte arrangementet. Derefter fortalte sekretariatschef Lise Færch fra Vollsmosesekretariatet om Community Work i ny forklædt ing. Arrangementet sluttede med en orientering om DS organisationsudvikling ved den netop afgåede kredsformand Jes Lindskov Rasmussen. Karen Marie Hjort benyttede lejligheden til at takke Jes Lindskov for det gode lokale samarbejde med seniorgruppen. Århus amt fuhus Amt lokavinitiativgruppe i fuhus har planlagt et frokostmøde torsdag den 3. april kl på den Sociale F{øjskole i fuhus. Vi har inviteret næstformand i DS Laila Walther til at komme og orientere os om den nye strukfur i DS, og dens betydningen for arbejdet i Seniorgruppen og vi håber på mange gode diskussioner/ideer til vort arbejde i den ny strukfur, ideer vi kan bringe videre til arsmødet. Fristedsgruppe

6 Fris tedsgruppens årsberetning Ar 2OO Siden Seniorsocialrådgivernes årsmøde i maj 2002,har vi i Fristedsgruppen haft.25 henvendelser. Vi fik på årsmødet Else Færk og Lonni Vilstrup ind i gruppen, og som året er gået, har vi set et behov for at fi endnu en medarbeider ind i gruppen. Vi får stadig mange positive tilbagemeldinger fra foilq som giver udtryk for, at det har været en stor hjælp for dem, at vi har lyttet til dem. Vi har fiet flest henvendelser fra socialrådgivere, men også enkelte psykologer og pædagoger har henvendt sig. Der har været mange henvendelser fra folk mellem 40 og 60 år; flere med meget alvorlige problemer, som har været tidskrævende og altid med deltagelse af to medarbejdere fra Fristedsgruppen. Vi rådgivere har ofte behov for at drøfte klientens problem med andre fra gruppen pr. telefon, "svære sager", for derved at kunne hjælpe klienten bedst muligt. Nogle klienter vil gerne have kontakt ansigt til ansigt for at drøfte deres problem. Samtalen er oftest over flere gange. I København og omegn kan det lade sig gøre,at vi er to rådgivere til stede ved disse samtaler. Klienteme kan være helt anonyffie, og vi har selvfølgelig tavshedspligt. Vi har haft flere arbejdsmæssige sager med sygemeldinger og opsigelser. 2 af disse har kreds foreningerne været indblandet. Der har været ægteskabelige sager med vold og tvangsindlæggelse samt en meget alvorlig incest sag. Enkelte henvendelser har været fra nyuddannede socialrådgivere, som er i tvivl om de kan/vil arbejde som socialrådgivere og som har depressioner. Der har også været henvendelse med økonomiske problemer, herunder ankesag og ledsagelse til samtale med socialudvalgsformand. Der har været henvendelser alle årets måneder undtagen august og december. I efteråret blev vi i gruppen enige om, at det ville være en god id6 at invitere kredsforeningsformændene for København og Frederiksborg, Københavns amt,

7 6 Frederiksborg amt, Roskilde amt ("4-banden") og arbejdsmiljøkonsulenten til møde med os for at orientere om vores arbejde, og for at de kunne finde ud al hvordan de kunne bruge os. Mødet blev berammettil20.l.2003, men ingen kunne. På grund af stmkturændring i Dansk Socialrådgiverforeningen udsættes mødet til efteråret 2003, hvor vi vil indbyde de nye regionsformænd. Der er berammet et forberedende møde med Elisabeth Huus Pedersen den Økonomisk har vi i år 2002 ffiet bevilget kr. fra Dansk Socialrådgiverforening. Det er en stor glæde for os, at foreningen vil støfte os økonomisk i vores arbejde og er interesseret i at samarbejde med os. Vi siger mange tak. Pengene bliver brugt til porto, kontorartikler, telefon og transportrefusion i forbindelse med vores møde. Vi er også meget taknemmelige for, at bladet Socialrådgiveren fortsat er så positive og bringer vores annonce jævnligt uden beregning. Er der en eller flere afjer, der er interesseret i at komme ind i vores gruppe, er I meget velkomne. Kontakt venligst en af os og ffi en uddybende snak om, hvordan vi arbejder, og hvad arbejdet går ud på. Hellerup, den Rejsegruppen Rejsegruppen Eurangerer i år en studietur til Krakow. Den var budgetteret og basseret på 20 deltagere og allerede inden tidsrammen den 20. januar var udløbet var alt udsolgt. Vi håber de får en udbynerig og hyggelig tur. Bestyrelsens øvrige aktiviteter. Den25. oktober deltog Grete Dynnes i den {erde og sidste offentlige høring: "Det aldrende samfund. Hvad har vi lært? Er der behov for nye tiltag?" som Teknologirådet aflroldt på Christiansborg for Folketingets Fremtidspanel om demokrati og velfærd i det aldrende samfund. Fremtidspanelet bestod af 2A medlemmer udpeget af Folketingets partier. Fremtidspanelets arbejde har haft som formål at være med til at skabe overblik over de mange udfordringer, nye

8 problemstillinger og nye muligheder i forhold til arbejdsmarked og ^hverdagsliv, som ændringeme i befolkningens alderssammensætning fører med sig. Dei var de sociale, økonomiske, kulturelle og lignende konsekvenser af denne demografiske udvikling, som var omdrejningspunktet for Fremtidspanelets arbejde og ikke ældrepolitik som sådan. Som tidligere omtalt deltog Grete Dynnes oglizza Homum i repræsentantskabsmødetpå LO-skolen den og7. december, første gang med stemmeret, hvilket jo forpligter. Vi skulle på dette repræsentantskabsmøde (2002) have lagt den sidste sten på plads, således at vi blev fuldgyldige medlemmer med stemmeret på kredsgeneralforsamlingerne, (i fremtiden regionsgeneralforsamlingerne,) det lykkedes, hvilket vi nu alle netop har kunnet benytte os af ved det nyligt overståede valg af regionsformænd og på regionernes generalforsamlinger. Fremtiden. Den September aflroldes "socialrådgiverdage" på Hotel Nyborg Strand. Seniorgruppens bestyrelse havde på Socialrådgiverdagene" i 2001 en farverig og godt besøgt stand, der fortalte om Seniorgruppens formål og arbejde i de 10 år gruppen havde eksisteret. Vi har også i år bedt om at få en stand reserveret og vi har opfordret Fristedsgruppen og Rejsegruppen til at gå sammen med os og vi har fået positive meldinger fra begge grupper, vi håber på et givende samarbejde, der helt sikkert vil kunne resultere i en farvetig og oplysende stand. Visioner. Vi håber at der i fremtiden vil kunne bringes mere harmoni i det lokale arbejde ved hjælp af regionsopdelingen. Det lokale arbejde skal være det bærende element i S"ttiotgruppen. Der er mulighed for at danne lokale arbejdsinitiativgrupper med forskelligt formåi, f.eks. en gruppe der arrangerer et forårs-og efterårsmøde, en gruppe der tar' udgangspunld i de unge pensionisters interesser, en gruppe der tager initiativ til at påbegynde skrivningen af vort fags historie eller en gruppe der danner en regional hjælpestyrke, hvilket faggruppeformændene ytrede ønske om på deres møde sidste år. Opgaverne er *ung", det gælder blot om at få begyndt evt. med at finde nogle interessefæller, vi er sikre på at bestyrelserne i de 3 regioner vil støtte op om vort arbejde, de vil jo engang blive en af os.

9 Sama rbej det med Da nsk Socia lrådgiverforenin g. Vi har i det forløbne år haft et godt samarbejde med vor hovedforening, ikke mindst på det administrative plan, hvor vi aldrig kommer forgæves, når vi ber' om hjælp til at å løst nogle problemer eller å udført noget arbejde. Specielt ved vor kasserer Per Egebaks død stillede Jes Rosfort sig straks til rådighed og påtog sig alt kassererarbejdet i Seniorgruppen. Det skal du have tak for. Lokalt har vi, på de kredskontorer vi har opfordret til samarbejde og støtte (økonomisk) mødt stor imødekommenhed og vi føler at interessen for Seniorgruppen og de aktiviteter vi sætter i gattg er voksende. Afslutning. Bestyrelsen takker her de aktivitetsgrupper, der under forskellige navne, er dannet og arbejder i lokalområderne. Det vil altid være gennem græsrøddernes arbejde og aktiviteternes hyppighed vi kan måle Seniorgruppens vækst. Med de "store" årganges afgang fra arbejdsmarkedet og ind i Senioremes rækker håber vi på stadig flere aktiviteter i regionerne, så vi kan tilbyde nye medlemmer en levende og synlig organisation. Vi håber denne beretning giver medlemmerne indtryk af bestyrelsens arbejde i det forløbne år og vore visioner for de kommende. Marts 2003 B e styre I sen for Dansk Socialrådgiverforettittgs Seniorgruppe

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012

FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012 FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING BERETNING FOR 2011 TIL MARTS 2012 Der, hvor der ingen kærlighed er, er heller ingen forstand. Disse ord af maleren Oluf Høst stod at læse i Kristeligt Dagblad forleden.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND

LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 1 FEBRUAR 1994 19. ÅRGANG. TEMANUMMER OM LOKALARBEJDE NORDISK STAMMESEMINAR PÅ ISLAND 19/8-21/8 1994 STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere