UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1

2 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej Matr.nr. 4 p Sørup by, Måløv og 9 q Måløv by, Måløv Ballerup Kommune udbyder et areal til salg i erhvervsområdet på hjørnet af Måløv Byvej og Knardrupvej, vest for Novo Nordisk A/S. Arealet er beliggende tæt på Kildedal Station med adgang fra Knardrupvej og med vid udsigt over det naturskønne landskab vest for Måløv. Det udbudte areal er på ca m². I forbindelse med et tidligere salg til Origio A/S af hjørnegrunden på m 2, aftaltes samtidig en køberet på et areal på ca m 2 beliggende øst for ejendommen. Køberetten udløber den 1. maj 2016, hvor Origio A/S må beslutte om de ønsker at benytte sin køberet. Arealet vil kunne udstykkes i grunde med en størrelse på minimum m². I så fald skal samtidig tilkøbes en option på et areal, således at den samlede grundstørrelse andrager minimum m 2. Optionen kan maksimalt være gældende i maks. 5 år. Erhvervsområdet er omfattet af Lokalplan nr. 107 og er udlagt til moderne, højteknologiske virksomheder af administrativ karakter, herunder handels- og serviceerhverv eventuelt kombineret med laboratorier og lettere fremstillingsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten for området under eet må ikke overstige 50. Bebyggelse kan opføres i 1-3 etager med en maksimal facadehøjde på 12 m, og med et krav om at intet punkt af tagfladen må gives en højde, der overstiger 14 m fra et godkendt terræn. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde og med én etage mere end overfor angivet, såfremt at arkitektoniske årsager eller særlige hensyn til virksomhedens indretning nødvendiggør dette. Ved bebyggelse ud til byggefeltets grænse mod den nordvendte skrænt kan underetagen eksempelvis frilægges, således at bebyggelsen vil kunne fremstå højere end ovenfor angivet. Der vil fra kommunens side blive stillet store krav til byggeriets kvalitet og udseende. Salget forudsætter derfor kommunens accept af råskitse af byggeriet for så vidt angår beliggenhed på arealet, 2

3 bebyggelsens karakter og orientering i forhold til omgivelserne, således at lokalplanens intentioner for området opfyldes bedst muligt. Vejadgang skal ske ad den eksisterende vej fra Knardrupvej. SALGSPRIS Ejendommen udbydes til en salgspris på 750 kr. pr. m² med tillæg af moms. For en option på m 2 i forbindelse med køb af en parcel betales et årligt gebyr på kr. med tillæg af moms. En option kan maksimalt være gældende i 5 år. Købesummen berigtiges kontant på overtagelsesdagen. Købesummen betales direkte til kommunens kasse. Købesummen skal indbetales til Danske Bank, Ballerup Afd., Centrumgaden 6, 2750 Ballerup, på reg.nr kontonr Refusionsopgørelse skal udarbejdes senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen. Såfremt betaling af købesummen for ejendommen sker senere end overtagelsesdagen, forrentes købesummen med 6% fra overtagelsesdatoen, til betaling rent faktisk finder sted. Betaling skal dog senest ske 2 måneder efter overtagelsesdagen, i modsat fald bortfalder købsaftalen. BYGGEMODNING: Ejendommen afhændes i ikke-byggemodnet stand. Køber står selv for den fulde byggemodning af arealet, og afholder således selv alle udgifter til hertil. Køber må således selv kontakte forsyningsselskaber. Der er en spildevandsledning beliggende fra indkørselsvejen ved Knardrupvej gående øst i skråningen ind over matr.nr. 4 p Sørup by, Måløv. Spildevandsledningen ender i en pumpestation med overbygning, som ligeledes er beliggende på grunden. Både spildevandsledning og pumpestation og adgangsretten hertil skal sikres ved en tinglyst deklaration, som skal godkendes af Forsyning Ballerup. 3

4 Alle ledninger på egen grund er sælger uvedkommende. Tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber i øvrigt påhviler køber, og er sælger uvedkommende. Sælger har i forbindelse med salget af hjørnegrunden til Origio anlagt vejtilslutning til Knardrupvej. Køber anlægger for egen regning alle interne veje og tilslutning til vejtilslutningen ved Knardrupvej. Interne veje udlægges som private fællesveje. Køber afholder sammen med erhvervsområdets øvrige grundejere udgiften til vejanlæggets fremtidige drift og vedligeholdelse. Der er krav om vejadgang over ejendommen til den nord for ejendomme placerede pumpestation, hvilket vil blive deklareret ved et salg. Der skal udlægges/reserveres areal til parkering efter følgende normer: 1 P-plads pr. 30 m² etageareal til administrations-virksomhed og handels- og serviceprægede erhverv, institutioner m.v. 1 P-plads pr. 50 m² etageareal til fremstillings- og lagervirksomhed m.v. JORDBUNDSFORHOLD Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser. Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri betales, med undtagelse af ekstrafundering som følge af blød bund, jf. nedenstående, af køber. Parterne er enige i, at definitionen på blød bund er følgende: Blødbund betegner sætningsgivende aflejringer i form af tørv, gytje og fyldjord, samt kohæsionsjord med meget lav Cv, hvilket forstås som jord med en Cv værdi på mindre end 80 Kn/m 2, og sætningsfølsomt siltholdigt ler. 4

5 Forhandling om refundering af udgifter til ekstrafundering, som følge af blød bund, har som udgangspunkt, at kommunen er indstillet på at refundere dokumenterede og af kommunen godkendte udgifter med 50% for de merudgifter der overstiger 10% af købesummen. Der gøres specielt opmærksomt på, at eventuelle merudgifter på grund af muldlag op til 90 cm ikke refunderes, ligesom merudgifter på grund af skrånende terræn ikke refunderes. Køber skal i givet fald indsende geotekniske rapporter og overslag over forventede merudgifter til ekstrafundering inden byggeriet sættes i gang. Refusionsbeløbet for merudgifter til blød bund vil inden byggestart blive fastsat som et maksimum beløb på grundlag af de af køber udførte geotekniske rapporter med overslag over merudgifter. Hvis der konstateres blødbundsforhold, som ikke er acceptable for køber, kan køber hæve handelen og kræve erlagt købesum tilbagebetalt. Sælger kan dog fastholde handelen mod at afholde den nødvendige merudgift i relation til blødbundsproblematikken. I så fald skal sælger give meddelelse derom senest 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse om, at køber ønsker at hæve handelen. Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold skal fremsættes over for sælger senest 4 måneder efter overtagelsesdagen. Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på ejendommen. Sælger gør opmærksom på, at pr. 1. januar 2008 er ejendommene i byzone omfattet af klassificeringen som lettere forurenet jf. jordforureningslovens 50a. Områdeklassificeringen betyder bl.a., at der er anmelde- og analysepligt ved flytning og bortskaffelse af jord fra ejendommen jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Lettere forurenet jord er defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse om definition om lettere forurenet jord, nr. 554 af 19. maj Skulle forurening forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, såfremt forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabel for parterne. 5

6 Eventuelle indsigelser vedrørende jordbunds- og forureningsforhold, herunder krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor Ballerup Kommune senest 4 måneder fra overtagelsesdagen. Såfremt at handlen ophæves på grund af jordbundsforhold, har køber ikke ret til erstatning ØVRIGE SALGSVILKÅR: Parcellerne overtages med terræn og beplantning mm., som de henligger. Byggeri på ejendommen skal være opstartet senest 2 år efter overtagelsesdagen. Såfremt byggeriet på ejendommen ikke er opstartet inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at tilbagekøbe parcellen. Tilbagekøbsretten kan gøres gældende til den betalte købspris uden tillæg af forrentning, men med tillæg af eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilført ejendommen. Såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen i ubebygget stand, har Ballerup Kommune tilbagekøbsret til ejendommen for den givne købesum. Ovennævnte tinglyses servitutstiftende på ejendommen. Sælger afholder udgiften til eventuel udstykning af parcellerne. Ballerup Kommune har fået foretaget arkæologiske undersøgelser på arealet, og arealet er frigivet til byggeri. Sælger udarbejder købsaftale uden omkostninger for køber. Køber udarbejder skøde i det digitale tinglysningssystem, og afholder alle omkostninger i forbindelse hermed, herunder tinglysningsafgift. Udenfor købesummen overtager køber ingen gældsposter. Ved indsendelse af tilbud skal skitseprojekt medsendes. Tilbudsmaterialet skal indeholde følgende: 6

7 - Bebyggelsesplan, kombineret med - Situationsplan, der redegør for behandling/afvikling af terræn med angivelse af koter - Facader i 1:100 - Rumlige skitser til belysning af bebyggelsens forhold til omgivelserne - Skitsemæssig beskrivelse af udenomsarealer, parkeringsarealer m.m. - Beskrivelse af farver, materialer og byøkologiske/bæredygtige tiltag. GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET Købstilbud med skitseprojekt m.m. skal fremsendes til: Ballerup Kommune Sekretariat for Politik & Ledelse Att. Bo Clausen Rådhuset 2750 Ballerup Udbuddet sker efter bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme, hvorved - Kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris - Købstilbud skal være skriftligt og angive et fast beløb. - Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte pris. - Ballerup Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud - Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter første annoncering. YDERLIGERE OPLYSNINGER Hvis De har spørgsmål til udbudsmaterialet er De velkommen til at rette henvendelse til Sekretariatet for Politik & Ledelse Juridisk Kontor Bo Clausen, på tlf Spørgsmål omkring lokalplanen kan rettes til Center for By, Kultur og Erhverv - Claus Pichard på tlf

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udbud af areal til dagligvarebutik

Udbud af areal til dagligvarebutik Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august 2013. H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t.

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1.Udstykningsforslag... 3 2. Oplysning om arealerne.4 2.1 Beliggenhed... 4 2.2 Hvad må der bygges...

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Sorø Kommune Udbud af parcelhusgrunde Færøvej 6. etape. Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde. Færøvej i Dianalund

Sorø Kommune Udbud af parcelhusgrunde Færøvej 6. etape. Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde. Færøvej i Dianalund Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde Færøvej i Dianalund FÆRØVEJ 6. etape Overordnet planlægning De udbudte parcelhusgrunde er sidste etape af et nyt parcelhuskvarter beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere