GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER 2010"

Transkript

1 GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER 2010 DELTAGENDE KLUBBER: Antal klubhold Alle klubber med fuldt medlemskab af DGU kan deltage i turneringen. Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold: 3 hold i herrerækken 2 hold i damerækken 2 hold i seniorrækken 1 hold i veteranrækken To eller flere klubber kan gå sammen om dannelse af fusionshold. Se i øvrigt afsnittet omkring særlige bestemmelser for fusionshold. En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken. Stille bane til rådighed Hjemmeklubben For hvert deltagende hold, som en klub har i Danmarksturneringen, forpligter klubben sig til at stille bane til rådighed på de spilledage, der er angivet for Danmarksturneringen i den foreløbige turneringsplan, der hvert år i august måned udsendes for det følgende år. Klubben er forpligtet til at friholde alle de angivne spilledatoer for Danmarksturneringen, indtil den endelige turneringsplan foreligger ultimo november året før. Manglende evne eller vilje til at stille bane til rådighed vil kunne medføre, at klubben ikke kan deltage i Danmarksturneringen. Hjemmeklubben er ansvarlig for følgende: udsendelse af orientering til den gæstende klub senest 3 uger før matchen. Orienteringen skal omfatte følgende punkter: oplysning om hvilke huller der spilles på, hvis banen har mere end 18 huller åbningstider for klubhus, proshop og træningsbane telefonnummer til restaurant for bestilling af morgenmad advisere om mulighederne for at købe frokost advisere om mulighederne for at købe bolde, tees o. lign. evt. overnatningsmuligheder at anordne startforbud 45 min. før og 30 min. efter starterne både formiddag og eftermiddag at der senest ¾ time før første start er adgang til at leje og slå træningsbolde før såvel 1. som 2. runde. Såfremt driving range ikke er officielt åben, skal matchbaneklubben sørge for, at der kan stilles mindst 30 bolde til rådighed for hver deltagende spiller. Der kan beregnes det normale vederlag for brug af rangebolde. at der er en lokal turneringsleder til stede, der er ansvarlig for det praktiske arrangement, herunder at starterne sker korrekt og til tiden Klubben kan ikke udpege komitémedlemmer eller regel officials. Lokal turneringsleder Ved afvikling af runder I DGU s holdturnering skal der være en lokal turneringsleder, som enten er en lokal repræsentant udpeget af værtsklubben (dette gælder for de indledende 6 spillerunder) eller kommer fra DGU s turneringslederkorps (dette gælder for finale- og oprykningsspil). Den af klubben udpegede turneringsleder og (en af) klubbens holdkaptajn(er) må ikke være én og samme person. Samme begrænsning gælder for spillerne. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre én eller flere spilledages karantæne fra kaptajnsrollen Den lokale turneringsleder skal være til stede i klubben på spilledagen senest ¾ time før første start, og turneringslederen er ansvarlig for følgende i relation til regel 33: Komiteen: 33-2: Banen 33-5: Scorekort 33-8: Lokale regler (midlertidige) Den lokale turneringsleder er endvidere ansvarlig for at: sørge for, at holdkaptajnerne afleverer holdopstilling senest 15 minutter før 1.

2 start at udlevere flagplacering og lokale regler senest 15 min. før første start straks at sammensætte og offentliggøre de to modstanderes holdopstillinger i et fælles dokument med navne og handicap (ej hcp. i Elitedivisionen - herrer) så snart disse er modtaget fra holdkaptajnerne resultatkort udfyldes og efterfølgende underskrives af holdkaptajnerne resultatet samt spillernavne indberettes på samt indsendes eller faxes til DGU senest første hverdag efter kampen. udlevere kopi af det endelige resultatkort til begge holdkaptajner. Den lokale turneringsleder kan ikke: ændre i turneringsbetingelserne eller tilsidesætte en golfregel. ændre starttider (udsættelse eller afbrydelse iht. regel 6-8 er dog undtaget) eller grupper. Starttider for eftermiddagens runder (singles) i divisioner der afvikler kampe over et 2x18 hullers format, er det dog op til den lokale turneringsleder at fastsætte/ændre når tidsforbrug for formiddagens matcher er kendt. Som udgangspunkt kan den første single ikke starte tidligere end 30 min. efter at sidste foursome er afsluttet uden begge holdkaptajners accept. afgøre tvister og/eller protester om golfregler, lokale regler, turneringsbetingelser, etiketteovertrædelser eller lign. uden udtrykkelig aftale med komitéen / DGU s bagvagt. Sanktioner Opfylder hjemmebaneklubben ikke sine forpligtelser anført under ovenstående "Hjemmeklubben" og "Lokal turneringsleder" og lever op til det anførte ansvar, vil hjemmebaneholdet ved mindre overtrædelser kunne pålægges en påtale eller en disciplinærstraf. Ved grovere overtrædelser kan hjemmebaneklubben blive pålignet en matchstraf og i yderste konsekvens tabe hjemmebanematchen med maksimale cifre. HOLDET: Deltagergebyr Holdkaptajn For hvert hold betales et af turneringsledelsen fastsat deltagergebyr. Beløbet skal være indbetalt til DGU's sekretariat senest den dato, der er påført fakturaen. Manglende betaling medfører udelukkelse af turneringen. De deltagende klubber betaler selv samtlige de med deltagelse i turneringen forbundne omkostninger. Holdet skal have en kaptajn, der gerne må være spillende. Holdkaptajnens navn skal anføres på holdopstillingskortet. Såfremt holdkaptajnen udskiftes i løbet af en spilledag, skal dette anmeldes skriftligt til matchbanens repræsentant. Holdkaptajnen er en del af matchen, dvs. IKKE en outside agency. Holdkaptajnens eventuelle regelovertrædelser medfører straf for den af hans spillere, som handlingen påvirker. Holdkaptajnens pligter, ansvar og beføjelser Holdkaptajnen har pligt til: at tage sig af den administrative side af holdets rejse, ophold og forplejning at sørge for Hard Cards til egne spillere at sikre sig, at spillerne har det bedst mulige kendskab til golfreglerne og før matchen overbevise sig om, at alle holdets spillere er bekendt med indholdet af de særlige regler vedrørende hulspil i Regel 2. at besidde et grundigt kendskab til turneringens betingelser. skriftligt at meddele holdopstillingen til den lokale turneringsleder. Holdopstillingen skal indeholde spillerækkefølge, herunder spillernavne, medlemsnumre, handicaps og evt. prostatus. at identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen. at videregive eventuelle protester fra holdets spillere afgivet i overensstemmelse med Regel 2-5. Holdkaptajnen må under spillet ikke selv initiere protester på vegne af en spiller. Kun den enkelte spiller kan protestere under spillet. personligt at underskrive resultatkortet og aflevere det til den lokale turneringsleder med henblik på omgående indsendelse til DGU s sekretariat. Holdkaptajnen har ret til at:

3 følge sine spillere på banen og give disse råd i overensstemmelse med Regel 8 samt noten til Regel 8 dog ikke, hvis han samtidig fungerer som caddie. være spiller på holdet, men i så fald kan han ikke give råd i overensstemmelse med Regel 8. gå caddie for holdets spillere. indgive protester på holdets vegne efter spillet vedrørende den administrative del af matchen. udtale sig på holdets vegne. Holdkaptajnen kan ikke: optræde som dommer og eksempelvis pålægge en spiller fra et andet hold en straf. under spillet gå ind i en diskussion om regler med en spiller fra et andet hold. Han kan kun rådgive sin egen spiller. afbryde eller standse spillet. Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints, som overføres til modstanderen. Brug af mobiltelefoner mv. holdkaptajner Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Overtrædelse af ovenstående kan efter indberetning medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige DGU-turnering, jf. "Generelle Sanktionsbestemmelse" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6. Hvis holdkaptajnen (ikke-spillende) under spillet gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer spillerne, kan han/hun bortvises fra den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel Afstandsmålere Buggie - kaptajn Holdopstilling I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f. eks. hældninger / højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.) overtræder spilleren regel 14-3, for hvilket straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand. Holdkaptajnen må benytte persontransporterende køretøj, dog må han ikke transportere sine spillere eller deres udstyr under deres fastsatte runder. Overtrædelse medfører justering af stilling/resultat med ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Dog højst 2 huller pr runde. jf. Golfreglerne tillæg. 1 afsnit C 9. Senest 15 min. før start for hhv. foursomes og singler skal de skriftlige holdopstillinger være afleveret til matchbanens repræsentant. Holdopstillingen skal indeholde spillernavne og deres handicap, holdkaptajnens navn, medlemsnumre samt evt. prostatus. Væsentlige overtrædelser kan medføre tab af 2 matchpoints, som overføres til modstanderen. Overtrædelse af tidsfristen for aflevering af holdopstilling medfører tab af 2 matchpoints. De 2 points fratrækkes ved holdmatchens afslutning og tillægges hos modstanderen. Matchscoren af de individuelle matcher (singles + foursomes) berøres ikke. Ved gentagelsestilfælde i samme kamp diskvalificeres holdet og taber kampen med maksimale cifre. Startorden Udeblivelse Afbud Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke til stede ved 1. tee, afgøres lodtrækningen mellem deltagerne i første match. Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af turneringen, For divisionsholds vedkommende fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson, og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen. For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2 kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde. Såvel allerede spillede som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre. Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der træffes aftale om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre. Hvis dette sker igen i turneringsåret, udelukkes holdet fra resten af

4 turneringen. For divisionsholds vedkommende fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson, og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen. For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2 kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde. Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre. Såfremt en klub har flere end ét hold i en given række (herre-dame-senior), vil afbuddet være gældende for klubbens lavest rangerede hold. Trukket hold Et hold, der - ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen - bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe i turneringsåret, defineres som trukket hold. For divisionsholds vedkommende fortabes pladsen i divisionen i den følgende sæson, og holdet skal tilmeldes kvalifikationsrækken, såfremt det fortsat ønsker at deltage i Danmarksturneringen. For kvalifikationsrækkeholds vedkommende starter holdet den følgende sæson med minus 2 kamppoint. Komitéen kan dog dispensere i specielle tilfælde. Såvel allerede spillede kampe som programsatte, men endnu ikke afviklede kampe, tabes med maksimale cifre. Såfremt en klub har flere end ét hold i en given række (herre-dame-senior), trækkes klubbens lavest rangerede hold. Pulje med reduceret antal hold Ændring af spilletidspunkt eller spillested Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen med ét hold mindre. Ved sæsonens afslutning reduceres antallet af nedrykkere tilsvarende. De af turneringsledelsen fastsatte spilletidspunkter og spillesteder kan generelt ikke ændres. Der vil dog kunne gives tilladelse til ændring, hvis parterne selv aftaler og kan blive enige om ændringen. Den klub, som ønsker ændringen, er ansvarlig for at aftale ændringen med modstanderen samt for at anmode DGU om bytning. Dette sker på Turneringssiden på ved at klikke på det kampnummer, som man ønsker ændret. Kan enighed om ændring ikke opnås, spilles på den dato og det tidspunkt, som fremgår af spilleplanen. I tilfælde af uenighed om hvorvidt der er aftalt ny spilledato, vil turneringsledelsen tildele sejren til det hold, som ikke mener, at en sådan aftale er indgået, medmindre det andet hold kan fremlægge skriftlig dokumentation for andet. Det anbefales derfor, at aftale om ændring af spilledato bekræftes skriftligt ved eller lign. Et senere tidspunkt end den fastsatte sidste spilledato under grundspillet kan ikke accepteres. For oprykningsspil dog kun hulspilsmatcher gælder, at sidste frist for afvikling af udsatte matcher er den 10. oktober. Slagspilsmatcher afvikles på den af turneringskomitéen fastsatte dato. Kampens udsættelse Prøverunde Hvis kampen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, kan matchbanens baneudvalg træffe afgørelse om kampens udsættelse. Såfremt det besluttes, at banen ikke kan benyttes til spil, skal matchbanens klub anvise en anden egnet spilledato, som skal godkendes af DGU. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan DGU s turneringsledelse dekretere en anden spilledato. Afgørelse om udsættelse skal indberettes skriftligt til DGU s turneringsledelse umiddelbart efter det oprindeligt fastsatte spilletidspunkt. Holdene (spillerne samt holdkaptajn og 1 reserve) har ret til én greenfeefri træningsrunde på matchbanen før kampen. Dette gælder også for opryknings- og kvalifikationsspil. Spillerne har samme rettigheder og pligter som øvrige greenfee-gæster. Specielt for fusionshold Formål Formålet med oprettelsen af et fusionshold er at give de deltagende goldklubber mulighed for at tilvejebringe klubbernes elitespillere større sportslige udfordringer i Danmarksturneringen, end klubberne individuelt kan tilbyde. Oprettelse af fusionshold Et fusionshold kan oprettes ved indgåelse af skriftlig aftale mellem en række golfklubber. For at få virkning for en sæson skal aftalen om et fusionshold være oprettet og godkendt af DGU senest den 15. oktober året forud for sæsonen. Fusionsholdet skal have et navn, som ikke i forvejen benyttes af noget hold i

5 Danmarksturneringen. Navnet skal godkendes af DGU. Ved oprettelsen skal det oplyses, hvilken række i Danmarksturneringen herrer, damer, seniorer, veteraner som fusionsholdet stiller op i. Oprettelse af fusionsholdet sker ved, at alle de deltagende klubber hver især underskriver en udfyldt aftale. Deltagende klubber Alle deltagende klubber skal være medlem af DGU. En klub kan maksimalt deltage i én fusion pr. række (herre-, dame-, senior-, veteran-). Anmeldelse til og godkendelse hos DGU Snarest muligt efter oprettelsen af et fusionshold skal kopi af den mellem klubberne underskrevne aftale (bilag A) indsendes til DGU. Samarbejdet om fusionsholdet har virkning, når DGU har godkendt fusionsaftalen. For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses overfor DGU, hvilken af de deltagende klubber i fusionen der overtager pladsen i tilfælde af, at fusionen nedlægges. Er dette ikke oplyst, overtager ingen af de i fusionen deltagende klubber den ledige plads. For hvert hold fusionen tilmelder, skal det skriftligt oplyses DGU, hvilken af de deltagende klubber i fusionen der står som værtsklub og er spillested for holdets hjemmekampe. Fusionsholdets deltagelse i Danmarksturneringen for hold DGU placerer fusionsholdet i den geografiske pulje, som turneringsledelsen skønner mest hensigtsmæssig. Ved dannelsen af et fusionshold bestående af hold fra forskellige divisioner placeres fusionsholdet i den division, hvor det højest rangerende hold er placeret. Klubbernes parallelle hold i samme række Fusionen kan maksimalt deltage med 3 hold i herrerækken, 2 hold i damerækken, 2 hold i seniorrækken og 1 hold i veteranrækken. Såfremt bare én af de deltagende klubber i fusionen deltager med et eget hold, reduceres ovennævnte antal hold, som fusionen kan deltage med i pågældende række, med 1. Tilsvarende reduceres antallet med 2 i den pågældende række, hvis bare én af de deltagende klubber er repræsenteret med 2 egne hold i samme række. I den enkelte række (herre-, dame-, senior-) kan et eget hold ikke placeres i en højere eller tilsvarende division end det lavest rangerende fusionshold. Dette gælder dog ikke i kvalifikationsrækken, hvor en klub kan være repræsenteret med såvel et fusionshold som et eget hold. Ændringer i deltagende klubber under sæsonen En bestående fusion må ikke udvide antallet af medlemsklubber i løbet af sæsonen. Opstiller fusionen spillere fra klubber, der ikke er godkendt af DGU som deltagere i fusionen, gælder sanktionen for brug af ulovlig spiller, jf. Generelle betingelser for Danmarksturneringen. En klub kan udtræde af fusionen på et hvilket som helst tidspunkt med øjeblikkelig virkning. Klubben / fusionen skal dog straks oplyse dette til DGU skriftligt. Udtræder en klub af en fusion, og er denne klub angivet i fusionsaftalen som værende den klub, der ved fusionens opløsning skal overtage fusionsholdets (et af fusionsholdenes) rangering, vil den udtrædende klub ikke opnå denne / nogen rangering. De tilbageværende klubber i fusionen skal skriftligt oplyse DGU, hvilken klub der i stedet overtager rangeringen i tilfælde af fusionens opløsning. Såfremt klubben, der udtræder, er værts-/hjemmeklub for et hold i fusionen, fastholdes hjemmebanen sæsonen ud, uanset at værtsklubben ikke længere er del af fusionen. Den udtrædende klub er således forpligtet til at honorere sin rolle som værtsklub og stille bane til rådighed for fusionsholdets resterende hjemmekampe. Senest 15. oktober i forlængelse af sæsonafslutningen skal fusionen skriftligt oplyse DGU om ny hjemmebane. Ændringer i benyttede spillere under sæsonen En spillers skift af hjemmeklub fra én i fusionsholdet deltagende klub til en anden deltagende klub: En spiller fra en klub, der er med i en fusionsaftale, kan godt skifte hjemmeklub, under

6 forudsætning af, at den nye klub er en del af den samme fusionsaftale OG den pågældende spiller kun har spillet på fusionsholdet. Ændringer udenfor sæsonen En klub kan tidligst indtræde i fusionen med virkning for den kommende sæson, såfremt klubben / fusionen skriftligt har oplyst dette til DGU senest den 15. oktober i foregående sæson. Hvis ikke oplysning om nye / ændrede forhold er modtaget af DGU senest den 15. oktober, gælder de senest oplyste forhold for den kommende sæson. Nedlæggelse af fusionshold Fusionshold kan til enhver tid nedlægges, hvis det er med alle de deltagende klubbers godkendelse. Fusionsholdet og alle de deltagende klubber mister dermed alle de rettigheder, som fusionsholdet havde opnået på klubbernes vegne. Dette gælder dog ikke, hvis den skriftlige fusionsaftale klart fastlægger konsekvenserne af nedlæggelsen, eller hvis de i fusionen deltagende hold efterfølgende nedlæggelsen skriftligt hver klub for sig bekræfter overfor DGU, at de er enige om konsekvenserne, og hvad konsekvenserne er. Uanset om klubberne hverken klart har beskrevet konsekvenserne af nedlæggelsen, eller er enige herom, forbeholder DGU sig ret til at lade en af klubberne overtage fusionens rangering, hvis det beviseligt er en enkelt klub, som i realiteten har stillet fusionsholdet. En sådan beslutning forudsætter en skriftlig ansøgning fra klubben bilagt de seneste 3 holdopstillinger. Nedlæggelsen skal ske skriftligt til DGU med alle de deltagende klubbers underskrift på nedlæggelsesaftalen. Tvister Tvister vedrørende disse regler og deres forståelse og fortolkning afgøres endegyldigt af DGU s turneringskomité. Komitéens afgørelser kan ikke ankes til nogen instans. SPILLERNE: Deltagende Spillere Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. En spiller kan frit skifte klub, så længe han / hun i den pågældende sæson ikke har spillet en match i Danmarksturneringen. Efter spillerens først spillede match vil han/hun ikke kunne deltage i Danmarksturneringen før næste sæson, såfremt vedkommende vælger at skifte hjemmeklub. I særlige tilfælde kan DGU s turneringskomité dispensere fra denne regel. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. Anvendelse af pro er Til en spilledag må en klub opstille maks. 3 professionelle spillere for herrehold og maks. 2 professionelle spillere for damehold. Såfremt det maksimale antal pro er har været anvendt i foursomes, kan en pro ikke indsættes som reserve i singlerne, heller ikke som erstatning af en pro. Hold i senior- og veteran-divisionerne må opstille højst 3 professionelle spillere M/K. Skift af spillere mellem klubbens hold og/eller fusionshold Sanktionen for overtrædelse af denne bestemmelse er, at spilleren er ulovlig og diskvalificeres. Ud over den konkrete match (single/foursome) taber holdet alle andre matcher - som er berørte jf. bestemmelsen om holdopstilling/opstillingsrækkefølge for den relevante division - med maksimale cifre. På de tre første spilledage i turneringsåret er der ingen begrænsninger med hensyn til skift af spillere mellem klubbens hold. Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold er der heller ingen begrænsninger i den resterende del af turneringen. Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold er der til 4., 5. og 6. spilledags vedkommende én spilledags karantæne. Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget. I forbindelse med oprykningsspil er der to spilledages karantæne Eksempler: 1) Har en spiller deltaget på det højere rangerede hold på spilledag 3, kan spilleren tidligst fra og med spilledag 5 deltage på det lavere rangerede hold.

7 2) En spiller der har deltaget på det højere rangerede hold på spilledag 5 eller 6, kan spilleren ikke deltage i et eventuelt kval.-/oprykningsspil på det lavere rangerede hold Såfremt et hold er oversidder i den første spillerunde, henledes opmærksomheden derfor på følgende: Holdet må ikke til sin første kamp i sæsonen benytte spillere, der har været benyttet på lavere rangerede hold indeværende sæson. Såfremt en klub har 2 hold i kvalifikationsrækken, kan disse 2 holds spillere bruges frit på begge hold. Spillere, der opfylder kriterier for deltagelse i danmarksturneringen for seniorer / veteraner, kan efter eget valg og uden begrænsninger deltage i såvel danmarksturneringen som i danmarksturneringen for seniorer / veteraner. En spiller må kun spille på ét hold i samme spillerunde. Hvis ovenstående betingelser for en benyttet spiller ikke er opfyldt, er spilleren ulovlig og diskvalificeres. Alle singler og/eller foursomes som berøres heraf, tabes med maksimale cifre. Buggies - spiller Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, med mindre det er tilladt af Komitéen. Overtrædelse medfører justering af stilling/resultat med ét hul for hvert hul, hvor overtrædelse fandt sted. Dog højst 2 huller pr runde. jf. Golfreglerne tillæg. 1 afsnit C 9. OBS. Undtaget fra denne regel er Veterandivisionen. Her er persontransporterende køretøjer tilladte, dog skal de til enhver tid gældende regler hos værtsklubben overholdes. Overtrædelse medfører diskvalifikation. Caddie Drivere og bolde Brug af caddie er tilladt. Enhver driver, som spilleren medbringer, skal have et køllehoved, med angivelse af model og loft, der er optaget på den aktuelle liste over godkendte driverhoveder udsendt af R&A se Driving Clubs på (Rules Equipment). Den bold, som spilleren spiller med, skal være optaget på den aktuelle liste over godkendte golfbolde udsendt af R&A se Confirming Golf Balls på (Rules Equipment). Spil med ulovlig driver og / eller bold medfører diskvalifikation iht. Golfregel 4-1 og 5-1. Brug af mobiltelefoner mv. spillere Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Overtrædelse af ovenstående kan efter indberetning medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige DGU-turnering (både individuel- og holdturneringer), jf. "Generelle Sanktionsbestemmelser" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6. Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende match for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel Afstandsmålere Spikes Overtrædelse af turneringsbetingelser samt ordens- og etiketteregler I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f. eks. hældninger / højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.) overtræder spilleren regel 14-3, for hvilket straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand. De til enhver tid gældende regler hos værtsklubben skal overholdes. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. Decisions 33-1/14. Overtrædelse af værtsklubbens ordens- og etiketteregler samt turneringsbetingelserne kan medføre karantæne, jf. DGU s turneringskomités disciplinære sanktioner. Gentagne alvorlige overtrædelser under den fastsatte runde - og for holdkaptajnens vedkommende så længe der i øvrigt er uafsluttede individuelle matcher (singler/foursomes) under afvikling - kan medføre diskvalifikation efter regel Ovennævnte bestemmelse er relevant for alle overtrædelser som et tillæg til de specifikt angivne

8 sanktioner. Diskvalifikation Er en spiller under en runde blevet diskvalificeret for en alvorlig overtrædelse af regel 1-2, 1-3 eller et alvorligt etikettebrud (regel 33-7), vil diskvalifikationen gælde hele spilledagen, også SELVOM runden, hvor spilleren blev diskvalificeret, efterfølgende annulleres. Diskvalifikation af en spiller medfører, at holdet med maksimale cifre taber den foursome og/eller single, hvori hændelsen måtte have fundet sted. Givet match For sen ankomst Dopingtest Såfremt den ene spiller beslutter at give den anden spiller matchen, beregnes resultatet således, at modstanderen gives så mange af de efterfølgende huller, der skulle til for at afgøre matchen, såfremt den blev færdigspillet på normal vis. Ved for sen ankomst til 1. tee inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid tabes 1. hul (ved slagspil tildeles spilleren 2 straffeslag) iht. Note under regel 6-3. Senere ankomst medfører diskvalifikation af spilleren. Tilmeldte spillere er forpligtede til at medvirke i dopingtest før, under, og efter turneringen - og brugen af ulovlige medikamenter eller metoder er strengt forbudt. Overtrædelse kan for de enkelte spillere medføre karantæne, og for holdet medføre diskvalifikation, fratagelse af placering og tvangsnedrykning i henhold til principperne i det internationale WADA kodeks - der, sammen med aktuel liste med forbudte stoffer og metoder, kan findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside: Hvis en spiller nægter at medvirke i dopingtest, udebliver eller forsøger på at manipulere testen, behandles sagen af Anti-Doping Danmark som ved en positiv prøve. TURNERINGENS AFVIKLING: Lige resultater I tilfælde af, at 2 eller flere hold har samme antal kamppoints, træffes afgørelsen efter følgende prioritering: 1. Antal vundne matchpoint i de indbyrdes kampe. 2. Antallet af vundne matchpoint i hele turneringen er afgørende. 3. Antal vundne huller ( ups ) i indbyrdes kampe. 4. Antal vundne huller ("ups") i turneringen. Hvis 2 hold stadig står lige, spilles omkamp på neutral bane efter samme format som grundspillet. Hvis omkampen ender lige, spilles sudden death play off (hulspilsregler) mellem en udvalgt spiller fra hvert hold. Holdet vælger selv denne spiller. Hvis mere end 2 hold står lige, spilles slagspil, hvor samlet score tæller. Hvis omkampen ender lige, spilles sudden death play off (slagspilsregler) mellem en udvalgt spiller fra hvert af de hold som er endt lige. Holdet vælger selv denne spiller. DGU fastsætter spillested og dato for eventuelle omkampe. Særlige omstændigheder ved op- og nedrykning Hvis en klubs 2. (eller 3.) hold kvalificerer sig til en division, hvor den samme klubs 1. (eller 2.) hold allerede er rangeret, kan 2. holdet ikke rykke op. I denne situation findes en alternativ oprykker blandt divisionens bedst placerede hold efter følgende principper: 1. placering efter grundspillet 2. flest kamppoint efter grundspillet 3. flest matchpoint efter grundspillet 4. flest ups efter grundspillet Principperne anvendes på tilsvarende vis i tilfælde hvor den ledige plads overgår til det bedste af de hold i samme division, der er sluttet sæsonen på en nedrykningsplads. Dette sker, såfremt også en de relevante 2 ere i den underliggende division er forhindret i at rykke op, som følge af at også disse klubber allerede er repræsenteret i divisionen. Hvis en klubs 1. (eller 2.) hold rykker ned i en division, hvor den samme klubs 2. (eller 3.) hold allerede er rangeret, rykker 2. (3.) holdet ned i den underliggende division. Ved op- og nedrykning fastholdes den geografiske opdeling i øst og vest, dvs. at et øst-hold

9 ikke kan komme på tale til op- eller nedrykning i vest, og omvendt. NB! I puljer bestående af færre end 4 hold vurderes antal kamppoint, matchpoint samt matchscore i forhold til antal spillede kampe. Eksempel: I en pulje med 4 hold har 2 eren opnået 7 point efter 6 kampe det giver 1,17 point pr. kamp. I en anden pulje med kun 3 hold har 2 eren opnået 6 point efter kun 4 kampe hvilket giver 1,5 point pr. kamp og således flest relative kamppoint. I tilfælde hvor et hold trækker sig fra turneringen, vil der typisk opstå et hul i form af en ledig plads i turneringsstrukturen. Hvis holdet bliver trukket på et tidspunkt efter afslutningen på en sæson, men inden 15. oktober samme år, vil den ledige plads blive tilbudt efter de førnævnte principper. Den ledige plads vil forblive ubesat, hvis holdet trækkes senere end 15. oktober Turneringsledelsen DGU's turneringskomité er "komité" i overensstemmelse med golfreglernes 33. Turneringskomitéen fastlægger spilletider og -steder, påser at turneringen gennemføres efter turneringsbetingelserne og afgør endeligt alle tvistigheder og tvivlsspørgsmål. Turneringskomitéen udpeger for hver spilledag "dagens turneringskomité", som træffes på tlf Protester Protester vil kun blive behandlet af Turneringskomiteen, hvis der er nedlagt protest i overensstemmelse med regel 2-5 og/eller regel 34-1a samt 34-1b. En protest vil derfor kun blive behandlet, hvis der: på det indsendte resultatkort er anført, at der er en uafklaret protest efter resultatet er officielt bekendtgjort nedlægges en protest med basis i en uoverensstemmelse, hvor modstanderen bevidst har givet forkerte oplysninger Protesten med tilhørende dokumentation skal være modtaget i DGU s sekretariat senest 4. kalenderdag kl. 10:00 efter matchdagen (efter at matchen er officielt bekendtgjort). DGU/Komitéen forbeholder sig ret til at afvige fra denne tidsfrist, hvis det først på et senere tidspunkt er kommet frem, at der er afgivet forkerte oplysninger. De af holdet afgivne skriftlige oplysninger på det underskrevne resultatkort må anses for at være rigtige og i overensstemmelse med turneringsbetingelserne, og skulle disse oplysninger senere vise sig at være forkerte, anses holdet/spilleren for at have vidst, der blev afgivet forkerte oplysninger. Påføres en spiller en holdopstilling og/eller et resultatkort, har holdet dermed bevidst oplyst/tilkendegivet, at spilleren er spilleberettiget. Se i øvrigt kapitel 4 ang. protester i hulspil.

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF.

DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. DANSK GOLF UNIONs HOLDTURNERING FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN: Opbygning i rækker Danmarksturneringen spilles

Læs mere

6. BETINGELSER FOR DGU-TURNERINGER

6. BETINGELSER FOR DGU-TURNERINGER 6. BETINGELSER FOR DGU-TURNERINGER Danmarksturneringen Opbygning 2 Generelle turneringsbetingelser 3 Divisioner herrer 12 Divisioner damer 17 Kvalifikationsrækken, damer og herrer 20 Seniordivisioner 23

Læs mere

En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken.

En klub kan højst have ét hold i samme division, dog op til 2 hold i kvalifikationsrækken. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DANMARKSTURNERINGEN 2016 DELTAGENDE KLUBBER: Antal klubhold Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers

Læs mere

Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold: 3 hold i herrerækken 2 hold i damerækken 2 hold i seniorrækken 2 hold i veteranrækken

Hver klub kan højst deltage med følgende antal hold: 3 hold i herrerækken 2 hold i damerækken 2 hold i seniorrækken 2 hold i veteranrækken GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DANMARKSTURNERINGEN 2015 DELTAGENDE KLUBBER: Antal klubhold Klubber, som har fuldt medlemskab af DGU og som har en minimum banelængde på 2000 meter for en 9-hullers

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

Seniorrækken består af: 1. division - opdelt i 2 puljer 2. division - opdelt i 4 puljer 3. division - opdelt i 4 puljer

Seniorrækken består af: 1. division - opdelt i 2 puljer 2. division - opdelt i 4 puljer 3. division - opdelt i 4 puljer DANMARKSTURNERINGEN FOR DAMER, HERRER, SENIORER OG VETERANER. DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS HOLDMESTERSKAB I GOLF. OPBYGNING AF DANMARKSTURNERINGEN: Opbygning i rækker Danmarksturneringen spilles i en herrerække,

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3

Læs mere

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts.

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DGU JUNIOR CUP 2016 Turneringsbetingelserne er gældende for såvel klubkvalifikation, landsdelsfinaler, landsfinalen og landskampen. Deltagende spillere Spillerne kan

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Segaf Open Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser. DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR SENIORDAMER OG SENIORHERRER 2016 DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR VETERANDAMER OG VETERANHERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub.

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR PIGER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

1 Ynglingerække for spillere fra 19 til 21 år. 1 Junior-Eliterække for spillere under 19 år. 1 Pigejuniorrække for pigespillere under 19 år

1 Ynglingerække for spillere fra 19 til 21 år. 1 Junior-Eliterække for spillere under 19 år. 1 Pigejuniorrække for pigespillere under 19 år TURNERINGSBETINGELSER Aon JUNIORHOLDTURNERING 2013 Rækker og etaper: Den landsdækkende juniorholdturnering spilles i 10 rækker: 1 Ynglingerække for spillere fra 19 til 21 år 1 Junior-Eliterække for spillere

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. GIRLS ONLY TOUR 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt

Læs mere

Ovenstående rækker er opdelt i puljer med minimum 2 og maksimum 4 hold i hver pulje.

Ovenstående rækker er opdelt i puljer med minimum 2 og maksimum 4 hold i hver pulje. TURNERINGSBETINGELSER AON JUNIORHOLDTURNERING 2014 Rækker og etaper: Den landsdækkende juniorholdturnering spilles i 9 rækker: 1 Junior-Eliterække for spillere under 19 år 1 Pigejuniorrække for pigespillere

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling

I. Anvendelsesområde og ledelse II. Matchformat og -afvikling I. Anvendelsesområde og ledelse. 1. Dette reglement gælder for KTU s udendørs holdturnering, herefter benævnt holdturneringen. Kun klubber, der er medlem af KTU, kan deltage i holdturneringen. Stk. 2.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13

ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 ReglementforBadmintonDanmarks mesterskaberforholdforu17,u15, U13 1 Til DM for klubhold kan hver kreds tilmelde 1 hold, dog kan SBKr og BD-M tilmelde 2 hold (dog kun ét hold fra samme klub). Den arrangerende

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner

REGLEMENT. for. SLTUs holdturnering. Juniorer Seniorer Veteraner REGLEMENT for SLTUs holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2012 Hermed følger holdturneringsreglementet for 2012 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle le bestemmelser 5 Unionen udskriver turneringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Reglement for FTU Holdturneringen 2014

Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Reglement for FTU Holdturneringen 2014 Paragraf 1 Fyns Tennis Union udskriver hvert år en holdturnering, hvori alle klubber, der er medlem af unionen, kan deltage med et eller flere hold. Der er også mulighed

Læs mere

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/

1 Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Midt- og Vestsjælland/Storstrømmen - Reglement for Seniorholdturnering - Pr 1/ 1 Reglement for den Sjællandske Seniorholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion

Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Reglement for den Fynske Holdturnering senior, veteran og motion Indholdsfortegnelse: Side 1 Formål, regler, definitioner og gældende for og foreningens pligter 2 2 Struktur og tilmelding af hold 2 3 Inddeling

Læs mere

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/

Badminton Sjælland - DGI Nordsjælland/Veststjælland/Storstrømmen - Reglement for Veteranholdturnering - Pr 22/ Reglement for den Sjællandske Veteranholdturnering Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration side 2 3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Holdturneringens sæsonplan

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer Seniorer Veteraner 2014 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD TIL REGLEMENTET 3 KAPITEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 Udskrivning af holdturnering 4 2 Indskud og

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Senior Herrer REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Senior Herrer Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. fra Jyllandsserien og lavere rangerede senior hold. Der er selvstændige

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior

REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING. Junior REGLEMENT FOR JTU s HOLDTURNERING Junior Dette reglement er gældende for holdturneringen under Jyllands Tennis Union, dvs. Jyllandsserien og regionsrækken. Der er selvstændige reglementer for Divisionsturneringen,

Læs mere

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2)

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2014-2015 (version 2014.2) Præambel Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns (KBKr) holdturnering.

Læs mere