DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 10. juni 2015 blev der i sag AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved af 3. februar 2014 har AA og BB indbragt CC og virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 3. Sagens omstændigheder: Klagerne ønskede at købe en ejendom og blev den 17. september 2013 af DD præsenteret for den i sagen omhandlende ejendom beliggende [adresse] i [by]. Salgsopstillingen var udført på DD brevpapir den 28. september Det fremgik, at bl.a. tilstandsrapport ville foreligge, før købsaftale blev indgået. Det fremgik ikke, at ejendommen var købt på tvangsauktion, eller at det ikke var DD, der stod for den videre formidling, herunder fremvisning. Samme dag modtog klagerne en mail fra indklagede, om de ville se ejendommen. Indklagede, CC, underskrev sig med eget navn og sin virksomheds navn, Bjarne Schultz-Andersen ApS. Indklagede virksomhed, Bjarne Schultz-Andersen ApS s, formål er ifølge CVRregistret salg og udlejning af ejendomme. 1

2 Indklagede, CC, er ikke registreret ejendomsmægler, og han var eneste ansatte i den pågældende periode. Den 25. september 2013 tilbød indklagede, CC, i en mail at fremvise ejendommen ved et åbent-hus-arrangement. Den 11. oktober 2013 sendte indklagede CC, en mail, hvori han oplyste, at en købsaftale var klar, og når de havde deponeret købesummen på en lukket konto, kunne de få nøglerne. Til denne mail var der vedhæftet en fil ved navn købsaftale. Filen indeholdt et transportskøde. I mailen omtalte indklagede, CC, skødet som købsaftale. Det fremgik heraf, at indklagede virksomhed var sælger af ejendommen og havde erhvervet ejendommen ved en tvangsauktion den 20. august Den lukkede konto, som var nævnt i transportskødet, tilhørte virksomheden, Bjarne Schultz-Andersen ApS, og var oprettet til brug for salget af [adresse]. Klagerne og indklagede virksomhed ved indklagede, CC, underskrev dette dokument. Indklagede virksomheds CVR-nr. var dog ikke anført i transportskødet. CC tilbød at finde en byggesagkyndig. CC, tilbød tillige andre services i forbindelse med handlen, herunder at sørge for tinglysningen, og tilbød at have købesummen stående på en lukket konto, indtil tinglysning var sket. Indklagede vejledte ligeledes klagerne i, hvordan de skulle gennemføre signering af det digitale skøde. Klagerne afslog at lade CC stå for tinglysningen og afslog at anvende den byggesagkyndige. CC, udarbejdede skødet og refusionsopgørelsen. Der blev begået indbrud på ejendommen og adskillige genstande, som indgik i handlen, og som havde været synlige på fotos af ejendommen, blev stjålet. Den 6. november 2013 oplyste klagerne, at der var stjålet visse genstande, og at det var sælgers forsikring, der skulle dække tabet, og bad indklagede, CC, kontakte sælger. Den 6. november 2013 klagede klagerne over, at de ikke havde modtaget en egentlig købsaftale samt over de manglende genstande. Den 21. november 2013 blev restkøbesummen overført. Den 3. december 2013 svarede indklagede, at den tidligere ejer ikke havde en forsikring, der dækkede de stjålne genstande, samt at ejerens advokat vurderede værdien af indboet til 0 kr., og at indklagede virksomhed derfor ikke kunne erstatte tingene. Dog tilbød indklagede 250 kr. til køb af en anden lampe. 2

3 Den 4. december 2013 oplyste klagerne, at de havde antaget en boligrådgiver til at se papirerne igennem, før anmeldelse af skødet. Den 12. december 2013 påpegede klagernes rådgiver, at indklagede, CC, både var sælger og sælgers rådgiver, samt at der ikke var udarbejdet en købsaftale og bad indklagede forklare sig. Den 17. december 2013 oplyste klagernes rådgiver CC, at skødet var tinglyst. Den 17. december 2013 bad klagernes rådgiver i en anden mail indklagedes bank frigøre købesummen til sælger på nær kr. til brug for refusionsopgørelsen. Hun rykkede også for svar vedrørende de stjålne ting og gentog sit spørgsmål om, hvordan indklagede kunne være både sælger og sælgers rådgiver, og hvorfor der ikke var udarbejdet en egentlig købsaftale. Den 17. december 2013 afviste indklagede, CC, at de omtalte genstande var en del af aftalen og påpegede, at de var værdisat af fogedretten til 0 kr. Indklagede svarede ikke på de øvrige spørgsmål. Den 20. og 26. december 2013 sendte klagerne ved deres rådgiver yderligere to mails til indklagede med klage over den manglende købsaftale samt de manglende genstande. Den 22. januar og 3. februar 2014 tilbød indklagede forlig, men klagerne har fastholdt klagen. Den 31. januar og 8. februar 2014 oplyste klagerne, at de fastholdt deres krav, samt at de ville indgive klage til henholdsvis Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere samt Klagenævnet for ejendomsformidling. Parternes bemærkninger: Klager: Klager har bl.a. anført, at indklagede ikke oplyste, at han selv var ejer af ejendommen, og klager troede derfor, at han var mægler hos DD. I forhandlingen om prisen foregav indklagede, at han havde talt med sælger, selvom han selv var sælger. Indklagede tilbød at finde en byggesagkyndig, som han plejede at bruge. Klager fik ingen egentlig købsaftale at underskrive kun et transportskøde. Ejendommen blev udbudt med alt indbo, men adskillige genstande manglede ved overtagelsen, og indklagede ville ikke erstatte de manglende genstande. Indklagede: Indklagede, CC, har bl.a. anført, at DD var mægler på ejendommen. Han bestrider, at DD ikke skulle have oplyst klagerne, at det var sælger selv, der fremviste den. 3

4 Klagerne havde selv fundet billeder på nettet af ejendommen fra tvangsauktionsprocessen, som de henviste til med spørgsmål. Klagerne vidste således, at ejendommen var købt på tvangsauktion. Klagerne havde spurgt, hvor meget ejendommen var købt til på auktionen, og indklagede havde svaret, at det var virksomheden, der havde købt den, og at man fra virksomhedens side ikke ville oplyse købsprisen. Klagerne har fået tingbogsudskrift, hvoraf det også fremgik, at der havde været en tvangsauktion. For så vidt angår de manglende genstande, oplyser indklagede, at der havde været indbrud, og nogle genstande var stjålet. Indklagede havde tilbudt økonomisk kompensation for genstandene, som han anså som skrammel uden væsentlig værdi. Han tilbød 1.128,56 kr., men klagerne afslog. Nævnets bemærkninger Nævnet har kontaktet den ejendomsmægler hos DD, som udbød ejendommen til salg bl.a. på nettet, og som havde udarbejdet salgsopstillingen. Denne ejendomsmægler har oplyst, at DD alene annoncerede ejendommen til salg der var ikke indgået en formidlingsaftale med indklagede. Indklagede har ikke bestridt dette. Det fremgår endvidere af sagen, at DD skrev på deres hjemmeside, at de havde solgt ejendommen. Indklagede virksomhed, Bjarne Schultz-Andersen ApS s, formål er at sælge og udleje fast ejendom. Det fremgår af indklagede virksomheds hjemmeside, at man udbyder ejendomme, der hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for køberne. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet bemærker indledningsvist, at foranstående sagsfremstilling er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Nævnet har besluttet at behandle nedenstående forhold: Hvorvidt indklagede virksomhed har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom, bl.a. 7, 8 stk. 5, 23, stk. 2, og god ejendomsmæglerskik 1) ved at agere som ejendomsmægler uden at være det, 2) ved ikke at oplyse, at indklagede selv og hans virksomhed var sælger af den i sagen omhandlende ejendom 3) ved ikke at 4

5 oplyse, at han ikke var ansat af DD samt 4) ved ikke at have en registreret ejendomsmægler eller advokat som daglig leder ansat i virksomheden. Da indklagede, CC, ikke er registreret ejendomsmægler, kan nævnet ikke behandle klagen over ham personligt, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 3. Såfremt en virksomhed skal pålægges en sanktion for overtrædelse af bestemmelsen i lovens 29 a, stk. 3, kræver det, at virksomheden har et medansvar eller har et selvstændigt ansvar, fx ved at have svigtet sin ledelses- eller tilsynspligt, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 4, samt lovbemærkningerne hertil. Formidlingsvirksomhed Ifølge lov om omsætning af fast ejendom, 1, stk. 1., gælder lov om omsætning af fast ejendom, når der er tale om 1) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom, 2) erhvervsmæssig formidling af køb og salg af fast ejendom og 3) anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom. Ifølge lovens 1, stk. 3, gælder loven kun, når den erhvervsmæssige aktivitet er rettet mod eller udføres for forbrugere. Indklagede har gjort brug af en ejendomsmægler alene til annoncering, mens indklagede selv stod for salget, herunder invitationer til åbent-hus-arrangement, fremvisning, udformning af købsaftale, udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt vejledning i signering af det digitale skøde. Derudover tilbød indklagede hjælp til at finde byggesagkyndig og hjælp til tinglysning. Indklagede tilbød også, at klagerne kunne have købesummen stående på en lukket konto, indtil klagerne havde tinglyst skødet. Indklagede virksomhed har ifølge oplysninger fra CVR-registret salg og udleje af ejendomme til formål. Der er således tale om erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom, og betingelsen i 1, stk. 1, er dermed opfyldt. Det fremgår af indklagede virksomheds hjemmeside, at man udbyder ejendomme, der hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for køberne. Virksomhedens virke og markedsføring er således rettet mod forbrugere. Klagerne ville anvende ejendommen som bolig og er således forbrugere. Hermed er betingelsen i 1, stk. 3, opfyldt. Indklagede virksomhed har udbudt og solgt denne ejendom, der hovedsagelig var bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for klagerne. Spørgsmålet er herefter, om indklagede virksomhed har formidlet køb og salg af fast ejendom. Formidling er nærmere behandlet i forarbejderne til lov om formidling af fast ejendom m.v.: [.] 5

6 Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om formidling af salg af fast ejendom eller f.eks. blot anden erhvervsmæssig rådgivning i forbindelse med omsætning af fast ejendom. For det første er det nødvendigt at se på ydelsens karakter. De ordinære formidlingsopgaver er f.eks. værdiansættelse, udarbejdelse af salgsopstilling, udbud af ejendommen på markedet og fremvisninger, forhandlinger og udarbejdelse af købsaftale. Visse ydelser må anses for at være så essentielle dele af et ejendomsformidlingsopdrag, f.eks. udbud af en ejendom eller fremvisning heraf, at de i sig selv kan være afgørende for, om der er tale om formidling. Det samme gør sig gældende med hensyn til forhandling med en køber om betingelserne for handlen [.] For det andet kan man se på, om der ydes bistand med udarbejdelse af dokumenter eller foretages en selvstændig og aktiv bearbejdning af oplysninger med henblik på formidling, f.eks. ved udarbejdelse af salgsopstillinger og købsaftaler. I sådanne tilfælde vil der som udgangspunkt være tale om ejendomsformidling i lovens forstand. For det tredje kan det være afgørende, om en forbruger kan få den opfattelse, at personen eller virksomheden optræder som mellemmand og dermed som formidler af handlen. Ved denne vurdering vil det kunne tillægges vægt, hvordan virksomheden eller personen betegner sig i annoncemateriale, på brevpapir m.v., f.eks. som ejendomsmæglervirksomhed. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om formidling i lovens forstand. Det er imidlertid tilstrækkeligt, at et af de ovenstående forhold er til stede, for at der er tale om formidling, hvorefter man skal levere de obligatoriske ydelser i forslagets 38 og i øvrigt er underlagt de krav og pligter, der følger af lovforslaget og de i medfør heraf udstedte forskrifter. Det bemærkes hertil, at man ikke kan komme uden om disse krav og pligter ved at anføre, at man ikke er ejendomsmægler eller ejendomsformidler. Forarbejderne er i overensstemmelse med den tidligere lov. Indklagede virksomhed har ved at agere som en mægler/formidler, ved at overtage formidlingen og ved at tilbyde diverse services, herunder sørge for tinglysning, udarbejdelse af skødet og refusionsopgørelse formidlet køb og salg af fast ejendom. Nævnet finder herefter, at indklagede virksomhed er omfattet af lov om omsætning af fast ejendom, 1, stk.1, nr. 1 og 2. Disciplinærnævnet kan derfor behandle klagen over ejendomsmæglervirksomheden, Bjarne Schultz-Andersen ApS. 6

7 Ifølge lovens 8, stk.1, må virksomhed som ejendomsformidler kun udøves af ejendomsmæglere, der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der er registrerede, og advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven. Oplysningspligt og økonomiske interesser Ifølge lovens 7 skal en rådgiver oplyse forbrugeren om enhver økonomisk eller personlig interesse, som rådgiveren har i ydelser knyttet til omsætning af fast ejendom. Der er uoverensstemmende oplysninger om CC havde oplyst, at den indklagede virksomhed var ejer/sælger af ejendommen, og at hans økonomiske interesser relaterede sig dertil. Det fremgår imidlertid af sagen, at CC frem til den 3. december 2013 henviste til sælger, som om denne var forskellig fra ham selv. Det fremgår også, at klagernes rådgiver flere gange bad om svar på spørgsmålet, om hvordan CC kunne være både sælger og sælgers rådgiver, uden at få svar. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagede har givet fyldestgørende oplysninger om sine og sin virksomheds økonomiske interesser. 7 er hermed overtrådt. Tilbud om byggesagkyndig Ifølge lovens 23, stk. 2, må ejendomsformidleren ikke på sælgers vegne indgå aftale om at rekvirere byggeteknisk gennemgang eller energimærkning eller foretage afregning herfor. CC har ikke bestridt, at han tilbød klagerne at skabe kontakt til en byggesagkyndig, som han plejede at bruge. 23, stk. 2, er hermed overtrådt. Tilbud om deponering Det fremgår af transportskødet samt af mail af 11. oktober 2013, at såvel den kontante udbetaling som restkøbesummen skulle indbetales på indklagede virksomheds konto. Indklagede virksomhed ville således have beløbet stående og eventuelt til rådighed, før tinglysning var sket, og handlen var endeligt på plads. Nævnet finder, at det er en skærpende omstændighed, at CC stillede dette krav, eftersom CC ikke er registreret mægler, og således ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring, der udgør en væsentlig del af forbrugerbeskyttelsen, hvis købesummen skulle gå tabt. Manglende daglig leder: Det følger af 8, stk. 5, i lov om omsætning af fast ejendom, at et forretningssted skal ledes af en daglig leder, som har dette hverv som sin hovedbeskæftigelse, og som enten er registreret ejendomsmægler eller advokat. Overtrædelse af bestemmelsen er bødesanktioneret, jf. lovens 32. 7

8 Kravet om, at den daglige leder skal være enten registreret mægler eller advokat, skal medvirke til at sikre kvaliteten af rådgivningen af forbrugerne. CC er ifølge Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister ikke registreret ejendomsmægler. Indklagede virksomhed har ingen ejendomsmægler eller advokat ansat. Indklagede virksomhed, Bjarne Schultz-Andersen ApS, har forsømt sin ledelsespligt og har således overtrådt lov om omsætning af fast ejendom, 8, stk. 5, ved ikke at have sørget for at have en registreret ejendomsmægler ansat som daglig leder. Samlet afgørelse: Samlet finder nævnet, at indklagede virksomhed, Bjarne Schultz-Andersen ApS, har overtrådt lov om omsætning af fast ejendom, 7, 8, stk. 5, 23, stk. 2, og handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. Som følge af ovenstående forhold, tildeles indklagede virksomhed, Bjarne Schultz- Andersen ApS, en samlet bøde på kr , jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 b, stk. 4. Nævnet har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om flere alvorlige overtrædelser af lov om omsætning af fast ejendom af virksomhed, der ikke ledet af en registreret ejendomsmægler eller en advokat. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmæglervirksomhed, virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS, pålægges en bøde på kr., jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 b. Kendelsen offentliggøres, jf. lov om formidling af fast ejendom m.v., 53, stk. 6. Med henvisning til lov om formidling af fast ejendom m.v., 63, stk. 2, gøres opmærksom på, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene efter de almindelige regler herfor. Mikael Sjöberg 8

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere