Trafik og transport. 3.0 Trafik og transport. 3.0 Trafik og transport. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan for Langeland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafik og transport. 3.0 Trafik og transport. 3.0 Trafik og transport. Det er kommunalbestyrelsens mål. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune"

Transkript

1

2 Infrastrukturen på Langeland omfatter veje samt skibs- og færgetrafik og handler såvel om privat som kollektiv personbefordring. Med en konstateret stigning i transportbehovet på såvel persontransport- som på godstransportområdet og med en forventning om en yderligere stigning, vil der være et øget behov og pres på trafik og transportudviklingen på de langelandske veje. Efter nedlæggelsen af Fyns Amt er der på Langeland en enkelt statsvej over Siø Rudkøbing Spodsbjerg mod tidligere også vejen fra Lohals i nord til Bagenkop i syd. Det mindsker de statslige interesser på Langeland men øger samtidig kravene til den langelandske økonomi i form af drift og vedligeholdelse samt udbygningsbehov. Trafikforbindelsen ved Spodsbjerg Havn skønnes at være af væsentlig betydning for udviklingen af den kommende udbygning af forbindelsen mellem Svendborg/Odense motorvejen over Langeland og Falster til Femern. Vision Under Vision som går på hurtige forbindelser til Europa har Langeland og Svendborg i samarbejde udarbejdet et forslag til udbygningen af vejnettet fra Svendborg til Spodsbjerg og færgeforbindelsen til Tårs på Lolland. Vision indeholder en vision om en transporttid på: 20 minutter fra Svendborg til Spodsbjerg Færgehavn. 20 minutter over Langelandsbælt. 20 minutter fra Tårs Færgehavn til den lollandske motorvej. Det er derfor kommunalbestyrelsens opfattelse at en styrkelse og udbygning af trafikstrækningen skal fastholdes, og at der skal sikres gode tilkørselsforhold til vejstrækningen. Lohals Det er kommunalbestyrelsens mål at vedligeholde og udbygge et velfungerende overordnet vejnet både internt på Langeland samt fastholde staten på vedligehold og udbygning af statsvejen til og fra øen at arbejde frem imod en udbygning af transport - korridoren fra Svendborgmotorvejen til Lolland, Falster og Femern Svendborg TÅSINGE Snøde Tranekær at fastholde det sekundære vejnet på øen Rudkøbing Spodsbjerg at fastholde og udbygge den kollektive trafik under hensyntagen til de økonomiske muligheder at prioritere hensynet til trafiksikkerhed og trafikulykkesbekæmpelse højt at minimere støjgenerne fra trafikken Ristinge Humble at beskytte natur-, landskabs- og kulturmiljøværdier ved etablering af ny transportinfrastruktur. Bagenkop Overordnet transportstruktur 40

3 3.1 Det overordnede vejnet 3.1 Det overordnede vejnet Det er kommunalbestyrelsens mål Hovedstrukturen i det langelandske vejnet udgøres af en statslig landevej fra Tåsinge over Siø og Langelandsbroen til Spodsbjerg på ca. 12 km. Strækningen fra Simmerbølle til Spodsbjerg på ca. 5 km er motortrafikvej. Desuden af en overordnet langsgående landevej, den tidligere amtsvej, som går fra statsvejen ved Simmerbølle til Lohals i nord, ca. 26 km, og fra statsvejen ved Rudkøbing til Bagenkop i syd, ca. 25 km. Endvidere en afgrening fra Humble til Ristinge, ca. 6 km. Herudover indgår i vejnettet et mere finmasket net, der fra det primære vejnet skaber forbindelser til lokale områder i kommunen. Det samlede kommunale vejnet på Langeland er ca. 463 km. Lohals Fremkommelighed: Kommunalbestyrelsen tilstræber, at afviklingen af privat og kollektiv trafik er velfungerende, så en god mobilitet opretholdes, og således at unødig forsinkelse og miljøbelastning undgås. Trafiksikkerhed: Kommunalbestyrelsen arbejder fortsat for, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på de langelandske veje bliver mindsket i samme grad som udtrykt i de nationale mål. Tilgængelighed: Kommunalbestyrelsen vil sikre den overordnede tilgængelighed til byer og væsentlige trafikmål på Langeland for såvel bil-, cykel- som kollektiv trafik. Vejtilstand: Kommunalbestyrelsen arbejder for, at vedligeholdelse af landevejene er driftsøkonomisk optimal, således at vejkapitalen sikres og vejene i øvrigt er i en forsvarlig stand. Snøde Lejbølle Miljø: Kommunalbestyrelsen arbejder for, at trafikken påvirkes i en mere bæredygtig retning ved at energiforbrug, luftforurening og støjgener begrænses, og trafikken tager stort hensyn til bymiljø og naturværdier. Tranekær Tullebølle Service: Kommunalbestyrelsen arbejder for, at servicen overfor brugerne af landevejene og af den kollektive trafik bidrager til rejseoplevelsen og til kommunens position som et attraktivt sted for bosætning, erhverv og turisme. Strynø RUDKØBING Spodsbjerg Trafikudviklingen Biltrafikken og trafikmængden er på landsplan fortsat stigende. Lindelse Humble Tryggelev På væsentlige dele af det nuværende vejnet er der allerede i dag begyndende problemer med trafikafviklingen. Hertil kommer at dele af landevejsnettet lokalt har en utilstrækkelig standard, hvilket medfører lokale trafiksikkerhedsmæssige problemer, utryghed og lokale miljømæssige gener fra vejtrafikken (f.eks. støj og luftforurening). Bagenkop Der kan også være tale om, at vejens udformning og vejtrafikken står i misforhold til naturmæssige og bymiljømæssige værdier. Vejnettet på Langeland På Langeland er trafikmængden stærkt afhængig af 41

4 3.1 Det overordnede vejnet årstiderne pga. et større antal turister om sommeren end i vinterhalvåret. Forbindelsen mellem det fynske motorvejsnet og Spodsbjerg skønnes desuden at ville opleve en øget trafikmængde. Trafiksikkerhed I den tidligere Rudkøbing Kommune er der udarbejdet og vedtaget en trafiksikkerhedsplan med konkrete projekter til forbedring af trafiksikkerheden. En beskrivelse af projektet kan ses på kommunens hjemmeside. Vejstøj Støj fra vejtrafik er en anden væsentlig negativ miljøpåvirkning fra vejtrafikken. Ved planlægning af nye boligområder skal der i planlægningen indgå en beskrivelse af støjpåvirkninger fra vejanlæg, herunder en beskrivelse af tiltag for reduktion af støj til et lovligt niveau. Statslige planer for fremtidige infrastrukturanlæg På Langeland kommer de statslige interesser hovedsageligt til udtryk ved arealreservering på Rute 9 fra Langelandsbroen og frem til Simmerbølle. Arealreserveringen er hovedsagelig begrundet i kommende mulighed for en vejudvidelse. Desuden fastholdes nuværende arealreservation på kommunevej uden om Kædeby og Humble. Cykelstier Ved udlæg af nye boligområder, nye forbindelsesveje og ved ændringer i bestående vejnet er det vigtigt for trafiksikkerheden og mobiliteten at der anlægges cykelstier. Ved anlæg af Ørstedbyen, med Ørstedskolen centralt placeret, er der gennemført et større anlægsarbejde som bl.a. har sikret en cykelstiforbindelse mellem Omfartsvejen og Ørstedskolen. Anlægsarbejdet er en del af en sikker skolevej for øens unge. Som et vigtigt element indeholder projektet flere cykelstier ind til den indre by og en cykelsti til underføringen af cykel-/gang-sti i krydset Omfartsvejen/ Skrøbelev Kirkevej. Cykelstier langs det overordnede vejnet er et væsentligt anlægsområde på Langeland som kan højne trafiksikkerheden. Behovet for en trafiksikker løsning med en cykelsti mellem Tullebølle og Rudkøbing er særdeles stort. Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte etableringen af cykelstiforbindelsen mellem Tullebølle og Rudkøbing med et samlet anlægsbudget på ca. kr. 5,2 mio. Langeland har opnået et tilskud fra den Statslige cykelpulje på kr. 2,1 mio. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2014 og cykelstien forventes ibrugtaget i Cykelstien etableres som en dobbeltrettet cykelsti i eget trace med en bredde på ca. 2,50 m. Yderligere igangsættes et cykelstiprojekt hvor Vejdirektoratet har besluttet at gennemføre en stikrydsning ved Brovejen/Løkkeby Strandvej ved Spodsbjerg. Den dobbeltrettede cykelsti etableres i bredde på 2,50 m. Projektet forventes gennemørt i En fremtidig vurdering af denne arealreservering er op til vejbestyrelsen i Langeland Kommune som kan ændre denne status. Arealreservationen er vist på hovedkort 1. Nye erhvervsområder bør placeres således, at trafik til og fra området ikke skaber problemer på vejnettet. Fremkommeligheden for den øvrige trafik må generelt ikke generes af f.eks. meget lange og/eller meget høje transporter. Derfor bør virksomheder, som fremstiller store emner, placeres i nærhed af den del af det overordnede vejnet, der ikke kræver ombygning af det eksisterende vejnet. Behovet og ønsker om cykelstiforbindelser og forbedring af disse er stort og der er langt flere ønsker til det kommunale budget end der er mulighed for at honorere. Omstigningspladser På Langeland er etableret samkøringsplads ved Brovejen/A9. Pladsen er placeret hensigtsmæssigt ud for Ringvejen ind til Rudkøbing og ud for Omfartsvejen mod Bagenkop. Der er således gode muligheder for samkøring og adgang til omstigningspladserne ligger centralt omkring statsvejen. 42

5 3.1 Det overordnede vejnet Lohals mæssigt i forhold til det nuværende og planlagte overordnede vejnet. Andre trafikskabende aktiviteter kan f.eks. være sommerhusområder, campingpladser, golfbaner og lign. anlæg til ferie og fritidsformål. Svendborg TÅSINGE Snøde Tranekær Vejtrafikstøj Støjkonsekvensområder og støjvurderinger. På Hovedkort 5 er der indlagt støjkonsekvensområder omkring hovedlandeveje og landeveje. Konsekvensområdet angiver beskyttelsesafstande til støjfølsom arealanvendelse, hvor en støjgrænse på 55 db(a) kan overholdes. Rudkøbing Spodsbjerg Forebyggelse af støjgener langs landevejene Støjdæmpende foranstaltninger etableres hovedsageligt i forbindelse med nyanlæg af veje eller større ombygninger, der kan sidestilles med nyanlæg. I den daglige drift af landevejsnettet indgår støjhensyn, bl.a. ved valg af vejbelægning. Ristinge Humble Retningslinier Bagenkop Samkørselsplads ved Rudkøbing Sikkerhed i forbindelse med det overordnede vejnet Det overordnede vejnets hovedformål er at betjene den gennemkørende trafik. Herudover forekommer der på dette vejnet en større eller mindre andel af lokal trafik. Lokaltrafikkens karakter (krydsning af vejen, hyppige sving ved sideveje, lav hastighed) er forskellig fra den gennemkørende trafiks karakter, ikke mindst fordi den lokale trafik for en stor del består af de såkaldte "lette trafikanter". Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det derfor nødvendigt, at omfanget af den lokale trafik holdes på et passende lavt niveau i forhold til den gennemkørende trafik Vejreservationer. Inden for de på Hovedkort 1 viste reservationer for fremtidige veje må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det pågældende vejanlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende vejreservation der vurderer, om dette er tilfældet Vejtilslutninger til det overordnede vejnet, vejbetjening af planområder. Til de overordnede veje bør der almindeligvis ikke etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje. Lokaltrafikkens omfang på det overordnede vejnet kan bl.a. reguleres gennem arealplanlægningen. Ved udlæg af arealer til byvækst og andre trafikskabende aktiviteter er det derfor af trafiksikkerhedsmæssige grunde vigtigt at placere nye byområder og andre trafikskabende nye aktiviteter hensigts- For statsvejen over Langeland og Siø er der fastsat adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke kan opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af bestående. Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km mellem vejtilslutninger på frie strækninger, her- 43

6 3.1 Det overordnede vejnet under strækninger i det åbne land, og afstande på minimum 500 m mellem vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem byområder. Ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner skal f.eks. gennem en samlet plan for vejbetjening af planområdet redegøres for, hvordan retningslinierne vedr. afstande mellem sidevejstilslutninger overholdes Vejprioriteringer (anlæg). Der kan ikke uden forhandling med vejmyndigheden vedtages kommuneplaner og lokalplaner, der forudsætter ændringer i det overordnede vejnet Interesseafvejning ved anlæg af nye veje. Ved anlæg af nye veje skal vejmyndigheden tage vidtgående hensyn til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse af de berørte arealer. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. Der skal redegøres for den foretagne interesseafvejning i kommuneplanlægningen eller i det åbne land eventuelt ved udarbejdelse af skitseprojekt. Ved anlæg af forlægninger skal det i rimeligt omfang tilstræbes, at aflagte vejstrækninger sløjfes og tilbageføres til landbrugsjord, respektive nye naturområder. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt Trafikstøj. Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau. Vejledende grænseværdier for støj fra veje. Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende støjgrænser er formuleret for indikatoren L den, som benyttes til støjkortlægning og planlægning, og de gælder for årsmiddelværdien af støjen udendørs i frit felt. L den er en indikator, som tillægger støjbegivenheder i aften og natperioden højere vægt end støjen om dagen, og den har en bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på, end støjens gennemsnit, L aeq. Derfor kan støjgrænserne heller ikke umiddelbart sammenlignes med de tidligere grænseværdier, der er udtrykt ved L aeq. Der er ikke sket en ændring af beskyttelsesniveauet ved justering af de vejledende grænseværdier. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db 44

7 3.2 Den regionale kollektive bustrafik 3.2 Den regionale kollektive bustrafik På Langeland må man konstatere, at den regionale busdrift er under kraftig udhuling. Region Syddanmark, FynBus og kommuner i regionen har i de seneste år været i dialog om den fremtidige regionale busdrift. Det synes at være svært for FynBus og Region Syddanmark at finde økonomi i busdriften i de tyndt befolkede områder. Det er kommunalbestyrelsens mål at sikre en velfungerende og hensigtsmæssig busdrift at sikre en stabil og sikker transportordning for bevægelseshæmmede medborgere. På Nordlangeland kører der ikke lokale busser. Skolebørn kører med FynBus på den regionale rute 913. Her kan man ikke køre gratis som på de lokale ruter. Men skolebørn får udleveret enten et skolekort som giver adgang til gratis kørsel på skoledage mellem hjem og skole i tidsrummet til eller et periodekort mod betaling af kr. 450 pr. år som giver adgang til kørsel alle ugens dage. Teletaxa ordning FynBus har telekørsel fra Svendborg Banegård til Spodsbjerg Færgehavn og retur samt Rudkøbing Busterminal til Spodsbjerg Færgehavn og retur. Redegørelse På nuværende tidspunkt er der på Langeland både lokalruter og regionalruter. Mellem Rudkøbing og Lohals (Rute 913) og mellem Rudkøbing og Bagenkop (Rute 912). Disse ruter køres alle i regionalt regi af FynBus. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt for bysamfundene i øens nordlige og sydlige del, at busdrift så vidt muligt opretholdes. Kommunalbestyrelsens vil derfor til stadighed presse på for en optimal busløsning på Langeland i samarbede med Region Syddanmark og i dialog med FynBus. På Midtlangeland kører Bergholdt lokaltrafikken for FynBus. Det er gratis for alle borgere at køre med de lokale busser. Men de kører kun på skoledage. 591: Rudkøbing - Tullebølle - Simmerbølle 592: Rudkøbing - Longelse - Simmerbølle Retningslinier Ved udformning af vejanlæg og trafikløsninger i øvrigt, herunder også busterminaler, skal de regionale og lokale busruter så vidt muligt sikres et hensigtsmæssigt forløb. På Sydlangeland kører Bergholdt lokaltrafikken for FynBus. Det er gratis for alle borgere at køre med de lokale busser. Men de kører kun på skoledage. 621: Humble - Hennetved - Illebølle - Kædeby - Humble 622: Humble - Ristinge - Humble 623: Humble - Bagenkop - Humble: Vejforlægninger og nye veje skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, hvor der behov for betjening med kollektiv trafik i byområder for hver ca. 500 m. Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med regional kollektiv trafik. Såfremt der alligevel etableres bump m.v. skal der ved udformning heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for regionale busser. 45

8 3.3 Havne 3.3 Havne Langeland og Strynø har meget lang kystlinje og heraf naturligt også mange havne, som har en lang historie bag sig. Set i fremtidens lys har havnene på Langeland en stor tid foran sig, når man husker på at få fortiden med i udviklingen med øget turisme, bosætning, kultur og ændrede erhvervsrelationer. Rudkøbing Havn Færgehavn = FÆ Fiskerihavn = FI Lystbådehavn = Trafikhavn = TR FI Det er kommunalbestyrelsens mål at erhverv omkring havnene sikres en fremtidig eksistens og udbygningsmuligheder i samspil med tidens trend for boligudvikling i havneområder FÆ TR at faciliteterne for fritids- og lystsejlads skal fremmes for turismen på Langeland at der på længere sigt skal arbejdes med muligheder for udvikling af erhvervs- og godstrafik over kajkant i en ny erhvervshavn ved Spodsbjerg, herunder at der etableres de fornødne landfaciliteter at havnefaciliteter skal fastholdes således at de kan bidrage til understøttelse af erhvervsmulighederne på Langeland at udvikling og ændringer i havneområder skal foregå i respekt for kulturhistorien. Rudkøbing Havn Arealet har været anvendt som landingssted fra 1500-tallet og er siden udbygget med færgehavn, trafikhavn, fiskerihavn, lystbådehavn og skudehavn. Skudehavnen er en moderne lystbådehavn fra Dele af trafikhavnen er renoveret og tilpasset større lystbåde. Rudkøbing har i dag Langelands største havn med erhvervshavn, fiskerihavn og lystbådehavn med ca. 400 pladser. Redegørelse Søtransportvejene går fra Spodsbjerg til Tårs på Lolland. Forbindelsen er opgraderet med 2 helt nye færger i Det giver en timedrift på ruten med en overfartstid på ca. 45 min. Desuden er der lokal forbindelse mellem Rudkøbing og Strynø med en helt ny færge indsat i Færgeforbindelsen mellem Rudkøbing og Marstal blev nedlagt i Færgen er indsat på ruten Svendborg og Ærøskøbing hvor der nu er dobbelt drift. Der er private aktører der arbejder på at genetablere en færgeforbindelse til Marstal om end med mindre kapacitet. Rudkøbing deltager i et samarbejde om udvikling af havne i det sydfynske område. Havnene er Rudkøbing, Marstal, Ærøskøbing, Fåborg og Svendborg Havn, samlet kaldet De 5 Havne. Udviklingssamarbejdet har til formål at afdække og tydeliggøre de fem havnes faste kulturarv og de fortællinger der knytter sig hertil med henblik på at fastholde og synliggøre det sydfynske områdes maritime identitet. Målet er at udarbejde et kulturarvstema for den enkelte havn og for helheden af de sydfynske havne og at gøre havnen til en aktiv ressource. I arbejdet indgår formidling af en serie fortællinger om den enkelte havn samt på tværs af havnene. Rudkøbing Havn har desuden deltaget i en internati- 46

9 3.3 Havne onal konkurrence omkring havneudvikling kaldet Europan 10 for unge arkitekter fra hele Europa. Vinderprojektet blev et projekt med titlen Connecting Pinpricks. Vinderprojektet er bearbejdet i en efterfølgende rapport om udvikling af havnen, kaldet fra Fra masterplan til udviklingsplan, som er udarbejdet på baggrund af vinderprojektet og borgernes ønsker. Første direkte udløber af planen er etablering af en multibane på det grønne areal i krydset ved Havnegade og Havnepladsen. Lohals Havn Lystbådehavn = Lohals Havn Lohals Havn er en gammel fragtskibs- og fiskerihavn bygget i slutningen af 1850erne. Arbejdet blev afsluttet i 1863 og Lohals, som havnen kom til at hedde, udviklede sig i de følgende årtier til en lille skipperby med dampskibsforbindelse til Rudkøbing og Korsør. Havnen er beliggende på Langelands nordlige vestkyst ved byen Lohals. Den nye marina blev indviet i maj Havnen har haft fast rutefart til Korsør indtil Storebæltsbroen blev indviet. I lystbådehavnen og den gamle havn er der plads til ca. 205 lystbåde. 47

10 3.3 Havne FI FÆ Spodsbjerg Havn Færgehavn = FÆ Fiskerihavn = FI Lystbådehavn = I 1858 var et lille bassin opstået, idet man opførte en læmole for den eksisterende anløbsbro. Havnen blev i 1875 kommunal. Fra 1965 til 1999 var der fast færgeforbindelse til Kiel som for en stor del var underbygget af de toldfrie indkøbsmuligheder. Bagenkop er i dag Syddanmarks største fiskerihavn med en række trawlere og erhvervskuttere. Desuden anløbes havnen af en række lystbåde, idet havnens placering mod Østersøen i Det Sydfynske Øhav, gør den attraktiv som station på vejen mellem Øst- og Vestdanmark. Lodsstation med statens lodseri er flyttet til havnen fra Spodsbjerg. Lystbådehavn med ca. 180 pladser. Dageløkke Havn Lystbådehavn = Spodsbjerg Havn Færgebro fra 1500 med kongelig privilegeret færgemand, som til sine færgebåde benyttede en færgebro. En tilbygget bro mod syd gav plads til fiskefartøjer. I dag færgehavn med forbindelse til Tårs på Lolland. Spodsbjerg Turistbådehavn blev indviet i Havnen består af færgehavn, fiskerihavn og lystbådehavn med plads til ca. 180 både. Bagenkop Havn Fiskerihavn = FI Lystbådehavn = Dageløkke Havn Dageløkke Havn blev omkring 1897 anlagt i Dageløkke af et interessentskab af lokale erhvervsvirksomheder, hvoraf de vigtigste var det lokale teglværk og omkringliggende store landbrug. Lystbådehavn med ca. 70 pladser. FI FI Bagenkop Havn 48

11 3.3 Havne Ristinge Havn Lystbådehavn = Ristinge havn Tidligere overfartssted til Marstal. Beliggende i bunden af Ristinge Hale på Langelands sydlige vestkyst. Havnen fungerer i dag som anløbssted for lystbåde og havneplads for bierhvervsfiskere. Lystbådehavn med ca. 10 pladser. Havnen er renoveret og uddybet efter en tilsanding over en årrække. Strynø Havn Færgehavn = FÆ Lystbådehavn = FÆ Sydfynske Øhav. Havnen er udvidet i 2009 med nyt havnebassin til joller og lystbåde og har i dag plads til ca. 30 både. Der er i sommeren 2013 indsat en ny færge på ruten til Rudkøbing. Udviklingsmuligheder På længere sigt skønnes det, at den erhvervsmæssige anvendelse af Rudkøbing Havn vil aftage. Derimod skønnes det, at den erhvervsmæssige anvendelse af Bagenkop Havn vil blive fastholdt omkring fiskeriet via en strategisk god placering mod Østersøen samt en styrkelse af landfaciliteterne bl.a. med etablering af en ny beddingsvogn med en løfteevne på 100 tons. Der er fokus på udvikling af de kommunale havne. I den sammenhæng er der ikke alene tale om nye projekter men også af de nuværende faciliteter så havnen ikke fremstår misligholdt og i stærkt forfald. Der er bevilliget 5,5 mio. kr. i år 2013 og 5 mio. kr. i år 2014 til vedligehold. Budgettet anvendes i Rudkøbing bl.a. til bro- og moleanlæg i fiskerihavnen og i lystbådehavnen. Havnenes fremtid og miljø er under forandring, og det er vigtigt at der kan opstå et samspil mellem havnens aktører lige fra fiskeren og havneerhvervet til lystbåde og boliger, så miljø og kultur kan fastholdes og videreudvikles. Udviklingsretning Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte de eksisterende erhverv på Langeland ved at give erhvervslivet gode vækstbetingelser. Derfor er kommunalbestyrelsen positivt indstillet overfor at der på længere sigt etableres muligheder for udskibning af øens produkter. Strynø Havn Skibsbro fra 1867 og jollehavn fra Hjemsted for kofærgen Yrsa som anvendes til transport af kreaturer til de små ubeboede øer i Det Spodsbjerg er med sin placering direkte ud til den internationale dybvandsrende, T-ruten mellem Lolland og Langeland, i direkte forbindelse med Østersøen og resten af verden. En dybvandshavn ved Spodsbjerg kan have betydning for den lokale erhvervsudvikling og ikke mindst for erhvervsudviklingen i det sydfynske, så infrastrukturen ikke overbelastes af transport af meget store konstruktionsgenstande. Spodsbjerg Havn er desuden den fynske udgang til vejforbindelse rute 9 til Lolland/Falster og Femern og dermed resten af Europa. 49

12 3.3 Havne Under Visionen som drejer sig om hurtige forbindelser til Europa, har Langeland og Svendborg Kommune i samarbejde udarbejdet et forslag til udbygningen af vejnettet. Retningslinier Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til de eksisterende havne, som er i Rudkøbing, Spodsbjerg og Bagenkop, forudsætter særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige grundlag. Nyanlæg samt øvrige anlæg på søterritoriet kræver forudgående tilladelse fra Kystdirektoratet. Vision indeholder en vision om en transporttid på 20 minutter fra Svendborg til Spodsbjerg Færgehavn. 20 minutter over Langelandsbælt. 20 minutter fra Tårs Færgehavn til den lollandske motorvej. Vision peger i sit udgangspunkt på en ombygning og udvidelse af Spodsbjerg Havn, hvorved det indikeres at der kan være en kommende udvikling omkring Spodsbjerg Havn Udvidelse af eksisterende havne kan kræve tilladelse fra Kystdirektoratet. Udvidelse af eksisterende havne kræver derudover forudgående afgørelse om VVM fra Kystdirektoratet for det område, der vedrører søterritoriet og afgørelse om VVM fra kommunen for det område, der ligger på land. Såfremt en udvidelse er VVM-pligtig for begge ressortområder kan en VVM-redegørelse udarbejdes i et samarbejde mellem Langeland Kommune og Kystdirektoratet. *Ved internationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i kommuneplanens retningslinier for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder), landskabsbeskyttelse, kulturmiljøbeskyttelse og arealreservationer til andre formål. Der henvises til afsnit 4.3 Placering af ferie- og fritidsaktiviteter. 50

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier 5. Trafik info 43 5.1 Den trafikale infrastruktur En tidssvarende og velfungerende infrastruktur på trafik- og transportområdet er en væsentlig forudsætning for samfundsudviklingen. Det gælder områder

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd

3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd 19-12-2005 18:13 Side 2 Foto: Fyntour 3.4 Lufthavn og flyvepladser 3.4 Lufthavn og flyvepladser.qxd Amtsrådets mål For Odense Lufthavn og flyvepladserne i Fyns Amt, er det Amtsrådets mål: 98 At opretholde

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013

FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring i perioden fra 16.09.2015 til 11.11.2015 FORSLAG - TILLÆG NR. 5 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2013 Baggrund I 2003 2004 udarbejdede gl. Fakse Kommune en samlende og perspektiverende lokalplan for

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Kommuneplan 2013 2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn

Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn Indsatsområdets navn: Fra Ø til Ø - Havn til Havn Kort/billede eller tegning Kort vises på separat billede. Rutenet: Som et oplæg foreslår vi et rutenet, hvor det centrale mødested er Drejø Havn. Det foreslås

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup

Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Bilag 2 Indsigelsesnotat kommuneplantillæg nr. 66 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup Indsigelsernes hovedpunkter og Forvaltningens kommentarer til dem er beskrevet i nedenstående

Læs mere

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009

Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg - februar 2009 Til Kopi til Fra Trafik og Veje, att. Malene Kofoed Nielsen Sagen Pia Mathiasen 22-04-2009 Sagsnr.: 2008-10049 Dok.nr.: 2009-123969 Init.: pim Miljøvurdering af Vejudbygningsplan for Aalborg 2009-16, tillæg

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2013-2025

Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til Kommueplan 2013 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. december 2012, og. plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk mere om hvad en kommuneplanens retsvirkninger.

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

EGEBJERG KOMMUNE. Lokalplan 41.26 A. Plejehjem i Ollerup

EGEBJERG KOMMUNE. Lokalplan 41.26 A. Plejehjem i Ollerup EGEBJERG KOMMUNE Lokalplan 41.26 A Plejehjem i Ollerup Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for, hvordan et område

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere