KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5,"

Transkript

1 Marts 2015 Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5, beliggende Sundholmsvej 6, 2300 København S (en del af Sundholm Syd), til bl.a. helårsboliger til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Laleh Husmand på telefon eller på 1

2 U D B U D S V I L K Å R Københavns Kommune udbyder to grunde, som er parceller af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, til salg. Parcellerne udbydes til salg samlet, og tilbudsgiver skal derfor afgive et samlet bud på begge parceller. Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Københavns Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Sælger er berettiget til at kræve deponering eller bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % [7% i tilfælde af, at der bydes med ønske om ungdomsboliger, jf. nedenfor] til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 1. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Salget er betinget af Københavns Kommunes Økonomiudvalgs og Borgerrepræsentations godkendelse. E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Matr.nr. Parcel 2 og 5 af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København. Matrikelkort over ejendommen vedlægges som bilag 2. Københavns Kommune foranstalter og bekoster udstykning af parcellerne. Beliggenhed Sundholmsvej 6, 2300 København S. Ejendommen Skel.dk Landinspektører har oplyst, at det foreløbige grundareal vedrørende parcel 2 udgør m 2, og det foreløbige grundareal vedrørende parcel 5 udgør m 2, heraf vej m 2, i alt m 2, heraf vej m 2. Der bydes på parcellerne på baggrund af de oplyste grundarealer. Såfremt grundarealerne ændrer sig efter landmålerens endelige opmåling, efterreguleres købesummen forholdsmæssigt. Den efterregulerede købesum forfalder til kontant betaling efter påkrav. Bebyggelse Ejendommene sælges som ubebyggede grunde. Københavns Kommune sørger for nedrivning af alle bygninger på parcel 5 og afholder udgifterne hertil. En af bygningerne har imidlertid status som bevaringsværdig. Til brug for ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige bygning skal køber fremsende projektbeskrivelse med en bebyggelsesplan for det fremtidige byggeri i henhold til lokalplanens bestemmelse for nybyggeri til myndighedsgodkendelse hos Teknik- og Miljøforvaltningen. En eventuel nedrivningstilladelse skal herefter fremsendes til Københavns Ejendomme v/jesper Jensen (mail: 2

3 som vil foranstalte nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Køber er berettiget til at betinge sit bud af, at der opnås nedrivningstilladelse. Vejforhold Byggemodning Beskrivelse Tilbudsgiver skal bekoste anlæg af privat fællesvej i overensstemmelse med lokalplanen i princippet vist som på bilag 2. Køber undersøger selv udgiftens størrelse. Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på ejendommen, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand m.v. Køber undersøger selv udgiftens størrelse. Parcel 2 grænser op til Den Sikrede Institution Sønderbro. Bebyggelse skal derfor iagttage naboskabet til fængslet. Se afsnittet under servitutter. Sønderbros eksisterende trådhegn, som er 2,5 meter høj, er på nuværende tidspunkt placeret ca. 3 meter inde på parcel 2. Hegnet vil efter aftale med Sønderbro blive fjernet af Københavns Ejendomme andet kvartal i Energimærke Da der er tale om ubebyggede arealer, er der intet energimærke. Offentlig ejendomsværdi Den offentlige ejendomsvurdering for hele ejendommen er pr. 1. oktober 2012 fastsat til kr , heraf grundværdi kr Den forholdsmæssige offentlige grundværdi af parcel 2 udgør på den baggrund kr , og den forholdsmæssige offentlige grundværdi af parcel 5 udgør kr kr. Kopi af vurderingsattest vedlægges som bilag 3. Servitutter mv. Af tingbogsattest af den 18. november 2013, jf. bilag 4, fremgår følgende servitutter: 1. Dok. lyst den 11. december 1851 om brugsret mv. 2. Dok. lyst den 2. december 1897 om overenskomst mv. 3. Dok. lyst den 23. august 1900 om overenskomst mv. 4. Dok. lyst den 10. februar 1902 om ret til at afbenytte det solgte. 5. Dok. lyst den 18. november 1907 om skure mv. 6. Dok. lyst den 19. oktober 1908 om grænsereg mm. 7. Dok. lyst den 8. maj 1911 om bebyggelse og benyttelse mv. 8. Dok. lyst den 1. marts 1947 om luftfartshindringer mv. 9. Dok. lyst den 8. oktober 1970 om tilbagekøbsret for Københavns Kommune i april 2040 mv. 10. Dok. lyst den 8. oktober 1970 om bebyggelse og benyttelse samt om udlejning, betingelser ved videresalg m.v. 11. Dok. lyst den 28. juli 1971 om transformerstation/anlæg mv. 12. Dok. lyst den 21. juni 1972 om fælles bebyggelsesplan. 13. Dok. lyst den 1. marts 1974 om forsynings-/afløbsledninger mv. 14. Dok. lyst den 18. oktober 1976 om byggetilladelse og vilkår herfor mv. 3

4 15. Dok. lyst den 23. januar 1995 om fjernvarme/anlæg mv. 16. Dok. lyst den 2. december 1997 om luftfartshindringer mv. 17. Dok. lyst den 21. juni 2007 om elforsyning/transformeranlæg. 18. Dok. lyst den 17. marts 2011om salgsforhold. 19. Dok. lyst den 17. marts 2011 om anvendelsesforhold. 20. Dok. lyst den 15. juli 2011 om tillægskøbesum. 21. Dok. lyst den 21. oktober 2011 om jordforurening. 22. Dok. lyst den 23. november 2011 om byggepligt. 23. Dok. lyst den 19. december 2011 om el mv. 24. Dok. lyst den 24. maj 2012 om jordforurening. 25. Dok. lyst den 2. oktober 2012 om vej. Kopi af servitutterne er vedlagt som bilag 5. Teknik- og Miljøforvaltningen vil endvidere foranledige tinglysning af servitut vedrørende arealudlæg til håndtering af regnvand. Se nærmere nedenfor under salgsvilkår. Servitutterne 9, 10, 12, og 24 vil blive slettet i forbindelse med udstykningssagen. Planforhold Ejendommen er omfattet af lokalplan 453, der vedlægges som bilag 6. Ifølge lokalplanens 3, stk. 1, litra a, fastlægges området til helårsboliger. Serviceerhverv, såsom publikumsorienterede serviceerhverv, butikker, liberale erhverv og lignende, kan indrettes i stueetagen. Udover boliger og serviceerhverv kan der tillades mindre institutioner, herunder vuggestuer og børnehaver, der kan indpasses i området. Endvidere kan der tillades andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse og placering ved Sundholm, jf. lokalplanens 3, stk. 1, litra d. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 120, jf. lokalplanens 5, stk. 2. I henhold til lokalplanens 7, stk. 7 skal der på parcel 2 indrettes parkeringshus i konstruktion med mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv, herunder butikker, i stueetagen. Parkeringshuset skal betjene parcel 5 og på sigt parcel 3. Parkeringshuset skal således betjene hele lokalplansområdet med undtagelse af parkering til de almennyttige bebyggelser, som er under opførelse, og Fabrikken for Kunst og Design. På parcel 3 skal der etableres en midlertidig børneinstitution, som har opnået en midlertidig dispensation til parkering på del 3. Tilbudsgiver kan derfor drøfte midlertidig løsning omkring etablering af parkering med Teknik- og Miljøforvaltningen v/maria Nielsen (mail: tlf ). 4

5 Miljøforhold Region Hovedstaden har oplyst, at ejendommen er kortlagt som forurenet og muligt forurenet jf. bilag 7. Center for Miljø har ligeledes oplyst, at ejendommen er kortlagt på videnskabsniveau 1. Se nærmere bilag 8. Center for Miljøs bemærkninger, miljøundersøgelse samt historisk redegørelse vedlægges som bilag 9. Ledninger Forsikring Skatter og afgifter Moms HOFORs og Dong Energys oplysninger om ledninger på ejendommen vedlægges som henholdsvis bilag 10 og 11. I øvrigt henvises til ledningsejerregistret på Sælger er selvforsikrer, og ejendommen er derfor ikke forsikret. Køber foranlediger selv indhentet tilbud på forsikring af ejendommen. Parcellerne er i dag en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København. Efter udstykning vil grundene blive særskilt vurderet. Sælger kan derfor ikke på nuværende tidspunkt oplyse om ejendomsskatter og afgifter for Ejendommen er ikke momsregisteret. Ejendomsoplysningsskema Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 12. Fuldmagt Københavns Kommune vil efter anmodning fremsende ejerfuldmagt til, at en tilbudsgiver kan søge om diverse bygningsmæssige tilladelser m.v. som led i sin vurdering af ejendommen. S A L G S V I L K Å R Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges således, som den er og forefindes og som beset af køber. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til bundforholdene, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handelen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens 5

6 anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav mod sælger om afslag i købesummen eller anden kompensation eksempelvis som følge af forskelle i OIS- og BBR oplysninger og de faktiske forhold, ledningsoplysninger, oplysninger om lejeindtægter, driftsudgifter m.v.. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en bygningssagkyndig og en juridisk rådgiver med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler. Servitutter mv. Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen, jf. bilag 4, samt de servitutter, der vil blive pålagt ejendommen ved dette salg, jfr. nedenfor. Med prioritet forud for al pantegæld vil ejendommen ved salget blive pålagt følgende servitutter: Servitut om bebyggelse (vedrørende parcel 2): Den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal respektere, at bygning på grunden skal have lukkede sider og lukket tagflade, således at der ikke kan skabes visuel eller fysisk kontakt igennem bygningens sider eller tagflade mod nabogrunden, der huser Den Sikrede Institution Sønderbro. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget. Servitut om betaling af tillægskøbesum: Såfremt der på ejendommen opføres bebyggelse med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen på mere end m², eller såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved salget tilladte anvendelse til helårsboliger m.v. i henhold til lokalplan 453 Sundholm Syd, skal den til enhver tid værende ejer af ejendommen betale et tillæg til købesummen til Københavns Kommune. Endvidere skal tillægskøbesum betales til Københavns Kommune, såfremt den til enhver tid værende ejer af ejendommen måtte erhverve en eller flere af de tilgrænsende ejendomme og opnår tilladelse til yderligere bebyggelse af disse ejendomme eller indretning af større bruttoetageareal herpå, end der var mulighed for i henhold til byggelovgivningens bestemmelser uden inddragelse af ejendommen. Tillægskøbesummen, der er vederlag for den ændrede anvendelse eller forøgede udnyttelse af ejendommen, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på det pågældende tidspunkt. Nærværende bestemmelse tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget. Servitut om betaling af gevinstandel: Såfremt ejendommen eller dele af denne videresælges, forinden den er bebygget endeligt og servitutmæssigt, er sælgeren forpligtet til at fastsætte videresalgsprisen under hensyn til den 6

7 siden erhvervelsen af ejendommen stedfundne grundprisudvikling samt forpligtet til at betale kommunen 95 % af differencen mellem den sidst opnåede købesum og den købesum, der er betalt til kommunen for ejendommene med tillæg af bevislige udgifter til hegn, beplantning m.v. Købesummen ved videresalg må kun fastsættes til en pengesum. Til sikring af disse bestemmelser fastsættes, at fremtidige skøder på ejendommene eller parceller af disse samt eventuelle lejekontrakter vedrørende ejendommen ikke kan tinglyses uden samtykke fra kommunen. Nærværende bestemmelse bliver at tinglyse som servitutstiftende forud for al pantegæld, men vil på begæring blive kvitteret til aflysning, når endelig og servitutmæssig bebyggelse har fundet sted. Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, er påtaleberettiget. Servitut vedr. arealudlæg til håndtering af regnvand: Se nærmere bilag 13. Ungdomsboliger I overensstemmelse med forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 om generelle bestemmelser for kollegie- og ungdomsboliger udbydes ejendommen med mulighed for, at budgivere kan få henstand med betaling til en udskudt overtagelsesdag. Det er en betingelse herfor, at der efterfølgende opnås byggetilladelse til et kollegium og/eller ungdomsboligprojekt, der omfatter mindst 50% af bruttoetagearealet på parcel 5. Betingelsen om byggetilladelse til ungdomsboliger vedrører alene tidspunktet for overtagelse og betaling af købesum og udgør ikke en tilbagetrædelsesadgang. Private ungdomsboliger Private bydere kan afgive bud på ejendommen betinget af modtagelse af byggetilladelse til ungdomsboliger således, at overtagelsesdagen og dermed frist for betaling af købesummen falder den 1. i måneden efter, at byggetilladelsen foreligger. Ved afgivelse af buddet forpligter budgiver sig ligeledes til at indgive byggeansøgningen inden 3 måneder efter Borgerrepræsentationens godkendelse af salget, ligesom byggeriet skal være påbegyndt senest 6 måneder efter, endelig byggetilladelse foreligger. I det omfang byggesagsgebyrer ikke kan betales direkte af budgiver til Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med byggesagsbehandlingen, accepterer budgiver at deponere et beløb svarende til byggesagsgebyret på Københavns Kommunes konto. Ligeledes accepterer budgiver, at servitut om betaling af tillægskøbesum, jf. salgsvilkårene, udformes således, at tillægskøbesum vil blive pålagt, såfremt ejendommen skifter anvendelse i forhold til ungdomsboliger. Ved kombinerede byggerier, dvs. hvor ejendommen erhverves med henblik på etablering af ungdomsboliger kombineret med en anden anvendelse, kan tilbud i henhold til nærværende 7

8 vilkår alene indgives, såfremt andelen af ungdomsboliger udgør minimum 50% af det samlede etageareal på parcel 5. Opnås byggetilladelse til anden anvendelse end ungdomsboliger, eller udgør andelen af ungdomsboliger mindre end 50% af ejendommens samlede mulige bruttoetageareal i henhold til den endelige byggetilladelse, vil købesummen blive forrentet med 5% p.a. fra den 1. i måneden efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af salget til datoen for købers faktiske overtagelse af ejendommen. Københavns Kommune forbeholder sig endvidere retten til at kræve købesummen reguleret til markedsprisen for den anden anvendelse i tilfælde af, at købesummen måtte være højere end den ved salget fastsatte pris til ungdomsboliger. Ved afgivelse af tilbud i henhold til nærværende vilkår accepterer budgiver samtidig, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen tinglyses en deklaration, hvorefter budgiver forpligtes til at opretholde ejendommen til brug for ungdomsboliger for unge uddannelsessøgende, og at boligerne tilknyttes en fællesanvisning. Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den første i måneden efter Borgerrepræsentationens tiltrædelse af salget, jf. dog ovenfor ungdomsboliger. Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra overtagelsesdagen. Købesummen Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt, f.eks. mod ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold til renteloven. Berigtigelse og omkostninger Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Anmeldelse af skøde og servitutter til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter Borgerrepræsentationens godkendelse af salget. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. 8

9 T I L B U D S A F G I V E L S E Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor, og sendes i en kuvert, mærket udbud/fortroligt, til: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Center for byudvikling Rådhuset, 3. sal, værelse København V Att.: Laleh Husmand/FORTROLIGT eller skannes og sendes som til: Undertegnede: Navn, adresse, CVR.nr., tlf. og NB! Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 3 måneder gammel. Underskrift byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, parcel 2 og 5 (jf. bilag 2) af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, beliggende Sundholmsvej 6, 2300 København S: kr. skriver kroner Parcel 5 tilbydes overtaget til ungdomsboliger for så vidt angår: m 2 (antal bruttoetagem 2 ) ud af m 2, jf. ovenstående vilkår om henstand med betaling af købesum for ungdomsboliger til en pris af kr. pr. m 2. Den øvrige del af ejendommen anvendes til for så vidt angår m 2 til en pris af kr. pr. m 2. Parcel 5 anvendes ikke til ungdomsboliger hvis ja, sæt kryds her: 9

10 med betingelse om nedrivningstilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige bygning på parcel 5 hvis ja, sæt kryds her: Når meddelelse om Borgerrepræsentationens godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør disse tilsammen en købsaftale vedr. ejendommen. 10

11 B I L A G 1. Tekst til bankgaranti 2. Matrikelkort 3. Vurderingsattest pr. 1. oktober Uofficiel tingbogsattest af den 18. november Kopi af tinglyste byrder 6. Lokalplan Region Hovedstadens oplysninger om forurening 8. Center for Miljøs oplysninger om forurening 9. Miljøundersøgelse m.v. 10. HOFORs oplysninger om ledninger 11. Dong Energys oplysninger om ledninger 12. Ejendomsdatarapport 13. Servitut vedrørende arealudlæg 11

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: 2013-41598 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Udbud Af en del mr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af mr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 5 2. Ejendomsbeskrivelse mv.... 5 2.1. Ejendommen... 5 2.1.1. Mr.nr...

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere